Uit Stad en Provincie. 355SgSfSs Woensdag 4 JaxiuaM 1922. t> Zenuwen en Lichaam AMSTERDAM. 72 kamers m. warm e« koud water. Prima keuken en wijnkelder. So. 8. «sas» !SK» 165e Jaargang SSKSB Binnenland* DE VRIJHEIDSBOND. (fi fa©t op de algemeene vergja<Jering van dan Yrijheidjsbond ran 14 dezer te Am sterdam te behandelen concept-program T«n actie komt het to 1 gen de toot dat de Vond voor de naaste toekomst zou ei schea: f. Krachtig en onvermoeid streven naar vermindering van «taatsuitgiaven. Af wijzing van iederen nieuwen belasting druk, zoolang de publieke levenswijze niet bot de grootst mogelijke soberheid wordt teruggebracht. II. Voorkoming van buitensporigen bouw. III. Wijziging van de vcrtksliuisvestinge politiek en geleidelijke terugkeer van het beginsel van evenredigheid tusschen bouw kosten en woninghuur. Mede tot oplos tóng vön bet volshuisvestingsvraagstuk be vordering van dien trek der bevolking van tte steden naar het platteland. IV. Beperking van ambtenareniuvloed au ambtenarengetal, opdat dje overheid door een staag arbeidiend en goed gesala rieerd ambtenarencorps haar eigenlijke mm tseha ppeiijke tank n/aflr behooren kan vervullen. Vu Afwijzing van zoogenaamde socialisa tie en van het bedryfsradenstelsel dat de belangen van den verbruiker on vol- dfoendp rekening houdt. Verbetering van arbeidsverhoudingen door vrijwillige samenwerking van werk gever en werknemer met aanmoediging en steun van de overheid voornamelijk door ontwikkeling van dg collectieve ar beidsovereenkomst welke ten doel heeft langs den weg vön overleg dje belangstel ling en het belang van den arbeider in de bedrijven te verhoogen. VI. Invoering van de verplichte ziek teverzekering en uitbreiding van de on gevallenverzekering ook tot den land- en tuinbouw. VII. Toekenning van een premie vr ij ouderdomspensioen van staatswege in te gaan op 65-iarigen leeftijd aan iedpr on verschillig Êij al of niet in loondienst werkzaam was en die zonder een gere gelde uitkeering boven zijn inkomen niet tan voorzien in eigen onderhoud, en dat van zijn gezin. VIII. Wettelijke regeling van de ver zekering tegen werkloosheid door geza menlijke voorzorg vanwege patroon en ar beider. Voorziening tegen de gevolgen van 'We crisiswerkloosheid met hulp van staats wege. waar mogelijk langs den weg van werkverschaffing. Daarbij behoort een vol doend bestaansmiddel aan den arbeider te worden verzekerd doch tevens gebrek aan arbeidslust te worden voorkomen. IX. Schepping eener meer ruimte la tende arbeidswetgeving waarbij onderling overleg der groepen op den voorgrond treed! met slechts controleerende functie van den staat. X. Wijziging der onde rwijs we tg e v i n g waar vervlakking en uniformiteit van ons onderwijs dient te worden tegengegaan. XI. Maatregelen tot behoud en opbloei van een krachtigen land- en tuinbouw. Bevordering van dp toename van het aan tal kleine boeren. Verplichte ruilverka veling; oplossing van het pachtvraagstuk waardoor aan den pachter meer zeker heid wordt gegeven tegen ontijdige en fecliadelijkc opzegging. Bevordering van Landbouw- en landjbouwhuishoudooder- derwijs. Wijziging der Jachtwet, waarbij taeer met de belangen der landgebruiken rekening wordt gehouden. XII. Geen verder gaandp beperking van de vrijheid, van het winkelbedrijf. Ver mijding van concurrentie van overheidis wege. Vakopleiding van den handeldrij- xcnden en indjuslrieelen middenstand. Ver sterking der middenstandsorganisatie; raadpleging1 djaarvan bij alle wettelijke maatregelen waarbij middenstands vraag stukken zijn betrokken. Aanmoediging van ïnindenstandsinslellingen. XIII. Verbetering der huwelijkswetge- geving. Gelijkstelling van de vrouw bij die benoembaarheid tot en dp bevordering in openbare ambten en betrekkingen. Geljj1 iocn voor gelijke arbeidsprestatie. Uit brei ding der bestaande m oederscliaps zorg vooral ten