De beste 2 cents Cigarette Ho. 239. Dinsdag 11 October 1921* 164e Jaargang B i n n e n 1 a n cL UU Stad en Provincie. UITPUTTING Abonné's die hunne abonnementsgelden Bij dit nummer behoort een BijvoegseL voor het 4de kwartaal aan ons wenschen toe te zenden kun nen dit doen per Postchèque- en Girodienst no. 43255. DIS ADMINISTRATIE. Abonnementsprijs P®r kwartaal: ■»a 2.30: otp de buitenwegen om Middelburg, en v,aor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Viissin- igen f 2.30. weekabonnementen in Middelburg 13 «ent per week. Advertentlën: 30 ct. p. rëgjel, Inge öïaden.Mededeelingen: 50 cent pier r© .«el. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen sy* 1~7 regels f 2,10, elke regel tmte* Mb cent. KUei-ne Advertentlën niet groo- r«r dian vijf regels druks en waarbij! 1 aangegeven, dat zij In deze rubriek moe San geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Ad rertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent £stra. i, i ii' I Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. l Advertentlën moeten, willen ze nog i Nis blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des MTEKDAGS uiterlijk HALF ELF aan tas Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij don Post-, Cheque- an Girodienst onder no. 43255. REV OLVER-GERRUIK, In aansluiting met onze beschouwing in het bijvoegsel nog een bericht uit de ochtendbladen: In een hofje in Den Haag ontstond: eeg relletje omtiai de politie een zuur-wagen tje wilde verwijderen. Er werd mtet steei- 'nen gegooid en met een Wijl gedreigd, en toen trok de politie die revplver en schoot Volgens het politiebericht in de lucht. Ma«r een der burgers kreeg twee kogels een dioor den hals en een door de wang, en een ander een djoor de knie, en een! der agenten verwondde zich 'metj een schht ;Uit zijn eigen revolver tpen hgj viel.. De bedreiging was hier ernstiger dan het geval in het bijvoegsel besproken. Maar nioig vragen we: staiat op bedrei ging der politie de doodstraf, en dan zonder vonnis? Is ei* ook dan niet een minder gevaarlijk wapen te gebruiken dan een revolver, waarvan de uitwerking zoo onherroepelijk kan zijn? sr- EEN KWESTIE VAN OPENRAARHEH> Maandagmorgen te 10 uur kwam) tea gemeentehuize t« Wii .sis en kerk e bij een de Wissenkerkschi© commissie van advies op het wetsontwerp tot vereeni- ging der 4 gemeenten op Noord-Beve land tot één. Het zevental was compleet met den burgemeester als voorzitter. Er werd aan den voorzitter gevraagd of de vergadering openbaar zou zijn. Het antwoord luidde: „Ja. ik zal daartoe althans1 het voorstejl doen". Verscheidene belangstellenden wacht ten de openbaarheid af. tot de bode kwam Imededieelten, .dat de vergjajdlpring jbe sloten zou zijn. Een der wachtenden schrijft ons: Terstond reeds Ide vraa|g(: imlajgildlat? fWde beter in de praktijk 'der genipen lewtet thuis is, kan op die vraag! een antwoord, Seven. Maar aan hen, die opgekomen wa- i*en, omdat het een zaak van zooveel pu bliek belang geldt, komt de houding der commissie onverklaarbaar voor. Stel, dat zij het recht had over de al of niet open baai heid te beslissen, dan lijkt het toch onhoorbaar, dat zij ZOl0 geheel tegien den geest der gemieentewet handelt, die open baarheid als regel' voorschrijft.'De com missie, geheel volgens de jegjels, der kies. wet door de kiezers gekozen, moest toch gevoelen, dat zij daar bijeenkwam! alls1 raad naast den raad. De gemeenteraad die op hetzelfde ontwerp beslissen m|oet, is nu niet in de gelegenheid igp- steld de 'beraadslaging 'der commissie te hiooren. De wethouder van Nieuwenhuij zen b v. was' expresselijk uit den Onrust- polder opgekomen ten eind6 zich1 door e commissie te doen voorlichten in hed^SnidJda^. raadsvergjadjering van Maar ook de kiezers, die s trak s' pje- roepen kunnen worden tot het samenstellen van een nieuwen raad stel. len er terecht prijs op, te