de THERMOGENE B inn enla n d. Uit Stad en Pföwk^ No. 290 Vrijdag 16 Deeembop 19111* 104" Jaargang I MOESTER, RKEMTIEK, RKOHOHITfS, STEKER si BE ZIJ, etc.,etc. pausper doos Fl. 1.25; per 1/2 doos Fl. 0.75 MIDDELBURGSCHE COURANT. Bij üit rnunmer belioort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. 5- w e e d Kam» r. Zitting van Vrijdag. Zoo zijn dan eindelijk 15 Dec, de al gemeene begrootingsbeschouwingen be gonnen, die al een maand eerder zou den moeten hebben plaats gehad, wilde de Kamer klaar zijn gekomen met de begrooting vóór 't begrootingsjaar be gint. Daar is nu geen kijk op. En de Indische begrooting, die vroeger reeds in October of November werd afgehandeld, ligt er ook nog. De algemeene beschouwingen zijn in geleid djoor den heer Dresselhuys, die als negatieve verklaringen voorop- stelde, dat hij niet Zou spreken over de slocialisatie-leus, welke in veilige banden is bij de oommissie, terwijl de belangstelling op 't vriespunt is ge- gedaald; ook niet over 't regeerings'be- leid, al kon hij niet nalaten eenige scherpe opmerkingen te maken over de weinige reden van "t Ministerie tot vol daanheid. Hij sprak speciaal over de noodzake lijkheid tol bezuiniging, in verband met het tekort. Van bezuiniging is niet gebleken. En bel te.kiort, dat de Minister van F. raamt Op 48 millioen, zal veeleer 100 millioen beloopen, terwijl de vlottende schuld van 726 millioen met nog 200 ïnillioen is vermeerderd, "Wat voor mid delen heeft de Minister om «leze vlot tende schuld te dekken? De aandrang tot bezuiniging is in de M. v. A. begroet met spot; het werd kis berijden van stokpaardjes aange duid, als er leden zijn, die wat wil len bezuinigen, maai- niet op alle pun ten. De regeering heelt veel van "die Stokpaardjes. De regeering heeft de Kamer ge waagd ook eens 'iets te doen. Welnu, dit heeft spr. met den heer Oud getracht door de motie betreffende het niet aan stellen van nieuwe ambtenaren. De bezuinigingsdommissie vroeg reeds in Augustus aan de regeering om geen nieuwe ambtenaren aan te "'stellen, in afwachting van haar rapport. De regee ring heeft niettemin toch 242 nieuwe ambtenaren aangesteld, wat een ernstige sabotage is van het werk der bezui nigingscommissie. Spr. diende nu 'de volgende motie in: De Kamer, erkennende de 'noodzakelijkheid van de djoor de regeering blijkens de toe lichtende nota bij de staatsbegrooting voor 1922 verlangde versobering van den staatsdienst, noodigt de regeering uit: lo. geen nieuwe vaste of tijdelijke ambtenaarsbetrekking bij de Departemen ten van algemeen bestuur of eenigen daaronder ressorteerende diensttak te vervullen; 2o. in komende vacatures van perso neel, waarvoor geen technische be kwaamheid wordt vereischt, geen per soneel buiten het ambtenaarscorps vast Of tijdelijk aan Tte stellen, voor de Ka toor gelegenheid zal hebben gehad, zich luit te spreken over regeeringsvoorslel- len naar aanleiding der aangekondigde voorstellen der bezuinigingscominissie., en voorts ten aanzien van vacatures *an.. technisch cpersoneel zooveel mo gelijk overeenkomstig het bovenstaande te handelen. en gaat over tot de orde van den dag. Daarna roerde hij' een onderwerp van geheel anderen aard aande pogin gen tot voorkoming van verdere "in zinking en verval, tot opbouw van ons geestelijk en economisch leven. Het geroep van: reactie' noemde spr. niets anders d|an een uiting van politieke tarincede. De vraag of de loonen al d,an niet tooeten worden verlaagd, beschouwt spr. els de vraag, of het al dan niet