L Emser Pastille Uit Stad ea ProTmeie Jfe. 12. £&te*dag 14 1B2&* 165® Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. Büj dit nummer behoort e»n Btyvoegsei, Abonnementsprijs per kwartaal, de buitenwegen om Middelburg, eu viojor de endere gemeenten per post f 2.50; v&or Middelburg en agentschap Vlissdn- geo f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 tent per week. Advertentiên: SO cent p. regel Ingezonden Mededeelingen50 c»nt p. Fegel. Bij abonnement Teel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: Tan 1—7 regels f 2.10s elke regel meer SO cent Kleine advertentiên «tiet groe ier dan vijf regels druks en waar try te (aangegeven, dat zij1 in deze rubriek mioo- ieu geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiên onder brieven ©f bevragen bureau dezer courant 10 cant extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor pprt per stuk. Adjvertenliën móeten, willen ze nog ia Kuis blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF 8|aa ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Ptost-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. Binnenland. MINISTER VAN KARNEBEEK TERUG. De Minister van Buitenlandsche Za ken jhr. mr. Van Karnebeek, kan heden in den namiddag le 's-Gravenhage terug verwacht worden van de conferentie te Washington, De „Nieuw Amsterdam" Van de Hol- Ijand-Amerika-Lijn, waarop de Minister zich bevindt, zou althans te ongeveer 2 W te Rotterdam aankomte». - 432&SSiX&** DE KAMERVERKIEZINGEN. Het hoofdbestuur vian den Vrijz.-Dem. Bond heeft naar het orgaan van dien Bood meldt, de volgende indeeling' van !de kieskringen in vier groepen vastgesteld Groep I. Groningen, Friesland en Drenthe. Groep II. Den Helder, Amsterdam en Utrecht. Groep III Haarlem, Zuid-Holland, Zee land. Groep IV. Overijssel, Gelderland, Noord Brabant en Limburg. door een belasliugpolitiek, die kapi taalvorming, als zijnde economisch nood zakelijk, zoo weinig mogelijk belemmert, en e. door verkeers verbetering, vooiral ook ten platte lande, zoodal élk aldaar uitgeoefend bedrijf gelegenheid vinde, d[e beste markten te zoeke |P voor zijn pro ducten. Het onderwijs streve niet alleen naar intellectueele ontwikkeling, doch te vens naar karaktervorming mét eerbiedi ging van elke religieuse gevoelens, ook de versterking der nationale gedachte zat richtsnoer moeten zijn. Het zedelijk en maatschappelijk peïl van het onderwijzend personeel zij in pvereenstemiming met de uiterst gewich tige taak van opvoeding der jeugd tot toekomstige staatsburgers1. Voorts een zoo groot mogelijke ofnL- wikkeling op geestelijk., maatschappelijk en economisch gebied langs den orde lijken weg ïn onze koloniën. OPHEFFING VAN HET KRANKZINNI GENGESTICHT TE MEDEMBLIK. Te Medemblik is officieel bericht in gekomen, dat het rijks-krankzinnigenge sticht aldaar, zal worden opgeheven. Aan den geneesheer-directeur werd op-* gedragen, het geheel personeel ontslag aan te zeggen, tegen nader te bepalen datum. (Telegraaf). EEN NIEUWE POLITIEKE PARTIJ Te 's Gravenhage is Woensdagavond besloten Lot oprichting eener staatkun dige organisatie, los van elk partijver band. De grondslag, waarop de vergadering, zich in beginsel stelde, is de volgende: „liet eerste doel van elke politieke partij moet zijn de bevordering en ver sterking van de nationale eenheid. Een grondwettig koningschap, geba- j seerd op de eeuwenoude banden tusschen j Nederland en het Huis van Oranje, is j voor deze eenheid hoofdfactor Daarnaast heeft ons volk behoefte aan:' a. een regeering, die beschikt óver de middelen ,om haar gezag en de rechtsorde! krach tig te handhaven, en die bereid is 1 deze middelen de snood j> ten volle te ge bruiken; b. een wetgevende macht, welker sa menstelling waarborgt, dat alle rechtmo- lige belangen van het volk zich kunnen doen gelden, en in evenwicht worden gehouden; c. een in vrijheid