No. 14. Binsdag 17 Januapi 1922. i 65e Jaargang F 40 Uit Stad en Provincie. oa- )0L. UN», liM, ?aari ons. as. llN». ,und- cken sch asm. itter- ter- is. >QS. IDL. Intel, (eat later leisje ïpen. EN trelk pre* tott. le ts tpe- fOS; 'ÜT, RSi Binnenland. TERMINWJRING EN VKR1IÖOGING VAN PACHT. Ingediend is ecu wetsontwerp. tot Wij- aigiiig van de ai'tikelen van het Burgfer- lifk Wetbbek, betreffende het z'.g. remis sie-recht inzake pacht. Tot nu toe werd dat recht erkend, vtoor "het geval de geheele tof halve oogst van een jaar door onvermijdelijke toevallen is te niet gegaan. 1 Het voorgestelde artikel spireekt van: aöhspraiak op een redelijke vermindering of kwijtschelding van de huursom, wan neer gedurende een huurjaar dl een huurseizioen, tengevolge vsn buitenge- wtoné omstandigheden, de opbrengst van het bedrijf, op de gehumde landerijen «uitgeoefend, niet meer heeft bedragen dan twee derden vap. hetgeen bif hel «iangalan, of de laatste verlenging der Overeenkomst te verwachten was. Aan den verhuurder wordt echter een aanspraak gegeven op een redelijke ver- fajooging wanneer hij honger lasten krijgt door publieke werken, waardoor het bedrijf in gunstiger omstandigheden ïs 'gekiomen; of wanneer door een buiten- tgewtone stijging van de prijs der product- den, de opbrengst minstens een derde hooger is geweest dan verwacht kon worden. SCHEJPENUITVOE*. De Min. van L., H. en N. heeft een wetsontwerp ingediend tot intrekking vota de wet van 1916, die strekte om waarborgen te krijgen dat Nederland over voldoende schepen beschikking zou houden. De geheel veranderde omstan digheden maken de nu noodzakelijke aanvragen vtoor uitvoervergunning tot een test. DE TABAKSBELASTING EN DB KLEINE ABIUK ANTEN. Dtoor eenige vereeniginjgen uit do si~ girenindustrie is een vergadering gehou den in Den Haag, waarin per motie ge protesteerd werd tegen het niet voldoen sten de toezeggingen door den vo rige Minister van F. gedaan ten op zichte van de werkplaatsen vtan! de kleinfahrikanten. BEPERKING VAN BETALING VOO* OVERWERK. Van 1 dezer af zullen voor alle depar tementen en rijksinstellingen betalingen van overwerk slechts mogen plaats heb ben, wanneer: a. aanwezig is een aanwijs bare oorzaak voor buitengewoon werk zaamheden; b. de buitengewone werk zaamheden, dpor die oorzaak in het leven geroepen, een tijdelijk karakter dra gen c. 'de werkzaamheden van aa'nmerke- Ijjken omvang zijn; d. het werk binnen •en bepaalden korten tijd gereed is. Hieruit volgt, zoo meldt de N. R. CL, dat wanneer de gewone werkzlaam- heden t ij del ij k toenemen, dit werk niet als overwerk zal zijn aan te merken en ook buiten de gewone bureau-uren, dcor de daarmede belaste ambtenaren, zonder extr a-b e t a 1 i n g verricht moet worden. Wordt op vorenstaande grondslagen tot betaling van overwerk be sloten, dan geschiedt deze betaling naar den aard van het werk, volgens de vol gende r egelen: a. is het werk van eenVoudigeu aard zJoodat het kan worden verricht door ambtenaren tot en met den rang van klerk, dap bedraagt de vergjoeding f 0.75 per uur en vtoor de leiders f 1.25 p. u. b. Kan het werk slechts worden ver richt door geschoold personeel, zoodat daarvoor vakkennis is vereischt, dan be draagt de vergoeding f 1 per uur en voor de leiders f 1.50 per uur. Indien wordt besloten tot betaling van Overwerk dan wordt hiervoor dooir den betrekken minister een met reden om- kleede beschikking genomen, waarin te vens de betaling volgens de Vorenstaan de regelen wordt bepaald. In ieder geval zal de uitbetaling van loverwerk slechts kunnen geschieden, als daarvoor geld op de begrooting is uit getrokken. f 150, en werd gevorderd, tiiat