Donderdag 8 Septembep|]1921* H i nnenland Ho. 211. Uit Stad en Provincie. 164® Jaargang KAMEROVERZICHT. Tweedfe K^mer. Zittinjgl TO Woensdag. Wal de Kamerleden door den minis- terdrfeis in Juni, dezen zomer te veel aan vacuntie kreglen, zullen ze nu moe ten •tradh.fen in te halen daor dit ex tm-zittinkje in September vóór de offi- cieele opening op den berden Dinsdag in deze maand. Of het lukken zal' veel' in te 'halen? Als er niets anders behandeld werd d|an op. de agenda staat, dan zou dat wel gfaan, want twee der oorspronkelijk daarop ge plaatste voorstellen, de burgerlijke en mi litaire pensioenwetten zijn er afjgevo©rd, een ander is ingekrompen, nl. dat be treffende de rijksuitkeermg' aan de ge meenten. Maarer gaat vermoedelijk ook tijd voor interpellaties af. De heer Mar ch a n t vroejg! verlof te interpplleeren) over de reconstructie van het kabinet; en de heer D e Jon g e over d® staking aan de Domaniale mijn. Vandaag zal' be- slist worden wat (daarmee gebeuren zal', en dan zal tevens beslist worden over de nog' aanhangige interpellatie-verzoeken) van Schaper (woningbouw), van Teen,- stra (Zuiderzee), en van v. Reve st e ij n (dienstweigering). Over de afvoering1 fd1 er pensioenwetten is nog even gepraat. De aanleiding tot het voorstel van den voorzitter om ze nu niet in behandeling te nemen, was' de med®f- deeling van de betrokken ministers, dat ze er nog' eenige veranderingen in wil len brengen. Van de zijlde der betrokken ambtenaren is daartegten dadelijk een vrij heftige adres-campagne begonnen. Maar de Kamerleden voelden dat er piets' aan te doen was, en ze berusten te eer in het uitstel na de meedeeling' van Minister De Geer, dat (d!e wijzigingen zoo spoe dig zullen komen, dat de Kamer ze vóór November zal kunnen af doen. Uit het debat bleef alleen over een later te behandelen motie-v. W.ijk vra gend geen militairen te ontslaan vóór het tot stand komen der nieuwe wettpn, Gedurende de rest van den middag heeft de Kamer zakelijk gewerkt aan de technische herziening van de kieswetten. Een poging van den heer Rutgers1 pim daarbij stemmen per procuratie mo gelijk te maken voor reizigers, viss'chers, schippers e. d., werd met 64 tegen 14 stemmen verworpen, evenals een voor stel om aan de gehuwde vrouw hevoegdt- heid te gjeven haar stem te doen uitbren gen djaor haar mjan. Van verschillend© zijden werden deze voorstelten bestreden wegens het groote gevaar van misbruik. Een amèndement-Albarda om de stembureaux van 1000 kiezers in te kring- pen tot 750, werd na bestrijding ingetrok- ken Verworpen werd ook een voorstel-0 u dl om mogelijk te maken dat een gehuwde vrouw of weduwe onder haar eigen naam op de kiezerslijst wordt geplaatst. Aan- jgienomen z. h.s t. werd een voorstel van denzelfden om bij de vermelding van een vrouwelijke candidaat de voorletters ge heel of ten deete door de voornamen te vervangen. Een amendement-Snoeck Henkemans om bet maximum aantal candidaten op een lij'st voor de Tweede Kamer van 10 Op 20 te brengen, vond veel bestrijding. Heden zal er over gestemd worden. sumreehten op voet van wederkeerigheid rast te leggen. Ook wil de regeering het door het rijkspaspoortenkan|toor 'te treffen recht in overeenstemming brengen met de ge wijzigde visajkostjen. Ten slot|te wenscht de regeering' de mogelijkheid te openen om' hier te lande Nederland sche paspoorten verlengbaar te stelten. Het 'b|edrag ,bij het verlengen van pas poorten 'te heffen ,is gesteld op f 5.50, ten (einde dit in ovetreensftem'ming te- brengen met hqt rechlt, dat bij de