FEUILLETON. Se Mao mei dee Hoepel. VAN DER GRAAF C°, Ho. 220 Git Stad en Provincie. Maandag 19 September 1991* 164* Jaargang Binnenland. 18). AMSTERDAM. ROTTERDAM. Van onzen invloed ais bet grootste haftdeMnformatie'borean, wordt door den handel steeds meer p* brnifc gemaakt voor het in- easseepen en rogilen van achterstallige en be twiste vorderingen o Abomiementspriit per kwartaal: gsa f 2.30; ep de buitenwegen om Middelburg, en roer de andere gemeenten p®r post I 2.50 voor Middelburg en agentschap VliHsin- gen f 2.30. webabonnementen in Middelburg 18 sent per week. A d v e r t e n t i n30 ct. p. regel, Inge goeden Mededeellngpn50 cant per re fel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: t*b 1—7 regels f 2.10, elke regel meei SO cent. Klebne advertentïên niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij jj awngegeren, dat zij in deze rubriek! moe tea geplaatst worden, 85 cent bij waaruit betaling. Aduertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent fxtm. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Ad verten tién moeten, willen z© nog i sas blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des SATERDAG* uiterlijk HALF ELF san ©ns Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder ruo. 43255. ccostuum en glrootkpuiscordon ten pialeize uit. In eeu g|alaköete', voorafgegaan en ge volgd door een kleine (afdeeling ruiterij, reed hij naar liet [gébpuw der Tweed®, Ka mer, aan welker ingjanjgl hem de mili- ikire eerinewijzen gebracht werden. De slni tinglsplechtigheid [heeft slechts enkel® mi nuten geduurd. Haar hebben bijgewoond de Eerste 'Kamerleden van der Hoeven Binnerts, van Rol, Diepenhorst van den Berg en Slimgeuberg, en de Tweede Ka merleden Kpole, Drion, Ter Hall, Oud, Kolthèk, Dekkers' en mevrouw Wester man. Dus 13 van de 150 leden. BEZOEK VAN H. M DiE KONINGIN. Hare Majesteit de Koningin heeft mij ppgtedraigen, aan de Zeeuwsohe bevolking mededeeling te doen van Hare g®voeltens! en diepgpvoelden dank voor en van grno te ingenomenheid mfet de allerhartelijk ste ontvangst, welke aan Hooglstdezel'vei September j.l. in Zeeland is bereid, en aan het Koninklijk jglezin op 15 en 16 De talrijke bewijlzen van aanbankelijk- lijkheid en liefde, welke allerwejgje op »ao spontane en ondubbelzinnige wijze tk'fc (uiting' kwamen, zoomede de algemeen*)! hulde en geestdrift der bevolking heb'b®n Hare Majesteit ten diepste igleroprd en getroffen. i Middelburg, 19 September 1921. De Comlm'. der Konin(g|in in Zeeland, QUARLES VAN UFFORD. SAMENWERKING TGSSCIIEN NEDER LAND EN Z.-AFltlKA. De Ministjer Van verdediging', kolonel Mentz, Z. Afrikia, die heden een bezoek bracht aan het bureau voor Handel sin- Kcniinjgen, heeft hel instellen vian eenen dervelijken dienst in Z.-Afrika bespro ken in verb|and met de toezeiggjinig Van dje Z.-Aïrikaansohe Unie om aan het Over zee-In .(.tuut deel te nein(en. Ter zake van het emigratie-vraagstuk nam de Minister met igroote belangstelling kennis van de pogingen in Jlajnuari 1900 om een'e Neder- Itandsche Emigratie Mij. voor Transvaal en Oranje Vrijstaat te stichten, met wel ker oproep destijds mleer dan 2000 Ne derlanders uïti iglle oorden des lands hunne instemming betuigden. Wensche- lijk iv da,t zich alleen geschikte elemen ten beschikbaar stellen ook voor indus- Ki'ieele doeleinden. In dje Unie zijn d® voorstanders vtan krachtige