weten' hoe de cioimlmissie over de zaak oordeelt en op welke jgjronden. Zij' kunnen nu moei lijk naglaain, of er onder de coiminissiele- den ook mannen zijln, aan wie bij' voorko mende igielegjeinheden het openbaar 'be. lang met gerustheid 'kan worden toever. tronwd. Democratisch heeft de commissie zich' niet getoond men had dat aa'ders1 mogen verwachten. (Het raag wel, maar behoeft niet. De gemëentewet bepaalt niets over het al of niet openbaar zij in dier aomlmissie- vergaderingen, zjooals er ook een leemte is in die wet door het ontbreken van bepalingen omtrent geloofsbrieven, het zitting nemen der ledjen, en de vervulling van het secretariaat dier commissie. Maar we zijn het volkomen met den schrijver eens dat die .Wis.^enk(erksche commissie geheel tegen den geest' dfer Gemeentewet heeft behandeld, die de openbaarheid van raadsvergaderingen ials regel voorop stelt- De taak dezer qom(missie is!: een oor- deel over de voorgestelde bijeenvoeging -luit te spreken, en dat (oordeel schriftelijk aan Ged. Staten uit te brengen, evenals ook de gemeenteraad mfoet doen. En nu krijgt men de abnormaliteit dat het aan Ged. Staten uitgebrachte oordeel van den '(raad wèl Openbaar wordt en dlat van de 'commissie niét, terwijl het toch werke lijk een kwestie geldt, waarbij zulk een belang der ingezetenen betrokken is, dat zij' dienen te weten hoe die door hen aan gewezen commissie gerapporteerd heeft Nu er in Zeeland n|oig ajidfere commissies van dien aardi aan 't werk galaji, is 't te hopen dat zij het voorbeeld der .Wis- senkerksche commissie niet volgen. i i 1 1 Red.) DE WIJZE VAN VERKIEZING DER EERSTE KAMER Verschenen is een v©irvolg!nota opi de Mem. van Antw. op cte voorstellen voor Grondwetsherziening!. Daarin worden uitvoerig beantwoord de bezwaren (geopperd tegen de voorg|eisteld|e toepassing van de Evenredige vertegen woordiging bij1 de verkiezing van de le den der Eerste Kamer, welke bezwaren nader zijh uitgewerkt in een brochure van tmr. G. v. d. Bqrghi De regeering erkent idat bij! de ver. dueling der overschietende zetels in het voorgedragen stelsel het toeval grooter invloed heeft dan kan worden toegtel|at©n. Tejgtem deze bedanking mag, naar het Oordeel (van het Centraal Stembureau, nief opwegen het voordeel geieigen in de zeer eenvoudige toepassing, dat aan dit stelsel' destijds; de voorkeur deeldi g(even. Verschil van g|evoelfen intusschen be staat in het Centraal Stembureau over hetgeen in de plaats' van het door d® reigeering voorgedragen Stelsel' moet ko nten. 1 f v i Eeniige leden blijven van oordeei, dat voor de verkiezing van de leden der Eerste Kamer een personenstelsel' aan gewezen is'. Andere leden van het Centraal Stem bureau geven de voorkeur apn ©en lijs. tenstelsel' gelijk aan dat hetwelk geldt, voor de verkiezing! van de leden van de Tweede Kamer. De regeering he©ft zich met dit laat ste denkbeeld vereenigld en dienoverfaen groote moeilijkheden van dezen tijd de gevolgen van den wereldoorlog en de Duitsche concurrentie doodt men niet door een paar uur meer te arbeiden De hand te slaan aan deze arbeidswet geving is het laatste wat een vrijz.-d'em. kan djoen; het oogenblik van verandering in. de arbeidswetgeving1 aan te brengen is aangebroken, wanneer de leiders der arfceidersiocgtanisatie den tijd daarvoor rijp achten. NEDERLAND EN ÜE OUITS,CHE OPMARS,CH. Onlangs werd in de Matin een meede©-, ling van Steiner gepubliceerd, volgens welke de Duitsche generale staf in zijn oorspronkelijk krijgsplan voor een even- tueelen oorlolg ook 'had opgenioimen een dioormarscih door Nederland'. Van Moltke zou dit verhinderd hebben. Dat is reeds tegengesproken in algp- meene termen van uit Berlijn. Maar nu wordt het nog eens' met overtuigende be wijzen in de Deutsche Allgtem. Ztg. ge daan door den gewezen ,gen®raal von Harften, die steeds in de onmiddellijke) nabijheid heeft