afgifte ran een nieuw paspoort wordt gelieven. Mr. TREUR. Omtrent dien NederLandschen en Indi- schen .Ondieniefmersraud, waarvan Mr. Treub voorzitjter zou worden, meldt het Hand. het volgende Het 'biestuur van den Nederlandsohen en Indisch,en Ondernqmersraad zal in. Nedierland en wel in Den Haag zijn zetel krijgen. Dit bfes'tuur, dat uit een groot aantal ledjen zal besjtaan, en waarvan at leten nog de voorzitter mr. Treub werd benoemd ,zlal worden samengesteld door de lichamièn, die tjqt de instelling van deu raad het besluit hebben genomen, t. w, de mjeesté m!aa|tschappijen, die in" relatie staan me<t Indic, als daar zijn die slj-oom- vaartm'aaltschappijen, de Kon. Maat. tot Exploitatie v,an Retroleum'bronnen inNe- derlandsch-Indië, dfe Billiton-Miaia|tschap- pij en verder alle cultuur-maatschappijen. IJet doel van den Nederlandlscheu en Indischen Ondememersraad is -. behartft-* ging (van de bjelangen van het in Indië ge stoken kapitaal. Het gister verschenen eerste nummer vna „de Vrijheid", weekblad van den Vrïjheidsbnod, bevat hjet aangekondigde artikel van Mr.. Treub: „M'ijh afscheid aan de Piolitiek". Hij geeft daarin een uiteenzetting van 'l 'doel van dén bovenvermelden Onderne- mersraad. Het hem1 aangeboden Voorzit terschap brjenjgt mee dat hij aan het po litieke teven niet meer deel kan nemen, daar hij dan zich( in dienst stelt van een bepaalde belangengroep. Het was dus ook aangewezen dat hij zicht uit h|et bestuur van den Vrij'- heids'bönd terug trok. EEN VLOOTWET. Na,ar het Nfed. Ciorr. bureau meldt ver wacht men in parlementaire kringen dait e'en vlootwet voor Nederland half Octo ber bij de Tweede Kamer zal worden in gediend. DE PASPOORTEN. Bij de Twteede Kamer is een wetsont werp insédiend om' de wet op de k'anse- larijrechtjen en die (tod nadere regeling van de heffing en bestemming der kan- selnrijleges te wijzigèn. Sedert van vreemdelingen wordt gje- eischt idiait zij voor h/et betreden van Ne derland sch (gnondglebied hun paspoorten doen voorzien v]an het visuim' Van een Ne- dérlandseh consulair -ambtfenaar, is de; hrengst der kanselarijrechten op sommige consulaire posten zeer aanzienlijk geste lgen. De honorairte consulaire ambtenaren mlo'gen dezen opbrenglst voor zich zelf honden. Daardoor hébben sommli'gen bui tengewoon hoogè inkomjsjten. De regee ring wil nu den grens stéllen aan t' be drag dat die ambtenaren ten eigen balé Mogen heffen. Verder stelt de regeering voor de vi- sumrechten voor verblijf in en die voor ide doorrjeis door Nedérland resp. te brengén op f 4 en f 0.40. Art 3 van het wetsontwerp geeft de bevoegdheid, regjélingen te treffen mét vrqemde mojgendheden, teneinde de vii DE ALCOOFKWESTIE De motie door den Rot'terdamschen ge meenteraad toet 23 tegen 21 stemmen aangenomJen, spreekt als oordeel uit, dat het gé wenscht is geen middel onbeproefd té laflen oml'te voorzien in de steeds nif- pendier wordende goedlkoope woninglbe-* hoeftje, terwijl burgemeester en wethou ders uilfgjenoodigd wordén onverwijld met de hieeren B. en D. Muy3 in onderhande ling tie Itpeden over den bouw v[an de dé or hen ontworpen alcoofwoningen, zonderj djatj 'daarbij ra(eds nu financieele s.teun in uitzicht wordlt gestjeld. SPOORWEGSTAKING IN INDIË VERWACHT. De spoorwegstaking wordt met groote stelligheid tegen het begin van October verwacht in die streek van Semaraug, waarbij West-Javia zich zal aansluiten. In Oioist-Java is vooralsnog weinig actie merk ba,ar. De overheid is op alles voorbereid. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat de volgende, vroeger toege kende, bijdragen votor woningbouw zul len wérden uitgekeerd aan dé gemeen ten: fBreskens: ten behoeve van L. Lijk, f 1910; Eede (Z.): ten behoeve van E. Mille, f 1800; Gno,ede: ten behioeve van I. v. d. Plasscbe en Ver. „Breislkens Voéruil" resp. f 1810 en f 4967 (1ste termijn); Nieuwvli et: ten behoeve van P. C. LaMjt, f 1250; Oo-stburg: ten behoeve van C.. Lobé man, f 1060.. Uit Middelburg. Hel vierde en laatste abonnements concert van hiet Middelburgsch Muziek korps heeft zich gisterenavond in een drukke opkomst mogen verheugen. Het was dan ook voor September al een bij zonder uitgezéchten avond vioor een zitje in d(en Schutter shiof tjuinDe heer Morks had een keurig verzorgd program ma samengesteld, waarvan ieder nummer weder een andere stemming teweeg bracht, en dat dan oiok de volle aandacht tier aanwezigen had. Het was een avond van gr-oiol muzikaal genot. Deze concerten hebben o.i. dit jaar bun bestaansrecht ten volte bewezen. Heden vertoeft alhier de staats commissie ter viool-bereiding van Óen nieuwe Water staats wet, onder voorzitter schap van den hjfeer mr. El Fokker. Ver- schillende waterstaatswerken werdén in piogenschouw genomen en o. "a. een be zoek aan dien Westjkappelschen zeedijk ge bracht. Met den extratrein kwamen lieden; alhier een kleine duizend vreemdelingjen mede, waaronder een afldéeling Belgi sche padvinders, die met h(orengeléhal en trommelslag de stad Introkken. o Uit Vlissingen. Ter nagedachtenis van de oud-leer lingen der „De Ruijterschool", te Vlis singen, die in den oorlog hun leven hebben verloren, is een gedenkplaat in de schopl aangebraclyt, die Zaterdag a.s. des namiddags twee uur wordt onthuld en aan het bestuur "der schjool wordt aangeboden.. |0i Uit Wialcheren. Dinsdag j.l. vergaderde de raad) van O. en W. Souburg. Een verzoek van den heer C. Flipse om zijn café aan den Nieuwen Abeelq voor tramreizigers te mogen open hou den tot hglf twaalf, werd met 7 tegen 4 stemmen toegestaan; tegen de heeren Me. lis, Arendse, Cijslouw en Suurmond. Ged. Staten adviseerden het besluit tot onteigening van eten Cevaalsweg in te trekken, diaar dertien processen zouden möeten worden gevoerd om 16 Centiaren grond le kunnen onteigenen. Op voor stel van den heer Melis werd besloten dit schrijven aan te houden tot de volgende; vergadering, waarin een voorstel van B., en W. tier sprake zal worden gebracht. In behandeling kwam een verzoek van de vereeniging1 'dér school voor Christe lijk Volksonderwijs om beschikbaarstelling] der gelden voor het stichten van een school te West-Souburg. De vermoede lijke kosten zulten zijin: voor den bouw grond f5740, voor den bouw f26.000, voor de inrichting f 6800, tesamen f38.540. De heer Jobse meende, dat voor de vereeniging' welke het verzoek deed, de noodzakelijkheid om te moeten bouwen niet aanwezig is, daar van een tekort aan ruimte niet (gesproken kan worden. Voorts wees hij op de hooge kosten. De heer Cijsouw bestreed dat er gieen gebrek aan ruimte zou zijn; daar klassen van 56 leerliug'en dit wel bewijzen. Van een leeghalten der openbare school is gieen sprakehet verzoek deed de vër- eeniging voor liaar eigen leerlingen. De heer Kodde sloot zidh hierbij aan; de heer H-olthuijzen vereeniglde zich met hef. betoog van den heer Jobse. De heer Melis merkte op dat aan alle wettelijke bepalingen door verzoekers is voldaan en het verzoek niet afgewezen kan worden. De heer Jobse zeide dtat ook op an dere plaatsen dergelijke verzoeken zijd afgtewezen en zag gaarne ook dit verzoek van de