T f L No. 9. Binnenland. Hotel „SUISSE* Uit Stad e» Pnmaeie. uit de pers. hulp aan rusland:. huwelijkswetgeving AMSTERDAM. 72 kamers m. warm en koud water. Prima keuken en wijnkelder. nieuwe autobus-plannen op tïiolen. kerknieuws. r3HK5S5SS 9 v CIRCULAIRE VAN GIJN CA De N. R. Crt. verbetert het bericht van liet Vad. lover de plannen tot op richting van een bezuinigingspartij in Boover, dat de onderteekenaars van de circulaire zich Oiver den organisatievorm! van hun actie nader wenschen te be raden, zioodat de oprichting van een af zonderlijke partijl, als het woord bezui- nigingspartij zou doen vermoeden, nog; niet in hjun voornemen kan liggen. AAN HET OORDEEL DfER VROUWEN. De Ned. Ver. van Staatsburgeressen hjeefl enkele wenschen geformuleerd ten (opzichte van de volgende onderwerpen van algemeen bellang en o.a. de vmuwen van Nederland gevraagd worden te wil len opgeven, welke van deze punten zij het eerst aan de orde wenschen ge bracht te zien en ze dus te nummeren naar rangorde van voorkeur. Antwoorden worden ingewacht aan het bureau van Ide Ned. Ver. van Staatsburgeressen, Hee- rengraeht 627, Amsterdam; vóór 15 April 11922. Het zijn: Verbetering van de huwelijkswetgeving» Op den grondslag van het rapport der Ned. Ver. vaa Staatsburgeressen (gelijk heid van rechten en plichten vopr man en vrouw) Streven naar ontwapening met onmid dellijke vermindering van militaire lasten; Vrijheid van arbeid voor de vrouw, met gelijk toon voor gelijke arbeidspres tatie; Wettelijke regeling van de verplich tingen der gemeentebesturen ten opzich te van een betere zorg vpor zwangere vrouwen, jonge moeders en zuigelingen. Herziening van de Lager Onderwijs wet op den grondslag van het rapport der Ned. Ver. van Staatsburgeressen (uit breiding leerplicht, verplicht vervolgon derwijs, betere opleiding dei' onderwijs krachten enz.); .Wettelijke regeling van h|et voorbe reidend onderwijs. DE BULGAARSCHE LEGATIE OPGEHEVEN. De Bulgaarsche legatie deelt mede aan de Maasb. Tengevolge van begtrootingsbezuinigin- gen ziet de Bulgaarsche regeering zich verplicht, met ingang van 15 dezer a. de Bulgaarsche legatie te 's Gravenhagte» lap te heffen. De Bulgaarsche legatie te Londen zal belast worden met de behar tiging van de Bulgaarsche belangen in Nederland. De Vrijheidsbond en de legerkwestie. Aan een vlugschrift, verspreid door den Vrijheidsbond ter uiteenzetting van he houding der Kamerleden dier partij, Ontlee.nen wc de volgende opmerkingen: Minister vlan Dijk had toegegeven aan het drijven uit militaire kringen. Een Overeenkomst was tusschen de rechtsche partijen gestoten, waarbij deze zich ver bonden met een grooter paraat leger (72 bataljons, het dubbele van Minister Pop) en een grooter contingent mede te gaan. Daaraan zotu dan de oefening en de uit rusting van het leger worden opgeofferd De oefening zou voor een deel buiten de kazerne geschieden en als regel zouden de manschappen niet langer dan zes we ken in verband in kampen worden geoefend. Minister Pop had voor de ar-, lillerische uitrusting voor een leger van 72 bataljons een uitgaaf in eens van ten minste 216 mtllioen gulden (93 plus 123 millioen) noodig geoordeeld. Minister van Cijk zou het voor 106 millioen doen. En dat ofschoon minister Pop een hoogst, deskundig Minister van Oorlog, voortdu rend sprekend namens de geheele regee ring, had verklaard dat, indien men de door hem uitgetrokken artillerie ver deelde over een leger van 72 bataljons, dal leger minder artillerie zou hebben dan thans door de Entente aan hel