1 1 ;sï, ngezonde No. 266 Vrijdag 11 Movemboi» 1921» 164* Ja&rrf&ftg- m lm!» Pastille B inn enla n d. Uit Stad en Provincie. >21, 14 - ^ywwn— MIDDELBURGSCHE COURANT. urg. aden oor den 89. elft 1», aeob- •ent. «Het rdefcr. )IJ8. sn. •rit. Br. 0.70, 1.25, l MO- js pee :alf en bjj| rit. rtreU lerest eten srember Butt. 8,'- KAAUnOTKKUCBT. Tweede Knmer, Zitting wan Donderdjggl Meen we hebben ons vergist: de iLa mer Js niét erkentelijk geweest voor de medfGfdfceling, dat de Koningin sléchts IbdJ noodzakelijïtoeid van de 6 ton verhoo ging van ihet inkomen der Kroon zou gebruik majken. GroPdwettige bezwaren zijn er tegen aangevoerd door de heeren Troels'tra ea Marchant. Mapr ook de keer De £an(«r namens den Vrijheidsbond, Kolkman namens de Katholieken en Schok king namens de chr. histori. •ohen maakten hun stem vóór het re- geeringsvoorstel geheel los van de re. geeringsverklaving, zonder, daar een ver der betoog aan vast te knoopten. Minister Ruys wees er echter in dit verband op dat we hier staan voor een persoonlijke vertoooginig van het inkomen der Kroon. En, vraagt spr., wat is' er nu teg^n dat de Koningin, die hierover al leen persoonlijk kan oordeelen, hier een verklaring laat afleggjen? Hij voegde er op een vraag van den heer Beunier aan toe, dat de verhooging onvoorwaardelijk wordt gegeven. Ook bindt de draagster van 'dte Kroon zidh in geenen öeele rekening en verantwoor. ding van het bestede bedrag behoeft niet te worden, gegeven. *s Ministers bedoeling met zijn mee- deeling was niet, de Kamer gunstig te stemmen, maar te voorkomen, dat zij1 Ijater voor een verrassing zou staan. De heer M a r c h a n t bleef echter elke splitsing tusschen boodschappen van de draagster der Kroon en de verantwoor delijkheid van d©n Minister in strijd ach ten met de Grondfwet. Hiji diende een motie in van den volgenden inhoud: „De Kamer spreekt haar leedwezen uit over het feit, dat de Minister van Bin- nenlaïidsche Zaken, teneinde invloed uit te oefenen op de beraadslagingenaan de ICamer mfedfedteeliiggfen heeft gedaan omtrent de persoonlijke inzichten van Üe Koningin, waarvoor de Minister zich niet verantwoordelijk acht." Deze motie werd echter ver w o pen met 61 tegen 29 6temtnen (die dei- drie Uiterste linker^roepen). Naast die kwestie, waarbij; "de tegen kanting tegen een nu éénmaal niet t© veranderen koningschap van dje linker- groepen blijkbaar de bezwaren gewich tiger deed maken, dan te op zich zélf verdienden, 'Werd echter ooR nog uit voeriger gesproken over de jnkomen- kwestie, waarbij tevens het kroondomein ter sprake werd 'gebracht, De heer T roet 1st ra gaf een histo risch overzicht ven dat inkomen. In 1795 werden de eigendotmtoén der Oranje'? verbeurd verklaard; daarop kwam men in 1814 niet terug, doch ter vergoeding daarvoor bepaalde in»n het inkomen der Kroon op 1.500.000 gulden, terwijl als een deel daarvan de Koning domeinen te rugkreeg!, die een inkpmén van 500.000 gulden opleverden. In 1815 werd de Som! van 1.500.000 gul den tot 2.400.000 guldlea opgedreveny doch de positie der Kroondomeinen bleef dezelfde, In 1822 aanvaardde de Koning den eigendjom dier Kroondomeinen bij de wet. In 1831 werd het inkomen wéér teruggebracht tot 1.500.000 gulden, waar- van Vs uit de Kroondomeinen. In 1848 werden de Kroondomeinen door Willem II aan het Rijk teruggegeven onder ver plichting, dat de Kroon de inkomsten,' daarvan zou blijven genieten. Men heeft toen het inkomen van de Kroon op- f 600.000 bepaald en rekende, dat uit het Kroondomein 400.000 guldenzou den komen, zoodot