Dinsdag 20 September 1921, Ko. 221. 104* Jaargang Binnenland. Uit Stad en Provincie, s AboQDementspEijf per kwartaal: gee f 2.30; »p de buitenwegen om Middelburg, en ■'#or de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vliasin- gen I 2.30. weekabonnementen in Middelburg 18 Tvp 7» tvinn}; Ad ver ten tién: 30 ct. p. régel, Ing|e jonden Mededeellngen50 o#nt per re fel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: vsh 1—7 regels f 2.10, elke regel m*ei SO cent. Rleime advertöntïèn niet groe ier dan vijf regels druk® en waarbjj i aangegeven, dat zij in deze rubriek mem ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling, Adrertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent «xtra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog I sas blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk S3 UUB en des Zaterdags uiterlijk half elf aan »m Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder nO. 43255. DÉ TRQOHRËDE, 10! (Hedenmiddag te ,een uur is de zitting) der Stjaten Geijeraal geopend door H. M. de Koninjgin met het uitspraken vian de volgende rede: Mij wederom in Uw midden bevinden de, leden d(er Staten Generaal, m'a|g ik: niet verhelen, dat zelfs thans, nu de wereldoorlog welhaast drije jaren tot het verleden behoort, zijne gevolgen zich nog in hevige mate dioten gevoelen. Schoon God ons voor zware rampen spaarde, lijdt pok hejt vaderland ondier d£ alge-, meene ontwrichting der economische ver houdingen. Met noesten ijvfer aan het herstel van de welvaart te arbeiden, angstvallig' de spaarzaamheid te betrachten, is pns al ler plicht. Zorgwekkend is de totestand der schat kist. De sterke 'gnoiei der uitglaven in de laatste verleppen jaren heeft den ver- (rassenden aanwas der midldfelen nogveri Overtroffen terwijl d(e laatste thans tot stjaan gekomen is, en teruggang reed's plaats vindt. Aan belangrijke opvoe ring van de reeds zwaar drukkende hef fingen valt, wegens dje daaruit dreigende schade voor het! algetm|een belang! wel rauwelijks te denkfen. Het publieke leven op mieer beschfeiden voet dan tot dusver in te richten zal noodzakelijk blrpkjen. Ook in de Overzefesche deelen van den Stjaat is een zuinig bjeheer geboden viooral de Scherpe daling djer prijzen van Ide pnoductlen van land- en mijnbouw baart zoowel in Oost-Indië als in Suri name ernstige zorgen. v De internationale tofestand blijft ern-i sïige aandacht vorderen. Intusschen gleeft mij Ide ontwikkeling van de betrekkin gen die met.vrfeemde mogendheden wor den onderhouden, in vjelerlei opzicht re den tot voldoening. Met waardjeering en ingenomenheid maak ik g|ewag van het door de in den Volkenbond vfereeniigdiq ïnlofeendbeden genomen besluit tot vesti- jgflng van het permanent hof van inter nationale justitie te 's-Gravenhage. De afdoening van de in hfet! afgteslo- ten tijdvak voorbereid^ wettelijke maar regelen, allereerst de herziéning van de Grondwet, zial Uwe volle toewijding' vor deren. Met partieele herzieningen van ver schillende onzer Wetboeken zal worden voortgegaan. Een wetsontwerp tot re geling van het levfensverzekeringbêdrijf zal U zeer spoedig bereiken. Ter versterking van de zeemacht, vpor- al niet liet ioojg op de Verdediging van Ne- derlandscli Indië, zal een voorstfel wor den ingediend. In voorbereiding is efen wetsontwerp dat beoogt de mogelijkheid te openen Pui vrijstelling van militairen dienst te ver kenen aan hien die daartegen era-- stiige gewetensbezwaren koesteren. Voorstellen tot wettelijke regeling van de ruilverkaveling en tot herziening van de bepalingen betreffende der pacht overeenkomst zullen worden invediend.