No. 289 Bondepdag 8 B®e@mbap 1921 184* Ja&rga 55S& MIDDELBURGSCHE COURANT. KAMEROVERZICHT Tweede Kamer. Zitting' van Woensdag. Ei* wordt nu in de Grondwet bepaald dat aan den gemeenteraad d© regeling en het bestuur van de hu ishojfcding der ge meente wordt oivergelaten. Voorgesteld wordt 'die woorden ,en het bestuur" te schrappen, ten einde dele gatie, overdracht van een deel van het bestuur naar B. en W1. mogelijk te maken. Maar lals men die woorden schrapt, dan staat men voor de moeilijkheid', djat de aanwijzing van den raads als' bestuursli- chaam der gemeente vervalt. Daarover is veel gepraat, en de heer Marchant opperde dan ook een an dere regeling, door het bestaande artikel' te behouden, en in een nieuwe alinea uit te spreken, dat bij de wet bepaald kan worden, dat het bestuur of een gedeelte daarvan kan worden opgedragen aan an dere organen, onder toezicht van den raad. Het denkbeeld vond! instemming, maar de zaak werd zooi belangrijk geacht, dat op advies van den heer N o< 1 e n sl ma- mens de -commissie van rapporteurs, be sloten werd het artikel tot Dinsdag aan le houden, ten einde de regeering ge legenheid te geven er een goeden vorm voor te vinden. Een poging van de S. D. A. P. om te trachten in het hoofdstuk Justitie de onteigeningsbepalingen soepeler te mla- ken, werd met 53 tegen 18 stemmen (af gewezen. Een belangrijker onderwerp was het regeeringsvooii-stet om de deelneming van leek en in de rechtspraak mogelijk te maken. De heer Beunier wil dat leekenele- ment beperken tot rechtspraak in bur gerlijke gedingen, en kreeg daarin de steun van den heer v. Rappard'. Na nog verder debat, waarbij Minister R u y s overweging van eenige zakelijke redactie- opmerkingen toe zei, is de beraadslaging tot heden verdaagd. Binnenland. schaatsen te maken 'in "Friesland en 'Gro ningen. Het wiajs Hr. Ms. bedjoelingl zich |ofp den terugweg in de veenstreken op de hoogte te giaan stellen van den toestand. Nu de tochten op het ijs door den in vallenden djooi niet kunnen plaats hebben, heeft Hare Majesteit er toch prijs op ge steld het voorgenomen bezoek ajap! de veenstreken te laten doorglaan. Hare Majesteit is hedenochtend' mei den trein van 5 uur '48 min. naar het Noorden vertrokken. 33 MILLIOEN VERLIES OF I>B KOLENVOORZIENING. Ingediend is een wetsontwerp tot ver- hooging der begrooting van; L. H. en N. met 33 millioen, ter dekking jraji het ver lies geleden op de kolenvóibrziemling. De oorzaak der verliezen is het meer normaal wiorden der toestanden in 1919. Bij het beëindigen der distributie-taak in Januari 1921 was de onverkochte voor raad 363.000 ton, waarop gevoelige ver liezen werden geleden, daar begin Febr. de prijs een vierde was Van die welke 6 maanden eerder had gegolden. Daartegenover kolmt aan den staat uit het z.g.n. rëstitutiefonds ntog bijna 11 millioen ten goede, benevens 4.8 mil lioen die de spoorwegen ontvangen doch die aan 't Rijk moeten Worden uitge keerd wegens zijn betaling van het te kort over 1917 en 1918 tijdens de ver- dering der spoorwegen. Het saldo-verlies voor den staat komt dus op 17 millioen, wat, vergeleken bij de verliezen op de andere distributie- artikelen niet als bovenmatig kan worden aangemerkt, naar de regeering opmerkt Het gerezen verschil met de groot verbruikers over hun aandeel in de uit- keering uit het restitutie-fonds, wil de regeering door den rechter laten be slissen. DE ANTI-REV. EN DE COALITIE. In anli-rev. kringen wiordt veel gespro ken en geschreven over een motie van de kies ver eeniging te Sneek, waarin grieven uitgesproken worden tegen de onder dit ministerie tot stand gekomen schoolwet, het vrouwenkiesrecht en het staatssocia lisme. De Rotlerdjammer ia in een viertal