plattelande. XIV. Steun van overheidswege waar üie noodig is aan instellingen, welke de geestelijke en godsdienstige volksontwik keling bevorderen. XV. Aanmoediging van overheidswege van wetenschap en kunst tot verheffing van volkskracht en kuituur mede dpor steun aan geleerden en kunstenaars. XVI. Bevordering van iedere poging om to! internationale ontwapening te ije raken. Intusscheu behoud eener beperkte, doch behoorlijk uitgeruste weermacht waarhij verlaging van het budget nood zakelijk is. XVII. Behoud van het beginsel van vrij handel- en internationale aankweeking «laar van. XVIII. Verbetering der economische po sitie en verheffing van heL geestelijk peil der iriheemsche bevolking in Oost- en Wesf-Indië. Aanmoediging en bevordering van uitbreiding van cultures en van krach iige ontginning der Indische bodemschat ten. GALA-SOIREE TEN HOVE. Voor hel eerst sedert Januari 1914 heeft ett*i n het Koninklijk Baleis te 's-Gra- venhage een gala-soiree gegeven, en zag men daar het tafereel van ongeveer 800 genoodigdende dames in avondtoilet, de heeren in hof- of ambtscostuum, maar ook velen in rok, waartoe ditmaal toe stemming was verleend. Behalve door H. M. de KoninginpMoe- der werd deze sbirée ook bijgewoond door H. K. H. Prinses Alice, dochter van de Hertogin van Albany en Haren Ge maal, den Graaf van Aüilone, die zooals men weet, de gasten van de koninklijke familie zSjin. Tot de genoodigden behoorden de dig nitarissen van de Hofhoudingen van Ko ningin en Koningin-Moeder, de gezanten en Ook de verdere leden dei* legaties, de ministers, hoofden van departemen ten van algemeen bestuur, de ministers van staat, het Kabinet der Koningin, de Raad v*n State, de in Den Haag wonende leden van Eerste en Tweede Kamer, pro vinciale, gemeentelijke en andere over heidspersonen, benevens een aantal par ticulieren Koningin, Koningin-Moeder èn Prins hielden tweemaal cercle, ditmaal in de grtoote balzaal, ter aanvaarding o.a. van de gel ukwenschen met de jaarwisseling. De eerste cercle gold voor de leden van het corps diplomatique, en de tweede voor de Nederlandscbe autoriteiten, met uitzondering van. hen die reeds op de Nieuwjaarsreceptie, Maandagmiddag, ten koninklijken paleize gehouden., hunne fe licitatie hadden aangeboden. Verder werden in den loop van den avond verschillende der genoodigdten voorgesteld aan prinses Alice en aan den Graaf van Athlone. De Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van den directeur, reserve- Ie* luit. Boer, voerde verschillende nummers uit. De buffetten prijkten in een hoogst smaakvolle versiering van rose anjelieren en witte seringen. TEGEN ONTDUIKING. Bij de Tweede Kamer Is ingediend! een voorstel tot wijziging van de wet op de Inkomstenbelasting, hoofdzakelijk ter voorkoming van ontduiking door omzet ting van het bedrijf in een uaainiopze vennootschap. DE AFSCHAFFING VAN DEN PORT VRIJDOM UITGESTELD De Minister van Waterstaat heeft zich d.d. 29 December 1921 met een schrij ven gewend tot den voorzitter der Tweede Kamer, waarin hij mededeelt, dat in verband met de aanneming door de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de dooa' den heer van Emijden ingediende motie, de afschjaffing van den portvrijdom wordt uitgesteld tot nader te bepalen datum. Uit Middelburg. De ver. tot bestrijding der Tuber culose alhier ontving van de Wal- chersche kanarievereniging >,Onze zan gers" f 50 als opbrengst der verloting. o Uit Vlissingen. Ter onderscheiding zal te Vlissin gen in 't vervolg het binnenlandsch vleesch van een rond keuringsstempel en het buitenljandsch, Argenlijnsch enz., vleesch van een vierkant stempel wor den voorzien. Uit Walcheren. De prijs van de melk is te West kapelle gebracht van 18 ct. op 16 ct. per I iter. Het vleesch van de aldaar aangespoel de koeien is dloor den veearts goedge keurü voor eigen consumptie. De laatste stormen hebben aan de