0e beste 2 Cents Cigarette Uil Stad en ProTineie No. 270 Woensdag 16 Norembep 1921. 164* Jaargang Hst Mssti is is fcron Binnenland» mm KAMEROVERZICHT. m het 1st». De Plak Pilisi ztji tsfl bres yu bloei *1 Twacde Kamer. Zittingi van Dinsdag Ten iDpzichte dter oorlogsverklaring héaft de hper Schaper succes! ge had met zijn amendement can in de Grondwet aan den Koning! op te draden jte trachten naar oplossing van geschillen met andere staten door rechtspraak. Tegenover 67 vóórstemmers stonden 18 tegenstemmers, nl. de anti-iev., dB yrijz. dem., d<e cpmlmiunisten en de heer Kol- thek. Verworpen werd met 81 tegen 3 stem men het amendement-v. Ravesteijn (referendum voor een oorLogsverklaring), en met 74 tegen 9 stemmen het amende- cuent-Marchant (geen militaire maatregeg ten tegen een vreemde mogendheid zon der toestemming van de Staten-Generaal!) Dfe besprekingen van deze zitting wa ren voornamelijk gewijd aan de kwestie der verdragen. Thans is voor verdragen alleen dlan de goedkeuring der Staten-Generaal ver eis cht, als zij betreffen: wijziging van grondgebied, geldelijke verplichtingen en andere wettelijke rechten. De regeering stelde voor een wettfatijkè bekrachtiging te eischjen voor Mie verdra gen en overeenkomsten. j De Vrijheidsbond wilde de overeen komsten erbuiten houden; en de hfeer v. Ravesteijn wilde alle daden van bui- tenlandsch beleid der regeerjng aan de contróle der Staten Generaal onderwer pen. De motieven tot het voorstel van den Vrijheidsbond werden uiteengezet door den heer Visser v. IJzendoorn. Mondelinge overeenkomsten dienen er in ieder geval buiten te blijven. Die behoe ven trouwens ook niet ingeschreven te iworden bij het secretariaat van den Vq| kenbond. Voor de schriflelijke overeen komsten stelde spr. voor onmiddellijke openbaarheid door mediedaeicn aan Üe Staten Generaal! Van regeeringszijde vond dit voorstel steun, mits er eenige veranderingen in werden aangebracht, wat dan ook ge- schieddej. Klaar in de Kamer was ér tegenstand,. Bij de stemming verklaarde de voorzit ter, dat het amendement was aangenomen met 38 tegen 37 stemmen. De steno- igrafen hadden ©chter geteld 38 tégen 38 stemmen. Er werd toen besloten d©ze zaak tot heden aan t© houden, en eerst te onderzoeken hoe het daarmee zit. Vervolgens herhaalde zich bij de be. palingen over tiet opperbestuur over het Rijk buiten Europa het debat over de on derlinge verhouding. Het woord „Kolo niën" is geschrapt. Maar de heer Mar. chant wilde nu ook niet meer van „beheer" spreken en -wil eVenals de h|©er v. R ij c k e v o r s e 1 die deel©n met name aanduiden, en voorts ook andere woorden meer in ©vertee(hste!m!minig met de ge wijzigde verhouding brengen. En de heer v. Ravesteijn wil in de Grondwet opne men het overleg met de „volksvertegen woordigingen in die djeelen. Heden s lemming 'Avond verg^jdjeringi Da pensioenwetten! Publieke tribune, gereserveerde tribu- ne propvol, zelfs de loges waren beze*. Niet minder dan 16 sprekers hebben het woord gevoerd bij de algemeene be schouwingen. Maar ze kwam in dezen avond klaar. Zelfs de Ministers konden antwoorden, en toen de vergadering te half één werd gesloten, waren de Mgj. beschouwingen af^feloopen. Er was ook niet veel aljgtemeen te be. schouwen. De belangrijkheid zit in de artikels. Alleen de heer De Kanter gjaf een terugslag op de opmerking der negee. ving in de M. v. T. over de noodzakelijke heid om 't personeel m te krimpen we gens het ontzaglijk hoog bedrag van 500 mülioen voor salarissen en pensioenen,. 