firma A. S. J. DEKKER, Eoes-Utrecht B i.n n e n I a d d. KASTNER AUTO-PIANO No. 292 464' Jaargang de gpoete bran van muzikaal genot» Maandag 12 Decembei* 1021. DELBURGSCHE COURANT. TABAKSWET. De Minister van Fin. heeft in zijn M. v. Anlw. liet wetsontwerp tot wijziging van enkele bepalingen tier Ta bate 5 wet gehandhaafd, belialve djat er een aanvul" lin^i is voorgesteld ten opzichte \au dea verkoop Man voor gebruik bereide la- bak door venters e. d. REGROOTING POSTERIJEN. 'De begrooting is ingediend voor die Pos ter ij en. Telegrafie en Telefonie voor 1922. Fr is hierop een financieele vooruit gang te oonstateeren. Voor 1921 werd het verlies geraamd op 13 millioen; thans is de verliespost ingekrompen lot 2.8 mil lioen en daarbij moet nogl in aanmerking genomen worden ,d,at d/e vergoeding voor bef brievenvervoer op de spoorwegen Iss verhoogd 'met 3 millioen. Hoewel de exploitatie-ontvangsten «.le gen met 2iyB pet., stegen de exploitatie kosten slechts met 61/2 pet. Fr wordt op (gewezen ,dat hij de samen stelling dezer begrooting: lo, reeds rekening werd gehouden met het overcompleet aan personeel dat blij kens ingesteld onderzoek medio Novem ber 1921 nog op de kantoren aianvrezir. was' én 2c?. incde in aanmerking is genomen een toeneming van het verkeer, hetwelk blijkens de raming der inkomsten ver wacht wordt. 1 i De Minister heeft aanleiding gevonden om een nieuwe regeling te ontwerpen voor de rangbevordering van het per pa neel beneden den raing van oommies, bij welke regeling de mogelijkheid wordt ge opend tot specialisatie, hetzij in den post- faetzij in den telegraaf-, hetzij1 in den ver- eenigden post- en telegraafdienst. Als gevolg daarvan komen in den uit- gewerkten staat voor de nieuwe rang van assistent 1ste klasse, alsmede die van Conducteur lste klasse, laatste vermelde ter vervanging van dien van hoiofdiconduc- teur. De 'betrekkelijke gronte vermeerdering fan het aantal schrijvers is in hoofdzaak het gevolg van het streven om1 waar mogelijk werkzaamheden van eenvou- digen aard, die geen bepaalde vakkennis eischén, zóówel bij den post-, als bij1 den telegraafdienst aan lager bezoldigde amb tenaren op te dragen). t t Van verschillende bouwplannen i* al gezien o.a. is voorloopig afgezien vap de vestiging van een post- en telegraa- kanljQior te Kr pining en. EEN STRIJD OVER DE WERKEOOZEN- UITKEERING De Minister van Arbeid heeft zicti foe- wingen van B. en W. over de Gemeente, reiniging dat zij geen gegronde hoop (had den dat het bedrijf zitóh onder leiding van den directeur nog gunstiger zfal ont wikkelen. Dat woordje „geen" had de drukfoutenduivel er tusschen gewerkt De bedoeling was juist andersom?. Met ingang van 1 December jl. is de heer A. Verdouw, kommies lste klasse bij 's Rijks belastingen te Breda, vroeger te Middejlburg, bevorderd tot assis tent, wegens bijzondere verdiensten aan den dag gelegd bij de verificatie van slachtvee. Gisteren is een persoon, die onder den invloed van sterken drank, dè orde in het lokaal van bet Leger 'des Heils alhier verstoorde, daaruit door de po litie verwijderd. Tusschen 11 en 12 uur hedennacht werd alhier, in de omgéving van de Langedelft de rust der omwonenden ver stoord doior het hevig' geblaf van een hond. Daar- de eigenaar blijkbaar niet thuis was, heeft de/politie, na een klacht van een der omwonenden, het dier ver. wijöerd. -In een logement alhier is door bekende jpersonen een koffer, die dajar door een ander bewaard' werd, openge broken. Het is nog niet vastgesteld |of er iete vermist wordt. Uit Vfiesingen. Dojor de afdeeling Vlissfingeu; van den Vrijheidsbond is aan B. en W. een adres gezonden waarin wordt ver zocht den Raad Voor'te stellen een com