No. 212. Vrijdag 9 September I92i< Binnenland. Uit Stad en Provincie. Bistest grade Tirktsh Cigarette !Me Jaargang y&k: KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitfcing van Donderdag. De jgpneele dag is nog gemoeid geweest met ide verdere behandeling van die teeh- nische Wijziging' der kieswet. Het is ook iwèl «en ondejpwerp daf) de heeren nauW (ér harte gaat! We vreezen diat de meest© lezers niet die grootte belangstelling voor die bij zondere gevallen deelen en vérrïiétdén du« slechts enkele zaken- Het ainend.-Sn. H e n ke mans om het max.-aantal candidaten op een lijst voor de Tweede Kamer uit te breiden vün 10 Qoit 20 werd verworpen met 41 tegen 39 stL, op het nippertje dus. De heer Van Schaik had een serie amendementen strekkende torn de par tijen de gelegenheid te gev|en den invloed der voor-keurstemmen 'buiten werking te stellen. Mjaar deze komen pas later samen aan de beurt. De heer Al bard a dient 'n amend. inr waardoor het mogelijk wordt ge maakt een kiezer door een lid van het stembureau te doen bijstaan als hij niefi lezen kan. En eindelijk waren er een aanfjal araen- dopnenöetn ter verbejterin(g van de vprzé- kering de evenr. vertegenwoordiging1. De. heeren Albarda, Bongaerts, Drion en Deckers hadden amendementen voorge steld. Er is echter nog niet over gtesljemd. DE KAMERVACATI RE-TREUR. De Tel. verneemt uit Groningen, dat de heer Al te na. wel geneigd is, het Kamerlid- maatschappij als opvolger van den heer Treub, te aanvaarden. BLQKZEGELS. Zooals wij reeds onlangs meldden zul len binnenkort' bij de Raden van Arbeid en de postkantoren z.g.n. blokzegels, (die voor meerdere weken gelden) voor d(© Invaliditeitswet verkrijlgbaar worden ge steld. We vernamen hierover nog dat deze zegels van 15 verschillende waarden en kleuren zullen zijn. Voor elk der loonklassen zullen er ze gels komen voor den duur van resp. 4, 9 en 13 weken. In normale omstandigheden zal dan. een groot-werkgever, (die thans elke week in den vorm v'an den kostbaren tjjd den tjbl aan de plakkerij heeft te beflalen) voortaan desnoods kunnen volstaan mé|t' vier maal 's-jaars te plakken waardoor «r ten slotte weinijg tijd en moeite aan het plakken moet worden besteed. Nader zal worden bekend gemaakt, welke werkgevers vjan die nieuwe zegels gebruik kunnen maken en welke waar borgen tegen misbruiken moeten wordeu gesteld. DE SCHOLENBOUW De Arnhemsche gemeenteraad heeft na langdurige discussie met. >20 tegen 10 stemmen, verworpen een voorstel van B. en W. drie wethouders bleken ten slotte telgenstjanders, om ingevolge de L O.-wet medewerking te verieenien aan de idOor het, bestuur der Arnh. Schoolver- eeniginjg voorgenomen stichting van een bijzondere school voor gewojon L. O. met 140 leerlingen met 7 klasse-loikalen, waar van de kosten f 125.000 bedragen. Fen door den heer Zoestbergen inge diende tmloflie om aan Regeering! en Sta- len-Generaal te verzoeken zoodanige wij zigingen in de L. O.-wet aan te brengen, cuaA aan de gemeenten minder zware las ten worden opgelegd dan thans ,zal in een volgende vergadering worden be handeld. B. en W. van Utrecht hebben, ten einde te voorkomen (dat meer schoolruim te ziou worden in het leven geroepen dan noodig is aan de bestjuren van bijz'. la gere scholen en aian vereeniglingen voor* bijz. lager onderwijs verzocht, hen vóór 1 öetjober o.s., te willen inlichten om trent de plannen, die thans mochten be sta,an inzake bouw van nieuwe scholen of uitbreiding of andere verbouw van be- stjaanoe scholen, om het even, of de kos ten (daarvan uit eijgem, middelen bestreden', dan wel uit de (gemeentekas aangevraagd zullen worden. HULP AAN RUSLAND. Bij liet hoofdbestuur van het Neder- tand'Scbe Roode Kruis maakt het, reeds1 sedert de deeltieminig1 van zijn gedele geerde aan de op 15 Augustus j.l. te Ge- nève gehouden