Fijne Egyptische Cigarette ©0 gezonde Vrijdag 2t Öetober 1921, B inn enla n d. Uit Stad en Provincie. *0. 248 184" Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. DE ANNEXATIE-COMMISSIE. De gisteravond gehouden vergadering van besturen van kiesvereenigingen heeft toesloten, te trachten teen stemming vo,o-r de annexatie-commissie te voorkomen, door ieder dier veifeenigjngten een vast aantal candidaften te doen aanwijzen in overeenstemming mfet haar aantal raads leden. De kiesvfereenigjngen zullen dus hebben uit te maken wie zij als candi dal t zullen opgeven, en m|en hoopt, naar gisteren werd betoogd, daarbij niet aller eerst te lettten op 't feit of de oandida-t ten óf voorstanders óf tegenstanders zijn, daar de commissie beschouwd wordt als een studiecommissie. We herhalen ons bezwaar dat mien dan in die. politiek in o ve reien stemming met den raad samengestelde commissie, een voudig een herhaling' krijgt van den ge- jgemeenteraad. Als mfen het verslag' van de vergadering lefest lijkt het of het al léén de commissie is, die de taak krijgt een studie over déze kwesftie te maken. Maar zoo is het niet. Dat werk is aller eerst opgedragen aan het voor alle ge- jgemeenlezaken aangewezen lichaam: den gemeenteraad. Mleenjt men nu dat de wet (die commissie „uit de ingezetenen" ver- eischte. alleen om haar hetzelfde werk' le laten dloen ,als den Raad? Of meent men djat de we(t dat deed, om naast de zakelijke beoordefeling van den Gemeente raad ook nog een oordeel te krijgen uit de ingezetenen en djajt die wet daarbij bedoelde een uitinjg te krijgen van de ■stemming' der ingezetenen over dit spe ciale onderwerp? Wij meenen dat dit laatste heel duidelijk het igeval is, en hou den vol dat de politieke kiesvereeniigin- gen niet bevoegd^ en zelfs nie|t redelijker wijze aangewezen zijn, om zonder kiezers-stemming, voor dë gleorga niseerde en voor die n ie t-ge-o r glorris e e r«cl e kiezers (de overgro-ote meerderheid) uit le maken, wie er lid zullen worden van de commissie voor deze' nijet-politieke kwestie. Alleen deeds het feit dat een ver- t-eniging als „Handelsbelang" 't onderwerp in overweging' neemt, toont aan dat een •beslissing alleen door politieke vereeni- ging. buiten de kiezers om, principieel fout is. Wij erkennen aan den .anderen kant volmondig dat heft op 't oogenblik nog voor heel velen moeilijk is om tuit te smaken of zij vóór of tegen annexatie zijn. De meedefelingen over de oogtenblikke- lijke financieele lasten van Middelburg zijn nog te vaag, dan dat wij zelf durven zeggen, dat dharvoor Middelburg de ge legenheid moet laten glippen om zich te zien toegewezen wat geografisch bij haar behoort; met de kans d|at men hier over eenige jaren bij een altijd mogelijk plot seling ontstaan van een duidelijk Midd|el- fourg's belang bij 't Zand (een industrie een verkeersbelang, of wat ook) zich de baren uit het hbofd trekt van spijt dat men nü niet igeanynex(eerd heefjt. Maar de ontbrekende duidelijke cij fers zullen dan toch nog wel vóór de verkiezing door B. en W. van Middelburg; worden bekend gemaakt. En vóór dien tijd reeds door elenigei vereenigingen uit ,te laten maken hoe die commissie zal zijn saamjgiesteld, is niét zuiver, en niet gewenscht. We zullen echter hebben af te wachten of de kiezers zich er bij neerleggen dan wej of een andere groep eigfen ciandidaten stelt omdiat zij niet met die dier kies vereenigingen k|an mieegaan. Dan moét er een stemming volgjen. Dat die vereenilging(en dan vasthouden aan de eenmaal in hun vergadferingj&n gestelde eandidarten sprfeekt van zelf. Ze zijn de aangewezen lichamlen om in ge meentezaken ciandddaften te stellen. Maari niet om over de definitieve aanwijzing te beslissen. Tegenover de bewering in de vergade ring dat in andere kleine gjemieenten, de aanwijzing der comimissie-ledien zon der stemming geschiedde, willen we er op wijzen djat bijv. in Naarden wel dege lijk stemming plaats had inzake de bij eenvoeging1 Naarden-Bus&um en dat de uit die stemming blijkende gjadachte vian de kiezers in de eerste commissie-verga," dennn op den voorgrond werd gesteld. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. V£m Donderdag^ Als de heer Wij|nkp.0p zich had be paald tflt het «vragen van regteprin|g|stala,ht- regelen inzake den steun van de hulp behoevenden in Rusland, zou hij de toe zegging der regeering en de instemming van de andere Kamerteden hebben ge. had voor zijn motie. Maar hij vroeg1 meer. Hij) vroeg1 per motie een crediet ten 'dienste van dr. Nansen, waartoe deze een overeenkomst heeft gesloten met de Sov- jetrftiïeering'; waft later werd) veranderd' m een algemeen crediet voor het hulp werk. En bovendien had hij het in zijn interpellatie over medewerking; aan den wederopbouw van Rusland, over het her. (stel van de handelsbetrekkingen en het diplomatiek verkeer. Tegenover die laatste vragen stond M i nister .Van Karnebeek onverbidde lijk afwijzend. Er was in dat opzicht niets met Rusland aan te vangen, ook door de bezwaren van het eigendoms recht; en de Minister bleef zoo diplo matisch in zijn meedeelinig|en dat hij den indruk maakte, ook ten opizichte der steunverleening niets te willen doen. Dat werd door tal van leden betreurd: d;oor de heeren Ketelaar, D re s seihluij s en B e u m e r evengoed als door de hee. ren K o 11 h e k en T r o e 1 s t ra. De indruk bleek echter niet juist te zijn. In zijn repliek gaf de Minister te kennen, dat z. i. wel degelijk gehan deld moet wonden. Hij' wist echter nog! niet hoe. En het ;al of niet ver]|eenen van een crediet kan pas uitgemaakt wor den, als gebleken is 'hoe de hulpverlee ning van de Bruïselsche conferentie zich ontwikkelt. De heer Troelstra probeerde toen den heer Wijnkoop te bewegen inplaalts van credietente spreken van steun ver. leening. maar de heer Wijnkoop wilde niet, Heden zal er over de motie beslist worden. 's Avonds interpellatie-K r u y t over de afschaffing der visa op de paspoorten. Uit het antwoord van de Ministens v. Karnebeek en Heemskerk bleek dat de regeering „binnen 'de grenzen van het mogelijke naar verruiming' sltqeeft", maai- dat zij niet verder gaat zoolang ook andere landen Idat niet doen. PENSIOENREGELING. De gewijzigde pensiolen wetten voor burg. ambtenaren en militairen zijn ingfe- lOfiend. De veranderinlgfen betreffen en kele onderdeden. Aan de M. v. Toel. waarop wij terugko menzij nu kort ontleend: V dat de jaarlijks'che jaarwedden en pen sioen-lasten van rijk, provincie en igte- igeraeente 500 millioen zullen bedragen, «^aanmerkelijk meer dan de helft van wat door die corperaties aan belasting wordt geïnd; dat inkrimping van de formatie van het ambtenaren korps naar 't de regeering' voorkomt, onvermij de 1 ij k zal blijken. De klosten van het wetsontwerp zijn 46 millioen. Uit Middelburg. Door Gedeputeerde Staten zijn in de commissie van aanslag voor de rijks inkomstenbelasting, standplaats M i dr delb'urg, benoemd de heeren mr. A. C. A. Jacobse Boude wijnseJ. A. Bal- jeu en J. A. Vertregt, te Middelburg en H. Brand te Oostkapelle. Dezer djagen zullen die ingezetenen bezocht worden door dames, die evenals ■vorige jaren geldén bijeen zullen bren gen voor het verstrekken van kleeren aan kinderen benedien den leerplichtigen leeftijd. En die dames zullen zekfer niet te ver geefs aankloppen, dit is vroegjer reeds| bewezen. Wij hadden een paar miaal gelegenheid' de aangekochte kleeren en het uitreiken er Van. bij te wonen en ons vian hjet igroote nut van djt werk te overtuigen. Nu de toenemend!