'ms verscheidBnen door onbekendheid met de wet zich vjoondtetelfen zien ontgaan, in 't bijzonder ook om te wijzen op de bepalingen der Ouderdomswet, waarin dB 3e December 1921 als een datum van gfnoote be teekenis voorkomt. In de Maandagavond te 's-Gra ven- polder gehouden voltallige raadszitting werd de begrooting der gemeente over 1922 verder afgehandeld fen 'vastgesteld op een bedrag «an ontvangst en uitgaaf van f 33372,331/2. 1 De verordening op dé schoolgéWheffing werd door den raad goedgekeurd. Mini mum schoolgeld (bij een inkomen van 500—800 gulden) f 3 per jaar; bij een inkomen van 67000 gulden; het maxi mum nl. f 24. Voor het vervolgonderwijs zijn die bedragen respectievelijk f 2.40 en f 13.20. De periodiek aftredende le den der Commissie tot wering van school verzuim Werden allen herbenoemd. De verordening op het vervolgonder wijs, waaraan 18 jongens en 13 meisjes deelnemen, 'wordt vastgesteld', benevens het suppletoir kohier Hoofd. Omslag en dat der hondenbelasting. Uit Ifldd*it»ii|. Voor dfe anti-rev. kiesvereeniejug, „Nederland en Oranje" te Middel burg trad Maandagavond op de heer J. F. Heerhskferk ,lid der Tweede Kamer der Staten Generaal, om in te leiden: Finan ciën, Binnenlandsch Bestuur, Defensie, drie punten van hfet Ontwerp-Prpjgram. van Actie van het Qentraal Comité. Spr. begint met op tte merken ,djat m genoemd ontwferp niet wordt genoemd: Buitenlandsche Zakten". Hij constateert, dat het Centraal Comité daaraan vernan- g deed, wijl dfe toestand van den Vol kenbond nog zoo weinig is opgeklaard, djat een oordeel diaarover uit te spreken! schier nog niet mtegtelijk is. Wear punt a. der Financiën aangeeft, dat achterwege mioet gelaten alle niet volstrekt onvermijdelijke uitg|aven en (ie strikste zuinigheid in het staatsbeheer worde geëisehf, daar mterkt spr. op, dat djeze woordlen altijd als leiddraad dienen, moeien bij htet beheer van financiën, maai' «lat deze eisch dit jaar een bijzon dere beteekenis heeft Met dB strikste zuinigheid wordt bedofelid, dat noodigej uitgaven, indien zte ook miaar eenigszins kunnen worden uitgesteld, dienen nagela ten. Van alle kanten Werd reeds langen tijd aangedrongen op meerdere uitgaven. De regeering werd door de Kamers gedre-< ven ia dé richting van hoogere salaris sen der ambtenaren ,hoogér loonen en/. Wal het betrachten der uiterste zuinig heid aangaat, bij de opltegginjg van nieuwe lasten met het oojg op den algemeenen economischen toestand en het streven naar verlichting' van belastingdruk, mteent spr. dat de regeering bezwaarlijk een mid dlel vinden zal door Verlaging der tracte- menten tte bezuinigen; ook verwacht spr. heel wteinig van aan te wenden pogingen tot verlichting van belastingdruk. Hij onderwerpt aan kritiek de weelde belasting die of zo(o fgoed als niets in de schatkist brengt of sommigte menscbea veel te zwaar treft, de stferk doorgevoer de progressie van de belasting der hooge inkomens, de successiebelasting, waar door zoo vaak het gezin zwaar wordt wordt getroffen. Spr. acht het voor den staat van zeer groot belang, dlat de parti culiere vermogens blijven. Een succes siebelasting van b.v. 6 pet. was aan te be velen. Nieuwe belasting zial gezocht moeten worden in de grondbelasting en m de in voerrechten en accijnzen, welke laatste vooral door een groot dieel van ons volk worden geschuwd. Spr. twijfelt eraan dat voor invoerrechten op koTfie en thee een mteerderheid zou gevonden worgen. Komend tot „Binnenlandsch bestuur" gaat spr. volkomen