samenwer king met- Nedièrland er van d|Oor!drong|en, dat de stoomvaartlijn onder Nederland- icbe vïajg praktisch 'optreden aan hei de zijden als eisch stelt. DE BELGISCHE HULDEBETUIGING. In verhand met de begroeting Donder** djajgi t® Neuzen van de Koningin do.or den; gouverneur van de Belgische provincie Oo'St-Vlaanderen, baron de Kerckhove de' Dentergh-em namens koning Albert van België, wordt nader gemeld, dat hij na méns ÉI. M aan de girens bij Sas van Gent ontvangen is: door den kamerheer en particulieren secretaris der Koningin, F. M. L. baron van Geen, die hem per auto naar Terneuzen bracht en aan boord van het opnemingjsvaartuig Hydro graaf ge leidde en hem', na aflioop van het bezoek! bij de Koningin, weer naar de grens vergezelde. -öJWvr-x* DE SLUITING VAN DE KAMERS De sluiting! van bet zittingsjaar- van de Staten-Generaal door den minister vair! Binnenliaindsche zaken in naam der Kor ningin is Zaterdag met het gebruikelijke ceremonieel (gles'dhied. De hjofmlaars'chalk v. Boreel' gtelteidde Minister Ruys de Beerenbrouck In ambts- Uit Middel burg. ï>e opbrengst van den vérkoop van vlaggetjes ten bate van kinder-herstel1-1 lings'- en vacantie kolonies bracht op f 213 Het mag wel worden vastgelegd dat -Chet zeer ordelijk verl'oop van de fe®st- week miogélijk is gebleken zonder tiapv®r- 'bod. Het wgiS' opmerkelijk zoo weinig! per sonen op straat blijk g(aven te veel' ge dronken te hebben. En bij enkelen wasi 't dan nog' meer aanstellerij' dan werkelijk heid. Vrijdag! a.s. geeft het Midctyei b urgjsch Muziekkorps weder een uitvoering] op het Molenwater, aanvangende te 8 uur. Gisterenmorgen werd alhier door voorbijgangers bemerkt, dat veel rook kwam uit de ramen van de bovenwoning) indje Segteerstraat, bewoond door de wed. B., die naar de kerk was. De politie stelde een onderzo®k in en bleek, ctat uit twee petroleumtoPstiell. len de vlamlmen hoog' op sloegen. Een agtent wist de vlamlm'en te bhisstehen en zoo ergter te voorkomen. Benoemd tot technisch ambtenaar bij de Prov. Waterstaat te Geldjerlland de heer L. de Nood 't Zand bij! Middel burg, thans te Vlaardingen. De Zondagpiiddagi van gisteren riep vele lecuen vjan de S. D. A. P(. en geest verwanten uit deze provincie naar den tuin van het Schuttershpf alhier. Voor al uit Vtissinlg|en Wais' de opkomst ihnk. Vele vaandels bewezen echter, dat took andere genteenden aan dén oproep gehoor hadden g|egeven. Als sprekers traden op de heer J. H, Schaper ,lid der Tweede Kamfer en me vrouw M. Geijs, lid der Staten van Lim burg. De muziekvereeniging „Excelsior' van Goes en de ziangVereenigiug de Volks, stem" van Vlissin|gen verleende hun m|e- dewerking met eenige mooie muziek- en zangnummers. Na opening door den voorzitter, den heer Onderdijk, muziek en koprzang, trad mevrouw Geijs, [als spreekster op Zij gaf een overzicht van den toestand in de tegenwoordige arbteid|e!rs|g!ezinnen. Speciaal volor de huisvrouwen en voior de jeugd. Voior de arbeiderskringen bestaat er aldus spr., geen zionnige jeugd. Hjoe an ders is dat in dé betere klasisjen, daar heeft de jeugd wat zijn hart begeert. Wij misgunnen dat die jeugd! niet, maar waar om' is het bij' de- arbeiders z]oo anders. Spr. wijst op het gewionnen vrouwen kiesrecht en op Idle moeilijkheden, de de vrouwen in den oorlogstijd hebben doorgemaakt; en hoeveel er is betooid Sn den beruchten Niovembertnjaiand 