© werkloosheid de moeilijkheden in velje gezinnen verhoogd, 2al het werk der commissie in een nog jgirooter behoefte voprzifen, dkn vorige ja ren. In plaats van den heer J. W. Kruijft, ul'e doior een Kamerintierpellatie verhin derd was, sprak gisterenavond voor slechts een mlatig aantal belangstellenden de heer Brouimert voorzitter van het «al gemeen comité tot hulpverijeening aan Ru-land als inleider om tot oprichting e komen van een plaatselijk comité. De voorzitter, de hoer A. M. Witte, leidde spr. in en zette het doel van dezen avond uiteen. De heer Brommert wtees er in de eer ste ploajts op, dlat ons land noig hoege naamd. niet heeftt gerfaageerd op de vree- selijke tijding van den hongersnood in Rn dand. Toch i«s die zoo belangrijk. Het staat vast. dat er in «grootei gebiedlen van Rusland voor 2030 millioen menschen eenvoudig geen vofedsel meer is. Heeft men zich wel eens ingedacht, wat dit zeggen wil? Millioenen mannen, vrouwen en kindleren zulten gedoemd zijn te terven. AL wij ons goed indenken wiat de hon gerdood, het langzaam wegkwijnen bjetee- kent van al die menschen, dan verbazen wij ons, dat er hier in Middelburg dezeu avond nog aandacht is voor andere din gen. Toeh is 't zoo,. De menschen denken er niet aan iets voor sovjet Rusland te doen. Hoe komt djajt? Er is bij duizenden een tegenzin tegen Rusland' ontstaan, door die revolutie, door de leugencampagne in de burgerlijke pers. Er is iets gjebeurd in Rusland. d|al tegen de gedachtengang van velen ingaat, en men mofSt een groot mensch zijn met een ruim hart om dan toch te geven. Velen denken daarom: laat sovjet Rus land ais het sovjet blijft, maar verhonae- ren. Doch zoo'n gedlachte is cüom'. Een ramp voor dit land, is «als er geen hulp komt. een ramp voor de heele wereld. Ook Nansen heeft zich zoo- uitgelaten. Vruchtbare streken van groote uitge strektheid' worde langzamerhand out voikt, walt voor de wereld van grpote be teekenis is. Wij kunnen dus nijpt onge straft zooveel menschen laten verhon geren. Als men niet helpen wil uit men- schelijk gevoel, men helpe uit eigenbe lang. Aldus zegt Nansen, en 't is juist. Zou, als Rusland, no:g onder den tsaar stond de zon minder fel hebblen aesche- nen? bet Land zou, als de o-o.a-st gloed was geweest, 'zonder een Eldorado te zijn, toch geen penning uit West Europa nco«- dig hebben gehad. Het gaat' hier zuiver om een naluurca- tastrophe; imet sovjet hefeft deze ramp niets te maken. Als de nood geholpen kan worden, dan meet 't. Anders zou dit geslacht zich voor eeuwig schandvlekken. En de hulp is mogelijk. Als wij leefden in een rnensehe- lijke maatschappij, dan zou er in Rusland geen nood zijn. Canada .alleen kan van van zijn overschot drie maanden nood' lenigen. In Argtentinië wept men geen raad met den oogst. Dan kan er toch ge holpen worden, de menschheid heeft de verplichting: daartoe. Hoe kunnen wij daartoe medewerken? Het makkelijkst zou zijn geweest den officieelen weg; als de regeeriugen het eens werden dien overtolligen «oogst te distrib'ueeren. Nansen hleeft daarvoor pro«- pagjanda gemaakt in de Volkenbondsver- evrgiadering. Maar de regeeringen doen het niet. De Brusselschje conferentie staat veel aelijk met een weigering. Hoe moe ten oe volken dan