accoord met punt a, dat voorschrijft wettelijk© voorziening ter bevordering van dfe Zondagsrust, o.m. door algemeene regeling van de winkel sluiting. Voor afschaffing van de vaccine vindt hij geen teden. Zoo ook lijkt hem af schaffing van den stemplicht hier onjuist opgenomen. Zteer gewenscht voor het practisch leven acht hij de wjjzigjng van art. 54 der gemeentewet, Wat de benoe ming van leden dter in dal art. genoemde commissies aangaat. Wat de defensie be treft, meent spr., dfat de internajtionalé verhouding eivcht, dat het leger verdrie voudigd wordt. Hij teektent de behoefte van Nederland aan een uitnemende bewa pening. In evenredigheid tot zijn getal sterkte moet dat leger sterk bewapend zijn. Ten slotte moeten we ons neerleg-' gen en tevreden stellen met het maxi mum. dat te verkrijgen is. Het mag nietverboten is den pensioen|#"omdslalg voor verzwakt, hetgeen een reden konaeu viertal leeraren van het gymnasium zijn om een vreemde mogendheid te lok-j mt steller zij voor deze alsnog te bepa- HULF AAN WEENEN. In dank ontvangen dooi' den secretaris,- ptenningmeester: 1 Burgemeesters van Zierikzete H 77.45; Grijpskerke f 53.65y»; Biervliet f 63.60; Hoek f,290.10; Meliskerke 32.1Qi/a: Borssele f 25 en Kr. 302.40 coupons; Axel f 553.68. Voorts onder de letters J. L. te Nl. 1.-. i r STUKKEN VOOI» DE PROV STATEN. Hoofdingenieur 1 Prov.Wiaterstaat. Ged. Staten bieden Prov. Staten de volgende voordracht aan tot benoeming van een hoofdingenieur van den Pro vincialen Waterstaat in Zeeland. 1. J. J. van Leeuwen, ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zeeland, in den dienstkrinjg Goes; 2. Jhr. R. R. L. de Muralt, lid van de Tweed© Kamer der Staten GtenersjaJ; 3. P. Wol f fen sporgeringenieur van den Prov. Waterstaat van Overijislsjsl' In de toelichting deelen Ged. Staten mede, dat zij bij het opmaken der vorige voordracht (bij brief van 1 Juli 192*1), die later (bij brief van 15 Juli 1921) werd ingetrokken, tot hun leedwezen niet vol doende haddén gelet op 't besluit tot re geling van den Provincialen Waterstaats dienst zooals die in de zomerzittinjg van 1881 was vastgesteld, o.a. werd daarbij voor een benoeming tot hoofdingenieur! of ingenieur een diploma van civied'-inh genieur vereischt. Np. 2 der vorige voordracht, de heer H. P. J. Schut, te Vlajardmgep, volüeedl niet aan dien eisch. Thans bieden Ged. Staten een nieuwe voordracht aan, na een herbaalde oproe ping van sollicitanten. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG Ia dé hedenmiddag gehpuden verga dering van den gemeenteraad van Mid- delburr'1 waren de vo%|ende stukken in- gekomen Pensioensgrondslag. Fen schrijven van Burg. en Weth. iwar aarleiding van een bericht van den bur- gei lijken pensioenraad, waaruit blijkt, dat de gemeente in huur aanbiedt tenten ejejn nader overeen te komen huurprijls onder beding van exploitatie van het terrein als Kinderspeeltuin «n tegen verder na der o vereen te komen voor waanden. Positie politieagenten;. Een verzoek van den bond van politie personeel in Nederland, dat het bestuur zich niet kan veneeüigten met dB wijze van arbeid der staars-Qoinmissie inzake bezoldiging van burgemeesters, amhtena- naren en werklieden der gpmeentpn ten opzichte van de politie, zooals uit de memorie van toelichting bij het adres blijkt, en het den raad beleefd verzoekt ziteh te willen uitspreken, dat betere ver zorging van het politiepersoneel' en af zonderlijke beoordeeling van de waardf van den politiearbeid in het algemeen be lang dringend geboaen is en dat het voor stel van de staatscommissie al' of niet gewijzigd, wet zal zijn geworden, betref fende de politie in strijd met het alge meen belang moet worden geacht^ Bescherming van zuigelingen. Van het bestuur der Middelburgschje vereenigingj tot bescherming van zuigelin gen een adres, dat het doel dér verepW-i- ginfe is de bevordering der gezondheid's!