No, ia. «gatevdag Bi jra*raai»i 10BB* 105® Jaargang B i n n e na o d. FEUILLETON, ShpglnoslMld Woos® mij alleen» J MIDDELBURG COURANT Bit numtoer bestaat uit TWI323 bieden. EERSTE BLAÖ fgg^- vmx DK OPLOSSING VOOR §NE BEEESCIIE MAAS. De Staatscommissie die belast was met een onderzoek naar de water vrije ophoo- giiig van de Beersche Maas, beveelt in haar 17 dezer aan de regeering aangebo den rapport een plan aan, hetwelk het zeni er bed van de bestaande rivier ver vangt door een geheel nieuw zomerbed, dat van het bestaande bepaaldelijk dlaar- in verschilt, dat het nieuwer en veel korter is. Deze beide omstandigheden ver oorloven dan het opperwater, dat anders langs de Beersche Maas afvLoeit, te bren gen laags de nieuwe rivier, nagenoeg zon der overschrijding' van de hoogste wa- terstanden, welke daar werden waarge nomen, vóórdat de Heererwaardsche Overlaten werden gesloten. Aan de gerin ge verhooging, welke dan bij den gestel- den maximum-afvoer in enkele vakken zal voorkomen, kan gereedelijk dotor eeni- ge dijkveriy>oging worden voorzien. Dit ontwerp heeft tegenover andere plannen het belangrijke voordeel, dat het voor den afvoer van het opperwatei" slech,ts één regelmatig gevormde baan aanbiedt, welke de tegenwoordige leng te van het riviervak tussehen Grave en Lith 16 K.M. verkort. Daar met de spe cie uitkomende bij de vorming van het nieuwe rivierbed een gedeelte van het bestaande zomerbed kan worden a,ange- vuLd, gaat bij dit werk geen voor de cul tuur bruikbare grond verloren. Het ontwerp is mede te beschouwen als een benedenwaartsche voortzetting tot nabij Lith, welke voortzetting dan op zoor danige wijze wordt ingericht, dat zij' .te vens dit beneden pand geschikt maakt voor den afvoer van het opperwater, dat thans de Beersche Maas volgt. Over het geheel zou zij uitvoering van h,et werk door het rijk aanbevelen, even als voor de werken tot verlegging van den Maasmond heeft plaats gehad. mNDERIIERSTELLINGS- EN VACANTÏEKOLONIES. Donderdagavond werd in. de sociëteit St. Joris de algemeene vergadering ge- honden van de afdeeling Middelburg van het Centraal Genootschap voor Kinder' herslellings- en Vacantiekolonies, onder voorzitterschap van den heer Herman Snijders. Ingekomen was een circulaire van het Hoofdbestuur, waarin gewezen wordt op de wenschelijkheid ook rekening te hou den met de mogelijkheid van najaars-, winter- en voorjaarsverpleging. De afdeeH liag Amsterdam verdeeld de uitzendin- reeds over alle maanden van het Bij de bespreking over deze circulaire werd naar voren gebracht, dat het niet mogelijk is reeds voor 15 Mei op te ge ven of er ook kinderen in het najaar Ssullen worden uitgezonden, wat noodig Sow zijn voor het verkrijgen van de ge meen te-subsidie. Getracht zal worden met b£t gemeentebestuur overleg te piepen jam die voorwaarden veranderd te lsrij- jgön, In ieder geval zullen de medici op tie circulaire worden attent gemaakt. Een tweede circulaire sloeg op bet verzamelen van bons, ingesloten in ver pakte stukjes zeep van een zeepfabriek. De vergadering achtte dit slechts reclame voor die fabriek en meende niet op die circulaire te moeten ingaan. Een derde schrijven befflof het be staan van een film Mver het teven in de kolonies, waarbij de geneeskundige advi seur 1 ezingen houdt. Overwogen zal wor den deze film ook hier te doen verton nen en de daarvoor te bestemmen avond op een of andere wijze aan te vullen. Vervolgens werd door de penningmees- teres, mejuffrouw A. S. Beugel, de reke ning over 1921 uitgebracht, waaruit blijkt, dat 'ontvangen werd f 1978.04, en uitge geven f 1895.64, zoodat ei' een batig sLot is van f 82.40. Vervolgens las de secretaris, de heer W. C. de Graaff, het jaarverslag' over 1921 voor, waaraan wij het volgende ont- leenen Er moesten 13 leden worden geschrapt, maai'. 