Ho. 197. öinsdag 23 Augustus 1921* I ê4* Jaargan:n DELBURGSCHE COURANT, «ECHTS, RICHTEN! GUIDE LINKS! De groote manouevres beginnen weer. Geen militaire giroote manoeuvres. Die zijn te duur, en deujgen volgens sommi gen niet meer voor modern oorlogvoe ren. Neen. we denken nu aan de politiek, aan partij-politiek. Zoo om de vier jaar: als de herfststormen waaien over 't vaderliandsche veld, dan worden de partijen ter parade opgesteld. Reeds zijn de bivaklniakers op weg. Maar 't zal toch moeite kosten, want op 't oog'enblik is de stemming nog llaliw. En we hebben er verbaasd over gestaan dat de Kath. Maasbode zidh onlangs reeds kon opschroeven tot de pittige sj-ijl van 't verkiez ingjsPianifestWilt ge een staaltje? „De voorteekenen zijn er reeds. Zijl pleiten er voor, dat bij den aanval op het Kabinet niet een ruiterzwerm! in een zwierige fantasia zal aanstor men- op de vijandelijke stelling, doch over het verlaten niemandsland de giftige gassen zich zullen versprei den." De aiflige-gas-verspreiders zijn natuur, lijk de anderen. En het doet werkelijk weldadig! aan dadelijk na zoo'n zinnetje de betuiging te lezen, dat er haast e^n onverwoestbaar optimisme toe behoort olm' nog te hopen op het gezond worden van het openbaar leven. Zeker, na z|oo'n kwa lificatie van de tegenstanders, nog voor er iets gebeurd is, laten we inderdaad alle optimisme varen. Maar wat wilt gfe? Om in de goede ver- kiezinjglsslemiming te komen moet je wel je zelf opdraaien, en anderen naar he neden duwen. Hier is nog een pracht- zin uit datzelfde Maasbode-artikel: ,,Bij ons mogen wolken de zon ver duisteren, doch zij is daar, warm en weldoend, en haar levende kraciht veegt straks het luchtruim schoon. Doch de politiek der oppositie heeft geen kracht, geen licht, geen warmte." Arme stumperige vrijzinnigen en soe.- democraten! Wat doe je in de kou met je illusie dat je eerlijk overtuigd bent van 't gioede van je begihsjelen. Wij zelf erkennen deemoedig dat we niet in staat zijn zoo iets domi-bluffends de Msb. na te zeggen. Maar ais Je zoo iets leest, en dan bijv. ook nog iets ais 't volgende: Wij vreezen blank sliag|zwaard en blanke Ijans niet te kunnen gebrui ken. De knuppel en de goéden dag zullen, beukend jen rammeiend1, schots en scheef mtoeten slaan in de ran- jgen der vijanden, dan voelen we dat er een tijd giaat ko men, waarin 't je wel eens wee t© mioédflf wiotrdt lover de verwatenheid van sommige partij-strijders. Een symptoom als dat van 't Rotter- een deel der katholieken voorgestane be drijfsorganisatie. Waren er niet reeds katholieke demo craten als Witleri van Hooigelande, die op dat glebied een samengaan met de S, D. A. P. bepleitten? Voorloopig is dat af gewimpeld door het befaamde „verlan gen" van de gezamenlijke bisschoppen naar voortbestaan der coalitie. Maar de diepe beroering! in de kath. partij juist over die diep ingrijpende kwestie van de bedrijfsorglanisatie beWijls't hoe sterk daar de groép is die tot ver-strekkende' maatregelen wil overgaan. We zullen er nogi wel meer van hooren als het defini tief program moet worden Vastgesteld. Dat parallel optrekken van twee el kaar uitscheldende democratische partij en 'de twee grootste in dè Kamer is teekënend voor Iden toestand waarin wé het verkiezingsjaar ingaan. En teekenend voor dien toestand is het ook dat Idë nieuwe combinatie van vrijzinnigen zich aanmeldt met de vrij heidsleuze in den wimpel. Van die tegenstellingen verwachten wij de meest karokteriseerencfe eigenschap vjsin de verkiezingen. Al dte andere zaken: de verhouding! in de coalitie, de verhou ding! van den Vrijheidsbond tot de Prot. Chr. partijen, en tot de Vrij'z. Democraten! wordt door die tegenstelling beheerschit. En