De nieuwe 2 cents Cigarette ZEEP rit Stad en Provincie LEINSË, §ra?enstraaf, hoek Marlet. Mo. 250 1.334® Jaargang Tb" - 13 eerat per pond. Mfi&xidsg 24 UetobaF 1921. MIDDELBURGSCHE COURANT. dit nummer behoort een Bijvoegsel. li lt A. |iet ït- j-ja- |ien lijta leek nu I Hij [me Oge- che. IB Ijes Ken la. te bij Ind. emu rek reu Rott 8.— 8.— OE NIEUWSTE VERRASSING. Als in een mierennest, waarin een süoik wordt gestoken, zop kri(oelt het in eens In de landen der pude Donaumor nm-dhi» door da modem-romantische te rugkomst per vliegmachine van ex-koning Karei In Hongarije. i In heel Centraal Europa, dat door de Sllezisehe kwestie, en het daaruit gevolg de aftreden van het Duitsche ministerie toch al in 'sterke gisting] waisi geraakt, is iedereen nu in sterke spanning ge komen door de vraag, wat dMr nu wel uit zal voortvloeien. Er is nog niets van te zeggen..We zijn aeer benieuwd wat vppr invloed dat na wel zal hebben op dien koers des kronen en marken. Is het gunstig rOfjx den algemeenen toestand als deze tweed, poging van Karei slaagt? We we ten het niet. Begrijpelijk in de schrik in dp anti- mpnarchistische kringen van OpiStenrijk, •n TsjeclifO,-Slowakije. Begrijpelijk ook de schrik in de sloc-demjo crati^che en ooin'- ntunistische kringen van DuiWchland, die volgens de laatste verkiezingen aan in ▼Soed verloren tegenover de nationalen. En begrijpelijk iPok de schrik djer En- tenferegeeringen, in wier kunstige re geling van de zaken in Centraal Eurör pa deze terugkeer van dp Habsburgers niet past. Of ze er iets aan kunnen doen? Ze zulle, zich met ©enige bitterheid herin neren, dat ze niets vermochten toen een jaar geleden die Grieken tegen hun uit gesproken wil den koning terug riepen. Wat zullen ze vermógen in Honjgarijë, dat ze niet eens met hun troepen kun nen bereiken? En dan ook dp Zwitsersche ontsltetor ming, die pok aan ons veel te overden ken geeft. De ex-koning was np zijp eersten mislukten tocht naar zijn oude rijk,, weer in Zwitserland toegelaten, op voorwaarde clat hij1 de regeering bij <sen eventueel plan tot vertrek drie da gen van te voren ziöito waarschuwen. Hij heeft dat aan zijn laar»1 gelapt, lieeft heit belang van Zijp dynastie twen de hem' opgelegde voiarwaarden van verblijf gesteld, en was mtet zijp vnonw letter lek gevlogen, vóór de Zwitserscl;e re nee- ring er iets van vermpeddé. Mapr anderen in Zwitserland moeten ©r wel van geweten hebben. Wij ontvingen heden,, zonder adres van den afzender, een 19 dezer (Woens dag) afgestempelden brief uit Genève, bevattende le. den tekst van de rede van graaf Apponyi voor den Volkenbond over dé de toelating van Hongarije tot den bond, in verband met die kwestie van de Opste- lijke Cpmitaten en het vraagstuk van het Hongaarsche Koningsschap; 2e een vertaling van een artikel in 't Italiaansche blad Gorriera delta Sera van 20 November 1920, waarin het blad be toogde dat Italië zich niet had te men gen in den toen aan de orde zijinde 1 te rugkeer van Kioning Konstantijn in Grie kenland. De strekking dier toezending is dui delijk.. En de datum van.afzending wijst er Op dl at er toen in Genève reeds meer wisten van de plannen. Htoe staan Wij zelf nu tegenover den. ©x-keizer, die hier ongevraagd kwam, ep onder zekere voorwaiarüen is toège laten, al weten we pok niet welke. Wij hebben bij de weigering de verplichting pp Ons genomen tot bewaking. Dient deze niet versterkt te worden? Tegenover den ex-kroonprins slaan we anders. Die zit lop Wie ringen omdat hem als vreemdeling djat eiland als woonplaats is aangewezen, zóólang hijl hier is. Maal ais hij weg wil kunnen we dat niet ver hinderen. En wij hebben er ons niet mee te be'mpeien gesteld dat