de uitge keerde bedragen, totaal f 150, in de werklopzenkas zouden worden terugge stort, wegens het te laat inzenden van de ingevulde indiudueele kaart. De Minister overwoog dat het verzuim vermoedelijk is toe te schrijven aan het viermaal kort achtereen optreden van een anderen aWeelingspenningmeester, en dat het onderzoek naar de rechtmatigheid niet door het verzuim is bemoeilijkt, re den waarom de Minister verklaard, dat dtöjr B. en W. ten onrechte bezwaar ja gemaakt. De griep miaakt in Onze stad .vele zieken, al is de ziekte bijna overal van lichten aard. Het aantal aangetaste perstenen neemt dagelijks toe, er zijtn za ken, waar het grootste deel van het perstoneel, dat het publiek te woord staat, geheel afwezig is. Op de provin ciale griffie is een groot deel dier amb tenaren afwezig. Onder het politiecorps zijn ongeveer een vierde dfeel der agent én- ziek. Volgens personen, die het wetein kunnen, is het aantal zieken nog groo- ter dan in de griepperiode van het najaai- van 1918. Maar gelukkig schijnt de ziekte minder kwaadaardig dan toen en véle der patiënten zijn met enkele dagen "weer op hun post. Intusschen hebben de djpetorein en de apothekers hun handen weer vbl. De in den nacht van Zondag iop Maandag ingevallen d)oo, terwijl de da ken vol sneeuw lagen, heeft voor vele in woners onzer stad zeer onaangename ge- vtolgen gehad. Verschillende daken bleken niet tegen de sneeuw en het sneeuwwa ter bestand en dan ontstonden lekken, die in sommige huizen zolders en daar- fonder gelegen vertrekken en gangen de den bnderloopen en onbruikbaar maak ten; plafonds begaven het ondier den druk van het water, in een wbord de tim merlieden enz. werden door tal van klan ten te gelijk ter hulp geroepen, om ver dere sneeuw van de daken te verwijderen en ztoo mogelijk de lekken voortoopig te dichten. De gemeente-reiniging is giste renmiddag met verschillende ploegen aan het werk geweest, maar het nog gedeelte lijk vastgevroren zitten van den rommel op straat was oorzaak, dat men niet alles kon wegruimen en het op vele plaatsen nog zeer moeilijk te loopen bleef. Heden hoopte men bij doorgaand dooi weer met vereende krachten beter resultaat te, be reiken. Uit Middelburg. De Minister van Arbeid heeft beslist op een 12 Juli 1921 ingekomen beroep, ingesteld door het bestuur van den Ned. R. Kalh. Grafi&chen Bond tegen een be slissing van burgemeester en wethouders4 van Middelburg, dd. 14 Juni 1921, waarbij bezwaar gemaakt werd tegen uit de werkloozenkas van dien bond verstrek te uitkeeringen aan het lid L. Rodenburg, Over het tijdvak van 14 Maart 1921 tot en niet 23 April 1921, tot een bedrag viui Uit ,W'oelcfajevea. Maandag hield de gemeenteraad te Westkapelle een openbare vergade ring waarin de burgemeester na de ope ning de leden en hun gezin en den se cretaris in alle opzichten een gelukkig jaar toewenschte; hij hoopte, dat den le den totok dit jaar de kracht moge gegeven worden om in het belang der gemeente werkzaam te zijn. Het deed: spr. genoe gen den Raad te kunnen mededeelen„ dat hij dït eerste jaar van zijn burgemees terschap in Westkapelle met groot ple zier heeft doorgebracht Met een kort woord tipte hij even aan d!e ongeregeld heden, die op tweeden Kerstdag plsals hadden, tengevolge der 10-uur-sluiting der herbergen, wat hem verdroot. Na in gevoelvolle woorden de nage dachtenis herdacht te hebben van den in 1921 gestorven gemeeutecgjetaeesheed dr. P. R. Campert en de oud-raadsleden Jbs. Moens en W. de Visser, memoreerde spreker in«het kjort, wat in het afgeloopen jaar in bet belang der gemeente is tot stand gekomen: verbetering der straten; hij hoopt dat hiermede voortgegaan