Twink e arts Keien, Lux 31o. 7. Maandag 9 «faxmai»! 1922, B i n n e n 1 a n d, Uit Stad en Provincie. kunnen me tTwink Uw ver6eelde fcyden blouse,Uw verscholen toiletje allea wordt weder alé nieuw, die meri óraaó hunne oor»5pr»ortkelyke of zelfs een §erteel nieuwe kleur iou willen eleven, VERVAARDIGD DOOR OE FABRIKANTEN I VAN Wa&chL en vejrf 6 e efykerêyd 165e Jaargang ^totonnementsprijs por kw*r%«®l: «jp de buitenwegen om Middelburg, en W de andere gemeenten por post f 2.50; ■vtoor Middelburg m agentschap Vtissin- gen f 2.30; weekabonnementen ia Middelburg 18 cent per week. Adrerten tién: 30 cent p. regel, togoaooden Mededeeliögea: 50 cBnt p. regel Eg abonnement voet lager. Familieberichten en dankbetuigingen.- van 17 regels f 2.10j elk© regel meer SO «ent Kleine advértentièn niet gnom- ♦et- dan vijf regels druks en waarbij ia aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bareau dezer Courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cönt plas 2 cent ropr port per stuk. Adjvertentiën mloeten, willen ze oog i* sons Wad van dienzelfdeo dag woiden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF RSJF aan tons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodieost onder no.. 43255. DE RIJKS AMBTEN A BEN. Neflor aanleiding van de maatregelen die die regeering in verband met de stoodaakelijkheid van versobering van dep Staatsdienst heeft genomen ten opzich te van de ambtenaren, heeft een dele gatie uit het Hoofdbestuur van de Cen trale van V ereeni gingen van Personeel in *4 Rijksdienst een. onderhoud gehad met den Minister van Financiën. De af gevaardigden wezen er op, dat een chef een hem niet welgevallig ambtenaar lean doen verwijderen zonder eemigen vorm van proces of beroep. De Minister deelde mede, dat dit in geen geval in de bedfoö- Mng lag van de regeerinlg en verklaarde aidh bereid «Ft oogen te zien. Voorts sprak de delegatie als hare mea ning uit, dat do gestelde regelen voor be noeming van speciale krachten de deur open laat voOr protectie en benoeming van buiten met voorbijgaan Van de be schikbare krachten. De Minister ver klaarde, dat men hierbij alleen het oog heeft gehad op die gevallen, waarin spe ciale vakkennis noodzakelijk is en persor uien die «leze ken (nis bezitten niet beschik baar zijn, en zegde toe, dit punt nog eens te zullen bespreken met da beeuiniging*- dom missie. Bij den Minister werd aangedrongen op spoedige invoering Tan een verbeterd wachtgeldenbesluit, hetgeen des te meer klemmend wfordt, na de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat tal van ambtenaren pp wachtgeld zullen worden gesteld. De Minister deelde mede, «lat dit bij da regeering reeds een puscrt van overweging (Uitmaakte. stelling genomen. Ik wenschte den leden der party gelegenheid te geven iedereen op de lijst te plaatsen. De partij vergadering heeft ten deele het voorstel van het hoofdbestuur verworpen en de gelegenheid opgeëischt voor de leden om ook andere Candidaten op de eerste plaat sen te stellen. Ten deele heeft de partij echter nog meer dan het hoofdbestuur het democratische pad verlaten door zetel no. 1. te reserveeren voor den heer Mar- chant uit vrees, dat hij anders te weinig stemtaien ziou krijgen en dit niet in het belang der partij zou zijn, en door zetel no. 2 te reserveeren voor een nog onbe kende vrouw, omdat de leden in vrije keuze de vrouw op een lagere plaats' zou den plaatsen. Men is dus demtocraat, zoo lang de uitslag den heeren naai* den zin is. Doch de demjocratie is zoek als het ge volg er van zou kunnen zijn een uitslag dien men niet verlangt. Wat de kwestie der anciënniteit betreft sommige leden onzer fractie meenden* dat in een organisatie het hoofdbestuur leiding behoort te geven bij verkiezingen :n den vorm van een advies, dat niemand bindt. Dit advies kon niet anders zijn, nu het hoofdbestuur zoozeer lof toezwaai de aan alle aftredende leden, dan num meren in volgorde van anciënniteit, zoo- als het hoofdbestuur «lit in 1918 had ge daan. DE UITREIKING VAN ONDERSCHEI DINGEN DOOR Z. K. H DEN PRINS. 