het totaal 1 millioen eou eijn. Nu trok de heer Troelstra daaruit de fconclusie dat men hier dus niet te doen heelt met een particulier eigen dom (wat o.i. niet juist is, daar men dan negeert het element van teruggave der in 1795 verbeurd© goederen, dat in deze regeling zit). En daarom wilde hij een opgave hebben van de inkomsten (uit dat Kroondomein, welke o'pgttve regeering niet wildé verstrekken. inet de waardevermindering van het geld, en mét ö|e gister vermelde kosten van ontvangst vap. buitenlandsche staats hoofden. Curieus: yan de zijd© van de arbei- titersVtertiegenwoordigersdie nu reeds eenige jaren steeds op 'loonsverhooginig aandringen, wegens de vermindering dier geldswaarde, werd nu bijl mqnde van den heer Kolthek betoogd, dat, als men niet pp'den ouden voet kap. rondkomen, men maar moet bezuinigen." De heer Trpelstra betoogde dat er geen enkel belang bij betrokken is Wanneer de Koningin meer luister bij kan zetten, maar wel is het een publiek belang, wanneer de Koningin "in het betrachten van zuinigheid voorgaat. Ook de heer M a r bh an t is van mee ning dat een luisterrijke hofhouding niet noodig is. Hij wenscht niet in oppositie te komen tegen de wijze Waarop vreemde staatshoofden worden ontvan gen 1, maar hij begrijpt niet pp welke gronden men de meening 'van het volk hieronder baseert. Ook is hem nog nim mer gebleken, dat het 'volk aanstoot heeft genomen aan "de wijze waarop de Koningin zich bij bipmeelandsche hezjoeken vertoont. Minister Ruys was het met den heer Marchant eens, dat een overdreven luisterrijke hofhouding niet behoeft te worden gevoerd. Maar hïj was het opk eens met de stelling, dlat het een staats belang is, dat de buitenlandsche be trekkingen kunnen worden onderhou den. Wanneer wij leven in een inter- zooals, thans, dan zekeren nationaal verband, zijn we ijok verplicht een staat op te houden. Bij de stemmingen werd de vterdee- lingslijn telkens getrokken als bij de bovenvermelde stemming ovjèr de motie Marchant, vrijz. democraten, s. d'. a, p. en communisten stonden samen te. geno.ver de anderen, op enkelen na. Zoo werd verworpen een motie-Troel- stra om eerst mededeeling tg krijgen van de opbrengst, 'der Kroondomeinen; een motie-Kolthek om, met dezelfde be doelingen de beraadslagingen te schor- Hit Middel burg. Nadat hedennacht Ja 1 hier een der omwonenden te drie uur had gemeend brandlpcht te ruiken, doch niets had kunnen ontdekken, waar die lucht van. daan kwam, werd te vier uur een uit slaande brand ontdekt in hét pand iu de Pijpstraat, waaj; vroeger de padvinders hun clublöcagl haddien. Zeer spoedig was een der „spuitmees, ters van spuit "Wi ter plaatse, en geholpen door enkele omwonenden, werd direct met blusschen aangevangen. De politie had intusschen het aLarmeeren voortge zet en van versdhill|ende zijden kwam hrandweermatei iapl aanrukken, waar door de brand zoowel van de voorzijde als door de woning van den heer Caro aan den Dam, met slangen op; de water leiding kon worden bestreden, met het gevolg, dat men te half zes het vuur meester was), de brandweer gjroo- tendeels kon inrukken èn alleen een, tweetal stangeneen voor en een achter', bleven liggen om telkens als het puin weder begon te smeulen, dit nat te hou den. Het kradhtig' optreden van de brand, weer heeft vporkomen, dat het vuur zich aan andere dan dit dubbele pand mede deelden. Benedfen-voor is het pand verhuurd aan den bode Geelhoed, vrachtrijder op Goes, die daar had staan een vrachtauto, die ook deerlijk gehavend is, verder kisten met glaswerk, kisten