FEUILLETON. Dinsdag 6 December IBM* 184* Jaargang B inn enla n d. Uit Stad en Provincie. No. 287 Voor mij alleen. PASTILLES 12). MIDDELBURGSCHE COURANT. BEPERKING VAN VACATIEGELDEN Naar de „Tel." verneemt, is diotor den Minister van Binnenlandsclie Zaken aan de voorzitters van de verschillende Rijks- en Staatscommissies een schrijven, ge- ztonden, waarin hij mededeelt, dat de re geering tot haar leedwezen wegens njoiodc eakelijke bezuiniging de toekenning vlan vacatiegelden aan commissies zaï beper ken en per 1 Januari a.s. een nieuwe re- geling zonder overgangsbepaling zal tot stand brengen, wiaardoior de gewenschte inkrimping kan worden verkregen. bi het konijn en de fazimt „vogel vrij" verklaard. 6j. Voor het geviat de Minister (het voornemen mjocht koesteren een pieuw ontwerp-jiachtwet in te dienen, is voplpf overleg met de centrale ljanidbloiuwlorgiani- saties iajan te bevelen. REGEERINGSDRUKWERK DUITSCHLAND. IN Op de vragen van den heer Ankerm'an betreffende het doen van belangrijke be stellingen drukwerk voor den Octrooi- raad in Duitschland, heeft de Minister v. L., N. en H. geantwoord, dat de prijs- Woleeringi der Hollandsche drukkersen IOC pCt. hooger was d|an dè Duitsche, die reeds voorloopig een besparing van i 27.500 geeft, wat wellicht nog zal «tij gen. Reeds geruimen tyd wiordt aan de Ne- deri. industrie een voorkeursrecht van '.15 pCt. toegekend, maar het verschil was hier te groot om de opdrjaöht ago de Nea. drukkerijen te gunnen, dat zou «iet verantwoord zijn bij de djringend iiocR- dige bezuiniging. JACHTWET Het Koninklijk Nederlandsch Land. bouw Comité heeft den Minister van Landbouw een rapport aangeboden, op gesteld door een commissie, waaraan was opgedragen inzake het ontwerp van wet houdende bepalingen betreffende de |aoht van advies te dienen. De eerste afdeeling van het comité, die dit rapport heeft behandeld, kon zich blijkens mededealing in het Alg. Ned. Landbouwblad met de volgende Qon- cijUisies vereenigen 1. Aangezien het ontwerp-Jaöhtwef in de afdeelingen der Tweede Kamer piet welwillend is ontvangen en nog steeds niet in openbare behandeling is genomen, wordt het overbodig geacht de verschil lende artikelen van het ontwerp van wet nader onder de oiogen te zien. 2. De gedachtengang, welke in het bedoelde wetsontwerp naar voren treedt, komt slechts ten deele tegemoet aan de wenschen, welke het K. N. L. C in zijn brief van 22 Mei 1919 aan deu Minister; van Landbouw heeft neergelegd. Een Jachtwet moet er op gericht zijn, geheel aan de belangen van den land- bouw tegemoet te komen en mag tan l-andbouwstandpunt bezien in geenen dee le tendenz bevatten, den wildstand, al wordt daarmede ook een matige wild stand bedoeld, in bescherming te nemen, 4. Opheffing van het heerlijk jiaeht- recht, tegen schadeloosstelling van, elk verbod tot het vestigen van eenig jacht- recht, zooals in het ontwerp-jachtwet is opgenomen, wondt wenschelijk geacht, waarbij ten aanzien van de waardebepa ling van een jachtrecht een nadere re geling wordt getroffen, zoodat voorkomen wordt, dat een jachtgebied, waarin het meeste wild voorkomt, het hoogste wordt gewaardeerd, aangezien dè nadeelige ge volgen en de toegebrachte schade dtoor den grooten wildstand in 'een dergelijk jachtgebied het grootste zijn gteweest. 5. Bij niet behandeling van het onder havige ontwerp van wet, worden bij af zonderlijke wet: a. de heerlijke j'achtrechten opgehe ven, op de wijze, als onder 4 Is aange duid; UIT OOST-INDIË. Lord N or t h c li f f. Lord Nortlicliff is Zondag te Batavia aangekomen en ontvangen dooi' een ver tegenwoordiger van Gouverneur Gene- neur-Generaal Foick'. Hij heeft daarna een officieel bezoek ten paleize bij dèn G.