hoofdartikelen tegen deze lmtotie te vel de getrokken, speciaal betreffende de op merkingen over het afbrokkelen van de eenheid in de partij. De Standaard daarentegen ziet de kern in de opmerkingen over de verhOuddng tot andere partijen. Het blad acht ruimte votor de opvat ting: als de vrucht van de coalitie is, dat er een Ministerie optreedt dat blijkbaar zoo weinig (rekening kan houden met onze 'bijzondere wenschen op zeer ge wichtige punten, laten we dan liever over wegen of het niet beter is opnieuw kracht te zoeken in "isolement. Dan behoeven .onze Kamerleden met niets anders meer te rekenen .djan met den eisch van het beginsel. II. ML DE KONINGIN NAAR DE VEENSTREKEN. Zooals reeds werd gemeld, had Hare Majesteit de Koningin het Voornemen in do eerste dagen dezer week een tocht op De Commissaris der Koningin, en Mevrouw Quarles van 'Uffbrd-Baresse Mu- Iert tot de Leem'cule, zullen Donderdag 5 Januari a.s. ontvangen des avonds van af half negen. Uit Middelburg. Door den St. Nicolaas te paard die Maandag collecte hield namens het Sub-comité van het Algemeen Comité voor de Hongerlijdenden in Rusland is alhier t 133.113/2 opgehaald. Dit sub- clomité bracht tot nu toe ongeveet f 1600 'bijeen. iffl Uit Vlisaingea. Einde Februari a.s. is het 40 jaar gelegen d|at de afd. van Patrimonium" te Vlissingen werd opgericht. Deze vereeniging is op één na de oudste ntog bestajande daar ter stede en levens een der oudste afdeelingen Van het verbond in ons Land. (de Zeeuw). Met ingang van 1 December j.l. is door het bestuur van het zieken- en ondersteuningsfonds der Kon. Mij. „de Schelde" te Vlissingen benoemd tot controleerend geneesheer van genoemd fonds, de heer P. A. Jens arts, vöorheenl te Axel gevestigd. Door personeel en leerlingen der „de RuyterschoOl" te Vlissingen is voor de nagelaten betrekkingen vaJn het personeel der reddingsbloioteo „de Pre sident van Heel" en „Brandaris" een som! bijeen gebracht van f 250.823$. o Uit Wifcl «h'e re®. In de Woensdjag gehouden! gemeen teraadsvergadering te Westkalpielle, die dooT alle leden werd bijgewoond, werd na afhandeling van eenige recla mes H. O., besloten het geraaïhdé" bedrag van den hoofdelijken omslag 1922 met f 2000 te verminderen en te brengen van f 14700 op f 12.700. De schoolgeldrege- ling werd aangehouden tot een volgende vergadering, welke Dinsdjag a.s. zal ge houden wbrden. Te Oostkafpelle sloeg Dinsdiag een span paarden op liiol. De jeugdige be stuurder W. M. werd van den wagen ge slingerd en zoo gekneusd, d£it geneeskun dige hulp moest Worden ingeroepen. De dokter oordeelde overbrènging naar Mid delburg noodzakelijk. De jongen Is in middels overleden. -o~ Uit Zeeuwseh-Vlaandere® D. Het. Ned. s.s. „Cornelis", vail de reederij A. C. Lensen, dat naar New castle zou vertrekken, is, naar de N. Z. Crt. meldt, te Teriieuzen onder persoonlijke meening] voor de .annexa tie is eenvoudig daarin gelegen, dat hij van kind af steeds van stadgenoot en vreemdeling! heeft gehoord, dpt het zulk een vreemde toestand is, dat het complex gebouwen bij de stad niet tot de gemeen te behoort. Burg. en weth. hebben al hun stukken aan de commissie overgelegd en is 'men het daar niet mede eens, dan komt dit alleen door verschil van mee- ning. De heer bar o n v. d. F e 11 z vraagt of er op de singels van Middelburg rio- leering ligt. i De voorzitter an twoordt, dat d(it ten dbele het geval is' zoo- o.a. op een deel van den Veerschen weg, den Veer&ichen Singel en Stijfselweg. De heer v. d. F e 11 z zegt dat in dje stukken gesproken wordt van 4 pet H. O. te Eoudekerke en het is' slechts 3.6 pet. De voorzitter zegt djat er staat „Aangenomen is, -d|at thans in Koudeker ke 4 pet. geheven wordt", dat was vol gens