gtijbpooi^es-'Seep No. 177 Zaterdag 30 Juli iSM, 164* Jaargang BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. due. beste Sjz\iiuvr(^te9(eep Prima kwaliteit brandstoffen. Zuiver gewicht of maat. Accurate, vlugge bediening tegen concurreerende prijs en contante betaling voor Huisbrand en Industrie, IIDDELBURGSCHE COURANT Rij dit nummer behoort een Bijvoegsel. DE WAANZIN VAN DEN SCHOLEN BOUW Naar het Hand. in het overzichjt van de jongste raadszitting' van Amsterdam aneedeelt, zit in die (gemeen|te dé af- deeling onderwijs met die hjandien in he(t haar, in stoantoe vertwijfeling over het reusachtige totaal-bedrag, dat moet toegestaan worden. De heer Vlie gen zou als wethouder een „algjemeen plan" opmaken, om te zien of er niejt iets! te combineeren of te bezuinigen viel. Maar intusschen hadden een paarj schoolbesturen hun aanvragen al ingfe- jdïend, en de termijn drong. Zoo. wa^ er een aanvraag van gereformeerde zijde uil oud-Sloftentweehonderd zes entwin- :tig duizend gjulden voor zeven en veer tig leerlingen, die buitendien hun gerefor meerd onderwijs op het oogenblik al hier en daar in den omtrek geniejten. (Heit ver ei schte minimum-aantal leerlingen is voor Amsterdam honderd;, maar oud-Slo ten is bij de ennexatie-wiej met de kleine gemeente gelijkgfesfteld, en heft daardoor tot een minimum: veertig). Zeg^etwee honderd zes en twintig diuizend guldjen voer 47 leerlingen. Wat te doen? De heer Vlijegen stelde in de jongste raadszitting .voor, afwijzend te beschikken. Alleen pro forma, om tijd te winnen, den fïaftalen termijn te ontgaan en nog eens met het bjesjtuur te overleg gen, in verband met het algempen plan. Maar dat was niet overeenkomstig de wet. Daaromwilden de heer Spier eoj haderen de aanvraag wèl toestaan, maar hij het schoolbestuur jop uitstel aandrin gen Dte heer Vliegjen hield vol dat dSt de positie van de gemeente te veel zou verzwakken, en idjat de letter van dje wet dan maar niet moeslt worden gevolgd. De raad vereenigde zich mtet deze opvat ting. 'V In de (Kath.) N. Z. Crt. van gisteravond werd als hoofdartikel Opgenomen eOn in gezonden, maar niet onderteOkend stuk, waarin wij onder handen worden gen|or men over onze opmerkingen in verband, met de Vlissingsche aanvraag van ruim een ton uit de gemeentekas voor uitbrei ding der katholieke school. Er wordt ons in voorgerekend "hoe veel de gemeente Vlissingen per jaar bezuinigd heeft, door vroeger niets voor de bijzonldere scholen bij te dragen; en er wórden cijfers aangehaald ten betooge dat uitbreiding der school gewenscht is. Och, dat betwijfelen we niet. Als de schrijver nog eens herleest wat wij s(óhire- ven naar aanleiding van het Kruiningsche en het Vlissingsche geval, zal h[ij misj- schien erkennen, dat wij de aanvragen zelf buiten kritiek laten, in overeen stemming met onze vroegei-e houding in zake den schoolstrijd. We concentreerden onze opmerkingen óp één punt: dat de gemeentebesturen geen macht hebben om met die ge Ld na a n vragen te doen wat ze met alle andere geidaanvragen moéten doen, nl. ze te onderzoeken naar hun noodzakelijkheid, en het toestaan ér van te toetsen aan de financieeie kracht der genteen ten. Ze hebben slechts aan te nemen, wat anderen uitrekénén. Die fout der wet is zóó duidelijk, dat we voor den schrijver in de N. Z. Crt (die den wetgever prijst) vreezen, dat