Hofberg Petrof Blithnr No. '293 Binnenland. Binsdag 13 J3>©eemb©F 1911« tMe Jaargang ii Stad ea Provincie 08] j iMtrmeBti» [met reputatie, Fa A, S. I DEKKER. GOES - UTRECHT. w&mn *sm ilDDELBURGSCHE COURANT. gjj dit nummer behoort een Bijvoegsel, DE VRIJHEI DSRONDi JEN DE DIENSTPLICHTWET "Er i» een niet geringe beroering ont slaan in de kringen van den Vrijheids- houd, doior de Vrijdag bij monde van den hoer De Muralt in de Kamer door de Vrij heidsbond-fractie gestelde eischen tenop- «chte van de dienstplichtwet (een con tingent van 17.600 in plaats van 19.500, en losmaking van dit ontwerp van de door den Minister, in uitzicht gestelde or ganisatie). In de N. Crt. is door de redactie en dooi- inzenders w. o. verscheidene hooge officieren, (als generaal v. Terwisga, scher pe afkeuring uitgesproken over deze eischen, waardoor hl i. de weerbaarheid van Nederland ernstig gevaar zal' loopen. Sommige dier inzenders spreken er van dot zij onder deze omstandigheden Vopr zich geen plaiats vinden in den Vrijheids bond. Ook het Utr Dagblad spreekt van een bedenkelijke politiek, en zegt niet te begrijpen boe Zijn geestverwanten in de Kaan er komen tot een zoo onver antwoor. delijk spel met onze weerbajarheidsbelan- *en. 1 De hoefijizei'oorrespondent vain het Hand. betoogt, dat het aan de Vrijheids- bondsfractie zelf ligt om linn stom vrij ie maken van de door den Minister in uitzicht gestelde algemeene organisatie, m vratagt of de Vrijheidsbond de verant- wooïxielijklieid zal' aandurven van een ver werping van 't aanhangige voorstel om zoo'n gering verschil in contingent, om 1900 man meer of minder. „Het vertrou wen in den Vrijheidsbond, zoo schrijft m, zou dan bij allen die nationaal voe ten, voorgoed zijn geschpkt. Zoo niet ver dwenen." Inmiddels heeft de heer De Muralt in een ingezonden stuk in de groote bla den zijn rede vpjn Vrijdag nader toege licht. „Het is mij gebleken, schrijft ,hij, dat men de waarde van de wenschen van de fractie van den Vrijheidsbond hieeft on derschat. Dit vermoedelijk aïs gevolg hier. vpin, dat door mij de vermindering van itiet contingent in mijin Kaïmdrr ede voe ring wellicht te veel op den voorgrond is gebracht. Wanneer de fractie van den Vrijheids- hond een contingentsvermindering van 1900 man wbnscht, dat is dit niet alleen omdat het jaarlijks niet opkomen van die 1900 man op zich zelf zooveel be- ls^praring zal geven, maar omdat aan de h|and van die vermindering en in vor- hand met den 15-jarigen .diensttijd het mogelijk is oom: de oorlogssterkte aan man schappen op dezelfde hoogte terug te brengen pis vóór den oorlog. Dat daaraan meer bezuiniging vastzit (in verband met de noodige voorberei ding, (uitrusting, encadreering enz. van het leger) dan aan de contingentsvermin dering zelf, is toch duidelijk. Toch is dit alles de hoofdzaak niet Aan die vermindering van het contingent wenschen wij een geheel andere organisa tie te verbinden dan die welke Minister Van Dijk voorstelt. Daarom reeds wenschen wij ons vrij te houden van de organisatie, die deze l>e- windsman voorstaat. Een organisatie die wij ook op andere gronden niet wenschen en die ik in mijn Kamerredevoering (voor zoover de afgemeten tijd toeliet) heb aan gegeven." Hij' zet dan nader uiteen hoe hij zich de legerformatie denkt, die voldoet aan den program-eisch van den Vrijheids bond: be7uinicing op de militaire uitga ven om geleidelijk te komen tot gedeelte lijke ontwapening züodra de Volkenbond of andere wereldorden die mogelijk mla- ken. Hij erkent dat dit ver-reikenlde eischen zijn, die de Minister wellicht niet kan aannemen. Wij begrijpen zeer wel, zegt hij voorts, dat een contingentsbeperking als wij wenschen, ook voor ons gering is, aller minst beantwoordend aan ons ideaal van weermach tshtezuinigingwij stellen ons die dan pok nu slechts voor als een com promis, als een bereidverklaring lot het brengen van offers om het leger uit het moeras te helpen, het legervraagstuk nu op te losses. Naar