IEK VINDT Ko. 41. Vrijdag 13 Januari 1922* 465* Jaargang Binnenland. HOtel „SUISSE". Uit Sohaeweo-DuivetandL AJit Tholfs. Uil Stad m Provincie. ONDERWIJS. RECHTZAKEN. AMSTERDAM. 72 kamers m« warm es koud water. Prima keuken en wijnkelder. (Ingez. Med.) Stoomvaartlijnen op Noord Amerika Udeau i I I I I I f J MIDDELBURGSCHE COURANT. tw DE 'NIEUWJAARSREDE TAN air. ZIMMERMAN. Bij" de opening der raadzitting l© Rot terdam zei burgemeester Zimmerman o. KA erop te hebben gewezen op den vo.or- SülgMtig in tonnenmiaat: De vooruitgang bij het vorige jaar echijnï dus vrij groot. Bij nadere beschou wing der cijfers is er echter niet veel oden tot ingenomenheid. Vooreerst toch blond het scheepsbezoek van 1920 zeer tender tien nadeeligen invloed van een.' langdurige staking der havenarbeiders, ten tweede doet een vergelijking tusschen «de 2de halfjaren van 1920 en 1921 nog slechts een geringen voorsprong zien, en lea derde blijkt dat in het laatste kwartaal vpa 1921, het aantal schepen, verble ken met dezelfde periode van 1920 zelfs terugliep met 42 en de tonnenmaat met ruim 58.000 ton, in verband waarmede tian tok moet worden vermeld, dat van de plm. 10.000 bij de havenreserv© inge schreven arbeiders, er aan het einde des gaars ongeveer 3300 werkloos waren. De toestand in de haven moet dan ook atla /ongunstig worden beschouwd. Wie) er smog aan twijfelt, g|a met eigen oogen dè tieehte bezetting van de ligplaatsen zien «se geve er zich dan nog rekenschap van, dat van de schepen, welke hij op de ri- Sier en in de havens zal aantreffen, er niet miuder dan 87 (verleden jaar 47), •warvan 76 NederLand&clie, ongebruikt lig gen, omdat zij geen loonende vracht kun nen vinden. Het is bekend, dat de buiten- landsche havens, die met de onze in me dedinging zijn, geenszins over gering be- eoek hebben te 'klagen; het is misschien minder bekend dat zelfs goederen, be- ht arende tot de Nederlandsche handel- beweging1 en, naar hun bestemming, vroe ger steeds te Rotterdam opgeslagen, thans naar elders worden verzonden en daar in pakhuizen en vee men worden opgebor gen, omdat de kosten daar geringer zijn. Ook op ander gebied, dan op dat der scheepvaart, maakt onze stad een moei lijken tijd door. Door den directeur der arbeidsbeurs wordt mij toenemende werk loosheid in tal van industriën en vakken gcra pporteerd. Van de mannen van za ken, met wie ik in aanraking kom, on verschillig welke hun werkzaamheid is, verneem ik vrijwel uitsluitend uitingen YjEïi onbevredigdheid met het heden en van bezorgdheid voor de toekomst. Het zou verkeerd zijn dit te verbloemen of er de oogen voor te sluiten. Het feit bestaat, dat onze stad ten volte haar deel heelt ia den economischen terug gang, die hier te lande sedert ruim een jaar is ingetreden en die, naar bijna alle ingewijden meenen, nog allerminst zijn laagste punt heeft bereikt. Alle be- luiginsen van ons geloor in de toekomst van Rotterdam en alle geestdrift over de ligging onzer stad, kunnen dat feit niet ongedaan maken. Er is in deze beschouwing geen pes simisme te zien Met dat woord verbindt zich voor mij het begrip van ontmoedi ging, van lijdelijkheid en er is niets wat ik minder gaarne bij mijn stadgenoot* ten zo,u wekken noch wat, naar mijn