daarom zal 'die strijd vermoedelijk' langis het huidig kabinet heen gaan. Ais de Maiasb. nu reeds de linkerzijde ver denkt van een aanval met vergiftige gasL sen op het kabinet, dan miskent 'het, al thans wat de vrij'zinniigen betreft, den he staan den toestand. Wij hebben geen enkele reden het be staande kabinet als zoodanig te bestrij1- den. Wij erkennen en hebben reeds meer malen erkend, dat het zich een flink re- geeringsooilege heeft betoond. Onze strijd gaat ter versterking van de groep die de vrijzinnige meening belijdt, uitgespro ken in het pnogramlma van den Vrij heidsbond. Ja, wanneer het huidige kabinet als inzet der verkiezingen een programma afkondigde voor de eerstvolgende vier jaar, ja, dan wordt de toestand anders. Ma|ar zoover is 't nogi niet. We weten niet eens wat de beteekenis is van de jongste reorganisatie van 't kabinet. Blijk baar zal eerst de troonrede in 't eind van September ons daarvan meer vertellen. Maiar toch, ook al zou het huidige ka binet leiding! aan idë verkiezingten geven, of wel, wat een wiaarschijnl'ijker vorm zou wezen: al zou de coalitie van rechts met gezamenlijk programma optrekken, inplaats iedere partij' afzonderlijk, zooals de vorilgje maal, om eerst na afloop een regjeepimgscoalitie te vormen dan toch blijven we bij onze mteeningj dat die bo- venjgtenoémde tegenstelling van sterkten dwang op de bedrijven van bovenaf odder de stuwing) van de arbeider sorga n i s'a tiesl, de gtemioederen het meest zal bezig hou den. De malaise is te groot dan dat nieit een sterke onwil opkomt tegen de maiajt- tevens op wijzende, dat tijdens de land bouwtentoonstelling druk bezoek te wach ten is. De autoriteiten blijken een open oog Volor de belangen van onze streek te heb ben. Bij Vreemdelingenverkeer is bericht ingekomen, dat de vastgestelde regeling is uitgebreid in dier vtoege, dat de bezoe ken aan Walcheren in hiet vervolg look kunnen plaats hebben des Maandags en op alle dagen, dat de landbouwtentoon stelling zal wiorden gehouden, dus van 12 tot en met 17 September a.s. Gisterenavond bevlonden zich aan de Rotterdam'sche Kade alhfier twee jonge mannen, die detapePbiare orde ver- stolorden en oploopjes veroorzaakten. Een agent van politie maande hen "Dot door- loopen aan; waaraan zij' ten slotte volde den. Toen de agent eenigen tijld later terug kWam was het weer hetzelfde en maakte een der mannen zich s'ch|uldig aan een overtreding, waarjop dte agent besloot den man naar het politiebureau over te brengen. Beiden begonnen zich hjierteglen te verzetten en er tontsltond een worsteling Waarbij de agent met beide mlannen op den griond kWaim' te leggen en dloor hen mishandeld werd'. Toen de agent over eind kWam en zijp sabel gebruikte ginigen de beide mannen er van dtolor, maar wer den even later dolor ter hulp gekomen agenten gearresteerd. 'Het bleken te zijn zekere de W. en S. Wegens verzet tegen en mishandeling van den agent is tégen hen proces-verbaal (opgemaakt. o- damsche katholieke orgaan is echter leer-1 r6;,ie}en die ons bedrijfsleven nog meer rr.rtKl TV» Al d 4- n rn-wKw\/if /\»n, rrurn 1 zaam. Al dat mtoois schreef het om zijn strijdvaardigheid voor het zittend kabi net te belijden. En de verkiezingsstrijd zal werkelijk ook in niet geringe mate de politieke macht van de katholieken be treffen, blijkend o. a. uit hun overheer- schende positie in hlet kabinet. Maar p.i. zal het meer gaan tegen den invloed' der katholieken dan tegen hpt kabinet. Nu we dat schrijven, weten we vooruit, dat we in katholieke bladen da nig bestookt zullen worden, als bekrom pen papen-vreter, of zoo. We zeggen daarom vooruit, dat wie dat mocht zeg gen, een flater maakt. Uit onze eigen geestverwanten zouden er kunnen