- Ontwerpen tot wijziging en aanvulling van 'de Arbeidswet), d!e Invaliditeitswet; en de Ouderdomswet zullen U weldrn be reiken. In 'afwachtjirtfg van de totstandkoming! oer voorgestelde wijzigingen van de Grondwet wordt een daarbij aanslui tende herzi/eninlg van liet regééringsré- glement Voor Ne'dferlandsch Indië voorbe reid. Moge op Uwen arbeid Gods zteg'en rus ten Ik verklaar de gewone zitting der Sta ten Generaal gleopend. Een 'zeer pessimistische troonrede. Zóó erg' is er nog' nooit over de fi nanciën gespro-ken. 't Is waar, dat ook in de vorige tiroonredfen steeds van een zorgwek'kenden tofestand werd gerept. Maar de troonrede van 1918 ging' niet verder dan: zoovetel mogelijke beperking der uitjgiaven, en ingrijpende mfaatrege len tfeit versterkinlg der middelen.; die van 1919: beperking der nieuwe uitgaven tot het uiterste, en ver sterking der middejeln; die van 1920: uiterste spaarzaamheid en versterking der rijksinkomsten. En nu? Hef is een heel ander woord: nauwelijks te denken aan een belang rijke opvoering v|an de bfelastingen en dan vooralnoodzakelijkheid om' hel publieke 1 teven o-p meer be scheiden voet dan tot dusvter in te richten. Dat kan niej anders befeekenen dan inkrimping der staatsbemoeiing; dan liet neerbuigen dfer lijn, die fof nu toe steéds hooger steeg'. Er wordjt nu niet alleen gesproken over „nileuwe" uitglaven. Het heele publieke leven wordt erin ge mengd. -We zijn er benieuwd naai' te hooren in hoever, die aankondiging deeds in daden zal blijken te zijn om(g(ezet m de heden in te difenen staatsbeigrooting'. Ongetwijfeld is' in dezen toon, vergeleken bij de vorigfe jaren, een ster ke invloed te constatjeeren van den nieu wen iMinister van Financiën. Maar in boever is hij, de Minister van Financiën, baas? In hoever stemmen de andere Ministers, ieder op hun gebied, toe in inkrimping van de staatsbemoeiing in het publieke leven? In hoever kunnen ze dat doen zonder wetswijziging? En 'in hoever zal de hui dige Tweede Kamer toestemmen in zulk een wetswijziging bijv. op- 't gebied van onderwijs, werklpozenjondersteuning, wo ningbouw De tijd zal 't moeten leeren, wat er in die richting mogelijk is. Met de aan kondiging van den wil is men er niet, al is zulk een initiatief het no|0jdz|pkel|ij'k begin. Maai' er staat nog een ander pessimis tische opmerking! m de troonrede, n.I. ten opzichte der bnitenjljajndsche berek- kinglen. Er is een nuance-verschil tus'schen de algemeene voldoening die verleden jaar werd Uitgesproken al we nd toén dfe toe stand van Europa onzeker genoemd', en de ernstige aandacht", die nu gevor derd wordt door den internationalen toe stand, met de toevoeging dat de betrek kingen met vreemde mogendheden „in velerlei op-Zicht" reden tjöt voldoening Waar doelt dat iop? Wat is er gaande, dat pns land meer dfan 't vprig jaar in het Wijzonder betreft? We kunnen er geen antwlojërd opi geven.. Allieen vrjajgfen we ons af, of er verband is tusschen die opmerking en de aan kondiging der versterking van de zee macht, voloral met het oog op de verdedi ging van Nederlandsch-Indië, een aan kondiging die te meer aandacht trekt, nu eers'tdlagjgjs de ontwapeningjsconferentid 'te Washington wOrdt gehouden, juist met het oojg1 op de landen rondom' de Stille Zuidzee. De overige imjeedeeling|en in deze troon rede jgevjen weinig aanleiding tot opmer kingen. Ze brengen weinig nieuws. Het publiek