vertoefd, als stafofficier, van den chef van den staf von Molt ke vóór en tijdens den oorlog'. Hij noemt het beslist onjuist, dat graaf Sdhlieffen vaó plan was geweest de Nederlandsdhe onzijdigheid! te schen den en dat dit verhinderd; is' door von Moltke. „Stellig kan niet bestreden wor den, dat SChlieffer om zuiver operatie ve utiliteitsredenen ook d© mogelijkheid' van een doormarsch door Nederland' the oretisch (heeft overwogen, doch alleen uitgaande van de veronderstelling, idat Nederland bij' het uitbreken van den ,oor. log' zich vrijwillig bij' Duitschland zou scharen. Het besliste protest, daartegen uitgebracht dioor den verantwoordelijken) staatsmijn Fürst Büiow, had echter ten gevolge, dat verder dit plan niet over. wogen werd, Von Moltke erkende id© juistheid van het protest der politiek© leiding] en zag toen onmiddellijk af van een doorm'ars'chi door Nederland1. „Hiermee is in overeenstemming; (dat na het afkomdigjen van de mobilisatie dea len Augustus 's avonds, "Motke den Ne- iderlapds'chen Gezant baron Gevers vroeg biji hem te kioimen om1 hem op eerewoord en toet haud!s!taig| te verzekeren, dat de onzijdigheid van Nederland in dien aan. staanden oorlog! met Frankrijk door Duitschland onder alle omstandig(hedtejo! ibëerbiedigd aon worden. „Ei- is dus geen sprake geweest van een plan van den generaten staf om dl® Nederig pds'che onzijdigheid te schen- uit subsidiën van dte gemeenten Dioim- b|urg, Oiostkapelle en Seroioskerke. De heeren Almekinders en Eliout Svaren van meening dat Domburg geen direct be lang heeft bij' den Autohusidienst. Deze gemeente toich heeft een tram' voor per sonenvervoer, welke reeds door Dom burg gesubsidieerd wordt. De gemeenten Oostkapelle en Serooskerke welke geen persiohenverVoetrmididel hadden en voor wie de gutOidienst als hef ware een uit komst is, hebben hierbij' het grootste be lang. Genoemde sprekers waren dan ook van meening dat het niet meer dan billijk was, dat laatstgenoemde gemeenten de grootste subsidie gaven. Het Voorstel van den voorzitter om f 200 subsidie te geven in stemming ig'e- jbraeht werd verworpen. V;óór stemdje de heer iWestenb'urger. Een voorstel van den wethouder Elout om f 150 subsidie te geven werd even eens verwjorpen. Tegen stemden d|e hee ren de Visser, (Wissp, van der Ilpge en van SluSj's. Een voorstel van den heer Almekinders lom f 100 subsidie te geven, werd met Up een na algemeeue stemldien aangtenor men. Tegen stemde die heer Wiss(e. Eervol ontslag werd verleend aan de )ondierwijzers van het herhalings-ojidfer- fcomstiig wijziging in haai* gebracht. voorstel aan- BEZUINIGING OP DE ZUIDERZEE WERKEN. Ingediend is een wetsvoorstel om de jaarlijksehe bijdrage voor het Zuiderzee- fionds van twee millioen op één mil- liioen terug te brengen, in overeenstem ming met het aangekondigde voornemen tem de uitvoering van de Zuiderzeewer ken gedurende de eerste vier jaren in een matigt tempo, te doen plaats hebben en niet meer te doen geschieden dan noodig is om te behouden, wat tot nu toe gedaan is, nl. dte afdamming "van het Amstetdiep en daarmede verband hou dende werken. UITVOER VAN BOTER EN KAAS. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp strekkende om den uitvoer van boter en kaas te beperken tot die welke voorzien is van het rijksmerk. Mr. MARCHANT OVER DE ARBEIDS WET. Bij het debat in de vergjadering van den Vrijz. Dem. Bond over de Kamer, fractie, besprak Mr. Machant o.a. de kwestie der arbeidswetgeving! en zeide am1., dial eene herziening der arbeids wet op de helling staat, en dat mogelijk zal gemaakt wordten hij collectief contract van haar bepalingen af te wijken. Hij achtte dit met zonder gevaar en betoogldle vervolgens, dat geen verbeteringen deii huidige moeilijkheden zijn te verwachten, diqor te blijven peuteren, De twtee Uit Middelburg. Door die afdeeling Middelburg van den Vrijz.