zorgen? Door te offeren. Offeren in de ware beleekenis van hiet woord. Offeren zoo, dat men zich werkelijk bekrimpen moet. Wanneer dpt -gebeurt door elk mensch, iljan kan er woroen geholpen. Om ieL van eenige waarde te doen is 6V2 Imil- lioen -gulden noodig'. D«aarom moet er overal een organisatie ontslaan, die o.p de beste wijze tot de Laatste cent toe het Igeld bij elkaar ha,alt Het initiatief tot hulpverleening door een algemeen comité is wel uitgegaan van de communisten, doch zonder eenige. politieke bedoelingen. Het comité heeft dan ook veel bekendje Nederlanders uit- genoadigü. Maar waai" blijft het geld? Komt hei- werkelijk de hongerenden ten goede, wordt veel gevraagd. Spr. durft te zeggen, dat belt geld bij het algemeen comité ze ker zijn bestemming bereikt. Er is ook een Auslandcomité waarin alle ver tegenwoordigers van verschilllende sjta- ten zitten, daarheen gaat al htet geld. Het geld dat wordjt «afgedragen, wordt door het Auslandlscom'ité gekwiteerd. Die kwi tantie wordlt in alle bladen opgenomen, die zulks willen, ook de burgerlijke dus. liet Auslandls comité heef volkomen vrij spel in Rusland. Er is ook een steunbewleging, die dooi de Sovjet in de gaten wordt gehouden, die bijbedoelingen h(eeft. Het AusLands co mité echter wordt volkomen vertrouwd ten knjgl alles in Rusland gedaan. Er wordt veel gevraagd of het Auslaud- comité niet het eerst dfe communisten helpt. Spr. noemjt die vraag zeer naïf. Bij een hongersnood wordt immers nitet naar politieke «overtuiging gekeken. Er is geen sprake van dat het Auslandcomité ook ma,ar een bedoeling heeft om sommi gen uit te sluiten. Bovendien mogen tel kens de vertejglenwoordigers van de lan den 'met de transporten m|ae, tot nadere controle. Spr. geeft tenslotte een overzicht van de werking van de orglanisatie. Er wor-dlt gewerkt met steunzfegels, steunlijsten enz. Daar kan ieder in zijn kring mee werken, b.v. door met een lijst elkfe week een «aan tal mensehen te bezoieken. Regelmatig' geld inzamelen dus. Dan kan er een bloe mendag daarnaast worden georganiseerd; of een speciale steunweek. In Leiden heeft die f 1200 opgebracht. Voorts wordt ecu schilderijen verloting georgani seerd. Dit is het werk van dié subcommis sie A.; er is nog een subcommissie B om te komen tot uitrusting van kinderherstel lingsoorden, het is de subcommissie voor vrouwen en kin-deren, voor het vervaar digen van kinderkleedingl enz. naar be paalde patronen. Het comité heeft, nu 't eenmaal aan den gang1 is, ai veel gewon nen. Spr. geeft dfaar treffende bewijzen van. Als de zaak goed wordt aangepaktt dan komt heft hier in Middelburg ook voor elkaar. Ieder werke in zijn eigen kring. Natuurlijk moe^t de> leiding' goed zijn. Doch als er mlaar wat gedaan wordjt! Spr. zal de bijeenkomst eindigen met hel vragen van een offer. Denkt aan uw eigen familie, aan uw eigfen kinderen, denkt dat millioenen menschen in Bus- land sterven, onnoodig. Spr. wekt de aanwezigen krachtig; op een plaatselijk comité te stichten. In antwoord op een vraag zei ^pr. om. dat de steunorganisatie van ds. Koekjebak ker wel afzondierlijk handelt en een ander, terrein bestrijkt, dloch dat de algtemeene steunorganisatie djaar volkomen lo.yaal te genover staat. Hierna werd huishoudelijk vergaderd. Vijftien der aanwezigen gavjen zich op om een plaatselijk comité te vormlen. Hel besftuur djaarvan stelde zich als volgt samen: A. M. "Witte, voorzitter, P. J. Lambertz, Nieuwe Oostensche str. 87, secretaris, mèvr. Doyer, eerste penning- ■mee.slere&se, Brakstraat 275. Een gehouden collectie bracht f26.18 op. Gezien het