Fijne Egyptische Cigarette PHYTINE VII OER BRAAF C°, Ho. 256. Maandag 31 October 1921. Binnenland. Uit Stad en Provincie. VEGETARIËRS 164* Jaargang Uit iWlalcheren. PRAlSiflA-vAM-VALKEIIBURQ'S- e A ••iLEVERTRy AMSTERDAM. ROTTERDAM lm Qüzes lifioea als mt grootste Midshtafematig-lJttreai werdt tfeor den haode! staads mesr m* broil pmaaM foor bet in- ©asseeFexi sn rrgilen Uh aelite]i*.stallig© es 'toe- twist© .veiPdeFiisgen. HSt MIDDELBURGSCHE COURANT. ©B RCSglSjCHE B03VDSEN. Hat wlordl nu bevestigd dat die Russï ito-vjetne geering besloten heeft de Tsarijs- ti sche schulden van Vóór 1914 te er- kennenmits de grto[ote mpgeojdliedeii de SoVjetnegeering erkennen, elke daad! van bedreiging beëindigen, e|n een definitief ven vinede sluiten. i Het lijkt tons niet overbodig om tegien te gndbte illusies te waarschuwen. Tus 0chen erkenning vgn een schuld en beta ling van de rente kap, een zeer grootte afstand liggen als tóen te dfaeii heeft tóet de regeeriug van een lapdi z|ojo Ver armd als Rusland nu istf zóó verarmd dat het dringend de hulp van anderen njojoj- dig heeft. Geld is er top 't «ogenblik blijk baar niet. i Natuurlijk kan zulk een besluit tot een beteren toestand leidpn. Maar de de finitieve vrede mjoet eerst verkregen wor den, en we weten helaas tataar al te goed, wat een mjoeilijk werk het is, een goed vredesverdrag te maken, terwijl in dit geval er nog bij ktaimt de erkenning! van een communistische regeering, die 'op dat punt zeer bijzondere èischen stelt. En als dat werk tójoicht slagen dan tóoet men er wel Op voorbereid zijta, dajt althans naar den schijn te Oordeel-, ten er nieuw geld njopjdig zal zijta olm1 Rusland zloo te ontwikkelen dat het in slaat wordt zijta oude schulden te bietalen. Het besluit is trouwens afgedwongen ütoordjat de Brusselsche conferentie de Icreüiet}-verleening aan Rusland (wat, wel te verstaan, iets anders is dan steutav'er- leening) afhankelijk heeft gesteld van die erkenning van de schul dein der vroegere regeeringen. dan aan Om de andere werkgevers min achtend 'als reactionnair in een liioek te duwen, zoodra zij over slechte resultaten van d© Arbeidswet spreken? We durven Voorspelfen dat de dui fdelijkheid der ffeiten Iden Minisjler wel( zal dwingen verscheidene vjan zijn bewe ringen van Dinsdjag' te veraten. REN LOOS SUCCES. Het succes dat Minister Aalberse door zijn aanvallende afweer hij: de interpel- latie-Drion over de uitvoering der Ar beidswet behaild heeft, doet denken aan de groote overwinningen die Duitschland behaalde op het Westfront en waarvoor de 'schoolkinderen thuis teen dag va can tie ktaegen, maar d!ie d(en toestand voor 't Duitsrhe leger gfeen sltap verbeterden. Er is van verschillende zijde beweerd «jat de uitslag dezer interpellatie anders zou rijn geweest, als er geen Kamerver kiezingen naderdfe. Er is op gewezen, dat san katholieke zijde slechts gesproken werd door de democrat is cli - ka'thio lijek a u Kuiper en Van Rijsewijk, vjan wie de laat- ste een ietwat toastachtige lofredè op den Minister hield; da,t van anti-rev. zijde al leen de arbeiderstaian Smeenk het wpord voerde, en dat van Chr. Hisjt. zijde me- tTïand zich uitliet. Maar daarentegen liet de pers van die partijen een isiletn' hooren, d!ie van heel an dere tóeleningen blijk gaf. De Chr. Hist. Nederlander kwam mfet scherpte op te gen de wijze waarop de Minister scherm de tóet een ghofot