2. K. H de Prins zal zich hedenavond naar den Helder begeven om van daar Dinsdag d.a v. per torpedoboot G 9 naar Terschelling en Coxdorp op Texel te gjaan voor het uitreiken o. a. der «loor H M. de Koningin toegekende medailles ▼oor menschlievend hulpbetoon aan de nagelaten betrekkingten van de omgekor menen bij de ramp met de reddingsboot „Brandaris". Donderdag 12 dezer zal de Prins me dailles uitreiken te Ouddorp op Goeree punt nader onder IC11 4en begeeft de Prins zich met gelijk ctoel naar Terneuzen en VI i&- feingen. De medailles op Ouddorp en de laatst genoemde Zeeuwsche plaatsen ^houden verband met verschillend hulpbetoon aan in nood verkeerende schepen in ae maand November ten vorigen jare. democratie en heb dan ook daartegen j De politie heeft nog wel gewaarschuwd Uit Middelburg. aan den Minister van Waterstaat, inzake de dure spoorwegtarieven, zullen wor den gevoegd; wordt druk geteekend- Voor hen, die nog verzuimden dit te doen, deelen wij mede, «Jat thans ook bij den heer Th. A. Schippers* coiffeur, een lijst is neergelegd. Door de slagers a I hi er zijn in 1921 geslacht 853 runderen, 402 vette- of grasklaveren, 248 nuchtere kalveren 990. varkens, 261 schapen, 79 geiten en 24 paarden totaal 2857 «heren. Door particulieren (huisslachlingj wer- Do officieele uitslag van het referen- 5 den geslacht 10 runderen, 3 gras kalvers, dum over de candidaten 3 tot en met 6 jj 14 nuchtere kalvers, 235 varkens, 31 te strooien, ttuaar bemerkte daarbij, dat velen des Z<3ndas wat langer onder de dekens blijven; gelukkig trad ook de aan gekondigde dooi in en tegen het uur, «Jat ae meeste kerken begonnen, was het al veel beter te Loopen. i Intusschen waren van gemeentewege de bruggen bestrfooid en waren. Ook op de Markt padjes iom ovei* te steken aange bracht. Hieraan was de gemeentereiaftging reeds vrioeg in de weer,- zij' zórgde olok voor het strooien bij de 'toegangen der kerken enz. Zamiogmorgen heeft de steeds aanhou dende «looi en regen de gladheidj verder verdreven, al waren «ie straten toen niet schoon te noemen. In verband mét dit laatste willen wij even memoreeren de verdienstelijke wij ze, waarop de gemeentereiniging de laat ste dagen der vorige week, inzonderheid de Lange Delft geregeld heeft schoon ge veegd, Wat «laar zeker een zeer goed werk is. Ook is dit eenmaal met de veegmachine geschiedt; maar «leze is den laatsten tijd Ook elders hard noodig en wel speciaal op de Loskade en om geving, Waar het bieten- en pulpverVoer ae straten extra vuil maiakt .Hier wórdt door een der Sproeiwagens de straat afgespoeld, waarnla de veegmadhine haar werk verricht. - Zaterdagmiddag is «loor een deur waarder den inboedel van S. wonende in hel Klein Vlaanderen en die van de bij hem inwonende mej. Kwegens het niet betalen van huur* op straat gezet. De politie heeft toezicht gehouden op de meubels en verder huisraad tot dat een en ander «loor tusschenkomst van fa- familieleden van mej. K. naar een daar toe in de stadse-huur afgestane ruimte is overgebracht. 