ervaring, minder in hun aard ligt. De eerste voorwaarde voor herstel is echter werkelijkheidsbesef. Wie ernstig naar ver betering wil streven, wie zich vast voor neemt voor rijn deel den opgang weder mogelijk te maken, die wende den rug n-ar het verleden en het oog naar de wereld, zooals zij geworden is, die erkenne dat de oorlog een economisch tijdperk, waarmede hij vertrouwd was. waarin het hem wel ging, waarin hij zich ïneer dan één illusie had gevormd, voor altoos heeft beëindigd, dat hij te leven en te werken heeft in een andere wereld, in een ander Europa, in een ander Ne derland en in een ander Rotterdam. voor deze gemeente zeker niet geringe beorag van f 468. Dioor B. en W. van R i 11 a ujdl-B a t li is een adres gericht tot den aannemer der werken van bedijking der gronden bezuiden den Scheldedaim', de firm® Thijs Violker te Dordrecht, waarbij er op werd aangedrongen; Voor zoover die werken binnen deze gemeente, dus op Zeeuwsch gebied vVorden uitgevoerd, bij de aanstelling van werkkrachten in de eerste plaats het oog te vestigen op werkkrachten van hier en verder van Zeeuwen in den omtrek. Tot het gemeentebestuur van Ril land Bath werd een verzoek gericht om' in het klooster aldaar een loting te mlogen houden, «waaraan prijzen zijn ver bonden, zulks ten bate der R. K. missie. Hoewel allerminst is bedoeld de R. K. missie tegen te werken is dfcxor B. enj Wt hierop afwijzend beschikt, daar er "bij het dollege pirincipieele bezwaren be staan tegen het houden vajn loterijen als zoodanig. Naar de „Telg." verneemt geeft de uit Brouwershaven uitgaande loods- kotter uit het Goereesehe gat. nood seinen. Van Hioek ran Holland is gisteravond zeven uur de „Prins der Nederlanden" ter assistentie vertrokken. o Te Ouid-Vóssemeer hebben ein delijk de melkverkoopers gehoor gegeven aan den wesch van tal van consumenten en de melk per L. verlaagd van 20 cent op 16 cent. In verband met het, niet door ons opgenomen, maar kort schrijven van den heer G. Polderman te St Maartens dijk inzake de poging tot brandstich ting in een autogarage, ontvingen we van onzen correspondent nog een na dere mededeeling, waarin hij de juist heid van zijn eerste bericht ten volle bevestigt, met deze uitzondering, dat er niet een petroleumvat naast de auto stond, maar een smeerolie-vat. Hij houdt ook vol dat de landbouwer v. d. Vate (niet de Korte) wel degelijk de eerste is geweest, die in de garage licht heeft gezien. t <- Uit ZeeiZceh-Vlamderei W. D. Dokter Talsma van iJzendijke heeft te Biervliet in een lokaal van school A een cursus geopend in zuigelingenver- pleging. f De cursus is begonnen met aanvan kelijk 9 deelneemsters. Donderdagavond traden te Bier vliet in de oude school als sprekers op de heeren Overste A. Klontje te Middelburg en P. G. Laernoes te Vlis- singen. De vergadering wias door een vijftig personen bezocht. Nadat door beide heeren breedvoerig was stilgestaan bij het nut en voordeel, verbonden aan de vooroefeningen van den vrijwilli- gen landstorm, gaven zich voorloopig 16 jongelui voor die oefeningen op. De burgemeester stelde verder© aangifl® lot 1 Februari a.s. open. 1921 telde Üe gemeente 2188 m. en 2043 vr. samen 4231, al zoo een vooruit gang met 13 ml. efn 44 