FEUILLETON. SUNLIGHT OP IEDER TABLET. VAN DER DRAAF C°. De winkelier i die U andere De nieuwe 2 cents Cigarette Maandag ld Oetobev £921* Aboxmé's Binnenland. ZEEP LEVERT ALS SUNLIGHT VRAAGT, IS EEN BEDRIEGER Uw vijand EN zijn debiet ONWAARDIG. Hu weet dat SUNLIGHT de absoluut zuivere, de allerbeste zeep isfdie altijd het VOORDEELIGST uitkomt. LET DUS OP HET WOORD AMSTERDAM. ROTTERDAM. Van onzen invloed als bet grootste baidelëinformatie^bnrgaa wordt door den handel steeds meer ge^ Mk gemaakt voor het in- casseepen3 en regelen ,vat aehtep^tallige3 en ibe- twiste ,voFdepingen. ms 231* f.H4c Jaargalg %P&SmBÊBS& die huzrne abofineinefi tsgfllto voor het 4de bwartüai saais ©us wensschsK toe te zenden fenn- nen dit does per Postchéqwe- en «Gilrodiesajut no, 43255. P® ADflUNISTRATIB. AüöiineüsenUpriiï per kwartaal: «,«s t 2.30: s-p de buitenwegen om Middelburg, en meerde andere gemeenten p©r post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vliksin- gen f 2.30. weekabonnementen in Middelburg 13 sent per week. A v e r t e n 11 h 30 ct. p. regjel, Inge sjssden Mededeelingen: 50 cent pér re |él, Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen 'r«^ 1—7 regels f 2.10, elke regel meei Üu cent. Ég i e im e advertöntfêc niet groor «#r daia vijf regels druks en waarbij i aantgegevem, dat zij in deze rubriek moe geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling; Adrertenb'ën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent Sxtra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Ad verten tién moeten, willen ze no|g i sa» blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des MTE8DAGS uiterlijk HALF ELF aan pm Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bïj den Post-, Cheque- en Girodienst onder ne. 43255. iota' in 1922 een aantal industrieën te tel len. in te trekken. De leden van den Raad be sloften ter bezuiniging geen aanspraak meer te mia- ken op presenltiegeldjen. HET STANDBEELD VAN WILLEM III. Zaterdag is te Breda het standbeeld onthuld van stadhouder-Koning "Wil lem III. Staatsraad Cfotol hield de -overdrachts- rede; luit-kjol. W. E. van Daim' van Isselt gaf een historische beschouwing; minisj ter-president Ruys de Beerenbrpuck trok het omhulsel weg van het beeld, dlat ont worpen is door Toon Dupuis. Aan dezen is de orde van officier in de Oranje- Nassau geslchénken. De gemeente Breda heeft een dpor Dupuis ontworpen penning dióen slaap waarvan exemplaren werden aangeboden aan de aanwezige autoriteiten. Na dè onthulling vloglen 7 vliegmachi nes örver het terrein, die parachutes met bloemen uitwierpen. Daarna defileerden de schoolkinderen met vlaggetjes. MINISTER VAN KARNEBEEK. Toen Zelerdjag Minister van Karde- Leek met de leden der Ned. deljegiatie, ter Volkeohondsvettigfadering in Den Haag terugkeerde werd hij, behalve door eeni- ige rolleah-ministers, verwelkomd door een aantal leden van den Haagschen ge meenteraad-, die hein, den oud-voorzitter van dien raad, bij monde van gen. De Meester hulde brachten naar aanleiding van zijn benoeming tot voorzitter van de Volkenhondsvergadering'. DAADWERKELIJKE BEZUINIGING. De Nijverheidsra;ad besljoiot te verzoe ken de reeds -aan hett Centraal Bureau voor de Statistiek verleende' machtiging Ni mi! li IN DEN STEENKOLENHANDEL. Ongewenschte toestanden zijn in het licht gesteld dloor een debat in den Am- sterdamschen Raad, dat eindigde met de gpedkeuring van ëen overeenkomst geslo ten dloor den wethlouder De Miranda met de Dominate kolenmijn tot levering van anthraciet heneden den prij's, die dloor 'Üe Amisterdam'sche ktolenhandelaarsl wordt gevraagd. 1 Het bleek nl.. dat die kloïenhand.