rechtsprekende magi stratuur, zóó toegerust, dat de wettelijke rechten der burgers verzeke'rd zijn, ook tegenover publiekrechtelijke organen; d. een diplomatie, welker doel moet zijn handhaving der souvereiniteit van f ons volk in overeenstemming met den groei der internationale rechtsgedachtej en een buitenlandsche politiek, welker zelfstandigheid en vrijheid van beweging jj niet dan onder goedkeuring van de volks vertegenwoordiging door overeenkomsten: met a ndere mogendheden mogen worden beperkt; e. een weermacht, die, zich aanpas send aan de ontwikkeling van waarbor gen door groeiende rechtszekerheid op ylei-natiio1Uyai terrein, geschikt cn in staat is de rechten eu belangen van liet Ne- eriandsclie volk en zijn gebied in Euro pa en tn Qost en West met kans pip wets a gen te verdedigen tegen daarop be raamde aanslagen. a WC'vaar'; wordt bevorderd a. dooi handhaving van ons bundels" stelsel en bevordering van ons vrije ruilverkeer; b. door ruime voorlichting van land- btouw, nijvei beid, handel en scheepvaart en degelijk vakoaiderwijis; c. voorts door alles na te lateti, wat noodeloos de vrijheid van beweging der Ondernemers zpm belemtaeeren Uit Middelburg. In het bijvoegsel melden wij, dat morgen de apotheek van den heer van Pienbroek open is, dit moet zijn die van den heer J. G. van der Harst, Korte Delft. De burgemeester van Middel burg heeft van een onliekende f 40 ontvangen wegens te weinig betaalde inkomstenbelasting. Bij He Diondêrdag te Middelburg en gisteren te Westkapelle gehouden stem ming voor een commissaris voor den Polder Walcheren "ter voorziening in de vacature, ontstaan door het benoemen van den beer G. van de Putte tot raad, kwamen respectievelijk 87 en '8 kiezers op. Bij de hed'enmforgen plaats gehad heb bende opening der stembussen bleken 95 biljetten aanwezig, waarvan 2 blanco, zoodat het aantal geldig uitgebrachte stemmen 93 bedroeg. Gekozen bleek de lieer C. Franse te Amemuiden, candidaat der kiesvereeni- ging „Walcheren" met 79 stemmen. Verder verkregen Jac. Koppejan Ez., P. Melis Wzn., en A. Besuijen Jzn. ieder 2 stemmen en de heeren P. Brou wer, C. Dekker Jzn. ,L. Maas, Jac. Reij- nierse, W. Wisse, Z. Maljers, W. Jobse en F. Castel, ieder één stem. —o Uit -Z uid-B eveland. Heden viert de heer J. G. van Nieu- wenhuijze onder vele blijken van be langstelling zijn 25-jarig jubileum als burgemeester van Schore. uit persionen van verschillende maat schappelijke ptositie, uit alle richtingen. Waar nog verleden week op zulk een prijzenswaardige Wijze is gegeven voor de Oostenrijksche studenten, weten wij zeiler er ook nu personen zullen zijn, die gaarne mede willen werken waar het betreft fonze eigen landgenoot en te helpen en dat liet te vormen comité niet te vergeefs een beroep zal doen op den weldadigheidszin der 'Midelbur- gers. Gaarne verklaren Wij ons dan Ook bereid adhaesiebetuigingen voor dit doel aan ons bureau, Lange St. Pie terstraat, in (ontvangst te nemen en ver zoeken daarop te zetten „Voor de Veen- streken". Wij zullen zorgen deze voor- Loopige medewerking aan de bedoelde personen bekend te maken, die dan bin nen zeer kort een vergadering zullen be leggen. Men bedenke in deze, dat spoe dige hulp dubbele hulp is. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FA BRIEKEN TE VLISSINGEN. Gisterenavond hield de Kamer vair Koophandel en Fabrieken te Vlissingen een vergadering ten stadhuize, onder voorzitterschap van den heer Jos. van Raai te. Aanwezig waren 5 leden, afwezig met kennisgeving de heeren KI ij berg en Laer- nbes, terwijl er twee vacatures zijn. De v lo o r z i 11 e r opende de vergade ring niet de beste wensclien Voor 1922 en wenschte de leden een goede ge zondheid toe, welke men te meer noor dig heeft nu wij zulke moeilijke tijden doormaken. Het afgeloopen jaar was al zeer rijk aan mtoeilijkheden, maar spr. gelooft, dat er toch op eenige