hij eer lang een wetswijziging zal zien aanbren gen, juist op dat punt. GRONDWETSHERZIENING EN LEGERPLANNEN. In tegenspraak met het bericht, dait de regeering zou overwfegen de lïmiteé- ring der grondwetsherziening tot heft hoofdst. der troonopvolger, verneemt de N.R.Ct., dat 'tinde bedioeling der regee rt ag ligt alleen het hoofdstuk „van den godsdienst" gleheel bulten d|e revisie te laten doch overigens Op een enkel détail ba de ingediende voorstelden le hand haven. En voorts kan het blad uit de beste bron de berichten beves|tig(en, die dezer dagen in de pers circuleerden nopens het voornemen van den nieuwen oorlogs minister ooi in overleg met de Kamfer de sterkte van heit conftingent op 19.500 man te bepalen. Tevens lean worden medegedeeld, dat 'hei onftwerp in zake de lichamelijke oefening der rijpere jeugd zoo goed als -zeker zal worden ingetrokken. aacht, laat staan, dajt er eenigen grond zóu bestaan voor de bewering, dajt de heer De Vries als zoodanig Z|»u worden btenjoemd. DE DEUTSCHE KROONPRINS Van „de meest bevoegdje zijde" wordit tegengesproken het bericht uit de bui- teaalndsche pers volgens heftwfelk de Duitsche Kroonprins aan de Nederland- sche regeering vergunning zmu hébben gevraagd, om Wieringen te verlajten, ten einde zich in Zuid Amerika te vestigen. De administratie der Middelburgsche, Coiurant is blij den Postchèque- en Giro dienst aangestoten onder njo. 43255. DE BURGEMEESTERVACATURE TE ARNHEM. wis' v°01' eeni,ge dagen nveed melden, d!a)t d?e oud-minister van Fi itanciën, mr. S. de Vries, tot burgemees ter van Arnhem zou worden benoemd. Van welingelichte zijde verneemt men echter, dat er ter bevotegder plaatse nog niet Tver een opvolger van dien heer De Geer als burgemeester van Arnhem is ge Uit Middelhui;g. We hebben Donderdag1 in ons Wad een gemeentelijke publicatie gehad, nftpöf- dend: 1. dat met ingan® van Maandag a.s. de reiniginjgjs- en ontsmettingsidijenstj in eigen beheer zal worden genomen 2. dat het kantoor dier diensten zal gevestigd zijn in het benedemgedfeelte dei; woning Dam N 12 (ide oude Centraje Kelij ken) en geopend zal zijn op alle werkda- genv an 9 tot 12 en van '1.30 tot 5 uur (telefoon no. 412); 3. dat de uitvoering van den reini gingsdienst zal plaats, hebben op allé werkdagen tusschen 7.30 uur 's ochtends en 5 uur 's middagis. Het is te verwachten dat die aankondi ging de Opening is van een tijdperk, waar in de gemeentereiniging dé gebreken vér- liest. die de laatste jaren zoovéél reden tot ergernis gaven. Wat we vernamen van de plannen van den nieuwen directeur, geeft reden tot die verwachting. Natuurlijk zal nu niet dadelijk Maandag a.s. de geheele dienst omgewerkt worden. Dat kan slechts geleidelijk gpbeuren. En achtereenvolgens zullen de verschillende hervormingen merkbaar worden. We kunnen echter wel nu reeds dit zeggén. dat in de eerste plaats zorg wordt geschonken aan een verbetering in hejj ophalen van het huisvuil. Eerdaags zullen we daarover mededeelingen kunnen doen., En reeds dadelijk Maandag wordt be gonnen met het gebruik van de nieuwe gestoten tonnenwagens, die zoo zijn in gericht. dat het publiek weinig of geen last heeft van stank. Het bovengenoemd gebouw op den Dom wordt beneden geheel aan dém rei- nigingjgsdienst gewijd, Vóórin komt het bureau; daar achter de bergplaats voor den ontsmettingsdiönst. En achter in de Pijpstraat wordt een lokaal ingericht voor berging' van het kleinmateriaal van den reinigingsdienst, en tevens eén schaftlo kaal voor het personeel Nu de kermisvermakelijkheden en!