THERMOGÊNE Vrijdag 23 December 1921. Uit Stad en Provincie. So. 302 164* Jaargang DË NOESTEN, RHEUföATfEK, BRONCHITIS, STEKEN SN DE ZIJ, etc.,etc. PRIJSper doos fi. 1.25; per 1/2 doos fi, 0.75 Bij Üit nummer behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprys per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en ▼oor de andere gemeenten per post f 2.50; vifor Middelburg en agentschap Yiissin- gen r 2.30; weekabonnementen in MiddieJbnrg 15 cent per week. A 4 v e r t e n t i n30 -cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cfint p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen.- van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groor tea- dan vijf regels druks en waarby aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Adverlentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 dent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 dent Poor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nóg in ions blad van dienzelfden dag worden Opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF s«n ons Bureau bezorgd sffn. Aangestoten bij den Post-, Chsqne- *tj Girodienst onder no.. 48255. KAMEROVERZICHT Eerste Kamer. Zitting van Donderdag. Belangrijke beraadslagingen. Allereerst noemen we de zegelwet, waartegen zulk een sterk verzet is ge komen van de zijde van den handel, Van wege de dreigende bezwaren voor de kleinhandel door de zegelbetasting ook op 1de vrachtbrieven ran kleine pakjes met boden en beurtschippers. De heer Geertsema heeft zich tot tolk van de klagers gemaakt, en betoogde dat het toch niet aanging op deze kleine zendingen een recht te heffen1 van 25 oent. Hij wilde alle zendingen van be neden f 1 vracht vrij laten. 1 Minister De Geer bleek nOg veel verder te. willen gaan, want hij' was het heelemaal met de heer Geertsema eens. Hij was namelijk de zienswijze toe gedaan dat alle beurtvaart- adressen waarbij de vracht bene den f 10 is, vrij van zegel Zullen zijn. Hij zei een alg. maatregel van be stuur toe die dat zal bepalen. ■Toch bleken verschillende anderen nog bezwaren te hebben, ook al omdat een Opvolger van deze Minister dien maat regel weer kan intrekken. En bovendien waren er leden, zöbals de heer t. Hoe ven die deze wijziging principieel af keurden, omdat zij geen rekening houdt m.et do draagkracht en een verkeersbe lasting is. De Minist er pntkende dit, e» zei in den loop van zijn antwoord: dal dit een der laatste belastingen is, die aan de Nederlandsche natie zal kunnen wor den opgelegd. De heer Mend els wees er o.a. op, dat deze wet getypeerd Wordt door het feit dat iemand zegelrecht moet be talen als hij bericht krijgt hOe groot het saldlo is bij zijn kassier. Gestemd is er nog niet. In de tweede plaats een staking vsm stemmen. Dat was bij de Wijziging (ter kieswet Reeds Woensdag had de heer v. d. F e i t z in schampere woorden de be kende wijzigingen afgekeurd die de Tweede K,amer daarin heeft aangebracht, tot verhooging fler eischen van het aantal voorkeurstemmen, dat de candi- daal aanspraak geeft op een zetel. Van verschillende zijden werd betoogd dai men daardoor de beteekenis der voor keurstemmen geheel wegneemt en aan de macht der partij-leiding een onge- wenschte versterking geeft. Bij de stemming waren er 19 vóór en 19 tegen. Heden zal dus opnieuw gestemd moeten worden. Ten derde de interpellatie-van E m b- den betreffende de afschaffing van de ptortvrijdom, waarvan we den uitslag gis teren reeds vermeldden, n.l. de aanne ming van een miotie, waarin de Kamer den Minister van Waterstaat vasthoudt aan zijn In Februari gedane 'toezeg ging dat, de opheffing van portvrijdom niet zal worden ingevoerd vóór het zeker is dat het rijk de onkosten voor de gemeentebesturen overneemt. De Minister spartelde nog wat te gen, maar met 37 tegen 2 stemmen vroeg de Kamer opschorting tot dat die zekerheid zal zijn verkregen. i Tweede Ka me r. Zitting