vergadering, uitgeschre ven door de „Comtnis'sion Mixte" uit het „Comité International de la Croix Rouge" en de „Lique Ides Spie. (de la Croix Rouge" een punt van overweging uit, op welke Imeest doelmatige wijze in Nederland een actie ware te voeren tot hulp aan het noodlijdende Rusland. De groote moeilijkheid in deze wordt veroorzaakt door de onzekerheid of even tueel door het publiek in Nederland te Schenken bedragen wel aan het door de schenkers beoogde doel zullen beantwoor den. Immers die berichten in de pers zijn zoodanig onzeker en soms tegfemr strijldig,, dat voorzichtigheid .geboden schijnt. -i i t De neiging bestaat een eventueele actie in de eerste plaats te doen ten goedje konten aan het hongerlijdende Russische kind, het kind, djat zooals gewoonlijk in dergelijke gevallen als zwakkere het eerst als schuldeloos offer valt. Juist de redding van het kind kan voor de toe komst van zooveel heteekenis zijn. Daar om stelde het Hoofdbestuur zich in ver binding met de „Union Internationale de Secoiurs aux Enfants" („Sauvenfants") te Genève, waarvan het NederLamdsdhe Roo- de Kruis hier te lande de vertegenwoor diger is. Deze Unie, die reeds Lang in Rusland haar vertegenwoordigers heeft en tot redding van het kind werkzaam is, heeft thans kinderkeukens aldaar in bedrijf gesteld. Volgens ingekomen op gave waarborgt elke som van 7000 Zwit- sersche franken de voedinjg van 1000 kin deren gedurende een miaand. D© keu kens, welke in bedrijf worden gesteld uit bijdragen van een bepaald land, wer ken onder de eigen nationale vlag. Voor Nederland zal' het dus worden een „Hol- landsche Kinderkeuken", waarvan de con trole berust bij! „Sauvenfants". De aantrekkelijkheid van deze wijze van hulpverleening is aan het Hoofdbe stuur niet ontgaan, zoodat het voorne mens is aanvankelijk uitsluitend met „Sauvenfants" samen te werken en voor die kinderkeuken dan ook alléén gekten (dus geen goederen) in te zamelen, nu de berichten uit Genève aantoonen, idat deze actie niet alleen uitvoerbaar, doch zelfs reeds in werking is, Zoodra blijkt, dat ook ten aanzien v,an volwassenen die voldoende zekerheid verkregen is, zal' hét Roode Kruis, wanneer voldoende gjelden inkopien, in samenwerking met de „Commission Mixte" te Genève ook daar toe de geldten aanwendén., Het Hoofdbestuur van Itet Nedjerlandl- ische Roode Kruis (Postgironummer 22120) zal gaarne aan zijn adres, Prin- cessegracht 27,s-Gravenlhagé, giften voor deze actie in ontvangst nemen, onder ajafn- duiding: „Rusland". UIT DE PERS. De verkiezing der Eer- K a m e r. We lezen in „Het Volk" Mr. G. va,n den Bergh, die men gerust een specialiteit in evenredig© verte,gén- wioordiging kan noemen, heeft zich de moeite getroost om na te giaan, hoe de voorstellen in zake verkiezing der Eerste Kamer, door de regeering' in haar ont- werp-Grondwetsherziening ingediend, ia de praetjijk zullen werken. Hij heeft daar- ttoe in zijn eentje een volledige ver kiezing georganiseerd en d'e(n uitslag door drie partijgenooten zorgvuldig laten op maken, of eigenlijk niet den uitslag, maar ruim1 100 verschillende uitslagen. Het is hem n.l. gebleken 'dat, al naardat men de stem'MljeJJten in een andere volgordje; leest .de uitslag to,thai verschillend is. Van een en ander geeft hij verslag in een boekje, bij „Ontwikkeling" versche nen. Hel resultaat van zijn onderzoek is vernietigend voor het stelsel dat de re geering; voorstelt. Dit stelsel be rust Dp de volstrekte vrijheid van de kie zende leden der Provinciale Skaten in-, ziake volgorde en personen der kandida ten. Het stelsel kan echfé|r, blijkens het onderzoek van Van deji Bergh, alleen werken, als de kiezers-Statenleden wol- strekt niet van die vrijheid gebruik ma ken, mlaar zich streng houden aan de do,or de partijbesturen op(gem!aakte voor-* stellen inzake volgorde en personen der