51 nieuwe traden toe, waardoor het aantal contribuanten 271 werd; dat der vereenigingsleden bleef 9, De werkzaamheden aan de uitzending' der kinderen verbonden, waren geregeld en werden ten uitvoer gebracht geheel .op dezelfde wijze als vorige jaren. De vl agtge tj esverkoop, waarvan mej. Beugel de leiding op zich had genomen, heeft plaats gehad op Woensdag en Donderdag) van de LandböjuwweekHet bestuur meen de met die dagen een gelukkige keuze te hebben gedaan. Achteraf bleek dat toch niet het geval te zijn geweest. Vooral was het aantal verkoopstertjes, dat zich op die feestdagen beschikbaar stelde, veel te gering. En dan bleek de concurrentie met de oranjestrikjes en de bloempjes eener andere vereeniging te sterk. De opbrengst voldeed dan ook niet aan de verwachting. Met de finan ciën is het boven verwachting goed af- geloopen. Niettegenstaande er veel kinde ren werden uitgezonden en de verpleeg- koisten weer verhoogd waren, bleef er toch weer een sommetje in kas over. Door de stijging van het aantal contri buanten ging ook het bedrag der contri butie naar boven. In verband met lipt groote getal verpleegde patientjes werd meer toeslag uit de gemeentekas ont vangen. Bovendien verleenden Ged. Sta ten nog f 30 subsidie voor het kind, dat in 1920 naar Zonneveld is geweest. De bijdragen van de T.B.C-veroeniging! en de ouders hielpen de inkomsten ook om hoog brengen. Zilverpapier en capsules I leverden een niet onaardig bedrag bp. I En lest best, de extra giften bereikte j een zeer aanzienlijk totaal, namelijk f 472.19, en wel mej. V f 13; A. G. f 12.20 (ingezameld op een bruiloftspartij); mej. M. fl; Mej. S. f 1..85; I. M de G f 41.50 (entrée's van een verkooping') na een lopwekkend woord van den president i in de Middelburgsche Courant f341 I waaronder een gift van f150 en een van f125); dames de M. f 10; mej. A. v. R. f 5; mej. M. J. f 2.50; voetbalver1 i „Quick" f 13.14 (collecte bij een wed- strijd); P. J. van de F. fl; mej. M. de C. B. f 10; M. f 10 (van een, clubje) mej. G. M. de L. f 10. Gaarne wordt den gevers en geef sters warmen dank gebracht voor dezen kracli,tigen steun. Voor de patiënten rechtstreeks werd f 1725 uitgegeven. Verdeeld over 748 ver- pleegdagen levert dat een gemiddelde op van ongeveer f2.30 per dag of weer 14 cent meer dan het vorige jaar. De se cretaris hoopt, dat het Centraal genoot schap spoedig in staat zal zijn de ver- pleegkoslen weer te verlagen. De vfoorloopige patiëntenlijst bevatte nagenoeg 50 namen. Ongeveer de helft bleek uitzending hoog 'noodig te hebben. Getukkig lronden 10 er van op Westhove wlorden opgenomen. De afdeeling zou er 12 v|oor haar rekening nemen, al was toen het noodige geld bij lange niet be schikbaar. Voor 3 kinderen werd door de loaders bedankt, maai' ze werden door 3 andere vervangen. Dan kwamen er de 3 patiëntjes vpor de T. B. G. vereeniging bij en later op speciaal verzoek nog 3, zöodat er 18 in 1 geheel waren. Boven dien is het meisje dat in November 1920 in 't Boschhuis werd opgenomen daar nog tot 1 Maart 1921 gebleven. Van de kinderen werden er 5 ver pleegd in Huis Heelsum van 6 Mei tot 8 Juni; 7 in Ons Genoegen 'te Oostvoorne van 12 Mei tpt 14 Juni; 2 in 't Bosch huis te Nunspeet van 2 Mei tot 1 Juli; één idem