aanleiding van dit stak blijft de N. Crt. het niet verantwoord achten, da' de Vrijheidsbond aan de regeering eischen stelt, die zoo vèr strekkend zijn, dat zij voor den Minister wel onaanneme lijk zullen blijken. Het blad hoopt dat degenen van den bond, die er niet zioo over denken, zich zóódanig zullen doen gelden, dat de fractie gedwongen wordt haar houding te herzien. De N. R. stelt a Is vergelijk voor, dat do rijheids'bond het contingent van 19.500 man aanvaardt, en met den mi nister tot een ruimere en logischer Inter pretatie te komen van de uitdrukking „ten hoogsteAan den Minister worde dan de gelegenheid geschonken, zijn or ganisatie uit te voeren en zijn kosten berekening aan de Kamer voor te leggen, die dan nog altijd tfot vermindering van lasten kan komen dloor vermindering van oefeningsduur. DE A.S. KAMERVERKIEZINGEN. Naar we in die Msb. lezen zijn door dje R. K. Kiesvereenigingen in den kieskring Middelburg in alphabetisehe volg orde onderstaande c-andidaten gestelu v'oor de op te maken groslijst in genoem den kieskring: mr. Aalberse, A. Adriaan sen, mr. Baars, mr. dri"J. van Best, Ch. v d. Bilt, Biorghols, mevr. Bronsvelt—Vitrin- ga, mevr. Brounsvan Besouw, dr. Dec kers, mevr. Engei'ing—Spilner, L. J. M Feber, Th. Frenken, L. Fruvtier, P.. F. Fruytier, Fm. Loekefeer, F. S. Luyckx, J. van Rompu, J. van Rijzewijk, jhr. mr. Buys de Beerenbroucik, D. F. Schelf hout, mevr. Steenberghe—Engering, mr. J. H. Stieger, C. J. Struyoken, J. Wi Vienings, F. J. L. M v ÏWuesberghe, B de Wolf. TABAKSACCIJNS. Voor zooveel het zich thans laat aan zien, zal, aldus merkt de Min. van Fin. op in de Membrie van Antwoord inzake zijn be gr bating, de Tabakswet op 1 Maart 1922 kunnen worden ingevoerd. Het noemt het niet juist, daj; hij de voorbereiding van de uitvoering dezer wet zou zijn gebleken, dat daarvbor een groot aantal nieuwe ambtenaren zal moe ten Worden aangesteld. Vermtoedelijk zal kunnen wiorden volstaan met het geven van eenige uitbreiding aan het bestaande aantal kommiezen. HERZIENING VAN HET TARIEF VAN INVOERRECHTEN. Ook de Minister van Financiën, ver klaart in de Mem1, v. Antw. inzake zijn begrooting, van meening te zijn, dat een technische herziening van het tarief van invoerrechten poodzakelijk is. Hij vreest deze niet binnen een half jaar te kunnen tot stand brengen maar vertrouwt, wan neer niet ook op dit punt het betere de vijand van het goede zal blijken te zijh, binnen a fzienharen tijd onder voldoende medewerking deze hervorming haar be slag te zullen doen krijgen. NIEUWE BANKBILJETTEN VANflOO. Fr zullen eerlang nieuwe bankbiljet ten van f 100 in omloop gebracht worden volgens een geheel nieuwe teekening, grijs op een gelen ondergrond aan de voorzijde; en met een blauw-grijze circel- ornament aan dte achterzijde. EES ENQUETE NAAR DE TRUST VORMING? Naar de Haagsche redacteur der Msb. verneemt, is aan het departement van Bin ner?landsche Zaken in gevorderden staat staat van voorbereiding een wetsontwerp strekkende om aan de kortheidshalve ge noemde socialisatie-comtmissie onder voor ziltersf.hap van mgr. djr. Nolens het wet telijk enquête-recht te verleenen. Dit en quêtereeht blijkt de commissie noodi? te hebben om een onderzoek te kun nen instellen naar de trustvorming in de bouwbedrijven, dat med<e tot haar taak behoort. PROF. G. J. VAN SWAAY Naar liet Haagsche Correspondentiebu reau vun betrouwbare zijde verneemt, zal de heer Ir. G. J. van Swaay tegen 1 Mei a.s. zijne betrekking van directeur der Provinciale Noord-Brabaalsche Eleclriei- teits Maatschappij nederleggen, teneinde zijn professoraat aan de Technische Hoo ge School te Delft, hetwelk met het Directeurschap van genoemde maat schappij niet vereenighaar is, weer te aanvaarden. ders1 dat ze herhaaldelijk des middags moeite hebben om hun eten gaar te krijgen op hun gasfornuis Op andere dagen is het echter weer beter. Dan brandt het gjas gewoon, zoodat bun toe stel in orde blijkt. Maarden volgenden dag moeten