Zenuwen en Lichaam Ne, 15. Woensdag 18 Januax»! 1928* 105* Jaargang liti dit nummer beboert een Bij voegsel. ÖTBK AMBTENAARS SALARISSEN. iWe vermelden hieronder een uittreksel int hel rapport der "Staatsoomïniïsie voor de Mlarieering van gemeentepersjolaéel waarin "voor niet-ambtenaren van inte resse is het laatste deel, betreffend het algemeen peil der salarissen. Wanneer die, in September opgestel de beschouwingen, iets later waren ge houden, na de op versobering aandrin gende millioeneohota, zouden zij nooit zóó hebben kunnen luiden, met een to ttal negeeren van de vraag of het finan cieel uitvoerbaar is wat door de meerder)- heid wlordt voorgesteld. De motieven waarmee de meerderheid haar voorstel voor minimum-!aoa bepleit fcotaen neer op: verheffing van 't levenspeil vad bet ge meente-personeel de krachtige persióneels-organisatie, die in het particulier bedrijf behoorlijke looneischen Zou weten dioor te voeren-. de afwezigheid van concurrentie vaD 't buitenland; üe vergoeding tegenover het gemis aan recht van staken. Is dat nu een ernstige uitspraak vnn een Staatscommissie die waarachtig toch nog iets anders moet zijn dan een spreekbuis van de vakvereenigingen, wel ke alleen maar denken aan het behouden van wat in tijden van duurte, verworven scheen te zullen kunnen wtorden, en die niet eens willen toegeven, dat daling van levenskosten toch ook invloed heeft op- het levenspeil? Mag een regeering ooit gevolg gevent aan voorstellen, die hiermee gemotiveerd- wórden: dat het personeel zoo sterk ge organiseerd is, en dat de buitenlandsche concurrentie de invoering niet belet Zit In dat laatste zelfs niet een. alanwijzing van de erkenning dat de voorstellen eigenlijk te hoog zijn? Als een goed loon wlordt gemotiveerd door het gemis aan recht van staken, hsduclaarlegenover dan niet, in deze ver gelijking met het particuliere bedrijf, ook in cijfers van aftrek moeten worden Uitgedrukt, wat een ambtenaar aan voor deel heeft door zijh bestaanszekerheid! die de Werkers in het particulier bedrijf bij de huidige werkloosheid zoo duidelijk niét hebben; en door de vrije pensioen- verzorging voor den ouden dag, waar voor idje particuliere werkers zelf heb ben te zorgen? Is dat dan geen geld wiaard? Als de belastingbetalende niet-ambte- naren denken aan het gemak waarmee in tde voorafgaande jaren de voorstellen! van salarisdommissies in rijk en gemeente door de regeering en colleges van B. en SV. zijn lovergenomen, door de Kamer en de gemeenteraden zijn aangenomen, da« zou zulk een rapport met zulke argumen ten van een staatscommissie slechts groo- te bezorgdheid kunnen wekken, ware het niet dat de tijden nu toch werkelijk zoo duidelijk veranderd zijn, dat ook in de vertegenwoordigende bestuursli chamen de geest minder gewillig is ge worden tegenover de machtige ambte- naarsorganisaties. De regeerimgen zullen idit zeker niet meer klakkeloos over nemen. Maar een rappiort met zulke argu menten is een. nieuw bewijs van het ge vaar, dat Voor de gemeenschap ontstaan ós, door het ontzaglijk toegenomen amb tenaren aantal, dat op grond van zijn organisatie met zulke eischen durft Ko men, met totale negeering van het be lang der niet-ambtenaren, die het beta len moeten. Binnenland. SALARISSEN VAN IIET GEMEENTE- PERSONEEL. Verschenen is thans het tweede e« laatste deel vian het verslag de Staats commissie, ingesteld om te onder ken, welke bezoldiging worde genoten door de burgemeesters en de ambte naren en werklieden in dienst der ge nieenten. We ontleenen er de volgende opmer kingen en beschouwingen van algemee- uen aard aan commissie meent, dat inwilliging van den wensoh, dat