Ho. 20. Bixisdag 24 Januari 1921« 1 óf>c Jaargang B inn enla n d. üit Sud ea Provincie. 1 ill ad is. E mi »ns. AU voorbehoedmiddel wordt gepre zen,,Vul een gla* halfvol met warm water en roer daarin een eetlepel Abdij siroop. Hiermede vijfmaal daags goed gorgelen. Speciale aanbieding vanaf f 10.— per stuk. verkeerswezen, post en telegrafie. leger rn ylort. K- stte .09. bij [ke. tof. TA.- fijn iagd Ka reau r>»ad NG. .H., r<tam trek ma ren ïott. 8 8- H 12 Expo- V09j [OUT. 51. beast. MINISTER AALBERSE EN i>E ARBEIDSWET. Deze week begint de Tweede Kamer baar werkzaamheden, en een van de eer ste ontwerpen zal zijn de Begro.oting van Arbeid, die zoo onverwicht in de eerste dagen van December strandde, doordat men eerst zekerheid wilde heb ben over de bereidwilligheid der regee- jring oin geen nieuwe ambtenaren aan te stellen buiten het huidige korps. Na de tekende regeer ings ver klaring bij de kürt daarop gevolgde algemeene begrooting»- beschouwingen is die zaak vermoedelijk uitgemaakt, al zullen waarschijnlijk bij sommige begroo tingsposten. nog wel in lichtingen gevraagd worden. Maar een ander onderwerp van ac tueel belang is nog niet aangesneden, nl. de Arbeidswet, en wat daarover in de schriftelijke gedachtenwisseling te lezen is, doet een stevig debat verwachten. De klachten in het afdeeli.ngsverslag geuit in verband ook met de moeilijkheden' welke onze industrie nu doormaakt, be hoeven we niet te herhalen. En het is ook Ibekend wat de Minister daartegen over gesteld heeft, nl. de door hem in vooruit zicht gestelde wijziging van de Arbeids wet, het mogelijk makend dat binnen ze kere grenzen en onder cöntröle van de pverheid, overeenkomstig dioor werkne mers en werkgevers in gemeen) overleg getroffen regelingen, kan worden afge weken van de 45-urige werkweek. Dat ontwerp heeft nog wel niet de Kamer bereikt, en is alleen nfog maar in een voor-ontwerp bekend dat aan den Hoiogen Rpad van Arbeid ter beoordeeling werd voorgelegd, maar met die aankondiging kan de Minister de ergste klachten reeds afweren, zij het ook dat van arbeidfers- xijde reeds stemmen opgingen die waar schuwen tegen deze poging om langs dien weg de Arbeidswet te verzwakken». Maar daarmee zal hij er niet af zijn. Het is hem natuurlijk ook wel bekend, welke tegenzin er onder een deel van zijn eigen parlïjgc-aooten is ontstaan, getuige de stemmen, die de Maasbode uit baar lezeiskring liet hooren. Sprak ook de redactie van dat Mad niet vpn de noodzakelijkheid van een compro mis? Wij zijn er benieuwd naar of in het komende Kamerdebat iets te bemerken zal zijn van een poging zijnerzijds om de verbolgenhe'd in zijn eigen partij te bezweren, al zal dat ook weer deze moei lijkheid hebben ,dat hij het andere deel vau zijn partij, de democratische meer derheid niet mag ontstemmen; want dat /deel heeft bij de vorige verkiezingen een enorme kracht ontwikkeld, en zal zich niet zoo in eens laten opzij schuiven. In dat verband verdient het de aan dacht dat de Minister in de Memorie van -Antwoord op zijn begroóting zich óp een 'kardinaal punt beslist onverbiddelijk heeft getoond. Bij het afdcelingsonderzoek der Twee de Kamer was er o.a. op aangedrongen oan 'bij ecu herziening der Arbeidswet te streven naar minder eenvormigheid en imr uilcentoopende regelingen