woord: reactie. En de Standpard betoogde dat de Minister door den dikken lol' van de arbeiderslei- diers misleid wordt over Wet feit 'dat de wet was een ontijdige geboorte, die in de brfoedstoof van de maatschappij niet die onophoudelijke gelijkmatige temperatuur vond die ze noodig had- En bovendien zijn er dadelijk na dat debat hog meer dingen gebeurd, die den Minister sterk zullen d(ofen betwijfelen of zijn pleidoioi velen overtuigd heeft buiten het parlement. i Allereerst ondjer zijn partij-genooien. De Zalerdlag door ons aangehaalde op< inerkiiijgen van den heer v. Wijnbergen in de Msb. o,ver de ontevredenen in de Ka(th. patrtij jgeven vejol te denken, en werden jgeïilustreerd door (een Zaterdag gepublh reerd adres van dfe Vereen, van Kath. textielfabrikanten en van dte. Tilburgsche wolfabrikanten, waarin de juistheid van velschillende verklaringen van den Minis ter ontkend wordt, o. a. wlat betreft het niet stellen van 'd(e voorwaarde van over leg met de arbeidersorganisaties. Ze verw ij?jen voor het .tegendleel na,ar de brie ven rp,n de districtshoofden, dije daar wel degelijk op afdringen bij aanvrage van o verwer kver gunning)en. Maar zéér opmerkelijk in dit verband is het elders in dit nurn!m|er vermelde schrij ven van tie Directie der Ned. Spoorwe- gjen, waarin zij ,,'mede op aandrang' der regeering" ter dekking van hat tekort voorstellen verlaging' vjan loon of verlen ging van dten arbeidstijd. AVorden niet de argumfni'ten van den Minister ter verdediging van zijn loons voorwaarden voor overwerk lam geslagen eSoor tiet fefj dat teen der grootste onder nemingen in het lancf ter dekking van lilet tekort voorsteltof loonsverlaging of Han ger arbeidstijd? Waarbij men dan Wel te bedenken heeft, dalt in deze omsLandig^ iiedfen de verlenging1 van arbeidstijd1 slechts kan bedoelengioedkooper pro ductie door minder arbeiders, dus door 't ontslag van die overbodigfen? Is hjet pok niet hèt groote bezwaar van de meeste wierkjgevers, dfaft zij door den kor ten arbeidstijd méér werklifeden moeten nemen, die dte productie te duur mlaken? En als d(at groote lichaam der Spoorwe- gne dit zoo duidelijk itytsprejefct, glaat liet LANGER WERKTIJD' VOOR 'T SPOOR WEGPERSONEEL. Door de directie der Nede{rj|ajüidschte Spoorwegen is' in de op 25 dezer gjeliou den conferpntie met de hoofdbpstuir&n dei] erkende vakvereenigingen het volgendp medegjedjeeld ,De inkotósten van hjet bedrijf dek ken niet meer de uitgaven, het tekort neemt zoodanige afmetingen apn, dat wij mede opaandrhng v'an de regeering verplicht zijin maatregelen te treffen om tot betere verhoudingen in [het bedrijf te geraken. Waar onzerzijds miaatregblen genomen zijn om voor zoover zulks' mogelijk is de inkomsten te doen vermeerderen, blij ven o. i. als' middelen, |die naast andere in te voeren bezuinigingen van mindereif omvang', tot het doel kunnen voeren slechts overloonsverlaging of verlenging van d'pn tarbeiüls'- tijd, pf mogelijk e©n combinatie van bei de. Wij mieenen, dat verlenging van den arbeidstijd het meest iaanjgjewezen mid del is, omdat iclit voor het personeel' de minste bezwaren oplevert, voor groote groepen van personeel komt men op ver re na nioig niet tot acht uren arbeid per dajg." v Alvorens in deze verdere slappen te doen en mtet de regeering nader overteg te plegpn, vraagt de directie het oordcel' van 'de Ihpofdbesturpn der erkende vak- verejenijgfingten, waartoe een bespreking zal worden gehouden op 16 Nov. art. ZIEKTEWET. Hel Corr.