tabak, zakken aard appelen, kistén met ijzerwerk, 100 KG. zink en een bus met 17 L, benzine; van dit alles was alleen de auto verzekerd! BeaedPn-achter heeft de heer J. Min derhout een pakhuis van bloem, haver, Igerst, enz. waarvan het hedenmorgen nog niet bekend was, of het verzekerd was of niet. Boven had de heer F. van der Hoek zijn meubelmakers werkplaats, waar een partij eikenhout, kisten met gereedschap pen, 2 ledikanten, 6 stoelen en een lint zaag-machine stonden, alles verzekerd" Een deel der bovenverdieping w„as tot Zondag j.i. verhuurd aan den sigarenma ker H, Drost, die de woning moest verla ten d.oor de hevige stormschade. Er stond vergadering gaven zich 21 personen als lid op. 'Tot bestuursleden werden $e- kptzen de heeren D. Ie Coq, J. Klei- nepier,, A. Janse, W. Rpelse en K. Kodde, welke allen hunne benoeming aannamen. Ook gaven zich enkele personen als do nateur op. Er werd besloten te verzoe ken pm met een lijst in de gemeente rond te ga,an, tot het verkrijgen van geldelijke^ steun, door vrijwillige bijdragen en het aanwerven van donateurs. Als Gjj verkouden sjjt a«emt dan ook 's avonds voor S-ji naar bed gaat een in den mond, bet houdt Uw moad voehtig en Tooriorot boesten. Ir alnniiniuu kakertjes 75 cent. (lOigez. Med.) Uit Znid-Beveland, Woensdag' verg|adjerde de gemeen- teraad van Nis se. Afwezig met ken nisgeving! de heeren Jac. Kloosterman en D. de Kuijper. Een nieuwe verordening op het vervolgonderwijs werd vastgesteld! Tot leden der commissie tot wering1 v.anï schoolverzuim werden Ih.erbenoemd de heeren P. Meijters en Jac. Eckhardt ©ttj inplaats van den heer J. Kabboord, die» bedankt had,, de heer M. Nieuwenhuijse. Tot lid van het buiiaterlijk armbestuur ademhaling, veroorzaakt door een slechte maag of door het gebruik van alcohol of tabak, geneest men op aan- wijze met LSkeroI-Pastilles. ademhaling wordt gezond en aniver. infecteert de mondholte en de keel. werd 'herbenoemd de" he©r A. SiabbeU OveraJ verkrijgbaar EL 0.50 per doos.1 koorn. Aan den heer Wt H, Klos, arts, j werd eervol ontslag' verleend als gemeen- tegleueiesheer ©n als zoodanig benoemd 16. Med.) sen, èn het amendement-v. Ravesteijh hier echter nog! veel huisraad van dezen om het inkomen bij de wet te bepalen. Het regeeringsvoorstel wordt aange nomen met 59 tegen 31 stemmen. Te gen de sociaal-democraten, de commu nisten, de vrijzinnig-democraten en de heeren Van- GroeneptLael, Braat, Kol thek, Bijleveld en Van de Laar. Met de stemmen van communisteu( en sociaal democraten werden voorts verworpen voorstellen van die zijde om de posten van onderhoud der zomer en winterverblijven te schrappen; geen vrijstelling van personeele lasten te schenken; het inkomen der Koningin weduwe 'hij: de wet te regelengeen afzonderlijk inkomen te géven aan den Prins van Oranje. Het hoofdstuk is nu afgehandeld.. DE NEDERiLANDSCHE DELEGATIE IN AMERIKA. De Ster-do,reesponden! der N. R. Ct seint uit Washington Onze delegatie heeft een bijzonder aan- genamen indruk vap de ontvangst te Was hington, welke niet alleen vriendelijk van vorm, maar ook opmerkelijk hartelijk van toon was. Zooel bij' het publiek in de straten als bij de overheid, was de sym pathieke stemming, die de Nederlanders hier vinden, bepaald aangenaam opval- le^d. persoon, zooals tafels, stoelen, kasten, ka chels, enz., verder een hoeveelheid tabak en Q.a. een winterjas waarvan in den zak een portefeuille meL een bankbiljet van f 100. Van dit alles is niets verzekerd. Het pand zelf behoorde aan de heeren C. Geensen, J. Meijfaoom