voor de /verschillende soorten vian arbeid naar mate van de inspanning die zij vorderen ;of hel ce va ar voor de gezondheid dat zij 'Opleveren. De Minister antwoordde daarop: dat hij zijn medewerking niet kan verleenen, voor de totstandkoming van een regeling, waarbij de voorschriften zonden voorden [gedifferentieerd uitsluitend naar male van de inspanning die de arbeid vordert of het gevaar dal hij oplevert, overtuigd als hij 'is dat daarbij het beginsel van den acht urigen arbeidsdag ernstig in gedrang zou komen. „Wie hierop aandringen, zoo voegde lyj eraan toe. vergeten dat de achturen- dag niet alleen een economisch en hygië nisch, maar ook een sociaal en ethisqty karakter heeft." We meenen, dat juist in dat opzicht het zwaartepunt voor velen verlegd is. Toen die wet behandeld werd in 1918, werd het sociale en ethischp karakter als hoofdzaak naar voren geschoven, en dat heeft zich gewroken; want de onverbid delijke economische wetten, die zich niet aan gemoedsoverwegingen storen, heb ben zjcli bij de toepassing in steeds ster kere mate laten gelden. Ook bij den Mi nister zelf, die bij die toepassing her haaldelijk op moeilijkheden stuitte, juist van eoonomischen aard. De in <1918 lemens herhaalde bewering dat verm'ndering van werktijd niet tot vermindering vian productie behoefde te leiden, bleek in de practijk misleidend in haar algemeenheid. Voor de meeste geval len bleci\. ze niet waar le zijn. 4elaoven "'el, dat nir. Aalberse met vervv ijzing' naar de ethische motieven de ontstemming zal wegnemen onder een aanzienlijk deel van zijn pariijgenooten die economische schade van de toepassing dier ethische beginselen ondervonden. Oni nu maar niet le spreken van de gêlijk- denkenden uit andere partijen. Trouwens, ook uil ethisch en zeker uit liygiemscn oogpunt beschouwd, is er toch werkelijk wel reden voor om niet tevre den te zijn over een regeling die geen rekening houdt met den aard va O het welk en voor werk van geringe inspan ning dezelfde rust voorschrijft als voor zwaren arbeid. En bovendien is het zeker niet in overeenstemming met de nu on der de leuze „versobering van den staats1- dieust" ter wille van de niet meer te betalen uitgaven tot uiting gekomen nei ging om uit ambtenaren en overheids personeel meer arbeid te halen dan thans verkregen werd. Waarom daar wel, en in de industrie niet? In ieder geval bestaat de mogelijk heid, dat het komende debat een oriën teering geeft over een punt, dat bij de a. ts. verzieringen een gewichtig onder werp van meeningsver&chil belooft te zul len worden DE OPBRENGST VAN EEN JAAR. •We geven in dit nummer de cijfers van de opbrengst der Rijksmiddelen over het jaar 1921, vergeleken met die van 1920, waarbij het nu afgesloten jaar iya millioen ten achter bleef in weerwil van het feit dat Personeel in 1921 méér dan in 't voorafgaande jaar opbracht: 4 mil- lioen, Ink. Belasting 24 millioen, Div.. en Tant. Belasting 5 millioen, Venn1. Belas ting 3 millioen, Gedistill. 