van Donderdak. We hebben in ons vorig nummer onder Laatste en Nagekomen Berichten reeds een deel der beslissingen vermeld, gister dtoor de Kamer genomen. Die over de Grondwetsherziening zul len wel niet veel sensatie wekken bq het Nederlandsche publiek. Dit heeft heel weinig belangstelling' voor deze zaak ge toond. i1 1 Ook over de onderdeelen der Indische begnodting hebben de stemmingen geen crisistoestand verwekt. Gisteren meld den we reeds de intrekking vian 't (amen dement-De Muralt (Z. Sumatra-spoor weg, na verminderinig van den post), en dat van den lieer Dresselhuys betref fende duurtetoeslag, na eenige toezeg gingen van den Minister om nadere gege vens te verstrekken, en na zijln verkla ring dat djoor administrative bezwaren de reeds uitgegeven gelden vtoor dit jaar nog niet bij de Stalen-Generaal konden wor den aangevraagd. De heer Dresselhuys wilde de ambtenaren niet de dupe laten Wordeni nzake zijb. amendementen. Een «ogenblik spap.de het, n.l. bij de invoering van daadwerkelijk recht- streeksch bestuur in Kftrengjasem. De heer G eb ret sfon achtte dit een dlaad van volkomen ambtenarij, en veel' leden We ken met hem eens,, wiapt slechts, met 3 stemtoeu meerderheid (47 tegen 44) werd de piost goedgekeurd. De heele linkerzijde en de heeren Gerritsen, vian Vu uren en Schokking stemden tegen. tt 9 Avondzitting. De algemeene begrootingisbeschouwin- gen zijn afgetoopen. Maar veel nieuws heeft deze Vergadering van replieken niet gebracht. Wat de heeren T r a e 1 s t r a, Rutgers en Schokking aanvoerden was een herhaling Van wat zij reeds ge zegd hadiden. Uit de dupliek van Mini ster Ruys verdient vermelding dat hij bereid Is ter zake van de goedkeuring van belastingen op openbare vermakelijkheden overleg te plegen met zijn ambtgenoot van onder wijs. Inzake het bezigen van ambachh-.kun" stc naars bij de inrichtingen van rijksge" bouwen verwijst spreker naar een circu laire, die hij nog eens in herinnering zal brengen. Wat de noodlijdende kunstenaars be treft; spreker zal de steunregeling over de werketoozen uitbreiden tot de nood lijdende kunstenaars. De regeering heeft dan ook geen bezwaar tegen die gewijzig de motie-v. Beresteijn. De verhooging van het tarief van in voel rechten noemde hij een zaak, due met bijzondere omzichtigheid moet worden toehi ndeld. Onze exportnijverheid betrekt namelijk vele grondstoffen en halffabri katen van het buitenland. Inlusschen wijdt de regeering haai" volle aandacht aan de ze zaak en de reedjs eenige malen ge noemde commissie arbeidt, met groots voortvarendheid, Uit Middelburg. Toen wij gisterenavond opnieuw een kijkje namen in den Buitentuin, waar gedurende de Kerstdagen de groo- te tentoonstelling van pluimvee, konijnen en duiven plaats heeft waren enkele hokken reeds met pracht exemplaren van hel kippenras bezet en stonden bijna alle hokken op hun plaats in afwachting w.n de verdere dieren. Heden werden deze heel rijen dag djoor aangevoerd en heerschte er evenals de vorige dagen een groote levendigheid. De voorloopige in druk van ons is, djat hier een collectie bijeen wordt gebracht zoo als Middelburg nog zelden of nooit bij elkaar zag en dde rechc heeft op de belangstelling van zeer velen. Ook in de St. Joris, waar te 250 ka naries voor de tentoonstelling van die vereeniging „Walcheren" reeds alle pre sent waren om zich aan het oordeel van den keurmeester te onderwerpen, was men bezig de laatste hand; aan de tentoonstelling te leggen ,die zeker niet minder recht heeft op een groot bezoek. Een ieder, die iets voelt voor het kwee ken v,an dieren, een ieder, die het groote nut daarvan ook voor d;e kweekers zelf erkent, zorge eenigen tijd vrij te hebben voor een bezoek aan beide tentoonstel lingen. Hedenmorgen kadi op de Nieuwe Haien alhier een aanrijding plaats tus- schen de autobus naar Domburg en een boerenwagen, bestuurd djoor zekeren v. D die links hield. Van