0 Uit Vlïssimge*. Daar wij heden van onzen agent te Vlis-sin gen plotseling de meedeeli'ng kregen dat hij Ons blad niet kan bezorgen hit gebrek aan bestellers, mloeten wij voorloop! g die exemplaren per post san onze abonné's aldaar toezenden. Naar de „Ingenieur" mededeelt zijp drie Nederlandsche ingenieurs, waar onder de heer J. F. Schönfeld te V1 i s- sin gen, in verbarid met hun Werk zaamheden ten behjoeve van het herstel der verwfoeste streken in Noord-Frankrijk daar te lande, «loor de Fransche regee ring benoemd tot ridder vhn 't Legioen van Eer. De heer J. A. Smit, administrateur Op de lijsten welke bij het adres op het mag&zijn Tan de Kon. Maatach. DB CANDIDATEN (DER VRIJZ. DEM. PARTIJ. „da Schelde" te VI is sin gen, herdacht Zaler«Jag den «lag waarop hij voor 40 jaar bij genoemde maatschappij in dienst trad. of i Uit Wlalchjeran. Vrijdag 1.1'. bracht de üoimknisaaris' 5der Koningin, vergezeld van een lid van mies aan de Oost watering, standplaats Veere, om1 1 Juni 1908 overgeplaatst te worden als oomJinies aan de Noordwate ring te Westkapelle. (De titulatuur is1 thans adjunct opzichter 2e en le klas en opzichter van den Polder Walcheren). 01 Uit Z uid-Bevelan«t De tooneelvereeniging uit W; ol - faartsdijk en het muziekgezelschap „Euterpe" uit He ink ens zand, heb ben Donderdag in eerstgenoemde plaats in een bijeenkomst va'n de Werkl. Ver. E. M. M., en Zaterdag in laatstgenoemde plaats een gezamenlijke uitvoering, gege ven, waarbij het fanfare-gezelschap eeni- ge nummers ten gehfoore bracht en de tooneel-vereeniging opvoerde het blijspel ni vier bedrijven„Het Generaalsvrouw- tje". Beide uitvoeringen werden door een talrijk publiek bijtgewloond en blijkens het applaus zeer gewaardeerd. 1 Donderdagmiddag werd te iW.ol- f aarts dijk in het gebouw Tavenu een tentoonstelling gehouden van kleeding- stukken enz., welke gemaakt waren «loor de leerlingen der vakschool te Goes. Door den burgemeester werd deze tentoonstel ling geopend en door de «lirectrice aan die school werden de noodige inlichtin gen verschaft. Het doel van deze tentoon stelling Was een Cursus te houden in1 handwerken. Van de gelegenheid tot het opgeven voor dezen cursus werd een vrij druk gebruik gemlaakt. De gemeente 's-Heerenhoek is toegetreden tot «ite regeling vervat in het Werkloosheidsbesluit 1917. Uit SclïoaweitrDuivelftnd. Met de Staatscourant vaïi 6 en 7 Januari zijn verzbnden de statuten der vereeniging „De Volharding" te Z i e r i k- zee. De vereeniging stelt zich ten "doel, grond en andere voortbrengingsmiddelen te brengen in gemeenschappelijk bezit, waarbij door rechtvaardige organisatie van de gemeenschap, «ïie den arbeid uit oefent, de maatschappelijke bevoorrech ting vermeden en 'de individueele vrijheid gewaarborgd wordt. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg: lo. door propaganda voptr het beginsel 2o. door haar leden in de gelegenheid te stellen te arbeiden in één of meer vanwege de vereeniginig uitgeoefende be drijven, in het bijzonder het sigaren1- en tabaksbewerker sbedrijf; 3o. door andere wettige middelen,-die tot bereiking van het doel lcuprien leiden. 01 Uil Tfcöïcn. 1 Van den heer G. Polderman te St. Maiartensdijrk ontvingen we een in- gezbnden stuk waarin hij' tegenover de door anderen geuite meening, «Jat hij fi nancieel vfoordeel zou hebben gehad wan neer de phging tot brandstichting in zijh auto-garage gelukt wlas, bestrijdt met de mededeeling dat noch de garage, noch van alle candidatenlijsten van de Vrijz. Dom. Partij is: 1. mr. P. J. Oud, 2 E. M. Teenstra, 3. Th. M. Ketelaar, 4. jhr. in*, «tr. E. A. van Beresteyn, 5. W. O. A. Kos ter. 6. P. Nolting, 7. E. J. Abrahams, 8. H. B. Berghuijs. Nu de heer Van Beresteijn als lid heeft bedankt treedt dc heer Koster ia zijn plaats. Voor de 2e plaats is gekozen mevr. tui. B. BakkerNort. De eerste 6 plaatsen op alle candida- schapen, 43 geiten en 4 paarde*, samen 340 dieren. Van de 3197 geslachte dieren werden 2 runderen, 5 graskialverea, 12 nuchtere kalveren, 5 varkens, 1 schaap, 2 geiten, 7 paarden, totaal 34 dieren. Voor slagers werd van buiten inge voerd 324.974 K.G. rleesch, enz.; voor winkeliers, geen slagers 54.488 K.G. Voor partic ulieren 6450 K.G., totaal 385 912 K.G., waarvan 1132 K.G. werd afgerekend Nog keurden de gemeentelijk® keur- tenlijslen