9 millioen, sa men 45 millioen. Want daartegenover stonden zeer be denkelijke verminderingen, te bedenkelij ker omdat ze regelrecht Wijzen op ver mindering van de welvaartsbronnen, nl. Zegelrechten 6 millioen minder, Regis tratie 24 millioen minder, invoerrechten 9 millioen minjder, statistiekrecht 1.5 mil lioen minder, loodsgelden 6 ton minder. En dan nog geslaohbaccijns 3 millioen minder. In het nu komend belasting jaar zullen zich op schromelijke wijze de gevolgen van die welvaarts vermindering doen ge voelen in de belastingen die nu nog een verhooginjg aanwezen, makr die ön- /verbiddellijk zullen dalen omdat ze naar den toestand van 1921 worden berekend. Dat wisten we wel reeds, maar nu ziet men luit deze cijfers te duidelijker, dat daar geen hoogere opbrengst van andere baten tegenover zullen staan. genoegen uitsluitend voortkomen uit den eisch van den heer van Beresteijn, dfat de heer Marchent zou bevorderen de aftre dende Kamerleden der partij in volg orde van anciënniteit te dóen plaatsen op de candidatenlijst, waarover echter het referendum in vólle vrijheid heeft be slist. DE RIJKSMIDDELEN IN DEC. 1*21 De opbrengst der ffiijksnuddafea (hoofdsom an opevatt-n) erer de maasd Dec. 1921 bedroeg f38.495.872 tegen f 41.151.27T over de maand Deo. 1920. Set een twaalfde gedeelte der raming «ver het gehee'e jaar bedraagt 1 83.S34.2W Wjj laten hieronder volgen de inkomsten over de twaalf maanden van 1921, verg leken met die van de zeltde maanden van 1920 va* ieder der middelen afzonderlek. Middelen. (Jroadbelaat Personeel Lnkomstenb Div. en Tant. Vermog bel. Suiker Wjjn Gedistilleerd Zont Bier Geslacht Bel. speelk. Zegelrechten Reg: strati er Succesaier. Invoerrecht. Goud, zilver Essaailooa Stati tiekr. Domeinen Staatsloterij Jacht, vissch Loodsgelden Mijnrecht. Totaal De 1921 16.753 100 21.300.235 107.056.084 30 427 078 14 0' 2.308 37.558.8z8 2 006 921 91 001 294 I.460 918 4.415 747 II.2 M) 376 75 149 13.960.484 31.136201 38 265.971 37.081.180 904.324 1.097 3.687 522 2.779.188 6- 9 305 291 611 8 435.875 520 308 f 1989. 16.836 866 17.251.40» 84.667.442 25.599.363 11 864 829 36.479.930 1 689.126 52 424 588 1 933.934 3 014.348 14.587 336 136.276 84 9S-! 280 55.122 485 *i 979 889 46.879 929 912,249 1.022 5.154 435 3.895 354 706.608 881.253 1.841 365 1.099.935 DE BUSKRUITWET. Naar de ,,N. Crt." verneemt, ligt bij Üe regeering een nieuw wetsontwerp ge reed, waarvan de indiening spoedig kan worden tegemoet gezien, be bóffende de regeling van den aanmaak van buskruit en springstoffen. Het blad herinnert eraian, dat onlangs de Eerste Kamer een soortgelijk wets ontwerp, dat beoogde overneming door den Staat van de Vereenigde Buskruifc- fabrieken te Na/arden, verwierpen heeft. Bij het nieuwe ontwerp van wet is aan de bezwaren van de Eerste Kamer, voor Z-oover de Regeering 'meeptfie te kunnen gaan tegem|oet gekomen. DE KLEERENVERKOOP AAN POILEN. De vorige week meldde de Tel. dat die Püolsche regeering in gebreke is gebleven de 17 millioen, welke zij schuldig is 'vOor de door ons aan haar verkochte klee- ren, te betalen en dat de directeur van het rijkskleedingsvoorzieningsbureau, de heer Hertzberger, intusschen van Polen, commissieloon had bedongen en uitbe taald gekregen. Naar thans het Vadert, opmerkt kan dfct laatste niet juist zijn: de heer Hertzberger toch heeft reeds commissieloon van onze regeering gekregen en het blad zegt niet te mogen aannemen, dat hij zich dom heide partijen heeft laten betalen.! Omtrent deze zaak heeft de Minister van Landbouw aan de Tweede Kamer het volgende medegedeeld (stuk 28 van de