BINNENLAND. 2ïo. 180. Woensdag 3 Augustus 184" Jaargang Uit Stad en Provincie. n AN, TZ, No- tfe. i. IS Itt 3tt Ft T- n- ijs I gé F" •e- Nr te rn en em de edt w- m- sau ge- iat. ar- nds #g- Tl\ 1*1Fj 9.— nieli Ex- G. RIJKSVERZEKERINGSBANK EN TEL MACHINEMOTORTJE. Men schrijft aan de N. R. Ct. Een blankinstelling heeft de onvoor zichtigheid gehpid een kleine telmachine niet met de hand te bewerken, maar elèc- trisch te 'behandelen; daartoe meest een mjotor van een niet minder dan 1/6 paar- dekracht dienst djoen. De straf bleef niet juit. De instelling ontsnapte niet ajan den greep1 van de Rijksverzekeringsbank. Zij werd ingedeeld in een gtevarenklass, maar; bad dan ook het voorrechjt, dat niet al leen het talrijke personeel in de btedrteigK de legaliteit tegenjh-te® gevaar van dleto mo tor van een zesde plaardekracht werd verzekerd, maar ook het personeel in alle lokalen zonder onderscheid, eh dftt niet alleen, ook het personeel in de g- mieenten, waar haar bijkantoren waren gevestigd. De ernst der zaak ontging haar niet. Hoeveel tijd moest niet worden 'be steed aan de invulling van "de lijsten dier honderden, die de motor niet, maar de ■wet wel 'binnen haar bereik had. Het fi- nancieele resultaat was bevredigend. Hef kwaim immers slechts neer op' betaling van vijftien honderd guldèn jaarpremie. Een vermakelijk staaltje van sociale OverheidszorgWie zich aan de uitwassen van sociale wetgeving mocht ergeren men denkt zeker look aan den ongel oofe- lijken omhaal van de Invaliditeitswet neme ter verpOozing de „Prince Caniche" van Lablo-ulaye ter hand, waarin deze zoio meesterlijk het „officialdom" onder he® Tweede Keizerrijk hekelde. Uit Middelburg. In druk is verschenen het jaar verslag over 1920 van den Armenraad te 'Middelburg. Herinnerd wordt aan de lezing-Pon- ïicr over de Ouderdomswet; en aan heft rapport van het gemeentebestuur betref fende; dp verstrekking van Meeting' aan! behoeftige schoolgaande kinderen.. Evenals vorige jaren werden volledige informaties inlgcwonnen en in dossiers! bewaard ,van alle gezinnen en persicmten naar wie navraag werd gediaan. Voorts werd in 1920 het kaartsysteem toegepast. De graote instellingen, die zich bezig houden met die voorziening in de behoef ten der armen maken geregeld van den inlichtingsdienst gebruik. Bij de kleinere instellingen valt een jgröotere waardeering' van dezen dienstt op te merken. Het aanjtal dossiers vermeerderde me(t 175, waardoor het klom tot 771. Het aantal inlichtingen dlajt gegeven werd be droeg' 630 tegjen 508 in 19-19, en 569 in 1918. De niet onbelangrijke stijging vond haar oorsprjobfg ten deele in dp aanvragen iiaf 1919 en 1920 jgedjaan door het Vr,ou- wencomité voor kleedinjgj, ten deele in 'de jhaeerdere waardjeerii^g die de armenraad geniet, zoowel van de insttellingpn van weldadigheid als van de hulpzoekenden j Deze waardeering. blijkt o.a. ook hieruit dal door heit Burg. Armbestuur meer ge bruik getolaakt wordt van onzen inlich tingsdienst dün vroeg|er, en ,cpk meer dere aprticuliere, waaronder van nabu-j rigp gemeenten zicbi ftoft ons bureau wen den. De hulp welke gevraagd werd was meestal van materieelen aard'. Mten vroeg om werk, kleeding, voeding, huishuur, reisgeld, verpleging enz. De gevallen de den zich echter ook victor dat men vroeg naar de werking van de voogdij wet, de wet op- het vaderschap, ouderdbmsver- zekering, echtscheiding en dergelijke1. In de meeste gevallen leidde de bemidde ling van den Armenraad tot het beoogde doel. In andere gevallen bleek biet niet ge rechtvaardigd de gevraagde hulp te ver leenen, oriidat de gezinsirikomston méér dan f 75 en f 100 per week bedroegen. Zij toornen tje noodzakelijkheid ajaln van 'n nauwkeurig onderzoek, dlat de bellangten' bevordert