-Bureau méldt: Nu op het Congres voor Sociale Ver. Vegzekering alleen referaten zijn uilgte- brac'ht, over overheidsbemoeiing of de plannen PpsihumjaKupers, willen eeni- gie belangstellenden ook aan die rich ting nog eenige aandacht -wijden, welke góeds verwacht van medewerking bij de uitvoering door de bestaande ziekenkas sen. Het stelsel van niet-atabtelijke, dooi de overheid gecontroleerde kassen, is in eenige landen tot groote ontwikkeling ge, komen, o. a. in Zwitserland. Men meen de niet beter te kunnen doen dan een spreker ,uit dit land uit te noodigjen,, die in eten wetenschappelijke voordracht over de toestanden 'daar zjal inlichten,. De lezinjgi zal' te 's'-Gravenhagte gehouden; worden op een nader te bepalen daluml in Noveinher. Er heeft zich inmiddels' een cominissie gevormd, bestaande uit de 'heeren me. V. R. Rutgers1, tór. dr. A'. van Rijckevors- sel, E. M. Teenstra en J. E. Wj. Duys, leden yan de Tweede learner; mr. M. W, F. Treub, de hoogleeraar jhr. mStj. B. C. de Savornin Lohtóan, de heer H. P. 'Mutters Sr., industrieel en de he ere ij T. D. Gaastra, J. F. Kuyer en mlr. W. H. A. Elink Schuurman, resp. bestuursleden en adviseurs van het Nederlandsch Ver bond van Ziekenkassen. Hoewel van deze laatsten het initiatief is' uitgegaanwilden de overige heeren zich san 'medewerking niet onttrekken, van oordeel, dat hoe men ook over de beste uitvoering denken tóoge, in elk ge val onpartijdige en veelzijdige inlichting slechts bevorderlijk zijn kan aan de uit eindelijke regeling; en behield zich trou wens zijta vrijheid voor om in deze of gene richting verder te gaan. Uit Middel burg. Deze week maakt de Minister 'van Arbeid een dienstreis in het Zuiden, llij kotait daarbij opk in Zeeland. Donderdag komt bij te Middelburg lom te zien wat bier fop 't gebied van Woningbouw is geschied. We verwijzen de belanghebbenderf naar de advertentie in dit nlum'mer be treffende de Openingsuren van de .ont vangkantoren der Registratie, njois. 1 en 2 alhier (St. Pieterstraat). Nu de winter najdfert en de wjerklolosr heid toeneemt, zal het werk v'an die vteree- niging Kinder voeding" alhier Weder met kracht worden aangepakt en zullen de hongerige kindieren zich in het beken de huis in dp Latijtasche SchO.olsiraat, weder te goed komen doten, aan ge stampte plot, i3(«n soep of wat anderjj de klok heeft gereed' gemaakt. Maar |otó de kleinen djt eten te bren gen is hulp nppdig; ieder jaar heeft liet bestuur die hulp gevónden bij dames, Oudere en jongere, djie eten of meer dagten per week van half twaalf tot één uur aan wezig waren. Dit jiaar zijn er, dolordlat helpsters van Vroeger afvielen, krachten te kort, en gaarne voldoen wij aan het verzjodk Om anderen op te wekken zich vOOr dit tóenschlievend' werk aan te mel den bij mevrouw Dumfon Tak—Van Trigt. o Woensdagavond te half acht heeft een openbare vergadering in die Oude school te Koudekerk© plaats, waar de annexatie van het Zand zal wiorden besproken. Vrijdagavond wordt een der gelijke vergadering' gehjo,u,d©n in P|ax Ipr trantibus Op 't Zand. Vrijdalg|avotad vergaderde de raad der gemeente Arnemuiden. Afwezig was de heer Wl F. Th. van der Bijl. De voorzitter deelt o. a. mede, dat pp een gtedaan verzoek om het kapverbod, vata de hoornen op de oU'de beglraafpiaatsl op te