LUX VAN DER DRAAF C°, Uit Stad en Provincie. Maandag ZO September 1921. 164* «Jaargang vermindering van volksinkomen. in zeeuwsch katholieke kringen. Mr. ii. van groenendaejl een half uur langer. van kol en colon. GEBRUIK STEEDS LUX VOOR HET WASSCHEN VAN ALLE FIJNE STOFFEN winkelsluiting. een zonderling gemeente bestuur. AMSTERDAM. ROTTERDAM. Van onzen invloed als het grootste haidgisinformatie^bnrean wordt door den handel steeds meer ge- hrnih gemaakt voor het in- easseepen en rsgilen van aetitep^tallige en be twiste vorderingen, (Inge». M©d.) I Tl lat So. 226. LBURGSC Abonnement* pc ij* per kwartaal gee f 2,30; op de buitenwegen om Middelburg, en steor de andere gemeenten p»r peet f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vliasin- fen f 2,30. weekabonnementen in Middelburg 18 gent per week. Advertentlén: 30 ct. p, rtegei. Inge gsaden Mededeeitógen50 cant per re geiBij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen vaa 1—7 regels f 2.10, elke regel m#ei 10 cent, K i e im e advertentïên niet groo- l*r Aan vijf regels druks en waarbij i aangegeven, dat zij in deze rubriek mie» tan geplaatst werden, 85 cent bij voorn* betaling. Adrertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent Sxtra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentlén moeten, willen ie nog i sas blad van dienselfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des iATEBDAGS uiterlijk HALE ELF aan sa* Bureau bezorgd iqn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- ten Girodienst onder no. 43255. Een enkele opmerking; in onze (be schouwingen van Zaterdag over „inkrim ping" willen we hjojg aanvullen ,n.l. het geeü we toen schreven oyer de sterke da ling van het tonale volksinkomen in 1920 en 1921, vergeleken bfl de vjQtorflllÉaafïdje jaren, waarvan we het gemiddeld jaarin komen (meedeelen, berekend naar een onderstelde verdeelinig pier gjezin van 5 persionen. We Zeiden toen dat door die daling ook het theoretisch gemiddelde gezins inkomen onvermijdelijk lager moet zijn geworden. Die vermindering van het totale volks inkomen nu wordt treffend, en zeer drote- vjjg, geïllustreerd door wat de vorige week joip onze Beurs plaats had. Als regel laten we de Beursnoteerin- gen onbesproken. We moeten als klein blad dat wel overlaten aan de fiuanciale bladen en aan de speciale rubrieken der gteoote pers. Maar daarom zien we nog niet voorbij het zeer sterke Verband tus- *dieb de beuns-Moteerimgen en het éco nomisch leven van ons gehééle volk, een verhand dat maar te vaak totaal ge negeerd wordt door vakhrgonisaties die hun Cischen richten naar één speciaal bedrijf of naar één soort bedrijven. De vorige week zijn er eenigte zeer zorgwekkende meediqelingjen openbaar gé wordén over zeer groote maatschappijen die snet millioenen werken. En als gevolg daarvan zijn de aandeelen geducht gekel derd ,nadjat reed3 in 't voorjaar en in den zomer een gestadige daling was le no tee - ren geweest. Ziehier eenige voorbeelden; De Kon. Holi. Lloycf, een groote ree- derij die haar aandeelenkapitaal in 1920 van '20 Millioen op 30 millioen bracht, (behalve 18tmillioen obligaties), en die in 1918 10 pet. uitkeerde, in '19 18 pet., en jn '20 8 pet. zit in groote moeilijkhe den (door de inzinking op de vrachten- markt, terwijl zij nog groote schepen in aanbouw heeft. Een (gevolg is djat de aandeelen die in 1920 als hoogste koers 206 noteerden, op Dec. '20 gedaald waren tot 100, en inu Woensdag zakten tot 25, waarna ze weer iels stegen. i. Van Nierop's en Co's Handelsbank, een onderneming