vr., totaal 57. Doop tier bevolking te O u d-V o s- semeer loiver 1921 isi. Gevestigd 45 m. en 47 vr., vertrbkken 56 m'. en 56 vr .Geborenen 67. Overledenen 23. Hu welijken: 26. Tptaial vermeerdering 24, Zoodat de bevolking thans 2302 zielen telt tegen 2278 het vorige jaar. Te Axel bestond de bevolking op' 31 December 1920 uit 2815 m'. en 2752 vr., totaial 5567 personen. Ér werden geboren 79 ml en 86 vr., totaal 165; er vestigden zich 133 m. en 133 vr., samen 266; totale vermeer- tiering 212 in. en 219 vr., totaal 431'. Er overleden 38 m. en 24 vr., samen 62; er vertrokken 162 m. en 140 vr., samen 302. Totale vermindering 200 m. en 164 vr., totaal 364. Op 31 Dec. 1921 telde de gemeente 2827 m. en '2807 vr., totaal 5634 purs'. De bevplking is dus met 67 vooruit- KEE3GVIEUWS. Uit Middel burg. De politie hield eea drietal jongens aan, die op de Markt gisteren sigaren ■wegnamen, tegen hen is proces-verbaal bpgemaakt. ui Uit Vlissingen. Het agentschap der Middelburg'sche cour aal te Vlissingen is voortaan gevestigd Lij p Landsman, boekhandelaar M. Jacobs traaf 16. «i Hit Zuid-Bereload. Hans weert is de prijs der melk vec.aagd van. 18 op 16 ct. per liter. Op den repetitieavolnd van het fanfaj- rekorps „Oefening kweekt Kunst" te Borssele deed.één der leden het voor- Mei om te trachten in deze cemeente een geldsom bijeen te brengen tof Edging vm den nood in de venen. De leden van get uoemd corps tastten terstond in den zak verzochten den burgemeester dezer ge- taeente een ljjst te mogen presenteerén «an de ingezetenen. Zf verzamelden hel LOOP DER BEVOLKING. Op 1 Januari 1921 bednoeg de bevol king van Zoutelande 385 m. en 344 vr., samen 729. In 1921 werden geboren 5 ml en 10 vrsamen 15; er vestigden zich 15 ml en 8 vr., te samen 23; totale veimejerderingl 20 m. en 18 vr.. samen 38. Er overleden 5 m'. en 0 vr., samen 11, er vertrokken 13 m'. en 19 vr„ sa men 32; totale vermindering 18 m. en 26 vrsamen 43. Op 31 December 1921 telde de ge meen le dus 387 m. en 337 vr. zoodat de bevolking met 5 was achter uitgegaan. De bevtolking van 's-Graven,pol der bestond op 31 December 1920 uit 533 m. en 517 vr., totaal 1050 zielen. Ze vermeerderde door geboorte met 15 m. en 13 vr., totaal 28; door vestiging met 21 m. en 21 vr., totaal 42. Ze verminderde dloor overlijden met 3 m. en 0 vr., totaal 3; door vertrek met 20 m. en 22 vr., totaal 42. De bevolking bestond op 31 December 1921 uit 546 mi. en 529 vr., alzlo.o 1075 zielen. Ze vermeerderde dus met 25 zielen. Op 31 December 1920 bedhoeg het inwoners van Kruiningen 2175 Ka', en 1999 vr., samen 4174. Er werden geboren 49 ml en 57 vr., santen 106. er vestigden zich 123 ml en 131 vr., samen 254, alzoo een vermeerde ring van 172 ml en 188 vr., totaal 360. Er overleden 16 tü). en 15 vr., samen 31; er vertrokken 143 nt. en 129 vr., samen 272, alzop een vermindering met 159 m. en 144 vrsamen 303. Op 31 December In de gisteren door het Provinciaal College van Toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Hervormden in Zeeland gehouden kies- vergadering werden als leden van dat college herbenoemd de heeren mr. S. R. Bakker te Zierikzee, D. J. Dees te Neuzen en W. Griep te Rilland-Bath, terwijl in de vacature, ontstaan door het