-G. afgelegd waar hij hedenavond, aan een maaltfld zal aanzitten. Lord Norlcliffe is voornemens een groo te autotocht te ondernemen. Na de oude Portugeesche en Hol- liandsche wijken te hebben bezocht deed Lord Norlhciiff een tocht door de nieu we stad. Hij gaf uiting aan zijn bewone- ring voor dèn aanleg van deze groeiende schoone stad. Voorts heeft hij het hoofdkantoor van het persbureau Aneta te Weltevreden be zocht. Hij toondp gr, op te belangstelling voor de Ned-Indische pers, waarvan de orLiVag hem verbaasde. In een pers&esprek verklaarde Lord Norlhciiff, dpt het hem opgevallen was, welk een gpooten invloed de djagbla^en in koloniën kunnen uitoefenen en het had hem getroffen hoe weinig, in het alge meen, Engeland en Nederland afweten van him bezittingen in het Verre Oosten. Hij was er ran overtuigd, dat het Japansche volk geen groote vloot wenscht doch de Japansche pers wordt zeer streng gecensureerd, waardoor dj© meening van het Japansche volk niet tot uiting kan komen. i Lord Nortlicliff Was ten sterkste gekant tegen uitbreiding van het inlandseh on derwijs, waarvan volgens hem de Hollanders later spijt zouden kunnen heb ben, evenals de Amerikanen thans spijt hebben over hun ondet'wijscoacessies op tie Philippijnen. Uil :Wiödl«klere*. Maandag vergaderde de i*aad van Arnemujiden. Afwezig was de heer W, F. Th. van der Bijl. Benoemd werd met alle stemmen tot onderwijzeres def openbare school én tevens tot onderwij zeres vervolgonderwijs te Kleverskerke mej. M. W. de Veij, thans tijdelijk onder wijzeres aldaar, in de plaats van mej. E, Legaaij'. Aan den heer P. Bpone werd met ingang vbrf 1 Januari a.s. eervol ontslag verleend als grafdelver. Dit werk zal nu voortaan verricht -wórden door 'den ge meente-werkman. Tot lid der schattingsdbinknissie (viaca- ture-H. van Eeneraiaam) werd benoemd' de heer ajannam. Polders pnder Thplen P. C. A. de Wit, te T h o 1 e ntot dijkgraaf van den Mu'ije- piolder J. J. Polderman, te St. Maar ten si dijk; tot lid van het bestuur der waterkeering vjan den calamiteuzen Bors- selepplder J. BruinOfoge Jz1. te B' o r s- s e 1 e. KERKNIEUWS. Bona de heer S. Boone, \velke zijn benoeming Uit Middelburg. In de maland November hebben in de hotels enz', alhier vertoeft 598 vreemdelingen, te welen 568 Nederlan ders, 7 Belgen, 11 D.uitschers, 8 Fran- schen, 1 Engels'chmjan, 2 Amerikanen en 1 Portugeesch. De gister alhier gehouden winter- oollecte voor de armen der Ev. Luth. gemeente heeft opgebracht f 218.62. De gisterenmiddag ingevallen dooi heeft plotseling aan het schaatsenrijden! een einde gemaakt; de vesten, waarin op het ijs reeds veel water stond, waren hedenmorgen zoioi goed als verliaten, al leen zagen wij een lentenier bezig op de vest bij den Buitentuin met ijsschaven het ijs te bewerken om, intocht de vorst soms spoedig terugkeeren, zoo goed mo gelijk ijs te hebben. Nu gisteren de verkoop der bloemen voor de gemeente alhier heeft plaats gehad, is men heden begonnen met op ruimen der hoornen enz. die dlopr den storm van 6 November .zijn beschadigd of omgewaaid. i Zooals wij' reeds1 meldden, is voor het loket voor postzegelverkoop en pak ketpost op het postkantoor alhier een hekje geplaatst Het publiek zal er nu aan moeten wennen zich in de richting der telefooncellen achter elkaar te jplaat- sen. Ieder wordt dftn geregeld geholpen zonder dringen. door ANDRé eORTHIS. Geautoriseerde vertaling ra* W< B p Tot leden der commissie tot wering van schoolverzuim (gem. Arnemuidenj werden herkozen L. Meyers, J. Schroe- vers, A. Go verse, J*-J, C. van der Graaiff en A. Bosdijk. Voor Kleverskerke werden herkozen A. C. De Graaf, D. P. .Wjouters. J. Janse en C. Franse, Tot lid der "commissie vain toezicht op het lager onderwijs werd herkozen den heer M. J. Lagendijk. Besloten werd het kasgeld der gemeente op de boeren leenbank te St. Laurens te beleggen met 4 tegen 1 stem, die van den lieer A. Schuit. Met alle stemmen werd besloten dè bloicmèn aan den grindweg (wilgentron ken) te verknopen en benevens een paar omver gewaaide bloolmen in de dok- weide. In de 'begropting 1922 worden' enkele punten gewijzigd, o.a. kómt er een