kandidaten. Zoodra Zij van dje hun ver leende vrijheid mlaar even gebruik maken, wordt de uitslag der verkiezing een zui vere loterij en is alle evenredigheid zoen. De kritiek van onzen partijgenoot stemt ook geheel overeen met het oordeel dat de voortreffelijke Engelsche kenner Van het vraagstuk der evenredige vertegen-, woordiging, J. H. Humphreys, in een tot oen schrijver der brochure gerichte n. brief op het rejgeeringsstelsel ui toeften f. Wij vernemen nu, dat het geschrift van Van den Bergh zooveel indruk op de re geering gemaakt heeft, dat zij haar voordel wil intrekken. Dat is natuurlijk besl. Maar tevens vernemen wij, dat de re geering nu voornemens zou zijn, het te genwoordige stelsel van verkiezing der Ferste Kamer ,dus zonder evenredfifgje vertegenwoordiging, te handhaven. Dat ziou echter in de hoogste mate on geoorloofd zijn, al begunstigt het stelsel dan ook de rechtsche partijen ten zeersld Fn het is niet alleen ongeoorloofd, maar ook volstrekt onnoudig, omdat Van oen Berigh in zijn brochure tjevens 'Den andere (methode voorstelt, dat. het perste- nenstelsel handhaaft, maar met vervan ging der „ondoordachte bedenksels" van hel regeeringjsV|0iorst|el door een methode die „reeds bij tellooze verkiezingen in) yele landen toepassing heeft gevonden":, if07 ?";-i;i it'i 'sic :v üqb i* te; órr Chicago. Thans vertoeft de Heer A. KLAVER van het Heerenkleedingmagazijn G hicagjte. Lange Burg C 111 in London, England, om de laatste mode op het gebied van Regenjassen en -Maötels persjooniijk te knopen, de heer A. Klaver noopt een keur van de laatste smaak morgenavond reeds aan te bieden in d)en winkel op den Burg.. I i' (Ingez. Med.) 10 Uit Middel burg. Aan de Loskade alhier hééft ©eni ge dagen gelegen het stoomschip W. C. Frohne, dftt geladen heeft 330 ton cokes van onze gasfabriek waarmede het thans naar Kopenb(agen is vertrokken. Men is* tot den verkoop van cokes in het groiot moeten overgaan, omdat geen af name van beteekenis plaats had, zojodiat men tekort aan opslagruimte zou giaan krijgen.. Hadjden zij', die plaats hebben, alvast wat opgedaandan zou het niet noiodig zijn geweest en die verkoop aan particulieren zou de mbgelijkheild van gasprijs verlaging in 'de hand hebben ge werkt. Nu heeft mien minder van de cokes gemaakt en kan de glasprijs niet vërlaagd wiorden. Gistermorgen is tijdens de afwezig heid der bewoners inbraak gepleegd t©n huize van L. aan den Segeersweg al hier. Uit een geldkistje werd ruim f 400 ontvreemd, terwijl ook een spaar pot en eenig' los geld werd medegeno men. Uit Vlissingen. In verhiand met de Landbouwweek is men te Vlissingen algemeen be zig de stad een recht feestelijk aanzien te geven. De verschillende buurtcommis- sies beijveren zich om' het hardst om de buurten z,oo mooi mogelijk te maken. Er worden eerepoorten opgesteld, plOnten- versieringen aangebracht, slingers van groen en papier opgehangen en vooral des' avonds zal de stadi er fantastisch uit zien. i Concerten, een roeiwedstrijd, zwem wedstrijd, [góndelvaart en als clou een giroo te optocht komen op het program ma voor. Ook zal op een der avonden een schit terend vuurwerk worden afgestoken. Ver der worden nog verschillende kermis- vermaklelSjkheden (geplaatst, zoodat vol doende blijkt, dat te Vlissingen dje fees telijkheden heel wat beloven. o Uit Wialcheren. Woensdagavond hield de gemeente raad te Westkapelle een openb. ver gadering waarbij de heer P. Peene met kennisgeving afwezig was. Ingekomen stukken: ven het bestuur v!an de Chr. school was een schrijven ingekomen, waarin het zijn verzoek om een bijdrage v'an f 9000 voor het bouwen van een schoollokaal intrekt. Vanwege ~;het Rijk is tot schatter van de Christel. sh(ool bcenoenid de heer M.. I.lde Groot te .Middelburg; doior de ge meenteraad de heer A. L. J. Goetli(als te Middelburg en door het