zijn, die dat kunnen bevestigen. Maar als een partij, godsdienstig van afkomst, zich opwerpt als politieke partij, met haar eijgen staatkundige en economische beginselen, dan moet zij er op voorbereid zijn dat personen die deze beginselen niet belijden, haar bestrijden ook zonder eenige bijgedachte aan gods dienst. Wij belijden die beginselen niet. W© hebben in de laatste drie jaar in de praktijk ervaren, dat in de katholieke partij een streven njaar staaitsdWang] is, dien wij onduldbaar achten, een staats- dwangi, die zich vooral uit op economisch gebied, In gedwongen sociale regelingen (arbeidstijd'), en in een streven naar een andere verhouding van werkgjever en werknemer (publiekrechtelijke bédrïjfsor- glanistatie), die verd'er gaat dan wij met een krachtig! bedrijfsleven bestaanbaar achten. We zien daarin 'de uiting] van het de mocratische overwicht in die partij', een overwicht dat blaar ter wille van dten na ijver der „rojoden" verder op dén weg van den staatsdwang' geleid heeft dan zij oorspronkelijk zelf wilde. Dat verschijnsel rechts is' het eersite wat wij zien, als we ons voorstellen hoe de verkiezingsstrijd zal ldopen. En het tweede verschijnsel is' links 'de houding der S. D. A. P., die in veel op zichten gelijk gericht is aan die dier ka tholieken (arbeidsregelingen. legerbep|ör- kingen), en die in hajar socialisatie-leuze niet zoo héél veel afwijkt van de door benadeelen tegenover het buitenland'. Daarvoor is 't echter noodig', dat men zich niet tot mopperen bepaalt. De zeer sterke organisatie der anderen is 't voor beeld voor ons. In het j-onjgiste nnmlmer van „De VrijL heid" wordt meegedeeld,. d|at 'hetvoor loopig hoofdbestuur van 'dén Vrijheids bond in Zeeland: besloten heeft om be gin September een vergadering te hou den van afgevaardigden der aangesloten kies vereenigingen, vertrouwensmannen en. belangstellenden, tot meer dtefinitieve re geling der organisatie. Belangs tellenden! die nogi niet zijn aangesloten, kunnen zich vioor een uitnoodiging aanmeldten. Dat is' ons een welkom bericht. Er is veel werk aan den winkel. En we zijn er Van overtuigd, dlat er met des te meer toewijding van vrijL zimnigfen kant aan de zaak gewerkt zal worden, als men bij den strijd niet meen* verlamd wordt door de moedeloos steuit- ménde oneenigheid' onder de naastver wanten. Uit Middelburg. De Commissaris der Koningin in Zeeland en mevrouw Quarles van Uffiord —baronesse Mulert töit de Leemcule zul len, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, op Woens dag 31 Augustus a.s. des namiddags van 3 uur af, ontvangen. Men zal zich fyermneren, dat vio|or toeristen uit België, die Walcheren wil len bezoeken, voor den Donderdag en den Zondag reeds gemakkelijker forma liteiten aan de grens zijn toegestaan. Toen bleek, dat dok bp andere dagen clubjes toeristen in auto?s: overkwamen heeft hiet bestuur der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenver keer alhi'er zich,' opnieuw tot de autoriteiten in Den Haag" gewend, er Uit Vlissingen. Door B. en Wl van Vlissingjeiï wordt aan 'dén raad ter igpedikeuring aan geboden d'e gemeenterekening over 1920, aanwijzend in ontvanlglst f 2.247.239,84 en in uitgaaf f 2.297.082,54, alzoo een na- deelig' saldo van f 49.842.70. Er wordt bij opgtemerkt, dat voor een in dat jaar aan crisisuitjgiaven besteeldlei som van f 15.492,18 nog igeen tijdelijke leenipg is kunnen worden gtesloten, zoo dat het tekort feitelijk btedraagt f 34.350,52. o Uit Walcheren. Vergadering! van den raad der ge meente Ko.udekerke. Afwiezig wei- houder Punt. 1 vacature. Op het wederom inigekomen verztotek om steun aan de politieschool te Hilver sum werd door B. en W. vborigesteld af wijzend te beschikken; de