aan de wetteiijke regeling terugwerkende kracht wtorde ge geven tot 1 Januari 1920 te ver zou gaan; Zij heeft de dioor haar voorgestelde sa larissen met vastgesteld naar den toe stand op- 1 Januari 1920, maar hun uit voering gedacht op een later tijdstip evenals de vrijstelling van betaling vaij pensioenbijdragen. Bovendien zijd. sedert de vaststelling van hel eerste rapport in vele gemeenten de salarissen verhoogd. De Staatscommissie meent, dat een aanvangssalaris van f1600 voor iemand, die nog geheel in de theorie, zoowel als in de practijk der gemeen te-adminiL- stratie moet worden ingewijd, allerminst laag is. De Commissie meent ook, dat men bq de beoordeeling van het groiïdloiojn voor de ambtenaren te veel acht slaat op het minimum-loon en te weinig pp de geheele pjositie. Het maximum-salaris van den ongeschoolden volwassen arbei der wordt gesteld op f 38 per week, dat is f 1976 per jaar, terwijl het maxi mum-salaris van den laagst bezoldigden' ambtenaais bepaald «op f 2300. De meerderheid der commissie hand haaft de salarisschalen van burgemeesters en secretarissen van het Voorloppig ver slag. Ten opzichte der technici wordeq enkele wijzigingen gebracht in de cijfers van 't eerste rappcrt. Voor de commis sarissen van ptolitie heeft zij een nieuwe schaal ontworpen in verband met het inwonersaantal. Voor het jeugdige personeel van 16 21 jaar behoort een minimumloon te wor den vastgesteld., dat zooveel mogelijk met geleidelijke verhoogingen opklimt tot het in maximum aansluit aan. het minimum loon van de groep, waarin de belang hebbenden naai- den aard van hun werk als volwassen werklieden of ambtenaren zullen worden geplaatst De dommissie geeft in overweging, het tuinimum-loon te beperken op f 16 per week voor de werklieden van 16 jaar en pp f 800 per jaar voor de ambtenaren van 16 jaar. Voorts ware rekening te houden met de opleiding. Een jong- mensdh tloch, die die H. B. S. heeft door- loopen, zal voor de administratie meer waaide hebben dan een jongmensch dat slechts de lagere school heeft bezocht. Zo,o zal ook een jongen die de ambachts school heeft doorlojbpen, meer salaris moeten ontvangen dan een jongen, die nog geen enkele opleiding heeft gehad. Voorts bevat hetr apport nadere con clusies betreffende cummulftie van be trekkingen, aftrek voor vrij wonen, vuur en licht. Ten opzichte der salarisregeling bij het Middelbaar en Gymnasiaal onder wijs moet het hoofdbeginsel blijven: be taling van de middelmatige taak naar evenredigheid met de volledige, dal hoofdbeginsel vindt zijn meest juiste uit drukking in een evenredige betaling per lesuur. Uit overwegingen van onderwijs- belang heeft dit hoofdbeginsel correctie noodig, namelijk een tegemoetkoming van de leeraren met middelmatige taak en wel, volgens het vasthouden aan het hoofdbeginsel, een tegemoetkoming in de fcelooning per uur. De Staatscommissie heeft gemeend Voor de volledige betrekking van den violledig-bevoegde te moeten voorstellen een salaris van 4000—7200 gld. met 8 periodieke verhoogingen van telkens 400 gld. Voor de twee jaar. Wordt de volledige taak gesteld op« 20 uur gemiddeld, dan is daarvoor de beloor ning in minimum 200 gld. per lesuur. e e Ten «opzichte van liet algemeen peil' der salarissen wordt in Öit (in September «opgemaakte) rapport gewezen op de prijsdaling sedert hel eerste verslag een jaar te voren verscheen. Tot hun opvatting omtrent het bedrag van het minimum-loon waren de leden der meerderheid ten vorigen jatre ge komen op de volgende gronden, welke zij nog geheet handhaafden. Al zouden de prijzen in hel algemeen wat dalen, dan ontstaat daardoor een verheffing