B Uit] Stad en Provincie. beste te DH nummer bestaat uit TWEE bladen, EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal 3*a f 2.30; op de buitenwegen om Middelburg, en reor de andere gemeenten p©r poet f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vli*sin- jen f 2.30. "weekabonnementen in Middelburg 18 sent per week. Advertentlên: 30 et. p. regel, Inge jonden Mededeelingen: 50 cfltnt pier re fel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: fsm 1—7 regels f 2,10, eifce regel maei SO cent. Eleime advert®ntïén niet groe ier dan vijf regels druk» en waarbij i aangegeven, dat zij in deze rubriek mOe ten "geplaatst worden, 85 cent bij voorn# betaling. Adrertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent Sstra, Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentlên moeten, willen ze nog 1 ges blad van dienzelfden dag wonden apigenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALE ELF aan sm» Bureau bezorgd zijn, Aangesloten Mj den Post-, Cheque- en Girodienst onder nö. 43255. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag. Na een verwerping der beide moties- Schaper inzlake den woningbouw (met 42 tégen 23 en 45 tegen 22 stemmen) kwam de meedeeling dat de hjeer v. Raven s' teijn uitstel van zijn interpellatie in zake Gmenendael en de dienstweigeraars vroég, cmdafi hij zijn vragjen niet tijdig genoeg had kunnen formuleeren. Er ging' bij de meedeeling eten gejoel bp van de banken der S. D. A. PI,, «lie djaÊ ongelukje van den zoo zeer geiiatjen concurrent (dadelijk probeerden uit te buiten. De heer T r o e 1 s t r a protes- teerde met goed gespleeldé vérontwaar- digin.g tegen de treurige mjanier waarop de zaak der dienstweigeraars was be handeld. Ook de heer Kolthek kwam' daartegen op. En toen de heer v. Rave- 'Sqeijn rich mojg wilde verdedigen, werd dat met luid gehoon begroet. Het is ook wel erg, als men bedenkt dat de interpellant meer dan e|en maand geleden, onder veel druktte, onmiddellijk ke behandeling vroeg. i Maar na dat uitstel stond de Kamer in eens voor de behlandelinjg van de vjer- hoGging der Rijksuitkeering apn de ge meenten te samen met het voorstel van den heer Kolthek, dat slechts een hjer- levin' j was van het door den heer De Geer als Kamerlid ingediende en door hem als Minister ingetrokken ontwerp, om de utikeering van 20 op 30 millioen te brengen. Hek debat richtte zich echter te'gjen het wetsontwerp zelf. De heer Schou ten vreesde voor misbruik door som mige semeentesturen; d|e héér Teen stra wilde er niet toe meewerken dat de kleine, platteiandsgemejen ten d|oor de rijksbelastingen zullen bijdragen voor de tekorten der te mya.l groote gtemjeeaten. De heer Fleskens sprak ook indien geest, en de heer Rink bleek er nok tegen om'dat iedere verhooging die ge breken der regeling! nog meer vergroot. Minister de Geer motiveerde zijn voordel kort als een noodzakelijk .gevolg van de waardevermindering van het geld'. Bovendien wees hij! op het tijdelijke der regeling. Hij! deelde het pessimisme niet, waarmee de heer Rink over de te verwachten resultaten der staatscom missie had gesproken. Tot stemming kwam het nog niet. Die mloest hot Dinsdag bewaard worden. Door den minister van Arbeid zijn bijdragen verleend in de bouwkosten aan de gemeenten: Wi sscfnkerke. van f 1530 voor een wlotning van A. v. Hee; Zui dj zand e van f 13.60 voloi* een woning van I. J. Tpussaint; Sas van Gent van f 1640 voor een woning van H. J. v. Rijnen; Vlisgingen van f 7280 volor 4 wo ningen van M. Maas. Verder