=■©- 3BSS5 No. 283 Boiidepdag I Baesmbap 1921» 164* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. B§ dt* nummer behoort een Bijvoegsel, KAMEROVERZICHT Tweede Kamer. Zitting van Woensdag. fjjj de behandeling der waterstaatsbe- graoLing Dinsdlagavond, heeft zich nog een heel spoor- en trsrnwegdebat ontspon nen. O. a. heeft de heer Van B e r e - 6 t e ij n er op gewezen, dat er nog steeds klachten zijn over te laatkomingen der treinen. Deze afgevaardigde heeft het ver der opgenomen voor Zeeuwsche belan gen, door den minister in de eerste plaats te vragen voortgang te willen maken met de buitenhaven van Vlissingen. De keer sluis belemmert het in- en uitvaren der haven. Wat de „Zeeland" betreft, aldus de heer v. Beresteijn, is het vorige de bat geëindigd, met een motie, waarin werd uitgesproken de wensch, dat de nationale lijn niet langer zou worden be nadeeld ten gunste van de Harwich lijn. De minister verzette zich toen niet, inaar nu maakt hij bezwaar tegen verla ging van tarieven, eenzijdig naar Vlissin gen. De minister schijnt te meenen met de directie, dat de directeuren het wijzen en de Kamers hebben te prijzen. De minister zegge eens welke bezwaren er zijn. Spr. zal de gelegenheid geven te iponen. dat de Kamer zich niet laat dwin gen om vhn een oordteel af te zien. Vooral au de spoorwegen vopr staatsrekening worden geëxploiteerd. Spreker dringt vervolgens aan op een spoorwegverbinding, om' Vlissingen te maken tot voorhaven van Antwerpen, op- op Jat de passagiers voor Antwerpen da^r kunnen uitstappen. Daarop diende spr. een motie in, waar bij de Kamer zegt het te betreuren dat «Ie ongelijke tarieven nog steeds worden gehandhaafd ten nadeele van de nationale Sdheldelijn, en de regeering uitaioöf- digt om maatregelen te nemen tot herspel dezer tarieven. Deze mlotie zal later wor den behandeld'. Minister Königj heeft in zijn antwoord toegezegd, dat de haven van Vlissingen Bal worden vergroot. Het denkbeeld om VlisSingten voorhaven van Antwerpen te maken kan alleen ge schieden door bjj Ossendrecht een spoor- sregaftakking naar België te maken. Het spreekt van zelf, dlat daartoe de gereede- ïijke medewerking van België zou moeten worden verkregen, en de vraag is of ze die krijgen kan. den gegeven als de uitvoering van belang rijke werken niet afstuite op den onwil van provincies én waterschappen 'die van de regeering een hopgere rijksbijdra ge willen afdwingen. Bovendien laat de regeering zelf ziOtoveel mogelijk werken uitvoeren, o.a. bebossching op uitgebrei de schaal diojor het staatsboschbeheer. In tweede termijn kwamen de moties los. De interpallant zelf kwam1 er met 3: een vragende om steunverleening aan crisiswerkloozen gedurende geheel den duur der crisis; de tweede om meer recht streekschen steun aan dë werkeloozenkas- sen; de derde put overleg met de arbei dersorganisaties oml overleg met de ar beidersorganisaties omtrent de vaststel ling der arbeidsvoorwaarden voor werk- loosheidswerken overeenkomstig; de ar beidsvoorwaarden bij andere soortgelijke werken. Daarbij werd er een gevoegjd van 's mans partijgenoot de heer Sannes spe ciaal in het belang der veenarbeiders. Ook de heer Wijnkoop liet zich na tuurlijk niet onbetuigd. Hij had er ook een; geheel op zijn gewone manier waar in de woorden onmiddellijk" en ,ten spoedigste" niet ontbraken. De bedoe ling was dat de regeering zich met Ged. Stalen in alle provincies in verbinding zou stellen om ten spoedigste de bestri ding der werkloosheid ter hand te ne men; en djat de ondersteuning aan werk loozen tot zoo lang geschiedt op het volle loon. Deze afgevaardigde houdt nu eenmaal van paardenmiddelen. Am discussies en toelichLingen geen ge brek. Zoo dat de tijd er grief mee heen ging- .Vandaag wordt over de moties gestemd. Gisteren- Woensdag! kon