Donderdag 12 JanniM 1922* 165e Jaargang Binnenland. Uit Stad en Provincie, HOtel „SUISSE". AMSTERDAM. 72 kamers m< warm en koud water. Prima keuken en wijnkelder. 10. MIODELBURGSCHE COURANT. Bi} dit nummer behoort een Bij voegsel. bij ge- lot- en4 >ri- de uaL est lam ott 12 BEZUINIGINGSACTIE. Naar -wij vernemen heeft de Centrale Commissie voor Bezuiniging, ingesteld door de Ned. Mij voor Nijverh. en Handel zich dezer diagen gericht tot de hoofd besturen van alle politieke partijen, ito Nederland met het volgend schrijven: De Centrale Commissie voor Bezui niging eözl., wetende, dat binnen korten tifd dbor Uw partij in het openbaar vele vraagstukken van algemeen belang aullen wbrden besproken, zou het op "boogen prijs stellen, indien in het pro gramma Uwer partij ook werd gewezen op de absolute noodzakelijkheid van bezuiniging op de uitgaven der over heid. De actie pnzer commissie, die even min als de Mij. van N. en H. zelve, aan eenige politieke partij! gebonjdemf is, heeft haar oorsprong te danken aan het bewustzijn, dat Nederland een staats bankroet tegemoet gaat, wanneer in dp komende jaren van gering volksinkomen de uitgaven der nijverheid even hoog Mjjven, als zij thans zijn. De bekostiging van dergelijke uitga ven Doch kan geschieden op twee wij zeen, De eerste is die van het heffen van buitengewoon hooge belastingen van «11e klassen der bevolking. Indien 't totale volksinkomen in de eerstvolgende ja ren weer terugvalt totdat v!an de des tijds niet ongunstige jaren .1909—1913, nameljjk 2200 millioen gulden, zal im mers een totale belasting (directe en indirecte tezamen), geheven! moeten wor den i&n 25 pet. van lalle inkomens van f 3000 en blinder eto van 65 pet. van in® JUomens boven die' grens, züinder eenigen aftrek, om te komen tot het bedrag van 900 millioen gulden, 'dat thans noodig is. Dat een dergelijke belastingdruk voor alle klassen der bevolking uiterst moei lijk te dragen is en op alle bronfnen van inkomen van ons volk verstikkend zou werken, behoeft wel geen betoog. De andere wijze van bestrijding der uitgaven zou zijn, dat men groode bedragen ging Ieenen en daarmee de Staatsschuld nog aanmerkelijk zou ver wroeten. Dit zou onverbiddelijk mede brengen een sterke daling van de koop kracht van den gulden en daarmee een nog veel duurder worden van het le vensonderhoud, iets wat vooral de min der gegOede klassen zwaar zou treffen. Bovendien opent deze wijze van uit gaven -bestrijding een gevaarlijken w«g, waarvan men bijna niet meer terug kan keeren, zboals u bekend zal zijn uit de voorbeelden van de Centrale- en Oo%- iélijk-Europeesche rijken. Onze commissie vertrouwt daarom1, dat uwe partij, die naar zij weet, ernstig bezield is met den wensch het volksbe lang in Zoo breed mogelijk opzicht te dienen, ook harerzijds niet zal nalaten te streven naar een verkiezingsresultaat, waarbij de nieuwe volksvertegenwoordi ging volkomen doordrongen is van den ernst van dezen bijna noodlottigen toe stand. Met alle gegevens, welke onze commis sie hieromtrent ten dienste staan, zullen wij u op' aanvrage gaarne helpen. Met de meeste hoogachting, De Centrale Commissie voor Bezuini ging, - A. HELDRING, Voorzitter. W. B. REIJNEN, Secretarie. DE INDISCHE VLOOTWET Voor zoover er eenige conclusie te trekken is uit een af deelings verslag, zij gemeld, dat in het vöiorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp: sterkte en samenstelling der zeemacht en aanleg van steunpunten en versterkingen in Nederlandsch Indié; verscheidene