Dait- *ehe leger is toegestaan, welks urlUleris- tncho kracht de Entente wil breken 1 De Kamerfractie van den Vrijheids bond had rnaar één keuze: zich tegen cze nieuwe militaire volte face van het Ka .J.net-Ruys verklaren, en een regeling r,vl{_z.e? die aan Nederland hetzelf-Je ïnachtelooze leger zou brengen daL liet Mi 1914 bezat. Sedert Juni 1921 was de financiëele toestand van het laud nog verergerd. Te midden van een economische wereld crisis moest de minister van financiën verklaren dat 35 pCt. van het totale volksmkomen aan belastingen heenia.il en het aanboren van nieuwe bronnen feitelijk is uitgesloten. Onze vlottende fe'clmld is tot een ongekende hoogte ge slegen, spoedig waarschijnlijk één mil liard gulden. Een poging om een klein deel erVan (100 millioen gulden) door een 6i/ï pCt. leening ten behoeve van Jndië te comsolideeren mislukte jammerlijk, en wij moesten overgaan tot een kostbare dollar-leening, met alle gevaren daaraan verbonden. Met bloedend hart stemt men toe in bezuiniging op het noodzakelijkste, op de kicsten der volkshygiëne, der tubercu losebestrijding, der ziekte verzorging. Zelfs de meest optimistische militairist weet, en het Kabinet-Ruys moet het meer dan iemand anders weten dat in zulke omstandigheden het verkrijgen van eenige honderden millioenen voor de uit rusting van een dubbel groot paraat leger niet slechts onwaarschijnlijk, mlaar let terlijk' onmogelijk is. Mr. Dresselhuys noemde in de Kamer de lezing der geheime nota van minister van Dijk, waarin voor de uitrusting /an het leger 106 millioen wordt uitgetrok ken, een doorloopende ergernis. Het is niet geoorloofd gegevens er uit aan te halen. Maar niemand weersprak zijn oordeel: Voor de allerbelangrijkste doeleinden wordt in de nota niets of be lachelijk weinig uitgetrokken, de munitie- voorraad wordt voor 't dubbel-groote leger, gesteld op de helft van Minister Pop's voorraad; ofschoon minister van Dijk erkennen moet, dat het geenszins vaststaat, dat de Nederlandsche industrie in 6laat zal zijn bij het uitbreken van oen totcriog den voorraad aan te vullen. De heeren van Veen en vian der Vo,oirt van Zijp hadden de door minister Pop uitgetrokken artillerie voor het leger van 36 bataljons te weinig genoemd. Zij ble ken nu bereid met het veel mindere van minister van Dijk genoegen te nemen. De Kamerfractie van den Vrijheids bond verkoos aan deze misleiding van het Nederlandsche volk en van het leger evenzeer! niet mee te doen. Zij wenschl geen groot leger van ongewa pende schutters, na wat voorbereiding in kazerne of dorpsherberg, gedurende 6 weken tezamen geoefend in kampen. Zij gelooft aan de mogelijkheid van een betrekkelijk klein Leger, waarop dus de jaarlijksclie kosten in vredestijd redelijk beperkt kunnen blijven, met de thans beschikbare financiën behoorlijk te oe fenen en uit te rusten. Maar zij gelooft, met Minister Pop en met het Kabinet- Ruys in Juni 1921, dat een groot leger wegens den stand dier financiën in Ne derland een slecht leger zal moeten zijn. Is een klein, gjoed l'egier dan in ieder geval onvoldoende? „Waartoe" riep minister Pop in de Tweede Kaïnter uit schetst men in zoo schelle kleuren de schijnbare onvoldoend heid van de door de regeering voorgei- stelde weermacht? Meent men in ernst, dat het mogelijk zal zijn, zelfs met veel meer dan 72 bataljons, den absoluten waarborg te geven, dat onze landgren zen te allen tijde bewaard zullen blijl- ven?". En hij toonde verder aan dat men, Uit lin»! chjer®e. Tot machinist aan het pompstation der