ze weer met propjes papier wer ken om het inslaan van het veel kleinere vlammetje te voorkomen. Of dfat plaatselijke gebreken zijn, of het een algemeen verschijnsel is, of het een gevolg is Van slechte kolen, van een bezwaar aan de fabriek, dat alles kunnen slechts de ingewijden uitmaken, enlaat de slachtoffers tamelijk k oud. Als hun gas maar goed is, en constant. Fn wat 't electrisch licht betreft, ja, diat is óók ongelijk. Misschien dat we aan de zachte deiningen zouden wen nen, als we ook maai- oogenblikken van glorie hadden. Maar 't grootste deel van den avond hebben dje neergaande bewe gingen beslist de overhand; tot het des avonds laat is geworden. Dan wordt het licht weer zoo mooi, d|at alle verdenkin gen van je eigen lamp weer worden weg gevoerd. Over de oorzaak, zie men hier boven. De afnemers hebben zich djaar hun hoofd ook niet over te breken. Ze vra gen alleen goed en constant licht voor him geld. Op de jongjste vergadering der Antii-evoluti|oinn»ire kiesvereeniging Ne derland en Oranje te Middelburg werd dopr den heer C. Weeds behandeld punt 6 ran het Concept Program van Actie: „In zake Koloniën". Gewezen Werd op de stelling in hpofdstuk 19 van „Ons Progfiam", de kiolionien behooren aan, niet tot het Rijk der Nederlanden", terwijl de grond wet uitgaat van het 'tegenovergestelde. Spr., die in het begin zijner rede gesproken had over Indië als „Assche- poetster" toonde aan dat dlat groote eilandenrijk, ginds ver in de Oost, van grotote beteekenis is en 'verdient meer in de gedachten te [leven bij ons volk 'Eerst iets over den Weg naai* onze Oost; dan de noodzakelijkheid, de wo- ningtoestapiden te verbeteren en de hy giënische maatregelen ,uit te breiden, vooral in groote steden, waaromtrent een en aprier werd medegedeeld, opdat het tot ons doord'ringe móge, dat er vaak in 1 maand duizenden menschen ginds sterven aan de cholera of pest. Dan volgt de ontginning der natuur lijke rijkdommen in onze Oost. Land bouw en mijnwezen, kregen een goede beurt, als middelen tot het sterken van de economische draagkracht van de be volking, en die bronnen van welvaart zijn veel productiever te maken dan ze zijn, oök ten voordeele van de In landers zelve. 1 Dan volgde punt b.Bestuursdecen- tralisatie, met hetgeen er mee samen hangt. In dit verband werd Ook het recht, goed, deugdelijk historisch redht van Nederland dojor Gods bestel gehandhaafd, maar ook naast recht dure dure plicht". Hoe Tiet bestuur in de koloniën niu is geregeld, ven wat er voor en tegen te zeggen, valt, waarbij aanhalingen uit Golijns "bekende bro chure gelezen werden. Eindelijk kwam aan de beurt "het derde gedeelte; over steun aan het particuliere initiatief op zedelijk en gtootisdienstig gebied: over opium- en drankmisbruik, waarbij ook het mis bruik van palmWijn werd beschreven; over de Wijziging niet schrapping van art. 123 R. R. en de positie van de Kerk en Zending tegenover den Staat. Spr. eindigde met den Wensch, dat er meer vraag bomen mocht naar kennis van die verre landen, waar de schoonheid der natuur de stoutste verwachtingen van ons, Westerlingen^ verre overtreft, van dat prachtig rijk van Insulinde, dat zich naar die schoone uitdrukking van den dichterlijken Multatuli, daar om den evenaar slingert als een gordel van sma ragd. En Ook, dat er meerderen dan tot nog toe zich aangevuurd intochten gevoelen daarheen te gaan met onbaatzuchtige be doelingen, ten einde er werkzaam Te zijn tot heil van den bewoner onzer Oost. Hierop volgde bespreking. Ten slotte werd een aanvang gemaakt met het bespreken "der candidates, voor de Tweede Kamer. 