leden de indiening van alt ontwerp voorbarig achten in verband met de Washingtonsche conferentie, cn de hooge uitgaven; welke leden hun slem niet aan 't ontwerp kunnen geven; eenige leden die zich in het algemeen bij de voorafgaande beschouwingen aan sloten, daaraan toevoegden, dat het afwij zen van een vlootplan als het onderhavige geenszins insluit dat men zich moet ver- blaren voor het prijsgeven van het Neder landsch gezag' in Indië; vele andere leden de indiening van dit wetsontwerp met ingenomenheid hadden gezien, en aan de regeering daarvoor hulde brachten. De indiening van dit vlootplan achtten de verdedigers van het wetsontwerp .aller minst in strijd met de bezuiniging, in de jongste Troonrede bepleit. Stelt mén vol gens de berekening der regeering de to bde uitgaven vroor deze vloot ten loste van de begrootingen van Nederland en Ned.-Indië te zamen op jaarlijks ruim 88 millioen gulden, dan komt men tot •en uitgave van 5 pet. van het totaalcijfer tan beide budgetten. DE HEER COLIJN UIT DE PETRO LEUM EN IN DE POLITIEK. Naar de Standaard verneemt is er ge gronde hoop dat de Laatste phase van de verkiezingscampagne door den voorzitter van het Centraal Comité ook persoonlijk kan worden medegemaakt, aangezien er alle uitzicht bestaat, dat hij 1 April a.s. zijn tegenwoordige betrekking in de indu strie zal kunnen neerleggen. ZAAK-VAN BEST. Het rapport Van den eereraad in de zaak van mr. dr. van Best, is voor dezen aanleiding geweest tot de opstelling vjan een uitvoerig verweer. De lieer Van Best zet uitvoerig uiteen dat zijn gloede trouw ten onrechte in verdenking is gebracht, publiceert daar toe o.m. een brief van minister Posthuma die nadrukkelijk heeft verklaard, dat de geruchten te zijnen opzichte onjuist of overdreven zijn, en geeft in zijn geheel hel advies van mr. Moltzer weder waar van de commissie slechts enkele zinsne den aanhaalde. DE ZAAK UfAHCHANTBERESTEIJN. In een Woensdagavond gehouden open bare vergadering van de afdeeling Mid delburg van den Vrijz. Demi. Bond, heeft do voorzitter, de heer arts D. N. van Gelderen, tevens voorzitter van de fede ratie Zeeland, in zijn openingswoord het conflict tusschen dë heeren Mar chant en v. Beresteijn en het uittreden van laatst genoemde uit de partij ter sprake ge bracht, daar in de couranten ook de fe deratie Zeeland in de zaak is betrokken. Spr. deelde mede, dat in Üe vergade ring der federatie op 6 Nov. de idbor de lenen genoemde Candidlaten werden be sproken en daarbij ook de gestie van den heer v. B. becritiseerd en daarbij werd teruggegaan tot het begin van diens po litieke loopbaan in den V. B. B. Deze beoordeeling was in haar geheel zeker niet ongunstig al Werd dan ook het op treden vhn den heer v. B. in 1918 van enkele zijden niet goedgekeurd. Naar aan leiding van deze discussies werden brie ven ontvangen van de heeren v. B. en M. v/elke op 4 Dec. in de federatievergade ring werden behandeld, waarbij de verga dering besloot geen advies aan de afdwa lingen te geven. Spr. geeft toe, dat de brief van 54. voor v. B. zeer onaangenaam.' was, maar wijst er op, dat het bewaren ran de harmonie tusschen twee naturen als M. en v. B. een kunststukje is. Daar in dien brief volgens spr. een zin voor v. B. hoogst beleedigend was, begrijpt hij, dat deze dit niet liet passeeren en volgens spr. hebben beide heeren schuld aan het conflict. Spr. rekent het beiue heeren als een fout aan, dat zij de zaak niet bij de partij aanhangig' hebben ge maakt, dan had wellicht nog veel kun