heffen, bericht is' ingekomen dat liet kapverbfod niet Opgeheven kan wor den; dat het kasgeld, dat bij' de Nat. Bank te Middelburg! oiitgtezet gteweest is, weiter teruig|g!eh.aald is met het doel dit op "de Ned. Bank te zetten. Daar deze bank echter geen rente be taald, wondt op voorstel' van den tlteer Schuit de zaak in handen (gesteld v(an B. en Wl Een verzoek om ontslag1 al's on derwijzeres' van mej. E. Leigaaij met in- Igtang van 10 Nov. art.wordt eervol ge. geven. Verzoeken van de heeren Wl de Wolf en E. W'. Neujgjenbauwer, tot gebruik vata ischOolltekalen, de eerste tot 'het ge- ven van lezingen pp landbouwgebied in de s'chool te ICfeverskerke, en de twecdtö voor het geven van teekejilessen in de gewilligd. school te Arnemuiden worden beide in- O-p voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen besloten, ©en voor stel van Ged. Staten om advies inzake voorgestelde regeling der jaarwedden van den Burg!. Stand (verhooging) niet in te willigen. Vastgesteld wordt de begrooting der kosten van den keuringsdienst warenwet. Aan de orde komt thans de behande ling der verordening en instructie ter uitvoering der vleeschkem'ingiswet. De voorz. deelt mede, dal het in de bedoeling ügt deze wet op 1 Febr. a.s. in te voeren. Onder hel eerste centrum' zullen Middelburg', Arnemtaiden "N. en St. Jppsland, Sint Laurens, Grijpskerke en, Veere vallen. Daar door omstandigheden het mee- rendeel der raaidsleden geen inzage lieeft gten,omen van de circulaire, wordt de bespneking! uitgesteld tot een volgende) veig(adering. Naar alaoleiding' van een ingezonden stuk in ,_De Zeeuw" worden maatreg!e.| len besproken oni .de houdinjgl van som-1 rnigie lieden tegen te giaan, na het slui ten der oafé's. Er werden echter daar omtrent geten hesluiten genomen. De heer Schuit vraagt bij de rondvraag of er al eens1 aan gedacht is zich in ver. binding' te stellen met het rijk in ge. val er werkloosheid komt. De voorz. zegt, dat het in de bedoeling) ligt, wanneer het spook der Werkeloos-' beid hier binnen komt, hierover te spre ken. Tevens vroeg de heer Schuit taf B. en W. al een plan gtemajakt hadden pm de ai-mteubeidleeling te veriipogjen. Dit is nog) niet glebeurd. De heer Schuit vraagt dit in de eerste vergadering van B. en W. te behandelen. De voorz. zegt, dat dit zijin plan is. Daarna sluitinjg'. o Uit Zul d-B e v e i a n d In die raadsvergadering Van Don derdag j.l. der gemjeente Schore waren afwezig de beteren Potter en Van Rijn. De jaarwedden van de ambtenaren van den burg. stand worden overeenkomstig die regeling Van Gfed. St. vastgesteld op f 25 en f 140. Bij de behandeling van dje genteen- tebegrooiling werd; op hlet verzoek vian den Igemeente veld wachter Hemmek'am om in voering vfin premie vrij pensioen afwij zend beschikt; voor de poliltifeschiool le Hilversum een jaarlijksche bijdrage van f 10 toegestaan, de huurwaarde van de woning voor het loloofd der school be- p,aalci*op f 350, waarna de begrooting in ontvangst en uitgaaf werd vastgesteld op f 26.433, 276 met een post voor onvoor zien van f 769. Bij de bespreking van die ontworpen' gemeenschappelijke regeling voor den vleeschkeuring'sdiiensl in den keurings kring Kruining'en ,werd bezwaar geop perd legen dte wijze waarop in de betrek^ king van keuringlsveearts, vo.or d|e eerste maal wordt voorzien. Vastgesteld werd een nieuwe verorde ning voor het ver volg-on der