pfo'st vrij van f'2000 Deze rj; f 2000 wilden B. en W. op het toren fonds brengen. De heer Schuit stelde voor den pOst H. O. met f 2000 te ver minderen. Het Voprstel van B. en Wi. werd met 3 tegen 2 stemmen verwor pen (vóór de beide wethouders). Het voiorstel-Schuit werd met 3 tegen 2 stemmen aaflgen|omen (tegen de beide wethouders). Een adres inzake wèrklofosheidvfoor- zïening werd breedvoerig besproken. Aan B. en W. werd een crediet verleend van f 1000 om de hoofden van gezinnen die geen steun ontvangen van organisaties enz. aan het werk te kunnen zetten te gen een loon van f 2.50 per dag. Besloten werd de hoornen, die ver kocht mjoeten wiorden, p|ii hoor de werk- loozen te laten rodiett. Daarna ging de raad iü( gesloten zitting tot vaststelling suppletoir kohier H. O. 1921 en reclames H. O. 1921. Za terdagmiddag kwam P, M. Pzli. op den straatweg bij S e r O o s' k e r k e(W.) en werd aangereden dooi* den fletser W.waardoor hij zoo ongelukkig kwam te vallen dat hij zijn 'been brak. Per auto werd M. naar het gasthuis te Middel burg gebracht op advies van den ge meente-dokter. i Uil Nahrd-Berelanlfl. De Minister van L., N. en H. heeft goedgevpniden toe te laten als uitslui tend ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders werkzaam': de vereeniging' genaamd: Vereenigihg tot bevordering van 'de verkrijging van onroerend goed door lapidar be idèrs „Noord-Beveland", gevestigd te Wiss e- kerke, kring de gemeenten Golijns- plaat, Kats, Kortgene en Wissekerke. o Uit Th al en. De heer M. Proost, kommies 1ste. klasse te Zierikzee, is aangewezen als deurwaarder bij 's Rijksbelastingen Voor de gemeenten behiojoremde onder het ont vangkantoor St. Maartensdijk. IW at e 1' s d h a pi s- benoje mijn gen; Bij Kon. Joes luit zijn benoemd tot ge- awprene van het waterschap De Vrije Door stemgerechtigden te W a t e r- laindkerkje werden herkozen voor leden van den kerkeraad de heeren W. N. H. Tellier als ouderling en M. de Regt als diaken. Van de 62 leden waren er slechts 13 opgekomen. In antwoord op het door "den bijzon deren kerkeraad der Nederlandsch Her vormde Gemeente te Amsterdam a'an de Koningin opgezonden protest inzake de woorden, die de pauselijke internuntius bij de overhandiging van zijn geloofsbrie ven, meende le mogen uitspreken heeft de kerkeraad, naar het Pred.blad meldt, hel volgende antwOiord ontvangen: Het Lofo, 18 Nov. 1921. Volidloende aan de hevelen van Hare Majesteit de Koningin, heb ik de eer den Kerkeraiad der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam Harer Majesteits dank pvei te brengen vo|or de in zijn a,dres van den 7den November jl. geuitte gevoelens van verknochtheid aan* Haar en "Haar Huis. Hare Majesteit verbindt daaraan den wensch, dat zoowel dè Kerkeraad dier Gemeente, als geheel de Ned. Hervormde Kerk, den bloei van bet Koninkrijk Van Christus in ons vaderland krachtig blijve bevlorderen. De Particuliere Secretaris' van H .M. de Koningin (w;. g.) VAN GEEN, 'Gere f. Ke rfk Beroepen te Kruiningen, ds. G. H. de Jonge, te Naanden. Bedankt vppr Krabbendijke Öjoor ds. J. Bosch te Alteveen; vjopr Oostburg e.a|. door H. Boswijk, cand. te Groningen, die het 'beroep; naar Gaast en Ferwfo.ude heeft aangenomen. Ohverw'aPcht Ck'r. gevolgen van een 1 odlaalspoo,r. Een 'briefschrijver uit Zeeland zegt in de Standaard pon);: „Wanneer het eiland Tholen eindelijk ook zijn locaal spoor krijgt, dan zullen' voortgang en besch!avim|g| zich baan bre ken; gezond kerkelijk leven zal opr 'bloeien; de Antirevolutionaire partij zal herleven: de vrije Christelijke school zal een plaats krijgen in de harten; de fami- lieregeering in gemeenteraden en kerk voogdijen zal plaats maken voor gezond Christelijk, democratisch medeleven Van den degelijken arbeiders- en werkmans stand en zijn woordvoerders." Dr. De Moor knipt dit uit en plaatst het in De Heraut met het bijschrift: „Hoe groot de beteekenis van een lo caal spoor