De nieuwe 2 cents Cigarette Ifo. 276 164* Jaargang Uit Stad en Piwinde* Binnenland, W®ems*ia$? 23 Movembep 192i. j 3A; da. Bij Öit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamie r. Zitting van Dinsdag. De aanval op de Eerste Kjamer is be gonnen onder aanvoering .van de ttee- ren Oud en Troelstra. De eerste be toogde dat dit lichaam geen zin meer heeft in onze staatsinrichting; de voor gestelde wijze van verkiezing maakt er slechts een doublure van de Tweede Kamer van. Die bolwerk-theorie, ter be scherming van de Kroon, past niet meer in het stelsel' der parlementaire kabi netten, en spr. ontkend© dat de Eerste Kanier ten aanzien van de Tweede zou kunnen werken tegen overijling. De heer Trio ls tra, die niet ontken de dat opruiming van dat college ver. schillende moeilijkheden zou brengen, meende dat het niet aangaat in deze lijden van bezuiniging de Eerst6 Kamer te handhaven, daar er geen enkele re den voor .haar bestaan meer is. •Voorts werd door den heer Oud ®en amendpment toegelicht om een aange nomen wetsvoorstel aan een volksstem ming te onderwerpen, als 30 leden van de Staten Generaal daarLoe het verlan gen kenbaar maken. De heer v, d. ÏWi;aenden heeft een amendement in gediend, om een referendum alleen dan mogelijk te maken, als een wetsvoorstel is aangenomen met minder dan twee derden der .uitgebrachte stemmen. De heer Troelstr|U is echter te gen een referendum. Bij het verder debat sprak de^heer Visser van IJzendoorn zich per soonlijk uit voor afschaffing van de Eer ste Kamer en ook voor een referendum, zelfs als de Eerste "Kamer mocht blij ven bestaan. De heer v. Sas se v. Yssedt kwam op voor het behjond van de Eerste Ka mer als Kamer van revisie. Hij kan zich niet verehnigen met verkiezing van de Eerste Kamerleden volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, dat te veel zon doen letten op politieke kleur dei- leden van de Prov. Staten. Daarbij bleef het in deze zitting. I Tusschen in deed de Kamer nog de stemmingen af inzake de Pensioenwettent De amendeintenten werden echter ajliq verworpen, behalve een amendement-. Deckers (igeljagenheid vloor gepen si on- neerden om weduwen- en weezanpjensioé- nen door bijstorting te verhologten), dat weid (Overgenomen. 1 Tweede lezing en eindstemming over het ontwerp werden bepaald op een na der vast te stellen dag. a Avoudzitting. lïezuinigingspogmigen zijn er avonds bij de behandeling van de begroot?hg van waterstaat dloor de Vrijz. Dem1. gedaan hij mande van den hjeer Oud, die schrap ping voorstelde van verschillend!© posten, gelden vragend voor nieuwe ambtenaren. De Minister begon het advies van de cominissie van rapporteurs op te vol gen om tel kfèns die aangevallen posten te rug te nemlen, in afwachting van het rap port der bezuinigingscomtaissie. Maar naarmate de heer Oud verder ging met zijn schrappingsvioorstellen, kwa men er mfeer bezwaren tejgen deze bezui-- nigingsmethode der vrijz.-democraten. De heeren Bongaerts, v. S c h a ik, v. Bsppard en Schaper verklaarden zich daar niet mteie te kunnen vereenigen4 Beide Laatst genoemden verklaarden dac zulke voorste lien in 't afdeeliugsonder zoek moesten zijn aangekondigd. Dan had de Minister zich kunnen verdedigen. De heer Schaper weigerde ten slot te in den blinde voor iedere bezuiniging te .bfemmen; hij wilde niet de slaaf zijn van bezuinigers die hun beweringen niet voldoende steunen met bewijzen. Gestemd werd er nog niet. Maar ver schillende posijen werden in overeen- stemming met het bovenstaande door den Minister aangehouden. Voorts werden een aantai plaatselijke werken