hepr D. San- dérse stelde (vtoior f '25 te verleie- nen. De rjaald besloot total, wanineer er dioor inwöners' vjan' Koudekerke vhn dez'e\ school gebruik wfortit :gjeniiaiakit, als dan evenals voor andere inrichtingen toe lage te verleenen. Van Géd, Staten is ken'nislgeving ont vangen dlat de pensioengrondslag van; den burgemeester en dfen .secretaris is» bepaald (op f 3100 en 'f 3500 en het salaris der wethouders is {gesteld op f 200. Van de brandstoffencotmlmisisie te Vlis- sini'gen is afgjednagjen en in de kas defq [gemeente gestort f 449.69, de overge legde rekening dier Chr. bewaarschool over 1920 wij st aan inkomsten f 1203.61. Uitgaven f 1102.99; gjoe'd slot f 10.61, Een adres van de bewoners op 't Zandl waarbij zij vragen om' aansluiting bij de ivaterleidinjg, wordtf als niet giezegeld ter z'ijide jgelepd. In verhand hierm'edei m'erkte de voorzitter op, dart tijdens de dlroiojste dioor B. en W. mlaoJtregelen genomen zijta ter voiprziening in drinkwater en kranen zijn geplaatst b'iji de IJsbaan en de Militaire Slachterij waar water te verkrijgen was a 3 cent de em mer; 'deze aansluiting blijft bestendig', in1* geval zich wederom gte'brek aan water mocht votordoen. De gemeenterekfoning over 1920 is door de heeren Booine, Brasser en dé Lange' nagezien. De heer De Lang|(? brengt het ver.dag uit de rekening in orde te hieb- ben bevonden. Het goed slo(t bedraaglK f 23254.725 Waaronder echter begrepen zijn de bedragen voor den woningbouw^ die nu nojg op 1921 mloeten worden verx antwoord Waardoor het werkelijk te goed ongeveer f 3000 zal bedragen. Van de heeren F. Postmia en P. J. Ter- woert voorzitter en secretaris Van heit bestuur der Chr. school te Klomdekerkaj is een verzoek ingekomen om aan d|en Longeweg een School te s|tichten Voor 120 leerlingen met 6 leerjarlen en hiervoor) de noodlige bedragen beschikbaar té wil len stellen. De voorzitter stelt \joior dit Verzoek te renvoyeeren nlalar B. eln W. De heer >D. Sanderse, brentgt ohder de aandacb^b Je oorzaak van het stichten dezer school en wijst op hpt onn|hodi(ge, het doordrij ven, om in een zpoi kleine gemteente één derde school te stichten, is geldverspil ling op grojote sc'haial. Door den Voorzitjter werden de heie ren Sanderse en Brasser aangewjezen om de .geloofsbrieven na, te zien Van hiet ver kozen verklaarde lid den heer A. Bé- suijen ,die d(e benoeming aangenomen' heeft. De heer Besuij'en vervult die vacature ontstaan dlofor het vezftrek van den heer J. Kramter naar Domburg. De heeren Schulte en L. Vos wenschten iniet in aanmerking te komen. De geloofsbrieven weiden in orde be vonden ent aan den heer A. Besuijlen zal van zijn toelating' kennis worden gegeven. Tot lid van het burgerl. .armbestuur werd benoemd de heer C. Poppe inplaats van den heer Besuijen ,die naar Slterpos- kerke vertrekt, en werd h/erkozen de lieer H. Barehdse, aftredend. Bij de rondvraag wenschte de heer J. A. Contan/t gaarne dat de raad zich oitspraiak dat B. en W. maatregelen kon den nemen nemen tolt het mak(en van putten in het diorp en op 'rt Zand' ter bes'tlrijdinig van hét bramdgpvaar. De heer Sanderse vroeig die aandacht voor den tbesftand van den Vlissingschen wég. De voorzitter zal den heer Van Doorn van Koudekerke bij wien het on derhoud berust, daarop wijzen. He(t snel verkeer met auto's en motorrijltuigien le vert door lipt weinige polit/étoeizichrt nog steeds gjroiojt gevaar op voor de be woners vian dien wég. Voorts werd gevraagd wanneer komen de lantaarns in de nieuwe buurt: hoe stapt het mei de brandbluschmiddelert, Wordt er wel 'jgoed toezicht gfehouden op 't schojolverzuim. De voorzitter zeide d|at de lan(taarn s/ aanwezig zullen zijn als ook de verlich- tinjg op 'it