- kramen met lekkernijen voor het grootste gedeelte gereed staan om1 dé volgendq week de kermisgan®ers te ontvangen, hebben ook wij een kijkje genomen wa er op de Markt staat, en geinformeerd waarom de opstelling nog al afwijkt van' vorige jaren, en er nog enkele kramen pp den Dam staan, terwijl er toch op de Markt nog verschillende open plaatsen! zijn. AI's verklaring vernamén we, dat on der de inrichtingten, waarvoor bij de in! het voorjaar gehouden verpachting werct ingeschreven, ook behoorde „Klein Zwit serland", de bekenldb rodelbaan. De eige naars vroegen tot tweemaal toe uit stel van betaling der pachtsom; zij hiel den daardoor het gemeentebestuur aan het lijhtje en nu laten zij het geheel in den steek. Op den plattegrond van de kermis wasl de rodelbaan geprojecteerd, staande met hel front naar de Langedelft. Door het niet komen van deze _groote inrichting werd de opzet reeds in de war gestuurd. Hierbij kwam nu, dat enkele houders van inrichtingen, die ook te Vlissingen hebben gestaan en na de ver pachting een plaats hebben .gevraagd en verkregen, zonder daarvoor te hebben gestort, ook wegbleven, daar zij te Vlis singen, volgens hun zeggen, slechte za ken hebben gemaakt, en nu méenden te Gouda of Oisterwijk, waar de kermis ook! volgende week wordt gehouden, meer te kunnen verdielnen. En intusschen werden weer anderen, die ook hadden willen komen, afgewezen. Dat door dit alles het plan geheel' ver broken was, is1 te begrijpen. De kramén, die nu op den Dam staan, zouden zeker naar de Markt worden over gebracht, als niet door verschillende in schrijvers, die op de Markt staan, als voorwaarde was gesteld, dat zij daar zon der concurrentie móesten zijn. Een en ander is ook oorzaak, dat B. en' W. de bepaling, dat geen wagens op de Markt mogen blijven staan, hebben op geheven, voor wat de woonwagens be treft. In tusschen zij nog opgemerkt, dat nog kleinere kramen in de open frontptek- ken zullen komen. Tijdens de kermis zullen de in richtingen van vermaak enz. lederen avjond te 12 uur moeten sluiten, behalve Donderdagavondwanneer dit één uur zal zijn. De café's inbeten sluiten op het! gewone sluitingsuur dós te half één, vojar deze is ook voor den Donderdag eén uitzondering gemaakt, namelijk half twee. Gisteren had op de Rouaansche Ka de een aanrijding plaats tusschen een auto en een groentemikar, deze laatstje werd beschadigd, terwijl groente verlo ren ging. De bestuurder der auto be kende schuld en is bereid te betalen. Hedennacht is door de politie en de arbeidsinspectie een controle over werk plaatsen gehouden, waarbij een bakker en een slager wegens' overtreding der ar beidswet werden verbaliseerd. De -politie heeft weder procés-ver-1 b^al opgemaakt tegen een bewoonster én een bezoekster van eén huis, waarin hel ontvapgen van bezoek verboden is. Op den Zuidsingel bij de Bleek is gisterenmiddag tijdens den storm een bbom tot over de helft doorgespleten. Daar de bbom met zijn zwaren kruin gevaar voor vallen opleverde, wérd een vaste politiepost 'bij den boom geplaatst iom voorbijgangers voor het gevaar te waarschuwen. Bij de Dampoort woei een bbom om. Uit