èlaars allen dioor contracten gebobd,en zijn aan een trust-Combinatiewaarbuiten zij! geen kolen mbgen koiofpen, en die de prijzen hoog houden. De N. R. Ct. weet er (Over mee te dee- 'dat omstreeks het tij'disip van de verdwij!- ning van de Rijkskjolendistributie te' Am sterdam bijeenkwam1 een vertegenwoor diger van de Steenkioien'-Hanidels-Veree!- niging (waar achter het Rheinis'ch Westf. Kolensyndicaat zit), een v er ie genwoor diir ger van enkele 'Belgische mijden en de ver tegen wloordiger vafi de Nederland sche Staatsmijnen. Oiok van de cokes dier ge meentelijke gasfabriek hadden zij het mo nopolie. Het blad vraagt totf het niet eerder op den weg der Nederlandsche staats mijnen gelegen had Olm! daarbuiten te blij ven, evenals die Mij', tot Exploitatie van. Limburgsehe steenkolenmijnen (Oranje- Nassau-mijnen) en de Dlotmïnale mijhen, en prij'sregelend Op te tredfen? In RDitterdam1 wordt de combinatie ver tegenwoordigd door de N. V. Vereenigde Brandstoffenhondel. Ook deze drong den nog buiten haar vereeniging staanden kleinen pnafhankelijken kolenhanjdela?' ren een dontract op, aan welks teekening de vrees voor vergeldingsmaatregelen veelal niet vreemd was en waarbij; zij zich weer verbinden moesten hun ko len alleen te betrekken van dé N. V. Een der aanleidingen tot die vrees was, dat smeenöotjes en gietookes, door dei Staatsmijnen geleverd aan een der bij de Vereenig-de Brands lotffenhandel aange sloten firma's, slechts!, bij' de N. V. te ver krijgen zijln. De combinatie heeft van de spoorwe gen een vrachtreductie van f 3.per ton gekregen (de Oranje-Nassau-mÜjnen slechts f 1.waardoor de Concurrentie eveneens mloeilijker geworden is. UIT OOST-INDIË. Chine esche wraakneming. De regeeringskolenmijn Boekitasan mp Java staat in brand. Waarschijnlijk is de brand uit wraak door Chineesche koelies aangestoken. Reeds lang hadlden hier op-< stootjes plaats gehad. Uit Stad en Provincie Uit Middelburg. Bij die ligplaats Van de „Koningin ■Willie! mina", varende van Middelburg op Rpflterd&ïn, is van de vrachtgoederen eea hoeveelheid sigaren, ongeveer ibüO, ont vreemd. Uit Wialcberen. Heden herdenkt de heer M. de Vos. sub-oritvianjger dér accijnzen te N. e n S{t. Joos'landi den dag, waarop hij 50 jaar als zioodjanig werkzaam is. Heden morgen kwamen de inspecteur der be lastingen, dë heer J. W. R.oskes uit Vlis- singen, dé ontvanger der buitengemeen ten, de heer S. P. Tismeer uit Middel burg, en de aommies-diensftgéleider, d'e heer D. J. Jansen, dén 82-jarig|e,n jubi laris met dit zeer zeldzame feit geluk- jWenschen en hem' eenilgë bij zijn leeftijd) passende geschenken aanbieden, zulks mei waisrdeerende woorden van den héér Rioskes, die zich bovendien van een zeer aangenamén plicht kweet, door den' heer De Vos mede te deelen, dat hem d'e bronzen médaille, verbonden aan de Or- dë van Oranie-N-assau is toegekend. Onder de geschenken bevond zich dan ook een draagmedaille. De jubilaris zelf had er niet aan ge dacht, dat het juist heden 50 jaar was d|at hij na beëediging! zijn taak aanvaard de en het was dan ook voor hem een des te iglnootere verrassing. o_ Uit Zuld-Beveland. In de Dionderdajg te Rilland Eajth gehouden raadsvergadering, die. djoor alle leden werd bijgewoond, geelde de voorzitter mede ,dat doior die Kroon wiasi (gloedgjekeurd de besluiten van den raad van 10 Juni 1921 wat betreft de ver ordening op den hoofdelijkën omilag, hef fing tot 1 Mei 1922 en de verordening) op de heffing van hondenbelasting', waar bij de tarieven of de aanslagen voor luxe en waak- of werkhonden worden ver- hoojgcl. Op de reclame ingediend door P. van Zweden voor zijn zooln J. van. Zweden werd wal betreft zijn aanslag) in dein hoof- deiijken -o-'m'slag