vertrek naar elders van den heer L. G. James werd benoemd de heer A. Bleiker te Sdhoondijke. Tevens werden gekozen tot lid en se cundus lid van het dubbel-algemeen. col lege van toezicht tot behandeling Yan het ontwerp-besluit tot herziening van het Algemeen Reglement op het beheer, on derscheidenlijk de beeren J. A. Domi- nicus te Wemeldinge en J. L. Richel te Borsselen. KUNST EN WETTENSCHAPPEN. Het feit dat het Hollandsche strijk kwartet dat Dinsdag a.s. h i e r in de Con certzaal optreedt,, in dit seizoen zijn 10-jarig jubileum herdenkt heeft den heer J. Kuiler ertoe gebracht zich, per circulaire tot de bezoekers der abonne mentsconcerten te wenden ,met een op wekking tot het geven van een bijdrage voor een Dinsdagavond aan te bieden huldeblijk. Hel plan zal ongetwijfeld veler sym pathie hebben. Het genoemd kwartet, dat werkelijk zich een zeer eervolle plaats beeft verworven naast de beste buiten- landsche kwartetten heeft ook hier steeds veel waardeering ondervonden. We hopen dan ook dat velen de moeite zullen doen om het aan de circulaire gehechte inteekenbiljet met een bijdrage t© doen bezorgen aan d© Concertzaal. 1922 Mj de directrice dier inrichting aanmelden. Voor de wijze van iaangifte en tie over te leggen stukken zie men de St.crt. van r12 Januari. LANDBOUW. In tie Donderdag gehouden verga dering van de geitenfokvereeniging te Ileinkenszand deelde de secretaris o. m. in ede dat de vereeniging 105 le^en telt. Aanwezig waren 22 leden. In de plaats van den heer M. de Wilde, die als bestuurslid had bedankt werd gekozen de heer C. v. d. Velde. Ontvangen was over 1920 f 223.05 uitgaven f 182.75 Goed slot f 40.20. Naar wij vernemen is het thans zöo goed als zeker, dat de landbouWfiltm „Svalöf' ook in Zeeland, en wel spe ciaal in Goes zal worden vertoond'. De vertooning, vermoedelijk op 7 Februari e.k., zou samenvallen met de jaarverga dering van die Vereeniging, van Oud-leer lingen der R. L. W. S. te Goes. Omtreojt eenige ondergeschikte punten, worden tusschen den heer Wiersum te Groningen en den Rijkslanidbouwconsulent te Goes n|og onderhandelingen gevoerd. In alle wetenschappelijke en practi- sche landb'ouwkringen is die ntaam „Sva- löf' bekend en weet men, dat met deze korte benaming bedoeld worden twee instellingen te Svalöf in Zweden, nl. het Zweedsche instituut voor veredeling van landbouwgewassen en de Zweedsche zoai- zaadmaatschappij, welke onder controle van bovenvermeld instituut, alle daar voortgebrachte nieuwe rassen vermeer dert en op de markt brengt. De film belooft werkelijk zeer inte ressant te zullen zijln, althans naar wij hiervan vernamen geeft deze o.m. een beeld van: het aanleggen van proefvelden met de verschillende methpden van zaaien; van proefvelden met velerlei soorten van gewassen, waarbij verschillende eigenschappen duidelijk naar voren zul len worden gebracht; van werken van wetenschappelijken aard, hpe isoleeringen, kruisingen, se lecties enz. tijdens den grpei ein bij' het oogsten worden toegepast allerlei binnen atabeid piet dén oogst; van de zaden; groot modern bedrijf met móóie vee stallen, koeien in den stal enz. enz. Het ligt in de bedoeling om de ver tooning vrij toegankelijk te stellen in de eerste plaats voor de leden van bo vengenoemde vereeniging en dloor haar genoodigden en verder voor alle belang stellende landbouwers. Nadere bijzonder heden hieromtrent, zullen evenwel per advertentie worden bekend gemaakt. SSg Telefoon 158 R. Telegr.adros„Saiehotel". 