weet (al, d|at de economische toe stemden hier e|n in Indië vierre vans rooskleurig zijn, de mefcstie der nu ge noemde wetsontw|erpen werden ver wacht. Het zlal echter velen voldoening; geven dat er nu dan toch een wet op de rqgeling van htet levensverzékèrings- toe drijf zal komen, eten wet voor de dienstweigeraars en een wet voor de ruilkavelinig1 en het pachtwezen. Van zelf komt de vraag' op of dat alles, m'e( het'gfeen nog onafgewerkt 'bleef, in het een'e zittingsjaar vóór de verkie zingen afgehandeld zal kunnfen wordeii De hpofdzaak blijft die aankondiging dat helt publieke teven op meer be scheiden voet zal moeten worden in gericht. BEZOEK VAN II. 31 DiE, KONINGIN. Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen, aan de Zeeuwsche bevolking] mededieeling te doen van hare gevoe lens van oprechten en IdiepgevoeMén danjk! voor en van g|roote ingenomenheid met de allerhartelijkste ontvangst, welke aan Hoogstdezelve en aan het Koninklijk ge zin op 15 en 16 September j.l. in Zee land is bereid. De talrijke bewijzen van aanhankelijk heid en liefde, welke allerwejge op zoo spontane en on dubbelzinnige wijze tot uiting kwamen, zoomede de algemeen^ 'hulde en geestdrift der bevolking heb ben Hare Majesteit ten diepste geboerd' en getroffen. Middelburg, 19 Sept. 1921. De Commissaris der Koninjgin in Zeeland, QUARLES, VAN UFFORD. (Herplaatst wegens zeer zin-storende misstelling in ons vorig! nummer). ONTVANGST JHR. VAN KARNEBEEK Naar aanleiding; van de plannen' om den Minister van Buitenlandsdhe Zakepj, jhr. mr. dr. Van Karuebeek, ter gfelegent- hheid van diens benoeming' tot voorzitter van de Vergadering van den Volkenbond^ bij zijn terugkeer te 's-Gravenhage, op feestelijke wijze te ontvanglen, kwam het Haagls'die Cprrespondentiebureau ter oore, 'dat de Minister, hoewel zeer gevofej- ligl voor de jgietdjaictoledie aan het plan ten grondslag ligt, gemeend heeft voor die hulde "te moéten (bedankten. Het bureau verneemt tevens, dat h®t comité b'ij den Minister nader heeft aan- gedrongien om de hulde te aanvaarden. DE NED. VLAG TE CHEMNITZ In antwoord op vragen van den heer Rink heeft de Minister van Binnenlaiwl- sche zaken meegedeeld, dat de befcoogers te Chemnitz, die op 3i Augustus intrek king van de Nederlandsche vlag op 't consulaat eischten, weggingen zonder, meer, nadat hun was gezegd, dat het de Nederfandsche vlag was, uitgestoken ter gelegenheid van de verjaring van Konin gin Wilhelmiua. De Duitsche regéering heeft haar leedwezen betuigd, en aan de politieautoriteiten er op gewezen dat zij in hun plicht te kort waren geschoten. BE ONTWAPENINGSLEiUZE DER S. D. A. P Vrijdag a.s'. wordt te Arnhem het Der de Nationale Congres voor de iWperkracht van het Nederlanctsche vplk gleopend. Op de agienda staat onder meer een debat over het besluit van het Paascjhcongres! der S. D. A. P. inzake ontwapening^ Het Tweede Kamerlid, de heer van der Voort van Zijp, treedt op als debatinleider met een rede Contra de ontwapeningfsleuze. Als sprekers, om 'dit onderwerp „pro" te behandelen, zijn achtereenvolgens nit- gemoodigü de heeren Van den Tempel, Van Zadelhoff en Sannes, die allen heb ben geweigerd. Daarop is het Partijbestuur 'der S. D. A. P. 'door de congresleiding verzocht, eenijgje namen te noemen van sprekers, waarujt .een keuze jzfeiu' kunnen worden ge daan; doch ook op deze aanvraag! kwam' een weigerend antwoord. De ciong'resleiding deelt thans mede, dat ieder zich alsnog' kan aanmelden voor debat. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d Blijkens schrijven van Ged. Staten wordl door dit college in overweging gegeven, om overeenkomstig den wensch vian Clen Ministfer van Binn. Zaken, lyet reicht 'voor het inneim/en van standplaats' mei Wioonwagens of ligplaats met woon schepen te bepalen op f 0.10 per dag| in plaats van f 0.25 per dag-, gelijk bij madbesluit vian 25 Augustus 1921 np. 12b. wia,s bepaald. B. en W. van Goes gaan hiermede evenwel toifet accioor-d en stellen voor aan Ged. Staten 'mede te deeien, dat terujgj- 'brenjging van bovengenoemd recht van f 0.25 Kot f 0.10 door den raad niet wensehelijk wordt' geacht. Hpt voorstel vjan B. en W. is uitvperi-g geargumen teerd. Maandagavond hield de Goesche Burgerwacht in de sociëteit V. O. V. haar 2e. jaarvergadering. Aanwezig wa ren o.m. de burgemeester en wethouder .V. d. Bout. De voorzitter, de heer L. Smit, herinnerde er in zijn openingswoord aan hoe noodzakelijk het is de burgiepwaeiht in stand te houden, daar een man als Ti'ioelStra en geheet zijn S. D. A. P. nog steeds staat aan de zijde der revplution- nairen. Spr. memoreerde het werk der Goe sche burgterwacht en bracht 'dank aan dr. van den Bergi, den leider van den cursus in verbandleer. Aan het jaarverslag ontleenen wij dat de vereenigiug 111 leden telde gjmo- mentee .225). De kjas wees een batig slaldb, aan. Na 'de pauze werd de uitslagl der Schietwedstrijd bekend gemaakt. De 1ste prij's werd behaald door M. G. v. d. Wiele, (zijnde de zilveren lauwer krans, die het vorig jaar door den heer H. Jpnkers' werd behaald) 117 p.; 2e. prijs J. M. v. Riet, 113 p.; 3ej. pr. L. Sin- ke 113 p., 4e. pr. P. de Kok, 111 p.. In 't gfeheel waren er 28 prijzen, en eenige troostprijzen. Maandagavond vergaderde de raad der gemeente N i s s e. De heer Vermue, was afwezig. Een wijziging der begropr ting Over 1921 werd goedgekeurd in ver band met een geldleening vopr d|e- toren restauratie. Medejdeeling werd gedaan, dat van |de Brands fioffenciommissie te Goes en die te Nisse het saldo, 5 f 500 in de gemeentekas is gestort. De 'begrppting over 1922 van het Burg. Armbestuur werd goedgekeurd in Pnt- ontvang. en .uitgaaf iop f 6830.28i/a. De begnajoting der gemeente werd aan geboden. Besloten werd dat de gemeente zich zal aansluiten bij de postcheque en girodienst. Medeèeelingen werden gedaan omtrent de restauratie van den foren en uitbetaling der subsidie en 'dat een geldlening geplaatst is. Tot weger pp de weegbrug' „de Aufoimaat", aan de haven te Boirs s(ele is benoemd de heer Cprns. Vei-]donck te Ovezande. o- Uit Schouwen-17uive 1 and. Het zeiljacht „Waterhaantje" van Haarlem is, na uitgezeild te zijn 'van den (Hoek van Holland, op (liet strand bij We.s- tersch'ouWen geloopen en ^Lt vol' water. De 'bemanning, die een hangen nacht heeft doorgebracht, heeft het scheepje verlaten. Men zal trachten hejt jacht te dichten en van het strand te brengen. o Uit Th'oilen. 'Te T h o 1 e, n Wend Maandag een aan beveling opgemaakt voor gfezworene van ihel waterschap „De Vrije Polders" onder, Thiolen in de plaats van den heer J. M Wag'emaker, benoemd tot dijkgraaf. 