hand gewezen. Na nog eenige discussie besloot de raad met 6 tegjen 5 stemmen het verzoek toe te staan. Tegen stemden de heeren Job se, De Pag'ter, Daniëlse, Holthuijzen en1 Looi se. Alsnu kwam in behandeling' vaststelling verordening! op de heffing van schoolgeld; Door B. en W. werd de, volgtende hef fing van s'choolgeld voorgesteld": Beneden een inkomen vian f 600 tot f 700 30 cent per maand en per leerling]. Van f 700 tot f 900 40 cent. Van elke f 200 inkomen meer tot f 4000 10 cent per maand en per leerling) meer en bij een inkomen boven f 40Ö0 van iedere f 200 20 cent meer. Wanneer twee leerlingen uit één gezin tegelijkertijd de school' bezoeken, stellen Burg. en Weth. voor het schoolgeld met 20 pCt. te verminderen. Met 3 leerlingen 40 pCt. Met 4 leerlingien 60 p,Ct. en met 5 leerlingen 80 pCt., terwijl voor meer delen dan 5 leerlingen uit een geizin tegelijkertijd de school bezoekende, geen schoolgeld moet betaald worden. Met 'algtemeene stemmen werd idieze verh ordening aangenomen. Ook voor het ver- volgi-on der wijs werd dezelfde verordjeninig vastgesteld. Als commissie voor reclames hoofdelijk ken omslag werden benoemd de heeren S, de Pagiter, A. Arendse en N. Cijsouw, die allen hunne benoeming aannamen. Bij de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat het water uit de Nortonpomp te Wiest-Souburg' Is afgekeurd. Getracht zal worden op een andere plaats beter water te verkrijgen. De in de Kanaalstraat geslagen pomp levert water van besle kwaliteit. De prijs voor het water werd door den raad bepaald op 1 cent per emmer. Den lieer Arendse werd meegfedeeid d|at B. en W>. de ripleering! van een gedeelte sloot aan den Ritthemschqn weg! zullen overwegen. Uitvoerig! werd gesproken over hetgeen er zal kunnen gebeuren bij de komst der Koningin in Souburg. De heer Melis is van meening, dat nu wij weten dat de Koningin komt, Burg. en Weth. moeten uitvoeren het besluit van den raad in een der vorige vergader gen genomen en wil hiertoe de 700 kin- derien, die de scholen bezoeken, opstel len aan den Nieuwen weg', onder getel de van hun onderwijzers, en zoo de Ko ningin stil houdt, Haar een welkomstlied! toe te zingen. Zoo H. M. echter niet mocht stilhouden, dan de kinderen in die (gelegenheid te istellen Haai" en die Prinses 1e kunnen zien en daarna de kinderen namens Burg. en Weth. te trakte.ereni' Ook het daigelijksch! bestuur en de raad zullen dan aan West-S,ouburgi aanwezig zijn. De heer Jobse kan zic!h vereenigpn, met b)et laatste, dioeh het opsellen der kinderen en de traktatie is1 in handen van de feestcommissie. Deze heeft reeds voor een en ander de noodijge stappen ge daan en daarom zou dé heer Jobse als nog. gaarne zien, dat de raad een gema,ak te fout herstelde en de feestcommissie! nogi een matige subsidie toekende. De heer Melis antwoordde, dat het da- gelijks'ch bestuur en de raad de gemeente verteglenwoordigen en niet 'de feestcom missie. 1 J Na nog' verdere -'discussie -stelde de Itefer Melis voor dat Burg. en Weth. met de onderwijzers zullen overleglgten omtrent het -opstellen en trakteeren d®r kinderen, welk voorster door den heer Kodde gé- steund werd. Het vporstel-Melis, in stemming! ge bracht, werd met 6 tegen 5 stemmen aan- (genombn. Tegen stamden de heerén Joh se, De Piajgiter, Daniëlse, Holthuijzen en Looise. Een blanco crediet werd daarvoor toe gestaan. O Uit Z uid-B evelanü In de Woensdagmiddag gehouden vergadering van den raad der gemeente VHeer Arendsk-erke waren afwe zig de heeren P. v. -d. Dries,, J. Valkier en M. S. de