kan Wtorden. Eenige nieuwe woningen zijn kun nen gebouwd worden, dank den steun van de Regeering; c.a. f 10 000 aan fciouwpremie is in deze gemeente ver leend. Bovendien wees spreker op de wij ziging van de gemeentewet en onder wijswet, welke meerdere werkzaamhe den voor de gemeente zullen medebren gen. De eerste wethtouder, die heer P. Hen- drikse sprak daarop, ook namens den Raad, den voorzitter zijn beste wenschen toe; hij hoopte ook, dat de voorzitter met den Raad dit jaar in vrede de belangen der gemeente zullen dienen. Daarop ging de raad over tot de be handeling van de agenda. Op een verzioek van mej. A. C. Steijn onderwijzeres aan de openbare lagere sditool, werd haar wegens benoeming te Middelburg, eervol ontslag verleend met ingang van 1 April a.s., of zooveel vroe ger, als in haar vacature zal zijn voor zien. Nogmaals werd, naar aanleiding van een weder verzioek om toe te tre den tot tie regeling, vervat in het wer- kelcosheidsbesluit van '1917, m. a. s. besloten op dat verzoek niet in te gaan. Da&rfop werd behandeld een schrij ven van de geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid, betreffende de malariabestrijding. In dit schrijven wordt te kennen gegeven, dat de bestrijding slechts mtogelijk is, als de gemeenten er zich daadwerkelijk vtoor interressee- reu. Men vraagt de gemeen,ten voor. de malariabestrijding 5 'cent per inwoner en per jaar. i i De meerderheid van het dag. bestuur blijkt tegen inwilliging v&n het ver zioek te zijn. Na ampele bespreking stemde alleen de heer Peene vóór inwilliging van het verztoek. Van den heer J. J. van Elsacker was een verzioek ingekomen om! verlenging van hu.ur van het djoor 'hem bewoonde huis en die ran den tuin. Opi voorstel van B. en W. werd be sloten den huur 'van die woning met tuin te brengen van f 100 op f 150 per jaar. i Met algemeene stemimfen werd nu be sloten op deze voorwaarden aan den heer J. J. van Elsacker verlenginfg van huur toe te staan. Daarop werd een brief voorgelezen van "den Min. Van Arbeid, betreffende de aanvrage djoor de gemeente aan het rijk 'om subsidie, ten einde het mogelijk te maken, dat eiken werkdag een werk manstram loopt van Westkapelle naar Vlissingen, ten behoeve van de circa 100 persfonen, die geregeld op de „Werf" werken. De Minister gaf hierbij te kennen dat de regeering niet kan instaan vtoor do gelden, die de stoomtram-Maatschappij eventueel te kjórt zou kunnen komen. Met algemeene stemmen werd nu be sloten san den gemeentewerkman een gratificatie boe te staan van f 63, bij wijze van toeslag op zijn verrichte werkzaam heden bij het kanten der' nieuwe straten in 1921. j V i I f 1 1 j Een verordening werd vastgesteld om de gemeente in stemtiistricten te verdee- len, met het Oog op de gemeenteraads verkiezing. I Wijk A ten B vormen het stemdistrict I; wijk C, D en E het stemgistrict II. Bij de rondvraag sprak de heer Huib. Cijstouw de hoop uifj dat zoo spoedig mogelijk overgegaan wordt tot het ver banden van ntog onbestrate wegen in die gemeente, indien het ten minste mtogelijk is met het loog op de gemeenle-finamciën. Hij vestigde diaarbij vtooral de aandacht top den slechten toestand van het „Leunis van Rooijen" straatje. De heer P. Hendrikse pieende dat de 'financiën het wel toelaten, in het ver volg tot verbetering van ajndere straten tover te gaan. De heer B. Ltouwerse vroeg daarop, lof het niet noodziakelijker was, eerst an dere gedeelten in de ktom te bestraten. Daarna werd door den heer W.Ver- itraate de opmerking gemaakt, dat door velen in de gemeente verzuimd is bij de gladheid der straten asch of zand op de straatjes te strooien. De voorzitter zou de gemeente-veldj- Wachter