van het levenspeil, dat aan hel personeel der gemeenten wel toe komt. Het pers«oneel heeft zich geor ganiseerd in krachtige vereenigingen, wel ke, als ze in het particulier bedrijf op traden, behoorlijke looneischen zouden weten door te voeren. Op het argument, dat buitenlandsche concurrentie de loons- verhiooiging onmogelijk maakt, kan men zich tegenover het gemeenlepersoneel moeilijk beroepen. Voorts worde niet ver geten, dat, als men ja.an dit personeel het hecht van staken ontzegt, de verplich ting om een goed loon ie geven dubbel klemt. Deze zienswijze werd niet door 'alle leden der Staatscommissie gedeeld. Nogmaals bleek, dat het bezwaar der minderheid, met uitzondering van óén lid, niet zoozeer betrof het bedrag van het minimum ad f 34 per week in een stad als Amsterdam, doch meer het tyooge bedrag van het minimumloon, dat voor gemeenten der tweede klasse door aftrek van 4 procent zou gelden en allermeest liet bedrag, dat dj or aftrek van slechts 8 pnocent geldend zou worden voor de gemeenten 'der derde klasse. Om die reden vooral was ook thans de minderheid legen de geheele regeling, welke op een minimum van f34 voor de gemeenten der eerste klasse is geba seerd. Naar de opinie der leden van die minderheid zouden de andere leden thans door de beweging in 'de prijzen en de loonen, aan welke beweging zij beduiden de waarde toekennen, er toe moeten ko men zich met de minderheid te verklaren voor een minimum-loon van f 30 per week in de gemeenten der eerste klasse, te meer, daar de gemeenten de bevoegd heid houden volgens het systeem der voorstellers om', dat minimum te over schrijden. De minderheid (Oordeelde dpi nader intredende wijzigingen in den toestand van loouen en prijzen, welke, tot verla ging van de voorgestelde salarissen zan den nuoelen voeren, ter beoordeeling en waardeering staan van anderen, met na me van «de Regeering, Zoodra verder doorgaande daling van de kosten van le vensonderhoud daartoe de gelegenheid, biedt, zal naar de «meening1 dezer min derheid. «ook het salaris van ,overheids|- persioneel teruggebracht moeten worden tot het peil, dat alsdan billijk feu redelijkj voorkomt. Deze minderheid achtte, ook in verhand met den stand der Rijks- en gemeente-financiën reeds thans (Decem ber 1921) het algemeene peil1 der voor gestelde salarissen niet te handhaven. öit Stad m Provincie. Uit Middelburg. Naar aanleiding van «onzen oproep in ops numlmer van Zaterdag' in verband met het o«prichten van een steuncomité alhier voor de veenstreken, kunnen wij thans mededeelen, dat de totstandkoming1 van zulk een «comité verzekerd is, dank zij Üe ingekomen adhesiebetuigingen. Binnen enkele dagen zal' een vergade ring plaats hebben tot nadere samenj- stelling van het comité. Uit Walcheren. In de Maandag gehouden openbare vergadering van den gemeenteraad van O. en W'. Soub urg, waar 'de heer Arendse met kehnisigeving afwezig was, werd het volgende behandeld: Deze vergadering, als zijnde «de eerste in 1922. werd met het voorlezen van een «gebed door den voorzitter «geopend. Hierop sprak deze den leden een Nieuwjaarswensch toe, welke door den heer Melis werd beantwoord. Een verzoek om 5 cent per inwoner te betalen voor de malariabestrijding, werd aangehouden, daar «de stemmen staakten. In behandeling kwam een adres van den "Vlissingschen Bestuu rdershond inzake gemeentelijke inkomstenbelasting. De heer Holthuijzen zegt, dat deze belasting een groote druk is voor vele werklieden en veracht dan «ook diep de makers van deze wet, en stelt den raad vpor degenen, die op Souburg «door deze wet getroffen worden, tegemoetkoming te geven, al was het door een