afwijzend beschikt, daar de reclame te laat was ingediend. Aan J. W. Maigielsen ,die in Sepftémber de ge meente heeft verlaten -om zich te vesti gen in de gemeente Rotterdam werd op zijn verzoek 3 maanden ontheffing ver leend vpor het betalen Van h-oofidelijken omslag. Tpt slot werd behandeld een schrijven van Gedeputeerde Staten om advies in zake een verzoek van den heter P. A. Schwartz, burgemeester om' uitwoning na melijk jom in de aangrenzende gé-meénte te mogen wonen. Adressant had in zijn verzoekschrift aangevioerd, diat hij' wegens huwelijk een afzonderlijke woning zal móeten betrek ken, dioeh diat binnen de gemeente Ril- land-Bath geen geschikte woning voor een burgemeester was te vinden, wel was dit het geval te Krabbendijke, de aangrenzende gemeente, op een afstand per rij'wiel van ongeveer zeven minuten van de grens dezer gemeente. Hoewel der sad het algemeen jammer vond, dlat de burgemeester niet in de gemeente woondewas deze toch een pa" rig van oordeel, -djat de gronden, door den burgemeester in zijn -adres aangevoerd;, inderdaad juist den toestand weergeven, waar geen geschikte burgemeestjerswoi- ning in Rilland-Bath aanwezig is, zjoodlatj uitwpnen de eenige oplossing is. Met algemeene stemmen werd dan look be sloten het adres te ondersteunen. Waar voldaan moet worden aan art. 74, 3e lid der gemeentewet bracht de raad Ged.. Staten onder de aandacht, dat het spreekuur naar hun meening het best bepaald kan worden op des Woensdags van des voormiddag 9 tot 12 uur. Een reclame van den heer Eu.g Moors te Woensdrecht, die als forens was aangeslagen tegen het bedrag van dien aanslag werd aangehouden. Daarna sluiting. (Ingez. Med.) Cöilijnspla.at is besloten een adres te Zenden aan Ged. Stateln om te trachten jde vereeniging v,an ge-nieelmlen op NoordJ Bevelandi te Voorkomen. Dit adres zal bij dé hoofden van gezinnen aldaar cir- ouleeren ter teekening. Uit Nöiü>rÜ-B e veland. - In de Zaterdag: gehouden ge com-1 Ibineerde vergadering! van de besturen! van de vrijz. en a. r. kies'vereeniigjng te door Douglas Valentine Geautoriseerde vertaling van W. E. P. (Nadruk verboden). 28). En zoo ging bet maar door Ik kende dat soort type, den Amerikaan, die zóó' overbluft is door de kracht ejj. degelijk heid van Duitschl-and, dat hij' de \eer zijde van de medaille niet ziet. Eindelijk was1 hij zijn stokpaardje moe en vroeg mij hem weer voor te lezen. „Lees me voor van dat zaakje in het Esplanade-hotel gisterenavond," cotnlmian deerde (h(ij;. „Ik had goed gelet op dit g|evaJ!, maar, zooals Monica al Ihiad gezegd, de cou ranten maakten er geen melding van. Het verwonderde mij, hoe Gerry daarvan ietsl weten kon. „Welk 'zaakje bedoelt u?" zei ik. ,,Er staat niets van in de krant." „Natuurlijk wel,.idioot. Wat geeft het nu, of ik je huur om in de kranten voor te lezen, als' je niet eens de nieuwtjes) kunt vinden, die al in de heelte stad be- kënd zijln? Je hoeft mij de„krant niet té geven je weet, dat ik die niet lezen kan) Hier, Jozef zal 't wel1 wetien! Een knecht was -gëruischloos met eeni kleeren de kamer binnen -g®komeil Gerry wendde zich tot hemL „Jozef waar héb je dat verhaal -gele zen, dat je me vertelde, van dien En- igelschen spjon, die gisterenavond in liet} Esplanade-hotel een man heeft aange vallen „Dat staat niet in de krant, meneert Ik heb h et -géhoord van de saüffeur van de Biedermanns hiernaas. Die was zelléf in dat hotel met z'n meneer gisteravond op die partij. Da zette ze nie in de kr.ante, meneeri." En de man grinnikte. Ik voelde me niet al te 'best op mijn gemak en Was blij' dat ik bevel' kreeg door te lezen en verder naar de maan te looped. Ik las den heelen morgén voor den jon gen