nen worden voorkomen. Dat de verhou ding echter volkomen verstoord was, zoo-1 als v. B. beweert, is nog niet zoo volkar men zeker, immers toen M. aangezocht werd vtoor lid der staatscommissie vroor de electr. Voorziening weigerde hij en be val v. B. aan, die benoemd werd en aan nam. Inzake de kwestie der algem. be schouwingen over de staatsegroptinjgl heeft v. B. Volgens spr, ongelijk. Dat het schrijven van M. den emmer deed over- loopen, is de schuld van v. B. zelf. Gezien de gehechtheid van v. B. aan hel politiek leven en aan zijn kamerzetel, verwacht spr. dat r. B. zich buiten elk partijverband om zal laten candidaafótel- ien, maar hij meent ,dat de heer v. B. voor die verleiding niet mag bezwijken. Wil hij kans van slagen hebben, dan moet hij 75 pet. van den kiesdeeler ha len, een preastatie voor een eenling on der zijn omstandigheden van bijna boven mensichelijke kracht. En als hij niet slaagt? Wat geschiedt er dan met de op hem uit gebrachte stemmen? Verloren voor het democratische deel van ons land! Moge de heer v. B. en zijn raadgevers zich wel ernstig bedenken voor tot dezen stap over te gaan, dat het algemeen belang gaat boven persoonlijke aspiraties, dat het ver- leaen den heer v. B. tegenover democra tisch Nederland verplichtingen oplegt. te \erhoogen. De bouwkosten moeten dalen, de anti-maatschappelijke lopnenen winsten, die met den woningbouw zijn be reikt magen in ieder geval niet langer door bijdragen uit de publieke kassen gevonden worden. Het ligt dan ook in de bedoeling ,dit percentage van 70 te bekwamer tijd te verhoogen, opdat zoo spoedig mogelijk .de bijdragen geheel ko men te vervallen. Kan op de huren,die noodig zijn iom hel gestelde percentage te bereiken, niét wercen gerekend in verband met de nogi te hooge bouwkosten, dan zal met bou wen gewacht moeten worden tot dat wel kan. Prins Hendrik zal, in verband met de uitreiking van medailles vroor mónsch- lievend hjulpbetaoai op Zaterdag! a.s. met Hr Ms. torpedoboot Z 2, onder bevel vali den luitenant ter zee le klasse M. J. Ver loop, van Vlake tiaar Terneuzen en ver volgens naar Vlissingen reizen. De Prins keert per trein tiaar de Residentie ter,ug. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden, dat vroeger toegekende bij dragen, voor woningbouw, zullen war den uitgereikt aan de gemeenten: Kor tg ene ten behpeve van J. de Kater (restant) f2985; Npordgouwe ten behoeve van Wc Moermond, f 3609 en dezelfde, twee ze vende ged. der bijdrage f 2520; Oost'bnrg ten behpeve van E. J. Fij- naut, f 1390; Ovezande, ten behjopve van C„ iWestdijk f 1950; Scherpenisse, ten behoeve van J. Buurland, I 3450. Uit Middetfcavg. De heer H. Bronkers, in de jong ste raadsvergadering alhier buitetn de aanbeveling om gekozen tot lid van het bestuur der Godsh,uizenvheeft vqor die benoeming bedankt. Voor de hier gevestigde afdeeling van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Merourius" hield gisterenavond de heer J. H. Vós, te Rotterdam', in de bpvenzaal der socië teit „St. Joris" een causerie over het organisatieleven. Aan de hpnd' van talrijke lantajarnr plaatjes liet spr. de wenschelijkheid van organiseeren duidelijk uitkomen. De bond moet nu nog voortgaan, zooals spr. met plaatjes aantoonde, als een schip door een nauw kanaal tusschen steile rotsen, maar eens zal het bondss'chap vrij-uit kunnen gaan in volle zee. Wie zich niét organiseert staaf bij evefntueele werkloosi- heid een kommervol bestaan te wachten: zijn toekomst is het Armenhuis. Wie zich echter