zoowel van die hulpbehoeven den als van de hulpbiedendein, van wierf jgoedgpefschheid sommigen misbruik ple gen te maken. Dat sommigen moreel Iaaa stonden werd o.a. ervaren toen een werk man, buiten de ->tad werkzaam, aan zijn! gezin alhier 25 pCt. afdroeg! van zijn loorf en de rest ten eigen bate bestjepjcMé, en een inwonende zoon, wiens moedér ge brek leed, weigerde meer dan 24 pCt kostgeld te geven. Het kwam' echter ook voor dat een weduwe Voor de genoten! ondersteuning bedankte, omdat haar zoon' nu voldoende baar kon verzorgen. Meermalen verleend© die 'Armenraad zijn tusischenkomst om de samenwerking te verzekeren tusschen de verschillend instellingen van weldadigheid om1 door gemeen schapppelljke samenwerking de hulpbehoevenden beter te helpen eh te voorkomen dat onnoodig geid werd uitgp- geven. De tusischenkom'st had in de mees te gevallen het gevolg, dat de verschil lende instellingen bij het vaststellen van het bedrag der onder steuninjgj' rekening hielden met hetgeen door anderen werd gedaan. Ieder besliste echter voor zich welk bedrag men zou uitkeer en, en zorg de ook zelf voor de uitkeering. Achterwege bleef een gemeen schappe lijk overleg, dat ten doel had de verzor ging vain de behoeftige gezinnen te bren gen in ééne hand, ten einde betere toe standen te scheppen of het gezin weder in staht -te stellen zelf in het onderhoud te voorzien. Het is het s treven van den Armenraad de instellingen tot dit overleg te hel wegen. Naar zijine meening worden de belangen der hulpbehoevenden dan het (best behartigd1. f Naar aanleiding! van een rondschrijven van het Ministerie van Binnen!. Zaken d.d. 29 October 1920 betreffende de sa menwerking tusschen de verschillende in stellingen bij de ondersteuning van be- hoeftigen werden uitvoerige 'besprekingen gebonden door het 'bestuur- omtrent het samenstellen van een commissie van sa menwerking; binnen den Armenraad. Besloten werd in dé vergadering van den Armenraad' voor te stellen een zooda nige oommisisie te vormen uit vertegen woordigers van de Ned. Herv. diaconie het Roomsch-Katholiek Armbestuur, het Burgerl. Armbestuur, de Vereenigitog tot het bezoeken van armfen en den Voog dijraad. Op vooritel van den voorzitter werd tover deze zaak echter door den dtemis- sionnairen Armenraad niet beraadslaagd. Men besloot aian den nieuwen raad', welk© op 25 April 1921 is geïnstalleerd, de be handeling er van over te laten. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Augs. 1921, benoemd tot controleur oer grondbelasting, de adjundt-comtrO- leur bij djat dïen'sftvak J. van der Weerd, met plaaftsing aan dte controle te Mid" del b ufg. Gisteravond heeft het Variété-gezel schap dat in het Schuttjershof alhier optreedt, 'de voldoening gehad van een wederom worden opgevoerd. Het zal dan de laatste voorstelling zijn van dit werk.. Naar wij in 't raadsversliag van S t. Maarten sdijk in De Zeeuw lazen, 'be stond het voornemen om de aan de ge meente toebehoorende bekers ook te vér zilveren; maar deze zijh krachtens dé', acte van schenking niet verkoopbaar. Het betreft hier een gedreven zilvpjrén' beker van het St. Jacobsgilde te Stp Maartensdijk, waarin een reeks namen zijn gegraveerd, de oudste met het jaiar- tal 1595. De andere is pen zgn. ananas beker ntot het jaartal 1613, van het zelfde gilde. 