Amerikaan. Hij gedroeg zich verder als een slechtopgevoed kind. Hij! Was licht geraakt en twistziek en sicmiS beleedigend'; ik' had moeite mij' in bedWang te honden. Hij kwam altijd weer terug pp mijn En- gelsch accent en smaalde zoo hoonend' en snijdend op wat hij' noemde „je En- gel sche vrienden," dat ik begon te looven, dat er een bepaalde bedoëlingj achter stak. Maar het kwam' toch allfeen1' maar door zijln knorrigheid, want toen! Jozef 'die kiiecht verscheen met éen Wad met de lunch', sCheen de "Amerikaan ver ontschuldigingen voor zijn gedrag te wil Uit Schouwen-Duiveland. —- In de Vrijdajgavond te Briiinisse gehp.uden gemeenteraadsvergadering was p.a. ingekomen een brief van Ged. Sla ten waarin werd verzlocht mede te deelen Krf de Raaid zijn besluit handhaaft inz'ake het aan de Koningin' gericht adres om' -de plaatselijke betasting door eigen administratie te dóen heffen. B. en W. 'stellen v)oor te bterichten dat het besluit gehandhaafd wprdt, waartoe met alle stemmen werd besloten. Een verzioek van een 16-tal buiten de kom der gemeente wonéndë bloerën om het 'bestellfoon van telegrammén vloor re kening der gemeente te nemén, werd op vjoorstel van B. en W. toegestaan tot we- dleriopzegging. De begrooting van liet Burg. Armbestuur i-oiver 1922 werd goed gekeurd. Op een adres van het bestuur der Bijz'. school om gelden le verstrekken uit de gemteentekas vpor de verbouwing dier school Werd met algemteene siemmCn be sloten deze gelden te vCrschatfen.. Vastgesteld werd de schbolgeldregeling Voor de bpenbare en bijz. school per leerling en per jaar zal geheven worden bij' een zuiver inklomën van f 700—800 f2.60; f 8001000 f3.90; f 1000—1200 f 5.20: f 1200—1500 f 6.50; f 1500-1800 f 7.80; f 1800—2200 f 9.10; f)2200—2600 f 10.40; f 2600—3100 f 11.70; f 3100— 3600 f 13; f 3600—4200 f 14.30; en f 4200 en hboger f 15.60 met aiftrek van voor den 2en leerling van 20 pCt., den Sen 40 pCt., den 4en 60 pCt, d|eti 5en 80 pCt. en de verdfere kinderen uit één huisgezin 100 pCt. De vloiorzitter deelde verder mede, dat een mast vio-o-r f 60 is aangekocht Ier vervanging van een gebroken paal in de haven. Inzake het riiool fop de boegderij! van den heer F.. Kik 'dleelt -de burgemeester mede, d»t het ripol is -'opgegraven en er. gebleken is, dat er niets in zat. Bij de rondVraag drong de heer "Wem1- mers er fop aan het pakhuis van den heer Schilperjoort niet meer te gebruiken als btergplaats voor petroleum1, nu -dlolor liet gebtouw er naast het brandgevaar grofoter is geworden. B. en W. deelden mede dat in deze zaak geen verdere beslissing gieniötaeh. o- Uit Tholrn. De 27-jarige Van de K„ vhn St. Maarten s di ij k', die de vfoirige week tij het appels plukken van dien l'ad'der viel en daarbij zwfare in- en uiftwelKlige blikdoozen a 25 stuks. (Ingez. Med.) (Ingez. Med.) len maken. Ik ben bang dat ik s-oms wat lastig ben, Meyer," zeih'ïj met een vrieïidel|ijkehj glimlach. „Maar je bent een goeie kërel. Ga nu je lunch gebruiken. Je hoeft niet vo-or 4 uur terug te komenik slaap altijd na de lunch. Hier, steek eens op!" Ik nam- de sig|aar 'aan met de nederig heid, die bij mïjin rol paste, en volgde den knecht naar een iaanjgjrenzieinde kaimër, waar de tafel voor mij' gedekt was. Ik ben erg' gevoelig voor invloeden van buitenaf,, en ik voelde instinctmatig een zeker wan- trouwen tegen Jozef. Ik denk, dat hij1 mijl hes-cho-uwde als in dringer in een feer, waarin zijn invloedl w'aarschijid-ijk Onbegrensd wa-s- geweest^ en waar hij ongetwijfeld heel wat had wé ten op te pikken voor zich' zelf. Hij liet mlij' aan mijd lunch! en ging heen. Na een heerlijken maaltijd, met een uitstékenden rooden wij-n, zat ïk te genieten van mijn