nabelas- ting, waaraan dan do«o.r ieder betaald wio«rdt. De forensenbelasting is voor vele menschen die hun werk in Vlissingen, hebben, een groot bezwaar, en spreker meent, dat toch Vlissingen met deze be lasting niet geholpen is, daar dit aan den rand van een bankroet staat. De lieer Joh se meent, wanneer front gemaakt wordt, er van deze belasting niets terecht kamt. De heer Melis zegt. dal al de raadsle den wel overtuigd zijn van het onbillijke wat voor velen in deze belasting schuilt, dpch, zegt spreker, men kan noch het gemeentebestuur van Vlissingen, noch van Souburg hier een verwijt van maken. Vlish singen besloot in 1921 forensenbelasting in te voeren. Souburg besloot dit eerst in 1922 te doen. zoodat zij, die hier hun volle belasting moeten betalen, nu ook voor Vlissingen forensenbelasting moeten betalen.Spreker noemt het een toul der regeering, dat de gemeenten vrij gelaten zijn bij dc invoering dezer belasting en meent, dat dit voor alle gemeenten op eenzelfde tijdstip had moeten geschie den. De heeren Holthuijzen en Jobse zeg gen hierover nogmaals hun meeniiig, waarna besloten werd deze zaak aan B. en W. «over te laten, welke zullen lrach«- ten met den bond van gemeentebelangen, hierover te onderhandelen. Een verzoek van het bestuur der ver- eeniging (jo,t stichting en instandhouding van een school met den Bijbel om ge meentelijke vergoeding voor vcrvolfitonr derwijs, werd met algemeene steml- men toegestaan. Een schrijven van den Minister ran Arbeid «om sleunverleening aan de werk- liaozenkassen voor 1922 werd door den voorzitter gelezen. Na eenige toelichting werd met alg. stemmen beslaten dezen steun te verleeuen. Alsnu komt in behandeling' een voor stel van B. en W«. tal het aangaan van een geldleening, groot f 38540, voor den bouw eener school voor Chr. volksonder wijs te West-Souburg. De voorzitter leest het Koninklijk be sluit voor, waaruit blijkt, dat, gehoord den inspecteur, er geen l>ezwaar bestaat deze gevraagde gelden voor schoolbouw toe te staan. De heer Jobse vraagt het woord en zegt, dat dit een voorstel van B. en W. is, wat thans in behandeling komt, mlaar verklaart als wethouder aan dit voorstel niet te hebben medegewerkt, daar dit voorstel in de vergadering van B. en W. is aangenomen, toen de burgemees ter verlof had en de heef De Visser als wethouder fungeerde. De heer De Visser merkt «op, dat de heer Jobse «op de vergadering, waar dit besluit werd genomen, niet aanwezig was. De heer Jobse beweert, dat de houw van een vierde school niet noodzakelijk is, daar op de openbare en gereformeer de school nog voldoende ruimte o«ver is en acht het toiet gere oh jt vaardigjd hiervoor een «uitgaaf van f 38540 toe te staan. Ook zegt de heer Jobse, dat op de school vpor Clir. Volksonderwijs veie leerlingen gaan die op de openbare school thuis hooren én geeft in overweging rekening ermede te houden, dat aan de openbare school een nieuw hoofd zal' komen, wat tengevolge kan hebben, dat die kinde ren weer naar de openbare school terug komen; hij dringt aan om te wachten met toestaan der gevraagde gelden tot men van 'bovenaf hiertoe genoodzaakt wordt. De heer De Visser zegt, dat met den aanvang van den nieuwen cursus geen geen «plaats meer is voor de leerlingen die de school voor Chr. Volksonderwijs willen bezoeken, en dat ook gerekend moet worden met het zevende leerjaar. Ook de heer Cijsouw verdedigt het verzoek en zegt, dat liet bestuur genoodj- zaakt is te bo«uwen. De heei" Holthuijzen meent dat het doel met het bouwen is: nog meer kin- «deren aT te troggelen van de openbare school en hij wijst den hper De Visser op zijn afdwaling als vrijzinnig raadslid in deze zaak. De heer Daniëlse wil den verzio«ekers de vrijheid laten tot bouwen, maar acht zich niet gerechtvaardigd, door deze uit gaaf toe te staan. De lieer Kodde meent, dat de heeren Jobse en Holthuijzen un geestverwanten vrij moeten laten in de keus hunner school, verdedigt het bouwen eener school op W.