missie van drie of Vijf persüneu te be noemen staande buiten den Raad met hét doel te Onderzoeken hoe tot bezuiniging van de gemeentelijke uitglaven kan wor den gerafikt. Terwijl de commissie tevens kan nagaap, of met de beiastingfpennin- gen der 'burgerij' niet roekeloos wordt omgegaan. De afdeeling meent dat het op prijs zal worden gesteld dis één der leden van het gemeentebestuur in de commissie zitting zou willen nomen opdat op vele vragen direct een antwoord kan worden gegeven. Betreffende het ongeluk met dfoöde- lijken afloop aan bbord van het s.s. „Van der Wijök" van de Kon. Pak et- vaartmaatschappij, 'meldt men ons npg, dat zich in een hut bevonden een stuur man en een machinist, die de reis als passagiers mede maakten. De stuur man wilde zijn revolver opbergen, toen dit op onverklaarbare w'ijze afging. De beide mannen bemerkten, dat de kogel door het schot van de hut was gegaan en toen zij dioor het ontstane gat ke ken, zagen zij tot hun grooten schrik, dat de vrouw van den administrateur, die die wegens zeeziekte te bed was gaan reid verklaarde nieuwe regeling, ont- liggon, getroffen was. Onmiddellijk werd worpen voor steun voor noodlijdende s 0311 boord zijnde dokter gewaar- d1rt,rt(Vi hulrv Won mof mooi* hlQTOri werkloozenkassen ook Van toepassing te doen zijn in het transportbedrijf, .onder zekere voorwaarden. De Federatie van Transportarbeiders heeft in een gisteren gehouden congres der afdeelingen met 48 tegen 28 stem men en 10 blanco besloten deze regeling af te wijzen, voornamelijk op grond dat dé afhankelijkheid d|er kassen van de re- geèring te groot zal worden door de be paling dat het door 't rijk voorgeschoten® terugbetaald zal moeten worden. Het bestuur verwacht dat tengevolge van dit besluit vele leden de Federatie zullen verlaten, als de werkloo-zenkas wordt opgeheven. Uit en schuwd, dloch hulp kfon niet meer baten. De stuurman, Öie aanvankelijk was aan gehouden is weder op vrije voeten ge steld, terwijl toestemming is verleend tot het begraven van het lijk van, het slachtoffer. o.1 Uit Walehjere*. De besturen resp. van den Vlissïng- schen en Middelburgschen Bestuurders- bond, hebben per adres aan de gemeen teraden van Ritthem, Souburg en Koudekerke er op gewezen, dat doorjj menlijk hoofd der vleeschkeuringsdien- het stopzetten van verschillende indus-1 sten Middelburg en Vlissingen te beraoe- triën te Vlissingen en te Middelburg, o.a. J men, onder bepaling, djat diens wedde de Vitrite Works en de Electro Tinfa-Voor de helft ten laste Van lederen 'briek, en het ontslag aan meerdere ar- dienst zal komen; c, voor den kring Middelburg in de gemeente Middelburg een eenvoudig ge bouwtje Voor gestorven dieren en noodL Uit ScÜanwen-ÏÏuir eland. De heer W. E. de Vin, knecht bij de visscherijpolitie aan bioiord van de Ek ster, geslationneerd te lerseke, is met in gang van 16 dezer benoemd tot com mies te water ter s tandplaats Z i e - i k |z e e. —7e*- Uit Zeeuwsch Vlaanderen SVS. D. Toen Zaterdagmorgen B. P. van S c h o o n d ij k e als bestuurder Man een voermauswjagen zicli tusschen Kruisdijk en Schoondfijke bevond, 'passeerde djaar de bnam en IaMaimi tegelijk een auto laan, Door de uitgclatctn stoom van de tram' was er een oogenblik Man niet helder te kunnen zien, de auto raakte den wagen en de voerman sloeg neer. Binlniepge- bracht bij Vjan Lare, is de verwonde later naar het ziekenhuis te Vlissingen overgebracht, om aldaar nader te wor den onderzocht. Voor de nagelaten betrekkingen van hel personeel der reddingsbooten ^,de President Van Iieei" en „Brandarisf" is te Oostburg ingezameld f 20. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. VleescjhkeuringsWet. 