zijn verleend resp. hypotheek en bouwcrediet aan de gemeenten; Kloefin'ge van resp. f 13.000 en f 11.700 voor 2 wnoingen aan J. H. C. I. Velthuijcse; Arnemu iden van f 3000 en 3000 voter een woning aan A. Kwekkteboom. Uit MiHttathnrg. een kleine aanvulling op het Koninklijk bezoek aan Middelburg dient fe worden gegeven. ■Toen de Kon. familie voor de laatste maal onze stpd verliet, stonden voor faejt Gasthuis de verpleegden met het Verple gend personeel gpschaprd; de jongste vpr- (pleejgide ovelrhandigjde aan de Prinses! een bloemenhulde. Daar dit met de linnkerhand gebeurde informeerde de Koningin, wat de kleine aan de rechterhand mankeerde. Ook over de Abdij nog een kleine aan vulling. Door twee Westkiapelsche meisjes werd aan de Prinses een tablet choco lade aangeboden zijnde de verg|rootfing van het merk „de kleine Westkapelajars" dloor de firmja Albert Hein in den han del .gebracht en voor deze gelegenhéid vervaardigd. Het was gelegd in een kleu rige bloemenmland. De opbrengst van den bloempjes^ verkoop alhier ten bate van het tu* bterculoisefionds van het Ghr. Nat. Vak verbond bedroeg f 320.22i/2. Uit "Walcheren. Gisterenavond had de heer C. de J. het ongeluk met zijn aufcoi bij' de spoor brug te A r n e mru i de n dolor dp 'af sluitboom heen te rijden juist toen die gesloten lag voor den sneltrein. Door de vaart vlo|og hij echter ook door den twee den «fsluitbioiom heen, wat een geluk was daar juist de trein op komst was. Met een klein miahkement aan de auto en de be schadigde afsluitbiotoimen liep dit onge luk, dat veel gropter 'had kunnen zijn, af. De inzittenden bekwamen geen letsel. DE LAATSTE FEESTAVOND IN MIDDELBURG. O p d e Mark t. Het was er weer druk, het was er weer gezelEg, en liet was er weer mooi„ wiant opnieuw praalde tijdens' het in de muziektent gegeven doneert van het Mid- delhur|g|s'ch Muziekkorps, het Stadhuis' in zijn illuminiatie-pracht. Het gemeentehof-1 stuur heeft het blijkbaar zonde gevonden^ om, nu de installatie er eenmaal was, niet nóg eens het publiek van het indrukwek kend schouwspel te doen genieten. "Wh hebben er naar staan staren met de ge dachte: neem dat eens goéd' in je op, Want voorloopig zie je dat nooit weerl Toen het tien uur had geslaglen slon ken de lichtjes in eens tot op de helft. Maar die kleine lichtjes bleven nog even aan: het was of het stadhuis nteg eerst wilde zien, hoe de fakkeloptocht weg trok. Dpt was ook een curieus gezicht. Want vóór het stadhuis kwam! het Mid- delburgsch Muziekkorps hijeen, versche nen weldra'de rpis'se vl'amknpn fder fakkels, en de politie te paard, en te kwart over tien zette dat alles zich in beweging, met) een ontzaglijke sliert menschen er ach ter. Je kunt zoo'n fakkeloptocht met mu ziek vergelijken met den rattenvanger vanl Hameln: een gropt deel van wat op de Markt was, werd onweerstaanbaar angle- trokken, en klitte er achteraan. Ze móesten mee, en een o ogenblik later was de Markt leeg'. Het Moltenwater was het nieuwe centrum1. In den S chufjte r shof- tuin. Een kleine duizend menschen waren in den stemmig verlichten Schutters- hpfluin aanwezig; en die menigte, waar onder zeer velen Van buiten, hejeft daar rustjig zitten gfenieten van he zeer mteoile concert dat de Marinekapel 'gaf. Toen die kapel een vorig jaar hier voor 't eerst zich liet hooren, hebben we reeds uiting gegeven aan de zéér groote waardeering die allen hadden voor het geen 'dit( korps praesteerde. De avond vian (gieter zlal die reputatie nog' ver sterkt hebben. Het is een