een deel dèr Duitsehers hem terug riep.. 5 en 6 November, telkens van 2—5 uur 'is namiddags. Er zullen verschillende at tracties aan verbonden worden, mPn zal er een kopje thee kunnen drinken en „wat dies meer zij." Op deze tentoonstelling! zal ook speel goed te zien ^ijp en worden verkocht, dat door sleohthoorenden is vervaardiigjtk Na verkregen toestemming wordt er ook een verloting van een fraai aquarel) aan verbonden tegen één gSulden het lof. De toegangsprijs, voor n iet-leden 25 cent en leden der afdeelingj 10 cent, zal wel niemand weerhouden vgn een bezoekt Naar wij vernemen zal 2 November a.s. in de spcietjeit „St. Joris" alh ier een lezing toet lichtbeelden gehouden worden vanwege dje Centr. Vereen. Voor school- en werktuinen, ten eind© de gnpote beteekenis van kind©rwerktuined als Opvoedingsmiddel uiteen te 'zetten Het is de bedpeling aan het reeds in het voorjaar gevormde plan uitbreiding te geven, door samenwerking toet die gene, wier levenstaak d© Opvoeding van het jongere geslacht is. Het gemeentObeJi stuur, onderwijzers en andjere belangstel lenden in de opvoeding der jeugd zul len worden uitgenpodjgd ten eind© hun belangstelling iopk voor dit werk te ver- hnpgen. Uit Vlissingen. In den nacht van, Zaterdlag op Zon dag is top de reede van Vlissingen foen een loods aan een d'er aldaar lig gende booten werd gebracht, de stuur man van boord gevallen. Hij werd! op gevangen, maar klaagde over pijn in de zijde, waahbtto hij aan wal werd' gebracht en op medisch advies naar het St Joseph- ziekenhuis.. Bij onderzoek aldaar bleek de man geen ernstig letsel te hebbenj bekomen en kon hij gisterenmorgen naar boord terugkeeren. Door een defect aan de electrische geleiding heeft het station te Vlis(- sïn'gen gisterenavond de eerste paar uur na zonsondergang in de duisternis gezeten, zeer ten ongerieve van de rei-, zigers voor den trein van 6 uur. 'O Uit Walcheren. Gisterenmiddag is bij den Wissel bij Souburg een uit Middelburg ko mende train gederailleerd, het bleek, dat een rail gebroken was. Totdat de rail gelast was, moesten de reizigers, ter plaatse overstappen en vooral o,ok door dat aan de zijde van Middelburg slechts een tram was, ontstond vertraging in den dienst, Uit goede bron vernemen wij dat de heer J. J. Boone (die niet toegelaten is als raadslid van ArneWuiden omdat hij te laat was met het indienen van zijn stukken) 'bij' Ged. Staten alsn|og oto toelating verzocht lieeft. Door Gedep. Staten is echter op zijn verzoek afwij zend beschikt, ziopd&t die gemeente raad tot de a.s. verkiezing uit 6 leden zal bestaan. Bij Kloh. besluit is de heer J. v.an Üer Hage, thans belast toet de waarne ming van comm. ter directie der dir. fyel. invoerrechten en acc'ijhzen t© Maastricht, voorheen adj. cotomies ter directie dier ■middelen te Breda en eerder klerk ten kantore van den Rijksontvanger dier mid- dlelen te Domburg, definitief be noemd tot commies ter directie der Dir. Bel. enz. te Maastricht. Uit Middelburg. De afdeeling Middelburg der vereeiiiging tot bevordering van de be langen van sleohthoorenden, is Voorn© mens een voor leden en niet-ledea pje gankelijke tentoonstelling te houden van oude kindertprenten uit idle 18e en 19e eeuw, daartoe welwillend uit een parti culiere verzameling, beschikbaar gesteld. Het bestuur der afdeeling meent dat de bezichtiging van dergelijke vaak grap pige prenten uit vroegeren tijd voor ve len, ouderen zoower als jongeren, aan trekkelijk zal' zijn ep het wil aldus door net aangenamen aan het nuttige te ver binden, de jgfeldmidjdelen der afeeling ver sterken, waarop dikwijls in het belang van on- en minvermogende slechthooreto den een beroep wordt gedaan. De