- belangten der zuigelingendat de -.ver. eeniging dus ten doel heeft een algemeen belang; dat de Ver. meer geld noodig heeft, dan waarover zij te beschikken heeft, dewijl haar geUdmidjdelen tot nu toe hebben bestaan uit de contributie, der leden, bedragende over 1921 f 173.50 Dat het tekort over 1921 f 614(32 be draagt en voor volgende jaren nog meer zal bedragen. Adressant verzoekt daarom den raad om een subsidie van f 600 of meer of minder per jaar, vooral ook daar de regeering alleszins aandringt .pp gemiegnjtjelijken steun in dezer/. Bespelen van het Molen watert Een adres van J. A. verborst, die zegt dat bem medegndfepldj was, dat na hpt gfereed komen van het sportterrein nidi meer pp het Molenwater zou worden gevoetbald. Nu gaan echter toch de vrij buiters er mede door en daar adress!ant reeds drie maal een ruit heeft moeten bekostigten, wat f 7.50 bedraagt, verzoekt hij ,ten spoedigste een einde daaraan te maken, daar hij meent djat twee ter reinen voldoende is voor de pretmakers! De zaak-Lamibertz1. Van G. J. Lambertz weer een schrijven waarin hij verzoekt; zïjh eisch om' f 865.65 schadevergoeding te mogen toe lichten, daar volgens hem Burg. en Weth. zich aan vuile praktijken hebben schul dig gemaakt en onwaarheden aart den raad hebben verkondigd. Adressant is niet in staat de huur voor bergruimte voor zijn meubels te betalen. Kosten Sportterreün. Een opgave der kosten van het sport terrein tot 1 November. Geraamd was NIET TE OYERTREFFBN. flfHjfcMfi JjJÜPUff A Hollandsehe verpakking m get>raikwMrwjjMng. NEDERLAND EN BELGIfc. De correspondent te Brussel van de Msb. meldt: Volgens geruchten uit de ministerieel© departementen zou het onderzoek van de Nederlandsch-Belgische kwestie dadelijk na de formatie van het nieuwe Belgische kabinet, na de verkiezingen hervat wor. den. De beide regieringen zouden, zoo verzekert men in politieke kringen, zich rekenschap hebben -gegeven van de com- mercieele en more ei e schade, door hpt v\ ielingen-conflict veroorzaakt. Van an dere zijde wordt beweerd, dat de tekst van een nieuw statuut dat voldoening geeft gp. n i)eide naties, is ontworpen, waaruit zou voortvloeien, dat België vrije toegang zal hebben aan de kust/ ken. Ten slotte wijdt spr. uit over de wettelijke regeling voor hen, die achtbare oonscientiebfezwaren hebben tegen de vervulling' van den dienstplicht. Spr. juicht het te wachten ontwerp toe, zoo maar de voste overtuiging verkregen wordt, dat de gemoedsbezwaren van hen, die deze uiten principieel achtbaar zijn. Ten slotte volg de op dez^ inleiding nog eenige discus sie, waarbij door den spreker verschil lende zaken nog werden verduidelijkt* Een nader onderzoek in het perceel in de Pijpstraat alhier, d|at vertedert week uitbrandde, heeft aangetoond, dat van het meel enz. van den hieer Min derhout niets is beschadigd, dat van den voorraad hout van den heer van der Hoek slechts een deej is verbrand, doch dat de heer Drost bijna alles kwijt is, alleen een pers, die hij als sigarenmaker gebruikte, bleef gespaard! Dit der uïne van perceel Korifedél'ft G 20 stegen gisteravond weer vlammen op, die door