besproken. Een aandrang van den heer Weit- kamp om geen vluchthaven te maken in den hoofdpolder aan het Zijpe, werd door 'den heter Duymaer bestreden en boor den Minister afgewezen. —(■HM illl 1 Hl HU «III 'g-— deze aangelegenheid op te dragen aan een commissie, bestaande ;uit de heeren: mr. F. H. A. de Graaff (Mpubeihtedr^f), L. de Groot (Schildiersberirijf), mr. J. v. Heltenberg Hubter, dr. A. A. van Rhijn, (Grafisch bedrijf), mr. C. P, Rome (Klee- dingbedrijf), en J. van de Water (Siga- renbtedrijf),? INPOLDERING VAN DEN OOSTER SCHELDEDAM De dienst der werkLoosheidsfvierzeke -. ring en arbeids'bè,mi|d;df-lfiig deelt mede, dat, mede ter bestrijding vian de Werk loosheid, nog dit japr zal' worden over. gegaan tot bedijking van de buitengron- den ten Zuiden.'van den Oos t©r-Schel dee dani;. We kregen nog weer ingezonden stukken over die annexatie van 'tZand. Maar we melenea er nu een eind aan te moeten maken. We hebben ban de tegen standers volop gelegenheid gegeven hun mteemnjg kjenbaar te miaken, en nu die ver- kiezing: van de commissie is afgeloopen, kannen we afwachten welk'oordeel die commissie en dfe gemeenteraad zullen uit spreken. Uit Middelburg. Hedenmorgen is a 1 h i e r een afschu welijken misdaad aan het licht gekomen. Reeds lang was het niet .onbekend, dat de echtgenoot© van J. C. Butz wonende aan de Heerenstraat H '131, haar 13-jarig dhehtertje uit hjajar eerste huwelijk!, Ma rie StoiutjesdSjk', slecht behandelde en achter stelde bij de v'ijf kinderen uit haar tweede huwelijk. Hedenmorgen is de 13-jarige Marië uit haar gevangenis zij zat in de kelder opgesloten gevlucht en toen hebben de buren ingegrepen en het meisje, ia deerniswekkenden toestand naar het po litiebureau overgebracht. De kleine is ontzettend vervuild, de an ders zeker mooie zwarte lokken hangen smerig langs haar hoofd en schouders en daaronder ontwaarden wij vele won den, het gezichtje is als! van iemand' op leeftijd en zit vol puistjes en korstjes, tengevolge der vervuiling. Op het rechterhandje ziet men een groole snijwond, en op andere plaatsen van het lichaam1 dfaagt de kleine teeke nen van ernstige mishandeling, volgeas haar verklaring is zij zelfs dfoor haar moe der met een gloCienden pook bewerkt), •Wij spraken de kleine en zij deelde ons mee dat zij} mfeer dan 'n jam*, bijna steeds.' in Iden keljder van dfe woning is opgesloten geweest. Zij moest op de kou de steenen vloer zonder eenig dek sla pen, kousen of schoenen had zijj tnj.et aan, de kleertjes waren aan alle zijden gescheurd. Water omi zich te wasschen werd haar nimmer verstrekt. Een enkele maal, als B. die te Rotterdam werkt thuis was, mlocbt ze in de kamer komteni Toen z^l nog op school ging, welke zij dezen zomer verliet, was ook de kelder haar slaapvertrek, söims moest zij voor haar moeder werken, mapr ,wferd daarna steeds weer naar den kelder verwezfeUL Op het politiebureau is de kleine on middellijk met de meeste zorg behan deld e-n van voedsel en drank voorzien, terwijl omwonenden van het bureau met versnaperingen voor haar kwamen. Later is de klein© p®r rijtuig naar het gasthjuis overgebracht, waar zlij ten gevolge van de mishandeling zelfs' niet op den rug in bed kan liggen. Hier zal natuurlijk alles worden gedaan om de klein© zoo spoedig mogelijk t© genezen), Bij de politie is aangifte gedaan van diefstal van een lap goed voor een win terjas ten nadleele van een kleermaker. De politie hield gisteren vier kleine jongen* aan, die zich in een winkel aan de Vbchmarkt alhier schuldig maak ten aan diefstal van mondharmonica's. -» Uit VHasingen. Burg. en Weth. van