van 30 Mei tot 1 Augustus; 1 in 't Emma Kinderhuis te Wijk aan Zee van 28 Juli tot 30 Augustus en 2 in( Zonne veld in Juli, Augustus en September. De kinderen werden op reis begeleid d|cor mej. S. van Slee, mej. dr. Kosten en mej. Jansen, 't Bestuur isl die dames daarvoor zeer erkentelijk. De verpleging had over het geheel een gunsig verloop en ziekejgevallen kwa men niet voor. Toch is ook dit jaar weer gebleken, dat vele patientjes aan langere of herhaalde verpleging behoef te hebben. Sommige kinderen vervallen reeds vrij kjort na de terugkomst in den ou,den toestand terug'. De gewichtslijs ten en de rapporten der huisdokters melden omtrent de re sultaten het volgende: No. 1 toegenomen 2.7 K.G., zeer goed; no. 2 3 K.G gun stig; no. 3 2.4 K.G. voldoende geen af wijkingen; oio. "4 i.7 K G. kwam veel ver- jbelerd terug, resultaat na een maand verdwenen: ojo 5 3.7 K.G., zeer goed; no 6 1 K.G. goed; no. 7 eenige verbe tering merkbaar; no 8 1.9 K.G., heel wat opgeknapt, doch niet hersteld; no 9 2.1 K.G. naar wensch; fllb 10 1,6 K.G goed; no 11 2.7 K.G. gloed'; no '12 2.3 K.G. aanmerkelijk verbeterd; no 13 0.4 K.G. gunstig!; no. 14 3.2 K.G veel ver beterd en blij; zich vrij gjoed hou den no. 15 1.8 K.G. vrij gjoèdgi o. 16 0.6 K.G., gevoelt zich vrij goed; maar 'blijft er miserabel uitzien; no. 17 2.3 K.G. gunstig; no. 18 3.7 K.G goed'; no 19 3.3 K.G. sedert niet meer ziek ge weest en nog 2 K.G. aangekomen. Van de medici intocht het bestuur alle mede werking ontvangen. Het betuigt hun daarvoor hartelijk djank. Al heeft het afgeloopen jaar niet aan alle verwachtingen voldaan, het is, dunkt het bestuur, toch een goed jaar geweest voor de afdeeling. Maar men is er n|og lang niet, want steeds moeten niog tal van kinderen worden afgewezen en kan verlenging van verblijf slechts zelden worden toegestaan. Daarom roept hel bestuur bij voortduring de hulp in van allen, die voelen voor het mooie doel van het Centraal Genootschap de bevordering van de levenskracht Van het zwakke volkskind. Hel verslag werd evenals dat van den penningmeester goedgekeurd. Beide hadden den dauk van den voorzitter voor hun arbeid in ontvangst te nemen. Besloten werd wecïer f 5 aan lliet hoofdbestuur te oontribueeren. De heeren W. C. de Graaff en J. J. Korenhof werden als bestuursleden her kezen. Mej. Beugel maakte bekend, liiat zij het bestuurslidmaatschap wenschte neer te leggen, doch bereid blijft alle inlichtingen te geven. De voorzitter wees op het vele dat mej. Beugel van af de oprichting voor de fa'f deeling heelt gedaan, het werk geschiedt d|oor secretaris en penningf- ineester. Het heengaan 'van mej. Beugel is dan ook voor de afdeeling eeni groot verlies en spr. brengt haar "har telijk dank. Mejuffrouw M. de Cleiju Brem, reeds bestuurslid verklaarde zich bereid als 'penni'Ugmeesteres pp te treden. In de vacature van bestuurslid zial in de Vól gende vergadering worden voorzien. is dikwjjls eet, gevoit* van abnormale werking van de maag. Ken kop Oomaltiue voor 'het n> ar bed «aan voorkomt, het gevoel van leegte en g eft de maag loeh geen zwaren arbeid. Bassen van f 8,ï5 en f 1 75 Overal verkrjjgoaur. Dr. A WASfUüB A.