wijs in ver- haud met de combinajtie van dien jongens- en meisjesteursus. In besloten vergacipririg1 werd bespro- 'ken het plan tot demping van den |gte- meenteput. Besloten werd tot aanschaffing van een nieuw torenuurwerk mjet drie wijzerpla ten. De kosften zulljen uit een geldleening) worden gevonden. Op het ter vorijge Vergja;d|ering reeds ter tafel gebrachte verzoek vjan J. Molhoek lom volgens de bepalingen idp1' -Woning wet voor hem eien perceel g'rond beschik- bfelar te stellen werd afwijzend beschikt Dajarha sluiting!- o Uit Nbilard-Berelanitl. De cpanimssie uit Üe ingezetenen' van .W i s s e n k e r k e, die advies heeft uit te brengen lover het wetsontwerp tot vereeniging van de gemeenten op Niolofrd-Beveland, heeft Zaterdag' j.l. in een Openbare vergadering medege deeld,, welk advies (afwijzend) djolor haar is opgesteld, en dé gronden, waarop het berust. Tevens gaf zij gelegenheid tot het vragen van inlichtingen, waar men dit wenschen mfocht. Van dje gele genheid werd doior vier aanwezigen ge bruik gemaakt ên hpewel erkend werdj, dat een deblat geen invloed meer heb ben kon jöp het gevormde advies, kwam de ged|achten"wisseling toch als van zelf tap 'beschouwingen omtrent het pro en contra der samenvoeging neer. Voioral de bezuiniging werd onder ver schillend licht gesteld! De vragen en OP" merkingen wei-den gerieedtelijk door de clomtaissie beantwoord, aan wie door den fatargetóeester (voorzitter) namens de gemeente dank gtezegd werd voor hapr serieuzen arbeid. -- Evenals Op Cplijnsplaat verklaarden de gemeenteraad van Kats en ook de cjomknissie uit de ingezetenen dier ge meente zich met algemeente stemmen tegen samenvoeging der .gemeenten op Noord-Beveland. Men meldt ons uit Cplijnsplaat, dat pp het adres tegen samenvoeging der gemeenten (op Noord-Beveland, dat ver- zonden zal wprden laan den ininister en aan Ged. Staten, idjoor 464 hoof den van gezinnen is geteekend. Uit Schouwen-Dutveiand. Op 25 Octjober wei-d, naar de Z. N. meldt, ter hoogte van Wenteldinge aan 'bioiord van het stoomjacht „Sphinx" door het personeel der visseherij-polilie aan den voorzitter van het bestuur der Vis- seherijen, Mr. A. J. F. Fokker, een hul deblijk aangebioiden naar aapleiding van diens 25-jarig voorzitterschap. Dit ge schiedde diojor het btestuur van de ver eeniging dier ambtenaren „Kameraad schappelijk Belang", de opzieners Sip- sma, van de Zande, v. d. Hede, Wesdoirp en den schipper Ólree, bij mjondp van. den icpziener le klasse Sipsima, die in een hartelijke toespraak overhandigde teen keurig dlopr die iirmk Dert te Vlissingen vervaardigd (ailbtam toet photographieën van al de Vaartuigen en van het personeel pp ieder vaartuig. De voorzitter dankte voor dit ge schenk, verklarende een dergelijk ge schenk, vertolkend de goede ge'voplens van het perspneel, zeer op prijs te stel len, en herinnerde aan de vele en gl-pote veranderingen, die in Üe laatste 25 jaren ten nutte van het geheele persioineei zijn tot stand gekomen. Uit St Philipsland. Aan J. Bijl is op zijn verzoek door den Colmmi ssarls der Koningin in Zeeland eervlol Ontslag verleend als gemeenteveld wachter te St. Philipsland mtet in gang van 1 Januari 1922 (Iers, en Th. ct.) ——a> Uit Tholf n. In de Zaterdag te Stavenisse ge houden vergadering' van ingjelanden van het waterschap Stavenisse is, ter voor ziening in d|e vacature ontslaan door hef bedankten