moet regenen. Dat kan niet wbrden heslist. Hel gaat hier om een noodzakelijkheid. Bij het kiezen van richting in de re constructie van de maatschappij kan de ze vraag hoegenaamd van geen betee- kenis zijn. Voor spreker treden dian ook an dere vragen naar voren, n.l. die van Üe twee geheel uileenloopende richtin gen. Spr. ziet die lijnen zoo: aan den eenen kant steeds toenemende Overheidszorg en Overheidsdwang ei? daarmee gepaard gaande bevoorrechting van een bepaalde volksgroep, en aan den ai}f'eren ^<an' ^e richting welke wOidt beheerscht door 'de samenhoorig- i j natie, welke moet berusten bp de economische en geestelijke vrij heid en zelfbepaling. Het is thans de tijd een -beslissing te nemen, welke van beide lijnen men zal volgen. Daaraan knoopte de spreker vast een beschouwing over het vrijheidsbe ginsel, waarvan de toepassing wordt be lemmerd dloor soc. dem. en katholie ken, bij wie geen sprake is van gees telijke vrijheid en Voor een deel ook'niet van economische vrijheid. Voorts is in den oorlogstijd een ambtenaars menta liteit ontstaan, volgens welke niemand gelukkig kan zijn als ,niiet een ambten-aar zich met zijn zaken bemoèit. Dat leidde hem verder tot een betoog jover de houding der regeering ten op zichte der Zpndagsrust, over de re- geeringsvoorstellen en de houding van velen inzake de arbeidswet en de win kelsluiting; en over de katholieke denk beelden inzake de bedrijfsraden. We lbo eten helaas verder kort zijn uit plaatsgebrek. De óverige sprekers hebben allen hel bezuinigings vraagstuk in verschillen de vbrmen aangeroerd. De heer Bra.at kwam nog met twee radicale moties, de eene om de nog niet behandelde begitootingen met 350 millioen te verminderen; de ajndere om de staats- kolenm'ijnen en staatsdomeinen publiek te verknopen. 't Is een verrassende vondst. Vermeld dient echter ook dat de heer K o. 11 h e k het vraagstuk bekeek v&n arbeiderskant en er bij Voorbaat tegen op kwam de bezuiniging 'op de arbei ders te vinden. Em de heer Duys be toogde in de a vondzitting in een lange rede, dat zóólang men de plundering door het particuliere kapitaal ongemoeid laat, bezuiniging door geen nieuwe amb tenaren aan Üe stellen, niets beteekent. 's Avónds sprak de heer Marchant die een beroep deed op de samenwer king van alle demiocraten, nu de demo cratie in een positie van verweer is En vjoorts de heer S c h o k k i n g, die ö.a. aandrong op soepeler toepassing van de arbeidswet, 'en op meer onder linge samenwerking en vertrouwen in- plaats van den klassestrijd. INDISCHE LEENING IN AMERIKA. Een wetsontwerp tot het aangaan van een geldleening ten laste van Ned.Tndjë in de Vereenigde Staten van N-oord,- Amerika is heden bij de Tweede Kamer "ngediend. De leening zal ten hoogste IOC millioen dollar bedragen en kan in gedeelten worden uitgegeven. De rente, die nominaal vermoedelijk 6i/2 pCt. zal zijn, zaJ ten hoogste 7% pCt. mogen be dragen. Zij zal echter waarschijnlijk la ger w-o-rden gesteld. De bedoeling is eerst 40 millioen dollar te leenen. De regeering dringt op een zeer spoedige behandeling aan. Als die binnen enkele dagen zou kunnen plaats hebben, <lan zo,u voor een deel der leening een bevre digende regeling met een consortium van zeer krachtige Amerikaans-che bankiers huizen onverwijld worden getroffen. De schuldbewijzen dezer leening zullen in rente en hoofdsom wij zijn van alle Nederlandsche en Indische belastingen die anders voor schuldfbewijzen gehe ven worden. «fc In de Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp deelt de Minister van Fi nanciën mede, dat hij, „eerlang een voor stel hoopt te doen" ter consolidatie van te Nederland(S-che vlottende schuld. De Minister spreekt djaarbij van „de aanzien lijke sommen, welke voor rekening van het Moederland, ter consolidatie van vlot tende .schuld moeten geleend worden." Uit Middelburg. De heer M. G. Boasson verzoekt ons ter aanvulling en verbetering van het door ons in |h et raadsverslag ver melde van het door 'hem1 over de glas fabriek gesprokene bij de algemeene be schouwingen op te nemen, dat hij hel volgende gezegd heeft: „Daar het duidelijk merk baai' wordt, dat het gjaslicihl meer en meer verdrongen wordt door hfet electrisoh Ijclit, moet de gasfabriek uitzien naar een "nieuw dc- bouché en daartoe acht ik thans den tijd gekomen. Mijns inziens is zulks te bereiken door reclame te maken voor het gebruik van gas voor huishoudelijk gebruik als warmtebron. Men doe dit met woord en daad. Het eerste door het alge meen bekend maken van de voordeelen welke het gebruik van gas heeft en het tweede door het leveren van goede kwa liteit bij lage 'prijzen, door het hiouden van lezingen omtrent dit onderwerp en door eene tentoonstelling op dit gebied" ~o D 11 VHssinges. Tot fabrieksooglarts der Kon. Mij. „de Schelde" te Vlissingen is be noemd de heer djr. J. Louwerier aldaar. Uit Walcheren. Getroffen door het lot der honge rende kleinen in Rusland heeft de K o u- dc. kerksche jeugd met medewerking van de meisjeszangvereeniging een avond gegeven, waarvan de opbrengst groot f 127.50 werd afgedragen apn het Comité Koekebakker (algemeen comité voor Bui- tenlandsclie nooden, adjres mr. J. W. v d. VI ug't, Zomerluststraat 18 Haarlem). De heer W. T. Th. van der Bijl. heeft zijn benoeming als wethouder van Arnemuid'en, aangenomen. Woensdiagmiddjag hield de gemeen teraad van pt i 11 h em een openbare ver gadering- Alle leden warén tegenwoordig. Van de gasfabriek -fe Vlissingen was be licht gekomen, djat het metergas 14 ct. en het muntglas 15 cent de M3 kost. Ged. Stalen hebben de opheffing: der openbare school goedgekeurd. Van den directeur van 't telegraafkan toor was een schrijven gekomen ,dat te Rilthem geen hulptelefoontoor kan ge vestigd worden. Het adres van den Bestuurdjershond aangaande werkeloosheid werd voor ken nisgeving aangenomen. Aangaande de vleeschkeuringsdienst werd besloten aan het pdres v,an de gemeente Dom burg adhaesie te betuigen. Als keurings plaats werd met 4—3 stemmen Middel burg gekozen. De tegenstemmers wilden Vlissingen. Het ingekomen verzoek vian den timmerman J. Melis om ook ge meentewerk uit te voeren, werd inge willigd. Besloten werd de openbare school met schooi meubelen aan de vereeniging voor Christelijk lager onderwijs in eigendom over te dioen. Het bestuur der vereeniging bad medegedeeld als schatter aangewezen te hebben den heer A. Poelman. De ge meenteraad benoemde als schatter den heer J Melis. Vastgesteld werd een verordening voor school =eldheffiDg. Beneden f 600 vrij, 600—800, 30 ct.; 800-1000, 50 ct1000 1200, 75 ct.; 1200-1400 f 1, boven de 1-400 f 1.25 alles per maand. De aftr. ieden van de commissie tot I wering van schoolverzuim werden herko- jj zen de heeren B. J. de Meij, W. Gevaat Pz.. A C eva al Wz. en M Barentsen Besloten werd de balken van eten toren tegelijk met den toren te verkoopen. I Maandagmiddag hield de raad van N- en St. J o o: s ia n d een openbare ver gadering. Door Ged. Stalen was verzocht de ver ordening op het vervolgonderwijs