-Dem1. Biond is besloten een öpenbiare vetrgadering' te befegjglen ter behandeling van de an'nexiatie van 't Zand. Als inleider zal optreden de heer Ir. Di. Blioem's'ma. Voorts zal in huishoudelijke vergade ring onder oogen wlorden gezieh het voorstel van April j.l. om op de goed koopste wijze te zijner tijd de commissie, voorgeschreven in d|e Gemelentewet, te benoemen. Het Engelsche stoomschip „Oak- field" dlat gisteren baar Vlissingen was terug gekeerd, zal nu toch weder door de Kon. Mij' „De Scheldle" worden ge repareerd en is hedenmorgen weer naar hier overgebracht en in het droogdiok opgenomen. Van deh bond van gemeenteambtenaren was een verzloek ingekomen pm die amb tenaren een premievrij' pensioen to ver- leenen. Op vporstel van den heer El|out werd hieraan ten deele Voldaan, doior den bioekhouder van het G. E,. ;B. op te ne men pnder de ambtenaren, wiens pensi oensbijdrage door de gemeente wordt betaald. Een verzloek van het comité ter be hartiging van de algemeene belangen van Overheidspersoneel inzake georganiseerd overleg: in ambtenaarszaken werd voor kennisgeving aangenomen. E. W. Neugebauer vroeg verlof tot het gebruik maken van een schoollokaal om daarin gedurende de wintermaanden! les te geven in bouwkundig teekenen. Besloten werd, zoo eenigszins mogelijk, aan dit verzoek te voldjoen. D. Bpmlmteljé verzocht, daar hij nog steeds griooten hindler pndervindt van de Electrische Centrale, de gemteento zijh huis te kpo.pen. Dit werd vppr kennis geving aangeniomen. Een wijziging in de voorwaarden der (gelidleening van f 31.000 werd goedge keurd.. Eveneens die der "verordening pp de heffing van schoolgeld. Een circulaire van Ged. Staten iom de jaarwedden van den ambtenaar van den burgerlijken stand te verhioogen werd verwlorpen. Vóór stemde dfo heer Elomtj. >Bij de rondvraag verzocht de heer de Visser inlichtingen prntjrent de Vleesch- keuringswet welke 1 November a.s. in werking zal treden. Deze werdjen hem1 dioor den Voorzitter gegeven. Ook in ver band met een ontvangen sChrijVen vani het gemeentebestuur van Vlissingen kwam' dit onderwerp ter sprake. De heer de Visser zag gaarne dlat aan de bewpners dpr volkswpningen grpo*- ter perceel tuin werd verstrekt. B. en ÏW'. zullen een Pnderzoek naar ide mogelijkheid instellen. Uit Vlissingen. Gisterenavond had in het ConeertgeL bPiuw te V1 i s s/i n ge n een openbare ver gadering plaats, uitgaande van de afdee ling Vlissingen van den Socialistischen Vrouwenbond en ;dle S. P., naai' aanleiding van het schrijven van vele Vlissmgsche vrouwen aan Mevr. Kolthek-Timlmer,- deze Sprak pver „Herman Groenendaal en de Koningin" en haar echtgenoot, het Tweeede Kamerlid, Diver „De "Koningin als ma,sker en vliegwiel der reactie" De groote zaal van "het gebouw was overvol en honderden moesten worden terug gezonden, zöodfat de vergadering o,ver 14 dagen zal wordten herhaald. Debat had niet plaats. o Uit "Walcheren. De burgemeester van Oo stka- pell'e zal Vrijdagmiddag van 2„tpt uur op het gemeentehuis receptie hou den bij jubileum meent©. gplteigpnlheid van zijn 25 jarig als burgemeester dezer In de Maandagavond gehouden ver gadering van djen gemeenteraad Van Domburg kwam het eerst aan de orde de subsidie vpor de N. V. Autobusdienst „^Walcheren". De vioorzitter giaf een 'uit letenzeitinjg waaruit bleeka dat npig een -teklort van f 400 gevonden mfoest wordten NIET TE OVERTREFFEN. (Ingez. Med.) komt veel voor bg overwerkte menschen. Voor f 2 50 per doos koopt U bjj alle apothekers en drogisten het meest versterkende middel. (Ingez. Med.) Ongezonde adem haling, alcohol- en tabakslucht ver dwijnen direct bij het gebruik van (Inge», Med.) wegi aan de Provincie, zoo zal getracht worden in samenwerking met genoem- ed lichamen den toestand aldaar te ver beteren. i a Toen de landlbouwersknecht J. Kooi man in dienst vap dien heer J, Koert te iWPlf aartsdijk bïj' het bieten