Vlieger. Uit de medleidéelinglen van -den" voorzitter bleek o.a. dat de bij zondere school te Nieuwdorp door -de toe benoemde cominissie is geschat op f .12.300, zopdat daarvoor jaarlijks op de ge meen tebegr-opt ing' een post zal voorko men van f 764.32. Aan den heer J. Witte, werd -op zijn wegens zijn benoeming tot hoo-fld der schopl te Noordwelle eervol ontslag als lomderwijzer verleend tegen een datum later döö-r B.. en W. te bepalen. Op het verzoek v(an het R.K. school bestuur te 's-Heerenhoek om subsidie voio-r de bewaarschool aldaar werd op vöjorstel van B. en *W. afwijzend beschikt. De staat oninbare piosten van den hoof- Idelïjken omslag o-ver 1920 werd vast gesteld op f 264..785 en die van oninbare posten van de hondenbelasting op f 4. De gemeenterekening 1920 werd vopr- lo|o,p-ig vastgesteld met een totaal aan ont vangsten van f 100.601.75®, een totaal uit gaven van f 89.591.26 en alzóo, met een goed slot van f 11.010.49®. De heeren D.. W. Lindenbergh, J. Zandee en J. Valkier werden als commissie aangewe zen voor het nazien der rekening. Na de vaststelling der verordening re gelende inrichting en samenslellinjg van de cominissie van toezicht op h(et lager onderwijs, werden als leden dier cioim- missie benoemd de heeren D. W. Lin denbergh, C. Minderh/o.ud', J. van 'Houte, L.. Melse en J. Rouw. Vervolgens werd vastgesteld de verord. betreffende den cursus in het -ondlerwijls in de Fr an sche taal, waarna als .onder wijzer aan dien cursus werd benoemd de heer J. van Houte. Hét verzoek van P. K. van Nieuwen- hu,ijzen e.. a. ter verkrijging van een rijksveldwachter te Nieuwdorp werd in handen van den Burgemeester gesteld, daar het een zuivere politiezaak was. Aangenomen werd het voorstel van B en W. om het pakhuis te Nieuwdorp- pu bliek He verhuren en de brandspuit te 's-Heer Hendrikskinderen van daar n-aar een ander deel der 'gemeente over te brengen, daar er te 's fleer Hendrikskin deren 'geen bergplaats v-oior is en bijna alle perceelen aldaar aan de hoofdlei ding der waterleiding zijn gelegen. Het verzoek van M. Steketee om bouw- prem'ie uit de gemeentekas werd in han den van B. en W. gesteld ter afdloening. Bij de voorkomende zaken vraagt die heer Oudkerk of hfet niet mlogelijfe is dat elk raadslid een exemplaar van het ontwerp-kohier van den h(oo-fdelïjken omslag krijgt. Hieraan méént de voor zitter niet te kunnen voldoen wegens de hoioige kosten. Aan den h(eer Lindenbergh wordt [op zijn vraag geantwoiord, d|at meer moderne hulpmiddelen op de secretarie een tweeden ambtenaar niet o-verhiodig maken.. De beer Lindenbergh vraagt ver der lof de gemeente nog niet aangtesloten is bij den post-chèque en girodienst.. Doio-r den gemeenteveldwachter werd cjstermiorgfen te Rilland aangehouden de minderjarige J. D., die die -ouderl ij-ke wot ning te e's-Gravenhage was ontlioopen. Hij werd weer naar zijn woning terug gebracht. o Uit No,o,rÜ-Beveland. Dopr den Commissaris der Konin gin is benoemd tot gemeente-veldwachter wordt door 21.000 arisen erkend ais het beste versterkingsmiddel voor Zenuwen en Lichaam. (Infiez. Med.) te W i s s e k er k e M.. de Bart, gemeen te-veldwachter te Boskoop, vroeger agenl van politie te Neuzen.. Uit Tboilen. Dlo|or Gedisputeerde Staten is be noemd tot deskundige voor de schatting dér pachtwaarde vtopr de gronden in den calamiteuzen Mpggershilpoilder de heer D. K. Rijslenbil te Schier per nissfe; dopr den dlijkraad is' daarvóór aangewezen d-e heer A. Bterens te St. An na land. O— Uit Ze«UwscH-"VImnderen O. H Bij de opg|avie van degenen, die