7 i||» men zich over het algemeen Mg niet, wanneer men een lichte jÊÊbgsmtg verkoudheid heeft gevat, en kSSSKss! dikwijls is deze dan ook van voorbijgaanden aard, voor zoover zij niet veronachtzaamd wordt. Het eenvoudigst en aangenaamst verzacht en voorkomt men verkoudheid in de luchtpijp dooi het gebruik van Lakerol-Borst-Pastillee. Overal verkrijgbaar Fl. 0.50 per doos. 24, (loges. Mod.) van 12 iop 13 Jan. van Javia te J Inrolden verwacht. SarpediOin, 8 Jam. van Suez, AmstetxL naar Java. Djember, p. 10 Jan. Perim^ Rotterdam naar Batavia,. Nias, 12 Jan. v.ml 10 uur 35 ml va*. Nioord-Vooriand, Batavia Amsterdam, Wilis, 10 Jan. van Colombo, Batavia n. Rotterdam. Lombok, p. 12 Jan. Ouessant, Java m. Amsterdam'. Prins Frederik Hendrik 12 Jan. r, Sm- sterdam n. Paramariba Nieuw Amsterdam' 12 Jan. v.m. 0 te 45 m. 1100 m. v. Noord Voorland, New- York n. Rotterdam. Westerdijk, p. 12 Jan. n.m. ^30 Prawlepoint, Rotterdam' n. New-York. LEGER EN VLOOT. Na op 's Rijks werf te Hellevoet- sluis de noodige voorzieningen te heb ben ondergaan, is de onderzeeboot O 5 naar haar station te Vlissingen terug gekeerd. Voor hetzelfde doel is nu van daar te Hellevoetsluis aangekomen de on- aerzeeboot O 4, commandant de luit ter zee 2e kl. R. van Tijen. Bij Kon. besluit is met ingang ran Door de Belgische regeering is de j Febr. 1922 benoemd tot machinist a. De heer E. P. Zandijk, alhier, die eenige jaren als examenleider voor het Nederlandsch Handelsinstituut is opgetre den, zal voortaan niet meer afs zoodanig werkzaam zijn. Bij Rom. besluit is tie benoeming I van den heer H. van Tongeren tot onderi- j wijzer aan de Rijkskweekschool voor on derwijzers te Middelburg ingetrokken en is als zoodanig benoemd de heer A. de Jong te Rotterdam'. Mej. B. L. Staal heeft tegen 1 Maart a. s. ontslag aangevraagd als onderwijzeres i taan de school met den Bijbel te C o 1 ij n s- plaat. De Minister van Onderwij's, Kun sten en Wetenschappen brengt ter ken nis van 'belanghebbenden, dat op I Mei 1922 bij de Rijkskweekschool voor onderwijzeressen te Apeldjooru eö bij de Rijkskweekscholen voor onderwij'zers te Nijmegen, Haarlem', Middelburg, Deventer, Groningen en Maastricht ten hoogste 24 kweekelingen kuntaen wor den geplaatst. Bij gelijke bekwaamheid en aanleg genieten diegjenlen die voorkeur, die in de gemeente wónen, waar de kweek school is gevestigd', of die elders wo nende jZelf in de kotsten yan huisves ting en verpleging vóórzien. Bij1 die aan gifte taiioét daarvan door de ouders of Voogden van de adspdranten melding wórden gemaakt. Zij, die vóór plaatsing aan een v«W de Rijkskweeksclhólen voor onderwijzers in aanmerking wemsehen te kómen, moe ten zich vóór 1 Maart aanmelden, bij den directeur der Rijkskweekschool, die zij wenschen te beztoeken, en zij, die plaatsing verlangen Ban de Rijkskweek school voor onderwijzeressen te Apel doorn, móeten zidh vóór 20 Februari uitlevering gevraagd van S. G., 21 jaar, kantoorbediende te 's-Gravenhage, gede