vervoer met een zwaar geladen wagten mtet bie ten den oprit van den Boomdijk naar de hofstede zou afrijden, brak een der as-glangten v|an het gareel zoodat de wa gen zionder stuur was en met paarden en van den steilen dijk aftuimelde, en alles in de stoot terecht kwam'.. De voerman bleef (óp het droge dfooh daar hij van de wagen tusschen de paardfen Was gevallen, en een der paarden over hém heen was glenoid had hij1 zich aan een zijner beenten zioodanig bezeerd', dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Behalve veel materieele schade liep dit Ongeluk nog betrekkelijk g|oed af. Een dame, die op reis was naar 'I e r s e k e pntving te Rotterdam aan 't Ipket van 't station D. 'P. een paar guldens waarvan te Ierseke een valsch bleek to zijn. Hij had niet het volle gewicht, het Irandschrift ontbrak, 't cijfer 1 en de letter G waren te groot, 't jaartal en 't wóórd munt Onduidelijk. Eenigszins links bloven de 'kroon was 't muntstuk een weinig plat. Uit Zmld-Beveland. Maandagmiddag werd door den Com missaris der Koningin in de Provincie Zeeland een bezoek (gebracht aan de (gemeente Goies'. Omstreeks half twaalf kwam Z. H. E. G. aldaar aan en ving de drukbezoiclbte audiëntie ten raadhui- ze aan. Nadat bet raadhuis was bezichtigd werd een bezoek gebracht aan de Groote kerk, tijdens' hetwelk orgelbespe ling plaats vond. Hierna werd in hotel Central' de lunch gebruikt, waarna een bezoek gpbracht werd aan de bouwplannen II en I en de rmddenstandswoningten, waarbij' de direc teur van gemeentewerken, de heer F. G. C. Rothuizen, verschillende inlichtin gen gaf. Omstreeks drie uur verliet de Com missaris der Koningin de gtemeente|. In de Maandpg! gtehiouden raadsver gadering van Wol f aartsdijk werd dein is se gtehouden gemeenteraadsvcrgad.e- Uit T hol en. Gisteren is afgekondigd Staatsblad not 1072 bevattende het besluit van den 17den September 1921, tot schorsing van het besluit van den gemeenteraad van St. Maarten|sdij'k, did. 31 Augustus 1921, tot verkoop van een aantal in be doeld besluit vermelde schilderijen, aan wezig in het raadhuis dier gemeente. In de Maandagmorgen te Stave- Jemeenteblegrootinig "1922 aangeboden op een ontvang en uitjglaaf van f' 71.119,741/2 met een po,st van f 29.000 voor den H. O. en f 50071/2 afs post van onvoor zien. Betreffende den verkoop van bouw terrein werd besloten voor pl'.m1. 25 A. van fde Noordwijlde den prijs te bepalen op f 1.70 de vierkante mteter en na aftrek van 4 A. weg', voor 'hiet overig© terrein den ptrijis te bepalen op f 1.30 den vierkanten meter. Een voorloopigte bespreking werd ge houden over gemeentelijk© el©ctricit)ed;ts- voorziening. Besloten werd nadere in lichtingen in te winnen bij de 'P. Z. E, M. Bij de rondvraag vestigde het lid Over- beeke de aandacht op 'de oprit aan den Noorddïjk, Na afloop der vergjadering werd genoemde oprit door den voorzit ter en de leden in oogenschouw geno men. Daar deze oprit behoort aan den ViOrstenüajidpolder en 'de voorliggend© ring ..werd bestoten 1 cent per inwo ner te geven als bijldragte in d© /kosten der permanente commissie voor e©n be tere verbinding van West-Brabant met het eiland Tbol'en. Inzake de uitvoering! van den vle©s'ch- keuring'sdienst werd als hoofd van dien dienst benoemd de he©r A. C. Ste©n- dijk, veearts te Sidherpeniss©. Besloten werd ontheffing' te vragen aan den Minister vaen Arbeid van de ver plichte voorkeuring1 bij hui.sslachting (art. 46 der vleesohkeuringswet), De ingekomen reclames inzak© hoof- delijken omslag werden gtest©Id in han den eener commissie, bestaande uit d© heeren P. van Iwaarden, J. Gaake©r en A. Stoutjesdijk. Bestoten werd aan C. KnuM met te- ruigiwerkende ki-acht tot 1 Januari 1.1'. een toeslag te geven van 40 pet. op zijn pensioen als igtewezen gtetoeentoamMeinaar (lantaarnopbtBker en nachtwaker).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1