dorp wprdt ohtsrtoken; dat' het probeeren der spuiten is uitgesteld daar er geen water aanwezig was,, miaar dlat zoodra voldoende waiter aanwezig is er ig(aoefend zal worden, tem 'dat de aandacht der commissie voiou; school verzuim gevestigd zal worden op een geval van een verschulsd g|ezin waar van tie kinderen nu in 't geheel gtsen school bezloeken. Hierna gaat de raad rover in comité tot het vaststellen Van heft kohier H. O. en Ihet behandelen van eenigje ingtefcomeh; reclames. Uit Z uid-Bevelanü De gemeentejnekening van Goes tover 1920 vermeldt aan inkomsten een bedrag van f 1.217.555,29i/2, aan uitga ven f 1.182.634,981/2, alziofo' een batig slot van f 34.920.31. Tot lid van dten gemeenteraad van Goes, is in de vacature-J. F. van der Leeuw (lib.) benoemd verklaard njoita- ris E. C. van Disistel, welke yoior deze 'be noeming heeft bedankt. Maandag vergaderde dte Raad der gemeente Borsisele. Van de Landar- beiderslorganisatie is! een verzoek ingfeko- klomten, lof de gemteente wil toetreden tot de regeling inzake subsidieverleemng' b5j! werkeloosheid. Op dit verzoek werd zon der hoofdelijke stemming afwij'zend be schikt, zjopals B. en W„ adviseerden. Er werd daarna een verordening vastgesteld' voor het vervolgonderwijs. Als leerkrach ten bij dit onderwijl werden benoemd de heeren H. dje Priester, J. dé Voogd en Mej. J. de Krijger. In plaats van den heer C. Kottier, die btedjankte als lidl 'der plaatselijke schoolcommissie, werd de hjeer P. Dekker benöemld mtet 5 van dte 7,'uitgebrachte stemmen. De rekening van het Burg. Armbestuur bedroeg in ontvangsten f 1410.08 en in uitgaaf f 1360.505; het gloed stat bedraagt aldus f 49.575. De cijfers in de gémeente- rekening zijn: ontv. f 36.398.645, uitg. f 35.212.235, featig saldo f,1186.41. De rekening der distributie wees aan f 969,28 in uitgaaf en f 850 in ontvangst Alzoloi dus een nadeel ig slot van f 119.28. Ten laatste wérd een verzoekschrift van pastolor Schellen c.s. besproken. Zij' vroegen subsidie vloor de bewaarschool' te 's-Heerenhloek, daar leerlingen, woon achtig te "Borssele, deze bezloeken. Met algemeene stemmen Werd besloten dit verzloek niet in te Willigen, waar er vloor leerlingen van alle gezindten te Borssele (gelegenheid is tom'"dte beWaarsöhjool al daar te bezoeken. Bij de bespreking Zaterdag in dien raad van Wemél dinge van de dtolor de ga"5commissie ingediende balans, en wints- en verliesrekening (aanwijzend een verlies van f 4649.11), werd dolor den heer J. A. D'ominicus Opgemerkt, dut de rekening fictief is, omdat zij' feitelijk is gemaakt in verband met den toestand dér gemleente-financiën, en er niet is afge schreven op gebouwen en terreinen, ter wijl toch aflossing van, geldleeninigén hjeeft plaajts gehad. Later in de zitting antwtolordde de heer P. Lindenbergh daarop dlat deze voor stelling niet juist is'. Teneinde het ver lies minder gropt te doen zijn is niet afgeschreven op de post gebouwen en terreinen. Dit acht htjl geen bezwaar, lom- dat al is de schuld verminderd dolor af lossing der geldleeningten, het niet nood zakelijk is af te schrïjVen. De gemeenterekening over 1920 wlordt aangeboden in ontvang op f 72.424.95, in uitgaaf op f 69.073.08, alzoo met een gojed shot van f 3351.87. Op yoforstel van B. en W. wordt be paald diat die prijls van gas dlofor den ge meenteraad wlordt vastgesteld en zoo noo dig in verbond met aankoop van grond stoffen gewijzigd, terwijl v|oor industriegas reductie zal woirden verleend van 5—25 pCt. Zij, die alsnog wenschen aan te sluiten, zullen dtolor het verleenen van gunstige bepalingen wat betreft den aan leg daartoe in de gelegenheid woirden gesteld. Uit Schouwen-Du 1 ve 1 and. Maandagalvpnd (ongeveer 7 ure is de