zitting 1921-22): „De Weer Herzberger slaagde er in den voorraad goederen nagenoeg in zijn geheel te verkoopen aan de Poolsche republiek en hem wend een commissie loon tegekend van 3 pet. van den ver koopprijs van alle goederen, welke in voorraad wtaren bij het Rijkskanfcoor en niet meer konden worden gedistribueerd, welke commissie eveneens gevraagd was door en in uitzicht gesteld aan derden, die vergeefsche pogingen tot dien ver koop deden. De heer Hertzberger deed! bovendien tegenover de betaling dier commissie af stand van alle rechten, hem 'int de over eenkomst verder toekomende. Aan hem werd uit dien hoofde een totaal bedrag uitgekeerd van 514.988.25 gulden." Naar het Vad. verneemt, zijh de der den, in deze aanhaling vermeld, opge komen tegen de weigering om liun com missie uit te betalen 'op grond dat hun pogingen vergeefsche zouden zijn ge weest. Zij ontkennen, dat hun pogingen geen succes hebben gehad en hebben de zaak aan de beslissing van den rechter onderworpen. - UIT OOST-INDIË. Tegen den Minister van Koloniën1. De Volksraad nam met 26 tegen. 6 stemmen een motie-Kerkkamp aan, om zich te beklagen over de wijze, waarop de minister in de Tweede Kamer de adviezen van den Volksraad behandelt. de döhnnissie v.an toezicht op het L. O. wlorden met de a ft redenden, de heeren L. - P. van Oorschot, J. J. van der Meulen en R. G. van- Nieuw'kuijk, resp. aanbe volen de heeren A. A. Dagelinckx, J. J. Laernoes en A. W. van Nieuwland. Bovéndien' zijn er twee vacatures, die van den heer P. J. N. van Os en die van mevrouw N. Soeters—Van Balen Blanken. Voor de eerste vacature worden aanbevolen de heeren D. E. Pnaag en J. Warren en voor de tweede mevrouw H. A. van der Maden—de Haas en mevrouw C. C. RioetingWessels. De openbare scholen te Vlissin gen, waaraan vandaag de lessen zou den worden hervat, zullen deze week nog gesloten blijven, daar de griep vrij wel statiounair blijft. Oi Uit Wialchferen. Te Souburg is een comité ge vormd dat gelden zal inzamelen voor de hulpbehoevende in cfe venen in Drenthe. Zij die kleedingstukkeu willen afstaan waaraan dringend behoefte is, worden verzocht deze in bewaring te houden, tot deze, zullen wforden afgehaald. o Uit Zuid-B«vela*d. Maandagmiddag was de zestienja rige H. Corstanje te Borssele aan het snijden van „kort." Onverwacht kwam zijn rechterhand 'in aanraking met het mes in den molen. Het bovenlid van dien ringvinger werd afgesneden, zoodat heel kundige hulp moest worden ingeroepen. Uit Zaettwech-Vlaanderen O. D. Bij Kon. besluit is H. L. J Maejrtonis, president van de Conferencie van Hulst van de vereeniging van den H. Vincentius ;i Paulo te Hulst, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. KERKNIEUWS Ds. A. Verhagen, pred. der Geref. Gemeente te Middelburg, zal nu ook in Vlissingen godsdienstoefeningen gaan houden, waarvoor de Doopsgezinde kerk beschikbaar wtordt gesteld. De clasis Zuid-Beveland der Geref. gemeente besloot de gemeente II o e d e- kenskerke vrijheid tegeven, dOo'pr leden, die hardnekkig weigeren ter kerk te komen, van 't doopboek af te voeren, na hen nogmaals vermlaand te hebben. (Nederl.) -o Geref. Kerken. Beroepen te Krabbeadijke, ds. Joh. Kwak te Culemborg. LANDBOUW. galgje» MedJ Haringplaats - HIDDBLBCKfi $fiogge:. Mest. t 438.021.698 f 