bestuur Van de Chr.. schjolol de heer J. van der Wal te Westkapelle.. Goe|dgekeurd werd de rekening van de gezondheidscommissie over 1921. Aan W. J. Faasse werd op zijn verzioek ontheffing1 verleend tot het betalen van schoolgeld.. Op een verzoek van den heer J. van der Wal, opzichter-machjinist van het kustlicht, om eenige palen bij de lichtf- wachlerswoningen aan den ijzeren toren op kosten van de gemeente te herstellen, \verd gunstig beschikt.. Deze palen waren dioior een paar koeien op de vronen al daar vernield.. Daarna werd een brief van Ged. Staten voorgelezen, waarbij dit College, onder nadére goedkeuring van dén Minister Van 'Onderwijs, het bedrag van de ver goeding voor het geven van hjandWerk- tonjdHrwïjs iover 1919 doior Ine). J. C. Muller, is gesteld op f 360. Voiorloopig werd nu vastgesteld de \ge- méenterekening 1921; de inkomsten top f 39..713.87, de uitgaven op f 39.558 03 alzioiO' een batig slot van f 155.84. Aangeboden werd de gemeen te-begpoo- ting 1922. Daarna werd eervol ontslag verleend aan hef personeel van hét herhalings- onderwijs. Dezelfde heeren werden be noemd vloor het vervolgonderwijs. Vastgesteld werd een verordening, re gelende de maximum snelheid volor auto's en /motorfietsen, en wel op 20 K.M. per uur. D Aan de orde kwam nu de heffing van (Ingpz. Med.) den Hoofd.. "Omslag, in verband met de gewijzigde gemeentewet. De voorzitter zette breedvoerig! uitéén pp welke manieën de belastingen gehe ven kunnen worden.. Hij wijst er pp, dat z.. i. zeer vérmoe,- del'ijk geen ontheffing zal gegeven wor den de belasting te doen vaststellen en innen do|or het Rijk. Met algemeene stem'mien werd evenwel besloten ontheffing1 te vragén voor den tijld van 5 jaar. De voorzitter deelt daarop mede, d(at tot zijn spijt de drie heeren, in de vorige vergajdering benoemd In dé commissie van toezicht pp den correspondent van de Arbeidsbemiddeling, daarvoior hebben bedankt.. Alsna werden daartoe benioemd de hee ren W. Huibregtse Pz„ als werknemer, Jobs. Dekker en Hendr. Cysöuw Lz. als werkgevers Bij de rondvraag vraagt de heer B. Lo.uwerse, in den Molenweg bij J. Lous een eindje goiot te willen kanten, waartoe werd besloten. Daarop werd de vergadering geslpten. o Uit Schouwen-Duiveland. In de WiQ(ensdagmiddjas' gehouden zitjting; van den giemeenteraad van Zie-t rikzee werd na afdoening dér ingeko men stukken o-a. bestolen de levering vopr de 'bespanning dér géméénlerreini1- ging op te dragen tot 1 Juli 1922 aan A. Mallander. Op het adres van P. J. Bossaert óm herziening zijner jaarwedde werd afw'ij;- zend beschikt. De slikken aan de VaJ Wé(rdjen verpacht aan J. W. K. Schfot B.W.z. alhier vppr f 7.50 per jaar. Omtrent het beheer onderhoud van de haven en zwaaiplaats loon de raad zich vereenigen met het voorstel van Ged. Staten om jaarlijks f 1400 bij le dragen, mits de Provincie ook het on derhoud van dé glooiing en de puinbe- stórting vloor haar rekening neemt.. Omtrent het voorstel aankoop van grond vloor den biouw van een Chr. Schjool ter groibtte van 3220 M2 ad f 5000 gele gen in 't Vrije, ging de raad over in geheime zitting.. Aangenomen werd hét voorst, van B. en W. hypothecair crediet ten hoogste '6 pet. van 't verschfil tusschen drie deskundigen te schatten stichtings- kosten en de verleende bankpremie ad f 1181.50 tot ten hoogste f 2700. Het verzoek van H. Kotterink om aan koop van een stukje grond van pl.m. 20 c.A. gélegen voor het terrein Ban den iScheepstimmerdjjk, wordt toegestaan on der voorwaarde dat Kotterink eigenaar wordt van dat perceel.. Besloten wordt om de Ondersteuning aan dé uitgetrok ken sigarenmakers te doen eindigén bij het verstrijken van den termijn. Met 6 tegen 5 stem/men besloot de raad de heffing der Plaatselijke "inkomstenbelas ting in 't vervolg djoor het Rijk te doen geschieden. o Uit T hol en. Men schrijft