vjan den heer C. Steendijk, opgeir.aakt een is laat van voordracht voor een gezwor|ene. Hierop zijn resp. geplaatst de heeren A. van Luijk, Jac. Goukeer en M. J. d,e Rooij. g te Stavenisse In blikdoozen A 25 stuks 50 cent. f (Iagtez. Med.) gebruiken regelmatig, het uit plantenkiemen bereide, over voeding bewerkende verkrijgbaar bjj apothekers en drogisten. (ingez. Med.) (Ingea. Med.) (Ingez, Med.) In de gehouden gemteentteraadsverg'. werd vast gesteld een verordening Volgens art. 178 der gemèentewet, in zake de van krachtsverklaring der geldende politiever ordening'. Vastgesteld werd de begiroo- ting der gemeente voor 1922, in ont vangst en uitgaaf fop f 44234, 28 en goedgekeurd die van het plaatselijk armbestuur in ontvangst en uitgaaf op f| 2160.26. Vastgesteld werd een verordening op het vervOlgotaderwijs en werden bij dit Onderwijs benoemd de heeren Oudeduys en Buijze en taiej. Suurland, na intrek king van hun Vroegere benoemingen bij het herhalingsionderwijs. In de vergadering van den genteentei- ra,ad te Scherpenisse op jl. IJon- derdlagavond, werd naar aanleiding van een schrijven van. B. en W. van Goes Snet de 'begrloo'ting' van den keurinigsr dienst van Waren, goedgeVoJnden dat dien aangaande bezwaren laan. Ged. Staten zul len wiorden med|egedeeld. De Minister van Arbeid meld'de dat verzoeken om ontheffing der voorkeu ring van varkens, schapen en geiten voor huisslachting alspog geen punt van over weging kunnen uitmaken zoolang art.. 46 der vleeschkeuringswet niog niet in werking is. Een schrijven was ontvangen van Geü. Stalen, meldend© üat de Burgemeester zloplang hij niet in de gtemleente woont, violor de ingezetenen zal zijta te spreken eiken werkdag (behalve d|es Zaterdags) des vtoprmididags van half tien tot half elf ure. Het sch(o|olgeId werd geregteld als volgt Bij een inkomen van f 600 tot f 1000, per maand en per kind; f 0.25; vöjor elke f 400 meer inkotmen f 0.10 per maand meer, tot een maximum van f 1.25 voor inkomens van f 4600 en daarboven. Tol onderwijzers bij het vervolgonder wijs werden benoemd de heeren R. Jager (hopfd), D. J. Hartog, J. C. dte Bruijne, M. C. Oudesluijs en mej. C. A. Hartog. Aan B. en !W'. wordt machtiging ver leend tot openbare verhuring der s chppl re gen bakken Vaststelling gesfchieddle der gemeente- begriooting over 1922 mei een eindcijfer van f 37 1 56.296 in Ontvang en uitgaaf. Tot ambtenaar belast met het toe zicht op de naleving van de in art. 1 der Woningwet bedoeldle voorschriften en van andere wettelijke bepalingen nopens de volkshuisvesting werd benoemd de heer Jac|ob Muller alhier, met ingang van 15 November 1921, op eene jaarwedde van f 150. KERKNIEUWS Zaterdag' werd wijten üs'. H. van Selmis te N i s s e begaven - Namens dte ieden der hervormde gemepnte en ook namtens den heer A. F. Ch. Ppnt, predi kant aldaar, die wegens een te vervulten preekbeurt in Antwerpen verhinderd was 'de begrafenis bij' te wonen, waren mpoie grafkransen ten sterfhuize be. zorgd. Het lijk Werd grafwaarts gedragen door den kerkeraad en leden der kerk voogdij te Nis se. Behalve de'familie waren tegenwoordig de 'heeren J. P. van Mell'e, liervormd predikant te Kralingen en H. Metz, emeritus predikant te Rot terdam, een p,ude vriend. De eerste sprak een hartelijk woord ter eere ©n nagediach- lenis van den doode uit naam zijner |ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1