Vlissingen. In de week van 22 tot en met 29 Juli werden te Vlissingen ongeveer 5600 baden genomen, waarvan 4000 in het gewone bad en '1600 in het völks'bad. Het programma voor de bezoeken der 2, 3 en 4 Aug. te Vlissingen te houden 75ste Alg. vergadering van he!t Ned. Onderw. Gen. bevat dien ochtend van oen eersten dag ejen officieele onft- vawgst ten sftadhuize, en de opening djer tentoonstelling in de zalen van Dte Oude Vriendschap, 's Middhjgs wordt verga derd; dfaarna 'gezamelijk g|edin|eerd in Albion, gevolgd djoor een concert in het Grand Hotel. Den tweeden dag wordt 's tocht ends en 'sf middags vergaderd, 's» Avonds is er diner in het Grand Hcftel en daarna een concert, aangebodjen djoor de gemeente. Donderdag wordt eer» tocht per Bieb en per tram gemaakt naar Domburg, he stoten dopr een diner in het Schuttershjof (te Middelburg en eten bezoek aan de kermb. e Uit Schouwe n-D u i v e I a n d. Djoor den Commissaris- der Koningin is aan den heer A. van der Weijde te E1 - Tie m e e teervol ontslag v«rleend als lid der Gezondheidscommissie, zetel Zierikzee. - 'Jit T b o I e u. Tot secretaris van de Gezondheidsf oonimissie, zetel Tholen, is djoor den Commissaris der Koningin herbenoemd de heer A. Avé. o Uit Zeeuwsch-V.lïanderen U. D In de Donderdag gehouden raads zitting te Ter Neuzen is voor kennis geving aangenomen een klacht van G. H. Koornan te Sluiskil e. a., betreffende dé gunning van regenbakken en privaatput- ten door het bestuur der woningibouw- vereenigin® Werkman sbelang'In han den van Burg. en Wetb. werd gesteld om' bericht en raad een verzoek van bewo ners van de Kerkhoflaan inzake riolee- ring. Naar aanleiding van de vragen ,fn de vorige vergadering gesteld door den heer Hamelink, betreffende de wijziging van den internen dienst van het Ziekenhui^ aldsar. door het bestuur ingevoerd, waar bij voor tweede en derde klasse patiënten, vrije keus van geneesheer of chirurg j wordt afgeschaft, gaven Burg. en Weth.j te kennen, dat, waar aan het verleenén j van subsidie geen voorwaarde is ver honden, op de eenmaal verleende subsidie voor dit jaar niet kan worden teruggeko men. Eerst bij de begrooting is het h. i. tijd het standpunt van den gemeenteraad tegenover liet gewijzigd karakter van het ziekenhuis te bepalen. De heer Hame link stelde evenwel een motie voor, oni deswege vanaf 1 September apen sub sidie meer uit te betalen. Déze motto is verworpen met 8 tegen 4 stemmen, ofschoon Wij de besprekingen verschillen de leden blijk gaven niet te stemmen met den genomen maatregel., achtten zij het onjuist thans een verleende subsidie in te trekken, doch behielden zich hun standpunt voor, bij de behandeling dei: begrooting. Tot hoofd van den vervolgcursus aan school A werd benoemd de heer C. F. Kohier, tot onderwijzers de heeren F, .van den Broeke en P. .T. Eijke; eerstge noemde ook voor den vervolgcursus vaK meisjes, en mej. A. E van der Heijden.. Ondergeteekende maakt beke al, dat vanaf Maandag 1 Aug. zijn Brandstoffen handel geopend zal zijn. Kantoor en Magazijn ingang Penniughoek L 22 geo end van 's mor gens 8 tot 12 en 's middags van 1 -5 uur. Zaterdagsmiddags gesloten. Buiten de Kantooruren worden be tellingen sangen men aan het woonhuis V)asm»rkt L 22 of per telefoon No 496. Om het vertrouwen van het publiek te winnen wordt als stelregel aangenomen Beleefd aanbevelend, VOM HEIMBÜRG, (Tngez. Med.) VOOf XCUChXe ervb\j30pJ^V\jjJucl.'