O EST De nieuwe 2 cents Cigarette No. 254. Binnenland. Uit Stad en Provincie. ¥?ijdag 28 October 192i< 164* Jaargang KAMEROVERZICHT. (1 wee die Kamer, Zitting van Donderdag ÜFen Opzichte van de, zacht uitgedrukt, Keer gfematigdfe belangstelling van het igroote publiek voor de aanhan gige grondwetsherziening, toont de Ka mer zich werkelijk een. spiegelbeeld van .wat er in het volk leeft. Woensdag moest öe zitting vroegtijdig gesloten worden jotaöat voor het oogenblik gieen sprekers aanwezig waren. En gisjer "hebben slechts [65 leden de prestentielijlst getPekend, wat natuurlijk beteekent dat er nag veel' min der aanwezig waren. De debatten nemen djan ook geen hoog® vlucht. Gister was het belangrijkste de uiting die de heler Kolkman gaf van de ont stemming van de katholieken over het intrekken van het voorstel tot afschaffing! van het hatelijke processie-verbod. Hij noemde zelf zijn woorden een pijn lijk protes/t," en verklaarde ronduit dat het door de regeering gelfeyde verhand lusisdhen deze intrekking en de pastoors- tractementen h(em gfebeel ontgaat. Tegenover deze opmerkingen stond lof door den heer Schokking (ch. hist.) uitgesproken over dfe intrekking; hij verwees naar Spanje en Italië, waar wel degelijk de h'oedën van tegenstan ders' bij processies worden afgeslagen, en- betoogde dat absolute vrijheid haar „begrenzing vindt in de vrijheid van ieder. Daarentegen was dfe heer Rutgers wel is waar erkentelijk over de intrek- king, miaiar niet omdat hij bezwlaar had tegen de opheffing van het verbod, maar omdat daarbij z.i. ook de financieele ver houdingen van Rijk en Kerk moeten wor- den geregeld. Bij geen dezer drie sprekers kon men Iets' merken van igroote geestdrift voor de overige voorstellen Nog zij gemeld dat de heer W1 ij n- ko p een rede hield ter verheerlijking van het sovjetsysteem. Van den Vrijheidsbond meldde zich geen spreker aan. Men was dus reeds spoedig toe aan het regeeringsantwoiord bij monde van .Minister Ruys de Beerenbrpluck. 'Deze stelde allereerst tegenover de hee ren Miarchant en Troelstra recht. diat deze herziening niet een gevolg is van de gebeurtenissen van Nov. '18. Slechts (omdat Minister Gort van der Linden de (veranderingen Van kiesrecht en onderwijs niet in gevaar wilde brengen djoor ze mët andere Veranderingen te verhin- jden g zijn niet reeds toen nieuwe be palingen betreffende de tnoomsjop vol ging, jolojrlogsverklaring, Staten Generaal, en publiekrechterlijke organen voforgesteld- Alleen een ietwat verhitte verbeelding Joui vlofor deze herziening oorzaak vin den in de stukjgeslagjen tronen en rej Vlolutionnaire daden. Van het antwtoiord op dje verschillende (onderdeelen door vorige sprekers aan geroerd, zij in 't bijzonder aangestipt, dat betreffende het processieverbod. Hij1 /ontkende dat de beweging van Juni 1 tegen de f '.opheffing daarvan invloed heeft gehad op de in de eerste dagen dier maand door tie regeering gjeno- 'mten beslissing, oiin het hoofdstuk Godis- dienst geheel onveranderd te laten/, daar de herziening d]er finanlcieele regeling 'OP brïoverkomel ijke moeilijkheden stuitte. De (h! eer Marchant heeft nóg gedu pliceerd en heden volgt de heer Troel- ,stra. i mlee, de Weesten ertegen, enkele er vio|or, maar besloten werd als vereleniging gfeten uitspraak te doen, daar dit geen kwestie is die dje beginselen der partij raakt, zopt- dat er geen aanleidjirig is tjot een bindende; stemming. Bjovendien achtte men de ver strekte gegevens Onvoldoende voor de finitieve beoordeeling. Besloten werd niet detel te nemen aan de werkzaamheden van het Coimité in dé bekende vergadering van besturen der kieslvereenigingen hier ter stede be noemd, bm te komen tot het samtens,tel-i len van de domknissie van 13 bij enkele candidlaatstelling. De vergadering was Van oordeel diat de samenstelling dier com!