kranig, uitmuntend ge schoold korps, onder leidinjg van een knap dirigent, den heer A. L. Hazebcoek, die met ruistjjge bewegingen zijn man nen weet; te brengen tot eien bijzon-* der hiocg peil van muzikale verzorging. De klank der instrumenten is prachtig jhetj koper ,de klarineitten ,het slagwerk, het klinkt alles beschaafd. En» wat ions bijzonder trof was de zeer mooie fra seering, en wel .overwogen klank'verdtee- linjg. De melodieën werden zoo muzikaal geblazen, en de harmonieën waren zoo bijzonder zuiver, dat het een gentet was er naai te luisteren. En Mj zulk een uit voering tacet 't toch weer erkend wor den dat er in die oudje opera's zoo veel mteois zit. Een der nummers (twee oud-Neder- landsche liederen) mpesten ten d|eelé herhaald wiorden na het lang aangehou den applaus. En dit was ten volle ver diend. Het waren fantasiën op die liede ren, die daarbij hun oorspronkelijk ka rakter verloren, miaar gelegenheid ,ga- jven f)ot een prachtige welluidendheid^ Het feestcomité dat ons dit con cert bezorgde, kan er grtoote voldoening' van habben. Het vuurwer Mooi, helder weer; 'n mjaantje dat ook napr het vum*werk kwam' kijken; een mias sa bezioekers van buitpn; drie kwarl vpn wat er in Middelburg leeft, op straal dat alles vormden same - op het Mo lenwater een merkwaardig tafereel. Er moeten daar minstens tien duizend men schen hijeen zijn (geweest voor htet waar dig besluit Van de Middelburgsche fees ten. En waardig w&s dit slot, want het was een talooi vuurwerk. Door den langen .oorlogstijd zouden we bijna vergeten zijn hoe een vuurwerk er uitziet. Alleen de luchtgevechten boven Zeebruglge, heb ben ons er in dien tfij d iets van laten zien. Maar dat w!ac' toich weer je ware; Het is een vertfooning, waar alle menschen met kinderlijk gepot na,ar staan te kijken. We zullen niet hl het moois opsommen, al (diet draaiende zonnen ,dat paarl- en, diamantvuur, «iat helder magnesiumlicht, dat de menschenm|assa als in daglicht zetten. Alleen twee num'mers: De aanfgeknoidigfde karnende boerin wa,s vian geslacht veranderd; het was een schutter ïn een jiogerspokje geworden, voor xaxhXe ercbUxrO^ VojJud.. a 50 ct. per stuk. CFoercOu ^>eapVypi^^beuar. (Inges. M«ö.) te deze met een handdruk. H. iM. verzocht laan het hoofd van school I hiaar hartelijken dank aan de kinderen aver te brengen. Nadat Ook de beide {wethouders aan H. M. waren voorgesteld, werd de tocht naar Hoofdplaat voortgezet. Te Hoofdplaat. Ruim tien üur (arriveerde de kjoininklijke familie te Hoofdplaat, waar zij' in de kom door den burgemeester werd welkom ige- heeten. Namens de schoolkinderen werd de Koningin een bouquet aangeboden., Opk het fanfarekorps deed zijn vroolijke tonen hooren ter opluistering) van het hooige bezoek. Er werd druk gevlagd, ter wijl bij' den in- en uitgang der gjemeente die met een eigenwijzje beweging lel-eerepoorten waren opgericht. Langzaam' kens zijn (geweer ophief en dan een licht- j rijdende verliet de Koninklijke auto on- fcogel afpoefte naar een schijf, een al- der het gejuich' dei* inwoners Hoofdplaat iervermakelijkste vertooning. l En dan hetr groote slotstuk: de woor den „Bloei© de Landbouw", waaronder een cascade var bloeiende vonken, en geflankeerd door mozaïkvuur met kleu- rencirkels. Het was een schitterjend num mer. En toen al dat mpois met een zwaar 'blómblardement uiteen geslagen was, (ging aan de eene zijde van het Molenwater een sliert weer achter den fakkeloptocht naar het stadhuis, waar de stoet ontbonden werd; en werd aan de andere zijde een