33. en Wi. deelen den. raad mede dat Ged". Staten hen hebben, bericht, dat Ir. i. verschillende gemeenten in Zeeland' t. O. v. de vleeschkeuring zouden kunnen1 samenwerken. Middelburg werd daarbij gedacht als centrum van een kring, tot welke mede Veere, NieuW en St .Jooslandl Arnemuiden, St. Laurens en Grijpskerke zouden behioioren. De besturen dier ge meenten, alsopk d|at van. Meliskerke, toon den hiertegen geen bedenking'. Zij hebben tevens toegezegd -een gelijkluidende ver ordening en gelijkluidende instructies te zullen doen vaststellen, als djopr den raad van Middelburg zullen worden vast gesteld. De diensten van Middelburg en Vlissin gen zullen een gezamenlijk hofofd kunnen hebben. Met Vlissingen ,zijn zij voiorloo- pig overeengekomen, dat ieder der krin gen de helft van de jaarwedde van den ambtenaar voor zijn rekening zal nemen. De meergenoemde gemeenten hebben zich met zoodanige regeling vereenigid evenals met de loprichting van een hoogst eenvoudig gebouwtje Moor gestorven die ren en noodslachtingen 'te Middelburg. Ten aanzien van de benoeming van het hoofd en van de oprichting Van het gebouwtje zullen zij1 nog nadere Moor- stellen dioen. De kosten der invoering der Vleesch- keuringswet zullen geheel uit de keur- loponen gevonden mogen worden. Ook te dien opzichte zullen B. en W|. nog een nader voorstel d|oen. De kringgemeenten zijn bereid t. z. t. eenzelfde verordening op de heffing van keurloonen vast te stellen als door den raad wordt aangenomen. Op grond van het Morenstaande bieden zij de hiervolgende bntwerp-verordeuing, instructies voor veearts en hulpkeur meesters en instructie voor den herkeur der ter vaststelling aan, en verzoeken den raad tevens te besluiten .om1: m. met de gemeenten Middelburg, Vee- re Arnemuiden, Nieuw en St. Joosland St. Laurens, Grijpskerke en Meliskerke één vleeschkeuringsdienst te vormen, welks zetel te Middelburg zal zijn ge vestigd b. met den kring Vlissingen een gezar Hoort en ziet deze combinatie van verrukkelijke klankenweelde ea geniale instrumentenbouw. De origineele constructieBuigzame Vingers, Triumphodist, Correcto- guide enz., maakt dat iedereen dadelijk, geheel zelfstandig en natuurgetrouw- tot in de kleinste bijzonderheden, de meest artistieke muziek aan dit beroemde instrument kan ontlokken. v Indien persoonlijk bezoek onmogelijk, vraagt dan Catalogus H5 e» vol ledige inlichtingen aan Vertegenwoordigers voor Zeeland. (Luigez. Med.) De n^inister van Arbeid heeft goed gevonden, vroeger toegekende, bijdragen voor woningbouw, zullen worden uitge keerd aan de gemeenten-. Breskens ten behoeve van J. If v de S., f 1350; G r o e d e ten behoeve van de vereen „Breskens Voorui.t" (3e termijn) f 4966; s-IÏ. Arend skerke ten behoeve van |L|- Goedegebure f 1375; Kruiningen ten behoeve vwn Wl P. Gebraad f 1440; St. Kruis ten behoeve van F van Hee f 1350; Oostburg ten behoeve van A. C Kievit f 1880; Oosterïand; ten behoeve san if. van As f 2100; 7, a a m s 1 a (t fen behoeve ven J. Cor- nelissen f 1200. S Uit Middelburg. In de^ gedrukte stukken van den rand van Middelburg', waaraan wijl Zater. dag het een en ander ontleenden, betref fende de schriftelijke gedfechtenwisseling over de begrooting, was een hinderlijke drukfout blijven staan, die wij ootk over- pp.men, Er stond daar aan 't eind! der beschbu- 'beiders bij de firma Klijberg te Vlissingen zeer vele arbeiders in <iie gemeen tec# werkeloos zijn geworden. Redenen waarom zij dringend verzoe ken maatregelen te treffen aoodat een productieve werkverschaffing in het le ven geroepen kan worden. De besturen verklaren zich gaarne bereid in nader overleg te treden hieromtrent met het ooilege van B. en W. In de Zaterdagavond door de af deeling