opdracht geven in het vervolg daarop streng toezicht te houden. Daarop werd d.e vergadering gesloten. Dtonderdagavond vergaderde de ge meenteraad van Arn'e muiden. Afwe- ?zig was de heer J. Pouwer. De waarne mend burgemeester, de heer B. Franse, opende deze eerste vergadering van het jaar 1922 met een rede, waarin hij me moreerde wat in het afgeloopen jaar dcor den raad is verricht, en met een enkel wioord op de drukkende ztorgen wees, die tie Oorlog nog in de eerstvol gende jaren vtoor de gemeente heeft achtergelaten. De voorzitter deelde voorts mede: dat bericht was Ontvangen van den direc teur der gasfabriek te Vlissingen, dat het gas vtoor gewone meters 13 cent en voor muntmeters 14 cent bedraagt; dat dloor den directeur der gasfabriek is toegezegd dat de lamp aan de glas winkel in het vervolg weer zal branden, en dal 'de heer W. F. Th. van der Bijl zijn benoeming als tijdelijk wethouder heeft aangenomen. Aan den heer P. 'Lagrand werd ont slag verleend als leerkracht bij het ver volgonderwijs. Op verztoek werd eervol ontslag ver leend als lijkdienaar aan den heer P. J. Kraamer én in diens plaats wordt op aanbeveling van "B. en W. benoemd met alle stemmen de heer F. Bliek. Benoemd werd tot lid van de com missie tot wering van schoolverzuim de heer D. Kousemaker (vac. L. Meijers) die bedankt heeft. Een verzoek van Ged. Staten tot wij ziging der verordening tot regeling van het vervolgonderwijs werd niet ingewil ligd. Een verzioek van Ged. Staten tot wij ziging der verordening op de heffing van schoolgelden werd op voorstel van B, en W. met vier tegen een stem ver- wtorpen, die van den heer Schuit. Een verzoek aan Ged. Staten om vrij stelling van vak 'J aan de school te Kleverskerke werd goedgekeurd. De begroeting van den keuringsdienst van waren 1922 gaf aanleiding om bij Ged. Stalen bezwaar te maken tegen den post aankoop automobiel, op welken post naar meening van den raad aanmërke- lijk kan bezuinigd wtorden. Besloten werd de hoornen op de oude begraafplaats publiek te verknopen. Vtoorts werd besloten een drietal lin- denbloompjes bij de openbare school op te ruimen. Verzoeken van de wed. J. K'. 'Crucq en den heer J. 'J. 'Crucq om! grond in erfpacht te krijgen werden toegestaan op de bekende voorwaarden. Een verzoek van den heer J. J. Crucq tot het verkrijgen eener bijdrage in de klosten van rioleering 'enz. eener stoot werd eveneens op de gewone "voorwaar den ingewilligd1. Voorts werd besloten de gemeente- mestvaalt voor 5 jaar publiek te ver- kjoopen. Een verztoek van de kolenversefnin ging torn gebruik te mogen maken van het schoollokaal Voor vergaderingen werd toegestaan. Een voorstel van B. en W. tol steuin- verleening van werkloozenkassen, over eenkomstig de circulaire van den Mi nister van Arbeid van 5 December 1921 werd met algemeene sternen aangeno men. Verder deelde 'de voorzitter mede, dat vele visschers zicb hadtien aange meld om ondersteuning wegens werk loosheid. Besloten werd een commissie te benoemen 'van 3 leden uit den raad en 3 leden uit de visschers. Door den raad werden benoemd de heeren A. van de Gruiter, A. Schuit en Jaclób Meerman. Beide eerstgenjoemden namen hun be noeming aan. Voorts werd bestolen de waarborgsom bouwlokalen bijzondere School te be leggen in 61/2 pet. lobligatiëa Ned.