de opgave van den gemeen te-secreta ris van Koudekerke. Be heer mr. Sprenger wijst er op, djat reeds voor de verkiezing werd ge zegd, dat de nu gekozen leden der com missie zich maai' tegen annexatie verklaar den zonder op dje hoogte te zijn. Spr. acht dit vrij ongerijmd, en dit klemt te meer nu men alle stukken kent. Men weet heel goed waarom men tegen de annexatie is. Spr. is ook ver- 'baasd, -djat de correspondentie met Gedj. Staten wel voor de raadsleden en niet voor de leden dei" commissie lei* visie ligt Er is ani de kwestie een moreiele en een financieels zijde. In de stukken is niets te vinden, dat van moreel stand punt bezien spr. van meening k(an doen veranderen. Middelburg h|ad heelemiaal geen plan tot uitbreiding. De oorlog bracht eenigen woningnood, mjaar nu staan er reeds weder vele huizen l'eegj. De bouw der woningen aan den Stijfsel- weg zal een groote finiancieelö strop voor de gemeente worden. Daarotml is hjet heb ben van 12 H.A. grond oip 't Zand geen steekhoudend argjument. 'Alst idït een re den mag zijn voor annexatie, waarom dan ook. VnouwepLoder niet geannexeerd, daar heeft Middelburg well 300 'H.A, grond. - Spr. wijst op het woordje „kunnen" in den zin betreffende beter politie-toezicht, bouw- en woningtoezicht, geneeskundige hulp, ziekenhluisverpleging', onderwijs, rio- leering, enz., waaruit blijkt, dat al die -zaken wel kunnen verbeterd worden van uit Middelburg, mjaar nog niet, dat het zal gebeuren. Spr. vraiagt of het poli tietoezicht op 't Zand dlan werkelijk zoo slecht is, of 'het een broeinest is van mis dadigers, van besmettelijke ziekten enz. Een medicus heeft op een openbare ver gadering! zelfs gezegd, dat de toestand niet (zoo erg is. En was' dit wel waar, dan moest men mlaar alle 17 plattelands gemeenten bij Middelburg voegen. Spr. zelf heeft ook na,ar argumenten gezocht, malar ze niet gevonden. Daarom' 'acht hij geen moreele grond vopr annexatie aan wezig. Wat (betreft de financieele zijde der kwestie wil spr. de cijfers niet uitpluizen, maar wijst er toch nog op, dat de belas tingopbrengst een groote onzekerheid is[ Burg. en Weth. van Middelburg spreken van f 28000, die van Koudekerke van f 22000 en de commissie van financiën Rondt den middenweg. Het valt bijna al tijd tegen. Inzake de politie zegt spa*., dat ate de stembus kwam, inhakt dat niet van de j gasfabriek blijven liebben in het. »ean~ uitspraak v»n de geheele bevolking kan j nexeerde gedeelte van Koudekerke'? worden gesproicen. Er zijn 9634 kiezers.] Spr. zou gaarne weten wat er In het Spr, schat dat de helft of 4817 manne-1 desbetreffend contract staat ook ten op.- lij ke kiezers zijn. Er kwamen 3419 kie-jzichte van het uitsluitend recht onï gas' zers ajan de stembus; volgens de Midid|. I te leveren. Crt. was van het aantal opgekomenen aan Tot Burg. eii Weth. van Koudekerke water met een hard voorwerp in aan varing gekomen, tengevolge waarvan al le vier de 'bladen vlan de schroef zijni Plansoen dienst blijft dioen op 't Zand, hjij verspeeld. Het stoomschip is nu ter j toch recht heeft op 8 uur dienst en dan reparatie gebracht naar de Werf dermoeten er volgens spr. toch nog twee Kon. Maatschappij „de Schelde" te Vlissingen. Hedenmorgen heeft het schip naar her- hersteld te zijn zijn reis voortgezet. agenten bijkomen; is dit niet noodig, dan zijn er nu te veel agenten. Bovendien zal PLansoen geen f 1670, mlaar meer moe ten verdienen en daarbij komt dan nog' kleeding en vrije geneeskundige behan deling. Wat betreft het s e ere toriepe r so neel, Jobse zal' ook gtelijk moeten worden) bezoldigd met de Middelburgsche ambte naren en f 1700 tot f 2100 moeten heb ben. Als de reinigingsdienst geen uitbrei ding beh,oeft, is er nu te veel