489.628 590 opbrengst over de M»<vad Dee. van de aorloggwinatbelaating was f 3.60 914. De inkomsten ten laste vaa het Leaaiags loads 1914», bedroegen f 7.965.995. DE VRIJZINNIG DEMOCRATEN. Het hoofdbestuur van den Vrijri Dem. Bond heeft in zijn Zondag gehou den vergadering besloten- 1». tot het bijeenroepen van den partij raad tegen 5 Febr. a.s. 2». tot het uitschrijven van een bui tengewone algemeene vergadering der partij op 18 en 19 Febr., ten einde maat regelen te treffen tot het aanvullen der oandidatenlijst, noodig geworden doordat enkele candidaten hun bereidverklaring hebben teruggenomen. Voorts heeft het hoofdbestuur een ver klaring gepubliceerd inzake het geval-v. Beresteijn. De meedfeelingwn daarin ko men overeen met die, reeds door do hee ren Marchant en Oud aan de pers ge daan. en hebben de strekking om aan te duiden dat de nieuwe redenen van tm- Bij Kon. besluit zijn opnieuw be noemd: met ingang van 23 Febr. 1922 tot bur gemeester der gemeente Baarland, J. Ermerins, secretaris dier gemeente; met ingang van 26 Febr. 1922 tot bur gemeester der gemeente Zuidzande, F. H. van Vessern, secretaris dier ge meente. Donderdag werd te Waar d e de jaarvergadering gehpudein van de dorps- vereeniging „Helpt Elkander", af deeling van de Z. h. M. Uit het jaarverslag bleek' ö.m, dat het ledental gedaald was vtarn 76 tot 68. Gedurende het afgeloopen boekjaar is door de vereeniging coöperatief aange schaft geworden 77200 K.G. superphos- phaat, 32900 Amtó. super, 21100 K.G. zwavelzure ammoniak en tl 1500 K.G. chj- lisalpeter, afzoo tezamen 222700 K.G. kunstmest. Git de rekening' Week dat de inkomsten hebben bedragen f 39752.53i/a en 'de uit gaven f39555.91, al zoo een voordeeligj saldo van f 196.621/3. De heer C. Bal werd, wegéns perio dieke aftreding, herkozen tot bestuurslid. Het aftredende hoofdbestuurslid, de heer A. Dees alhier, werd wederom aan bevolen. De heer "Jan "Bom bracht een verslag' '.uit vad dett gehouden pLc*ep/wed- slrijd, die door hem een waar Sticces werd genoemd. Na de afwerking' van de agende dezer vergadering werd door don heer Jac. Welleman van Krabbendijke èerie inlei' j ding gehpuden pver ,',0© Landbouwon- derwijswet," gen om ontheffing van pacht te verkre gen, omdat het grootste deel dier vfe- schers onmachtig is pacht te betalen. Adlpiesie werd betuigd aan den ver zoeken der afd. Tholen vioor hetere be waking der visscherijpei'ceelen en ü'e vischconsenten van f5 te brengen op f 0.5Ó; der afd. Ierseke cmi de zandban ken open te houden tot 1 Mei en om d* kooplieden in Antwerpen het schepgetdl dat 15 cent pe>r fcon bedraagt, zelf te la ten betalen; der afd. Nieuw Namen otat kwijtschelding' van pacht voor 1921 en 1922 en schadevergoeding voor die paT- ceelen die het meest van den stond van 6 Nov. geleden hebben. Nog was een schrijven ingekomen van het ooanité van actie, te houden te Ber gen op Zoom, dat er slechts één pcu-soon uit Bruinisse zitting mag hebben in ge noemd comité, daar hier echter twee vereenigingen beslaan, was bestoten ge zamenlijk te vergaderen en dan te steant- men wie naar Bergen op Zoom zou gaan. Per brief was hiervoor echter dool' de andere vereeniging bedankt, zoodat bei- sloten werd aan het bestuur oven to laten wie gaan zou. Hierna ontspon zich een discussie (u*- schen