-Indi'ë. Bij Üe rbndVraag wees de heer A. Schuit top Üe slechte verwarming in 't schoollokaal en over 't voetpad naar de hofstede van den heer A. ïlekker. Daarna ging de vergadering "in ge heime zitting, ter behandeling van re clames H. O. Uit Zuid-B«valtkd. T|ot analiste 2de kl. bij den keurings dienst van waren te Goes is benoemd mei. A. W. de Lind vjan Wijngaarden te de Bill (de Z.) Vetegenwoiordigers van drie kerken te Borssele en drie te Kieuw- dorp (in beide Oud-Geref, Geref. en Herv. kerk) kwamen Maandagmiddag in ,de gemeenlewoning te Borssele bijeen om te trachten tot wijkverpleging te ko men in beide dorpen. Dr. Folmer van Driewegen leidde de vergadering, die door ds. Brouwer (predikant voor de Ge ref. gem. Borssele en Driewegen) mei gebed werd geopend. Het algemeen ge voelen was, dat men één vereeniging mloesl in 't leven roepen voor de beide dorpen met één verpleegster. De elkaar opvolgende verpleegsters zullen om beur ten te Borssele eu te Nieuwdorp wonen. Voor de eerst te benoemen zal het lot beslissen, waar haai" woonplaats zal zijn. De statuten van bovengenoemde vereeni ging zullen worden opgemaakt in een be gin Februari te houden vergadering. Ds. Elenbaas, Herv. predikant te Borssele, sloiol de vergadering met dankzegging, Maandagmorgen reisde de gemeente opzichter te Borssele, de lieer J. V., naar Goes per auto. Hij moest n.l. voor het kantongerecht verschijnen als deskundige inzake een kwestie aangaan de den woningbouw. Even vóór 's-Heer- hoek nam de auto tengevolge der gladheid plotseling een draai en reed den dijk af. Gelukkig stootte een treeplank tegen een boomstam en het voertuig bleef hangen. Een ruit was vernield. De inzittende kwam met het hoofd in onzachte aan raking met den „regel" van het por tierraam, waardoor het voorhoofd een schram en een paar builen vertoonde. De chauffeur kwam met den schrik vrij. Per telegram gaf de heer V. den kanton rechter van zijn vergeefsche poging om aan zijn plicht te voldoen, bericht. De schrik had hem zóó aangegrepen, dat hij geen plaats meer durfde nemen in het voertuig, dat inmiddels met behulp van omstanders weer op den weg was ge bracht. Hij wandelde naar Borssele terug, terwijl de chauffeur met zijn auto., waar van men de banden met touwen had om wonden, ook den terugreis aanvaardde. Maandagavond vergadere te Bors sele de landarbeidersvereeniging Eigen Erf". Reglement en statuten der cenlrale vereeniging werden on gewijzigd goedge keurd. Op voorstel van het voorloópig bestuur werd de contributie voor de af- deelinasleden over het jaar 1921 be paald o<p f 0.50. Bij stemming werd beslist, dat vóór 20 januari de volgende voordracht zal worden ingezonden voor lid van het hoofdbestuur1. P. Dekker en 2. J. Cor- stanje. Het voorloopig bestuur zal nog de leiding op zich nemen, lot in de' volgende algemeene vergadering een definitief be stuur zal zijn gekozen. tegenwoordig en vertegenwoordigd vapett 24 van de 43 ingelanden. Voor het herstellen van de op 30SI December l.l. ontstane stormschade is geen voldoende hoeveelheid Vilvootoct- scbe steen in voorraad, omdat 'een groot deel ervan gebruikt is m'oeten wor den voor bet ros toureeren van steen- glooiing, die door de stormvloeden 22 23 October en 6 November 1,1. bescha digd ïs. Wordt nu een gedeelte Yilvoord- sche glooiing vervangen door 'basaltglooi- ing, dan kjoimt een partij' van eerstgjenoeoï" de steensoort vrij om daarmede de de fecte glooiing te herstellen. Op voorstel van het bestuur werd nu besloten tot veto- ranging dei" Vilvoordsehe steenglooiing tusschen de dijkpalen 45 en 47 doo® glooiing van nieuwe zuilenbasalt, arev 200 M. lengte, blij 6.20 broed te eh ge noemd werk en daartoe benoodigde le veranties zoo. spoedig mogelijk Otodeto- handsch aan te besteden. Verder werd aangenomen het be stuursvoorstel om voor onderhoud van enkele weggedeelten macadam aan te schaffen in plaats van grint en tot Opne ming van kasgeld tot een bedrag van f 15.000. Nadat de begroeting 1921—1922 nog was gewijzigd, werd de vergadering iep de gebruikelijke wijze gestoten. 