Vlissingsche duinwaterleiding te Z o u- telande is met ingang van 15 dezer benoemd de heer J. A. Gijzeis to Vlis,- singen. (De Z.) -a. Uit Zuid-Beveland. Dinsdag geraakte het zesjarig zoon tje van den koopman M. Krijiger te Borssele met de rechterhand beklemd in den snjljmfolen. Hem werden de top' van den middelvinger en twee leden van den wijsvinger afgesneden. Tot ontvanger-griffier van den Eg. bert-Pelruspolder (Wolf aarts dijk) is benoemd de heer J. M. van Weele te Goes, zulks ter voorziening in de vacature ontstaan tengevojlge het overlijden van den heer M. Weststrate. Uit ZeeuWech-Vlaanderen O. D. - Door te dicht bij de brandende fkachel te komen vatten de kleertjes van een driejarig meisje te Nieuw Na men vuur. Toen deze met een paar enïmers water gebluschl waren, bleek het kind deerlijk gebrand te zijn, waar voor geneeskundige hulp moest ingeroe pen worden. (Zei.) HULP AAN WEENEN In dank ontvangen door den secretaris penningmeester van het Prav. Comité tot leniging van den nood te Weenen: Van den burgemeester te Koewacht: f 44.50, te Duivendijke f 30, te Sas van Gent f 136.81, te IJzendijke f 59.50, te Brouwershaven f 95.—, te Ellevvoutsdijk f 127.35 te WemOldinge f 750.—. In dank ontvangen door den secretaris penningmeester, Lange Delft H 16/17: Letter B f 1, letter D f 2.50, letters B. W. f 2 50, letter E. f 1, Ons Clubje f 3.10, letter F. D. f 0.50, N. N. f 3* letters M. D. f0.39<», letters A. P. f 2, letter Z. f 25. Gisterenavond hield de afdeeling Mid delburg vian de Nederlandsche vereeni- ging van Staatsburgeressen eene open bare vergadering, waarin mej. S. C. de Groot sprak over de Huwelijkswetgeving. Na woorden vian welkom, door de pre sidente, mevr. Van de Hanvme te Veere, begon mej. De Groot met er op te wijzen, dat er na het verkrijgen van het vrou wenkiesrecht, als het waren een inzinking is gekomen, die de strijdsters niet had den verwacht. Sedert 1919 hebben de vrouwen het kiesrecht en van vollen 'ijver is nog niet veel te bespeuren. Nu de vrouwen voor het eerst dit jaar het kies- ook met een leger van 72 bataljons, in recht hebben, moeten zij begrijpen, dat den bodem' steun zal móeten zoeken, énhet van groot belangi ia wie de wetten den vijand zoovéél mogelijk ïegehhon- maken. dend, hulp van eldjers zal moeten afwacht ten. Zelfs zonder Volkenbond en Washing- Vooral de uiterste linksche en uiter ste rechtsche partijen halen de vrouwen er met kracht bij, de vrijzinnigen, vooral ton conferentie hebben ook de grootste de vrouwen zijn Le Laksch in deze. Het rijken zich moeten behelpen met hpt leger, dat hunne financiën hun veroor loofden behoorlijk uit te rusten. Als Nederland niet méér djoet heeft het zijn plicht gedaan. En zijn landsverdediging, beter gediend dan met een groote troep ongeoefende en onuitgerusto manschap pen. hoofdbestuur wil trachten de afdeeling: .zimuwei vum ais na ue pauze nau mej. Middelburg in een afdeeling Middelburg-1 Groot een dankbaar gehoor en applaus Vlissingen om te zetten. van een 40tal vrouwen en een drietal Hel is voor de vrouwen noodzakelijk j mannen, de vraagstukken samen te bespreken;! Mevrouw Van de Hamtae sloot de ver- daarom werd de Ver. voor Vrouwenkies-gadering met dank aan de spreekster en recht in deze vereeniging omgezet en wer-f een opwekking ook harerzijds tot aan- den verschillende onderwerpen in studie sluiting. De Roomsch-Katholieken zijn tegenover genomen, o. a. de huwelijkswetgeving, de 5 Hedenavond spreekt mej. Groot in de minister van Dijk op hun oorspronkelijke,slechte toestand waarvan