den voorzitter en een der ledeej, daar enkelen ook lid der andere vereo»- higina zijn en die er op uit zijn deze vezj- eeniging tegen te werken, 'waarvan <to kleine visschers dan de dupe worden, daar allen tegelijk regeeren willen, Om verdere herrie te voorkomen, sloot du* de V|Oorzitter de vergadering. Uit MmteTfcövg. De win tercollecte in de Geref. Ker ken te M i dd e 1 b u r g heeft ditmaal de buitengewoon hooge söm van f 1525 óp- gebracht. i m Uit Vliisiagea. Burg. en Weth. van Vlisslinge,n stellen den raad nog voor aan het be stuur van het St. Joseph Ziekenhuis te verkoopen 434 M2 grond achter dit zie kenhuis tegen f 1.50 per M2. en dit be stuur in erfpacht te geven 2246 M2 grond aan de Noordzijde van genóemd gebouw tegen een jaarlijksche erfpjachtsoanon van f 0.06 per M2. Burg. en Weth. stellen vtoor het bedrag dat de Kerkvoogdij der Ned. Herv. kerk jaarlijks mtoet betalen als erkenning, dat de grond, waarop een basse court met afsluithek bij de St. Jadobskerk staat, gemeen te-eigetüom is, terujg t© brengen van f 25 pp f 2.50 per jaar. Voor de benoeming van drie leden van &ANDHL, NIJVERHEID IN TfKKHERU. Het Deensche s.s. „Christiansborg" dat op de Werf der Kon. Mij', „de Schel de" te Vlissingen van machines en ketels is voorzien, is nadat de compas- sen waren gesteld, op de reede gjai pnoefstoomen. Het schip zal daarna te Vlissingen terugkeeren en binnendoor naar Alblasserdam vertrekken, om' op de scheepswerf v.h. J. Smit en Zn nog' enke le voorzieningen te ondergaan, In de Zaterdag te Bruinisse gehouden vergadering; van Algemeen Schippers en Visschersbelang werden als bestuursleden herkozen de heeren M. Vij verberg, J. de WaalHirdes, Joh de Ko ning en J. Okkerse. en gekozen inplaats van den heer W. van den Berg Dz, die niet meer in aanmerking wenscRte te komen, W. Otte Jz. Hierna werd besproken het aanvï*a- fadiiche Stoomvaartlijnen. Prins Frederik Hendrik, st 19 Janua*;:- v. Madeira, Amsterdam n. West-Indiê. Sindioro, 21 Januari n m. 8 ut, v PadjaöK naar Rotterdam. Soerakarta. 17 Januari te Batavia a. Rotterdam. Rembrandt, 22 Januari v. Genua, Ba tavia naar Amsterdam». Vondel, 22 Januari te Port Said, Atol- sterdam naar Batavia. Kangean, 23 Januari te Amsterdam! r. Batavia. Kedoe, mb 19 Januari te Batavia v. Rotterdam. Wilis, 22 Januari v. Port Said, BatrnS* naai* Rotterdam. Gelria, 21 Januari te Batavia v. A'datoj. Nickerie, p. 20 Januari Finisterre, Ba tavia naar Amsterdam!. Grotius, 19 Januari v. Colombo, BatW via naar Amsterdam'. Jan Pietersz. Coen, 20 Januari v. Cjp Lombo, Amsterdam n Batavia Java, p. 19 Januari Point de Galle, Hem York naar Java. Prins der Nederland 23 Januari Southampton, Amsterdam naar Ralftvl», Stoomvaartlijnen op Noord A m 9 rik te. Rotterdam, 21 Januari n,ml Nfiip York naar Rotterdam, Vechtdijk, 23 Januari v. Rottendam una* New York. m Blijkens bij het Departement via* Marine ontvangen bericht is HA» Ms. onderzeeboot K VI 14 Jant j 1. te Sahang aangekomen en heeft zicfc gesteld onder de bevelen van den oontf" mandant der zeemacht in Ned. Indiê, Het vertrek der K IV. De reeds door ons vermelde vrage» door |d'en heer Hugenholtz gesteld woe den reeds bij voorbaat door het Vadert, beantwoord, 't welk erkent, dat de gtfr

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1