1 L 1 Caruso f CarusOj de wereldberoemde Italiaan- sChe tenor, is op 52-jarigen leeftijd over leden. Reeds eenigen tijd sukkpld© hij ernstig met zijn keel. Het bijzondere van hem was ten eerst zijn wonderbaarlijk geluid, dat in de hoogste tonen glanzend' bleef. Maar bovendien was hij een uit muntend acteur, waardoor hij vooral als operazanger veel opgang maakte. ONDERWIJS. Geslaagd aan de Generaal van Swie- ten Tuinbouwschpol te Frederiksoo-rd voor dipllotma Tuinbouwkunde de heer G. P. Pieterse te Frederiksoordvoorheen te M i d d e u r g. Geslaagd te Breda voor het examen' hoofdakte de heeren J. de Jomjgte, 's'Hitter Arendskerke; J. Sliahbekoorn, Ni|su se en L. Stmuier, Wiolphaarts'dijk. Op de voordracht voor onderwijzer aan school B te Biervliet (Driewegen) komen vofor: F. Kosten en A. Poisonnier, tijdel. onderwijzen 'te Zaamslag en te Tho- len. Ned. Ond'erwij1 zer's Genootschap. In de rede, waarvan de voorzitter, de zeer dicht bezette zaal'. De aanwezigen yiissin- frum-Hóin iH'rvrvr liftrihlaiaillrl intntrvlans! hftt itfip- \P toonden door herhaald applaus het gevene op pa*ijs te stellen. O (J it Wal cher en. Naar aanleiding v,an het beriehit van ue werrijdfing v]an een kioe dlo:or dent trein meldk men «ons dlaft hét niet gebeur de ter hoogte van de meelfabriek, maar. te Arnemuiden'. En' ook werd niet de kop. af-,e reden, Imaar de buffer drong dooiri het lichaam heen. De trein had er geen vertraging door; wel .arriveerde hij met 20 minuten vertraging'. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d Maandagmiddag kwam, naar wij aan de N. Z. Crt. onftleenen, een knaapje uit Rotterdam, gelogeerd bij zijn grootmoe der te Goe s' per fïeits van de Kadei, toen hii aan den Oprei 's Heer Hendfrikskinde- renstraat werd aangereden door een 'handwagen, die van de Rozemarijnstranit 'kwam. Het knaapje werd door een ruift van den heer Joh. Geene gedrukt, waar* door hem zoo men dlacht de polsader werd afgesneden. Hevig bloedend werd' hij in de apotheek van den heer La Por te gébracht, waar hij bewusteloos neer- v'el. Per auto werd hij naar Middelburg vervoerd, waar men constateerde dlat dei polsader niet was dopiijgesneden. De wond was echter zolo diep, dat de pols ader bijna' geraakt was. Tijdens diens afwezigheid brak Maandagnamiddag in de rijwiel-herstel plaats van P. H. te 's-Graveujpolde r brand uit, welke door het cjordaat op treden van den smid tijdig kon worden gebluscht. Toch ging o.a. nioig een flink partijtje nieuwe banden vertonen. Geluk kig dat de in het kleine huisje aanwezigp hoeveelheid kruit niet ontplofte. De machinist aan boord recherchje- bioot „Albatros" J. Paling te Hans- weert is met ingang van 1 Augustus 'benoemd tot commies 1ste klasse KERKNIEUWS, Ned Herv. Keck. I Beroepen te Ierseke, ,W'. A. Dekke te Nieuw-Beijerland. j I I I KUNST EN WETENSCHAPPEN. Gisterenavond is Louis, de Vries; 'bij de tweede voorstelling van „De Wande lende Jood" aan het einde van het derde bedrijf namens oiïMe vrienden uit Mid delburg een fraaie lauwerkrans aange boden. Het publiek dat zeer talrijk was opgekomen, loonde zich dloor een har telijk en langdurig applaus met deze. hul diginig ingenomen. Om' ieder nlog! in de gelegenheid le stel len Temple Thurston's bijzonder fraai werk te zien, zal a.s. Vrijdagavond Augustus „De Waric?elejnde Jood' dat hun we|gens heft gé ven wan extrales" sen toekom/t, alsniofg te doen uitkeeren. en gehouden al'g. vergjaderinjgl opende, herinluerde hij er aan, dlat het de 75ste vergadering was vian het bijna 80 jaai oude genootschap, en stelde hij' In het licht welke geheel ander© onderwerpje^n' in vroegere kroonjaren op de al|gj. ver- giaderingen van het N. O. G. beihiandéldl werden. En daaa'da weidde hij uit over de sa laris-misère van de tweede helft van Nov 1920. na het ontstellend bericht dlat eeh heel ander salarissysteem dan het ver wachte zou worden ingevoerd, met ze©i lage cijfers. Het slot van dat gedeelde der rede luidde aldus Grievend, collega's is voor ons. de tij dens en na de s'alaa-isbehandeling g|eble- ken geringschatting door den Minister van' het werk der onderwijzers1 van thans, 't Is öiet alleen de bekende 2i/2-uurstirade want die zullen de onderwijzers der 'nieu we opleiding even onaangenaam en ©voj onjuist oordeelen als wij'. Maar. 