Arnemuiden van het Groe ne Kruis gehouden vergadering werd tot magazijtomeester-bode, in de plaats van den heer J. Kraamer, die bedankt 'heeft, benoemd de heer J. J. van Horssen met 69 stemimen; de heer C. de Ridder had 17 stemmen, terwijl 9 stemmen van on waarde en blanco waren. De heer Van Horssen, die aanwezig was, nam zijn benoeming aan. Uit Zaid-B e ve 1 aad. Door den ambachtsheer van Hoe- dekenskerke, den heer A. van Ho boken van Hoedekenskerke, waren legen Zaterdag j.I., na afloop der deze week plaats gehad hebbende drijfjachten voor de schoolkinderen van Hoedekenskerke en Kwadendjamime St. Nicolaasfeesten ge organiseerd, welke feesten, wij' twijfelen daar niet aan, nog' lang in dankbare her. innering van alle kinderen en hunne ouders zullen blijven. sinds den Loopenden cursus tevens 'de vakken van Lager Onderwijs vermeldt, is het aantal leerlingen voor de Avond school vjopr Ambachtslieden zoozeer ge slonken 'dat deze Overbodig is gewer den. Zeer waarschijnlijk zullen eepige leer aren door de Ambachtsschool worden overgenomen, het wachtgeld der overi gen zal ongeveer f 1477 bedragen, waar van 70 pCt. voor rekening van het Rijk komen en het overige voor Goes en voor de buitengemeenten (zoodra het wets ontwerp tot wijziging der NijVerheid!son- derwijswet, wet is geworden). M a r k t g e 1 d. B. en W. stellen een wijziging in1 1de desbetreffende verordening Moor, waar door vreemdelingen 20 cent per vier kante meter zullen moeten betalen., ter wijl voor inwoners van Goes het bedrag op f 0.10 blijft gehandhaafd 1 Subsidie Ambachts school en Vakschool v o o r ïn e i s j e si B. en W. stellen voor thans aan de Am bachtsschool en Vakschool voor Meisjes uit te keeren een subsidie van f 10.000 waarvoor een popt op Üe gemeentebegtroof- ting 1921 werd uitgetrokken. B. en W. merken op dat de vereeniging „De Ambachtsschool" in finanlcieele moeilijkheden verkeert. Het vtolgens de Nijverheidsonderwijswet dioor het Rijk verschuldigde deel der kosten, zijnde 70 pCt. is bereids ontvangen en opgebruikt, zoodat geen salarissen meer kunnen wor den uitgekeerd en nog enkele ingekomen nota's niet kunnen wtorïlen voldaan. TMarktzetting boter. B. en W: geven den Rand, in overweging de marktzetting van boter vporloopig op te heffen, daar reeds sinds tal van jaren geen of nagenoeg geen boter ter markt wordt a|,angevdferd. Vnlksjt uintjes. B. en W. stellen voor om aan het Be stuur der Vereeniging tot instelling van volkstuintjes wederom voor 1922 te ver huren eè£r perceel gemeentegrond op het Ravelijn, op de oude condities. Gratificatie fit te r s d' i P1tn a. B. en W. geven den raad in overweging oom afwijzend te beslissen op het voor- slachtingen in te richten, welks kosten j ^1 van de gascommissie om aan den door de kringgemeenten in nader vast1 en fitter bij het gasbedrijf A. de Kok een te stellen verhouding zullen worden grahficahe toe te kconen van f 5° per oedrap Jaar> wegens het door hem behalen van, d. ïn'en W. te machtigen om, vbior «ttorsdiplomfi, aangezien hun dit zioover een ander niet uitdrukkelijk tot drag te hoog voorkomt m vergehjking de bevoegdheid van den raad van Mid- m'et andere diploma-vergoedingen {Ingez, - Med.) KERKNIEUWS delburg behoort, mef de besturen der sub a vermelde gemeenten de uitvoe ring der Vleescbkeuringswet gemeen schappelijk voor te bereiden. De Gezondheidscommissie heeft zich met de bovengenoemde ontwerpen ver- eenigd. I11 de keuringsverordening is niog met de keuring wat betreft huisslachtingeq rekening gehouden. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE. RAAD VAN GOES. Opheffing Avand- sch.O'Oil voor Am bachtslied en. B. en W. stellen den Raad voor met ingang van 1 Januari 1922 de Avoncf- school voor Ambachtslieden op te heffen en a an het daaraan verbonden personeel eervol ontslag te verleenen onder toeken ning zoo noodig van wachtgeld. Nu het programma der Ambachtsschool Onderwijs Li ch ame- lijke O effening. B. en W. stellen voor om voor 1 jaar aan Ged. Staten vrijstelling te vragen van de verplichting tot bet doen geven van onderwijs in de lichamelijke oefe ning eon schopl A. Opening Rekeaing- Gouralnt. B. en W. stellen den Raad vooïr hen voor het dienstjaar 1922 wederom te machtigen tot het tijdelijk in rekening courant Opnemen) van gelden bij een bank instelling in deze gemeente tot een maxi mumbedrag van f 100.000 en tegen een max. rente van 2 pCt. "hoven promessen disconto der Ned. Bank. Reorganisatie Be lasting. Tegenover het voorstel der heeren De Die en Blaas, handhaven B. en W. onver anderd hun voorstel. B. en W. zijn de meening toegedaan dat de Voorstellers van een verkeerde veronderstelling uit gaan. We herinneren er aan dat morgeit Dinsdagavond mej. dr. W. Bruining init Scheveningen voor den Ned. Protestan tenbond alhier een lezing zal houdetf over-. Buitenkerkelijke stroomingen". Zondag wias het veertig) jaar geJe- den dat dj-. J. H. Gunning) J.Hzn., thans predikant bij de Ned. Herv. Gem'. (te Seroolskerke, te Wilhelminadorp als predikant werd bevestigd. Naar aanlei ding d aarvan hield hij 's middaga een. her denkingsrede waarvoor hij tot tekst ge kozen had Marcus 6 vers 30—34. De meeste ringbroeders waren bij deze feest gelegenheid tegenwoordig; ook vele pre dikanten uit gemeenten waar hij voorheen het Evangelie heeft verkondigd, en vrien den en vriendinnen uit Middelburg waren naar Serooskerke gekomen. De plaatsen waar dr. Gunning achtereenvolgens als predikant gestaan heeft zijn Wilhalmi- nadorp, Bennenbroek, Gouda, Leiden en Utrecht; vervolgens was hij eenigen tijd dir. van het Diaoonessenhuis te Haarlem! en leider van den Evangelisatie kring Maranatha te Apeldoorn. Sedert Aug. '20 staat hij te Serooskerke. Nadat hij zijn feestrede had uitgesprof ken werden de plaatsen en kerken waar, hij herder en le era ar is geweest doob hem herdacht en vervolgens bracht hij| zijn warmen dank aan allen die baj deze gelegenheid tegenwoordig waren, in dfe eerste plaats aan de ringbroeders, verMoI- gens aan de predikanten uit plaatsen! war hij voorheen gestaan had', die als vertegenwoordigers hunner giemeenteiï hierheen waren gekomen. Daarna nam ds. Vaandrager van Grijps kerke het woord en sprak namens den ring den jubilaris toe; vervolgens ds. de Vries van Wilhelminadorp namens zij* gemeente; de predikant van Oosterhout namens de Pniëllezers, en ds. BI 00ij uit Leiden namens zijn gemeente, die de» jubilaris de zegenbede uit Psalm 134 vers 3 staande liet toezingen. Dr. Gunning eindigde met te zegge* dal hij rl deze bewijzen van Lof en vriend schap zou leggen aan de Moeten van zql Ileüand, wrorna hij nog liet zingen, even eens staande, het laatste vers dit PsalnS 72. Van den kerkeraad ontving de ju bilaris een mlooien Bijbel die hij' nog lang hoopte te gebruiken op den preekstoel. Hiervoor "dankte hij ook den kerkeraad. Blijf de Zaterdagavond! gehonldeni herstemming tusschen den heer C. Ven- tevogel (aftr.) en den heer J. Marteijn tot notabel der Ned. Herv. kerk te Arne muiden is herkozen de beer C. Ven. te vogel met 134 van de 55 uitgebrachte geldige (stemimen. Zondagnamiddag trad voor een goed olplgekomen gehoor in de Herv. Kerk te N i s s e öe heer J. J. Homburg, predi kant te Goes, op om te spreken over het nut en doel der Christelijke Jomge- lingsvereenigiugen en Jongensbonden top verzoek van de dg*1" herrezen Christelijk^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1