tentoonstelling zal worden géhouderi in de boven voorzaal van de sociëteit St Juris, op Vrijdag, Zaterdag en Zondag i, Uit Tholen. Vrijdagavond was te Stave nisse een algetoeene ouder vergadering. Er wa ren slechts enkele opgekomen. Het hoofd der school gaf een duidelijke verklaring van bet aanstaande verwolg-omderwijs, en ried den ouders ten zeerste aan, hun kinderen aan dat onderwijs te doen deel nemen. Er zal een gemeenschappelijke cursus zijn vioor jongens en voor meisjes, vier avonden per week, 2 uur en gedu rende 19 weken. De meisjes fcotm©n uur vroeger voor de handwerken, maar vertrekken ook zooveel vroeger dan dp jongens, zooklat de cursus voor allen 152 uren telt. o Uit Z e e u ws ch-Vl aan de r e n O. D. Tot gemeentesecretaris van Hulst is naar „Zelandia" meldt benoemd de heer A. R. J. Adriaansens, ambtenaar ter gemeente-secretarie te Steenbergen. Uit Zeouwsch Vlaanderen Wi D. Men schrijft ons uit O o stb-urg<: Door ds1. E. van Ruitenberg zal de zen winter een serie van twaalf lezingen gehouden worden over de Zweedsehe schrijfster lelma Lagerlöf en enkele van haar meest bekende werken; terwijl hij nog een aantal lezingen zal houden van godsdiensligen aard, waarvoor hij als on derwerp heeft gekozen „Heldengestalten? in Israël.' Voor de «fd. der Vrijlz. Chr. Jangeneft Bond zal ds. Ruijtenberg enkele "wei- ken van Ibsen bespreken. VOLKSTUINTJES. Met eenige hartelijke wtoorden heeft de heer Ir. D. Bljoiemstoa Zaterdagmiddag pp het terrein aan den Nadprstweg al hier de prijzen uitgereikt van den de zen zpmer gehouden opvoedkundigen wedstrijd in den aanleg van' volkstuintje^ door de leden der vereeniging! voor volks tuintjes alhier. De belangstelling was al leen van de zijdje der belanghebbenden* maar daardoor droeg juist deze „plech tigheid" het karakter van een genoer gelijk londeronsje. De heer Bloemsma, die voorzitter der vereeniging is, memjoreerde hóe het be stuur tot het houden van dezen wed strijd gekomen was» «l 'hoe jury en be stuur geheel overeengekomen waren om trent de wijze van beoordeelen. Wanneer de jury zou gaan keuren, wist ook het bestuur niet. Het beste bewijs hier vat svas wel, dat dhr. de Bree, zelf bestuur^ lid en mededinger, juist zijn terrein ging schoonmaken, toen de jury met de ronde gedaan had. Spr. hoopte, <iat de met-prijs winnaars zich toch niet zjouden laten ontmjoiedigen. Er Werkten dikwijls zoo veel omstandigheden mee of tegen; de een heeft meer tijd en woont dichterbij' San de andere.. Allen móeten liever trotsch er op zijn, aldus spr., medege werkt te hebben aan (ton bloei der volks tuinen, en mede djeielejn in de vreugde van hen, die zpo gelukkig waren een prijs te zien toegekend. De prijzen, die hierop werden uitge reikt, bestonden uit tuinbouwgereedschap, pen, behalve de beide extraprijzen, welke envetoppes met inhoud waren. Met e©p gelukwensch en een handdruk overhan digde de heer BloemStoa al deze practi- sche voorwerpen.. Men kon zien, dat het bestuur zich niet in de keuze had ver. gist. Den heer H. P. de Bree en echtg©- noote .weca [en Slotte een fraaie vaas aangeboden, als dank voor het vele, diat de heer de Bree in het belang der tuinen heeft gedaan en voor de goede zorgen van diens wederhelft bij de vergaderingen; ten huize van het echtpaar. HET BURGEMEESTERFEEST TE ZOUTELANDE. Onder begunstiging van mooi weer (bad Vrijdag 1.1. te Zouite lande de feestelijke installatie van den nieuw benoemden burjgemfeestei-, den heer Dl Kodde. Uit de ingezetenen van de ge meente was een feestcommissie ge vormd. Een gedeelte van het dorp was prachtig versierd met groen en ee re bogen terwijl de raadzaal ook voor deze plech tigheid mooi in orde was gebracht. De\ morgens ten acht uren begon de feestdag en hadden van 8—10 uur enke len volksspelen plaats, alsmede ringrijden te pa,ard. Door de schoolkinderen wórd in dien tijd een wandeling rond de ge meente jgemaakft, hunnp liederen fen ge- hoore gevende. Tegen elf uur stelde de eerewacht zich op, welke den burgemees ter aan de grens zou afhalen. Hiervoor hadden zich disponibel gesteld een 60- tai ruikers le paard', alsmede een gedeel te van de burgerwacht per rijwiel. On ge- ge veer 12 uur vertrok dleze stoet met mooi versierde paarden en rijwielen naar de grens, om den burgemleester al- dlaar te half een uur te ontmoeten. Precies op het vastgestelde uur kwam de burgemeester vergezeld 'van zijn schoonvader van uit Middelburg per rij tuig aan er werd halt gehouden. Dooi den oudsten zoon van den lsten wetht den heer A. Koppejan Werden enkele woorden toit den burgemeester gespro ken, als commandant van de ruiters te pa-arJ. Als commandant van de burger wacht sprak de heer Abr. Jobse, di eeraant herinnerde dat de burgerwacht in vele opzichten haar bestaan dankt aan den lieer Kodde. De burgemeester dankte beiden voor het gesprokene. Hijerna ging de stoel voorwaarts naar de gemeente. Even bui ten de kom der gemieen(te had het scliool- personeel met dp kinderen zich opge steld en werd de burgjetoees'ter hij aan komst het Welkomstlied teegezenuen. Ook hier bracht dc burgemeester zij nen harlelijken- dlank voor. In de kom van 't dorp klonken dr to,enen van het het fanfarekorps „Voorwaarts" van K«u- dekerke en jging dfe stoet onder groole belangstelling1 het dorp rond tot voor het gemeentehuis. Daar voerde de heer Abr. Jobse als voorzifter der feestcommissie liet woord den bmjgemeesfer als voorzitter oer feest commissie verwelkomend. Pakten zoo zei hij aanmerkelijke donkere wolken zich samen wat uw benoeming betreft, en zijn ook nu de schaduwen daarvan nog niet verdwenen, dezen daigi viert de burgerij feest als hulde aan haai- nieuwen burgemeester. We hopen dat u, als bur gervader steeds tot heil onzer gemeente zult werkzaam zijn, dat de omgang van u tegenover ons als ingezetenen zacht en vaderlijk zij. Ook de eclilgenoojte en de kinderen; van den burgemeester werden welkom! jgehceten. Eu zich tot d|e ingezetenen DE LEVER'S ZEEP-MAATSCHAPPIJ, VLAARDINGEN^ FalmkaaSe vaa Sunlight Zeep.! richtende zei spr.: dat de burgemeester een mensch met fouten, zwakheden en gebreken is, en we geduld moeteu hebben heto te steunen en tegemoet te komen. De burgemeester zei den spreker dank Wel had h!j verwacht iets te zullen zien, maar zooveel hulde als thans nu blijkft had hij niet durven denken. Hij hoopte voor allen een igoed bui*g|ervader ie wezen en beval zich in aller vriendschap aan. Daarna iging de burgemeester de mooi versierde raadszaal binnen, tewijl de mu ziek het Wien Neerlands Bloed aanhief. Een talrijk publiek volgide, zoodai het ge meentehuis stampvol w,as en vele nieuws gierigen buiten moesten blijven. Door den secretaris werd voorgelezen de OeDoeming van den lueer D. Kodde als burgemeester en tevens het proces verbaal van beëediging. Daarop nam de heer J. Koppejan eer ste wethouder het woord. Hij hoopte dat de 'keuze toog zijn in het belang; van de gemeentenaren, hetzij rijk of araf, kerk of politieke richting, zonder onderscheid des persoons. Dan kunt u zeker op d© medewerking van 't dagelijksch bestuur en den igeheelen raad rekenen. Voorts zij u gegeven wijsheid en kracht van God, gelijk Salomo die begeerde en geen roem en eere. Gij zijt nog jong lot liet ambt geroepen, djat niet gemakkelijk is te vervullen. De spreker beval hem aan bij den ge,achten secretaris en hoopte dat Gods zegen moge rusten op zijn ambte