wel heeft aangesloten, die hoeft niets te vreezen, die wordt elke week zooveel uitgekeerd, dat hjj, ook zoolang hij geen ander werk heeft, zich zelf kan bedruipen. Geprojecteerde grafieken lieten zien, dat het jaar 1918 voor de -handels- en kantoorbedienden het zwaarste jaar was. Toen steeg de levensstandaard, en ble ven de loonen gelijk: maar toen ook steeg het ledental van „Mercurius" enorme endaalde de levensslandsaard; Daarmee werd duidelijk, hpe in het algemeen belang het is zich te organi- seeren. Indruk maakte het beeld van den kleinen jongen, die een 'bijeenge bonden bos takken tracht door te bre ken. Dit kan hij niet ineens, maar wèl, als hij tak voor tak breekt. De organi satieband moet daarom zoo hecht moge lijk zïjin; dan is die onverbrekelijk. Spr beval dan ook aan de op het doek geprojecteerde „tien geboden", om de i organisatie te sterken, goed ter liarte te nemen. Slecht bezochte ledenverga deringen mogen niet meer voorkomen, Een en ander werd afgewisseld dlopr het vertoornen van plaatjes van moder ne kantoorinrichtingen in binnen- enl buitenland, en foto's van mannen, die in het hondsleven reeds1 hun spo ren hebben verdiend. Ook werd prpc paaanda gemaakt om! h et herstellingst ic*>rd „Dennenheuvel" te Ossendrecht le dering plaats van den Ch,r. Volksbond onder presidium van den heer J. A. van Heel, welke eraan herinnerde, dat deze vergadering bijeenkomt ingevolge hel be sluit Pip de vorige vergadering genomen, om de vereeniging te liquideeren. De notulen der vorige vergadering1, voorgelezen door den secretaris, dhr. J. Bonner, werd 'goedgekeurd. Uit de eindrekening der liquidatie bleek dat de inkomsten bedroegen; f 4218.26i/2 (waarbij gebouw f 3085 en batig slot 1920—21 f 826.43i/a) en de uit gaven f2313.37. Het batig slo,t bedraagt f1904. 89i/2, waarvan nog enkele kleine beragen moeten worden afgetrokken. Beschikbaar is dus f 1875. Hiervan krijgt de economische spijs uiLdeelingj f 1000 en de vereeniging vioor het t.b.c.- fonds f 875 (dit bedrag werd door het bestuur aangevuld tot f 900), onder voor waarden. Het archief zal aan 'de gemeente W/or den aangeboden. Binsdagavond vergaderde te Heia- k e n s z a n d de vereeniging ter verkrij - ging van onroerend goed doior landarbei ders. Be contributie werd vporloopig be paald op 50 cent. Tot bestuursleden wer den definitief gekozen de heeren H. v. Iwaarden. voorz,; B. v. d. Bries, yice- Vtoorz.; J. Kuzee Pz., secr.; G. Kulzee, M. Huizen en Wc Westdorp. Tot can- didaten vpor het [hoofdbestuur werden benoemd de heeren H. v. Iwaarden en J. Kuzee Pz. Uit Til tol fï. Te O u d-V O s s e m e e r is een voor dracht opgemiaakt voor dijkgraaf van het waterschap O ud-Vossemeer n.L: 1. J. Ly van Gorsel (aftr.) met 34 stemmen; 2. A, de Rijke Lz. met 34 st. en B. J, van Westen met 26 etemlmen. ANTI-MAATSCHAPPELIJKE LOONEN EN WINSTEN. Op de vragen van het Tweede Ka merlid den heer Haazevoet betreffende de huuropbrengst van woningen, ge- loouwd met steun krachtens de Woning wet heèft de Minister van Arbeid o.m.. geantwoord, dat het niet juist is als zou doer de bepaling van de huuropbrengst op ten minste 70 pet. der exploitatie- een huurverhoogi ng' vóór de krachtens de Woningwet gebouwde woningen móe ten plaats hebben. Hoewel ook van reeds ge nouwde woningen in veel gevallen buurverhooging mogelijk is en wordt doorgezet, geldt het percentage van 70 blijkens de circulaire vpor de nog te bouwen woringen. Bij de vaststelling van dit bedrug heeft niet de bedoeling voorgezeten de