OnljZajriijke Idrojm' ineen g|edron|gen to| een dichte, lange slang van menschen door de Koepoortstraat en Molstraat, en verder de stad in. En toen was het uit. Ja, er waren er nog die in breede rijten nog een uurtje hieven rondhjossen, en zingen. Maar het duurde niet lang of de rust was in de stad teruggekeerd. Ten slotte ed^|a!gemeene opmerking: wat zijn deize feéllen in sympathieke ordelijkheid verljotopenWe hebben ver slaggevers gesproken vpn andere plaatsen die vol verwondering waren over de ge moedelijkheid die hij' dit Koninklijk be zoek en bij deze feesten lieersohte, en die alle strengheid overhadig maakte. Zelfs de Koningin schijnt hier zich zOo te geven, dat ze zich niet hpudt aan het stipte van de voorgenomen tijdsindeeling. Het publiek heeft hier waardig feest gevierd. Aanstoot gevende toüneelen heb ben we hier niet gezien. Overal heerscht© een genoeglijke, prettigle stemming. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN Z-VLAANDiEREN. Ter ganvulling van het reeds gister opgenomen korte overzicht laten we hier, njojg het een en ander volg|en vian uhejt- gten we per brief ontvingen. Uit B r e s k en s. Donder da jgja vond kwamen H. M. en die Prinses ongeveer half uegjen met ,d(e „Hy- dnolgraa; begeleid door een torpe'd|oboot en een loniderzeeër pan d(en linkerkant| vlo,or de haven Van Breskens "liggen. Vrijdagmorgen tè 7 uur stroomden reeds tul van nieuwsgierigen toe om de ligplaats van de schepen te zien en te 9 uur honfd hef op de haven vol, evenals in de Dorpsstraat. Om 9 uur kwam een torpedoboot met den Prins aan boord aan de pontion lig gen. De muziek speelde hef Wilhelmus. Even later kwam ook de Hydro,g)raaf. H. M. stond op het bovendek en bij haar de Prinses. De aankomst was vertraagd door een bericht dia,t 'de Gouverneur van Oost .Vlaanderen namtens de Belgische re- geej'ing) zijn opwachting kwam1 maken te Neuzen. Niet Sloodna h!ad men H. M. en de Prin ses gezien of het gejuich 'begon, dat nog grooter werd toen 't Prinsesje de dui zenden vriendelijk toewuifde. t Burgemeester van Zuijen verwelkomde de Hoogte Bezoekers met de wojordfen:1 „■Welkom in Zeeuws'ch Vlaanderen, Ma jesteit". Door een meisje van de school aan de Nieuwe Sluis en een vian de bijzondlere ■school in den Langtewegj werden ,aan de Koningin en de Prinses bouquetten aan geboden. Vervolgens inspecteerde H. M. de Afd. Z. VI. van den Vrijw. landstorm'. Langzaam reden de Auto's toen langs het Spuiplein naar de Dorpstraat. Een aardige verrassing wachtte de Kon Familie. Ongeveer 400 kinderen Van de' scholen stonden voor de „Wilheimina,"- bewaarsch'ool opgesteld. Nadat het gje- juich even bedia.ard was werd het Wilhel mus gezongen. Hiernla werd door een meisje van de schooi in de Dorpstraat een bouqet aan de Prinses aangeboden. Vriendelijk dhnk-. in de richting vpn Biervliet, kinderen plaats'. Muziek 'en volksspelen Diaarna had de traktatie der sohool- vulden verder den dplgl.' Uit Biervliet. Onjgteveer half elf arriveerde d© Ko ninklijke familie met gevolg te Biervliet. Langzaam rijdende door de Noordstraat en Kerks trpat, die kwistigi met sparre- ghoen en guirlandes' versierd waren, ter wijl Van alle huizen de driekleur wap perde, hield de Koninklijke iputo voor dp N. H. Kerk stil, waar het hoogte gezel schap door den burgemees tep een woord! v,an hartelijk welkom werd toegesproken. Dpama werden namens' de leerlingen d©r verschilltende sdhplen, drie bouquetten aangebodeneen apn de Koningin en een aan Prinses Juli.an,a, verder nog een aan de Prinses