- missie behólor.t te worden overgelaten aan het vrije initiatief der burgerij. B'ij de bespreking werd gewezen op het vooruitzicht van het vormen van een comité van actie, waardoor een ver kiezing enkel bij candidpatstelling tloeh zeer onwaarschijnlijk wprdt; werd, in het licht gesteld dat er zeker gjeen reden is vopr samenstelling der qomknisjsie vol gens de evenredige verieigenwpolrdiginjg der vjorige verkiezingen, en dat dit niet een jonderwerp is, Waaróver die beslissing doior dfe pplitieke vereenigingen mialg wor den genomen. De vereeniging zal dus geen oanldïdaatj aanwijzen voor die commissie en liaar lelden volkomen vrij laten. Gi sterenmidd|ag telgen 5 uur ont stond een storing in de Sitroomlevering vjopr de electrische tram, waardoor zoo wel de tram' Vlissingen—Midjdelburg als die van Vlissingen m|aar liet station ruim! een uur stil stonden, wat Vooral met den Dpndferdag aan zeer velen girpot on gemak bezorgden. Enkelen keerden per trein huiswaarts. -o- 1VIEÜWE REGELING VAN DEN DIENSTPLICHT. Verschenen is htet afdeelings vtersllag der Tweede Kamfer inzake de nieuwe reget- linig vim dien dienstplicht. De kritiek is omvangrijk, maar een beeld van de stem ming is er niet uit op te maken. DE NEDv-INDISCHE LEENING. a i^in^'ster vfn Koloniën heeft beslist dal het aanvankelijk op f 100 millioen bepaald bedrag der Ned,-Indische leeningl tl 923B is teruggebracht tot f 56 millioen 'overeenkomend mtet het bedrag, dat hem! in totaal is toegewezen .op die voor die leening zoo hier te Lande als in Ned.- Indië ontvangen inschrijvingen. Uit deze beslissing volgjt, dat de ont blekende f 44 millioen zullen worden bgevoegd bij de nog van de Ned.-Indische leening 1921 resteerendte f 75 millioen' en te zijner tijd uitgegeven zullen worden U.it Middel burg. In de gisteravond gehouden algem'. ledenvergadering van de afdeelinjg Mid delburg van den Vrijheidsbond werd de annexatie van 't Zand besprjoken. Ver- sfehillende leden deelden hup oprdeel Uit Wialcheren. Onder voorzitterschap van Ami heer Jacs. Bppne Pzn., werd te Koutreker ke de algemteene vergadering gehóuden van de Chr. vereeniging „Het Grjoene Kruis". De vloprzitter deeldle mfede dat dlolor het Haarlemsche Diacpnessenhuis mtet 1 Oct. jl. de post „Kjoudekprke" is opgeheven en diat dfe diaclones-zu'ster L. Allaard als zoodanig' ontslag heeft gfe- niomfen, en zich van! af dien datum heeft verbonden aan deze vereeniging. Ten ge volge van dezen nieuwen toestand, en toet het oóg op geld'midjdfelen, is door het bte stuur lontworpen een circulaire die aan de ledfen zal wprden uitgereikt, en waarin is vastgespeld een zeer miatig tarief voor het gebruik' v(an verplegjings.- iartlkelen, terwijl aan hen die gtetnieten van de züsterhulp, w'ordt gevraagd een gift aan de vereeniging te willen! schenken Mo ven de cpntributie. Daarna werden in de vacatures, lont- staan dlolor periodieke aftreding, en door vertrek uit Walcheren, gekozen de heeren Jacs. Bppne Pzn. en G. ten Brink te Kp.Udekerke; P. Florisse te Biggfekerke, ds. van Hoven en J. Jadobse te Melisker- ke, David Klodde, J. Kleinepier en Gilles Klodde te Zoubelande. Maandagmiddag hield de raad van JV. en S t. Job sland een openbare vergadering. Afwezig was het lid Ploppe. Vjóór dat de vergadering gjeppend werd was het bestuur der N. V. Autobugdienst in de gelegenheid gfesteld del sublsidiei- aanvrage vlojor de autobiisdienst