weinig aantal opgekome- nen was dit een mooi succes. •Ten slotte werd' nog huishoudeiijkdje wijze van werken besproken, 1 f I''"! Uit Vlissingen. De Vlissingen is gisteravond een afd. van „Schuttevaer" opgericht met aanvankelijk 42 leden. B. en W. van Vlissingen stellen den raad voor verplichte, geregelemen- leerde school vergaderingen in te voeren. In de uitvoerige toelichting wijzien zij erop dal die vergaderingen «alleen een adviseerend karakter kunnen hebben. Uit W 1 e e r e n. In een heden igehouden spoedver gadering van den gemeenteraad van Domburg is besloten aan den autOr- dienst op Walcheren f 150 subsidie te verleenen. o— Uit Zuld-Beveland. Dezer dagen meldde de Gatesche Gourant dat te 's-Gravenp,older bij het graven van een sloot in Zwake een stuk scheepsmast van wet 7 M. lengte was gevonden, waarschijnlijk afkomstig uit den tijd toen de Zwake nog de scheepvaartweg van Middelburg naar Antwerpen was. Bij nader onderzoek blijkt, dat het gevondene een gootvormig uitgehold stuk hout is, in niets 'ge lijkend op een scheepsmast. Deze ge- sdhieidlenis leidt er toe, er even pp te wijzen, dat in het nog bestaande «gedeelte van dien oiuden scheepvaartweg „Kwi sten burg" naar het verhaal luidt, in derdaad een schip, pp zijde liggend, mloiet aanwezig zijn. De Commissaris der Koningin in Zeeland maakt hekend, dat de nolbrug over het binnensluishoofd van de mid denschutsluis te Neuzen v.an 24 Oc tober «a.s. af tot nadere aankondiging voor alle verkeer zal zijn gesloten en dat gedurende die afsluiting het verkeer zal worden onderhouden met een veer pont, gelegen op ongeveer 140 M. ten zzuiden van de bovengenoemde brug.. In blikdoozea a 25 stuks 50 cent. (Injgjez, Med.) HULP AAN WEENEN. In dank ontvangen door den secretaris penningmeester van het provinciaal co mité tot leniging van den nood te Wee- nen: Van den burgemeester te Krahben- dijke f 42.29, Cadzand f 25, Aardenburg f 34: St. Annaland f 25; St. Philipsland 20; Domburg f 46.17; St. Maartensdijk f 120.55; Zaamslag 121.50; Oostburg f 102.15; Noordgiouwe f 126.85; Drei- schor f 85.20. Van het comité te Goes f 100. DE ANNEXATIE-COMMISSIE. Gisterenavond kwamen op uitnoodigiing van het bestuur van de afdeeling der S. D. A. P. in de directiekamer van de siOicieteit St. Joris bijeen de besturen van die afdeeling, van de afdeelingen; van den Vrijheidsbond, van den Vrijz. Dem Bond en de anti-rev., 'die ChrNt.- Historische en Roomsch Katholieke kies vereenigingen en de heer M. A. Maljaars. De voorzitter der S. D. A. P., de heer L. Onder dijk, die met instemming van alle aanwezigen de vergadering' leidde, deelde een schrijven mee, van den heer C. Boudewijnse, waarin deze het volgende opmerkte „Naar aanleiding van uwe uitnoodigiinjg van 14 dezer tot een bespreking van de verkiezing der commissie van dertien in verhand met de plannen! tot annexatie! van een gedeelte der gemeente Koude- kerke, sp'ijt het m'ij u te moeten berich ten, dat ik na rijp beraad heb gemeend 'aan die uitnoiodiging geen gevolg te moe ten geven. Reeds aanstondls zag ik eenig bezwaar in eer. bespreking tusscben kiesvereeni gingen en partijen en tot.raadslid gekoze nen, doch over dit bezwaar zou ik heb ben heengestapt, daar ik pogingen, om de verkiezing bij enkele candidaatstelling te doen afloopen, vo-oral in het belang der gemeente-financiën toejuich. Ik ver meen echter, "dat dit alleen bereikt kan worden en ook alleen bevorderd mag wonden, wanneer in het algemeen de •gezindheid in onze gemfeente hetzij vóór, hetzij tegen de annexatie mocht en zuivere ademhaling ver krijgt rnen, wanneer men