namens de kleuters! der Christelijke bewaarschool'. Nia het binnentreden der kerk onder den reeds vermfelden z|ang van het <fa- meszianigkoor onder leiding van mevr. Krul, werd het kerkbestuur aan de Ko,- ninklijke familie voorgesteld en werden de beschilderde rpmen beziohtigöj, waar bij' ds. Krul een verklarend woord sprak Bijzonder vermeld dient nogf, d(at de Koningin den wens'ch te kennen gaf na der kennis te maken met den voorzitter v,an het Biervliets'dhe anti-annexatieoomi- té, den heer W. Verplanke Wz., wethour der, wien 'Zij bedankte voor de bewij)- zen v)an aanhankelijkheid van het Oran jehuis: door de Biervlietenaars betoond. Alvorens te vertrekken, maakte de Ko ningin nog een wandeling langs de in de 'Kerkstraat opgtestelde kinderen, ten bedankte ten slotte den burgemeester voor de geestdriftvolle ontvangst. Infus- s'chen had het muziekgezelschap, dat het kinderglezong in de Kerkstraat had' be geleid, zich verplaatst vóór het gemeente huis, w!aar hij het voorbijrijden der Ko ninklijke familie het Wien Neerlands! BLoed werd gespeeld'. Hiér werd, ©ven stilgtehouiden en den burgemeester door de Koningin verzocht de bevolking meide te deelen, dat Biervliet Haar e©n pnvepgle,'- telijken dia|g had bezorgd. Het hoogte gezelsclhiap verliet Biervliet langlzaam' rijdende langs Hoogstraat, Stod- huisstraat, Oude Stad en Gentsche straat, die alle oim het möoist versierd waren, terwijl de vlaggen vroolijlk in den zonne schijn wapperden, en er geestdriftig ge juicht werd. Na het vertrek der Koninklijke fami lie maakten de leerlingen der verschil lende slcholten met de muziek voorop e©n rendwiandelingl door die gemeente, waar na in de s'cholen versnaperinglen werden uitgereikt. Hef verdere gedeelte vap dten dag' werd gevuld! met een muziekuitvoe- rinjg op de Markt en het houden van volksspelen in verschillende deel©n van het dorp,. Te IJzenfdijike. Te IJzendijke, Waar alle huizen waren 'bevlagd en iedereen met oranje was ge tooid, werd jdloior de auto's de route langs het marktplein genomen, alwaar alle kinderen uit de beidte openbare scholen, de R. K. bijzondere schoiol en die van de Pnotestantscha bewaar,Schpol waren (opgesteld. D|oor het muziekgezel schap „Geduld Overwint" werd van den muziektempel het „Wilhelmus" aange heven tijdens hetwelk de auto's-«eer lang zaam reden en een eerbiedige stilt© heerschte, maar nauwelijks verstomden de tonen der muziek lof een geweldig en thousiasme brak los, aan het geroep „lang leve de Koningin", „jaag leve de Prin ses" kwam geen einde totdat Hare Ma jesteit aan de wtening van mejuffrouw Ceulenaere uitstapte, van eiken rang en stand. Ten slotte werd de burgemeester dtelor H. M. on der een handdruk dank gezegd voor de hartelijke ontvangst, die de ingeze tenen Haar en de Koninklijke familie hebben bereid en 'de ondubbelzinnige blijken van verknochtheid aan het Oran jehuis, die zij opnieuw hebben gegeven. {Hierna zetten de auto's zich in ber weging en scheen aan het ge wuif ten gejubel geen einde t© komen. Uit S choon'dij ke. b. Op den bepaalden tijd kwam de Kon. Familie te Schoondijke aan, waar tal van menschen geschaard stjonden. Burge meester Scheltus met de wethouders en den (gemeentesecretaris maaktten hunnet Opwachting en waarbij de burgemteeste* H. M. en familie verwelkomde en zijn vreugde uitfsprak ,'dja'it H. M. wederom Zeeuwwoh Vlaanderen bezdcht ,het land, djat zio,o trouw is aan oranje. Uit naam der gemeentenaren bood de jongejuffrouw Marie Bleiker H. M. teen bouquet aan waarna Mientje de Jonge ^namens de gezamenlijke kinderen vanl de openbare en bijzondere aan prinses» Juliana een bouquet aanbood. H. M. dpnkte voor de vriendelijke woorden en zeide, dat het haar genoegjen deed in deze welvarendje styeek té vér- toeven. Het muziekgezelschap had inmiddels de Kion. Familie met het Wilhelmus ha- groet. Het enthousiasme was bijznoder har telijk en slechts langzaam kjonden de| auto's' zich tusschén het opjgetogen pu bliek voortbewegen, terwijl H. M. gteen geen oogenblik ophield met dank te be tuigen voor de gebrachte hulde. Ongeveer 12 uur kwam de Kon. Fam. te Breskens terug. Direct werd aan boord van de Hydro- jgriaaf :g(egaan("doich niet dan nadat H. M., lin de antlo staande ,de menigte vrien delijk had toegtewuifd. Waren hij de aankomist de menschen verspreid geweest over dorp en havfen, nu wiais alles naar de haven gesfnoomd om het vertrek bij te wio,nen. Terwijl de muziek de volksliederen speelde de duizenden wuifden en juich lp fen voer de Hydrograaf langz!aam de ha ven uit. Tot ver buitjen 'de haven wuifden H. M., de Prinses en de Prins de menijgjls hartelijk toe. Hier werd Zij' ontvangen d|oor den bur gemeester, die haar en het Koninklijk gezin welkom heette en Haar verzocht als huldeblijk der beviolking een bloem ruiker te mlogen aanbieden, hetwelk gB- schiedde dfo|or de dochter van dten op perwachtmeester der marechassieé aan H. M. en djo|or 'het dochtertje van den heer Eugéne Wijfels aan de Prinses. Hierna werd de bekende collectie omd porcelein van mejuffrouw Geulenaere in öogenschouw genomen, waarover de Ko ningin herhaaldelijk hare tevredenhleidl betuigde.. In een oude Statenbijbel, die zich bij' de collectie be vlood, schreven Hare Majesteit, op verzjoek van juffrouw Ceulenaere, mét de Prinses en de,n Prime hunne namen als aandenken aan (dit vorstelijk bezjoek, dat alle ingezetenen op zoo hoogen prij's1 stelden. Tijdens hun bezoek werd aan dp vor stelijke bezoekers en hun gevplg, door juffrouw Ceulenaere 'koffie en thee met koekjes aangeboden, waarvan gaarne (ge bruik werd gemaakt. Nadat de Koningin met een hartelijk wOord van juffrouw Ceulenaere had af* scheid genomen werd, zooals reeds ge meld, op uitdrukkelijk verzoek vpn H. M. het oudste lid van het anti-annexp- tiecomité in Zeeuwsch Vlaanderen, dten twee en tachtigjarigen heer J. Th. Hen- drikse, vader van den burgemeester uit- genooidigd zich aan haai* te jgpan voor stellen. De heer Hendrikse bracht in herin nering hpe hij ruim twee japen geleden met het anti annexatiecomité de eer had aan H. M. vloOrgesteld te worden in Den Haag en gaf de verzekering djat zelfde aanhankelijkheid aan het stam huis van Oranje onverflauwd voortduurt in Zeeuwsch Vlaanderen. H. M. dankte Iden heer Hendrikse, reikte hem tot tweemaal toe de hand en gaf hare buitengewone tevredenheid te kennen over de geestdrift, waarmede zij «foor de bevolking werd ontvangen, welke Woorden door een onophoudelijk o|ote- verdolavend hoerageroep: en „lang leve de Koningin" werden toegejuicht door een overtalrijke stehare van inwoners In Oostelijk Zeeuwseh- Vlaandereiï. Allereerst een verbekering van een me- ïledeeling in ons vorig numtaer: de voor genomen am'btstocht van den gouverneur, van Vlaanderen heeft niet plaats gehad. Hij is wégens ambtsbezigheden onmid dellijk naar Gent terug gekeerd. Te Terneuzen heeft de Koningin in Iifet bijzonder hare belangstelling betuigd in het protestkoor, waarvan zij doOr heC btezoek apn Haar te Den Haag, zulke aan-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1