de bus werd een ruil vernield, terwijl aan den wagen ook eenige schade werd toegebracht. Per soonlijke ongelukken haddlen er niet bij plaats. Door de politie is pro ces-verbaal op gemaakt tegen een bakker, die d|es nachts om drie uur begon met bakken, geholpen door een minderjarigen knecht en daar door de wet op de Bakkersnachtarbeid overtrad. Oi ons beiet van alle uitvoeringen vjam plaat selijke vereenigingen melding te maken/ zouden we ook deze moeten laten rusten. Maar daar het vérslag bewijst dat het meer dan gewqne uitvoering betreft, willen we met een enkel woord melden dat het programma vfan koren, d'uet, kwartel en instrumentaal muziek (piano mevr. Maas, viool, ds. Maas en harmo nium de dgrecteur Maelzaeke) zeer ver dienstelijk werd uitgevoerd. Aan den di recteur werd een krans aangebodjen, e.n aan mevrouw Maas een bloemstuk. o Uit Z uï d-B eveUnd Donderdagavond vergaderde de af- deeling Nis se Van het Groene Kruis. In ne vacature van een voorzitter, door het vertrek vian den heer W. Klos, werd voorzien door de benoeming van den heer dr. A. Bakels. Herkozen werd; tot penningmeester de héér Jacs. Klooster man. Het salaris vian den magazijnmees ter-bode bleef helzelfdje. Woensdag was het te N i s s e verga dering van den gemeenteraad. Afwezig de heer J. 'Slabbëkoorn. De raad besloot om na 1 Mei 1922 de gemeentebelastingen te heffen als volgt: 2 pet. van het belastbaar inkomen, 50 op- cenlen van de rijksinkomstenbelasting en 75 opcenten van de vermogensbelasting met een aftrek van f 500 voor nood zakelijk levensonderhoud» Hel suppletoir kohier Van den H. O. werd opgemaakt tot een bedrag van f 144.72® en het suppletoir kohier der hondenbelasting tot een bedrag Van f 10.50. Met het oog op art. 178 der gemeente wet werd vastgesteld welke strafverorde ningen nog van kracht zijn. Tot deskundige ingevolge art. 9 der Woningwet werd benoemd de heer J. de Rijk te Baarland. Besloten werd het huis van mevr. de wed. II. van Selras aan te knopen voor f 12000 en de oudje doksterswoning te verknopen aan laatstgenoemde voor f 3000 Verder zal koetshuis, stal en een groot gedeeite Van ten tuin dezer woning pu bliek worden verkocht ten bate dier ge meente. In de Dionterdag gehouden raads vergadering te Baarland werd te heer J. Traas Crn herbenoemd als lid van de commissie van toezicht op het lager on derwijs. Aan de rijks- en gem. politie werden over 1921 de gebruikelijke gratificaties toegekend. Besloten werd het recht tot heffen van havengeld in het vervolg in eigen be heer te blijven invorderen en W. Dom- misae vast met ingang van 1 Januari 1922 als havenmeester aan te stellen. De voorzitter deelde dienaangaande nog mede dpt deze belasting over 1921 aan de gemeente ruim f 3000 zou op brengen. In verband met artikel 178 der ge meentewet, werden de strafverordeningen opnieuw vastgesteld. 1 De verordening tot heffing van opcen ten op de personeele belasting werd her zien. Een gemeenschappelijk besluit tot uit voering der Vleeschkeuringswet in com binatie met de gemeente Ovezaod e.a. werd genomen. o Uit Noor d-B eveUnd. In de Woensdag gehouden verga dering van djen gemeenteraad van Co- lijnsplaat waren de led'en A. Ver- ourg en J. F. Dees met kennisgeving af* wezig. Ingekomen waren berichten vian de heeren A. J. Ridder en Jac. van Gilst. dat zij hun benoeming tot lidi der oom" missie van toezicht op het L. O. san ne men. Een dergerlijk bericht was ingeko men van de heeren C. Schrier en A. Schuit betreffende hun benoeming tot lid der commissie tot wering van schooi verzuim!. De gemeentebegraoting was van Ged. Staten terugontvangen met eenige aan merkingen. Ze werd in dien zin gewijzigd Besloten werd om straatlantaarns op te hangen, indien deze week het onderdeel van den motor van dje electrische centrale niet terugkomt. Uit Wmlcbjaren. We ontvingen een uitvoerig verslag van een Woensdagjavond in de Ned. Herv. Kerk te Gap in ge gegeven uitvoering van de zang vereeniging V. Z. O. D. Daar alleen reeds het gebrek aan plaatsruimte KERKNIEUWS Ds. G. Goris, predikant der Gerefu Kerk te Bergentlieim, zal wegens hoogen ouderdom emeritaat aanvragen. v i G eref K«rls. Bedankt voor Kruiningen door ds. G H. de Jonge, te Naarden. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Kal ender si. Wij ontvingen nog de groote maandr kalender van de Naliioaale Levens verzekeringsbank te Rotterdam, met een practische memorandumruimte voor aanteekeningen. De „Eerste N ederlands c'h e" Verzekering Maatschappij jop het Leven en tegen invaliditeit en de Nieuwe Nederlandsche verzekeringsbank zlond ons een practische bruin gecarton- neerde zakagenda voor het volgend jaar. De stoomververij en chemische was- scherij, ,De Regenboog'" geeft een maandkalender, met een reproductie van delta Rbttaa. Een duidelijke kanloorkalender kwam van de Levensverzekering Maatschappij „Noord B r a b a n d". De te Amsterdam gevestigde Maat schappij tol Exploitatie van de V i c - toriaBron te Oberlahnstein geeft een maandkalender pit, en bij elke maand een plaatje van haar bedrijf. De Algemeene Centrale Bank vereeni ging en Algemeene Spaarbank voor den middenstand biedt zijn cliën ten een maandkalender aan, met het sym bool der steunpilaren van Neerland's welvaart jop het schild Twee smaakvolle maandkalenders in kleiner flormaat als reclame voor het Victoria .Waker van Oberlahnstein werden Ons nog gezonden. ONDERWIJS. Geslaagd aan de theologische school te Kampen voor het cand. exameu 2de gedeelte, de heer J. H. Kroeze, alhier. Geslaagd voor het voorloopig mach- diploma de heer L. Minderhoud te Vlissingen. Op Woensdag 21 dezer werd in de O. school te Veere een ouderavond gehouden. Tegenwoordig waren, behalve een dertigtal ouders en het personeel der school, de schoolopziener, de heer Brandstok, de burgemeester, een lid van de Comlmissie van Toezicht, Mevr. v. d. Hamtae en de oudercommissie. De vergadering werd ambtshalve geleid door het hoofd der school, den heer H. de Zeeuw, die na een woord van har telijk welkom een uitleg gaf der nieu we wet. Hij besprak art. 192 der grond wet en daarna de artt. 2. 3, 11,, 20, 21, 25, 62, 176 der onderwijswet van 1920 en daarna zette hiji de beteekenisl uiteen van de Oudercomtoissie en de ouderavonden. Daarna verkreeg de schoolopziener het woord en zei, dat hij, in weerwil van de groote drukte, gemeend had, goed te doen dezen avond bij' te wonen, en de ouders op te wekken tot deelneming'. Over het algemeen bemoeien deze zicb te wei nig toet het onderwijs en schijnen nog te weinig te gevoelen hoe nutlig een goede school is. Het is tegenwoordig ook voor het kind van den eenvoudigsten burger noodig,, dat het goed schoolonderricht krijgt, wat hem' liater op velerlei wijzen van dienst zal zijn, b.v. als lid of be stuurslid zijber vakvereeniging. De ouder avonden kunnen nu de belangstelling der ouders voor her onderwijs verhoogen en ouders en onderwijzers nader tot elkan. der brengen. Gewoonlijk komt men als onderwijzers met de ouders in aanraking als er iets niet in den haak is». Nu is het, naast het beleggen van ouderavonden» ook de taak van de oiudercomlmissie te be vorderen, dat de ouders met de betrok ken onderwij'zers spreken, als er iets met hun Jund °P schpiol is. Hoe goed zooi iets kon werken, toonde hij' met een paar voorbeelden aan. Daarop kwamen de leerlingen van het 5e, 6e en 7e leerjaar in het lokaal en zongen eenige liederen onder leiding van mej. Happee, hetgeen blijkens het ap plaus veel bijval vond. De heer Lange- ke vertoonde vervolgens lichtbeelden van zoogdieren, mooie berggezichten in Ty rol en enkele grappige voorvallen, alles naar behoor en toegelicht. Nadat nog de schoolopziener zijn in genomenheid had betuigd, over betgeen hij hjad gehoord en gezien en over de wijze waarop de ouderoommissie dezen avond hiad