perso neel; men vergete niet, dat op 't Zand veel tonnen zullen zijn. Spr. wijst op het Zand melden wij1 thans dat tijdens de 1 cijfer van f 5000 door de oommissie van stemming over de rapporteurs de heer financiën geraamd voor armenzorg, ver- mr. Van der Veur, gemeente-secretaris lichting, bestrating enz. DE VERGADERING VAN DE COM MISSIE VAN IX (Vervolg). Als vervolg op ons bericht onder .Laatste Berichten van gisteren betref- lende. de eerste vergadering van de „Com- mnsie van 13" inzake de annexatie van 't ter vergadering gekomen was en had die hem1 toegedachte taak aanvaard. Vervolgens stelde de voorzitter dp De heer Sprenger vraagt hoe het met de gaslevering door de Vlissingsche ijsfa briek zal gaan; kan haar buizennet wor- beip'eking van het wetsontwerp aan de den afgesneden; twee leidingen na^st el'- onde. j kaar zal verwarring' geven. Ten slotte De heer mr. baron v. d. Feltz heeftheeft men dan nog' de zeer gewenschte in de stukken steen motieven voor de an- aansluiting aan de waterleiding. Spr. is nerexatie gevonden. Dat Middelburg 12 overtuigd, dat de iannexatie een strop 1I.A. «rond op 't Zand bezit en 't Zand I voor Middelburg zon worden. Er zou een enclave in het grondgebied van Midi- toch nog' reden vtoor kunnen zijU, als de delOurgi vormt, zijn geen steekhoudende bewoners van 't Zand er om vroegen, argumenten. Annexatie is steeds een ion- recht. Bijv. ook toen de Hoek van Hol land bij Rotterdam werd' gevoegd, maar als het noodzakelijk is kan het ook ge schieden tegen den wil der bewoners. De voorzit! er zegt niet aanwezig te zijn als vertegenwoordiger van het ge meenlebestuur. Als men inlichtingen van burg. en weth. wil heb'ben moeten die schriitelij'k worden gevraagd. Spreker's maar nu die het niet willen, mag' het ze ker niet gebeuren. De voorzitter zegt, jt de stuk ken, die voor den raad ter inzage lig gen, niet san belang zijn voor de oom missie. Wat betreft de giaskwestie, deze zal moeten worden opgelost. De heer Jeronimus begint met er op te wijzen, dat in de Midd. Crt. gezegd is, dat het gering aantal kiezers1, dat aan een der bureaux 40 pCt. vrouwen; als dit over de geheele gemeente zoo, was, kwia- men er 1367 vrouwen en 2052 mannen op, dus 43 pCt. der mannelijke bevol king'. Nu heeft Troelstra bij de bespre king van de invoering van een referen dum gezegd, dat dan gewoonlijk van 25 pCt. tot lipiogstens1 50 pCt. der kiezers daaraan deelnamen, en waar het bier o,ok een referendum gold, meent spr., dat de uitslag' duidelijk heeft gemaakt, dat de mannelijke kiezers tegen annexatiezijte. Er werden op de tegenstanders' 2048 stemmen uitgebracht en 1219 op de Can dida ten der politieke partijen, maar on. der ideze laatste kiezers zijn ook ver schillende tegenstanders'. Zelfs een der onderteekeuaars der aianbevelmgadvertenti.es votor die candida- ten heeft zich in een ingeztofnden stuk tegen de annexiatie Verklaard'. De kie zers hebben bezwaren Van marcelen en van financieelen aard. Waren de Z'&ndenaars vtoior de inlijving, dan was de annexatie te overwegen. Men Weet dit nu niet zeker en de Oornlmissie in Koudekerke mjoet dit mlaar uitmaken, dalarom moeten dé cijfers wlonden nage gaan. Wat betreft de politie, spr. wijst er op dat bij' de eerste begrtootmgj van, Amsterdam na de uitbreiding der ge meente meter politie werd gevraagd en dat verwdcht hij hier pok. De 40 man politie zal niet met een, maar met 2 ,of 3 mioeten worden' uitgebreid, of ad ders is nu het korps te grfotoi. Spr. wil hierop niét verder ingaan, doch de v to id r z irt t e r wijst er op', dat dit niet alan de órde is. De heer JerionijmuS vervfolgt, dat als de gemeente een organisch verhand is, men alleen met medewerking van allen daarin verandering