en J. Polderman, die den keltder verhuurd hadden voor opslagplaats van wijn van den 'heer J. yan (pe gelegenheidzal dan levens Hacken/berg'. Het pand is verzekerd. de 'heer Dr. A. Bakels te "Amsterdam. De penstaensgSrondsIag van den veld- wachter en den lantaarnopsteker wordt nader vastgesteld. o Besmettelijke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijk© ziekten over de week van 30 Octob©r tot en met 5 Nov. 1921 in de provincie Zee land bedroeg Febris Typhoïdea (buiktyphus)Neu zen 1; Roodvonk: St. Maartensdijk 5; Vlissin- i DiphtheritisAardenburg' 1, Koewacht 2, Middelburg 1, St. Philipsland 1, Ril- land-Bath 1, VÜssingen 2, Wemeldinge 4; Dysenterie: Axel 2. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. Verord. Regeling Gymnasium. B. en W. deelen oen raad mede, dat de verordening lot regeling van het gym nasium alhier, op verschillende punten wijziging betreft in verband met de kort geleden aangebrachte veranderingen in de Hoogte Ondjerwijswel, en met de ter uitvoering daarvan verschenen Koninklij ke besluiten. de De heer Mar oh an t viel hem daarin bij, daar de Grondwet het inkomen der Kroon splitst in het inkomen uit de schatkist en dat opgebracht door d© Kroondomeinen, vroeg hij niet Welk recht de regeering inlichtingen OVer de opbrengst dezer domeinen weigert. Minister Ruys bleef echter wei geren. Hij zei niet de minste reden- te zien om de opbrengst dier domeinen mee te deelen, dat het voorstel to-1 verhooging slechts gebaseerd is op dp verminderde koopkracht van het geld. Ook deze kwestie eindigde met een motie, n.l. van den heer Marcfhant, vragende jaarlijks een opgave vjan dte (opbrengst aan de Staten Generaal mee te deelen. Hierpver is echter niet gestemd. De motie zal op een nader te bepalen dag worden behandeld. En nu ten slotte Qe verhoogtog zelf. De regeering hefcft die gemotiveerd De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat dfc volgende, vroeger toe gekende bijdragen voor woningbouw, zul len worden uitgekeerd aan de gemeen.-' ten Baarland ten beliepve van W. Zee vaart f 1360; Bijg ge kerke ten behoeve van J. W. Reijnierse, f 1400; G o 1 ij n s p 1 a a t ten behoeve van J. Heijnsdijk, f 1500; 'sH e e r e 11 h o e k ten behoeve van L. Slokx, (i/s ged. der bijdrage) f 350-, Opsterland ten behoeve van J. S. Anema, f 1025; 0 ud-Vo s is e m e e r ten behocv© van A. J. van Gorsel en J. de Klerk, resp f1500 en f1400; Stoppeldijk ten behoeve van P. Baart, f 1400; W e s t k a p e 11 e teil behoe v© van K Minder houd e-n J. Dekker, resp. f 1500 en f 1770; 1 e r s e k e ten behioeve van A Hartog" f1200; IJ z e 11 d ij k e ten behoeve van Gh. cj© Veth en D. Lens, f 2400; Z a a ni s 1 a g te© behoeve van de Wed". J. Brnijtnzeel, 11580. v- Zeer zeker had ook de felle koude medegewerkt om het aantal nieuwsgie rigen niet groot te doen zijn, wel waren verschillende autoriteiten aanwezig', on der wie de burgemeester. Over de oorzaak is nog' nie;s te zeggen, te acht uur \ras het pand gpsloten; de beide personen, die er 'het laatst in zijn geweest, verklaren te hebben gerookt. Heden kwamen natuurlijk velen een kijkje nemen bi) de ruïne. Gisterenmiddag werd a 1 h i e r in het gebtouw der vereeniging1 een ledenverga dering gehouden van de vereeniging voor animale koepokinenting, zulks onder voorzitterschap van den heer Mr. G. J. Sprenger, die mededeelde dat het Rijk vrij onverwacht de subsidies voor ver- eenigingen als deze heeft ingetrokken en de verstrekking van entstof van hit een centraal punt wit doen plaats hebben). Daar