geregeld, stoot de voorzitter met een dankbetuiging aan den heer Brandsmla, aan den burgemeester en ver dere jaanwezigen en noodigde allen uit te eindigen met het zingen van den Avondzang. Met voldoening kan de ouder comtoissie !te Veere (op dezen avond terug zien. 1 Geslaagd te 's Gravenhage voor het Mercurius-diploma, uitgaande van de fe deratie van handels- en kantoorbedien den, de heerenL. D. v. Damme,te Ko r tr gene, B. Quist Pz. en J. d. Velde, beiden le Goes. Benoemd tot hoofd van den Chr. scbfool Ie Bodegraven (Meije), de heer G. Kramer, hoofde te Haamstede. (Stand.) De beer K. J. v. d'.. Ende, onder wijzer te Lamswaarde, slaagde dezer dagen voor het examen M. O. Wiskunde». GENEEST !N ÉÉN NACHT De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn geheel voorzien van HOLLArëDSCHE etiketten, en van een BLAUWE band aan een. zijkant. Wij bevelen het publiek ten zeerste -aan, hierop bij aankoop goed te letten. (ïngez. Med.) LANDBOUW. De kring O. Zuid-Beveland der Z. I.. M. hield Vrijdag, 16 Dechaar aange- Ikondigden ploegwedstrijd op zwaren klei grond behoorendie aan de hofstede .Van oen heer C. J. van dpr Werff met drie paarden. Hoewel het slecht weer was e« zeer mistig, was er toch veel belangstelling. 12 ploegers namen deel. De keuringscommissie welke bestond uit de heeren: Geluk en Lindénberg van Kruiningen, M. Wabeke Van Krab- bendijke en J. Bom van Waarde, had een moeilijke taak, daar alle deelnemers goed berekend waren voor hun laak. In volgorde komen 1. C. Schouten; 2. M. de Hamer; L' Westdorp en A. Zandjee; 3. M. Nieuw- dorp en W. Nieuwdprp; 4. C. Koole; 5. A. B.o,uwens; 6. Jan van Boven; 7. H. de Box. De daaraan verbonden prjjzëu zulle» later worden bekend gemaakt. HANDEL, NIJVERHEID VISSCHERIJ. Het dreigende geséhil aan de spoorwegen. Uit de mededeelingen door de verle- genwbordigers der personeel vereenigin gen in de vereenigingsvergaderingen ge daan over hun onderhoud met de di rectie, blijkt dat een hoofdpunt van het geschil is gelegen in het onderscheid tps- schen diensttijd en arbeidstijd. De directie wilde beslist een half Uur per dag meer werken voor machineper- sbneel en een uur per dag voor dé conducteurszij zal een staat overleg gen, waaruit blijkt dat het machineper- sioneel nu 95100 en het treinpersoneel 88 uur van de veertien dagen werkt, men wil daarvan maken 108 uur voor het machinepersoneel en 114 uur voor het treinpersoneel in de 14 dagen, zoodot' men tot een werkelijken dienst van 100 uren kan komen. i Van persloneelzïj'de werd daartegen aangevoerd dat de directie-voorstellen betreffende dienst- en rusttijden het mlto gelijk maken de dagen zloodanig te rich ten dat het begin en het eind 14 ureal uit elkaar komen te liggen. De tegen voorstellen van het personeel werden echter door de directie volstrekt onaan nemelijk geoordeeld', en geheel 'onvol doende om het tekort te dekken. De directie verklaarde de zaak nog eens onder de oogen te zullen, zien. Waarschijnlijk zou zij geen nieuwe con ferentie bijeenroepen, doch d© voorstel len gewijzigd of ongewijzigd aan den minister Voorleggen. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Verplaatst met ingang van 1 Janu ari a.s. de kantoorbediende L. C. v. Dalsen van het telegraafkantoor naar het postkantoor alhier. Inditfehe Stoomvaartlijnen. Deli wordt 23 December v.m. 8 u. Java te Rotterdam verwacht. Soerakarta, p. 22 December Raap Bon, Rotterdam n. Java. Riouw, 21 December te. Valencia, Ja va n. Amsterdam. Salawati, p. 21 December Gibraltar, Amsterdam n. Java. i Tambora 22 Dec. te R,dam v. Java) Billiton, 22 December te 'Antwerpeoi Amsterdam n. Java. Roepat, 22 December te Londen Jav* n. Amsterdam. Tabanan, 21 December v. Batavia n. Rotterdam. Ambr, 22 December te Havre ,Wesi Indië naar Amsterdam. Clypso, 22 December bij' Dungenesi geankerd, iWest-Indië o. Amsterdam,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1