mag brengen. Iets anders zou bet zijn als mfen de verdeeling van Walcheren in gemeenten geheel wilde veranderen, dan moet de annexatie van 't Zand uit een geheel ander oogpunt wlörden bekeken. De com missie van financiën bezag de kwestie niet van de fiiiancieele zijde, doch al* leen Van aesthetische. Spr. beeft, zoOals hij als kdopuian meer deot, alleen ge vraagd „is het duur?" Hij' geeft toe, dat niet alle posten gelijk zullen wor den verhpogd, zloo zal bijv. het onder houd van het Stadhuis niet een vijftiende meer kosten, maar voor de meeste posten is dit wel zoö*", voor sommige is het wat meer voor anderen wal minder. Spr. ztou aan Burg. en Weth. van Middelburg en kele vragen willen stellen en Wel: la. Op welke gronden meenden Burg. en Weth. bij de opgave van de jaarlijk- sche lasten, voortspruitende uit de voor genomen annexatie geen rekening te mne- xten houden of te mogen houden met de meerdere uitgaven, welke volgens een staat door Burg. en Weth. van Koude kerke worden geraamd lop f 14.500, wel ke staat is opgenomen in het derde blad van de Middelb. Crt. van Zaterdag 19 November 1921 nto. 273? lb. Indien Burg. en Weth. de bedra gen niet ganseh en al juist mochten ach ten, welke bedragen meenen zij daarvoor te moeten stellen en (op welke gronden Spreker acht de beantwoording dezer vraag notodig om1 de zaak goed te kun nen overwegen. II. Wat bedoelen Burg. en"Weth. in hun advies omtrent de voorgenomen «n- nexatie ingediend bij den gemeenteraad <van Middelburg, Waar zij de voorgeno men annexatie wenschen uitgebreid te zien „met perceelen aan tien Koudekerk- Jkerkschen \veg"y 0e bebcuwdfe, de onge bouwde, de plaatselijk gemerkte .of de kadastrale perceelen, en bestaat in het laatste geval niet de mogelijkheid, dat nog een perceel bij de gemeente Koudekerke zou blijven als het ware als een schier eiland in zee stekend? Spr. heeft om' tot deze vraag te komen het kadaster geraadpleegd. III. Waarom hebben Burg. en Weth' bij de inkomsten uit belastingen niet af getrokken de inkomsten, die thans reeds door de gemeente Middelburg wordten genoten van de in Koudekerke wonende forenzen IV. Welke financieele gevolgen zullen er verbonden zijn aan eventueele wijziging van het annexatie-plan, hetzij' volgens hel voorstel der commissie van "fabricage, hetzij volgens het denkbeeld van Burg. en Weth., zal de uitkeering aan Koude kerke dan niet moeten wtorden verhoogd' Spr. zegt, dat de gemeente Koudekerke natuurlijk gerekend^ heeft op het eerste voor annexatie genjoemde stuk en niet ook op Toren vliedt en Vijver vreugd. V. Op hoeveel wbrdt door Burg. en Weth. geraamd 'bij de tegenwoordige Ico nen en m&teriiaalprijzen, een rioleering van 't Zand afzonderlijk en van 't Zand en de niet-gerioleerde buitenwijken van Middelburg, een en ander met bijbehpor rende werken als pompstation enz. VI. Welke rechten zal de Vlissingsche zou spreker gafame de violgende vragen: richten I. .Welke rechten kan na eventueele annexatie volgens uwe meening de Vlis singsche gasfabriek blijven uitoefenen i» het 't Ziahd, nfafdjat 'dit zal zijn geannexeerd, S'pr, meent zeker te kunnen zijn, daar op1 Van die zijide een antwoord te krijgen. - II. Is uw college bereid aan onze com missie over te leggen de voorloopigte be groeting van rioleering van 't Zand met b£f komende werken? Spr. wij: t er op, dfat volgens het artikel in het nummer van dte Mid. Crt. van 19 Nov. de ko ten op 400.000 werden ge raamd. De voorzitter zegt diat hij in het college van Burg. en Weth. vooraf be sproken heeft welke vragen wellicht kun nen worden gesteld. Daardoor kan hij wel zeggen, dat B. en W. wel niet zulle» antwoorden op couranten-.artikels van Kou dekerke. Zij hebben niet anders te