personeel vpn de stftdsschuur werden gébluscht Uit Ztnd-BovtJand. Vanweigte den Raad van Arbeid te Goes zullen in de eerstvolgende weken in vele gemeenten, van het tolt dien raad behoorende gebied, wederom lezingen worden gehouden, om no^J meer bekend heid te (teven aan de werking ©n de voordeeten der rijksverzekeringswetlenj Dit geschiedt in 't algj&meen wijl dog len op f3520 voor den heer dr. C. M. Bui'zer. f 2800 voor den heer dr. L. A. J. Burgtersdijk, f 2800 voor den heer dr. H. A. W. van dér Vecht en f$60 voor dBö h»er P. C. van der Wolk. Kinderspeeïtuid. Eten schrijven van het bestuur der ver. eeniging Uit het Volk—Voor het Volk, dat de zeer hoogte exploitatiekosten en den feteeds vermindfei^efiden gfeldelijkeni steun van de ingézielenen, het de ver- eeniging onmo^Lifk maken den Kinder speeltuin langer als zoodanig te exploi- teeren; dat in verband hiermede in een van ide laatste bestuursvergpdering)en een voorstel is ter tafel gebracht om den kin dei speeltuin pp te heffen ©n den tuin met annex gebouw te verkoopen; dat na uitvoerige bespreking van dat voorstel het bestuur, alvorens een daartoe strek kend voorstel in een bijeen te roepen algemeene vergadering 1© doen, besloten heeft den raad te verzoeken, de exploi tatie van den Kinderspeeltuin vanwege de gtemeente te doen feschiedBri; dat Burg. en Weth. met vrijmoedigheid dit verzoek in overweging geven, ook met het oog op de door den raad in den jaat- sten tijd ten behoeve van jte instandhou ding van den tuin verljeende subsidie; met de verleeninig waarvan de raad ge. acht mag worden in den Kinderspeeltuin, voor de gemeente in meerder of minder mate het hut te hebben erkend; dat het bestuur in verband met het boven staande, den tuin met annex gfebouw aan 47350, uitgegeven f 43313.10i/2 en nog te betalen f 3400, waaronder f 400 voor herstel stormschade totaal f 46713.10i/2. De scjhade op 6 November. Volgens oplgavo van den gemeentel bouwmeester heeft de storm op 6 Nov. aan de gemeentegebouwen dB volgend© schade toegebracht: perceel G 128 Rou- eansche kade, perceel N 7 Dam1, en po litiebureau schoorsteenBn omgewaaid en gat in het dak; stadsschuur groot gal in het pannendak; school G schoorsteen beschadigd; perceel N 12 Dam, school J en school B gaten in 't djak; vierder van verschillende gebouwen pannen bescha digd. Van de muziektent e©n deel der zinken bedekking afgewaaid. Verder zijn 89 boomen omgewaaid of in gróote mate beschadigdj zoodat rooiing niet te ver mijden is. TJifdiepen vesten. Het polderbestuur van Walcheren, schrijft dat het ingestelde onderzoek naar de vraag in hoeverre het uitdiepen in de vest van belang voor de afwatering van den polder moet worden geacht, zoo danig is, djat het bestuur van meening is, dat bedjoeld werk met 't oog op Pol der's afwatering niet noodig is; het zal derhalve door den polder biet worden uitgevoerd. Het Sipor tterreiö. Overgelegd wordt een afschrift van het contract van de commissie voor het sportterrein met den heer J. F. Pieters over het recht om "het buffet te ©xploi- teeren voor een som van f200 per jaar; verder een reglement op liet be stuur en het beheer van het sportUerrein en de instructie voor den directeur. Het Marktgeld, In antwoord top het schrijven van B. en W. aan den minister van Binnenlancf- sche zaken over de vraag of het t>elaat baar is van niet-stadgenootenj meer marktgeld te vorderen dan van stadgenoo- ten, heeft de minister gteantjwoord, dat hij er zich van moet onthouden een oor deel uit te spreken omtrent