-G Bern door ANDRÊ GORTHIS. Geautoriseerde vertaling va* W. E. P. 32). Hij drukte mijn hand, stevig en flink weg, niet met 'n heimelijk 'drukje .Door üe steenen gang deed ik hem uitgeleide tot laan de voordeur. En weer werden, ton ze silhouetten, naast elkaar voort gaande, weerkaatst in de oudo spie gels van de openstaande kamers. „Tot weerziens", zei hij nog eerts. Eu hij herinnerde mij niet aan de Mspraak over acht dagen in het mu- se*"n Galvet. Hij bekommerde er zich Ke s n'e(; torn, dat ik hem daarop niet ee.n^ e°n antwoord gegeven had: hij W1rvW rint alles niet noodig was... ien avond, toen Fa bi en thuis kwam tot m'.'i sprak, had ik den indruk, aal ik hem niet voor mij zag, en om mij heen zag ik niet de kamer, die ik altijd zoo netjes m orde hield, maar ik zag al leen n jong meisje, dat op 'n Junimor- gen met haar gebloemde japon en haar eenvoudig rond hoedje, onder de plata- öen zat, in de schaduw, die heen en •weer danste, omdat een koeltje dooi de bladeren woei. Zij keek mij aaii. Zij had den gevaarlijken glimlach van Frans Land argues gekend; zij kende de bedrie- gelijke armoede van Fabien Gourd on* s geest; en haar blik was treurig. Maar ik borg mij naar haar toe, en zei: de liefde is gekomen. En ik Icon niets anders voe len dan groote vreugde. Zoo was het dien avond en den volgen den dag en wéér een dag en nóg weer een. Het waren maar enkele uren, maar daarin was méér leven dan in al mijn vroegere jaren bij elkaar. Ik bekeek die vreugde, die ik nooit gekend had, ak hield haar met beide handen vast om haar telkens opnieuw te kunnen liefkoo- zen. Ik offerde haar al mijn hevige verlan gens en mijn kleine verdrietelijkheden; zij werd er te sterker en stralender door. Ik liet mijn gewone bezigheden in den steek, want ik had er geen plezier in en ik kon mij met niets anders be zighouden dan met naar den tuin te kijken, waar Philippe Fabréjol met mij gesproken had; voor mijn venster zdteud was ik omringd door de geuren van den tuin, maar nu werd hel mij een behoefte, dien nog meer om mij heen te voelen, ik wilde den grond waarop Philippe geloo- pen had, onder mijn voeten voelen. Ik ging dus naar beneden, ik keek naar de smeedijzeren bloemen, die hij .ook be wonderd had aan de leuning ran de oude trap en <k raakle even verder de glanzen- j de blaadjes van den bokshoorn aan, waar op mijn oog gerust had, terwijl hij zeide: „Wij zijn al heel lang vrienden... Fn hij had ook gezegd: „Elkaar nu en dan weer zien" en ook: „En dan onze brieven...i en ik zal terugkomen". Fn zooals hij mij gezegd had wilde ik niet verder zien dan ai dit geluk.en sloot ik de oogen vóór wat er worden kon van hem en Van mij. En toen ging ik weer naar de kamer, waar wij het eerst waren gaan zitten. Ik school de blinden iets op zij om er het zelfde licht te krijgen. Ik naderde de nol le spiegels, waarin zijn beeld en het mij ne zich tegelijkertijd weerkaatst hadden; zóó dicht naderde ik, dat mijn gelaat niet meer was dan een vage vorm, waarachter ili in mijn verbeelding een anderen vorm zag. Eindelijk moest ik wel naar onze kamers teruggaan; maar hoe Hinderlijk was mij Fabiens tegenwoordigheid! Ik sprak hem niet meer over.rijn boeken; ik interesseerde mij niet meer voor dat onnoozele artikel, dat hij op mijn .aandrin gen was begonnen te schrijven. Ik had liet liefst gewild, dat hij eiken morgen uitging, zooals hij vroeger steeds deed. Ik j had net liefst gewild, dat hij mij niet vroeg hem 's avonds op zijn wandelingen te vergezellen. Ik zou alleen naar buiten zijn gegaan, langts de sneile rivier, al leen!... en otm mij heen zou altijd die geheimzinnige tegenwoordigheid geweest zijn;.; Een paar dagen... een paar d|agen STUKKEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG Overplaatsing personeel B. en W. stellen den raad voor, om met ;ngang van 1 Febr. a.s. de volgende be sluiten te nemen: 'i. ae reserve-onderwijzeres