is, kan blijken uit de Zeeuw- sche Brieven in De Standaard. Ik zou adviseeren, als het ergens niet goed gaat, het eens met een locaal spoor te probeeren; dat schijnt probaat te wer ken." o— Een draladlooze gods- dien'stofefening. De Times verneemt uit New-York, dat verleden week Zondag jl. vermoedelijk de eerste „dratadlooze" godsdienstoefening ter wereld heeft plajats gehad. De zODige- naamde r adio-kérk van Amerika is ge vestigd in een kleinere kamer van een particulier huis te New-York. De be kende New-Yorksche predikant, Dr. Ri chard Way Wayrd, bijgestaan door nog eenige andere geestelijken, leidde door middel van de draadlooze telefoon de godsdienstoefening, die werd gevolgd door duizenden personen in ziekenhuizen, openbare gebouwen en idók door de be- 'Welbekend om hun frisschen goeden smaak, aanbevolen deor doktoren, opera zangers en popu lair bjj het velk zijn de ,-® (logee. Med.) Het regent n^eds acht diagen tang. hebben al haast December. De reen stroomt langs de steenen muren, die zóó oud zijn, dat ze het water opnemen en bijna vermolmen, langs de steenen van de straat in kleine golfjes, zonder ophpu- den en overal schijnt uit die natte steenen een kille koude op te stijgen. De regen danst met een vervaarlijke woede op de pannen van het dak, alsof het moest in- storten. In dat eentonige, haastige geluid, dat zonder ophouden steeds doorgaat is iets dal mij versuft en tegelijk mij on- rpstig maakt. Ik kan het niet verdragen. Hel is weer net zoo'n herfst als toen" #a dien avond, wiaarop ik niet naar Fran cois Landargues ging. Om tegen alle som bere gevoelens, die de herfst in je wok- ker roept, bestand te zijn, mioet je inwen dig heel rijk zijn of heelemaal arm. Maar ik ben geen van beide, niet sterk en niet vreesachtig. Middelmatigen zooals ik kun nen alleen maar voelen. Geen enkele dag onderscheidt zich vjan de grauwe dagen die volgden. Ik Zie dien tijd achter mij niet als een reeks van uren, die telkens een week met een Zon dag vormen. Het is één gHopte mBissla, grijs en zwaar als de nevels, die In No vember over de velden hangen. Moeder1 was nog onder den indruk van wat ik haar had moeten opbiechten en keek mij dikwijls aan met een angstigen, droevi- gen blik. Dan sloot zij de opgen en wan neer zij zoo zat te peinzen tym haar ge zicht ineens zoo bleek en doorschijnend zijn. In die oogenblikken had zij benauw voor mij, en verweet zij zich,, dat haar bloed en haór geest mee de schuld wa ren van mijn zwak, hartstochtelijk ka rakter. Zij sprak mij anders noodt over iets. Ik had haar gesmeekt dat niet te doen, en zij begreep mijn verzoek. De naam Landargues, die tot dien tijd toe dikwijls voorkwam in Onze dagelijksche gesprekken, wend nA nooit meer ge noemri. Ik klaagde nief over verdriet en ik wilde ook geen verdriet voelen, ik deed mijn best dikwijls1 te lachen, en spande al mijn krachten in om1 voortdurend nuttig bezig te zijn; ik hielp in het h(uaslhoud(eni en bij het naaien, ik vouwde het linnen, goed, ik was bezig met den inmaak van appels en vijgen voor den jvintervoor raad. Maar ial dacht ik floor al die kleine bezigheden mijn verdriet op zij te zetten, zoodra ik niets te dpen had, voelde ik weer in mijals h et de nagels van zijd klauwen in mijn vleesch drukte. En in mijn verbeelding of in mijn herinnering zocht ik steeds weer Frans, dacht ik steeds weer aan wlat h ij zeide bij onze ontmoetingen, aan zijn blik, aan zijd ge baar. En dikwijls hpd ik het alles' lief zijn droefheid, zijn glimlach, zelfs zijd hprd gemoed, zijn droevige, kwade gezeg den; maar ook dikwijls, wanneer ik hem beter begreep, voelde ik alleen nog major afkeer voor hem. Tweemaal reeds, in de rue Puits-aux- Boeufs en op de Rhönekade, had ik hem weergezien. Ik mocht niet tneer alleen manningen van schepen iop zee. Eea' dus danige godsdienstoefening zal voortaap] iederen Zpndjag te New-York worden ge houden. RECHTZAKEN. Uitlevering verz o