steeng'tooiïng op den Westkappel se hen dijk op verschillende pla^atsei. nog al schade aangebracht. Uit Zuid-Beveland. De grond der Landarbeiders ver- eenigiug" te Krabb endij ke is thans verkaveld, gedistribueerd. Op den wend akker staat voor elk perceel' een bordje, waarop nummer en naam van den pach ter. Waarschijnlijk uit opvoedkundig oog punt. Er zijn 43 pachters. De vereeniging geeft het land nog een goede beurt, al vorens het in handen te geven. Door hot landbouwerslid den heer Woutersen wordt het geheele perceel' geploegd, ter wijl drainage en uitweg in overeenstem ming met het nieuwe doel worden ge bracht. Het is te wenschen, dat een en ander nu slagen zal. land in dienst trad bij de familile Schip^ pers d e hij al djie jaren Irouw heeft ge diend. 's Morgens werd hij ten kantore der firma de wed. A. Schippers gefelici teerd met dit jubileum onder aanbieding vlan een geschenk onder couvert. Uit Tholcn. Ter verbeteringvan het berichtje omtrent de poging tol brandstichting in de autogarage van den heer Polderman te St. M a a r t e n s d ijk wordt ons van andere zijde nog gemeld, dat niet de landbouwer Vf.n ide Korte den brand ont dekte, maar een zoon van den heer Pol derman. Deze had om 9 uur met twee monteurs de garage verlaten, waarna de ze op liet slot was gedaan, terwijl hij om 10 urn" constateerde dat de deur open was en er een brandende kaars op een benzinekist stond te branden. Kaarsen worden in «leze giarage nooit gebruikt, omdat deze electrisch is verlicht. Op de voordracht voor waterbouw kundig ambten, te de BurgopTessel koimt als no. 2 uit 62 sollicitanten voor de heer Js. Bruinzeel te O ud-Vossemeer. o Uit Zee u ws ch-Vl a an deren O. D. Van de uitstedigheid der bewoners van het Qafé „Ostende" te Neuzen heb ben dieven Maandagavond gebruik ge maakt om in te breken en alles over hoop te halen. De toonbanklade, waar in vermoedelijk nog aanwezig was de ontvangst van oudejaar, daar de heer R. Vermast Zondagmorgen mët geheel zijn gezin was afgereisd, was met een pook opengebroken en geledigd. Uit alles blijkt, dat de bezoeker of bezoekers goed met de situatie en de gebruiken der bewo ners op de hoogte waren, alsook dat de waakhond die bij de afwezigheid van den eigenaar bij zijn broeder verblijft, pas te 11 uur in het café werd gesljoj- ten. Uit gerucht, dat een der buren hoor de, meent ïnen, dat het ongewenschte be zoek reeds omstreeks 8 uur 's avonds ge bracht is. Door inslaan van een ruit in een achtervertrek, is men binnengekor- men. Toen Zondagavond omstreeks half tien den 83-jarigen A. Danckaert uit Hengstdijk over de tramlijn huis waarts ging, werd Kr, door een machine van de Zeeuwsch VLaamsche Tram'w. Mij. gegrepen en zoo ernstig verwond, dat hij een paar uur later aan de gevolgen is overleden. (Zei.) Vrijdag- óp Zaterdiagnacht is inge broken in de kantoren van die Nieuwe Ned. Mij. tot vervaardiging' van spiegel glas glazen voorwerpen en Chemische producten aftiteling glasfabriek te Sas v. Gen t. Na de voordeur te hebben geforceerd heeft men zich toegang verschaft tot den grooten gang waarin deuren van onder scheidene bureaux uitkomen. Bij een viertal dezer deuren is liet glas ingeduwd;, klaarblijkelijk metforsch geweld daar de glasscherven lot in de niterste hoeken der kamers verspreid Lagen. Er wordt niets vermist. Men vermoedt djat hier vreemde onbe kende indringers aan het werk zijn ge weest wien op een gegeven moment de inoed in die schoenen is gezakt. De po litie stelt een onderzoek in. (Z. K.) !Qt p Uit Z e e u *s eb-Vlaa nd e ren W. D. Met ingang van 1 Januari j.l. is door Ged. Staten benoemd tot goederenklerk bij den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde te Breskens de P. M. van Luijk aldaar. Geref. Kerk. Beroepen te Rijsoord, ds. D. Pol te Boskoop, vroeger te Vlissingen. c Prof. Valckenier Kips 'katholiek. In verband met den overgang van