VliSsingeo, stellen -nog voor het besluit tot het boe- staan van t 112.000 aan het R. K. kerk bestuur voor den blouw van een nieuwe school in te trekken en voor dien bouw I af te staan de te verbouwen centrale j keuken, hetgeen een belangrijke bespia- j ring voor de gemeente zal geven. uur, zitting houden ter benoeming v*n een lid in deze vacature. Dinsdag heeft die burgemeester van I e r is e k e telegrafisch bericht uit Ruhr- orl ontvangen, d|at daar gistenen is over leden die 36-jarige varensgezel P. C. Kos ten Lz. afkomstig vian Iersfeke. Een an dere Iersekenaar die ook te Ruhrort was heeft aan zijn ouders geschreven, dat bedoelde Kostenn bij een vechtpartij mtet eenige messteken is gedood. Nadere! bijzonderheden ontbreken. Dq overig diene was gfetrouwd met een Duitsche vrouw, welk|e thaus met haar eenig kind tje Ierseke bij haar schoon ouders inwoont. Maandagavond vergaderdie de ge meenteraad vian Ierseke. De heer W tl lem'sen was afw|cz'li- De voorzitter deelde mee, dat einde-, lijk het zwakzinnige dochtertje ran de wed. M. de Dfleu in 't gesticht Lozen- oord een plaats gekregen heeft. De gemfeentebegrp.oiinjg 1922 werd aan geboden. Zij sluit mtet f 171.948.19* in entv. en uitgj. heleft een post voor, on voorzien groot f 1129.32 en een hoofd', om'sl. van f 40.000, dat is, f 12;000 minder dan in 't loopende jaar. Van Ged. Staten is dj8 PAS vastgestelde verordening op 't vervolgonderwijs terug ontvangen met verzoek een drie tal wijzi gingen aan te brengen waaraan werd vol daan en werd besloten den duur van den cursus op 17 weken te brengten. Ook de op 26 Oct. vastgestelde verorde ning op 't koken en pellen van mossels en garnalen onderging op verzoek van Ged. Staten een wijziging. .Van den heer J. -J. de Leeuw aldaar was een adfrjes ingekomen om' een gedeel te van dien noordelijken havendam in huur of erfpacht te erlangën om' diaarop zijn bedrijf uit te ojefenen en er een loods op te bouwen. Dfeze kal naar de eischen worden ingericht en o. a. een reservoir tot het opbergen vjan de afvalproducten, inzonderheid kookwater krijgen. Na eenigie discussie, waarbij de heer Scheel© bepalingen wilde miaken omtrent geregelde opruiming vian de schelpen, omldat die veel stank verspreiden, werd' dal verzoek wiegjens onvolledigheid tot de eerstvolgende vergadering aangehou den. Hel kohier djer schoolgfelden over 1921 werd aangeboden en vastgesteld. Het wijst aan voor lager onderwijs f 542,13, voor u. 1. o. f 24)32 en voor voorfcgezfet onderwijs f 7.40, samen f 574.05. Ten slotte voljgjd© de vaststelling van de vererdieninjg en de instructies betref fende d<en vleeschkeuringisdienst. De voorzitter gaf uitvoerige inliclitin- jtea en deelde me©, dat Ged. Staten em de gezondheidscommissie de ontwerpen hadden goedgekeurd en ongewijzigde vaststelling hadden aanbevolen. De heer Poieij vroeg of deze wet ver plichtend is. Vele gtemeenlen nemen uit- stelbesluiten en die minister keurt aie goed, speciaal die voor huisslachtingen. De voorzitter antwoordde hierop, dajt dïe goedkeuringen uitsluitend gegeven worden voor vóórkeuring hij huisslach tingen en volstrekt niet de verordening o Uit Thalrn. Te Oud Vossemfeer viel een paard van den landbouwer J. L. R., ge spannen voor een bietenwageu in de Ka- lisbuurt, doi-od; dit is 't jjweede. paard, hef welk genoemde Landbouwer binnen en kele weken verliest. 