ch,t. De Belgische regeering heeft, nsrir we in de Msb. lezen, de uitlevering verzocht van A. v|an O., 46 jaar, schoenmaker te Zarren, die bet laatst te Reti'anobe- ment verblijf hield, maar thans in het puis van bewaring te Middelburg is gede tineerd. Hij wordt verdacht van pogingen tot mjoiord en deswege heeft de onder zoeksrechter te Veurne een bevel tot gevangenneming tegen hem! uitgevaardigd'. LANDBOUW. Zaterdag jl. werd te Heinkep®- z a n d de gewone jaarlijksche vergadering gehouden der guanovereeniging. De ont vangsten 'bedroegen over 1920—1921 een bedrag vjan f 72.983.28, ën de uitgaven f 72.916.92, in'et een goed sljot Van f 66,36, HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJL [Winkelsluiting en levens middelen. In aansluiting op de reeds' ingezette ftctie tegen de te ver gaande beper king van den verkooptijd in de levensmid delen-winkelbedrijven, welke algemeen als een nadeel djer dreigende Rijkswinkel- sluitingswetgeving wordt gevreesd, heeft dezer dagen te 's-Gravenhage de oprich ting plaats gehjad van een Landelijk Co mité tegen bedoelde strekking der wet. De vrajag naar artikelen als fruit, cho colade, koek en banket hangt, zoo werd betoogd of van opkomende be- geerten of behoeften, jen deze la ten zich niet regelen. De vergadering machtigde een commis sie, te trachten in bespreking te komen met den Hoogen Raad van Arbeid fen met den directeur-generaal der Visscherijen met het doel te verkrijgen, dat de wen schen der belanghebbenden zullen won den gekend en in (de wet vastgelpgd. J uitgaan, en ik begeerde het ook niet; Gui- charde ging altijd met me mee^ En zonde!" zijn pas te vertragen of te versnellen^ hjad hij gegroet met een onverschillig gebaar, maar zijn blik rustte toch even op mij, er lag' geen verwijt of smeekbede in, maar alleen een verachtelijke ironie, die hij mij op zijn eigen scherpe, vernede rende manier liet voelen. Hield hij van mij, hpd hij mij ooit liefgehad?.... Wps het liefde, die ik voor hem gevoeld had'?..k. Maar de dagen gingen voorbij en ik wist eigenlijk zelf de oorzaak niet meer van alles wat mij zoo kwelde. Hij zelf ver dween meer en meer. En ik herinnen mij, toen het weer lente werd, de heer- lijke uren, die ik doorbracht viopr het raam vian mijn kamer, de kleinste kamer aan het eind van de witgekalkte gangj Hoe licht en vredig was het in mijn hart, Ik was gelukkig I De zon verdween achter de bergen van Ardèche en tóór mij had den h aar llaatste stralen den hemel gezet in een gouden gloed, die overging 'in zacht geel en weerkaatste in Üe breedfe rivier. Arme kleine, onwetende zielen, zooals de mijne! Nu eens zijn ze vreedzaam, dan VERKEERSWEZENPOST EN TELEGRAFIE. Aan fii'et postkantoor te Middet- burg en de djajaronder resstarteerende/ h ulppostkianto ren Werd gedurende de maand November 1921 ingelegjd eea be drag vlan 78.213.97 en terugbetaald f 44.702.53. Het laatste doior dat kan toot) uitgegeven bloekje draagt het nummer 29596. lil Gedurende de maand N-ovember 1920 weer worden ze verteerd door onrlist; ze juichen in hun dwaas geluk, ze zijn tevreden over hun verstandigheid en TA weten toch niet, waar hun eigenlijke thuia is. De lente was' gluur en buiig, zooals i* ons klimaat dikwijls' 't geval is. Een ijzig© wind schudde de pas ontloken bloemen op hun stengels, zoodat ze knakten; major ook soms' was de zon zóó warm', dot j® dach,t het koren wel te kunnen zien groeien, wanneer je er een paiar minuteP napp keek. Ik begon er weer alleen op ,uit te gaan, ik wandelde in de smalle straten om ons h|uis en ik zog nu en daP dokter Gourdon. Hij' kwam daar Pm! hei kind van een timiroermjBn op te zoeke*^ dat pan gewrichtstuberculose leed', en waarin jnevrouw Livnon, die heel rijk is en een groote vriendin van de olude mevrouw Landargues, veel bellang stelde Hij groette mïj heel eerbiedig en keek puf lang aan, J 1 (Wordt renvotgtm

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1