't ia oornamelijk de achterstelling van 'de on derwijzers van thans bij die der komende opleiding. Met alle kracht protesteerm wij er tegen, 'dat onze arbeid in de school' minder zou wezen dan die valn de onder wijzers der komende opleiding, dat onze kennis alleen hun kennis evenaart, zoo minstens een drietal bijakteïi zgjin verwor ven. Tegenover deze mteeninjg van 'dep Minister spreken wij het nadrukkelijk uit een onderwïjizer van thans, die drie bijl akten heeft, b.v. voor m'oderiie talen of wiskunde, is wat kennis betreft, hoogei aan te slaan dan de onderwij'zer der toe komst, die mogelijk met eenigfe onvol doendes voor die vakken zijn schooidiptol- ina beeft verworven. En ook hij', die bij akten mist, kan in keninis' en ervaring ver uitsteken boven de opgeleiden derf nieuwe opleiding, miaar z;al dan toch f 30Ö in salaris achterstaan. Zoo goed als nog nooit is het vertoond, Aat bij' een salaris- verbetering .onderscheid werd gemaakt! tusschen de in functies, zijinde en de lbo: mende ambtenaren. Collega's, we hand haven volkomen de wensdhen der onder wïj'zersorganislaties, maar daarnast moet met kracht geijVerd worden, om' uit hel systeem'-De Visser die grievende achter stelling verwijderd! 'te krijgen. Grievend is' ook de bejegening van hen' die in 1920 extra lessen In handwer ken of talen hebben gegeven en volgens gemeentelijke venordening daarvoor extra werden gehonoreerd', maar aan wie nu door de gemeentebesturen niets mag wor den uitgekeerd, omdat het koninklijk be sluit regelende ote salarissen terugwer kende kracht heeft van 1 Januari 1920 pfG rievendj, (oim'dfat de minister toujfj court alle tegemoetkoming afwij'st. Grievend omdat 't besef bij ons' levendig is, dat bij ambtenaren, welke b.v. het middel van staking kunnen' toepassen, zulk een inhouding Van salaris niet ,zou hebben plaats gevonden. Grievend ook, als men zich de vraag voorlegt ,wa,'t vdor vast hebben zoodoende s' allarisregeiiirgjeto voor de onderwijzers? Met klem dringien wi er op aan, dat er een weg wordt gevon den, om deze Collega's het honorarium', De verwelkoming door den afdeelings- voorzitter werd door den algemteenen voorzitter, den heer Bon beantwoordt met hulde aan 'de afdeeling voor den durf, betoond door de vergadering te willen ontvangen, maar van inwoners van de stad van de Ruijter en Naerebout is' nietj anders te verwachten. De voorzitter heette ook welkom' dien heer Pattist, inspecteur van het L. O. te Middelburg, en den - heer Zelvelder^ voorzitter van Volksojnderwijls. De heer Pattist zeide ,dat welke onder- wijzersonganisa.tie hier ook vergadert, h!g! steeds aanwezig zal zjjn, maar met het N. O. G. is het nog wat anders. Reeds jais kind hoorde spr. zijd vader van het N. O. G. gewagen en zijh vader was een der voormannen. Spr. hoopt dat dte vergade ring zal zijn. in het belang van de onder- wijteers. Er bleken aanwezig 218 afgevaardig den van 170 afdteeüngeto. De rekening aanwijzend een goed slot van f 900, werd' goedgekeurd en beslo ten het saldo in het Vaste Fonds te stor ten. Naga- aanleiding van een voorstel-Rot- terdam wend! de wenschelijkheid uitge sproken dat in groote plaatsen niet meer dan een. school ook onderwijzers' zulletn zitting kunnen hebben in de commis sie die volgens art. 36 'dei- wet e©n voorj- dracht Opmaakt voor htet benoemen van een onderwijzer. Aangenomen werd een voorstel' den Haag waarin wordt betoogd dat het ver gelijkend exaimten voor candidjateh als B. en W'. en de inspecteur niet tot over- eenstemlming kunnen komen, moet ver vallen. Eveneens werd een voorsts-Rotterdam aamgenonien om er 'bij' de regeeriög op aan te dringen 'dat geen benoemingen