de vergade ring eerst om' 12 uur aanvangen. De hee ren moesten zeker uitslapen. Na de re geling van werkzaamheden kwam de in- terpetlatie-Van den Tempel aan de orde over Je werkloosheid. In een twadfial vragen werd de regeering aan deu tand gevoeld hoe haar bonding tegenover de werkloosheid zal zijn. Men zie onder „Nagekomen Berichten" in de Midd. Crt. van gisteren. En de minister heeft hierop geantwoord dat voor een 25-tal bedrijven een regeling inzake steunverleening aan mIgelrokken werkloozen is getroffen, voor sommige bedrijven in iedere gemeente waarin het wordt uitgeoefend. Als bij drage in <]ie steunverleening geeft het rijk aan 152 gemeenten ongeveer f 80.000 per week. Tot dusver zijn hij het rijk zeer wei nig aanvragen om steun voor dubbel-uit getrokken werkloozen ingekomen. Als re gel geldt, dut Jeze steun (die nog slechts aan 2 gemeenten werd geweigerd) 50 pet. van dë tolaie kosten der gemeente be draagt. Alleen in bijzondere gevallen zal de rijkssleun meer kunnen bedragen. De regeling inzake de steunverleening! aan gemeenten voor gewone werkloozen zal in 1922 zijn als die in 1921, dus als' regel een vergoeding van 50 pet. der ge meentelijke kosten. De regeering kan niet verder gaan omdat de gemeenten een zoo groot mogetijk belang moeten hebben bij een juiste toepassing van de uitkee- ringsregeling. De uilkeering uit de werkloosheidskas- s<-n zal in 1922 iets verminderd worden en wel in dien zin dat geen steun meer zaï worden gegeven aan inwonende onge huwd en. Steeds is de regeering bereid tot over leg mei de vakvereenigingen met wier gerechtvaardigde wenschen steeds zoo veel mogelijk zal worden rekening ge houden. Voorts vernamen we dat op 20 Novem ber een verhoogd uilkeeringstarief is in gevoerd voor de veenarbeiders; dat het overleg met de organisaties over steun verleening aan werklooze landarbeiders gaande is en dat ook over een steunver- Jeen-ng aan uitgetrokken typografen on derhandelingen worden gevoerd. Minister Aalberse voegde hier nog aan toe dat ook in 1922 bijzondere rijkssteun zal worden verleend voor crisiswerkloos heid doch dan niet slechts voor de helft «Is gift van rijkswege doch voor De regeering aldus de Minister van Arbeid heeft verder tot dusver ruim 1 millioen 6 ton uitgegeven aan subsidies voor werken ter bestrijding' van werkloos- beid. En er zou nog zeer veel meer woT- Binnenland, TERUGKOMST VAN MINISTER VAN KARNEBEEK Men meldt ,uit Washington ajan Üe Teil, dat jhr. Van Karnebeek den lOden De cember ,uit Amerika zou vertrekken, doch thans worden hutten gereserveerd op de Rijndam;, welke den 29en Dec. vertrekt. GEORGANISEERD OVERLEG VOOR DE ZEEMACHT De Minister van Marine a. i. heeft pp schriftelijke vragen van het Kamerlid Ke. telaar medegedeeld, dat het georgani seerd overleg voior het personeel' der zeemacht tot nog toe niet is kunnen worden uitgevoerd doior de weigering van de Bonden van Marine-onderofficieren van korporaals, en van minder marine personeel om zonder voorbehoud pp de gestelde voorwaarden aan het overleg deel te nemen. Wanneer het overleg niet spoedig mocht tot stand komen zal de Minister verplicht zijn om zonder nader overleg een beslissing te nemen over de ver schillende wenschen en grieven betref fende de salarisregeling. Uit StadJ en Provincie. een deskundige als sptreker in ëen openbare vergadering te dloen Optreden, ook om toetreding van' meerdere in- woners dezer gemeente te bevorderen. Dppr Gedeputeerde Staten is be noemd als deskundige tot schatting der pachtwaarde in den c-alamiteusen Zün- mermjanpolder de heer C. P. Vogelaar te Kr abb en dij ke. Dojor de Arrend. Rechtbank is daartoe aangewezen de heer J. J. de Jager te Nieu'wdgrp en dlopr den dijkraad van genoemden polder de heer C. Koert te W o Ipjh «afr t sdij'k. -- Doör het Rijk is «an de vereeniging tot bevordering van de verkrijging van.' onroerend goed dpor landarbeiders te Krabben,dij ke een voorschot ver leend van f 51000 tot den gankoiop v|an 9.37.71 H.A. grond. Hiervoor zijn reeds bij' het bestuur 54 serieuse aanvragen binnengekomen. Ge tracht zal worden, dat ieder landarbeider een half gemet grond kan pachten voor den tijd van zeven jaar. Binnenkort zal reeds met de verkaveling van die gron den worden begonnen, zoiodat dan aan 45 aanvragen kan worden voldaan. Alleen komen diegenen in aanmerking, die vol doen aan de wet, n.l. wier hoioffdebe- roep is land- of tuinarbeider. Het dage- lijkscih bestuur bestaat uit de heeren Jac. Welleman, voorzitter, A. *A. Elen- 'baais, secretaris en Adr. Tollenaar, pen ningmeester. 1 o Uit Noilorü-Beveland. -- Dinsdagavond trad in café „Juliana" le Colijnsplaat de heer J. S. Bedet van Goes op met het onderwerp: „Hoe is nadeel te voorkomen en het meest mogelijke nut van de Rijksverzekeringen te trekken?" Omstreeks 40 personen wa ren opgekomen en hoorden met groote aandacht aen spreker aan. Een drietal der aanwezigen vroegen inlichtingen. De ze heeren werd'en naar genoegen door den heer Bedet beantwoord. 'Op de jaarvergadering der dhr. wërkliedenvereeniging „Draagt Elkanders Lasten" te G o 1 ij n s pl 1 a a t, wlaren 30 van de 135 leden aanwezig. Uit het ver slag van den penningmeester bleek, 'dat de inkomsten der vereenigimjg met de inleggelden voter het ziekenfonds samen bedroegen f 953.30i/2 en de uitgaven f 544. Er is alzop een @67*1 'slpit van f 309.301/,. i Tot vice-vfoorzitter in de vfacature Lief- broer werd gekozen de heer P. Albregt- se, terwijl de heeren S. Visser en P. dë Smil Jz. werden gekozen tjot 'bestuurs leden en de heer J. Slotemla werd 'be noemd in die cbmmissie vftn toezicht. Tot slot werd op voorstel van het be stuur besloten dezen winter aan te van gen met vergjaderingen te houden ter bespreking van maatschappelijke toe standen enz'. Uit Thwlen. Te O ud-V iEj s s elan eer viel een meisje van de trap in een winkel en bekwam daarbij zoo'n ernstige bezering, dat geneeskundige hulp moest Worden ingeroepen. i 1 m i i (tagaz, Med.) KERKNIEUW®. De commissaris der Koningin in Zeeland maakt bekend, dat de sluiting der jacht op hazen, patrijzen, fazanten, korhoenders en kwartels in de provincie is bepaald op Zaterdiag 31 December 1921 met zonsondergang, eu dat het tijdstip van de sluiting der jacht op houtsnippen en waterwild nader zal1 w'or- i den vastgesteld. o— O It Z n d-B e v eT a 4 Te Borssele Uit Z ee uw1 sc h-V laander en W. D. Voor een goed gevulde zaal trad Maandagavond te O O s t b u r g de heer C Sipkes, tuinbouwkundige, uit Haarlem; ■op, ten einde met lichtbeelden zijn er varingen mede t« deelen omtrent zijn on- derzioekingstocht dioor Tunis en Al giers. Het bestuur van Ooft en Tuinbouw is zeer gelukkig geweest in' de keuze van den spreker. De heer Sipkes is een aangenaam causeur, die >op popu laire en vlotte wijze zijn ervaringen weet mede te deelen, men merkt aan gaf Woensdagavondaues <jat hij zijn stof beheerscht en dat Tot kapelaan te Dongen is be noemd de heer J. Lips, thans1 te N ep - zen. KUNST RN WETENSCHAPPEN. Wij kunnen liefhebbers van schil derijen aanbevelen morgenmiddag tus- scLen twee en vijf en Zaterdagmorgen eens een kijkje te gjaan nemen in het No tarishuis aan dë Abdij. Daar zullen Za terdagmiddag een 55-tal schilderijen aqua relles en etsen worden geveild. Zoowel uit de oude als uit de moderne scholen. Prachtstukken zijn er bij! Wij hoeven mlaar enkele namen te noemen: Weissen- bruch, '4 Graadt van Roggen's, Houthorst; spreken die niet voor zich zelf? Ieder die even tijd heeft ,loope het Venduhuis eens binnen. ONDERWIJS Januari 1922; aankomst te Tandjbng Prf- ok 20 Januari. LANDBOUW. van het publiek. Zookls