-Souhurg en zegt dat-bij «niet houwen toch overgegaan zon moeten wor den tot verbouwing der bestaande scho len. De heer Suurmoind zegt. dat pok thans weer uitkomt, dat de schoolstrijd is ver plaatst van het binnenhof naar de ge meentekamer. Waar dopr hel bestuur der school aan de bij de wet verplichte zaken is vol daan en gezien het advies van den in specteur, meent spreker, «dat de raad de gevraagde gelden mioet toestaan. De lieer Jpbse zegtWanneer de school op West-Souburg er staat, is dit niet alleen de schuld der rechtsotipn, maar staat deze daar .als een getuigenis tegen de laksheid der vrijzinnigen. De heer Melis zegt, dat men thans spreekt over financieele offers die ge vraagd worden, maar spreekt niet, hoe het voorheen was. Men vergeet, dat in 1915 in «ons land 63 openbare scholen waren met minder dan 25 leerlingen te gen een bijzondere school, dus dat ook deze scholen toen al veel kostten, is te te begrijpen. De dienst, die Minister de Visser met zijn noodwetje ons volk heeft bewezen, is zeker ook deze, dat o«ns nu een kijkje gegeven wtordt in het hart van den tegenstander, die, nu deze zelf moeten helpen betalen, den schoolstrijd in de gemeenteraden gaan voeren. Geen willekeur, maar recht en billijkheid is het, waar het «om gaat. De voorzitter sluit de discussie, en het voorstel, een leening aan te gaan voor schoolbouw op West-Souburg, groot f 40.000, rentende ten hoogste 6 pCt. j met een aflossing van jaarlijks f 2000, wordt in stemming gebracht. Het wordt aangehouden tot de volgende vergadering daar de stemmen staakten: rechts voor, luiks tegen. Alsnu wenscht de voorzitter in be handeling te brengen de door den heer Holthuijzen in de vorige vergadering bij de rondvraag gestelde vragen. De heer Cijsouw wenschte behandeling I in gesloten zitting. De heer Holthuijzen wenscht «openbare behandeling. Dc voorzitter zegt in openbare verga dering antwoiord te willen geven op de door den heer Holthuijzen gestelde vra gen omtrent wijziging woningbouw, daar ook de vragen publiek zijn gesteld. De voorzitter deelt hierna het volgen- jj de mede j Door het bestuur dei' bouwvereenigiag met den arehitict van den Berg werd B. en W. gevraagd eenige wijziging te mo gen aanbrengen aan de kappen der te bouwen woningen. Nadat door den architect de verzeke ring gegeven was dat hierdoor geen meer- dere kosten zouden ontstaan en ook de inspecteur hiertegen geen bezwaar had, gaven B. en W. toeslemming om de kap pen ho.oger te maken, en, zegt de voorzit ter, wal blijkt nu, dat door de aange brachte veranderingen deze woningen middenstandswoningen zijn geworden, waardoor de huur aanmerkelijk ho.oger wordt. De voorzitter meent hiermede geant woord te hebben op de vragen van den heer Holthuijzen en hoopt aangetoond te hebben, dat van een toestemming van hem dts burgemeester persoonlijk geen sprake is. De heer Jobse zegt, dat, in vertrouwen, dal de kosten niet hooger zouden wor den. san het verzoek van het bestuur Sterkt Be Lijfarts va« wüW honing Kd vil vau Engeland Br. ERNST OTT, Marienbad. senreet „Bijzonder na door het voorschnive d personen, SE. 5 aankwam V««- ten te doen toenemen (Ingee. Med.) der boiuwvereeniging is volda«an, doch meent, dat dit bestuur ter goeder trouw heeft gehandeld, maar dit bestuur, zoo wel als B. en W., door den architect