22 Nov. j.l. vergaderde idte diijlkrjaad van het cal. waterschap Scherpenis- se. H©t nieuwe bestuurslid C. yan Dalen en de nieuwe dijkraadislfeden Keur en de Keijizter waren bereids den 19den dezer door den voorzitter beëedigd en namen thans voor h.et eerst aan deze vergadering deel. Er bestaan echter 2 jvwcatures in cfen dijkraad, n.l. door thjet bedanken van den heer C. Hartog Az. wegens hoo- gen oudprdom en van den heer P. C. van Dalen doordat zijn zoon als lid van het bestuur zitting nam. In deze vergadering wend de begroo ting 1921—-'22 vermeerderd in ontvang sten en uitgave^ met f 5653.86 en werd besloten om f 9533.86 te beleggen op het z.g. Grootboek tegen 2i/a pCt. Ned. Wer kelijke Schuld. De omschrijving der 'werken, uit te voeren in 1922, werden behandeld en goedgekeurd op een bedrag van f3981118 voor gewone werken in onderhoud en (Ingez. Med.) Ten behoeve van een cursus* in motor-' kennis wordt een gemefehtelokaaï afge staan, mits1 voor elk© maand dat daarvan gebruik wordt gemaakt een vergoeding van f 5 wordt verieendi. Daar met 1 M6i 1922 de thans nog geldende verordening; op de heffing van een hoofdeiïjben om §lag van rechtswege vervalt, werd in ver band met de heffing voor de (maanden Januari—April de noodige aanvulling in die verordening gebracht. De instructie van den ambtenaar, be. doeld 'in art. 9 der woningwet, wferd vastgesteld. De pensioen -grondslag voor dien amb tenaar werd voorloopig vastgesteld pp f150 en die pensioengrondslag van den ambtenaar, belast met det, uitbetaling der pensioenen der gemeenteambtenaren en hunne wed,uwen fen wOezen, eventujQél vastgesteld op f 50. onnoo djig makfen. Iedjere gelneen te moet die opmlaken. Daarna werden d© verordening en id© instructies mtet 8 tegten 2 stemmen vast gesteld. Bij de rondvraag vestigde Öe heer De Koeijer de aandacht op Üe algemeene Ontevredenheid over de buitengewoon hooge aanslagen in dp gemeentelijke in komstenbelasting. De heer Scheele trajd daaromtrent in U'lvoerige beschouwing. Hij meende dat het vermlenigvuldigingscijfer (2.5) te hoog wa gesteld. Aan die hand van het kohier over 1920 had Rij becijferingen gemaakt en was tot dfe, zieker niet geheel nauw keurige uitkomst gekomen, d|at er onge veer 2.5 miaal f 33.000, djus ruim f 80.000 zal moeten opgebracht worden, terwijl er slechts f 52.000 noodig is. Hij vroeg of de factor nog niet Verlaagd en het te veel beschrevene afgetrokken kan wor- denn. 1 De voorzitter achtte dit geheel on mogelijk. De factor 2.5 vast te stellen was een greep in 't duister, maar dit kon niet anders, omdat gegevens ontbraken. Blijkt 2.5 te hoog, djan kan 't volgende jaar minder geheven worden. Met dezen troost was men niet alge meen tevreden. De heer Scheele ge loofde ook wel, dat herziening van den aanslag veel wterk zou kosten, maar 't zo,u de gemoederen tot kalmte brengen, Gebeurt Wet niet, dlan zullen velen niet kunnen of widen betalen. De heer Poieij vroeg waarom; nog zoo veel biljetten niet uitgereikt zijn. De voorzitter wist dat niét; hij had ge hoord, dat de commissie van aanslag nog niet klaar was. Overigens begreep spre ker, dal de heeren wat moeten doen, om de volksgunst te winnen. k De he|er Poieij noemde dat teen steek onder water, die hier niet te pas komL Behalve de lieeren Poieij en Scheele achtten ook de bleide wethouders het aanbevelenswaardig een besluit tot terug- te veel beschrevene uit te lokken. De heer Hartoog vroeg of bij begra In blikdoozen a 25 stuks. I ftojgae, Med.) vastgesteld op f 298.375 voor wat betref# dfe rentevoetbijdrpge en op f 1689,76 voor wat betreft dje mjateriaalprijzenbjpdEajge- -■O Uit Zeeuvsaü Vlaanderen ïNi. EL Door !het uitschieten van een lössé zjolldertrap kwam de Vrpuw Van den Voer man Lijbaart te Retrlpm öheinlen^ Maandagavond zotoöianig te vallen dat de eene arm gebroken, de