H. C. J. P Es'nk voor vast te benoemen aan school B; b. ae onderwijzeres J. W. Gabr'ëlse over te plaatsen van school C naai school A c. cte reserve-onderwijzeres J. A. M. Schijf voor vast te benoemen aan school I d den onderwijzer P. de Bree over te planbeu van school B naar school C. Subsidie „Voor de K uns t" B_ en W. stellen den raad voor afwij zend te beschikken op het verzoek om subsidie van de vereeniging „Voor de Kunst" alhier, daar zij het doel van adres sante niet van zoodanig belang achten,- nat te haren behoeve een offer uit de gemeentekas gerechtvaardigd is. De C. v. Fin. vereenigt zich met dit voorstel. Boo me n rooien N.Z. I),am B. en W. stellen den raad voor te he sluiten om.de zachte iepen, welke aan de Noordzijde van den Dam staan lusschen ae krooniepen te laten rooien. De beplanting te dier plaatse is destijds -geschied met de bedoeling om de zachte iepen te rooien f,'}Zoodra de groei der krootrepen zich zoodanig zou hebben ontwikkeld, dat zij -op zichzelf eeneenigs- gfevuldo boomenrij zouden vormen, het geen thans het geval is. Zonder rooiing- -als bovenbedoeld zullen de boomen door den onderling geringen afstand een belet sel voor elkander worden om flink uit te groeien. De C. v. Fin. en de C. v. Fab. vereenigen zich met dit voorstel. Verhuring wonin g Molenwater. B. en W'. stellen den raad voor het pand Molenwater N no. 253 en aanhorig- heden wederom ouderhands te verhuren aan W. K. Hering, alhier, gerekend te zijn ingegaan op 1 November 1921, daar, in verband met een wijziging in de hoe grootheid van het verhuurde en in den te bedingen huurprijs een nieuwe over eenkomst van huur en verhuur noodig was. De Comm. van Fin. vereenigt zicli met het voorstel, na op verzoek dezer com missie een der voorwaarden te hebben geschrapt. Voorts vermeent de Commissie te moeten opmerken, dat volgens bijlage A van de gemeenbebegrooting voor 1922 't bedoelde pand aan de gemeentebedrij ven is afgestaan, maar dat zij niet heeft (ïngez. Med.) ->mmiir-reaisisBS3ag63mg«5<aaB^3ga«acaa<»acasaESB5»a8 kunnen vinden bij welk raadsbesluit dit is geschied. Ten aanzien van den afstand der per- ceelen Molenwater M 253 en M 254 aan de gemeentebedrijven merken B. en W. op. dat die perceelen destijds, n.l. bij raadsbesluit van 13 April 1904 werden aangekocht met het oog op eventueel© uitbreiding van de gasfabriek. Steunende op dat raadsbesluit hebben zij' het, nu de bedrijven commercieel beheerd worden, van zelf sprekend beoordeeld, dat de ba ten en lasten der voormelde perceelen te hunnen laste komen. Subs. Zuigel-bescherming B. en W. deelen den raad mede naar aanleiding' van een verzoek der Middel burgsche vereeniging lot bescherming van zuigelingen om subsidie, dat zij sympa thiek staan tegenover het doel, dat de vereeniging nastreeft en financieelen steun gerechtvaardigd is. Bij het bepalen van dien steun stellen B. en W. zich echter op het reeds vroe ger ingenomen standpunt, nl. niet verder te kunnen gaan dan den steun gelijken tred te doen houden met dien, welke wordt genoten uit lidmaatschapscontribu- tiën van particulieren. Zij stellen derhalve voor, te beginnen met het jaar 1921 en tot wederopzeg'gens, adressant een subsidie te verleenen, als bovenbedoeld, met dien verstande, dat het gemeentesubsidie nimmer meer zal beLoopen dan f 350, en zulks onder be paalde voorwaarden. De C. van Fin. vereenigt zich niet met het voorstel, daar zij vermeent, dat 'de gemeeritebeanoeiïiig zich niet t-ot be scherming van zuigelingen behoeft uit te strekken en, afgezien