'blond, der Chr. Bestuurdershond en den Vlissingschen Besluurderslbjoind. Besloten Werd adhaesie te betuigen aan liet ver zoek van laatstgenoemden bond om' de belasting 1921 in 10 termijnen te mogen betalen. Een commissie werd samenge steld die gehojord de aangesloten organi saties alle geoorloofde middelen zal aan wenden ioni den 'belastingdruk "te ver minderen. Uit Walchjeren. Wegens vertrek van den heer W). Celliber is tot lid der Commissie van Toezicht van de Coöp. Volksspaar- en Voorschpfbank voor Zeeland benoemd de heer A. Ball|ast, hoofd der Julianaschojol te (Souburg. In 'n andere vacature werd benoemd ds. Graves van Willfems waard, Ned. Herv predikant aldaar. o—- Uit Zuid-B eveland. Vrijdagavond hield de Groene Krnis- vereeniging te H e'inkfe n s za nd liaar jaarvergadering. De begrooting voor 1922 werd vastgesteld. Een ligtent zal onder de plaatselijke timmerlieden worden aan besteed. De voorzitter bracht als afge vaardigde naar de vergadering der Pro vinciale vereeniginlg. verslag uit, waarbij besproken werden de kosten voor de ziekenauto, die ook in deze gemeente reeds dienst gedaan heeft en waarvoor door deze vereeniging reeds vroeger de gelden werden toegestaan. De voorzitter deelde mede dat het ver- plegingsmateriiaal zich in goeden staat bevindt, doch dat nog een en ander zal moeten wtoföen aangeschaft. In verhand met den finaPcieelen toe stand der vereeniging heeft het bestuur zich tot den Raad der gemeente gewend om subsidie. De vloorzitter acht zich ge lukkig te kunnen mededeelen dat door den Raad 1' 200 is toegestaan, waarvoor hij dezen dankt. i De aftredende heeren A. W. Wisse en A. Risseeuw weiden met algemeene stem men herbenoemd. Besloten Wordt een inzameling te hou den van gelden bij de ingezetenen. Nb discussie werd besloten dat deze gelden ter beschikking zullen worden gesteld ten behoeve van het Russische kind en de veenarbeiders. Besloten werd f 10 ter 'beschikking te stellen van het Oranje-Nassau-oord. Gevraagd werd hoe het staat met sana torium Zeeland. De voorzitter zegt: daarop* zou alleen Minister Aalberse na overleg met zijn collega van financiën antwoord kunnen geven want met hun besluiten staat of valt het sanatorium1. Hij hoopt echter dat in dezen met onze pro vincie rekening] zal worden gehouden en dat de plannen dus verwezenlijkt zullen wiorden. Uit Middelburg. Nu morgen bij de behandeling nou de gemeentebegrooting in den gemeen teraad van M i dd e 1 b u r g ook de bedrij- \en ter sprake zullen komen, meenen we goed te doen ons tot tolk te maken van de zeer veten, van wie we in den lactsten tijd klachten hoorden over jjas tem elertriciteit. Van menschen met gaslicht hoorden we d(at sommigen !s avonds in arren moe de vroeg naar bed gaan, omdat ze bij liet gaslicht toch niet kunnen lezen. Van anderen weer dat ze een petroleumlamp opzochten, om ten minste 's avonds iets te kunnen dioen. Van nog weer ande reu dat ze er niet in slagen warmte te krijgen van een gaskacher of een gejter; en van verscheidene huismoe- Gisterenmiddag ontstond een schoor steenbrand in het Oude- Mannen en Vrou wenhuis alhier, welke door de bewo ners met water en keukenzout werd ge- bluscht. Op den driesprong Balans, St Pie terstraat en Spanjaard straat had gisteren een aanrijding plaats tusschen twee wielrijders, waardoor het rijwiel van een liunner nogal beschadigd werd. De po litie stelt een onderzoek in of et van schuld in deze sprake is. o Uit Vlissïngen. Gisterenavond is te Vlieaingen een vergadering gehouden van de bestu ren van het N. A. S„ den R. K. Yolk*- Uit TïoTf n. - De raad der gemeente O u d-V o s- s e m e e r besloot in zijn vergadering van Maandag j.l met algemeene sternen, naar aanleiding van een rapport over samen smelting van gemeenten, het voorstel van B. en W. aan te nemen om tegen eventu- eelc- samenkoppeling van deze met aan grenzende plaatsen bezwaren in te bren- en te verzoeken diat de zelfstan digheid van Oud-Vossemeer als gemeente blijft gehandhaafd. Tot leden der oommissie van school verzuim worden met algemeene fatem- men benoemd de heeren Vermet, Guast, Goedhart, Rijnberg, en Wiskerke. Ingekomen was een verzoek van den heer L. vau Schetsen Pz. om te kunnen kon pen van dte gemeente een stukje grond van het perceel in den Molenweg, in dertijd d(Oior de gemeente aangekocht voor den bouw van woningen; in