zijn dus mr H. P. Merchant, mevl J meesters af 65 levers, 80 longen, 14 "harten, 64 nieren, 20 milten, '3 tongen, 4 koppen alles van verschillende slacht dieren. mr B. Bakker—Nort, mr P. J. Oud, E. M. Teenstra, Th. M. Ketelaar on W. O. A. Korter. Voor de overige plaatsen zullen de vieri groepen van kieskringen deze maand can didaten stellen. De heer Van Beresteyn wees in de Tel. op, dat de samenwerking altijd te wen- tfchen heeft overgelaten. De lei«ier der partij is-, zei hij herhaaldelijk tegen mij opgetreden op een wijze, die alle perken le buiten ging. Hij is als een dami op het dambordh,j slaat alles om zich heen weg «an blijft ten slotte alleen over. De verhou ding lusschen ,ons was al maandenlang zeer slecht. Het is absoluut onjuist, wat de heer Ood heeft gezegd, dat er geen onaangenaamheden zijn geweest. Ik -wenschte dit twisten niet langer en ben diaaromui (getreden. Over de overige uitlatingen van mr. Oud zei de heer Van Beresteyn nog: Mijn grief tegen de wijze van Kandidaatstelling heeft de heer Oud geheel verkeerd weér- gegeven. Het hoofdbestuur wenschte te reserveeren, de eerste vijf plaatsen voor de vijf aftredene Kamerleden. Hierdoor was het buitengesloten om' vroegere le den of nieuwelingen in de Kamfer te bren gen. Ik achtte dit voorstel in strijd mlelt de Ged. Staten en den hoofdingenieur van de inventaris, ter waarde van minstens den Prov Waterstaat van Zeeland, een I f 18.000, verzekerd waren. - - We willen dit hier gaarne meedeelen, en ook dat er geen petroleumvat aanwe zig was. Maar zijn verdere beweringten als dat de boo Moor zaak van die verkeer de meening schuilt in het bericht van ionzen correspondent, moeten we ten stelligste tegenspreken. Wat er onjuist was in dat bericht, ril. dtat de poging door den landbouwer v. d. Korte zou zijh. ont dekt, hebben in 't volgend nummer ver beterd. Maar zelfs ook die meedeeling in dat bericht, noch iets anders daarin, bevatte eenige verdachtmaking of ook maar een aanwijzing voor 't geen volgens den inzender daarin gezocht werd door anderen. Het was volkomen objectief ge steld. 1 r Het te Stavenisse gezonken ijze- bezoek aan Westkapelle. Onder lei ding van den heer K. Dekker werden de plaatsen aan den dijk bezocht, waar de storm der laatste dagen schade had toe gebracht. Aan de steenglooiing en het paalwerk van den «lijk is op verschillende plaatsen zooveel schade aangericht als in jaren niet is gebeurd. Voor de dijkwerkers is thans voor eenige weken werk, wat voor hen natuurlijk een uitkomst is in dezen tijd van werkeloosheid. De heer K. Dekker, /opzichter aan de Noordwatering te Westkapelle herdacht 1 Januari den dag, waarop bjij vóór 40 jaar in dienst trad van den Pol der Walcheren. Alhoewel dit feit niet in fóreedeh kring Hel weerbericht van Zaterdag is dit maal wel zeer juist geweest, althans voor wat onze stad betreft, er was wer kelijk een matige wind, die eerst Zuidelijk was, maar later herhaaldelijk neiging loonde naar het Westen te loopen; de lucht was bewolkt en de zon bleef zich verschuilen achter het wolkengordijn; de als waarschijnlijk aangekondigde sneeuw en regenbuitin lieten evenmiri' -op zich wachten, al waren de eerste slechts ge schikt om een zeer dun wit kleed over de straten te spreiden. Toen echter de sneeuw in regen overging en neer Viel op den bevroren grond veranderde de stra ten in een groote ijsvlakte, wat op de meeste plaatsen het l-oopen bijna totaal onmogelijk maakte en Zaterdagavond vele personen v)an den been deed gaan of met hun rijwiel deed uitglijden. Van ernstige gevolgen van «lit vallen hoorden wij ge lukkig niet, al hadden enkele der geval lenen vvel kleine kneuzingen of pijnlijke plekken. Den geheelen nacht van Zaterdag op Zondag is het zeer glad gebleven en zoo wlas het ooik Zondagmorgen vroeg