tu'sjr schen deze gemeente en Midjdelbkirg na der toe te lichten. De beerten Hartman, Buys Balliot en Hiller waren 'daarvoor 'aanwezig. Nadat dee aönvragfe dlolor den heer Hartman nader was tpegelicht, stel de dee voorzitter direct aan de orde Üe behandeling van Vprepivermeide sub- su|dieaapvrage. Het vjopr stel van B. en ÏW. icta de gevraagde subsidie te Verlee- uen werd met 4 tegen 2 stemmen ver- Worpen. Hierna jis ppn de órde hef aangebonden vjojorstel van B. en W. om' dfe gemeente belasting met ingang vapj 1 Mei -1922 te dloen plaats hebben ,d(opr de rijksadmi nistratie. De stemlmlen staakten nu weer 3 tegen 3, zjopdat het vporstel verwor pen is, en aan de regeerinig verzoekti zal worden die belasting zelf te mógen innen. Daarna deelt ;de vjoprz. mfede dat vOor- loiopig voor rekening dezer gfemfeentfe in het Krankzinnigengesticht „jVrederust" te Bergen óp Zoom' is opgenomei^ een, 19- jarige jongeling. Verbolgens Wordt uit 13 sollicitanten tot londerwijlzeres aan dfe O. L. school benloemd mtej. J. W. Happee, thans in ge lijke betrekking te Breskens.. De benoe ming geschiedde met 5 steminten terwijl 1 stem was uitgebracht op mfej. Jansen te Lekkerkerk. Op de circulaire van Ged1. Staten in zake de nieuwe regeling djer jaarwedden van de ambtenaren van den Burg. Stand werd beslatten hun te adviseeren dite jaarwedden te laten ziopals ze thans zijd, aangezien die in Februari jl. pas op nieuw z'ijh geregeld. De van de gemeente Goes ontvangen' begrlopting van den keurinjgsjdienst van waren vopr 1921 werd goedgekeurd. Op een adres van dien Ned. Bjottd van Gem1. Ambt. pirn! de gemeep te-ambtenaren vrij te stellen van 'betaling der bijdrage vjopr pensioen, werd afwijzend' beschikt'. Van de gemteente Midjdelburg is be richt Ontvangen dait dje gemieenlte bereid is Op nader Overeen te kotden voorwaar den, zpp noodig, hulp te verleenen' bij brand in deze gemeente, waartegenover Üe NieuwlandsClie hfeandweer zpo noo dig hulp zal verleenen Mj branden in een zekeren kring dier gemeente Mid delburg. Besloten wprdt ontheffing te vragen vopr 5 jaar van de in dfe vleeschkeurings- wet voorgeschreven vóórkeuring voor varkens, schapen en geiten. Een adres van het Cpmité ter beharti ging van de Algemteene Belangen van Overheidspersoneel, betreffende adhae- siebetuiging inzake de samfenwerking van vakorganisaties en een centraal lichaam' van gemeenten, werd voior kennisgeving aiangen'omten. Hierna werd de btegrploting behandeld Vopr '1922. Het totaal der ontvangsten en uitgaven werd Vastgesteld' Pp f 31.661.08. De ppst Hoffd. Omslag isj geraa'mü op f 12000 |oï f 1000 minder "dlan in 1921. B'ij het behandelen 'dfer begrjobting werd bog van gedachten gewisseld over het aanstellen van eemi Vasten gemeentewer ker, die [oi m. verschillende onderhouds werken zloiu kunnen mloieten doen, die nu dlolor vaklui xnoeten Verricht wordfen. Wegens de hPlogp kosten besloot men echter daartoe nlog niet over te gaan. Daarna wérd dfe vergadering gestoten. Uit Z u Ö-B e v e 1 a n d In de Woensdagmiddag gehouden vergadering van dien raad der gfemfeentfe 's H.-Aren,dskerk'e waren met ken nisgeving afwezig de heeren Smit, Lin- denberg en Oudkerk en zlohder de hee ren van Gorsel en Valkier. De verordjeninjg! regelende het vervolgd onderwijs werd zPnder discussie vast gesteld, evenzioiO' dfe voorschriften voor het schoonhouden van gehouwen en ter reinen van de openbare lagere scholen in de gemeente. De verordening van den hoofd, omslag werd gewijzigd in dien zin dat in 1922 maar belasting zal gteheven worden van 1 Januari tot 1 Mei, daar na dien dfatum de inning djoior het Rijk zal geschieden» Met het oog op de verleende houw- premie's werd dfe gemfeentfehegnoioting ge wijzigd. Met de circulaire inzake de nieuwe regeling van de jaarwedden van de amb tenaren van deri'Burg. Stand werd! instem ming betoond. Donderdagavond werd te K o e t i n- ige een optenhare raadsvergadering gehou den. Na, eenige discussie werd' ,aan de wo ning van het hjopfd Hier school alhier het karakter van ambtsAvpning onjttrok!