men het niet mogelijk aphtte de f 2000 subsidie op andere wijze te vin den, werd op voorstel van het bestuur beskoten de zaak op te heffen? De voorzitter bracht dank aan den directeur en dte drie vacinateurs voor hun werk steeds voor de vereeniging gepraesteerd. De heer dr. Reijlingh dankte ook na mens de anderen voor deze woorden en de steeds ondervonden medewerking van de zijde van het bestuur. Uit Vlissingen. Burg. en Weth. van Vlissingen deelpn aan den raad mede, dat zij er bezwaar tegfen hebben, de laagste inko mens nog zwaarder te belasten door 100 pCt. op de Rijksinkomsten'belnsting te hef fen naast een niet-progressieve genic©iute- belaspng. Gisterenavond hebben te V1 i s s i 11 gen de heeren Lindejjer en De Meij, leden van den gemeenteraad, in een niet druk lMïzochte openbare vergadering ge sproken over de kwestie inzake het open baar onderwijs en de h. i. niet goed te keuren houding' van den heer Laemoes, wethouder van onderwijs. Uit Wmlch'ere Donderdagavond werd 111 de school te Zoutelande een vergadering bte legd onder voorzitterschap van den heer D. Ie Coq, onderwijzer alhier, tot •op'- richting van een muziekvereeniging. Na gehouden besprekingen werd er toe over gegaan een christelijke vereeniging op te richten, welke de naam zal dragen, van .jLndtor et Emerg-o". Staande de kunnen worden gebruik gemaakt om de verordening in overeenstemming te bren gen met ©nkele, in de laatste jaren, bij wijze van proef, aan het Gymnasium door het College van Curatoren, met hun goed vinden, ingtevperde maatregelen, van welke tevoren de wensdhelijkheid niet gehetel vaststond, doch die in de prac- tijk voldapn hebben, en derhalve gevoe gelijk in de verordening zijn op te ne men. Op giiond van het vorenstaande heeft liet Curatorium B. en W'. een nieuwe ont- werp-veiol'djeningi doem? toekomen, met wier inhoud en toelichtingl B. en W. zidh kunnen vereenigen, en die zij1 mits dien ter vaststelling1 aan den Baad voor dragen. Crediet Werkver schaffing. Na de door den Ihteer Paul in de raads vergadering van 5 October j.i. gestelde vragen ten aanzien van een eventueel© bestrijding der alhier bestaande werkloos heid van gemeentewege, en de gehou den beschouwingen te dier zake, heb ben B. en W. overwogen wat 'hen in dezen" te doen stond. Zij wijzen er op, dai na bovengfönojcmde 11 datum de werkeloos heid nog in belangrijke mate is toegte- nomen. Het komt B. èn W. voor, dat de rende 4 jaar, volgens de verordening, be- krijgen. Zij hebben goede lioop daarin le zullen slagen, waai" zij' ten vorigen jar© ook in het genot daarvan werden gesteld en de werkeloosheid thans veel' omvang rijker is dan toen. De Comm. van Fabr. en de Comm. van Fin. veretenigjen zich met het voorstel, maar de laatste commissie verzoekt in. gelicht te worden omtrent de wijze waar op de bewerkstelling! der werkeloozen zal geschieden en hoe hun loon zal worden bepaald, daar zij van meening is, dat een en ander zóó behoort te worden gere geld, dat de prikkel om werk bij particu lieren te zoeken, blijft bestaan. B. ejfi W. antwoorden hierop, dat zij het met de Commissie eens zijn, dat de door haar bedoelde prikkel moet blijven be- staa©. Ten aanzien van de uitvoering der voor gestelde werken gaan zij' in hoofdzaak ac- qoord niet de regeling, welke door de commissie van advies voor de werkloos heidsverzekering wordt aanbevolen in het haar Uitgebracht advies van 5 Nov. 192J over vroeger in haar handen gestelde adressen omtrent ditzelfde onderwerp. Bepaaldelijk vereenigten zij zich pok met bet denkbeeld der