die voornamelijk in Indië werkt heeft een balans gepubliceerd die sluit met 5 millioen verlies, terwijl de onverkochte voorraad gioederen reusach tig groot is. Gevolg: de aandeelen die in 1920 als hoogste koers 205 noteerden, daalden 31 Dec. tot 102, en deze week tot 12. De Campania Mercantil Argenl.iaia, 'n maatschappij die speciaal handelt in gra nen en zaden uit Zuid Amerika, breidde! na den oorlog haar kapitaal uit tot 10 millioen; een jaar Later tot 20 millioen. Dezelfde porzaia/konafzetbaarheid van .goederen groote onkjopteh. vóór opslagplaat sen enz. brachten een debacle. Gevolg: van 342 in 1920 daalden de aandeelen tot 173 aan 't eind van dat jaar; en de vo rige week zakten ze tot 59. Het lot van dC reuslachtigje Insulindet Olie een onderneming van olie-fabrie ken in Indië kent menigeen reeds tot zijn spijt. Van 270 in 1920 zijn de aan deelen, die in 't begin van 't jaar reeds op 80 gezakt waren, nu gedaald op ruim En door deze ineenzakking wordt nu ook meegesleept d|e N|ed. Ind. Handels bank, die veel credieten aan de Insulïnde beeft gegeven; en wier aandeelen Van 370 in 1920 dlaalde tjot 192 bij 't begin van dit jaar, en die de vorige week afzakten tot 112. Er zijn er nog. meer zee, maar het is ons slechts om eenige voorbeeldjeh te doen. Want wiat beteekent dia entfmfe dn li*g? Een gelegenheid tot een pracht spe culatie .zeggen de aartsgokkers. Jawel, tmjaar het beteekent ook nog hfeel wet andiers. Want die daling is een sym'p- tooto, een kenmerk, een baromjeterstandj van een vermindering van welvaart. Wanneer de aandjeelen van dergelijke maatschappijen z|oo ontzettend djalen be teekent dat: ten eerste dat het vermlogen van die aandeelhouders (die van die maatschap pijen bijna allen in Nederland zitten) een (ontzaglijke vermindering ondergaat, die vioor hen zelf rampzalig, en voer de op brengst der vermjogensbelasting zéér te leurstellend zal z'ijh ten tweede echter ook: dat de mil lioenen waarmCe deze maatschappijen in vorige jaren het totale volksinkomen vter- mteierjderdenidiit jaar uitblijven, en in de eerstvolgende jaren ook! Dat beteekent een niet onaanzienlijke vermindering vlan de inkomstenbelasting, van de successiebelasting, zegelrechten enz. let wel, ambtenaren die nog steeds verhooging van uw salarissen m'oigelijk achten! en het beteekent ook dat het deelsiomtaetje voor berekening van het theoretisch gemiddeld inko men per gezin aanzienlijk lager wprdt. Behalve nog dat het ook be teekent dat de hoeveelheid arbeid door die maatschappijen van verschillenden aard in ions land uitgegeven, merkbaar vermindert. En als de arbeidersleiders de vraag stellenwaarlom Moet bij een malaise de vermindering van productie-kosten nu juist dadelijk gevtonden worden door ver mindering van loon, laten zij dan eerst naar aanleiding van die beurscijfers de vraag stellen lof de kapitalisten niet reedis vóór de arbeiders in hun inkomsten deerlijk gehavend worden. De arbeiders z'jjn heusch niet de eerstén! Zie, dat is het verband tusSchen de mogelijkheid van honger loonen, en de beursnoteeringen van maatschappijten die in heel andere dealen djer wfereld wérk én. Wilt ge het in tastbaarder vjorni: De Insulinde btesteeddp millipeneh aan hestellingen van machinerieën, schepen, en kantoorbehoeften in ons land; ze gaf 'millioenen uit aan Nederlandsche jon gelui die bij haar beambte waren in Indië en hier; ze verspreidde enorm© sommen als dividend jaarlijks over Nederland. Ze betaalde een geduchte stom aan belastin gen in de Nederlandsche en Indische' schatkist. Nu wachten de