'De aanbeveling luidt: 1. P. C. de Wit; 2. M. J. StoutjeSdijk; 3. J. K;. van Nieu,- wenihjuijzen, allen te Tholen. zorgen voor de talrijke lagfere scholen, igrootiendeels ook van dije vioor de mid- middelhare en d(e voorbereidend' booigere, dienen wij nu onze krachfeu voo.rjal som men te treklffen op de één© universiteit" HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHEKIJ. Met de Nederlandsche Staatscourant van 19 September zijn verzonden de ge wijzigde statuten van de N. V. Mantel- en Kleeidingmagazijn „de Ster" te Mid delburg, volgens welke wijziging het vol gende in art. '11 der statuten wordt 'op genomen „Het aanknopen van roerende goe deren, een bedrag van f 100 te boren gaande, mloet schriftelijk geschieden. De directie h eeft daartoe de machtiging noodig van commissarissen." o Dreigende mijnst|a,!king. In een schrijven aan de overige mijn werkersorganisaties, wekt liet bestuur van den soicialistiseben Mijnwerkersbond deze op om 'bij invoering der vioprgenomten loonsverlaging op 1 October het wferk op alle m'ijnen neer te leggen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. In antwioord op de vragen naar het geen het winterseizoen ons op m'uziek- yebied Zal brengjen, kunnen we het vol gende mefedeelen Dinsdag 11 Octjober komt Alex Sc'hmul- ler Dinsdag 25 Oct. Emïel Hullebrofeck. Voor de abonnemèntisconcterten zijn voorloopigi vastgesteld: Wloensdag 16 No- velmher Erna Rubinstfem; Woensdag 14 Dccem'ber Maria PosCarlo forte; het 'derde concert zal in Januari plaats heb ben, het vierde in Malart. In Februari zal het Budapesfer kwar tet joptreden. De gén. repetitie en bet eerste con cert der zangv. „Tot Oeftening en Uit spanning" zijn geisfeld pp Maandag eq Dinsdag 28 en 29 November; en voor die rep. van het! doncfert van de Instru mentele pp Dinsid|a|g én Wofensdag! '20 en 21 December. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Met ingang van 1 October a.s. is benoemd tot com'mies bij 's-Rijksbelastin- gen enz. te Nieuw-Najnen D. H. Meu- lenherg te Kortgéne. LEGER EN VLOOT. e; s-vv ONDERWIJS. De Provinciale vergadering van Chr. onderwijzers en onderwijzeressen in Zee land, wordt gehouden op Zaterdag 24 September 1921 in de sociëteit V.O.V. te Goes. t Referaten zullen geleverd worden door de heeren W. 't Hooft, hoofd eener Chr. School te Goes, en A. P, Jungcurt, be stuurslid der Unie, over: Op welke wijze kan onder |d)e nieuwe wetgeving onze liefde tot het Chr. onderwijs' het best tot uiting 'komen'? én ür. J. van Bruggen- te Goes, iO'vfer De Relativiteitsleer van Ein stein. -- Ter benoeming van een leeraar in de geschiedenis aan de 2e H. B. S. met 3-jarigen cursus te Amsterdam, beveleu Burg. en Weth. aan J. Wisse, leeraair aan de R. H. B. S. te Neuzein. De R. Kajfh. Uni ver site ijt( De aartsbisschop van Utrecht en de bisschoppen van Haarlem', Roermond, Breda en Den Bosch hébben gezamenlijk een herderlijk schrijven igericht] aau de geloovigen van Nedferland tot ondersteu ning van de plannen: tot instelling van een Roomsch Katholieke Universiteit. We (ontleenien daaraan 't volgen'nde „Naast igeestelijkén steun zult gij iook «loffelijke hulp willen bieden. Mochten wij verleden- jajar Gode dank brengen voor de gelijkstelling van sfaatswfege v;au liet lager ondei-wijs, mög(en het middel baar en het voorberieidend hooger on derwijs rekemen op aanzienlijken rijks- steun, voor bet hooger louder wijs zijn Wij nagenoeg gteheel aangewezen op eigen! krachten. De hulp vjan rijkswege is thans een .uiterst jgeringe tegfempPtkoming en de lasten zullen dus bijna geheel op onze schouders drukken, zjelfs als wij ons in (do naaste toekomst bfeperken tot drie faculteiten, (die van de Godgeleerdheid, 'die van de Rechtjen en die van de Let teren en Wijsbegeerte, z:al uwe geldelijke hulp aanzienlijk, zeer aanZilenlijk mjoe- ten zijn. „Malar het verleden is ons een waar borg voor de foekfom'st. Uit eigjen midde len hebben onzje