andere uit het ge wricht is geraakt. Verder kreeg zij pok eenige kleine wondjes. KERKNIEUWS. Ds. J. R Vreugldfenhil, predikant bij üe Geref. Gem'. te Borstelen, heeft aan de kas ter opleiding van Dienjarein' des Wpords bij de Chr. Geref. Kerk zijn genoten studiegelden, zljlnde f 2000, terugbetaald. De kerkvoogdij idler Ned. Herv. kerk te Schor©, die dktor dfe Synodale QoW- missie voor de predikantstracbementeri is aangeslagen vopr f 578, heeft besloten baar medewerking niet tie verleenen'. Bij de Dinsdag gehouden verkife- zing voor 2 notabelen der Ned. Herv. Kerk te Schore zijtat gekozen de bete ren O. C. Stjols en Di van Koeveringp. O Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor St.. Annaland, dlofor dS. J. H. Th. Rappard, te Brakel. Geref. Kerken. Tweetal te Kruiningen: ds. G'. H. idte Jonge te Naarden en ds.. F. Staal te Golijnsplaat. HET BINDEN VAN NIE.T-GEORGANE SEERD/EN Maandag h eteft te Amsterdam een ver gadering p'aats gehad van een groot aan tal werkgever.slxmden, welke op initia tief van Federatie der JVerkgeversor- ganisaliën inhei B.c.ekdruklceri'ibedrijT wa ren frijteengckomon, om de mogelijkheid te overwegen, dat wordt aangedrongen op een weltelijke regeling inzake de bin dend \e klaring van de arbeidsvoorwaar den der Collectie v© Arbeidsovereen komsten ook voor ongeorganiseerden. Bestolen werd de voorbereiding vau Uit Walchleren. ie Westkapelle is de prijs van de melk met 2 cent per Liter verlaagd en gfehrauht van 20 op 18 cent die Liter. ült van f 18228 64 man buil,eng©feni iScn d|e lijkkoefs niet op de tee graaf- Samen f 2-209.8-, Van d bui te on toegelaten kon worden, zulks ter werken is de hoofdschotel: aanteg van, De voorzitter zou htet terrein en de breedte der paden nauwkeurig opne men. zuilenbasaltglooiing ad f 16423.70. Aan den igemefmtev'eldwachter Jobse werd de gewone gratificatie van f 100 verteend voor ltot houden van toezicht op de werken en eigendommen enz. van de waterkeering. Zuid-Beveiand. j De heer M. den Hollander heeft zijn' Dp 21 dezer vergaderde de gemeen-' bijdragen aan de gemeente Terne u - benoeming tot lid van den gemeenteraad! leraad van Scherpeniss©, waarin ©en zen ten behoeve van den bouw van 42 te Goes niet aangenomen. Op hem volgt i vacature en afwezig was de heer W.. arbeiderswoningen door de vereemging de heer C. J. Smit Jr., en dian als laatste Bijl. „Werkmansbelang'' aldaar, is het bedrag of> de lijst der Vrijz. partij dr. J. C. de| Tot lid vanli et burgerlijk armbestuur van de daarbij aan genoemde gemeente Uit Zee nwfsch-Vl«anderen O. D. I Tot toekennning van voorschotten en k;Ï KUNST EN WETENSCHAPPEN. Vrijdag 9 December zal die heer Schmuller in de Concertzaal alhier een populair concert geven. De begeleiding) is toevertrouwd aan dien heer Jan Kui ler. In de miaand Februari zal professor; Ür. H. Siedentopf van Jena alhier ko men tnet zijn prachtige kinoma t o gr afi s che opnamen van microsdopische beelden uifj het dieren en plantenleven. Zooals be kend is hij een der uitvinders van, het zoogenaamde ultramicnosooioip. ONDERWIJS Ruijter de Wildt. Het Centraal Stembu- werd herbenoemd d© heer L. G. van toegekende buitengewone jaarlijksche hq- .ai o o -„'.-ma,.,— t idrageu uit 's Rijks kas over 1919/1920 reau zal a,s. Vrijdag, 's namiddags te 2Doorn. De heer J. van Houte, hoofd der openbare school te Vrouwepolder^ die reeds eenigen tijd ziekteverlof geniet heeft als hoofd der school ontslag aan vraagt!. De heer van Houte heeft 31 jaar de betrekking van hoofd der school te Vrou wepolder bekleed.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1