1918. Nadien he'bbten wij ten minste het vrou wenkiesrecht gekregen. Spr. hoiopt dat bij1 dé komende verkie zingen zal 'blijken, dat de vrouwen het kiesrecht waard zijn. Er is nog een andere igrpote eisch: de mfoedjerschapsz|org. De zórgen Vopr het mioiejderschap k]omén voior dé vrpuwen Vopral bijl meerdere kinderen. Spr. ver- gelijkt den tijd van het mioederschap bij Me rijken en de (arbeider sfgfezinne. Ar- beid(ersvroiuwen hebben toch olok wel degelijk recht' op een goede verzorging tijdens het mioederschap1. Arbteider,sivr|ou- wen hebben daarvopr geen gteld; is het dan zop'n gekke eisch als wij die ver zorging feischen van den staat? Wij' yoiedein onze kinderen toch oiok tot gezonde men- schen pp, die den slaat nioiodig heeft. En in Noprü-'Brahant is de zuigelingen sterfte 14 pCt. Nog een eisch van de S. D. A. P;. is; Ontwapening. Te|gten ontwapening wordt tegen ons' dikwijls aangevoerd, dat wijl ér dpi ook tegfen zijn dat onze huis en haard verde digd wordt, mi'aar wat is' djan onze huis en haard van hpi vaderland? Wij' moeten deze eisch dpor eendrachtige samenwer king zien te krijgen. Een derde leuze is' te|g|en den arbeid! van gehuw'de vrpuwen, Spr. werkt dit nader uil. Zij wekt ten slotte de .aanwezigfen op K: ch pan te sluiten bij1 de S. D. A. P fractie, een beroep doende op d® soli dariteit Hierna werden zanlg! en muziek nummers uitgfevoerd, en een tien minuten gfepiapsleeirjd. 1 Tweede spreker was het Kamerlid, ld® heer Schaper. Ook' deze spr. behan- derlde verschillende eischen djfer S. D'. A. P. Spr. wees er daarbij' op, dat ieder een, welken godsdienst hij' ook heeft, in de [gelederen Van die S. D. A. P wel kom is. Men heeft het bij1-de S. D. A. P:. uitsluitend over maatschappelijke kwes ties. De vrpuw m'oet mét den mlan mee- iaoen voor een bietere miajat schép pij. Man en vrouw hebhten elkaar ook noodig in de politiek. Wij moeten haar daarom me de inlichten over alles' wat de politiek betreft. Wij hebben zoo te strijden te gen het kapitalisme, ook in de politiek. Tegen het kapitalisme en voor verbeter de toestanden, b.v. woninig!toestand|en. En dat kan: er is toch jgfeld dpor de hoog® belastingen. Doch onze re,gteeringi doet alle mö|glelijjke moeite het igeld t® bespa ren. Waar de millioenen dan wel blijven Voor het legér, Imlaar walarom een legj&r, als' |geen enkel land ons kan aanvallen en er een Volkenbond ïs' opjgerioht? Spr." méént, dat ook de vrouw zich me<ge te' gen het militairisme moet verzetten. Ook de jonlgéren, vooral de ongehUWpje jonge mannen kunnen veel meer voor d® partij doen. Zij' moeten niet zooveel den ken aan het voetbalspel', tnjaar aan Ihiun [geestelijke belangen; zij moeten zich voorbereiden om' eenm|aal de taak van de onderen over te nemen. Spr. rpept op dezen dag! vooral d(e vrouwen op méde te strijden l Er is een strijd te voeren tejglen de reactieidiie op allerlei g|ebied is' ingetreden. Wij hebben moed, beleid en vrouwen noo- djjg1, dan zullén wij' overwinnen. De heer Onderdijk d|ankte beide spre kers met een enkel woord. dolor Douglas Valentine Geautoristeerde vertaling van W. E. P. (Nadruk verboden). -O— Hij slaakte een zucht van verlichting. „Het zal lastig zijn,, heel lastig, deze verandering in de schikkingen," zei hij. „U zult hem alles moeten uitleggen, alles. Wacht hier een opigenblik." Hij ging snel de kamér wteer in. Weer stond ik lop die stille plek te