bij het s dhooltóezicht plaats hebben, dan na een tijdige oproep in dte vooraaaimlste bias den. zulks nadat Rotterdam' een amen dement van Ato'sterdam had overgenomen, dat alleen personen benoemd mogten wor den, die eeni,ge jaren in de praktijk van het onderwijs werkzaam! zijd. Het voorstel van Rotterdam, dat de commissie van toezicht op htet L. O. al leen adviseerendi en niet controleerjejhd moet zijn. werd ook aangenomen, evenals een voorstel van dezefd'e afd., dat htet hoofdbestuur opdraagt met uitgewerkte! voorstellen te komten omtrent de rechten! en plichten van de oudercominis'sie. Zonder eenige discussie' vereenigde dej vergadering zich met een voorstel van den Haag; om met kracht te blijven ijve ren voor volkomen gelijkstelling van de oude met de nieuwe bevoegdheid. Na intrekking door dte afdeeling Duin kant van twee voorstellen en een motje en na eenige discusisie werd d© volgende door Rotterdam' gteiaïnendeerde motie vart het hoofdbestuur aaiugtenomten „De vergadering enz.; overwegende, dat de wensen der geza- menlike onderwijzers' betreffendte hun sa- larieering door de kommissie van geor ganiseerd overieg en door bij'nai de gehee- le pers als billijk werden erkend1; oon'stateerende 1. dat tans een regeling der salarissen! is vastgesteld, welke èn wat het systeem! èn wat de bedragen betreft, belangrijk van de wensen afwijkt, 2. dat een grievend' verschil in saia,- ieerimg wordt gemaakt tuSsen die onder- derwijzers van tans' en die der komende opleiding; spreekt er haar diep leedwezen over uit. dat de Minister van -Onderwijs een' dergelijke onvoldoende en tot verbitte ring stemmende regeling heeft tot stand gebracht draagt het 'hoofdbestuur op. met kracht te ijveren, allereerst voor wegneming van! het grievend veTslchil lusteen die onder wijzers vandé o-ude en vBn de nieuw© regteling en verder tot het verkrijgten ran een regeling die de onderwijzers ito sa laris gelijk brengt totot die ambtenaren met welke ze krachtens hun ambt en krachtens aard en duur hunner opleiding gelijk gfesteld behooren te worden." Aangenomen werd' een voorstel-den Haag, uitsprekend den wenschdat de fi- nancieele regteling valn het voorbereidend! onderwijs op dezelfde leest worde ge schoeid als die bij het lager onderwijls. Verworpen werd echter een voorstel' van dezelfde afdeeling, werisctien.de dat de twee eerste leerjaren van het laigér onderwijs worden ondergebracht bij het voorbereidend onderwijs. Hierbij sluit aan het lager onderwij's van het 8ste tot het 14de levensjaar, daarop volgt middelbaar. Besloten werd' er b'ij de regeering op aan te dringen, djat op geen der lagiere steholen in den lande leerlingen mogen worden toegelaten, die den leeftijd van 6 jaar nog niet hebben bereikt. Een voorstel van ,de afd'. Duinkant werd aangenomen waarin het noodzakelijk ge acht wordt, dat overtredingen der leer plichtwet spoedig en streng worden ge straft, en er krachtdadig tegen wordt op gekomen. (dat ttït een ongewehsChtte dwang zou uitoefenen, omdat voor weldenkend© menschen de waarde van trouw school bezoek zeer duidelijk spreekt en omdat voor on willigen steeds' als regel dient tte géiden straf voor plichtsverzuim. Ook werd aangenomen een voorstel- Rottendam' dat het hoofdbestuur er bij de regeering op zal aandringen, dat het Kon. besluit, regelende hé't vaststellen van htet leerplan zoodanig wordte gewijzigd, dat dte zeer omslachtige werkwijZe als van htet gtenoemde 'besluit het gevolg is', wordte vermteden. Het laatste voorstel dat op deze eer ste vergadering werd behandeld wB&' dat van het hoofdbestuur oirn! in verband mtet dé leemten en gebrekten idter wöt, hét hoofdbestuur op te dragen aan pe afdee- lingen de vraag voor te leggen of déze aan de in dleze vergadering