- ken ien de huurprijs vastgesteld pp f 400 per jaar. Hierna werd aan den loniderwijlzer W., 'van Liere, PvereenkPmstig zijh verzpek, wegens zijn benojeming1 elders mtet in gang van 1 Januari a.s. eerviol ontslag verleend als ïmderwij'zer aan dfe open bare Lagere s'dhPioI alhier, en Averd be sloten een schoollokaal 'beschikbaar te stellen vpior het geven van een cursus; vjopr volwassenen in bedrijfjsleer en lonJdbouiw!-e>cfohomie. Als vpjgend punt Van de agenda stelt de vpprzZitter aan 'de orde, een voor stel tot schors jng van den heeir /Straub als raadslid dezer gemeente', we gens leveringen aan het Burgerlijk Arm bestuur alhier gedlaan ,in strijd mtet de bepalingen dier gemeentewet. In dfe vlorige vergadering staakten die sttehir mten (qiver dit Voorstel.. Een uitgebreide discussie ontstaat 'waarbij de heer Lenshoek zfe'gt tegen te zullen stemmen, omd|a(t hij nipt over tuigd is, (djat het Burgerlijk Arrnbfe- 'S.tuur alhier een 'gem.eente-instfellip,g ipj. Hij! npelnlt het spijkers zloeken op 'laag water en hekelt de 'gfeheele Avijfee van djoen. Waarom', aldus spreker, ver leden jaar niet geschorst en feu Aviel? Wethjoiuder Trimpe Avijjst Ier op, dat het "hier een levering geldt lover 1920; •verleden jaar, toen dfe rekening van het Armbestuur pver 1919 werd on derzocht, betrof hpt een levering oVer laatstgenjoemd. jaar en gedjaan op eeri tijdstip waarop die heer Strauh' npg geen raadslid! was. De heer van der Voort verklaart een ander standpunt in te nemen dan de heer Lenshoek. Het staat voor hem' vast dat er niet geleverd inlag wórden dlus kan hij niet anders dan voor schor- 'sing stemlmen. De heer Evfersdiijik tracht een minnelijke weg tot pplossing der kwesjtie aan dfe hand te djoen. De heer Straub wil echter daarvan niets Aveten. De Raad1 hefeft, Vol gens laatstgfenloemde, thansi dje gelegein heid zich van „een lastig elemlent" te onjtr dloen; de zaak is nu aanhangig en moet mdar wordfen afgewerkt. De heer van der "Vioprt protesteert te gen üe Avijfee waarpp dje heer Straub zijn gfevfeelens ludht; het giaat hier niet lom1 den pertoioh mhar alleen op' grondfen' van recht en 'billijkheid. De gehouden stemming toont aap, dat de heeren Lenshpfek en Htoogstratfe tegen schjorsing zijh, alle pverigfe raadsleden vjopr. Hierna wprdt Idle geïnte en te-!be ghooting vjopr 1922 'btehandeld. Bij den po;st „Pnidferhpud van het raad huis" vraagt de heer Lenshpek óf dfe bewpning van het raadhuis d|oor den se cretaris en diens gezin nóg langer Atoort m|oet duren en of wel naar eten andere Avjöning wordt uitgezien. De secretaris verklaart liever vandaag dan mjorgenthet raadhuis te zullen ver laten en zegt npg steeds Verlangend naar de uitvbering van de gemeentelijke bmrw- plannen uit te zient Over de wenschelijkheid! van een tele- fobn ten raadhuize, ontstaat eenige 'dis cussie, waarbij' de heer Lenshoek zich als een beslisten tegtensjander diaarvan dfoet kennen, niettegtejusltaaiidle, dfe secretaris aantoont herhaaldelijk genoodzaakt te z'ijn •bij anderen, tegen betaling, pok voor lo cale gesprekken, te 'tfelefoneeren. De heide wethjoiuders en de heer van der .Vioprt verklaarden Voor aanschaffing van een telefiopn