wachten, zoiO' stil en zoo rustig, dat men zichzelf in een wereld waande, ver van den strijd der volken verwijderd. En ik v roeg mij af, of mijn onderhoud), de ontmoetinigl, die ik zoozeer gevre®'skï had, ten einde was. „Pst! Pst!" De oude mlan stond in dfe open deur. Hij' leidde mij' door een gezellige lea rner, waar het lekker naar leeren m®abels rook, naar een volgende deur. Hij open de deze en achter een smalt® d(rempel' volgde een tweede djeur. Hij klopt®. „Herein!" riep een stem' een hardiej stem met een metaalklank. Mijn geleider draaidje de kruk omy opende de deur en duwde mij' dè kalm®r in. De deur werd achter mij' gesloten. Ik stond tegenover den Keizer. Hoofdstuk IX. Ikontmoet een oude kennis, die' mij eén heerlijlke ver rassing bezorgt. Hij stond in het middten van de ka mer, met het gézicht naar de deur,, met! de beenen wijduit stevig op don grond één hand achter den rug', dg andere verdorde hand,, die hij' evenmin als de arm' kon gébruiken, in den z'ak van zijn jas/ Hij was in klein tenue, een grijze uni form, en de ongewone eenvoud van zijn kleeiding, gevoegd bij het feit, dipt 1 geen hoofddeksel droeg, maakte hfem zóó ongelijk aan zijn bekende portjretiten in volle uitrusting, dat ik twijfel of ik hem zou hebben h erkend hoe tegenstrijdig het ook mogé klinken alls niet de trekr kken van dat eenmaal zoo bekende gelaat' de sporen van zulk een inwendige ver woesting! hadden .gedfragen. Er was maar 'één man in de wereld van heden, die er zóó kon uitzien. Ep was maar één man in de wereld, wiensi verwoest gtelaat kon toonen, h,oe dé ontzetlende last van veranwoordelijkheid! een van de sterkste en veerkrachtigst# persoonlijkheden van Europa langzaam kon sloopen. Zijn gestlalte, die vroe- Uit Vlissingen. Vlissingen heeft zijn drukken maar vroojijke feestweek Zaterdag beslo ten met een kindjerdiaig', djie 's morgens om 8 uur reeds met een reveill® begon en' ':s avonds met muziekuitvoeringen eindig de. En daartusschen werdén de jongens en meisjes gevoegelijk' bezi,ggéhoudien door allérlei spelen in de .Toost dp Moor straat en in de Kanaalstraat. Blokjes-ra pen, tonnetje Icruien, sprietloopen en an deren wisselden elkaar af. Padvinderstnul- ziek luisterde een en ander op. Dat ®r geducht pret werd gemaakt, en op som1- mige loojgenblikkfen bij bal wegbrengen met binndemissen flink gelachen, Laat zich begrijpen. Voor den inwendigfen mens'ch werd ook goed gezlorgd: in het s'chtool- bouw in de Joost dé Moorslrant kondien allén krijgen, wat het mondje lustte. Het Was een aardigi, vroolijk sTot van deze feestdia[g|ein I Zaterdagavond is dé feestclólm'mislsje op het stadhuis ontvangen en is' haar dioor den burgemeester dank gebracht volor haar wérk, waarna hij! de prijken Voior iden etalagewedstrijd' uitreikte. Nu de tentoonstelling' gesloten is en mén mét hét opruimingisiwerk is aan- geviangén komen bij de politie te VÏ is- ,s ingen herhaaldelijk klachten van dief stal; gister werd een wachtsmlan op hee- terrldad op diefstal uit een der tenften be trapt. Het bezpek aan de Huisvlijttent|oon- stelling te Vlissingen is, tot heden niet grOlo.t geweest, waar aan het santen- vallen mét zooiveel andere feestelijkhe den zeker ten déele schuld z'al hebben gehad. Toch hebben dé afwezigen groot ongelijk, want tjoen wij' er nogmaals een kijkje gingen nemen, toen ook voor ons rustiger dagten aanbraken, hebben wij