vtajo. de Berg om den tuin zijn geleid. Deze acht hij dan ook alleen de verantwo«orde- lijlce persoon. De heer Melis zegt, dat aan het be stuur der bouwvereeniging opgaaf is ge vraagd van de hierdoor ontstane meerde re kosten, doch dat ook hierop geen ant woord is ontvangen. De heer Holthuijzen zegt, dat nu het gevolg zal wezen, dat de ingezetenen, Voor wie de woningen waren gebouwd, deze niet zullen betrekken vanwege de hooge huur. -I i De heer S uur mond zegt, dat ook het bouwbestuur niet voor onschuldig moet aangezien worden, daar op de aan het bestuur gestelde vraag naar de meerde re kosten maar steeds niet geantwoord werd. Dc heer Holthuijzen waagt of tegen liet verhoogen van de huur niets is te doen. De voorzitter antw«oordt, dat dit onmogelijk is, daar de inspecteur der volksgezondheid heeft bepaald dat het middenstandswoningen zijn geworden en dus aan huur moeten doen f 5.20 per week. Bij de rondvraag werd de heer Arend- se benoemd «om bemiddelend op te tre den bij werkeloozen, die met steun dei- gemeente bij Landbouwers werkzaam ge steld worden. Hierna sluiting der o«penbare verga dering en geheime zitting voor het be handelen van verzoeken om ontheffing van. H. Omslag. Op uitnoodiging van de onlangs op gerichte „Afdeeling Westkapel te" van de Chr. Hist. Unie, trad Dinsdag avond in het Evangelisatieliokaal te Wesb- kapelle in een openbare vergadering als spreker «op de heer 'Weitkamp, lid der "fweeede Kamer. Nadat de vergadering met gebed was geopend door den voorzitter der afdt. den heer B. Boogaard, en deze den spre ker bij de vergadering had ingeleid, ver kreeg de heer Weitkamp het woord. Spr. vergeleek in het eerste gedeel te van zijn rede den toestand, waarin het landbouwbedrijf verkeerde vóór en tjj«- dens den «oorlog, met dien, waarin het thans verkeert, en was van meening, dat de toekomist voor den landbouwenden stand nu juist niet rooskleurig' is. In den breede besprak hij de midde len, die aangewend worden, ook van re- geeringswege, eh aangewend kunnen wor den door de belanghebbenden zelf, om daarin verbetering te brengen. In het tweede gedeelte van zijn rede gaf de spreker een uiteenzetting, wat de Christ. Hist. Unie als politieke partij wil. De heer B. Boogaard meent, dat de landbouwende sLand een donkere 'toe komst tegemoet gaat. Hij stelt den heer Weitkamp een paar vragen: 1. Of de regeering niet zou kunnen inj- grijpen, waar de landbouwer lijdt onder te hooige pachten; en 2e. waar f\ij niet aan zijn verplichtingen zal' kunnen vol doen door de hooge hypotheken. Na beantwoording sluit de heer Weit kamp de vergadering met gebed. -o Uit Z e e u ws ch-Vl a d de r eu O. D. Omtrent den gisteren te Neuzen gevierden verjaardag van de wed. D. ScheeleRiokus, meldt men ons nog, dat de «oude damé, die stee-dis een krasse figuur is «geweest en «over het algemeen blijk gaf er niet van te ho-uden, dat er voor haar, en vooral voor haaii' jaardag, veel drukte werd gemaakt, nu toch ge troffen was door de vele belangstelling, die haar op dezen dag ten deel viel'. Met «genoegen voldeed zij aan het verzoek van de familie om een portret te laten maken en zij was ook zeer ingenolmen, met een serenade die haar door het muziekgezelschap zou worden gebracht, al was het voor haar bedtijd geworden eer dit kon plaats hebben. Zij werd mtet hare familie geluk gewenscht door het gemeentebestuur en verzond aan Hare Majesteit de Koningin een telegram' van hulde, getuigende dat er in hare 100- jarige aderen hog steeds warm oranje- bloed klopt. De serenade met fakkellicht bracht veel volk op de been ©n het mu

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1