i'n ver band met latere beslissingen op enkele punten te wijzigen. Voorlpjopig besloot de raad dit niet te doen. De gemeente Arnenruiden hpd bericht, dat zij öp de gestelde voorwaarden hulp wit verleenen bij eventueelen brand. Aan hel adres van 'het gemeentebestuur] van Domburg inzake ontheffing voor. I keuring voor lipissliachting, zal geen ad-1 haesie worden betuigd, omreden door den raad dezer gemeente hetzelfde reeds is gevraagd. De melk verordening werd ingetrokken in 'verband met de in werking treding der warenwet. Aan B. en Wi. werd opgedragen te infomieeren bij den keuringsdienst te Goes op welke wijze de keuring van wa ren enz. z,al plaats hebben. Op zijn verzoek werd H. van Leerdam Pz. mede als gemeente-tim'merm'an aange merkt. Bij loting werd hem 1922 aange wezen als het jaar voor hem bestemd om die werken te doen, welke voorkomen, behoudens die welke zullen worden aan besteed, nl. boven de f 50. Het laatste rapport dat B. en Wi. over leggen van het gehouden mei kon der zoek is voor eiken verkooper gunstig. Daarna wérd een concept wijziging der begrooting 1921 voorgelezen en goedge keurd, waiardoor het eindcijfer met f 3005 verhoogd wordt. Ook de begrooting van 1922 werd op verzoek van Ged. Statgn gewijzigd, o. a. ook met het oog op de lipogere rijksuitkeering. Volgens de ï"a- ming geeft dit aan de gemeente een voor deel van f 1070. Een suppletoir kohier hondenbelasting werd vastgesteld tot een bedrag van f 6(.25 Behoudens goedkeuring van Ged. Sta ten werd besloten de woning van het hoofd der school niet meer voor f 200 doch voor f 250 te verhuren voor het jjaar 1922. Ged. Staten vragen agn den raad of het besluit gehandhaafd wordt om aan de regeering te vragen den H. omslag zelf te mogen innen. Zij wijzen er op, dat de aangevoerde gronden hun geen aanleb ding geven gunstig te adviseeren, en dial voor zoover bekend, nog geen enkel0 gemeente daarvoor vergunning heeft ge kregen. Het besluit werd door den raad gehandhaafd. Op voorstel van B. en Wi. werd beslo ten voor 1921 e. v. H. omslag te blijven heffen volgens de bestaande progressie ve verordening. De bedragen voor -nood zakelijk levensonderhoud werden echter verhoogd en wel voor gehuwden lot f 650, voor ongehuwden tot f 550 en de kinder aftrek tot f 100. Bovendien nog f 100 voor elk kind dat wegens ziekelijken toestand of dergelijke niet in stalat is wat te ver dienen. Voor de verbetering van den weg naar de losplaats worden 10 a 11000 keien pjapgekocht. Thans werd definitief besloten, kjat Q. M. van Zweden voor rekening dezer ge meente in het krankzinnigengesticht „Vre derust" te Bergen op Zoiom verpleegd wordt. De familie zal' een bijdrage verlee nen. Na de agenda afgehandeld le heb ben, werd in gesloten vergadering een suppl. kohier v,an den H. O. vastgesteld, o Uit Zuid-Beveland. Iu een raadsvergadering van I e r- s e k e in den loop van het jaar, werd het venrienigvuldigingscijfer voor den h|oofd. omslag 1921—'22 op 2.5 bepaald (vorig jaar was het 1.7) omdat voor het eerst de inning van den H. O. faèn 'Prijk jJw,am, ontbraken deugdelijke gegevens voor 'n nauwkeurigé vaststelling van den factor. Later, toen de aanslag-biljetten los kwa men, bleken die over 't algemeen zeer hpog te zijn, w,at aanleiding; g|af tot veel' ontevredenheid en gemor, 't Is nu ge bleken dat die grond hadden en Donder dagavond j.l. kwam in een spoedvergade ring van d en raad een voorstel van B. en W;. in behandeling om den faptor van 2.5 tot 1.7 terug te brengen. Dit voorstel werd