vaderen in tjallooze nop eten van godsdienstigén en mjaatschappe- lijken aard vloorzien. Gij hebt U kinderen getoond van den ouden stam', want het nog levend geslacht heeft in voorbeeldige (milddadigheid het lagteir ondierwijs ge steund. En wat "wij geduxendfe zoo'n lan gen tijd vermochten voor hjet lager onder wijs, zouden wij dat niet vermógen voor het 'hooger? Onthevjen Van de géldelijké Bij gelegenheid van den in Den Haag op- Hloutrust gehouden nationale schietwedstrijd van idfen Vrijwilligen Land storm behaalde het verband Zeeland den 5en prijs. Bij den op hetzelfde terrein gehouden wedstrijd vioor de Burgerwach ten behaalde de Burgerwacht van Nisse in de afdeeling Tirailleurvuur (marga) den eersten prijs. (de Z.) De nieuw benoemde officieren van administratie 3de kl. L. P. van Boven en J. F. Stavennan zijn bestemd volor den dienst in Oost-Indië. Dioor den Minister van Marine a. i zijn de navolgende plaatsingen gelast: met 19 Sept. 1921: de officier-machi nist 2e. kl. J. Terpstra geplaatst bij het vliegkamp ,,de Mok"; met 23 Sept. 1921: -de luit ter zee 1ste klasse F. A. Gastman, thaus geplaatst als eerste-.officier aan boord van Hr. Ms „Zeehond", gesteld te beschikking de luit. ter zee le. klasse H. van Nie ge plaatst aan boord Hr. Ms. „Zeehond'' als eerste-officier; met 29 Sept. 1921: de luit. ter zee 2de klasse E. J. Borgfesius geplaatst bij de Kweekschool voor de zeevaart te Leiden: met 1 October 1921: de luit ter zee 2e. klasse J. F. Miüders en P. Kronen berg', thans geplaatst resp. aau boord Hr. Ms, „Zeeland" en Z 2, gjesteld J^er beschikking; de luit. ter zee 2e. klasse J. B. de Meester, jhr. T. Mi, van Such te len van de Haere en E. E. B. Laoomblé geplaatst bij de onderzeedienstkazerne te Willémkpord; de luits. ter zee 2de klasse T. Vos, jihr. W. Boreel, J. Kuyper, Ji Th|, Bonnerman, J. H. Solkesz en II: A. Meijer (eplaatst resp. aan boord Hr. Ms. „Schor pioen", wachtschip te Willemsoord, Zee land", bij het vliegkamp de Kooy, aa-Q boord Hr. Ms. Z 2 en GeLderiiand; de officier-machinist le. klasse J. Staal' ge plaatst aan boord Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord en de officier-machinist ,3e. klasse C. Ide (Vries, gjeplaatst aau boord Hr. Ms. „Zeeland"; met 3 Oct. 1921: de luit ter zee 2de klasse J. C. d'Engelbronner, J. J. Hout smuller en J. B. Meijer geplaatst bij' den radiodienst te Amsterdam'; de officieren- machinist 3e. klasse N. J. C. Smit, P. 'de Winter en H. L. J. de Jong' aan boord Hr. Ms. wachtschip te Will'em'soord; mei 6 Oct. 1921: de officier-machi nist 2e. klasse C. van Leyden geplaatst aan boord Hr. Ms. Z 5 en de aau boord van dien bodem geplaatste officier-ma- chinist 2de klasse Wi. F. Knappers ge steld ter beschikking'; met 7 Oct. 1921: de luit ter zee le klasse J. C. H. H. Mackay en de luit. ter zee 2de klasse W'. F. H. Backer ge plaatst aan boord Hr. Ms. Z 5; de luit. ter zee 2dè klasse H. Pitlo en de offi cieren-machinist 2e .klasse B. Zietse en G. H. Klazinlga resp aan boord Hr. Ms. wachtschip le VI is singe n, „Zeeland" en „Gelderland"; de officier-machinist 2e. klasse C. van der Linde, thans ge plaatst aan boord Hr. Ms. Z 6; gesteld ter beschikking, en de luit. ter zee 1st© klasse A. W'. Sta verman, onder eervol le ontheffing van het bevel over Hr. Ms. Z 7, geplaatst aan boord Hr. Ms. wachtschip te VI i s s i nge n, en op 11 October 1921 belast met de betrekking van eerste-officier; Met 10 Oct. 1921: de luit ter zee le.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1