ons (overtuigd, dat het bijeengebrachte werkelijk een bezoek overwaard is, en wij willen dit hier nog eens vastleggen omdat npg twee dagén tijd is volor een (Ingéz. Medi.) Naast de keurig afgewerkte hout- en mtetaalvolorwerpen de zeer fraaie hand- wérken en de kunstig vervaardigde sche pen, zijn er eenige standen die reeds al leen een bezoek aan de tentoonstelling waard zijn. Wij zagén er de stand van den heer Antoine Mes die gfewpine ep automatische pianlo's en enkele andere, m'uziekinstruménten brengt; die van Phi- lip's gloeilampen; die van de Vlisisingl- sche gasfabriek met alles' wat tot deze zaak behoort; de grofote keuze in naai machines van den heer Weimar, waar onder een dam'esschrij'fbureau, tevens naaimachine, bijzonder onze aandacht trok; en daarnaast de keurige etalage Van den heer Andriessen, die tolont in uni formen en reisartikelen ieder te kunnen heipén. In de grppte zaal treft men boven dien nog een zeer mlooie stand van 't Woonhuis aan, waaraan men galarne or ders voior meubels enz. aanneemt. In de kleine zaal brengt de firma Quasters van alles en nog wat lop het gebied der toegepaste electriciteit, terwijl de heer L. F. Dert gramaphöons enz. etaleert en Üe heer C. Dert zijn uitgebreide keuze ia 'fototoestellen en alles wiat tot dit terrein behojort, exposeert. Men ziet er is een gropte verscheidenheid. Te Vlissingen js een man uit de zweefmolen op het Bellamypark gévallen, door het losschieten van een ketting. Aanvankelijk was' de man bewusteloos, doch kwam spoedig weer bij. Zaterdagavond moest hiulp1 worden vèr- leend aan een man die in het Hyppo- drorne ieen trap 'van [één paard had géhad. Bij de politie te Vlissing'en is aangifte gedaan van twee insluipingen gédurende de feestweek, waarbij ver- schill'ende sierladen en andere voorwer pen werden ontvreemd. Een mlan werd aangehouden éls verdacht van diefstal. Te Vlissingen is een 43-jarige man aangehouden, verdacht van het ple gen van onzedelijke handelinigén met twee meisjes van 12 jaar. o, Uit Wialcheren. Men zal het ons wel ten göe,dte willen duiden diat we in ons .verslag van het Koninginne bezoek niet allés ver- méld hebben. We konden nu eenmaal' niet óveral gelijk zijn. Daarom' zij' nu nog! er.op gewezen dat de bewoners van. 't Zand veel wérk hadden fgemiajakt' van een fraaie elére- pport. Voorts moeten we nog géWag maken ran de gebeurtenissen te S oi u b u r g. Daar stonden, toen de Kon. Familie het tentoonstellingsterrein verliet, d® kin deren Van allé schoten aan den djjjk ge- s'cha.ard oim' op verzoek van H. Ml de Koningin eenige liederen te zingen. De heer van Veen, hoofd der school met den Bijbel, dirigfeerdp. Ter opwachting' van H. M. waren aan wezig de burgemeester de heer A. Wis'se, voorzitter en verdere led®n van de feestcommissie. Een der kinderen, bijgés taan dpor een commissielid, bood H. M. bouquetten ,aan, waarvpor minzaamst dank werd be tuigd. Zaterdaigöiidd|ag had een müziekuitvoe- rin'gi plaats' en werd 's avonds een liéht- stoet met mhziek georganiseerd. Na rondgang werd dg lichtstoet ont bonden en begaf zich de feestcommissie jgér recht en krachtig gebouwd was; Scheen ineengeschrompeld en zijd ver dorde larm' boog in een onnatuuriijkè lijn naar den zak, en g|af zijd on aangenaam', grauw, afgélob'd uiterlijk! iets sinisters. Zijn hoofd wias voor over [gezonken op zijd borst. Zijn (gézicht, hijdja altijd heel