verbe tering kan v'orden gewezen. Sptr. wijst op de gro« te congressen, die plaats hebben gehai en die nfog plaats hebben. De vrede nik,.et komen door de economi'- sehe belangen van, heel de wereld Thans is ei wel een kink in den kabe] gektornen door het aftreden van den mi nister-president van Frankrijk. Spr. be- j ziet de alge neene omstandigheden, om- dal Nederland toch afhankelijk is van andere Euiv peesdhe staten. Het afge loopen jaar was zeer ellendig voor han del, sclieejNltart en financiewezen, wat werkt op alle zaken en o,ok vooral öp de belastingen ,die enorm moesten worden opgevoerd. Spr. hoopt, dat de groote mannen middelen zullen vinden Om alles weer recht te krijgen. De Kamer heeft niet veel kunnen uit voeren, daar zij stervende is. Thans is men met eenige vereenigïn- gen te saimen bezig te trachten de verkiezing van leden voor de nieuwe kamer bij enkele candidiaatslelling te doen plaats hebben. Spr. membreert het plotseling over lijden van den heer L. G. Stavens, die sedert 21 Mei 1915 zitting had in de kamer en liet vertrek van den heer H. Chr. Beijerman, die sedert Januari 1906 lid der kamer was. Gezien den kprten lijd, dat de kamer nog bestaat, werd besloten de vaca tures niet meer aan te vullen. Spr. legde vervolgens aan de kamer een lijst over van hetgeen in het afge loopen jaar is verricht, zulks meestaj nadat de desbetreffende dominissies rap port over de kwesties hadden uitge- beste voor xaxftte erebLarOtie. HxxXA.". a ci. per stok. CFv>epcx)j /^JCJpVïpVigbQar. (Ingez. Med.) hpflclil Tegen a.s. Dinsdag wordt te Ierse- f TT. ke een openbare vergadering belegd om* H,faai1 °ntleenen ™J, dat «m dei, maatregelen te beramen Legen de melk-, i d'^tour-generaa1 der pfoster.jen werd brood- en vieeschprijzen, die aanmerkt ^raoclil de middagsluiting van het post- lijk hooger zijn dan óp vele andere ^f '001 m tr,ekken; aa Öen "f plaatsen nister van waterstaat om wijziging te Wat de melk betreft, deze kost alge- brenSea h] Üe betali'^ van staauSeM meen 20 cent, afgehaald aan de boerderij. voor te lossen spo.orwegwa.gons; inr aan een beperkt aantal uitged'oodigde aannemers gelegenheid geven tot in schrijven naar den bouw van een elee- trische centrale te Sas van Gent, werd geantwoord, dat de aannemers in deze zaak zelf mloeten ageeren. Ter sprake kwam vervolgens de vraag of ook over 1921 een jaarverslag moet verschijnen. De secretaris had daar tegen bezwaar. Daar het zioo moeilijk is tijdig de gegevens te verkrijgen der verschillende instellingen. De voorzit ter en de heer van Niftrik meenden, dat het toch gewenscht is, dat een ver slag verschijnt, al is het dan zónder alle cijfers, laatstgenoemde zou daaraan een overzicht over hel geheele tijds verloop', dat de kamer bestaat, willen zien toegevoegd. De secretaris heeft reeds het archief er (t>p nagefciea, de kamer ïs opgericht Volgens het Kon. besluit van 18 Fe bruari 1852 en bestaat Üus bijna 70 jaar, de installatie der leden had in Juni plaats er Wordt daarbij gesproken van het bedanken van de leden der oude kamer en nagezien zal worden op welke kamer dit kan slaan. De spOorwegta/ieven. De lieer van Niftrik wees er bij de rondvraag op', dat men mloest trachten de verlijooging der spoorwegtarieven le doen verminderen en het intrekken der kilometerkaarten moet trachten te doen opheffen. De ver afgelegen plaatsen hebben het meest schade van liet in trekken dier kaarten. Spa-, zou de kamer een adres aan den minister van Wa terstaat willen dloen zeniden. De voorzitter acht daar alles voor te zeggen en ziou er op willen wijzen, dat veel minder zal wlorden gereisd, wal ten slotte slecht zal zijn voor de maatschappijen. Vele personen gaan er toe over om in een lagere klasse te reizen. De heer van Niftrik zlou er willen bijvoegen, dat op deze wijze van de dure werken, dbor het rijk bekostigd, het gebruik niet tot zijn recht komt. Besloten werd in dezen geest te adres- seeren. Hierna werd de vergadering gestolen. Hotel „SUISSE* AMSTERDAM. 