plaatselijke belastingen, zoolang de desbetreffende verordening langs dien weg, voorgeschre ven in de gemeentewet, zijjn departement niet heeft bereikt De RIjfksa ïtkeering. Ingevolge de verhooging der rijksuit- keeringen t^ap gemeenten, aal Middel burg over 1921 f 46222.44 me»r ontvan gen dan geraamd was en over 1922 f77922.44 meer dan waarop bij h»É *- mtenstellen dier ontwerp-begrooting wW* gerekend, De opfheffing ran gartni zotenen. Door Burg. en Weth. is aan den voor zitter van den Ministerraad een schrijVéA gericht, waarin zij er op wijzen» dat volgens een klaarblijkelijk door een on bescheidenheid publiek geworden dag- blsdbericht, ernstige plannen bestaan Of* het garnizoen van Middelburg weg nemen. Het behoeft h. L géén betoog dat zij die uitvoering vpn bedoeld voor nemen buitengewoon zoudten betröuren. Om die reden doen zij hierbij1 e©n beroep op den Minister mét verzoek wel in dé* ministerraad die belangen van Middelburg als garnizoensplaats te willen voorstaan. Ter ondersteuning van dat verzoek wen- schen zij onder die aandacht van den minister te brengen, dat dfe gemeente ziet ten jaüle tijden groote opofferingen van financieelen aard ten behoeve van het garnizoen getroost heeft Zoo kocht E$ in 1899 o.a, 17 H.A. grond ondier Souburg en stond dit gratis voor 'militair oefen terrein af. Ook deelen zij nog medte, dal- zij zich bij schrijven van 31 Mei tot den toenmaligen minister van oorlog wend den met verzoek t© willen medtede©letf of de geruchten omtrent wegneming v*n het Middelburgsche garnizoen op waar heid berusten, waarop die Minister d.d. 7 Juni antwoordde, dat voor de geruch ten geen grond bestond. Na dat antwoord hadden Burg. en Weth. hoop', dat aan hel al of niet blijven van het garnizoen i* Middelburg niet verder zou worden ge tornd. Hel kerm'isr vralagstufc Bij het voorstel inzake het kennis- vraagstuk was nog ingekomen een. adres ondferteekend door ongeveer 750 per sonen, die aandringen op hel behepö der aloude kermis. Eervel ontslag. Aan den heer A. Salomé werd eaptbl ontslag verte©ndi sis! ondjerwjjzer sMEt school G. i i GEMEENTERAAD TAN GDES Dinsdagavond vergaderd© dB gemee*te- rand. De voorzitter deelde mede, dat tot leden d©r bioscoopcommissie zijn be- noemd de heeren J. Wt VieningS, (voorz.), E, C. Wirts van Coehoorn (secr.),dr. Smil en Chr. Bezijen. De heer Wi. 't Hooft, hoofd der Chr. school heeft voor deze benoeming bedankt, in zijn plaats is aan gezocht mr. Ph. R. Hugenholtz. In antwoord op een vraag door den heer Constands© in de vorig© vergadering gesteld deelde d© voorzitter mede h» Middelburg wel' het plan werd gteoppper* om aan niet-inwoners mfeer marktgfeldl te Laten betalen, dan aan inwoners. E* werd echter twijfel geuit of de Kroon een dergfelijk besluit wél zou goedkeur ren, inlichtingen wei^fén ingewonnen, maar de minister antwoordde cj^at hij geen oordeel wenschte uit te spreken over een plaatselijke belastingverordening, zoo lang deze niet op de wettelijk voor schreven wijze ter kennis van den mi nister was gekomen. De schade van den hevig©n storm be draagt, na aftrek van de opbrengst van het afgewaaide hout f 500. De begtrooting van het Burg. Armbe stuur 1922 werd .goedgekeurd. Een plei dooi van den heer De Die voor ver. booging der bezoldiging van de moeder van 't weeshuis, den portier en van d© kinderbewaarster zal door den heer V d. Bout ter kennis van het bestuur gé bracht worden. Aan den heter J. P. v»un delf .Le»to*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1