. a 50 emt per'jtuk,1 CKrepaJu ^-vxupbtp'^gbaar. 3 7 f 7-1 ii .l 11 (Ingez. Med.) "J"» Aan school D te Sluiskil werd benoemd tot hoofd de heer J. Risseeuw en tot on derwijzer de heer N. J. Imandt, tot on derwijzeres mej. J. Nipssen, In verband met te geringe deelname en de hooge kosten, die, tengevolge de nieu we onderwijswet, voor rekening der ge meente zouden blijven, is besloten tot! opheffing van den handel she r h ali ngs cu r - sus aan school A, Aan het bestuur der Christelijke be waarschool werd, onder de vigeerendé waarden een subsidie van f 1000 in plaats van f 500 toegezegd. Het bestuur heeft hoop. dat mej. Hageman weer in hare vroegere functie bij de bewaarschool zal willen terugkeeren. GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. In de gisterenmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad was de heer de Meij gedurende de geheele ver gadering en de heeiten Mércfcens en Ver maas gedurende een gedeelte daarvan afwezig. Het adres van de afd. Zeeland va"n den Rond van Gem. Ambtenaren, inzake de salarisherziening van het personeel ter secretarie werd voor kennisgeving aange- genomen, dat van het hopfdWestuur van dien Bond inzake het verstrekken van duurteWij'slag aan gepensionneerde ambte naren en hun weduwen en weezen in handen van B. en W. gesteld om advies. Eervol ontslag werd verleend aan den heer L. Heij'mans als leeraar aan en waarnemende directeur van de Bur geravondschool en avondschool voor handwerkslieden, aan mejuffrouw M. H. Dromkers als onderwijzeres aan school E, en aan de heeren J. Q. Brand en c. de Jjonge als ondierwifzers resp. aan de scholen D. en F. Tot tijdelijk leeraar in het boekhou den aan de avondschool voor handwerks lieden werd benoemd de heer A. M. Gillissen te Vlissingen, de eenige aan- Ibevjoïene. Tot tijdelijk leeraar in het lijntee- kenen aan de burgeravondschool werd bénjoemd de heer M. Vader Mzn. ie Vlis singen met 11 stemmen, tegen 4 op den beer H. Pietor.se Jr. te Middelburg en 1 op den heer J. van den Heuvel te Vlissingen. T,ot tijdelijk leeraar in handteekenen aan de burgeravondschool werd benoemd de heer A. van der Zee te "Zoutelandie,. die alleen was aanbevolen. Tot tijdelijk leeraar in geschiedenis en staatswetenschappen aan de Handels school werd look de eenige aanbevolene, namelijk de heer J. Wisse uit Ter- ttfteuzen 'benoemd. Ten slotte werd herkozen als lid der commissie tqt wering van schoolverzuim de heer G Jurrv met 15 stemmen, te gen één blanco. Studiefonds. Inzake het voorstel tot vaststelling van een verordening op het Vlissingsch Studiefonds namen B. en W. een anten- j dement van de commissie van finair j ciën over, de commissie vtoor dit fonds niet alleen uit de wethouder van on derwijs en enkele raadsleden |e doen bestaan, maar bovendien uit énkele per sonen uit de onderwijswereld en particu lieren. De heer Staverm'an wéés er op, dat het zeel' gewenscht is dat ook des kundigen op onderw ij sgebied en ook ka pitaalkrachtige particulieren belangstelten in deze aangelegenheid, daar liet fonds van f 100 uit de gemeentekas niet groot genoeg zal kunnen worden. Het voorstel werd z. h. st. aangenomen. De Winkelsluiting. Alsnu kwam ter tafel het voorstel om de verordening op de winkelsluiting we derom te wijzigen en te 