juist de groot-sociëteit De Vergenoeging voor de afdee- van ditzelfde inzicht getuigende houding ste invloed uitging bij het vinden van j ling van den Vrijz. Dem. Bond. teruggekomen. Zij hebben een wet hel- voorstanders voor het vrouwenkiesrecht. pen aannemen, die noch het Nederlands sche leger, noch de Nederiandschp finan- m'aaktwaarin a. is neergeelgd, dat de vrouw niet meer gehoorzaamheid aan den man moet betoven, maar dat de echt- genooten elkaar trouw verschuldigd zijn. Beide echtgenooten moeten medehel pen, de vrouw kan dit doen door haar werken in het huishjouden. Dit moet gloed begrepen worden en zij heeft recht er op, dat zij behalve het h|Uishoudgeld!, ook over geld voor haar eigen beschikken kan en dit niet op het huishoudgeld) moet beknibbeld worden. De financieele za ken mjoeten niet voor elkaar verzwegen worden, maar samen worden besproken. De vrouw moet hpofdelijk aansprakelijk zijn voor baar uitgaven, evenals haar man. Het grootste gedeelte van het rap port is door de linksche pers met in- stemJrudng begroet, maar alleen een arti kel, waarin het vormen van raden van advies vioor gezinsaangelegenheden wordt vastgelegd, werd sterk aangevochten. Spr. meent, dat het góed is, djat deze kwestie ook bij het maken eener nieuwe wet wordt uitgemiaakt. Reeds 40 jaar hebben de mannen toe gegeven, dat de bestaandje wet een schan de is, maar nu zullen de vrouwen zelf aan het werk móeten om verbetering te krijgen. Van rechts is in dezen niet veel te verwachtendaar houdt men zich, aan den Bijbel en inleent daarin te kunnen le zen, dat de inian het hoofd moet zijn, al kan spreekster dit niet inzien. De zwakken móeten gesteund worden door de nieuwe wet. Spr. wekte dó aan wezige vrouwen op lid le worden van de vereeniging van Staatsburgeressen. Naar aanleiding van opmerkingen uit de vergadering, die slechts over onderf- deelen liepen, daar de steller lipt in principe volkomen eens was met mej. Groot, gaf deze toe, dat het rapport slechts de meest urgente punten heeft behgndeld, en men hoopt, dlat dit aan leiding zal zijn tot geheele herzeining der wet. Waar tegen gezinsraden bezwaar was gemaakt, zegt spr., dat ook een amdef re vorm wellicht mogelijk is; men moet trachten tot elkaar te komen. Na de pauze kwam1 Marijtje ons in liuar aardig Noord-HollBndsch dialect nog wijzen op de vuile spoorwagons, gezien ook de garnaleukwestie der laatste djagen, op de onvoldoende wijze van straatrei- nigen door de mannen, wat alles wijst op de noodzakelijkheid!, dat vrouwen in deze als inspectrice optreden. Ook inzake be zuiniging kunnen de vrouwen krachtig medehelpen. Het is zéér juist gezien van de A. R. op hun programma, te zetten, dat jongelui, die bij elkaar wonen voor studie, moeten leven al's: thuis, dan zou een kadet geen f 3000 per jaar kosten. De politiek is niet smerig; zij is smerig gemaakt en daaraan hebben de vrouwen geen schuld; zij kunnen ook ten deze verbetering brengen. De vrouw heeft den geheelen dag met de wet te maken, wat spreekster nader aantoont. Marijtje meent, dat jongens even goed moeten leeren 1 landwerken als meisjes, dat ge schiedt in andere landen ook. Men móet leeren leven, wat spreekster door voorbeelden aantoont. De vrouwen ondervinden dit ook, zij hadden het slecht, zij hebben h<et beter .en een brug moet worden geslagen om mannen en vrouwen tot elkaar te brengen. .Zioowel voor als na de pauze had mej. Telefoon 158 N. Telegr.adres,,Sui8hotel". (Ingjez. Med.) Poortvliet en van Sclierpeuisse, was' 'door afwezigheid verhinderd, maal' werd voor Poortvliet vertegenwoordigd' door den heer Wi Dronkers, secretaris dier gem. In dezze bijeenkomst is men na am pele bespreking tot de 'slotsom geko- men, dat Üe verbetering móest worden gevonden door het instellen van een autobusdienst met twee lijnen, waarvan de eene cDe gemeenten Staveóisse, St. Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet en. Tholen onderling zou verbinden de an,- dere de gemeenten St. Anóaland en Oud- Vossemeer zou bedienen. De dienst zou moeten worden uitgeoefend met nieuwe wagens. Voorloopig zou drie maal per dag heen en weder gereden moeten worden, waarbij de bedoeling zou voorzitten, zoo veel mogelijk doeltreffende verbindingen te verkrijgen met Staatsspoor te Ber gen op Zoom. i Volgens een voorzichtige raming van inkomsten en uitgaven, gegrond op el ders opgedane ervaring, zou, met steun van provincie en gemeenten, zoodanige onderneming levensvatbaar zijn, in dien zin, dat bij behoorlijke afschrijving een matige rente van het daarin gestoken ka pitaal mag wbrden verwacht. Naar de meening der vergaderden was de beste oplossing deze, dat werd op gericht eene naamtooze vennootschap, waarin alleen de gemeenten in het eiland Tholen aandeelhoudsler mogen zijn. Het uit te keeren dividend z|ou de gemeenten in staat stellen tot het bejjalen der van haar gewenschte subsidiën. Men kan het ook zoo voorstellen, dat dé gemeenten- geen subsidién geven maar. het geld ren teloos verstrekken. Voldoende afschrijving of storting in een reservefonds waarborgt Je gemeenten tegen verlies van haar kapitaal. Voor, het verkrijgen van het kapitaal zou het voldoende zijn dat door elke gemeente werd gestort een som, onge veer overeenkomende met f 2 per in woner. Onder overlegging van de vorenbedoel de raming verzoeken wij Uwen ge meenteraad, te willen deelnemen in een o<p te richten naamtooze vennootschap tot het exploiteeren van autobusdiensten in het eiland Tholen voor een bedrag valri De tegenwoordige huwelijkswet is van 1838 en was slechter dan de toen fungee- ciën ten gioede zal komen. Maar winnen rende Napoleonsche wet, omdat de vrou- erbij, dat h.un jongens voortaan niet j wen liet beheer barer eigen goederen meer dan zes weken mét andersdenken den in aanraking behoeven te komen. Uit Middelburg. Aan de gemeenteraden op Tholen is verloren. Men zegt, dat nfan en vrouw s een zijn, maar dan is de man de eene. 0 De man lieeft alles te zeggen over deonderstaande circulaire verzonden gelden ook en kan bij machtsmisbruik f Het kan niet ontkend worden, dal de heel wat ellende veroorzaken, en niet j verbinding door middel van openbare alleen is hij baas over het geld, dat hij middelen van vervóer lusschen de ge- zeljfi verdien!, miaar ook over dat wat j meenten op 't eiland Tholen onderling en zijn vrouw verdient, wat daarvan het ge- j met de groote verkeersmiddelen te wen- Hedenmiddag werden door het Da- V,0R' 'kan zijn, toonde spreekster doorjschenn overlaat. Eenige gemeenten heb- tt l>.7»_iivhrvphpftMp.n flfln ï>p.n wftlfAPAn 'tiiri 'n vp-rhin-rlintf mesoomité tot verstrekken van kleederen aan kinderen beneden den leerplichtigen leeftijd in hel St. Vincentiushuis de giste ren gereed gemaakte pakjes uitgereikt voer 176 kinderen uit 75 gezinnen. Het comité was daartoe weder in staat dank zij den steun van tal van sladgenooten en wij willen glaarne den tolk zijn can de dames om haar dank voor dien sLeun over le brengen. Het onmisbaar boek is weer ver schenen n.l. het adresboek van Middel burg 1922, van de N.V. Kon. Drukk. en