72 kamers m. warm koud water. Prima keuken en wijnkelder. Teletjon 153 K. Telegr.adresSaiahofcél". (Ingee. Med.) Als Gjj vorkemden zjjt neemt dan ook 'b avonds ooi- Gij „naar bed gaat een n den. mond het houdt Uw mond vochtig en 7 orkomt hoesten. In alnmtninm kokertje» 75 cent. (Ingez. Med.l KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Drietal le h-Gravenhage, dr. J. de Groot te Vlivangen; jhr. J. L. A. Marlens van Sevenhoven te Utrecht en C. H. Nolke le Amsterdam. Beroepen te Scherpenisse, ds. J. Ronge le Oene. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Tvpeerend is,' dat de eenige tweede handM zake de spoorwegdienst regeling werden cooper de melk levert voor 18 adressen verzonden ^adviezen uitgebracht sche verkooper cent en ze bovendien aan huis bezorgt. Het wittebrood kost nog 26 cent de kilo. -o- Uit Schouwen-Dutvetand. Donderdagavond zijn te Bruinis- s e door den Rijkstonnenlegger Beek man aangebracht eenige ankers, ketlin- j en een vergadering te Breda bijge woond, terwijl adhaesie werd betuigd aan adressen te dezer zake door andere kamers verzonden, evenals aan enkele jj adressen over andere zaken. De voorzitter wees er vervolgens op, jj dal volgens liet reglement de voorzitter en de vice-vöorzitter moeten aftreden, maar hij stelde voor voor de nog resteerende drie mahnden niet jneer le lingen en dekkleeden en eenige luiken P van het Zaterdag in het "Nieuwe Vaar- stemmen. Alzloo werd besloten, water gezonken sleepschip, „Rotterdam Door de secretaris werd mede- 130", geladen met suikerbieten. f deeling geddan van de ingekomen stuk ken sedert de laatste vergadering, welke i in Januari 1921 plaats had. IIULP VOOR DE VEENSTREKEN. j Van die stukken noemen wij nog een S verzdek om inlichtingen over de vvei- Terwijl in tal van andere plaatsen, j nige gelegenheid garnalen te koopen. o.a. te Vlissingen liard gewerkt wordt aan i na onderzoek werd hierop geantwoord, inzameling van géiden en kleeren Voor dat in Engeland Woo ge prijzen kunnen de noodlijdenden in de veenstreken van worden bedongen en alleen een uit voerverbod meer garnalen voor de hin- nenlandsche markt zal tengevolge heb ben. Inzake het staangeld voor spoorweg wagens werd antwoord ontvangen, dat aan het station zeer ruim gelegenheid wlordt gegeven tot lossen, maar dpt vlo or de electrotinfabriek de wagens op het vei-bindingsspbor van de Mij. „De Schelde" worden gereden en de dparmee belast zijnde werklieden rallen onder de arbeidswet. Inzake een verzoek om mede le h.el- pen aan een protest tegen het alleen Groningen en Drenthe, waar de nood met den dag stijgt, is tot nu toe hier in opze stad, waar men anders meerma len op dit gebied het voorbeeld geeft, slechts weinig gedaan. En toch jv zeker bij velen onzer medeburgers de vraag reeds gerezen :moeten wij nu niets meer dóen. Maar nog niemand heeft in deze de k!oe bij d'e horens gepakt. Thans zijn er echter een 5-tal pers'onen, die o.i. terecht meenen, dat Middelburg niet lan ger stil mag zitten. "Zij meenen échter, dat om goed werk te kunnen verrichten een domitó moet worden samengesteld muiêk Voor het Geschied- en Letterkundig Gezelschap alhier sprak gisteravond in de kleine zaal van de Gonceri- en Ge hoorzaal mej. dr. C. Neurdienburg, uit Groningen over Moderne Schilderkunst. Na een korte inleiding wees spr op de ginoole nieuwe richting in de schikleri- kunst, waaruit de verschillende andere richtingen zijn voortgevloeid: het expres sionisme. Vóórdien was het impressio nisme. De impressionist geeft den indruk weer van hetgeen hij ziet, onverschillig of de natuurlijke vormen geheel juist worden weergegeven. Bv. een zonnetintelend land schap. De Franschm'ain Monet is b.v. im pressionist; en de beide Hollanders Jacob en Willem' Maris. Uit