natuurlijk met vreug de begroet, maai' een paar leden meen den dat het cijfer 1.7 nog wel wat meer naar beneden kon, bijv. lot 1.5. De voorzitter betwijfelde het, maar achtte het toch niet onmogelijk, en vond h.et veiliger bij 1.7 te bl'ijven, want de lijd zou ontbreken om te wachten tot alle biljetten zijn uitgereikt. Im mers de factor mioet door Ged. Staten en |de Kroon goedgekeurd worden en als 1.5 te laag bleek, djan zou er opnieuw tijd verloren jgaan en er zijn nu al meer djan 7 maanden van het belastingjaar omf. Er werd over de schuld van de ge maakte fout gesproken. De vioorz. en de wethouders [antwoorden Jdjat men van geen schpld kan spreken, niemand heeft schuld, B. en W niet en de raad niet, het is eên misrekening wegens1 gebrek aan gegevens. De voorzitter zeide nog dat te Deventer zich het zelfde geval' heeft voorgedaan Het voorstel tot verlaging werd met algemeene stemmen aangenomen. ö-— Uit Zee u ws c h-Vl a a n d e r en O. D. Bij beschikking van de Ministers van Arbeid en vjan Financiën zijn aan de gemeente Sas vjan Gent, tegen een rente van 6 pCt., voorschjotten uit 's Rijks kas verleend van ten hoogste f 2600 (annuïteit 6.077 pCt., gedurende 75 ja ren te voldoen), en van ten hoogste f 102(438,8S (annuïteit 6.344 pet., gedu rende 50 jaren le voldoen), lalsmede een bijdrage van ten hoogste f3015,71, ten behoeve van het in orde maken van ter rein en den ibouw e|n de exploitatie vani 17 arbeiderswoningen door de vereeniging „Vooruit" aldaar. GENEEST IN ÉÉN NACHT De doozen, bestemd voor den verkoop in Nederland, zijn geheel voorzien van 5I0LLANBSGKE etiketten, en van een BLAUWE band aan een zijkant. Wij bevelen het publiek ten zeerste aan, hierop bij aankoop goed te letten. vw. VS L (Ingez. Med.) GEMEENTERAAD VAN GOES In de Donderdagmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad waren al le leden aanwezig. (Eén vaqature). Voor zitter de burgemeester. De notulen der beide vorige verga deringen werden goedgekeurd. De ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. W ij z i g i n g m a r k l g| e 1 dj. De voorzitter sprak zijn verbazing ,uit over het advies der financieele com missie (minstens 30 cent per vierk. M. voor niet-ingezetenen), en wel daarom, dat in de fin. commissie een lid der mid- denstandsvereeniging zit en vian Vreem delingenverkeer. De markt wordt druk ker, het bezoek, ook van buiten, Waarvan toch ook de winkeliers in Goes voordeel' hebben, grooter, er komen vele huismoe ders en spr. vreesde dat de vreemdeliu- gen zouden worden afgeschrikt dioior 'n maatregel als deze. De heer O o ster baan achtte de vrees overdreven, maar spr. vond dat men van de vreemdelingen die geen be lasting Ibetal'en in deze gemeente, tocli een flink bedrag moet trekken. Bovendien veroorzaken zij aan de Goesche winke liers schade. Maai' spr. gelooft niet dat h,et marktbezoek minder druk zal wor den. i De heer De Die verklaarde eveneens te zijn geschrokken van hel voorstel der fin. commissie, maar ook van liet voor stel van B. en W. Spr. geloofde dat we hier een belemmering hebben van in- en doorvoer van de eene gemeente naar de andere, wat niet mag en in strijd is met de gemeentewet. Spr. zou de niet- ingezelenen niet zwaarder willen belasten dan de ingezetenen. Er komen op de markt ook m'enschen van KLoetinge. De voor z i 11 e r zeide, dat de mlarkt per marktdag opbrengt f 42.43, vroegler maai- f 5. Spr. las voor een adres en brief van de besturen der middenstands-/ vereenigingen te Goes van 1917, waarin wordt gevraagd