Nederlandsche firma's te vergeefs top bestellingen van machines enz.; de jtongelui worden bij honderden Ontslagen en komten ten last van hun fa milie, tof vermeerderen het aantal werk zoekenden; de aandeelhouders zien Iiud inktomen verminderen, en geven minder uit, d.. w'. z. kioopen minder in de win kels, laten minder werken, en betalten minder belasting (misschien niog niet in dit jaar tomdat die aanslagen reeds vroe ger werden opgemaakt, maar dan een vol gend jaar). Eu van de Maatschappij ont vangt de sckhatkist riietsi meer. Gevjoelt ge het verband tusschen loon- hloogte van arbeiders en salarisboogte der ambtenaars en de Beursnoteeringen? Want denkt er otm: de aangehaakte ge vallen zijn voorbeelden uit een grloote (mtenigte. De meeste scheepvaartmaat schappijten maken reeds geruimten tijd zware dagen djoor wegens de crisis, lo'p de vrachtm'arkt, een crisis die de winsten van de icorlogsjaren van de meeste reecl'3 geheel opslokte. Van de Indisiche cultuur maatschappijen zijh er zeer vele, die dioor de ion verkoopbaarheid der goederen, in moeilijkheden geraakten, vooral die in rubber en thee. In beursterm gesproken, is het waar dat in de hausse-periode, in de jaren van (opgaande lijn, tè holog werd opg|ez!e1j. Maar wat nu bij verscheiden maatschap pijen gebeurt, is mteer dan liet wegnemten van hel tè veel; het is een inzinking lOtrt- dal de inkomsten inschrompelden. Voeg diatar dian nog' 'bijl de moeilijkheden van ztooveel binnenlandsche handels- en nijverheidslojndernemingen, dan is 't ze ker wel gerechtvaardigd, die verminde ring in welvaart, van 't totale volksinko men te stellen tegenover het opdrijven van loonen en salari.ssen. Wal op de beurs genotejerd wordt, is e en symptoom van een inkrimping ivan inlqomen die allereerst de „kapitalis ten" treft, de rijken en de eenvioudïgen die een kapiteeltje lo.vergespaard hebben: maar die onvermijdelijk ook zal doorwer ken |op anderen. Nasar aanleiding van de (dioor ons ver- mteldie) beschouwing yan Zeiandia 'schrijft de N. Zeeuws'tóhe Crf. dat genoemd blad spoken ziet bij djag. Bij de behandeli ijs visn de motie inzlake het Kamerlidmaat Schap .lid vjan Gedeputeerde Staten en wethionder, als punt van agenda voor de vergadering vlan Terheuzen wterd zij in de jongste bijeenkomst van het B.ondsbfe- stuur beschouwd als te zijn van al ge- me e n e istrekking en met namte wlat het wethouderschap betreft alleen bedoeld voor jgroote plajatsen, viopr steden als Rot terdam', Amsterdam1, Den Haag Haarlem enz. Namen vian persionen werden niet genoemd, noch zelfs daarop gezinspeeld. Volgens <fe Tijd is mlr. van Groenendael niel mtet zijn familie nlaar Frankrijk ver huisd. De familie woont wel in Angers, dóch hij zelf wil voorlo|opig in Den Haag olijven. Over de Kamercandidat'uur slchijht hij nog niet beslist te hebben. (Het zlal wel van mteer betelekenis zijn, hoe dte kiesvereenigingfen, dan hoe hfjj zelf beslist.) Aan een aantal regeeringsbureaux in Den IJapjg is .Zaterdag de mededteleling ge daan ,dat er voortiaan te beginnen tóet heden Maandag per dlag een half uur ten ger gewerkt d£ent te worden. Dit half uur wordt (aldus gevonden, dat de bureau tijd voorlaan om' kwart v-oior negen zal beginnen en om kWIart over vijven zal ein digen. Des Zaterdags zal de bureautijd duren van kwart voor. negen tot kwart voor één. De heer H. van Kol die Zaterdag dioor de S. D. A. P. gehuldigd is naar aam leiding dat hij 50 jaar geledien lid werd der Internatiornale heeft een polemiek met den heer H. Colijn. Dit voorjaar beeft de heer van Kjol in