op 31 Auigs. een -onderscheiding ontvingen-, is -over h|et hooM gezien dat aan den heer M. Hofstee, kommies-ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Eede Is toefgeaend de eere medaille, verbonden aan de -orde van Oranje-Nassau ia zilver. VAN DE TENTOONSTELLING. De midd'telen van verkeer. De tentoonstelling ligt niet 'naast de deur. Het vliegterrein onder Souburg is' op ruim drie kwartier afstand v,an Mid delburg, en op een 25 minuten afstand' van het station Vlissingen gelegen. Er zullen er velen zijn -die d|at loopen. Er zullen er -ook velen zijn, die diat fietsen. En daar is ook alle gelegenheid) toe over den Nieuwen Vlissingfsehen weg, die langs h'et tentoonstellingsterrein loopt* Maar de meesten zullen toch wel jg|e- Jbruik m-aken van de tram en de boot. De electrische tram Middelburg-Vli s - ringen v.v., l-oopt langis d(e tentoonstelling* en houdt voor djen ingang Sltil. Bovendien1 verna mfen we dat. de' tramdireeftie een ext-ra-dif&nsft zial instellen met het o-o-g op de tje verwacliiten drukte. De tramdirectie zal speciale "kaartjes iavioexjen voor den dienst] op de tentoon stelling. Déze kaartjes koaten 20 cent van Middelbuirig of terug1, en 10 cent van Vlissingen of terug1, en hébben bovendien de bijzjon dorheid d(at ze van gr ooit for maat zijn, daar er een plattegrond van hel) itentoionslfelling'sterrein aan is ge hecht de eenige die verkrijgbaar-xs. Ze zijn niet in dé trams verkrijgbaardaar kan men slechtls de gewone kaartjes kriijgen. Ze zullen te koop zijn buiten de tram; b'iji énkele boekhandelaars, op straat, en aan dte uitgangén van het ten toonstellingsterrein. Fn dan is er dé extra stoombo, it- idiensl. Efenige personen zullen daarvoor; de salonboot „Dje Maasnymiph in de paapt brenjgén, 'die van Middelburg' djoor het; Kanaal naar de tentoonstelling stoomt* en dié ruimte Jned't vo,or hetf vervoer vaxn 500 persoden, die, door deu ho-ogen houw v]an de boot gelegenheid hebben •L-ver ide kanaaklijken heen v(an het mooie landschap iaan weerszijden te genisten. De bont vaarrt te Middelurg al, Van de Kanaalbrug hij het s,tafion aan den Blau wen Dijk. Die -aanlegplaats bij het tentoon stellingsterrein is gekozen even voorbij den ingang), vierder naai" de Keerslus. Men zal 'sioohtrends, twee vaarten heen en terug miak-én, en 's middags vier vaarten heen en terug'. Dc kaartjies worden niet aten 'boord verkocht, maar in speciale verkoophok jes ,,op te richten -aan de beide punten van .afvixart aan den wal. Natuurlijk zijn er do,or verschillende; Verkeersmiddelen opk maatregelen geno men v(o)or het verkeer naar Middelburg en Vlissingen.. We verwijzen daarvpor naar de aankondigingen- Slechts zij hier meegedeeld <tet het secretariaat hedenmorgen een telegram van de directie dér spoorwegen ontving, meldénde dat zoowel Woensdag als Donderdagavond een extratrein te ongeveer 10 uur van Vlissingen vertrekt, stoppende aan alle stations der Zeeuw- sche lijn.. De gelegbnheid toit „restauratie".. Er is ions meermalen gevraagd hoe of de prijzen der consumptie op de tentoon stelling zullpn zijn. Men vreesde v-oor exorbitant hhoge prijzen. Wij kunnen de bezoekers in dit opzicht gerust stellen Er zijn twee tarieven, een vo,or het café waar tevens het groote restaurant is ge vestigd en een vfoor dat aan dé ander® zijde van het terrein, respectievelijk aan geduid als tarief A en tariêf fB.. Wij namen van bo de tarieven inzage en kwamen tot dc conclusie, dal van faney-prijzen geen sprake is. Tarief B

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1