principe werd besloten dat verzoek in te willigen onder bepaalde voorwaarden. Hierna kwam in behandeling een voorstel cm een nieuwe verordening en nieuw ta rief vast te stellen voor de gerïieente-be lasting; met algemeene stemmen werd een en ander besloten o. m. om f 600 vast te stellen voor noodzakelijk levens onderhoud en f 50 aftrek voor ieder kind, terwijl 10 pet. op de vermogensbe lasting zal geheven worden. Vastgesteld werden de instructies van dp gemeente- vroedvrouw en de gemeente-opzichter; aan mej. Ruijtenburg vroedvrouw werdtt thans definitief een jaarwedde toe gekend van f 900 en aau den heer Vriens opzichter f 1 50. Er werd vervolgens nog besloten aan den Minister van Arbeid een verzoek in te dienen om de keuringen van huis- 6 lach timen uit de wet te schrappen. Men gelieve onzen Ctatalogns te vragen (Ingez. Med.) Een aangename oplesende werking bij Hoest, Heesch- heid, Keelpijn hebben de (Ingez. Med.) Ds. J. H. Buinink, komende ran 's Heerenhioek heeft Zondag jl. zijd intrede gedaan te Meppel, qaar aanleiding van Lucas 9 62. De regeling der predi- kants tra totem en ten. Vrijdag 23 December, zoo meLdt ,,De Nederlander", z|al' in h,et Gebouw voor K. en Wi. te .Utrecht een vergadering wor den gehpuden van kerkvoogden der Nedl Herv. gemeenten. In die vergadering zal worden besproken een dtoor eenige kerk voogden vastgesteld concept-reglement op de predikantstrgjilenienten. De voornaam ste bepalingen van dit concept-reglement zijn: Het predikantstraktement bedraagt ten minste A. in een gemeente, le "klasse f 6000 2e kl. f5500. 3e kl'. f5000, ie klasse f 4500, 5e kl'. f 4000, 6e kl'. f 3500, 7e kl. f 3000, 8e kl'. f 2500, benevens vrije woning en Mj gemis hiervan een vergoe ding' van 15 pCt. vfajn het vaste trakte ment. B. Voor elk kind beneden de 12 jaaT: f 75 per jiajar en boven de 12 jaar tot zijia meerderjarigheid naar de burgerlijke wet f 150 per jaar, zoolang het niet in zijd onderhpud kan voorzien. Deze regeling gjeldt niet voor gemeen, ten van minder datn 250 leden. De kassen voor de prediklantstrakte- menten Worden gevormd: a. dloior ver plichte contributie; b. doior vrijwillige bij!- dragen; c. door andere middelen. Een en ander nader hij! statuten vast te leg gen. De gemeente is niet verplicht het traktement te brengen op het minimum, zoolang' de dienstdoende predikant 't be heer der pastoralia niet aan de gemeente afstaat; op welk beheer alsdan het be stuur der kas volgens h are statuten toe zicht uitoefent. Dit reglement zal' in werking treden op 1 Juli 1922, of zjopveel' eerder als mogelijk ie. o G e r e f. Kerken. Tweetal te Gouda: H. Kievit te (Vee nendaal en R. Kok te Aagtekerke. KERKNIEUWS KUNST EN WETENSCHAPPEN. Dóór den kerkeraad der Ned. Herv. gem. te Oositkapelle zijn als ouder lingen herkozen de heeren "W. de Voogd en C. Geldof en is als diaken herkozen de heer B., Goppoolse en gekozen de heer C. Brand. Te Westkapelfe wordt Donderdag- dag la.s. om 2 uur het kerkgebouwtje van de dezer dagen gestichte Ger. gemeente ingewijd doords. Kok, prediknnt by" deze gemeente tm Aagtekerkn. De revue Holland krijgt oeztoek", die nu reeds vier maal met groot sucz ces door de Vlissingsche Tooneelvereeni ging „Koningin "Wilhelmiua" werd opge voerd, zal haar vijfde opvoering te Mid delburg beleven, nl. Zondag 18 Deto. a.s. in het Schuttershof. Men zie de ad vertentie. De waardeering die deze op voeringen te Vlissingen vfonden, is In zond er groot gteweest. Prov. Zeeuwsche s chcxnn h e id s en arenae o logische commissiet In de Zaterdag gehouden vergadering der Prov. Zeeuwsche schoonheids- en archiaeoloigische commissie werd verslag uitgebracht van een hernieuwde poging tot onderzoek naar sporen van de Karo lingische begraafplaats bijl Domburg en omtrent de bemoeiingen met het grafmloi- nument vjan Tuijll' te Serooskerke. Ken nis werd genomen van den desolaten toe- fctmid, waarin zich hst raadhuis te Yeero MB

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1