vefel te Voelen. Bij den post dlruk- en bindwerk komen de djobr den heer Straub in de Vorige vergadering gedjane klachten, ter gele genheid van het (onderzoek dier rekening io,ver 1920 geuit, wederom ter sprake. De bewering van laatstgenoemde, dat lover dat jaar vbbr mteer dan f 2000 aan ma teriaal is gebruikt geworden, wPrdt thans recht gezet; het bl'ijkt dat niet meer dian f 887.71 (waaronder aflles is begrepen) is uitgegeven. Tegen de bekendte circulaire van Ged. Staten, met verzloek' den raad' te hiopren omtrent een voorgenomen verhooging van de jaarwedden van de ambtenaren vkn den Burg. Stand, gezamenlijk niet mteer dan f 100 bedragende, oppert de heer Lenshoek bezwaren. Spreker vindt dje verhtologing in verband met de "werk zaamheden longemjotiveerd en spreekt van de registers \ran dén Burgferl. Stand als van een „verzameling boekjes" waarin bijna alles gedrukt is en welke men in enkele uren volschrijft. De secretaris! weerlegt dit, wijst er (op d;at het hier pl.m. 250 akten geldt, pajotesteert toigen een dergelijk naar beneden halten van het ambt van ambtenaar vjan den' burgerl. stand en wijst ter pp djat een volledige 'kennis van de bepalipgen van den bur gerlijken stand een famvapigrijken studite eisdhen. De heer Hioiogstrate verklaart dat dbor de opmerkingen van d|ep heter Lenshoek de zaak vjoldjoende is belicht en stemt (met laatstgenoemde en die heer van Liere, tegen verhppging. De beide AvethPiuders ten de heer van der "Vjoprü verklaarden zich voor de verbooging, zpo^t Staking' %van stemjmten plaats vond. Besloten wbrdt npg een hoogerte suhL 'sidie te verleenen aan het muziekgezel schap, alhier, terwijl |op verzloek Van den 'heer van der Vpprt, B.. en !W'. de wen schelijkheid onder de ppgen zullen zieni, in hoeverre den gemeentte-amtotenjareni pretnievrij pensipen zal kunnen worden (verleend. De begrjoioting wordt hierna mtet alge- ine ene stemmen in pntvang en uitgaaf vastgesteld lop f 46511.921/2, mtet een po.st van Onvoorzien van f 1182.11, terwijl den Hiop'fdelïjken Om'slag zal bedragen f 19.000, verleden jaar f 20.000. Bij de rondvraag richf de heer Lens hoek een woord van afscheid aan den heer Straub, die heden waarschijnlijk vloor het laatst de raadsvergadering alhier heeft bSj'geAvjojond, Spr. stelt in het licht de juiste en gezónde critiek, die 'het raadslid Straub dikwijls hóoren deed en meent daarOver eten woord van waar- deering niet te inlogen onthouden. Verder leverde de rondvraag niets vermelden SAA-aard lop. In de Woensdjag te Kattendij'ke gehouden raadsvergadering Averd dfe be groeting dienst 1922 gewij'zigd. De regeling der jaarwedden van de amibtenairen van den Burgerlijken stand werd (overeenstemmig dfen brief van Ged. Staten vastgesteld. Een verordening op (de keurijn|g van waren werd voorgesteld evtenals eten ver ordening tot regeling van het vervolgon derwijs.. Een paar reclamtes hondenbelasting en hoofd, omslag Averden behandeld. Vastgesteld werden nieuwe reglemen ten om üe vergaderingen vjapj dien Raad van Burgemeester' en Wethouders;, een instructie viopr den secretarie en feenf vdor Üen ontvanger. Donderdagavond had te Ie rseke op school 2 dte eerste ouderavond plajaits, Behalve dë commissie Avaren 14 vaders en 9 mOeders tegenwioordigL Het hoofd! der school de heer J. Oom, opende en lleidde de vergadering. Hij s'chetslte het dojel en dfe beteektenis dezén nieuwe instelling; het doel is een band te leggen tusschten oudters en onderwijzers in 't belang der leerlingen. In een tweede locaal was eenig school werk der leerlingen tentoongesteld, wat) veel belangstelling wekte. Dfe aanwezigen