tineerd te Middelburg, ter zake van een vonnis der rechtbank van eersten aanleg te Gent, waarbij G. wègens oplich ting is veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf en 26 francs boete. Door C. M., molenaar te Terneu- z e n if. hooger beroep aangeteekend legen het vonnis van de rechtbank te Middel burg van 6 Januari j.l. waarbij hij ter zake van verduistering is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. VERKEERSWEZEN, UHMIT EN TELEGRAFIE. In 1921 Zijn te Hanfsweeirt ingeklaard 12774 en uitgeklaard 12224 schepen. Bovendien werdien ingeklaard 3487 en .uitgeklaard 3640 mjosselvaar tuigen. Op het telegraafkantoor te Ierse- ke zijn in 1921 behandeld 8585 telegram men, waarvan 2251 verzonden en 6334 ontvangen. Op het telefoonkantoor zijn 9323 gesprekken gevoerd, waarvan 5066 inkomende en 4257 uitgaande; nog ont vangen 237 oproepberichten. Op de po'Stspaarbank is ingelegd f 82.979.16® en terugbetaald f93.528.03. Uitgereikt 109 boekjes. Bij den postchèque- en girodienst is gestort f 781.045.25® en uitbetaald f 90.985.17®. Het telefoonkantoor te Stavenis- s e dal nog steeds in den Achterweg' ge vestigd was, is Donderdagmiddag overge bracht naar het nieuwe postgeboiuw, zoo dal post- en telefoon nu weder onder een dak gekomen zijn ,iets wat in |geear .30 jaar het geval geweest is. iMdlich® StottmvfeartlSJaaB. Oranje, 9 Jan. te Sabang, Amsterdam1 naar Batavia. Prinses Juliana, wóndt in den nacht b. van 's Rijks lichtschip „Sciijau wen bank" de tijd. machinist van dat lichtschip J. W„ Smit VERSCHILLENDE BERICHTEN» In de woning van Th. G. ia de Schalkburgerstraat te Rotterdam heefl zich, naar de N. R. Crt. meldt, een drama, afgespeeld. De man, een zenuwlijder, Vrij dag uit het ziekenhuis ontslagen, waar, hij wegens overspanning zes weken ver pleegd is geweest, zou zijn vrouw, wie hij vóór zijn opneming in het ziekenhui» iets verweten had, gevraagd hebben, of zij hem dit vergeven wilde. Het antwoord luidde- niet vergeven, maar wel vergelen. Daarop is hij haar genaderd, doendte alsof hij haar een zoen zou geven. Doch hjj bracht haar plotseling met een me» waarvan hij zich 'meester maakte, een paar sneden in den hals toe. De eene snede had een lengte van 15 e.M. Hevig bloedende vluchtte de vrouw de straat op; zij spoedde zich om hulp naar de apotheek van de firma Van der Laan, waar de heer L. Kamhool tebulp geroepen, haar voorioopig ver- bomden heeft. De geneeskundige dieast bracht de vrouw naar het ziekenhui» op den Goolsingel, waar zij opnieuw verbonden werd. Hoewel ernstig veB» wond, is haar toestand niet levensge vaarlijk. Nauwelijks met de Verbinding van de Vrouw gereed gekomen, kreeg de hee* Kamhoot de boodschap, dat hij dadelijk in de woning van Th. G. in de Schalk burgerstraat Inroest komen. Hij vond doafc den man tengevolge van hevig bloed verlies stervende. Hg had zich drie sne den over den linkerpols en één m de* hals toegebracht. Kort daarop is hij oveK- Eenige dagen geleden jgeratekte da dóchter Van den heer Van der S. te Rjjt- lotird tusschen een vHosmaohine met ee* der benden bekneld. Ze schrok daarb§ aoo hevig dat haar stembanden zoo w*rec aangedaan dat zjj niet mper «preken kt*L

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1