bleek,; van een hijna Italiaansche olijfkleur .was nu lijkwit. Alle opgfewektheid was1 er uit verdwenende trekken s'Chened gngje'- vallén te zijn, en het vlées'ch hing slap, in gdoote blpzen onder de oogén en in Igroote, slappe plooien pond de mlond'- hoeken. Zijn hlaar Was' peper^pn-zout kleur maar aan de slapen WSs het wit al's! sneeuw. Allteen zijd oogén waren niet veranderd. Het waren nog djezelfde grij ze, stpalkTeurigle, rustelooze sluwe on betrouwbare ooglen, de spie,gels van zijn impnlsieven, grilligén, eigtenzinnigen geest. Hij keek verachtelijk op ngj' ne®r. Zijn wenkbrauwen waren gefrensd en zijd blik wjafs' kwaadaardig. In het korte oogen- blik, dat ik hem' aanzag!, dacht ik aan een woord, dat een vriend' vpn mij' eens' gebruikte, nadat hij' den Keizer in een van zijn kwade buien had igézien „zijd ijzigén, zwarten Mik". Ik was zoo overbluft, dat ik mij' plot seling in de tegenwoordigheid van den' Keizer bevond,""dat i'k mijn rol vergat en in stomme verbazing naar de ver- schijning bleef staren. De ander steheen te zeer bezig te zijd met zijd éigen ge dachten om mijn vergpetachtigheid op te merkèn, want ineens begpn hij' op gébiedfenden toen, met stehellte, afge beten commandostem': „Wat beteekient diat w[a(t ik hier hoor? Waarom is Grundt niet gékomén? Wat doet :u hieSr? Ondertus'schen hiad ik het verjhaal uit gedacht, dat ik in dp gang buiten be gpinnen was ie vertellten. Ik had het nu voor elkaar: het was magertjes, maar het mPest voldoende zijd:. „Als uwe Majesteit 't mij toestaat, zal' ik het uitleggen," zei ik. Dn Keizer stond heen en weer te wiegelen, zenuw|aichtig en prikkelbaar. Zijn oogten waren gteen oogten'blik rustig, nu eens keken ze imij1 onderzoekend Ban, dan dwaalden ze over den girond, dén weer vlo'gten ze het plafond. „Dr. Grundt en ik slaag[d®n m ons onderzoek al was' het heel' gevaarlijk. Zoo als Uwe Majesteit weet, was1 het;,.., het.hét Voorwerp in tweeën verdeeld „Ja ja, dat weet ik! Ga verder!" zei de ander, een o ogenblik met wiegfelten op houdend. „Ik zou het eerst met mijd deel Engle- land verlaten. Maar ik kon niet wegko men. Iedereen wordt gefouilleerd in Til bury of hij brieven of papieren bij zich heeft. Ik maakte een plan en wij' pro beerden diat uit te voeren, maar het mislukte." „Wat? Mislukte het?" riep de ander. „Maar het deed gteen sohadp aan het succes van onze opdracht, Majesteit." „Verklaar datl Wat was ,uw list?" „Ik sneed een stuk uit de voering van een handtlasch en deed daiarin efen volkomen on schuldigen brief gericht aan een scheepsagent in Rotterdam. Toen plakte ik het stukje voering weer op zijn plaats' op den bodem' van de tasch. Grundt g|af de tas'ch aan een van dje on zen bij wijze Van proef, om' te zien of het aan de waakzaamheid van dje Eugtels'che douane zou ontsnappen. Er kwam een Schijn van belangstelling in de h onding van dpn Keizer, zijin kwade bui scheen te zakken. Iets nieuws' had altijd zijn belangstelling. „En toen?" zei hij'. „De list werd ontdekt, dp brief werd gevonden en onze man werd tot twintig pond boete veroordeeld; Toen bes'lloiot dr Grundt mij te zenden...." „Heeft u he tbij u?" riep hij' [gretig. „Neen Majesteit," antwoordde ik. ,Ik had geen middel om' het mee te nemén. Dr. Grundt daarentelglen...." En ik trok m'ijk been op en wees op mijn zool. j {Wordt Vervolgd»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1