prof. mr. J. H. Valckenier Kips, hoogleeraar te Delft, tot de Roomsche kerk, wordt van bevriende zijde het volgende aan de anti-rev. „Rotterdammer" meege deeld: De heer Valckenier Kips, trad circa 1903, neg hoold-redacteur van het „Utrechtsche Dagblad" zijnde, te Lo- chem in '1 huwelijk met mejuffr. "Malru ber g, een jonge dame van, besliste en streng Roomsch-Katholieke levensopvat ting. Zijn echtgenoote stierf verleden jaar na een zeer gelukkige echtvereeniging van circa 17 jaar,, hem nalatende een nog jeugdig dochtertje, uit dit huwelijk geboren. i Dat prof. Valckenier Kips, 'die geen belijdend lid eener reclitzinfnig'-Protes- tantsche Kerk was, onder deze omstant- digbeden, in zijn grijsheid tot de Room sche Kerk overging is, ha het lezen van deze enkele regelen, verstaanbaar. Sferkf De Lijfarts van wbW fining W ward VII van Engeland .Dr. RBRS1 OTT. Marienbad "cureen^,^^^^ zware ziekten en ci] ouuei r wanneer het er op aankwam de krach ten te doep toenemen ONDERWIJS Uit Noprd-Beveland. Dinsdag j.l. was het 40 jaar 'geleden ftat dje heer P. C. Koster te Kampen- LOOP DER BEVOLKING. Op 31 Dec. 1920 bedroeg de bevolking Man Middelburg 8722 m. en 9845 \r. te zamen 18567 pers. In 1921 werden geboren 175 m. en 217 vr. samen 392; vestigden zich 537 m. en 610 vr. samen 1147 totale vermeerdering 712 m. en 827 vr. samen 1539. Er overleden 105 m. en 122 vr te sa men 227; er vertrokken 558 m. en 638 vr samen 1196; tolale vermindering 663 m. en 760 vr. samen 1423. Op 31 Dec. 1921 telde de gemeente dus 8771 m. en 9912 vr. in totaal 18.683; zoodat de bevolking met 116 was vooruitgegaan. Donderdag 22 December behaalden hel diploma mhchineschrijven (Folmer's tienvingersysteem) hetwelk weid uitge reikt door de Fed. van "Ned. Stenor leeraren I. Pitman te Arnhem, mej. L. M. van Boven en de heeren I. Polcjermian en A. C. Schlüter, allen leerlingen van de(Typeinrichting Royal) Lange Delft A 10Ö alhier. Bij de op 12, 13 en 14 Dec. j.l. te Vlissingen gehouden examens Van wege de Ver. van Leerarenin de 'Han delswetenschappen slaagden voor het di ploma Duitsche Handelscorrespondentie de heeren F. J. Desein, J. J. vfan den Heui- vel, 'beiden aldaar en de heer H. An- theunisse te Souburg. Voor Eng'. Handelsqorrespohdeinjtie slaagde de heer W. Sanderse Jr. al daar. De heer J. 'B. Visser^ hloofd der Nedl Herv. school te Ierseke, is benoemd tot hoofd dier |op 1 Mei te openen Julianaschiool voor Lager en U. L. O. te Hilligersherg, en heeft die benoeming aangenomen. De jongedames M. de Hullu en S. Bakker zijn geslaagd voor machineschrijs- ven, tien vingerssysteem, en mej. F. H. de Jager is geslaafcjd voor het examen cosh tumière. Allen van Ierseke. O De heer C. F. Hamerlinck, te K o e- wacht, die onlangs tot onderwijzer aan de U. L. O. school te Wamel werd benoemd, is ook benoemd tot onder wijzer te Uden, welke benoeming hij £al aannemen. (Zei.) RECHTZAKEN. Door R. M., 27 jaar, cjolporienr, wo nende te 's-Hertogenblosch, gedetineerd te Middelburg, is hooiger beroep aange- teekend tegen bet vonnis der rechtbank te Middelburg' van 23 December j.l., waarbij hij ter zake van diefstal te Ril land-Bath is veroordeeld tpt 1 jaar ge vangenisstraf. De officier van justitie teekende even eens hooger beroep aan. HANDEL, NIJVERHEID EN VtSSC-HEBIJ, In 't belang eener snelle oesterver- zenduig is djoor vele oesterkweekers ver zocht de avónd|sneltreinen evenals vóór den oorlog te K r u i n i n g e n te laten stoppen. KERKNIEUWS Prof. Molengraaf niet katholiek. Prof. Molengraaff te Rotterdam ver zoekt aan het „Vad." het aan Üe „Tel." ontleende bericht, waarin 'gemeld werd dat prof. Molengraaff Roomsch-Katho liek is geworden, tegen te spreken. Hij schrijft dat het bericht geheel on juist is. „Ik kan het ten stelligste tegen spreken, zoowel wat mij zelf betreft, als wat mijn broeder, den hoogleeraar le Delft betreft, die op het