of er geen maatreglelen genomen kunnen worden iom het markt wezen tot meerderen bloei te doen ge raken, zulks in het bellang der midden, standers. Het bezoek van vreemde kra mers zou de markt tol gnoioten bloei kunnen doen komen en de vraiag of dit den Goesche winkeliers schade zou be rokkenen, wordt ontkennend beantwoord' Gevra,agd wordt voorts om de marktgel- den te vgrlagen, j,a zelfs af te schafïenf. Spr. gelooft werkelijk dat het niet ver standig zou zijn om de vreemdelingen te. weren. "f De heer Oosterbaian zeide, dat hij deze adressen ook nog lieden ten dage zou kunnen indienen. Spr. gelooft dat we het vreemdelingenverkeer zooveel mloge. lijk moeten bevorderen, dat brengt op den duur steeds voordeel. Maar in de middenstand|svereenigingen zijn de mee ningen verdeeld. Spreker meent echter, dat we t hans liet drukkere (marktbezoek hebben en nu is het de vraag' om v.an de vreemdelingen zoioiveel te vragen, dat h(un bezoek toch niet ver mindert. De vrees van den miarktmeester dal zie dan niet meer zullen komen, deelt spreker niet. De voorzitter deelde mede, dat er op de markt van Dinsdag j.l. 16 inen- schen uil Goes waren. De heer Goed bloed vroeg waarom het marktgeld zoo- drukkend zóu zijn; de kramen zijn toch niet zon groot van op pervlakte. De voorzitter vond er iets onwel willends in om de vreemdelingen in onze veste te plukken. Daarmede zon onze markt in gevaar komen. Het gCm'opper van enkele neringdoenden in Goes is, naar s'pr. gelooft, de reden van de actie tot verhiooiging van het miarktgeld. Na de adressen gelezen te hebben, is spr. ook niet Voor een verhpoging' tot 20 cent. De heer Oosterbaan constateerde d(at achter het voorstel dei' fin. commissie niet één winkelier zit. Spr. bleef bij zijln meening dat het bedrag van 30 cent net vreemdelingenverkeer, niet zat belemme ren en kan de gemeentekas voordeel aan brengen. De voorz, zeide niet te hebben ge meend dat de heeren der fin. commissie met de winkeliers, hebben gesproken, maar men hoort zulke klachten toch wel eens hier en daar. De heer De Die vond (Jat we in de oorlogsjaren door de middenstanders zijn geplukhaard. De heer Oosterbaan protesteerde tegen deze uitdrukking. Het voorstel der fin. aomniisteie werd in stemming gebracht en verworpen met 8—4 stemmen (tegen de heeren Ooster baan, Duvekot, Goedbloed en Constand- se) en het voorstel van B. en W. aan genomen met 10—2 sternen (tegen de heeren De Die en Blaas). Wegens plaatsgebrek móeten we ver der heden kort aanstippen: dst hel voorstel tot opheffing van de 'botermarkt na bestrijding door den heer Duvekot, mét 11 tegen 1 stem werd aangenomen; dat het voorstel tot su'bsidieering der a m b aj c h t s s e li (o o 1 z. 'h. st. werd aan genomen dat ten opzichte ran Idle reorganisatie der belastingen de heffing van 100 ■opcenten op de vermogensbólasting z. li. sl. werd aangenomen.; het vbbrstel-de Die en Blaas Werd' verw'orpen iniet 10 tegen 2 stemmen,; het voorstel van B. en W. voor een progressieve belasting naar het inkomen Werd aangenomen met 10 tegCn 2 st. het voorstel tot verlaging der gas- p r ij z e n werd aangenomen met 9 tegen 2 stommen; tot hoofd der openblare school Werd benoemd J. Ruisaard te Goes; tot regentes van het gasthuis werd benoemd mevr. S. RothuizenAardse. KERKNIEUWS De belanghebbenden verwijzen we naar de mededeeling onder advertenties van dr. J. P. Cannegieter, dat hij voortaan iedere week het onderwerp van zijn preek zal aankondigen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1