de Eerste Kamer gezegd dtit dte heer Cjolijn zijh 'invloed en gezag als hojofd'- amhtenaar in Indië heeft gebruikt torn zich persoonlijk in ergerlijke mate te bevtooirdeelen, speciaal in vierhand met het Ned. Ind. Land Syndicaat. Die bewering heeft hij nader toegelicht in een brtochure. De heer Colijn heeft nu een open brief gepubliceerd, waarin hij zegt, dat de brochure s'Iechts een herhjaiing van dte aanklacht bevat, toegelicht door kranten uitknipsels, maar zonder eenig bewijls. Hij vraagt daarom1 alsnog de bezwarende documenten, die de heer van Kol zei te bezitten, te publiceeren. CE LEVER'S ZEEP-MAATSCHAPPIJ. VLAARDINGEN. Fabrikanfe van Sunlight Zeep. (Inge». Mod.) Binnenland, Bij den Htoögen Raad van Arhteid! is de overweging begonnen van een voor ontwerp van wet, houdende regeling dter Winkelsluiting. In hoofdzaak, verschilt het voor-ont werp van dat der Staatscomlmisisie in dit (opzicht, da!t in het eerste dok een regteling der Z|ondagssluiting liS opgentoimen, zoo dat het ontwerp thans de geheele majtte[rite behandelt. De toestand in het college van B. en Wi. 1e Wormerveter (twee soc. wethou ders en een niet-soe. burgemeester) blijft' hoogst eigenaardig. Nu weer is' in de Zaansche bladen hij wijze van publicatie een manifest van B. en W>. verschenen, ondterteektend door; den builg'emteester, maar natuurlijk afkom- iSfijgl van de twee wethouders, en waarin! de burgemeester besclhiuldigd wohdt door zijn schandelijk optreden den woning bouw te htebben tegen gehouden. ;<Djaar voornamelijk bij' persoonlijk be zoek bij den burgtemeester wij' dat zijh! dus weer de wethouders door hem! belasterd worden (wijl zullen eerstdaa(g|sl oveijgiaan om' ook daarover het een en ander te publiceer en), meenten wij, dat de Igemteentenaren goed zuilten doen zich! minder le storen aan praatjes van dezen heer, miaar mteer te letten op 'd© vastge stelde feiten, die voor zich spreken. Wij zien in de handelingen van dezen 'heer niets anders dan dat hij ons werk wil' belemtaeren, het socialistisch gemeente bestuur idisqu|alificeeren, de gemeente' duizenden [guldens s'ch|a|de berokkenen, om Straks bij' de allgfemeene verkiezingen) dit aan pmls beleid toe te schrijven." Daarentegen wordt aan de N. R. Crt. het voljglende mteelgedeeid: Het college van 'burlgemeester en wethlo.uders heteft land verpacht aan den secretaris der gje- meente. Deze laatste vroeg ©n verkreeg restitutie van het aolltelgte voor onkosten) welglens glelelden verlies, 'door h©t sltecb'- te jaarg!etï|de aan zaad en meststof. Achteraf blijkt, 'dat de wethouder dter bedrijven in dienst yan den gemeente secretaris als' werkman een gedeelte van htet land heeft otmigtespit en zaad en mest stof [geleverd hteeft. Men zegt, d!at d© burgemeester het besluit niet ten uitvoer heeft gebracht. Uit Middelburg. We vestigen de aandacht pp de pu blicatie in dit numfmer betreffend1© ver goeding van het weghalen en vervoer van vuilnis in gnooter hoeveelheid dan 2 H. L. Djoor het lid der Soe.-Deml Raads fractie P. Ph. 'Paul, is aan den vhorzitter van den gemeenteraad vterzlolcht hem in |de gelegtenlieid te steilten in dte eérst- vfolgende raadsvergadlering te inferpelltee- ren (©ver de Werklofoisheid' hier ter stede. Op de voordnacht voor secretaris- pennin|g|me©s>ter der Godshuizen alhier zijn door het bfestuur gteplaatst de heeren J. W. van Visvliet te Koudekerke en mlr. A. J. van der Weel alhier. Het jpngste nummer van Het Leven btevat een reeks foto's van htet Koninklijk bezpiek aan Zeeland, voforiop eien aardige kiek van de Prinses