misschien bekend iüt is de heer Sipkes indertijd dotor eenige Neder land sche professoren en kweekers uit- 7-angvereeniging „Tot Oefening en Uit-. hij opgaat in de bekoorlijkheden van spanning", met medewerking van het kin-de natUur. De gekleurde lichtbeelden derkoor beide aldapr, een openbare uit-bijna alle dopr den heer Sipkes zelf voei ing ten bate van het Russische Kindt, gemaakt, waren op een keurige manier De kerkvoogdij der Ned .Herv. gem. had a[neWerkt, en vielen erg in den smaak daarvoor het kerkgebouw beschikbaar ge- --- - steld en de kosten van verlichting voor haar rekening genomen. De entrée be droeg slechts 15 cent. Ds. El'enbaas open- iaJlvlov;llc de en sloot de bijeenkomst met gebed gea0nden tot het zoeken vau planten en dankte uit naam der aanwezige hoor. -n -s^ord-Afrika, Gedeeltelijk per rijwiel ders de vereenigingen voor hare pres- een tentje op den bagagedrager tatie. Zijn waandeerend woord zal zeker heeft de natuuronderzoeker vier maan- een Voldoening gegeven hebben aan de den rondgezworven door den Alias en groote, zoowel als aan de kleine zange- de Sahara Een dergelijke tocht heert ressen en zangers maar gelet op het hij gemaakt in Italië en de Riviera, doel, is het voor hen buitengewoon aan. Lfite* we Q dat we birmenkOrt in genaam, dat, na aftrek van eenigfe kleine de gelegenhei^ zu;len gesteld worden, onkosten, de zuivere opbrengst, die aan l3ver dezen tocht nog eens een lezing Ds. Koekebakker zal worden gezonden, f 84.70 bedraagt. "Er werd in de pfcnize gecollecteerd. Woensjdagmididag "was het in de openbare school le Iv r a b'b e n|d ij k e„ ondanks het vrijaf v|opir de jeugd, een gezellige drukte. In het groote lokaal, wijarin de cursus in landbouwhuishoud- kunde wordt gegeven, werd gekookt ep gebraden en daarnaast was eene tentoon stelling, Waaruit bleek, wat met naald en rir '.ad zoowel met de hand als machinaal kan worden bereikt. De burgemeester had per circulaire bekend gemaakt, dat zijnerzijds pogingen waren aangewend om te dezer plaatse cursussen te verkrijgen in verstellen, knippen, fraaie handwer ken en costuum-naaien, wanneer daar voor genoegzame deelname bleek. De di rectrice der vakschool voor meisjes te Goes, was nu met een heele inventaris overgekomen om te doen zien, wat in de practijk met dergelijke cursussen kan worden bereikt. Meer dan honderd vrou wen en meisjes maakten van deze gele genheid gebruik om dit van nabij in oogenschouw te nemen. En het sloeg in! Na duidelijke toelichting dioor inej. Zimmermans, gaven zich meer dan vijftig deelneemsters voor één of meerdere cur sussen op. De burgemeester deelde mede, dat de wethouders geheel achter lem staan en hij ook gegronde redenen had te verwachten, dat de raad vo|or üit nut tige doel het nioodige crediet zou willen toestaan, zo'otfat niemand zich om gel delijke bezwaren zich aan deelname be hoeft te (Onttrekken. Ook zou rekening gehouden wforden met de uren, waarop dienstmeisjes en daarmede gelijk te stel len meisjes in het gezin het makkelijkst kunnen worden gemist. De heer van Poel geest, voorzitter der vereeniging van Nij verheidsonderwijs te Goes, gaf dopr zijn tegenwoordigheid mede blijk van belang stelling. Na dit succes is de kans nu heel groot, dat de lessen s po Mig zullen kun nen worden begonnen. In de heden gehouden algemeen)» vergadering der Z. L. M. werd besloten de presentiegelden voor de leden van het dag. bestuur en het hotofdbestuu* niet al te schaffen. Verder werd besloten het Zeeuwsch" Landbouwblad te handhaven. Inzake de oontributieheffing werd besloten dit jaap nog de oude regeling te handhaven^ en volgend jaar voör te stellen een vast minimum met een pond bedrag per H.A. daarboven. Morgen geven v^j een uitvoerig vèrslag. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCIIERIJ. - In de gisteren te Middelburg ge. houden vergadering van de Zuid-Prean- ger Rubber Maatschappij zijn tot commis sarissen benoemd de gepeins, vice-admi- raad Wl J. C. Smit te 's-Gravenhage en P. van 't Hoff te Rotterdam. In de aandeelhoudersvergadering vail de Cultuur Maatschappij Tjibantjet vrerd tot commissaris gekozen de heer. «ar. A. A. de Veer te Middjelburg. O Faillissemten. Het faillissement van P. C. da Bois. landbouwer te Breskens, curator mP j. Adriaanse, advocaat en procureur te Mid delburg, is vernietigd na gedaan verzet. Maandagavond vergaderde d|e nfdeo- ling van het Groene Kruis" te Bor- el e. De begrooting '22 werd vastgesteld op een bedrag van f 220 in ontvang en uitgaaf. De heeren L. Karelse en F. Wial- hout namen op zich de rekening na te zien. Tot bestuursleden werden her kozen de heeren J. C. Elenbaas, 7. van de Velde en A. van Nieuwenhuijze. Het bestuur nam op zich te trachten in den loop van het volgende jaap te booren, want niet alleen voor vakmen schen, doch voor ieder die belang' stelt in natuurschoon en wetenswaar digheden is zop'n lezing aan te bevelen. o Besmettelijke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 20 tot en met 26 Nov. in de prov. Zeeland, bedpopg: Roodvonk: Axel i. Diphteritis: Aardenburg 2, Grajauw en Langendam 1, Krabbendijke 3, Middel burg 2; "Wemeldinge 2. LEGER EN VLOOT. De uit Oost-lndië teruggekeerde of ficier-machinist W'. F. H. Recker wordt te Vlissingen geplaatst a|an bopbd van Hr. Ms. torpedobioot Z 1. Bij het departement van Marine is telegrafisch bericht ontvangen dat Hr. Ms. „Zeven Provinciën", onder bevel van den kapitein-luit. ter zèe Spengler, wel ke wegens averij in Portsmouth was bin- nengeloopen, gisteren vandaar is vertrok ken ter voortzetting van de reis naar Oost-lndië. Het reisplan der „Zeven Provinciën" is als volgt vastgesteld: Verblijf te Napels van 9 tot 14 December; te Pbrt-Said van 19 tot 20 December; te Aden van 26 tot 28 December; Colombo van 7 tot 12 VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Met ingang van 1 December* 1921 wordt J. Nouws te Ho ed e k e n ske r- k e belast met den lbop- en besteldienst der posterijen, zulks in de plaats van J. J. Walraven, die met ingang van dien datum., den dienst met pensioen verlaat. Met ingang van 1 December 1921 zal ide postbestelling voor de buitenwij ken A en C te Hoetfekenslcerkfe zoodanig worden uitgevoerd, dat daar mede direct wordt aangevangen na de bestelling in de bebouwde kom, (lus pn- geveer des voormiddags 8 uur. Deze wijziging, die door de buitenbe woners reeds lang was verzocht, zal' on getwijfeld met vreugde worden begroet! AFLOOP AANBESTEDINGEN. Bij de gisteren gehouden aanbesteding van de vervaardiging en de levering van vier sluisdeuren voor de groote schut sluizen van het kanaal door Walcheren, waren inschrijvers: N. V. Hollandsche Constructiewerkplaatsen te Leiden, voor f 179.000; N. V. Werf Zeeland, Hans- weert, f129.200; Penn en Bauduin, Dor drecht, f 128.000; Internationaal Inge nieursbureau W'. Kuijs en Co, 's Graven- hage, f 122.000; Ned. fabriek Werkspoor Amsterdam, f119.500; Brückenhau ac- ti en ge -S el 1 scli altDüsseldorf, f 108.000; N V Arnhemsehe stoomsleephelling Mij'., Arnhem; f 106.469; N. V. D. Hagenbek' en Zoon's, IJzer en Staalindustrie, Bloe- mendaal, f 99.800; T. Klooster en Zoton's werkplaatsen Kinderdijk, f93990; N. V, van der Hoffs constructie en machine fabriek, Utrecht, 88495; dezelfde f 86500; Firma L. Eilers, Hannover-Hern- hsusen, f 68500. Voor de verbetering van deu Rijk* grooten weg der eerste klasse no. 3 op Walcheren waren inschrijvers: J. A. Meer- tens, Hoek, f 22200; A. v. d. Straaten Jr., Hvnsweert, f 21800; B. Oosters, Willend sttdj f 21463; P. Doeler, Alkmaar,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1