Boekh. J. C. W. Altorffer, samen gesteld door J. R. Domenie, ambtenaar ter gemeente-secretarie. Het grootste gedeelte wordt natuurlijk ingenomen door de adreslijst, bijgewerkt tot 20 Dec. j.l. Voorts bevat het boek wederom' de verdeeling der gemeente in in wijken, een lijst van de beroepen en een van instellingen en bestoren. voorbeelden aan. Aan de hand van een uit den strijd der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht wel bekend werkje van mevr. Rutgers Hfeitsema, gaf spreekster tal van voor beelden vian achterstelling vain de vrouw bij den man aan; zooals het niet mogen teekenen van stukken, het niet mogen bèheeren van haar eigen geld, bel niet hebben van een eigen nationaliteit, wat in andere Landen wel het geval is. Dat de men steeds mag bepalen, Waar de woon plaats is bleek o.a. onbillijk in het be leende geval van mevr. Duiker—Blekkink te Terneuzen. Het best is, dat de woon plaats zal worden aangewezen door hem :-;f haar, waarvan het gezin economisch hel meest afhankelijk is. Dal de vr.ouw wettelijk niets over de kinderen te zeggen heeft, keurt mej. De Groot af. Daarom is een nieuwe wet dringend noodig en in het rapport der vereeniging is een schets daarvan ge- ben gedurende zekeren tijd 'n verbinding "geh|ad, welke zeer gebrekkig werkte; an dere waren geheel daarvan verstoken. Het schijnt noodzakelijk, daarin ver betering te brengen. Ter bespreking1 van de middelen daartoe is op'Zaterdag 7 dezer in het raadhuis te Tholen eene vergadering gehouden, waartoe uilgemoor digd waren de burgemeesters der ge meenten op het eiland Tholen en de al daar wónende leden der Staten van Zee land. De bijeenkomst werd. behalve door de onderge tee kenden, bijgewoond door de heeren: J. G. Diepenhorst, burge meester van Tholen; J. J. Polderman, burgemeester van St. Maartensdijk; A. F. Hanssens, burgemeester van Stavenisse; C. M. W. P. Hanssens, burgemeester van St. Annaland; C. W. Snijder, burgemees ter van Oud-Vossemeer; W. Moelker, lid der Staten van Zeeland; C. A. Gunst, idem. De heer P. van Rees, burgemeester van Tholen Poortvliet Scherpenisse St. Maartensdijk Stavenisse Oud-Vcssemeer St. Annaland f 6000 3600 2800 5600 3900 4500 5100 Samen f 31500 Ten einde zoodra mogelijk met den dienst te kunnen aanvangen, Zal eene spoedige beslissing op prijs worden ge steld. Was geteekend: Hartman, griffier eter Staten van Zeeland; F. A. Hiller, direc teur der N. V. Autobusdienst Walcheren. Ds. H. H. Middendorp te Omlmólan- derwijk zal Zondag den 12en Maart a.s. afscheid nemen van de Nedl Herv. ge meente le Omhielaiiderwijk en Zondag den 19den Maart d.a.v. zijn intrede doen bij de Ned. Herv. gemeen te te V1 i s s i n g e n na 'bevestigd te zijn clopr ds. A. W. Voors van Alphen a. d. Rijn. Ds. E. van Meer te Noiordgou we, zal Zondag den 19 Febr. a.s. af scheid nemen van de Ned. Herv. Gem'. aldaar en Zondag den 26 Febr. d.a.v. zijn intrede doen bij1 de Nederl. Herv. Gem. te Markelo, na bevestigd te zijn door zijn schoonvader, d|S. C. Hattink van Apeldoiorn. G e r e f, Gem Bedankt voor Bruinis,se door Hofman le Rijsson (O.). ot ds. M. Dreigt w e r k e 1 ijk een twee.de,; Doleantie? Een medewerker uit oonfessioneele kringen schrijft aan bet Handelsblad: Nu de vrees-daarvooih dje ,,een slechjó raadgeefster" heet. van meer dan ééne zijde werd uitgesproken, mag die vraag wel eens onder de oogen worden gezien. Men vreest n.l., dat de 350 kerkvoog dijen, als de Synode haar reglement op den Raad van Beheer niet intrekt, zich

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1