lijken loopbaan en verkLaarde hem alls burgemeester van Zoutelande geïnstal leerd, waarna de ambtsketen werd omge hangen. Ik dank u Koppejan, aldus de b u r ge- me es te r, voor de woorden tot mij ge sproken en ik hoop dat u wensch in deze vervult mag >vorden. Ik ro;ep in de eemte plaats den steun en wedewerking van den secretaris in, die reeds hier zoo veel jaren werkzaam is, -een man met veel ervaring. Ook van het dagelijksch bestuur en geheel d(en raad hjoop ik steeds de me dewerking te mogen ondervinden, als mede van de giansche gjemeente. Ik hoop hel ambt mij toevertrouwd, waardig te maken, zonder aanzien des persoons of richting, alhoewel ik hierin ook tekortko mingen zal hebben. Ik hoop voor ieder eeri goed burgervader te zijn en de be langen der gemeente zooveel mogelijk voor oogen te hebben. Ik lileet u allen hartelijk welkom en beroep mij op u aller medewerking, g- Door het raadslid G. de Visser wordt nog een kort woord gesproken. Hij zei allen steun der raadsleden top en bracht nog even in het midden het werk van zijn voorganger, welke voor de ge meente ejen goed burgervader gewee.-A is. Ik hoop dfat gij zijn voetslappen zult vol gen en ook zijn werk voor u efen leerstoel! zal kunnen wezen. Uit uw twee jarig lid zijn van den naad, vertrouw ik u voldoen de de capaciteiten daarvoor zult hebben. De burgemeester brengt den heer De Visser d,ank voor de hem toegesproken woorden. De secretaris verzocht ook nog een kort woord- te mogen spreken en hoopte djaft de hper Kodde in den volden' zin van het woord een goed burglemees- (er zijn zal, zoodjat degenen dfe aan zijn benoeming hebben medegewerkt een goe de keuze in hem gevonden hebben. Hij beval zich en den geheel en raad bij hem aan en hoopte diat ze te santen een ge noeglijken werkkring zullen hebben. De burgemeester dlankté hiervoor en hoople altijd de goede verstandhouding le mogen bewaren. In blikdoozen 4 25 stuks. (Ingez. Med.) IDRAISp-vANmKEnBURQ'S- e A ••iLEVERTR/ LEEUWARDEM (Ingez. Med.) (Ingez. Med.) Daarna sluiting waarop de burgemees ter .gelegenheid1 gaf tot complimenteeren. Door afgevaardigden van de Ned. Ilerv. kerk, Ger. kerk en Ger. Gem. werden nog enkele woorden tolt dfen burgemeester igesproken. Nog een kort woord -sprak dfe gem. veldwachter J. Louws, die eraan herinnerde dat de lijver Kodde de vier de burgemeester is waar hij bij werk zaam' was. De burgemeester zeide dat voor hem een jongere ambl|enaar, niet die kracht en [steun zou kunnen geven als Louws die op leeftijd is gekomen. Namens de burgerw, sprak de heer Adr Jobse, commandant tot haar oud-com- niandanl dien zij als burgemeester kan begroeten. Door zijn medewerking kwam de bungerw. te Zoutelande tot stand. De burgemeester hoopte nooit de hulp le 'moeten inroepjen van de burgerwacht, mocht djht echter wel gebeuren, dan bracht hij elfank voor den tocgezegeten sleun en medewerking. Verschillende personen wenschlen daar. na den burgemeester geluk met de benoe ming. Door de schoolkinderen' werden nog enkele liederen voor 't getto-huis ten gehioore gegeven, de kinderen werden door den burgemeester g;ul onthaald in bel schoolgebouw. Hierna begaf d'e bur gervader zich met gehjeel den raad en ide secretaris de straat op en werd een wau- ilclint; door de gemeente gemaald, waar inlusschen vele volksspelen waren begon nen en om prijzen werd gekampt. Fr heerschte op de straat ©en gezellige drukte en de muziek dfeed uitstekend' haar best, de vro.olijkheid er in te hou den. Des avondls werd door den burgemlees ter een geteeenschappelijken maaltijd aangeboden, waartoe waren uitgjenoodigd de leden van den raad en de feestcom-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1