dpea djan alleen het wetsontwerp te bestud.ee- ren. Dit geldt ook voor de tweedy vraag want uitbreiding zal als spreker zijn zin krijgt ook niet dloor den raad worden ge- vraagd. Wat betreft de dierde vraag deze zat xek'er worden beantwoord met de mededeeün'gi, djat men de forenzenbelas- ting verwaarloosd heeft, omdat men aan de iandere zijde jgtetilaan heeft of alle Zan- denaars gehuwd zijn en djajarop dén af trek vtoor levensonderhoud heeft geba seerd. Jnzakê de vierde vraag herhaalt spr. Jfil er g'een plannen zijn verder "te gjaan ,dan het wetsontwerp aangeeft Op de vijfde vraag, d|at B. en W. die kosten! niet weten en n,ojg geen plannen opmaak ten, eventueel zouden daarvoor later voor. stellen aan den raad wordjen gedaan. Wat betreft de laatste vraag aan B. en W. van Middelburg zegt spr. djat die kwestie zal zijn op te lossen anders was er ze ker o,ok iets over in het ontwerp ge komen. De beer Jeronimus acht hiermede zijn vragen twee tot en met zes beant woord. Maar het gaat juist om de eerste vraagt, waar spr. een tekort van f 11.000 heeft nerekend en andere tot een over schot komen, daarom handhaaft hij vraag Ia en to, De heer S t o, f k o p e r wijst or op, diat reeds veel is gezegd en wij nu weten Welke vragen wel en welke niet kunnen worden beantwoord. Spr. heeft nooit de noodzakelijkheid der annexatie ingezien. De ligging van 't Zand is geen sta in oen weg'. Voor fabrieken enz. zoSit men liefst terreinen bij spoor en water. Een finan cieel belang kan spr. ook niet vinden en bovendien zullen de Zandienaars bij an!- nexatie ook eischen gaan stellen. Spr. vraagt of het wel billijk is een categorie cvan personen, die alleen daar kunnen rond komen, zoo maar in te rekenen, hij' zou niet gaarne medehelpea deze perso nen nog zwaarder financieel te drukken. De heer Boas son zegt diat het denk baar was, dat men niet anders dan tegen dë annexatie zou hooren spreken, orndiat de leden der commissie als tegenstanders! zijn gekozen. Als het plan voor den oor- aon de orde was gekomen, had men er misschien a nders .over gedlacht, dan na de Belgische annexatiepogingen. De Belgen' hebben heel wat eigendommen in Neder land en men verzette zich met kracht tegen de pogingen. Het kleine stukje eigendom van Middelburg mlag geen reden zijn, ook al was de annexatie financieel voordeelig. Als Nederlanders, als Zeeu wen, mag men niet annexeeren. De voorzitter zegt, (lat het nie£ de Middelburgers zijn, doch de regeerinj die het voorstel dloet. De heer Boasso'n zegt djat ook dte re geering geen annexatie mag voorstellen. De heer van der F'e 11 z meent, dat de hooge heeren in Dein Haag er nog niet bij betrokken zijto. De voorzitt er herstelt zich en zegt dat Ged. Staten het ontwerp Inzonden. De heer van de r F el t z zegt dat Mid delburg toch vlolgens de stukken begon nen is met de plannen'. De heer Zijlstra zegt olok diat het denkbeeld wel degelijk van Middelburg is uitgegaan, dit blijkt uit dë Memorie van toelichting, waar gezegd Wordt, dat reeds in 1821 Middelburg niet tevreden waö met de grenswijziging. Het is onrecht vaardig iets af te nemen, waf een ander niet geven wil. De armenzorg kost Mid delburg thans ongeveer f 5 per inwo ner en zal dan' dus f 6250 meer kosten. Er zijn toch verschillende cijfers die Burg. en' Weth. niet geven en die toch on misbaar zijn. De voorzitter zegt, dat de weK niet voorschrijft dat inlichtingen mioete» worden gegeven. Wat betreft de politie, wat direct.spr. betreft, kan hij verzekeren, dat volgend de rapporten van den commissaris het korps nu niet te grolot is, men moet mei het drieploegenstelsel rekening hou de®, niapr toch zullen de agenten ook 't Zand

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1