huren Uit Setioawsn-Dulveland. Tot wijkverpleegster te Ooltgens- plaat is benoemd mej. C. Elenbaas, te B r u i n i e s e. Uit Ze®uw«eh-Vl*i«nderea WfiD. Men schrijft ons: Schoondijke telt bdj'na geen enkele steen als eigendom!. Bat is! gelukkig voor de gemeentekas, want nu behoeft er geen geld uitgegeven te wotren voor be strating. Toch is het evenwel onaange naam, dat het gemeentebestuur over den Rijksweg niets te zeggen heeft, die toch dwars door de gemeente loopt Moest er verleden jaar geklaagd worden over den Rijkswaterstaat, dat putten gewoon niet werden in orde gemaakt, nu is er jammerklacht op jamerklacht over de be strating tusschen het dubbelspoor der tram en rails zelve. Deskundigen bewe ren dat een verlaging van het niveau afdoende verbetering zou brengen ter plaatse. Het is te luopen, dat niet eerslt nog wat voertuigen het moeten ontgel den eer verbetering intreedt juist op 't drukste gedeelte. o Telefoon 158 R. Telegr.adros„Suishotel". (Ingez. Mod.) Totaal 44. Op 31 December 1921 be droeg de bevolking 342 m. en 338 Vr. Totaal 680 zielen. De bevolking van S l a v e 11 i s a e be droeg op 31 December 1920 uit 963 tn. en 982 vr totaal 1945; geboren werden in 1921 22* m. en 25 v., samen 47; er ves tigden zich 17 m'. en 20 vr., samen 37. Er overleden 9 ml. en 15 vr., samen 24; er vertrokken 36 m. en 34 vr., samen 70. Op 31 Dec. 1921 bestond de gemeen te ,uit 957 m. en 978 vr., in tolaal 1935; zropdat de bevolking met 10 was ach teruitgegaan. KUNST m WETENSCHAPPEN. Het derde Abonnementsconcert van. Impresario Felix Augustin, Dinsdag 17 dezer in de Concert- en Gehoorzaal tn Middelburg, zal een muziekavond zijn van bet gevierde Hollandlsch Strijk kwartet (LeydescCorff, Mendes, Kint, Canivez') ter gelegenheid van het tien jarig bestalan van dit ensemble. Het programma bestaat juit de strijkkwar tetten g. kl. t. van Haydp, ,öp 59 No„ 3 van Beethoven en „Aus meinem Le- ben" van Smetanfc, 1 ONDERWIJS steunen, door lid der vereeniging te worden. Reeds worden gelden ingeza meld roor den bouw van een tweede sa natorium, speciaal voor tuberculoselij ders. De li,eer Bar to. de secretaris der afdeer ling, die wegens ongesteldheid van den voorzitter, den avond ook geopend had', dankte den spreker voor zijn voordracht en de vrij talrijke aanwezigen vopr hun opkomst. Hij wekte alle niet-georgani- seerden eveneens nog eens op zich toch vooral bij den Bond aan te sluitenen de gcorganiseerden zooveel mógelijk be langstelling in het hondsleven, liefst daadwerkelijk te topneti, en vooral zooveel mogelijk nieuwe Leden aan te werven. Uit Znid-Ber«lnnd. In den Prins van Oranje te Goes kad AVoensdogavfitnd de liquidatievergar Besmettelijke ziektee. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 1 tot en met 7 Januari 1922 in de provincie Zeeland, bedroeg Diphtheritis: Krabbendijke 2, O. en W. Souburg 1, "VlissmgeM 3. LOOP DER BEVOLKING. Op 31 Dec. 1920 bedroeg de bevol king van Koudekerke 1592 m. en 1628 vr., samen 3220 pers. In '1921 wer den geboren 41 m. en 42 vr., samen 83; er vestigden zich 137 m. en 162 vr.;, samen 299: totale vermeerdering 178 m. en 20 vr., samen 382. Er overleden 11 m. en 12 vr., samen 23; er vertrokken 99 m en 110 vr., samen 209; totale verminde ring 110 m. en 122 vr., samen 232. Op 31 December 1921 telde de gemeente dus 1660 m. en 1710 vr. in totaal 3370; zoodat de bevolking met 150 was vooruitgegaan. In de gemeente Westkape lief bestond de bevolking op 31 December 1920 uit 1093 m. en 1020 vr te zamen 2113 