deze richting ontstond, met gelei delijke overgangen (Gésanne, Vincent van Gogh) het expressionisme. De expressio nist geeft „expressie" aan zijn subjectief gevoel. Het is lieni' te Idoen luit te drjukkeri een innerlijke reactie op hetgeen hij ziet. Tot deze expressionisten hooren dan ook de cubislen, futuristen, en de zgn. zuivere expressionisten. Voor den impressionist is hoofdzaak del «onwaarde. Hij mengt verschillende kleuren op zijn palet, en verkrijgt door die menging tussclientinten, dus tijöcre kleurnuances. De neo-im'pressionistende eerste overgangsvorm' naar bet expressio nisme werkten echter met de ongemeng de kleuren naast elkaar te zetten, het aan het oog van den toeschouwer overlatend die te mengen. Daarbijj koimt nog hel pcintilleeren, zooals de Hollandsche schil der Hart Nibbrig b.v. deed. De expressionist componeert met de verschillende vormen, die hij heeft waar genomen. Hij komt tot hoe lan ger hoe meer vereenvoudiging van die natuurvormen. Perspectief is in hun werken om zoo te zeggen niet aanwezig. Bjj de cubist en is «Mi de voriri van het ding, zooals zij die voe len, geheel hoofdzaak. Hun schilderij is a. h. w. een soort samenstel van kleur- vlakken, die met elkaar harmionieeren (Goguin). Nog verder gat het futurisme. De fu turist wil op één schilderij verschillende ach teréén volgende handelingen uitbeel den. Ten slotte de loutere expressionist, bij wie geen enkele natuurvtorm meer is waar te nemén. Zij schilderen een landschap, precies als een (musicus dal in ttoonen zont bezigen. (Kandinsky en Piet Mondriaan). Deze verschillende richtingen verdui delijkte spr. door een serie lantaarnplaat jes, te beginnen met een straatje van Jongkind, de eerste impressionist (pml- slreeks 1874). Om het verschil goed te doen uitkomen werden telkens voorbeel den van een impressionistisch cn van een expressionistisch opgevat gelijk mor lief op het doek gebracht. In de stille vens kwam dit nog het beste uit. Mooie voorbeelden van expressionisme waren vooral de schilderijen van den Duilscher Franz Marck (koeien en tijger). Sterk van" cubisme waren Picasso's„Bij de piano" r en „Man met de klarinet". Van de Hollandsche expressionisten liet spr. voorbeelden zien van Vincent van Gogh. (De aardappeleter b.v.) Na zoo van eik dezer richtingen een. en ander op het doek te hebben gepro- 'jecleerd, wees spr. op den invloed van de nieuwe richting op de hedcndaagsche schilders. Toorop was vroèger impressio-. nist; bij zijn nieuwere stukken is ech-' ter al meer duidelijk het zoeken naar'' bepaalde lijnen. Evenzoo Konijnenburg, hoewel zijn „Herten" al1 niet impressio nistisch meer is. Ook in een der Amsler- damsche Grachtjes van Breitner vindt» men al sporen naar de nieuwere rich ting. Maar het best heeft PicasSto den in-" vloed der nieuwe richting ondergaan. Het' portret van zijn vrouw (1919) toont aan. hoe hij a.li.w. liet expressionisme door heeft gemaakt, het is aan zijn Later werk; ten goede gekomen. Daarom'; men moet het expressionis me niet beschouwen als een bevlieging,' die wel weer verdwijnen zal'. En vei>r gefe vooral niet, dat ook het impression nisme zijn strijd heeft gehad ioni aanvaard) te worden. LANDBOUW. M Gedurende de week van 1—7 Janu ari werden voior uitvoer goedgekeurd in de keuringsplaatsen Sas van Gent| Sluis en IJ zend ij ke resp. 97, 21 eiy 10 stuks rundvee, bestemd voor België «NOESmiS Bij de examens vanwege de Fe deratie van Handels- en karntonrbedien", den te 's-Gravenhage gehouden, is tooi'1 Duitsche handelsdorrespondentie geslaagtj mej. A. W.. Verhage te Middelburg Geslaagd voor het diploma Duitsch» Handelscorrespondentie bjj de federatp \an Handels- en Kantoorbedienden, die: dames M. Dommisse en M. van Hoepeir beideu te Vlissingen. De hear H. A. J. v. <L Berge h K to e I i n g e, benoemd tot onderwigzei

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1