'bepalen, dat de winkels des Zaterdags niet óm 9, doch om 10 uur moeten sluiten. De commissie van financiën voelde er meer voor te bepalen 10 uur vfoör de 4 zomermaanden, zopals Burg. en Weth. aanvarikelijk vloorstelden. De voorzitter zet uiteen, dat Burg. en Weth. van standpunt veranderde, toén 186 winkeliers en 229 particulieren: adres- sejerden om op Zaterdag steeds 10 uur te bepalen. De heer L i n de ije r heeft bij het ontvangen van dit voorstel gedacht aan Souburg. Daar heeft de raad eerst op een verzoek van een aantal ingezetenen, dé kermis afgeschaft en in de volgende ver gadering op verzoek van anderen weer ingevoe'rd. Dat kan er nu misschien in een dorp nog mede door, maar toch zeker niet te Vlissingen. Spreker gaat de geschiedenis van de winkelsluiting te Wissingen na en zegt dat de kwestie van de Zaterdagavondsluiting nu reeds weder sedert September van het vorig jaar aan de orde is en nu gedurende een maand de 9-uur-sluiting in werking is klomt men weer met een ander voorstel. Het aantal handteekeningen iteteekent niets, men kan er makkelijk 1000 krijgen voor 9-uur-sluiting. Gedurende de ker- misweek was men vrij om te sluiten wanneer men wilde, spr. heeft iederen avond opgelet en vele stoten toch reeds voor 9 uur. Evenals met de winkelsluiting in het algemeen worden later de tegen standers van zelf voorstanders. Men moet rekening houden met de belangen van het personeel. Bovendien staat de rijks regeling voor de deur. Het gaat niet aan steeds op een pas genomen besluit te rug te komen. In ieder geval wil spreker niet verder gaan dan 'de commissie van financiën. De heer Hill inga meent, dat men juist met het oog (op de Rijksregeling best tot 10 uur kan openlaten. De heer Laernoe s wijst er op, dat ook in andere badplaatsen de winkels» de,:, avonds te 10 uur sluiten. De heeren Tichelman en V a n N i f t r i k verdedigen ook de 10-uur slui ting. laatstgenoemde in ieder gfeval voor de vier zomermaanden. De heer» Hensel wijst er op dait slechts 17 van de 170 geor-aniseerdje winkeliers zich destijds voor 9 uur slui ting verklaarden. De heer Sta verman doet een be roep op het eergevolel van den raad, waft knoeten de kiezers toch wel denken als tnen nu weer draait. De winkeliers, die tav. adresseeren zijn niet eens géorgjani- semd en loopen klap op de organisatie. De lieer Van Oorschot is het eens met de heeren Lind(eijer en Staverman, vele winkeliers blijven allteen ter wilie van de concurrentie open. De In-er Van de Putte zégt, dat de 'genie en ie groo,tend|eels kleine winkéliérs tel;t die een harden sftrijd om hfct bestaan hebben; men moet hun vrijheid niet aan handen leggen. De heer S o r e 1 zegt, dat mien geen ze kerheid heeft, d|af die bedienden orn (9 uur vrij zullen zijn en men 'daartoe ook neit dwingen. Nadat nog eenigen tijd is gediscuteerd over de vraag welk voorstel het 'fer- verstrekkendst is word/t rifajt van Burfg. en WeLh. heel het jaar 10 uur, aangeno men met 11' tegen 6 stemmén. Voor jmevr. Ewering en de heéren Tournopy, Hensel. Tluson, Tichelman, Vermaas, Hil- linigja, Auer, Van Niftrik, Laernoes en Van de Pufte, telgen de h/eeren Sarei, Van Oorschot, Post, Staverman, Lindeijer en Van Hal. Werkverschaffing. Aangenomen werd na eenirte discussie, aan den VI. Bestuurdersbond te antwow-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1