daarvan, subsi- dieverleening om financieele redenen niet gewenscht is. Z ij kan t e n S t ij'f s e I weg. B. en W'. stellen voor in te gaan op de bereidverklaring van het bestuur der Algemeene Woningbauwvereeni;ing om verschillende zijkanten van den Stijfsel- weg aan de gemeente in eigendom' over te dragen. De gevraagde koopsom be draagt over het geheel f 1. Verord. reinigingsdienst B. en Wi deelen den raad mede, dat van het Centraal Bureau voor verificatie en financieele adviezen der vereeniging van Nederlandsche gemeenten te 's-Gra- venliage is een advies ingekomen over de organisatie van beheer van den reiniging dienst. Daarin wordt betoogd, dat de gewo ne begrootingsboekhouding voor den rei nigingsdienst niet geschikt is; invoering der commercieele boekhouding noodza kelijk wordl geacht, die geen uitbrei ding van het personeel ten gevolge zal slechts duurde dat. Weinig uren maar. Ik dacht niet meer aan mijn bekrom pen, berekenend vroeger leventje. Ik dacht niet aan slechtheid. Ik vreesde niets. Ik verwachtte alles. Ik voelde geen wanhoop meer, geen medelijden, geen wroeging. Vreugde, enkel vreugde! Niet in een bepaalde gedaante stond die voor mij een vaag gevoel van verwarring;, g]an heerlijke, alles-djoordringende vreugde vreugde doortrilde mij. Ik kon niet na laten aan Philippe Fabréjol te denken, te verlangen naar zijn tegenwoordigheid en toch wist ik nog niet, wat ik hem antwoorden zou. wanneer ik hem weer zag. Op zekeren morgen dacht ik er aan: „Nog maar vijf dagen, vóór dien Donderdag1. Over vijf dagen" En toen i begon voor 't eerst de ongerustheid zich I le voegen bij mijn groot geluk. ilk moest al mijn moed bijeenzoeken. Ik wilde 't museum Cal vet zien, waai" ik over 'n paar dagen heen moest om een 1 jongen man le ontmoeten, dien ik wei nig kende, en tot hem le zeggen, zoodat hij f-Joed begreep, dat hij' mij niet on verschillig was: „Je moet niet dadelijk vertrekken.. Wij zullen elkaar weerzien, zoo als je het gevraagd hebt". En ik ging er den volgende dag heen, terwijl i Fabien, die zich eiken dag meer ver diepte in de studie, die ik hein1 aan- geraden had, naar de bibliotheek was ge trokken, om enkele werken in te zien. Ik kwam dus bij dat museum1, ging het hek door en zei tegen den opzichter, dat ik er al meer geweest was en dat hij mij alleen kibh "laten. In den vroegen morgen was er niemand in de zalen, d"e zon scheen top de glimmende par ketvloeren en zwijgend keken de por tretgezichten én de steenen figuren op mjj neer. Zij gaven mij een gevoel van verlegenheid. En eerst wilde ik probee- ren ze le bewonderen, opdat ze niet al te verbaasd zouden zijn over mijn wei nige aandacht. Ik keek lang naar hen, zonder hen goed te zien en zette mij eindelijk neer in de 'erde zaal. Toe kwamen allerlei gedachten, waarover ik geen macht had, in mij op. Ze stonden voor mij, zooals die geschilderde get- zichten, ik wilde ze bekijken en geen enkele kon ik onderscheiden. Moe va« al dat peinzen, dat mij loeli niets verder bracht, wilde ik telkens opstaan, en weggaan, maar 't was mij onmogelijk van die plek weg te komen. Ik bleef er zoo lang, dat de opzich ter plotseling aan de deur verscheen. Het was hem te binnen geschoten, dat ik daar was en hij dacht, dat ik misschien ziek was geworden. Ik was in groote verwarring en antwoordde hem, dat ik inderdaad heel moe was geworden, ,en in maakte dat ik weg kwam. Mijn h(oofd was zwaar van gedachten; en nog altijd wist ik niet wat ik aan Philippe Fa-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1