gesignaléerdfS leemten en gebrekten nog andterle Itefbt- ben toe te voegende door dé afdeeiinjgpa genoemde leemten en gehriekteh én 'dié welke het hoofdbestuur nog zal cotosta- teeren in bespretking te brengen in dte algeimteene vergadering van 1922 ein alle geconstateerde leemten en gebrielkén als dan te vereenigen in eten rapport, dat aan de regeering, welke na dte kamtervterkütef- king optreedt, wordt toegezonden. Namtens het hoofdbestuur verdedigde de heer Holle 'dit voorstel zeter uitvoerig mtet te wijzen op tal van nu reeds gecon stateerde leemten ten gebrekten. O. a. wéés spr. op de onhoudbaarheid van de re geling inzake scboolbouw, die 'de gemeen ten op te hooge lasten brengt, terwijl dte borgstelling moet worden verhoogd en slechts een wassen neus ijs. De heer De ZeeuW uit Vteere bejpl'éittè de belangen van hen, 'die na schooltijd les geven in FransCh, in handwerken enz. De heer Hplle gaf de verzekering dat hét hoofdbestuur diligent is1, waar heft betreft zaken die direct om1 verbetering vragen, miaar alles gaat niet van een leien dakje. Het voorstel werd aangenomen. Hierna werd de vergadering geschorst tot hedenmorgen, toen allereerst teen aan tal zaken ia huishoudelijke vergadering werd afgehandeld. Gisterenavond' werd!' een diner gebruikt in hp tel Albion, waarna in het Grand! ïïotel een Concert plaats bad van de or- kestvereeniging „Vlissingeto." LANDBOUW. Het Ned. Landhuishoud kundig congres. Voor het Nederiandsdh Landhuishoud- kundig congres, dat dit jaar -op 13, 14 en 15 September te Middelburg bij een komt, zijn de volgende inleidingen op de agenda geplaatst. Het arbeidsvraagstuk komt er aan de orde met een inleiding van mr. H. van Haastert te 's Gravenhage, op de vraag: „Is invoering van biet BedrijfsradensteU- sen 1. i. te 's-Gravenhoigte zal een ant- wtenschl?", en eene van den heter A. Se venster te Wier, pp de vraag; „Is het mogelijk den landarbeider deelgteréehtigd te maken in de uitkomsten van het land bouwbedrijf?" De nieuwe voorzitter van het Kon. Ned. Landbouw-Comité, de-heer V. R. Y. Croe- sen l.i.t e 's Gravenhage, zal een ant woord geven op de vraag: „Hoe moet de sociale wetgeving ten aanzien van den landbouw geregeld worden?" Vervolgens zal de heer B. J. Sdhurer de vraag inleiden: „Moet de coöperatie-vte' landbouworganisatie steéds in isolement haar kracht zoeken?" Ten slotte zal de heer P. Dijkhuis' te Groningen de vraag bespreken; „Welke zijn de voordeelen Van het telefoongtef- bruik ten plattelande en op welke wij'ze kan uitbreiding van het telefoonnet ten plattelande worden bevorderd?" HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Volgens te Amsterdam ontvangen bericht i-. gistermiddag' de beurs te New- York eerst! te 1 uur 'geopend, tengevolge) va.o brand. o I n d e x c lj f e r s van g r öi o t- hanld!e]\spirijlzen in Ne°deriand. Blijkens mededeeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek was het alge meen indexcijfer der groothandtelsprijZten (van 52 artikelen) voor de maand Juni jl. 204, tegen 203 in Mei jl. Het index cijfer votor Voedingsmiddelen e. d. (32 artikelen) was Voor de gedoemde maan den resp. 207 en 204. Een groot aantal artikelen is sedert dte Vorige maand weder in prijs' gestegen, in bijzonder aardjapppeten. Was het verhou- dmgscijfer in de vorige mlaand 335, in Juni 'bedroeg' dit 527. Verder stègen nog m plrtjs: holod van 117 op- 137, tarwe van 225 op 234, haver van 170 op 171, knlacjaromte Van 175 op 178 lijnOlie van 140 op'165, thee Van 134 op 153, peper van 114 iop 122, eieren van 200 bp 251, boter van 155 op 172, ruwe katoen van 138 opi 139, zwavelzure atoh mbniak van 138 op 140, vlas van 240 Op 253, paardehuiden van 104 op 132, run-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1