personen. In 1921 werden er gebo ren 14 til', en 28 vr.samen 42 personen. Er vestigden zich in de gemeente 12 m. en 18 vr., samen 30 persónen. Een ver meerdering alzoo van 26 m. en 46 vr totaal 72 personen. Er overleden 14 m'. en 13 vr., samen 27 personen. Er ver trokken 24 m. en 35 vrsamen 59 vr. Een vermindering van 38 m. en '48 vr. samen 86 personen. Alzoo een totale ver mindering van 12 m. en 2 vr. of 14 pers. De bevolking bestand dus op 31 Dec. 1921 uit 1081 m'. en 1018 vrtotaal uit 2099 personen. In de' gemeente N i s s e bestond de bevolking op 31 Dec. 1920 uit 337 lm', en 344 vr. Totaal 681 zielen. Geboren rwerden 13 m. en 17 vr. Totaal 30. Overl©. den zijn: 6 m. en 0 vr. totaal 12. In de gemeente hebben zich gtivesi- tigu: 11 m'. en 14 vr. Totaal 25. Uit de ge meente Zijn vertrokken: 13 m'. en 31 vr. -W;asrom gestudeerde vrouwen niet slagen. „The Times Educational Supplement" bericht, dat „The Yorkshire Ladies" Council of Education" op de 54ste jaar vergadering gelegenheid gaf tot debat lover „The succes of Existing Methods of Education, as applied' to Women". Professor Gordon, hoogleeraar in de litteratuur aan de universiteit te Leeds, zei in zijn openingsrede dat geen man kan ontkomen aan den indruk van stoutmoedigheid waarmee de vrouwen der voorgaande generatie zich op Voort gezette studie hebben toegelegd. Te meer betreurt hij daarom de volkomen afwezigheid van dezen geest van stoutmoedigheid en oorspronkelijkheid! in de academische studie der hedemf- daagsche vrouwelijke studenten, en wat van nog meer belapg is, in haar werk na het verlaten der universiteit. Ze doen goed werk bij het onderwijs enz., maar in tegenstelling m§t de mannen doen ze geen oorspronkelijk of schep pend werk of voor den vooruitgang der wetenschap. Dit geldt niet alleen voor studenten in de letteren, maar ook voor die in wiskunde, in scheikunde. Z© bereiken dikwijls een hoogen graad van! kennis en dan is het opeèns uit. Als ze een werk voortbrengen, dan is de kans, dat het zuivere imitatie of repro ductie is duizend tegen één. En toch welen we, dat vrouwen ga ven hebben van inzicht en verklaring, die den mannen ontzegd zijn. Wat ge beurt er nu met die gaven? Er is nietsi van merkbaar in de academische studie. Gebruiken ze die dan op een verkeer de wijze? Of is het te vroeg, deze vra gen nu reeds te stellen? Hij gelooft het niet. Die kwestie moet onder de oogen gezien worden. De oudere vrou wen, die voor haar 'jongere zusters de baan der studie hebben vrij' gemaakt, gelooven, dat hiermede haar taak geëin digd is. Maar die begint integpndeel eerst. De hoogere opvoeding, die zij het na haar komende geslacht van vrou wen heeft bezforgd, was een manlijke op voeding, door de eeuwen heen lang zaam opgebouwd in evolutie door man.1- nen vóór mannen. De vrouwen hebbeuf nu opeens die opvoeding overgenomen, tot de ontwikkeling waarvan een vrouw nooit iets heeft bijgedragen. Aannemen en nadoen is daarbij de leuze geweest Spreker zou een vronweuuniversiteit willen zien, waar experimenten betref fende meisjesopvoeding genomen kou den Wórden. Dan zouden misschien nieuwe beginselen voor het beter ge bruik van de vrouwelijke gaven aan den d,ag kómen. Het geheele onderwijs zotu daar wèl bij viaren en niet het mins! de bestaande universiteiten, waar man- 'nen en 'Vrouwen thans naast elkaaa werken. Miss Gwyer, gedoctoreerd te Oxford, zei, dat ze met hervorming van tal van universiteiten zich aansloot bij de moe-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1