1 'Als bijzonderheid kan gemeld wor den, dat thans, half Januari, nog suiker bieten olp de haven van C o 1 ij n Ép plaat liggen. Dit is in vroegere jaren nog nooit voorgekomen. De opbrengst run deze campagne was wel buitengewoon giroot, maar dit mag niet als directe oor zaak beschouwd worden. Gedurende bet uajiaar is er haja.st djoött- loopend gebrek aan schepen geweest, terwijl bovendien de vprst ook nog de noodige stagnatie heeft aangebracht. De bieten hebben hoegenaamd niet vnu de vorst geleden^ zoodht ze alle nog ver werkt kunnen worden. Op de beide fairbankeu zijn ongeveer 19 millioen K.G. aangevoerd, een kwan turn, dat vojor 'dezen nimmer weid be reikt. f De joiigectocktersvereeniging „Dor cas" te Kamperland hield onder lei ding van mevr. de Wijk haar 12e jaarlijkj- sch.e uitdeeling. De vereeniging, welke het vorig jaar 14 leden telde, mag zich verheugen in bloei, zij lelt thans 21 le den. Een gansch jaar werd om1 de 14 dagen. Donderdagsavondls, bijeengekomen, op welke bijeenkomsten de leden zich. bezig hielden met het vervaardigen van kleedingstukken tot verdeeling onder de armen eu behoeftigen. Er werden een 52-tal kleedingstukken gemaakt. De be gunstigers werden uitgenoodigd om een en ander te komen zien, waarvan echten geen druk gebruik werd tjentoakt. Uit Noor d-B e v e 1n d. Vrijdag j.l. werd ten gemeenlehuize van C o 1 ij n s p 1 a a t een buitengewone vergadering van ingelanden van den Oud- Noord-B e velgndpolder gehouden, waar Uit Thttïen. Vrijdagavond vergaderde de raad der gemeente Poortvliet. Tegenwoor dig waren 6 leden, '1 vacature. De vloobzitter hield een nieuwjaarsrede waarin hij io.m. tie leden toeroept moe^ dig en vertrouwensvol vooruit te ziee. en zich te kwijten van de hun opgelegde verplichtingen ter bevordering van het gemeenschapsbelang. De i ngekomen stukken/, waaronder eea proces verbaal van kasopnemïng bij de gemeente-ontvanger op 27 Dec. 1921. waaruit blijkt, dat top die datum in kas was f 8403,18i/2 een dito bij de secre- tari s-penningmeester van liet Weezee. Armbestuur, waaruit blijkt, dat op 27 Dec. 1921 in kas was f 5083.64i/j; een exemplaar der begroeting voor de keu ringsdienst van waren voor pet dienst jaar 1922 vermeldende een bedrag van, f 98000 in ontvang en uitgaaf, worden voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt dé heer J. Elenbaas, na onderzoek der geloofsbrieven, als raads lid toe te laten. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten wtorden een paar wijzigingen gebracht in de ontvangsten der begroo ting vtoor 1922. Daarna wordt ter tafel gebracht het rapport van Ged. Stoten betreffende de- wenschelijkheid tot samenvoeging der ge meenten op het eiland Tholen. Aangezien dit rapptort bij de leden "heeft gecircu leerd, stelt dé Voorzitter voor enkele punten in bespreking te brengen en dan aan Burg. 'en Weth. op te dragen een tegen-rapport samen te stellen, dat nadat het bij de leden rond is geweest, in een volgende vergadering vastgesteld, zal wtorden. Hiertoe wordt besloten. Thans wtordt in behandeling genomen het adres van dte directie der N. V. Auto busdienst Walcheren, welk stuk is ton- derteekend door den heer Hartman,, griffier der Staten van Zeeland, en den heer Hiller. directeur dier vennootschap, inhoudende het verzoek te willen deelne men in een top te richten Naamlooze Ven nootschap tot het exploiteeren van een autobusdienst in het eiland Tholen voor een bedrag van f 3600, ongeveer over- -eenkomende met f 2 per inwoner. Bij Voorlezing van dit adres en de daarbij behoorende memorie van toelich.™

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1