ons uit T li o I e n over „Onze auto-omnibus". Het gaat nog niet schitterend met ons eeniglste verkeersmiddel op ons epand. Hoewel er geruchten liepen van een nieuwe N. V. en daarmede gepaard gaan de verbetering van materiaal, het blijft bij de vrome wenschen. De oude bus blijft in gebruik met al de misère voor passagiers en zelfs postvervoer. Zaterdag j.l. werd het toppunt bereikt. De bus met de post in panne te Bergen op Z. De postconducleur, het wachten moede, ging telefoneeren om een auto, ter ver voer van de post. In dien tusschentijd was eindelijk de auto hersteld en kwam met groote vertraging te Tholen. De postconducteur was echter te Bergén achtergebleven, zoodat men de post on- aangéroerd moest laten. Eindelijk kwam de conducteur opdagen en kon met eem vertroigling van 21/2 uur de post in ont- vanjgst worden genomen. In het eiland was de ver Paging, zooals te begrijpen is, nog aanzienlijker; voor de bestellers op de dorpen werd het een nachtelijke wan deling. Het wordt hoog tijd, dpt in een en ander eens grondig wordt voorzien^ Den 7den dezer is in de vergadej- ring van het bestuur der Waterfeiding Maatschappij T h-o 1 e n het leggen dei; buizen enz. gegund aan den laagsten in schrijver L. van der Valk te Amster dam, behoudens de goedkeuring van den Minister van Arbeid. Thans wordt geregeld voortgewerkt aan het totstandkomen van de waterlei ding. De volgiende aanbesteding betreft de levering! van afsluiters van brandkranen, deze wordt gehouden den 23 September te Tholen. Dan volgen nog aanbestedin gen van het leggen van een duiker onder de Eendracht, het bouwen van pomp station en watertoren en het leveren van machinerieën, benevens het leggen van een electrischen kabel vanaf pomps tar tion Halsteren naar den watertoren onder, Scherpenisse. In den 5 Sept. te Scherpenis se gehouden raadsvergadering werd de verordéning vroor het vervolgohderwijs vastgestelld.. Er werd besloten geen bijdrage aan de gemeente St. Maartensdijk te rerlee- nen vrobr de stichting van een u. 1. o. school.. In de vacature Geuze werd benoemt} tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand de heer vian Rees Jz. In de vacature Geuze werd benoemd! tot lid der schattingiscommissie voor de inkom'stenbelasting de heer M. A. Kievit De gemeentebegrooting voor 1922 werd den raad aangeboden tot een bedrag in ontvangst en uitgaaf van 36700.041/2- De begroeting 1921 werd géwijzigd met een verméerdering in ontvangst en uitgaaf van f 8000, Het verzoek van W.. Suurland, ge- pensionneerde gemeentebode, om 40 pet. toeslag op zijn pensioen werd niet in gewilligd- De maximum' snelheid vöior motor rijtuigen en motorrijwielen in de be bouwde loom der gemeente blijft op 12 K.M. per uur gehandhaafd. VAN DE TENTOONSTELLING. De R ingrij'de rij. De jaarlijksche provinciale ringrijderij in provinciale dracht te paard, georgani seerd doior de Vereeniging tot bevorde ring van Vreemdelingenverkeer te Mid delburg en de Concours Hippique Ver eeniging, is ditmaal olok overgebracht rop het terrein van de tentoonstelling en Wordt Dionderdlag gehouden. Een 72 deelnemers hebben zich| inge schreven, die in de allereerste plaats strijden om den wisselbeker, in 1917 door H. M. de Koningin ter beschikking gesteld voior Vreemdelingenverkeer. Men verwacht dat ongeveer te Ii/alf vijf de eindkamp zal plaats hebben. Den beker is reeds tweemaal achtereen do|or dén heer Brasser van Vnouwep|older gewóm nen.. Het concours Hippique. Vrijdag is het de dag van liét concours hippique. Maar er zijh numtners bij die reeds Woensdag aanvangen, zijl 't rook elders.. Zoo begint reeds WoenriLi? de af- standsrit voor Heer-rijders van Breda naar Middelburg. Den eersten dag wordt gereden van Breda naar Bergen op Zoom'; den tweeden diag, dus Donderdag, Van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1