nog. Succesvol behandeld worden, U heeft de keus uit achttien Kleuren! (In#*. Med.) 1863 m. en 1767 vrj, totaal 3630 m- woners. De bevolking der gemeente Ter neuzen bestond op 31 Dec. 1920 uit 4858 mannen en 4904 vrouwen, totaal 9762 personen. Zij vermeerderde door de geboorte van 135 m. en 116 vr., totaal 251, door vestiging mét 294 ml en 31€ vr., totaal 610. Zij verminderde door overlijden van 57 m. eni 37 vr., totaal 94 persionen, en door vertrek van >284 m. en 323 vr., totaal 607 personent 1 De bewolking bestond alzoo op 3J: Dec. 1921 uit 4946 m. en 4975 vr.t to taal 9922 perspnen. De bevolking is alzoo .vermeerderd met 160 persfonen. i KERKNIEUWS^. bekend was. is deze «lag voor den ju- Jj ren vaartuig „Johanna" is Zondag met bilaris van de zijde van ambtenaren en J succes gelicht en tlaama naar de werf het bestuur van den Polder niet onopge merkt voorbij gegaan. Met Nieuwjaarsdag kwamen de inge nieur, de griffier en de ontvanger van den Polder Walcheren ten huize van den heer Dekker, (om; hem- als ambtenaar met de herdenking van dit feit te felici- teeren. waarbij 'den heer Dekker bloe- inen en eeri ets. Voorstellende den Camp- veerschen T oir en bij maanlicht, vervaar digd d,oor den heer J. H. van der Harst van Middelburg, werden aangeboden. Vrijdag 1.1. kwam do voorzitter met 3 leden van het Dag. bestuur ten huize van den heer Dekker, waar de jubilaris bij monde van den voorzitter namens het bestuur in hartelijke woorden werd "toe gesproken en herri werd medegedeeld^ dat het «laigfelij'ksch. bestuur gemeend heeft hem den titel van hoofdopzichter te mlogen verieenen als blijk van waar deering voor de vele diensten, den Pt)iL der Walcheren gedurende die 40 jaren bewezen. De heer Dekker werd 1 Jan. 1882 benoemd als ondercon;imies 2e "klas bij de Nioiordwatering; 1 Juli 1883 volgde zijn aanstelling als ondercomimieS le klas. 1 Sept. 1887 werd hjj benoemd tot «om gesleept. LOOP DER BEVOLKING. De bevolking van I e r s e k e, die begin 1921 uit 2074 ra. en 2069 vr^ samen 4143 pers. bestond, vermeerderde in dlat jaar door geboorten met 114 pers. (59 m. en 55 v.) en «ioor vestiging met 132 pers. (55 nu en 77 v.), wat een totale stijging met 114 ni. en 132 V. of 246 pers. opleverde. Zij verminderde door overlijden met 41 pers. (19 m. en v.) en «loor vertrek met 89 tri. en 83 V. samen 172 pers. De zui vere vermeerdering bedroeg dus 6 mi en 27 v. of 33 pers. Einde 1921 waren er alzbo 2080 m. en 2096 v. of 4176 zielen. Er werden 43 huwelijken gesloten. Op 1 Jan. 1921 bestond de bevolking van Wissen kerke uit 1852 m'. en 1743 vr., samen 3596 pers. Geboren in 1922 58 m., 47 Vrtotaal 105; gevestigd 34 m. en 53 vr., totaal S7; huwelijken 40; overleden: 28 mi, 16 vr. totaal 44; vertrokken: 54 ml en 60 Vr.^totaal 114; op 1 J2n. 1922 telde de gëmfeente dus In de Ned. Herv. Kerk waren op '1 Januari 253 predikantsvaciatures tegew 231 to1p 1 Jan. 1921.- Van deze vacature* waren er 21 in Zeelan'd. ONDERWIJN Geslaagd te Wageningen voor het ingenieurs-examen, richting tuinbouw, dte heer C. Koopman, geb. te N i e u w e r- k e r k en, met lof, de heer 'A. Wl v. d. Plassche, geb. te 's Heer Abtskerke. Geslaagd te 's Gravenhage voor co®- tumière Mej. M. C. Almekinders, t« D o m b u r g. Benoemd tot onderwijzeres aan d® school voor C. V. O. te Katwijk aan Ze© Mej. P. A ,M. N, van de Perel te Mid delburg, thgns in gelijke betrekking te Ga pin ge. RECHTZAKEN. De gevangenhouding van den 3 3-ja rigen B. J. E., aangehouden wegens d© brandstichting in de Kortedelft a 1' h i e is door de rechtbank met 30 «Jagen ver lengd. Eveneens met 30 «lagen verlengd is «I® gevangenhouding van vrouw B. alhier, verdacht van ernstige mishandeling ec verwaarloiozing Tan haar 13-jarig doch tertje.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1