sigaar en een boek', toen Jozef weer verscheen. „Mevrouw de gravin verzoekt u bene den te ko-menzei hij1. Monica ontving; mij' in de huiskamer (het appartemen t had twee verdiepingen).' Zij was eég' zenuwachtig en had al haar kalmte verloren. „Des- zei ze, „von Bo-den is hier gé wee-st." „En?" zei ik géetig. „Ik heb niet heel veel' succes gehad." ging zij voort. „Ik ben erg t erneerjqc.sla- gen, Des. dat is de waarheid. Nooit heb ik den oud-en géneraal gezien zooals van daag'. Hij is' een ontzettende bullebak en een tyran, maar zelfs zijn grootste vijand heeft" hem- nooit van lafheid bes'ch'ulcligld) Maar vandaag', Des, was de man als -ge broken van angst. Hij1 scheen te vree- zem voor zijn leven en ik had de groot ste moeite iets uit hem' te krijgén ov«r jouw gpval. Ik maakte een gekscherende -opmer king -over de ontsnapping uit het hotel gisteravond, maar hij zei: „Gister kan de ondergang beteekenën niet alleen van mijn loopbaan, malar ook van die van mijn' zoon. Gister heb ik mij' tot vijand gemaakt een mén, die elk die hém z-o-u beleedigtenmet ondergang, mis'- s'chien zelfs met den d-ood bedreigt!" „U bedoejt den keizer?" vroeg ik. „De keizer!" zei bijl ,Ja natuurlijk, die is- woedend. Maar ik bedoeldé den keizer niet!" Toen ging h'ïj over op een ander onder werp en ik had' al mjjin tact noodigl om er weer -op terug! Jfe komen. Ik vroeg hem -of ze den dader van den aanslag in het Esplanade-hotel' reeds haddén ge^- vangén génomen. Hij1 antwoordde van neen, méar het was slechts een kwestie van tijd: de kerel kon niet ontsnappen! Ik zei, dat ik verbndérsteldle, d!at men een beliooninjg zou uitloven en een signa (Ingéz: Med.) kwetsuren bekwam, is aan de gevolgén overleden. (De Z.) Onder presidium van dén heer C. M. P. W. Hanssens, werd j.l. Dinsdag dés avjonds in het café „Havenzicht" te S t. Ann-alla n'd dfoor de aldaar gevestigde afdeeling van het Groene Kruis, hare eer ste jaarvergadering igëh'o-uden, die door 52 leden werd bijgewoond. Uit het dloor den secr. uitgebracht verslag, bleek dat de afdeeling bij' de op richting 6p 4 October 1920, een leden tal had van 463. Dit getal is djo-or overlijL den en vertrek teruggebracht op 452- Verder werd medegedeeld dat aan 42 zieken verplegin-gsmidldielen wapen uit gereikt. Volgens de door den penningmeester fo-vergelegde rekening was over het af- gelo-open dienstjaar -ontvangen: aan oon- lemen tvan den aanvaller zo-u publiceeren het heele land dpor. Hij1 verteld© mij, dat niets' van djat alles z-o-u gébeurenl. „Het publiek zal niets van de heele zaak ho-oren," zei hij!, „en als u mijn raad wilt vjolgen, Gravin, vergeet u dap alles maar.. In ieder geval schrijft Prinses Radlolin aan al de gasten vian haar bal, lom haar op 't hart te druk ken niets van het gebeurde te vertel len. De bedi-enden Van het hio-tel zul len niets verklappen. De belangen, di© pp het spel staan, miaken het onge- wenscht dat er eenige poging, hoe dan look, in het -openbaar gedaan zou bor den fom licht in deze z-aak te brengen." „pat is alles, wat ik uit hem kon krijgen. Maar ik heb' je niog iets te vertellen. De generaal ging dadelijk de lunch weg Hij was nauwelijks de deur ,uit of ik werd aan dë telefoon! geroepen. Het was dr. Hènninger, het) h'oofd van de politieke politie, je weet wel. Hij gal' mij denzejfden raad' als de generaal, naméiijk loiml alles l© ver geten, wat -gisteravond in het Espilar nade Hbtel gebeurd is. En toen beidé Prinses Radlolin m'ij op mét hetzeffda verhaal.. Zij scheen erg angstig): haar stem klonk alsof zij builde. De een lof ander had haar zeker dén schrik op 't lijf gejaagd." - (SViwdt Venmlgd!)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1