in dte AbdTij pmringd dfoor de juichende boerinnetjtes. o Uit Vl'issingen. Zaterdajglavond h|a)d in de kleine zaal' van het Concertgebouw te VI i si sing te ln de lUitreiking' plaats van de prijzen en Öiploma'k, behaald door de inzenders op de Huisvlij ttentoonstellinlg'. De heer J. G. van Niftrik, voorzitter van Vlisisinlgten Vooruit", voerde daarbij! het woord, in plaats' van den burglemeesr ter, die door een ongeval aan een zijn©r knieën geblesseerd is'. Sipr. reikte d© mte1- dailltes en diploma's uit en sprak tot de bekroonden aanmoedigende woorden voor de toekomst. Het aantal medailles) was niet groot (genoeg en zoolang mioes(- ten verschillenden zich met diploma's te vreden stellen, wat echter v-olgens spre ker ook even goed een onderscheiding is. Inzonderheid bracht spr. dank aan jde Industrie- en Huishoudschool te Middel burg1, waarvan het bestuurslid' de heer Klontje, en de directrice, mejuffrouw Bö- mter, aanwezig waren voor hlaar hoog ge waardeerde Im'edtewerkingl aan het w©l- slagten der tentoonstelling. De inzending der s'cfhtool is zeer lteerzaam' igewe©st voor Vele bezoeksters. Spr. beve©lt dte vereie)- niiging zeer bij' htet bestuur der school aan. De heer Klontje bracht namtensi be- s'tuur, leerairos'sen en Iteelriingten idter schlool dank voor de onidietrslghteidingj; het zal voor 'de leerlinjg|e© zeker e©n reden zlijh om' naar boo'gter te streven. Ook verslchilltende der individueel be kroonde inzenders' brachten met enkel© woorden dank aan bestuur en jury en zegden toe ook later weer te zulten ex- poiseefen. o Uït Znltf-B>veland. Het centraal stembureau te K r wb- bendj'ijk e verklaarde in zijh zitting van Zaterdag, (den heer P. K. vah Nienwtenhui/- sen benioemd tot lid van dien gemeente raad in de vacature, ontstaan djotor het (bedanken van den heer J. P. Krijger. -te- Uit Tholrn. Begunstigd dioor echt zomerweer, wterd jl. D|onderdag te St. Annraland met veel (opgewektheid gevierd het 40- jiarig bestaan van het muziekgez. „Accele rando". Aan het feest, georganiseerd d|oor to.a. door een eere-comité, bestaandte uit de heeren A. J. Bierens, eere-v(oorzit- 'ter, C. M. P. W. Hanssens, J>. Polderman^' en D. Quakkelaar, was verblonden een .festival, waaraan Pok deelnamen dte mu ziekgezelschappen te Thplen, St. Maar tensdijk en NieuWerkerk. In het schoollokaal, w'aar 'de deelne mende gezelschappen zich veretenigd' had1- den, werden dleze dloor dien heer HanS- sens, burgemtee'ster, verwelkjomd ten dte eerew'ijh aangeboden. Daarna had een (optocht plaats, be staande uit de verschillende muziekkorp sen en fraai versierde rijtuigen. Na de 'ontbinding daarvan werd op het schoolplein door de gezamenlijke korp sen de feesimarSch uitgevioierd. Om 2 uur vingen de Concerten aan die tjöt des avonds 9 uur werden Vptortgezet In het midden der Lamgestraat prijkte een fraai versierde muziektent, di© dte» avtonds evenals Voor de Woning van dfen Sjverigen directeur, den heer L. J. Slote- ters, aangebrachte versiering ,schittle- rend was verlicht. Tiot laat in den avond lieerschte er eemf feestelijke stemfming, die djoor gieten en kele wanklank werd verstoord. Met grtoote voldoening kan op dit zbo gfoiejdgeslaagde feest wordten teruglgtezien. Te St. A n n' al a n d wterd Dionder- dog jl. ter gelegenheid van het muziek feest uit een bewaarplaats van fietsen 'ztoo'n rijWiel medegemoimten van een in gezetene van Oud-Vtossemeer. Op di© fi©W Was bovendien nog een regenjas gteblon- dten. De prolitie heeft dte zaak in handten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1