oogenblik een buitenlandsche reis maakt. O1 r N. V. Izaak Boassom en Z o n e n's Bank. Met de Staatscourant van 2 Januari is verzonden een wijziging in de statu ten der N. V. Izaak Boas son en" Zon en's Bank alhier, volgens welke het nieu we art. 20 luidt: Van de jaarlijksche zuivere winst worgt eerst aan aandeelhouders 4 pet. uitge keerd over het nominaal bedrag hunner aandeelen. De daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt: 60 pCt. aan de aandeelhouders, 10 pCt. aan het reserve fonds, 15 pet. aan de directie, 15 pet. aan commissarissen. Mocht in eenig boekjaar verlies zijn geleden, dan blijft de winst- en verlies rekening daarmee belast, totdat in het volgend jaar oT de volgende jaren dit v&rrres zat zijn aangezuiverd.' Telefoon 158 F. Telegr.adres„Suishotel". (Ingez. Med.) VERKEERSWEZEN. POST EN TELEGRAFIE, feij het afscheid nemen op Zaterdag l.l. van den brieven- en telegrambestel ler, denheer J. HuibÜ-egtse te Ie rseke, die op 1 Jan. met pensioen zou gaan, werd dezen door den directeur, het kan toorpersoneel en zijn medebestellers een fraaie wandelstok met ivtoren knop, be nevens een foto van 't glansche personeel vereerd. Voor doorgaande reizigers, in het bezit van een doorgapnd reisbiljet is' het pasvisum in de Ver. Staten afge schaft; zij moeten een Transit Certificaat aanvragen bij 't consulaat a f 1. Voor alle andere blijft 't pas visum: noodzakelijk. Indische Stoomvaartlijnen. Borneo, 30 December te Sabang, Am sterdam n. Java.. Gelria, p. 2 Januari n.m. Suez, Rotter dam n,aar Batavia. Marken, 1 Januari v.m. 7 u. v. Mar seille, Batavia naar Rotterdam. Prinses Juliana, 2 Januari v. Port Said, Batavia naar Amsterdam. Kedoe, mb. 1 Januari Galle, Rotten dam naar Java. Celebes, 3 Januari v. IJmiiiden naar Java. Commewyne, 31 December te Para maribo v. Amsterdam. Goentoer, 3 Januari n.m. 1 uur v. Southampton, Rotterdam naar Batavia. Venezuela, p. 1 Januari FFlores, W'. Indië naar Amsterdam. o De nieuwe spoorweg'- tarieven. Uit Maastricht schrijft men 'aan lipt Vad. In heel Zuid-Limburg hebben de vak verenigingen reeds tal van veranderin gen gehouden, waarin besloten is zich telegrafisch per request of door middel van een deputatie tot de regeering en de spoorwegmaatschappijen te wenden, om intrekking der bepaling te verkrijjjen, waarbij de spoorwegdirecties de werk- liedenkaarien zoo goed als .afgeschaft hebben. Nu echter Regeering en Maat schappij doof blijven voor de dringende beto-ocen, zal men trachten zich op an dere wijze te redden. Bij enkele ondernör mingen zijn reed plannen in voorberei ding, om liunne werklieden van elders per autobus te vervoeren. Bij anderen worden besprekingen gevoerd over het instellen van a ut obusdiens! en tusschen verschillende plaatsen, tegen scherp con- curreerende prijzen De hutohus-onder-. neming van den heer N. Fisette heeft de prijzen van den rit MaastrichtAken (re tour) vice-versa reeds tot op de helft verminder^. Nu België weer rondreisbiljetten feu pezelschapsloarten gaat invoeren, wor den ook plannen beraamd om de vaean-3 tiereizen in het buitenland te houden.S Het gevolg van de verhooiAie tarieven hier te lande zial zijn dat Zuid-Limburg nog meer wioirdt aangewezen op Luik. Brussel, Antwerpen. Aken en Keulen, met natuurlijk gevolg: schade van alle zijden, verbittering en vervreemding on-' der eigen landgenooten. I VFRSCtmi FXnE «FRICIITEN. Maandagmiddag is op het terreio^ der H. A. L. aan de Wilhelminakade te Rotterdam eén staaldraad gebroken vtae een kraan. Het contragewicht van 3 toe viel op het dak der loods, sloeg bies doorheen en kwam terecht op een W C., welke gelijkvloers was gelegen. Hiei* bevond zich een zekere P. Z., die oi- slag werd gedpod. Slechts met grootci moeite gelukte het den getroffene, die geheel verpletterd was, van onder hel blok weg te halen. f

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1