heer M. G. v. d. V.;, wijnhjandelaar te Z i e ri k z e e terwijl hij een tochtje maakte per motorfiets, nabij Haamstede tegen een uit de tegenoivergesteldé rich ting komende auto aangereden, met het treurig geyolg dat hij onmiddellijk dood Was. De dame die achter hem zat werd van het Voertuig geslingterd en in bewus- teLop'zen staat opgenomen. Zij' bleek bij' pndérzloek, na per auto naar Zierikzee gebracht te zijp, twee ribben gebroken te hebben, ttoidh( gelukkig is haar toestand niet levensgevaarlijk. Het parket vertrok onmiddellijk naar de plaats des tcnheils. (O UitZeeuwsch Vlaanderen W. D. In de Maandag te Biervliet ge houden raadsvergadering werd tot on derwijzer aan school B benoemd de heer F. Koster, thans tijdelijk onderwijzer te Zoamy.algl. De subsidie der muziekvereniging! „Harmonie," bedragende f 75 werd op f 150 gébracht. KERKNIEUWS. De Raad van Beheer voor de prediL kantstractementen in 'de Néd. Herv. Kerk zal een vergladering hou'den in het Schut tershof te Middelburg] op Donderdag 25 Augustus te 1 u|ur. Op deze vergade ring: zijn uitgtenoodigd de kerkeraden en kerkvoogdijen van Zeeland, ten einde hen in de gelegenheid te stellen inlich tingen te verkrijgen betreffende de uit voering' van het Reglement op de Predi kante tuac tementen Zondagmiddag nam! Ds. L. C. Spij" kterbioer. predikant bij de Ned. Herv1 Gem. te M e 1 i s k e r k e, afscheidt Hij had tot tekst zijner réde gekozen 2 Cor. 12 vers 9, eerste Igledeelté: En hij heeft tjot mij' gezegd: „Mïjpe genajde is1 n gjenoeg, want Mijne kracht wordt in zwakheid! volbracht." Na afloop daarvan richtte hij! zich ter afscheid tot den kerkeraad en den consulent, tot kerkvooig'den en nota belen, den koster en den organist, tot de ringprédikanten en ten laatste tot de gemeente. Ds. Koeneköop bedankte als consulent namens den kerkeraad' en de gemeente waarmede de predikant nu ruim twee jaar verbonden was; hij' dankt ook me vrouw Spijkerboer voor haar arbeid in de gemeente, waarop dte zegenbede van Psalm1 134 vers 3 den vertrékkfendenl werd toegezongen. Behalve 'den consulent, waren ook de hervormde collega's uit Koudlekerke, Sou burg en Gapdnge aanwezig, terwijl een talrijke schaar de kerk gevuld' hiad. Na bevestigd te zijp dioor zijp va der, den emeritus'-predikant ds. Steen beek, met een prediking' over Hand. 17 32—34, deed' Zondagavond ds. Steen beek, overgekomen van Kruiningen, zijn intrede bij' de Ned. Herv. gemeente t© Zierikze e, sprekende over Rom'. 1 16. Beide keeren was' het kerkgebouw stampvol. D,s. J. D. Wielengp hoopt Zondag 9 Oct. afscheid te nemen Van de Geref, kerk te Anna Jacoba Polder en Zondag 16 Oct. intrede te dtoen te Hoofddorp) Te Zierikzee is' Zondagavond in den ouderdom van bijpa 78 jaren overle den Ds. Jac. Wisse, em'. pred. aldaar. De overledene deed top 27 Mei 1906 Mj1 de Chr. Ger. Gem. aldaar zijp intrede en werd in 1920 door zijp hoioigen leef tijd emeritus verklaard. Ds. Wissise werd gte'boren te Oostkapelu le 9 October 1843 en werd het eerst pre dikant te Dordrecht van 18731875, daarna te Sliedrecht van 18751879 en vervolgens te 's Gravenlmge van 1879 1906. Hij was de nestor der predi kanten van zijn kerkgtenootstehap en se dert hare vestiging dte zesde predikant der Chr. Ger. Gem: aldaar. De bissschop van Breda 'heeft aan den heer A. J. Theuns, pastoor te Hon- tenisse, eervol ontslag' verleend én heeft' L. de Meulemeester, secretaris van hét bisdom, benoemd' tot pastoor te Hon- tenisse. Ge^éL^Kerk. Beroepen te Krabbendijke ds. AL Scheele te Kapelle-Biezelinge. Geref. Kerken. Beroepen te Meliskerke P. van Hoven, te Zuid-Beierland. Beroepen te Zaamslag F. W. Geerds te Seharnegioutum.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1