Lakerol-Pastilles gebruikt, WMSi die goed smaken en onmid dellijk een verkoudheid in de ademha lingsorganen verzachten. Verkrijgbaar bij apothekers en de meeste handelaars a Fl. 0-50 per doos. 13. (Ingetz. Med.) zijn. Tot nu toe is dit evenwel niet gebleken. Ingezonden stukken doen blijken van een liefde voior de bewor ners van 't Zand, welke schijnt voort te komen uit financieele belangen, wel ke men bedreigd acht, vooral na de reclame, welke de gemeente Koudeker. ke voor haar 'standpunt tegen de an nexatie heeft gemaakt. Zioolang als B. en W'.. der 'gemeente Middelburg den ra«ad en de inwoners onzer gem©e«nlfce niet volledig inlichten omtrent de finan- cieëele gevolgen, zal het m. i. niet mo gelijk zijn, de gezindheid in onze ge meente ten opzichte der annexatie met juistheid te peilen en het dientengevolge niet wel mlogelijk zijn, verkiezing der oommissie van dertien hij' enkele can didaatstelling te bevorderen." De voorzitter deelde mede, dat 'de communistische partij uitgenoocLigd is, doch niets liet hooren, terwijl hij erkent dat een abuis is gemaakt door ook niet de afdeeling van de Geref. Staatspartij die ook aan de verkiezing in 1919 deel' nam, nit te infofodigen. i Verder lichtte d(e voorzitter het doel' van de vergadering toe en wees er op dat men wil trachten idfe qolmlniissie van 13 'bij oandid|aatstelling te doen samenstellen., De heer van Gejllderen (V. D.) deel de mede, dat zijn vereeniging mede wil werken. Spr. wijst op het 'gevaar, dat door groepen van kiezers candidaten worden gesteld. De heer van S chto.uwen (V. B.) zegt, dpt hij nog «alleen namens het be stuur zijner afdeeling kan spreken. Spr voelt er ook veel vqor de zaak hij enkele candidaatstelling te regelen, maar wijst er toeh (op, dat de gemeentewet bedoeld, dat de kiezers zich over een belangrijke kwestie als deze zullen uitspreken. Daar bij komt, dat bij cfe laatste gemeente raadsverkiezing de vrouwen nog geen stemrecht hadden. Men zou moeten we ten tof de kiezers deze wijze van han delen goédkeuren. De lieer B1 oe m s ma (V.D.) vraagt of hij goed is ingelicht, dat de samen stelling geschiedt volgens de oude wijze van verkiezen. De heer van Schioiuwen: Ja, maar stemmen geschiedt volgens de nieuwe lijst. De voorzitter wijst er op, dat de staatscommissie de geheele oommissie wil doen verdwijnen, ten alleen een advies wil vragen van den gemeenteraad, nu zijn er eigenlijk twee commissies van advies^ en men acht dan look de tweede vrij wel overbodig. Men kan mloeilijk weten of de kiezers deze wijZe van handelen goedkeuren, maar de hier aanwezige personen verte genwoordigen toch 7/8 van de georgani seerde kiezers. Het komt er niet op aan of men vóór of tegenstander kiest, het is juist goed verschillende persjonen, want dit kan leiden tot een goed ad vies. Het is zeker mlogelijk, dat er wil lekeurige lij'sten worden ingediend, maar dan xnloet men besluiten te adrir seeren te stemmen |op de candidaten van de samenwerkende 'kiesvereenigin gen en groepen.. De heer Blo emsma zegt, dat men dan toch de zelfde commissie zal krij gen. De voiorlzitter wij!st er nog eens- op, dat alle politiek 'moet huiten ge sloten wiörden en wel degelijk ook te genstanders in de commissie moeien' komen. De heer Paul (S. D. A. Pzegt, dat als samenwerking tot stand komt, an dere wel zullen hegrijpen Zij' geringe kans hehben. De heer van Schioiuwen vraagt boe het in andere gemeenten is gegaan hij- de samenstelling der dom missie. De vo-o'rzitter zegt in de kleine gemeenten overal door overleg en bij

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1