werden getrakteerd op thee en koekjes. In blikdoozen a 25 stuks. {logee. Med.) u veroorzaakt door verkoudheid H wordt direct verzacht door m het gebruik van Lakerol» Pastilles. Deze hebben een aangename oplossende werking en ver- frisschenden smaak. Overal verkrijgbaar Fl. 0.50 per doos. '14. (Ingez. Med.) Donderdaigavond trad in Hotel Ko renbeurs te Kruininjgen dr. van der Mijle van Heeze, voorzitter van dfen Ne- derlandschen Bond van Belastingbetalers op om1 te spreken ovfer doel en werken van dien bond. Eenige dfer ongeveer 30 aanwezigen gjaven zich op als lid van den Bond. ofschoon sommige ideeën van iden Bond sterk' besjtrjeden werden door eenige ajanWezigfen. De voorzitter van de ,afd;. te Hanswesri opende en sloot de vergadering. Gistermiddiag werd ten gemeente- huize te Ri lland Bath doior den bur gemeester met enkele bakkers een be spreking gehóuden lover de broodprij zen. Men was van oordeel dat deze zouden zakken. De prijken werdfen als vólgt bepaald. Wit f 0.26 per K.G. en half om half f 0.23 per K.G. (Toen Dinsdagmiddag' de oudste zoon van L. v. B. de paarden in de weide te B.ath, zou Men drinken, krejejg bij van een veulen zulk een slag te gen het hoofd, djat hij zwaar gewond en bewusteloos werd opgenomen.. Volgens geneeskundige verklaring is zijn toe stand levensgevaarlijk. Hij kon nog niet naar z'ijh woning worden overgebracht) en werd bij een familielid te Bath londergebraoht. Uit Zeeüwsch Vlaanderen ÏWL D. Door het benoemen van den heer J. van Lare als opzichter Üer gemeente S c hoi ion dijk, e, moet deze aftredten als raadslid van voornoemde gemeente. Zijh plaats zal worden ingenomen dfeor den heer M. BruijnOpge, de laatste op de lijst der VrijZ. Dem. STUKKEN GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Grenswijziging Middel- b urg— Ko.»d[ekerke. Naar aanleiding van bovengenotemd wetsontwerp, d(at in druk aan de leden ia toegezonden, schrijven B. en W. aan dfen raad dat zij zich mejt de strekkinlg en in houd van het ontwerp in hoofdzaak kun nen vereenigen. Over een aantal artikelen hebben zij intusschen enkele opmerkingen te maken. Zij betreffen .alHereerri het artikel van die grenslijn. Wel is waar kunnjen B. en W. mtet de ajangegfeven grenslijn accoord gaan maar toch dringjt zich de wenschelqkhleid naar A'oren om die lijn nabij den straat weg Middelburg— Koudekjerke nog ver- ider naiar laatsftgenoemdle gemeente toet te verleggen. Zij zouden daarom aan Ged. {willen mediedieelen, dat hej zeer aanbe velenswaardig wordt geacht artikel 1 al- d|us te wijzigen, dat na de woordjen „loopt de grens nagenopg zuidwaarts langs de westzijde van den Stommjesweg tot aan fden Breedfeweigi" Avordt gelezen „aiteekL' dien over, Volgt dan de westzijde van'den Kruisweg tot aan den straatweg van Kou- bekerke naar Middelburg, sleetót dien straatweg over, loopt daarna in noord oostelijke richting eviênwijding met de zui delijke zijde van diten straatweg achterom! de daaraan igelegjen peroeelen t<j(t aan den Groenew(eig II, volgt dan laatstge noemden welg aan die westzijde, buigpt na die tramlijn enz." Ook over het artikel sprekende van de in 10 jaren afloopende uitkteering, wel ke door Middelburg aan Koudeklerke zou zijn te djoen. Zij merkjen op dat het beding dier uitkeerinig in die Mem. Toel. tot in onderdeelen wordt becijferd op igpond! vlan de door Koudekterkfe te derven inr kfelmsten aid f 16032.165, waartegenovjer, een mindere uitgiaaf van f 1617.50 staat door het overcompleet wordfen van den veldwachter Pl'ansoen, dip in dienst van Middelburg zou o vergaten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1