commissie over de gevallen, waarin gteen steun zal be'hoo- ren te worden verleend'. Het komt B. en W. voor, dat bij de on derhavige werkverschaffing) een zuivere scheiding zal behooren gemaakt te wor den tusschen dé landarbeiders en fa brieksarbeiders en dat voor gelijksoortig werk !aan alle tewerkgiestelden eenz©lfd» loon. moet uitbetaald worden. Voorts zijn zij van oordeel, dat h©t loon dient te blijven benjeden het geldende loon. De fabrieksarbeiders', dus de eigenlij. ke stedfelijfke weiikloozen, zullen fa. i. een Locm kunnen genieten, dat in het al gemeen blijft beneden circa f 20 per week, en de landarbeiders, die de bp]- werken zouden kunnen omspitten en der gelijke andere werkzaamheden zouden uitvoeren, een, dat in het algemeen blij* beneden circa f 15 per week. W; a c fa tl jg| e 1 d. s t e l i a g A man uen sis'. B. en W. stellen den raad voor, au het gymnasiaal natuurkunde onderwijs wordt gegeven in een der lokalen der Rijkskweekschool, de betrekking van ama nuensis in de natuurkunde aan het gym nasium op te heffenen den concierge der Rijks Hoogtere Burgerschool, P. Bruël, die als zoodanig fungeerde, nu bui- ten dienst raakt, en ruim 27 dienstjaren heeft, met ingang ran 1 Januari 1922 op wacfajgteld te stéllen, hetwelk gedu- gemeente in een aange]jeigjenh©id als Öéi ze helpend behoort op te treden, en dat daarbij werkverschaffing als meest doelmatig' middel van bestrijding der wer keloosheid h©t allereerst in aanmerking! komt. Dienovereenkomstig' stellen zij den raad voor om over le gaan tot uilvoering der navolgende werken a. ophooging van een gedeelte der gedempte vest bij de Dampoort met nog oorbanden sfraatvuil. b. spitten der plantsopnen langs de Bolwerken. c. kloppen van voorradig© keien. d. vierkanten van den Scfaroeweg, van hel begin af tot voorbij de kweekerij Walcheren" alsmede verbeteren der hennen en vqe(paden langs den Ouden VlissingKchen weg, Segeerssingel, Klevers, kerkse'hen weg! en den Singel tusschen de Langevielie-buitenbrug en 't Zand. vervanging' van d© glooiing van Vil - voordzeilen steen langs den Blauwendijk door een betonglooiing. De totaal-kosten zullen beloopen f 97251 B. en W. verzoeken den raad daarom voor de uitvoering! van deze werken aan hen een crediet van rond f 19,000 te verlfejenen. Na aanneming! vian diet voorstel zullen B. en "W. onmiddellijk trachten een bijdra ge van het Rijk in de kosten ie ver boort te worden verleend tot een be- drag' van f 75.54. De Comm. van Fin. vereenigt zich met dit voorstel. Gratificatie schoon maakster. B. en W.. steilten den raad voor aan mejuffrouw K. Roth van Zunderen, vroe ger schoonmaakster aan school B, naar aanleiding van hiaat' verzoek daartoe in aanmerking' te mogen komen, over 1921 een (gratificatie van f 40 le verieenen, en voorts elk jaar vast te stellen of de gra tificatie opnieuw zal worden verleend! De Comm. van Fin. vereenigt zich met het voorstel. Beho(ud St ads- s c h,0|0 n. B. en W. stellen den Raad voor in te trekken de bij raadsbesluit van 24 Aug. 1921 vastgestelde verordening tot wij ziging der bouwverordening, en een ver ordening tot het behoud van stadsschool! vast te stellen, waarbij rekening is gehou den met opmerkingen van Ged. Staten., Uitbr. b ij z. school Z u i d - s in gel, B. en W. stellen den raad voor naar aanleiding van een verzoek van den ker- keraad der Nederduitsch Hervormde ge meente de benoodigjde gelden beschik baar te stellen noodig voor de uitbrei ding dei' lagere school aan den Zuidsin-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1