VAN DER GRAAF C«. No. 172 BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Maandag 2B Juli 1923< ftè4e Jaargang AMSTERDAM. ROTTERDAM. Van onzen invloed als bet grootste bandelsinformatie'lrareaa, wordt door den bandel steeds meer g<k bruik gemaakt voor het in- easseeren en regalen van achterstallige en be twiste vorderingen. HIDDELBURGSCHE Abonnementsprijs per kwartaal: gen f 2.30: op de buitenwegen om Middelburg, en nor de andere gemeenten pör post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlissin gen f 2.30. weekabonnementen in Middelburg 18 aent per week. A <i v e r t e n 11 n30 ot. p. regel. Inge Stonden Mededeelingen: 50 cent per re gel Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels 2.10, elke regel mam 10 ceni. Klerne advertentïèn niet poo ler dan vijf regels druks en waarbij i aangegeven, dat zij In deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent btj voorn# betaling. Ad rertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent üstra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog i sus blad van dienzelfden dag worden •pgenomen, uiterlijk 12 UUR en des BATEBDAGS uiterlijk HALF ELF mm •na Bureau bezorgd zijn. DL SCHOOLBOUW- WAANZIN. i Er is inderdaad een kras woord nora- diig want dat kan niet lang zoo duren. We melden elders in 'dit blad, dat B. en }W. Van Vlissinfgen aan den gemeenteraad vbcrstellen f 112.600 te betalen aan het R. Kath. Kerkbestuur voor vergrootingj van de katholieke school aan de Glacis- straat. 'Geredeneerd wordt er niet over. B. en W. doen (geen moeite oim (aan den raad duidelijk te maken dat en waarom diet verbouwing noodigl is TerechtHet helpjt immers toch niet. Aan de formeete ver- eischten van de wet is voldaan. Fn dus ni% de gemeenteraad zijn medewerking niet weigeren. Ter wille van den schooL- vrede, die hier dan dfezen vorm krij'gt j dal aan de katholieken een kosltbiare uit breiding moet worden toegestaan. 1 Fn dat in een gemeente als Vlissingen, Waar het gemeentebestuur de Laatste ja ren door bijna wanhopige pogingen zich beijverd heeft de gemeentefin,ancien weer in evenwicht te krijgen. Allerlei dringend noodzakelijke verbeteringen werdlen opj «ij geschoven, omdat er g|een geld was. B. en W. moesten wel en dB raad moest wel volgen, want er is g|een geld, hoe wel de H. O. nog hoogjer is ppgevoerd dan hij al was. Met uiterste moeite is hel geld voor een werk als de haven uitbreiding verkregen. Fn nu komt hier een aanvraag van ïneer dan een ton voor uitbreiding van een speciale school. En de raad he(eft géén bevoegdheid te weigerfen! Hij mag er niets aan veranderen. Hij heteft daft plan in zijn geheel te aanvaarden. Er is immers aan de voorwaarden van de wet voldaan dfoor pverlegging: le van een verklaring dat de school diolbr ten {minste 40 leerlingen zal worden be kocht 2e; van een verklaring dat de aan vrager zelf 15 pet. der klosten in de gemeentekas zat storjten; 3e van een jopgave van het getal leerlingen per klasse Dal is alles. Of de toestand van he't onderwijs in Vlissingen wel zóó Slecht is, dat de kathor lieten onmiddellijk een ton gemfeentte- subsidie moeten hebben voor uitbreiding vian hun school; of de bestaande school biel op minder kostbare wijze bruikbaar kan worden gemaakt 't zijn overwe- jgjnjgfcn die niet ter zake dienien: d|e ge meente mag haar medewerking nipt wei- jgeren. Als ze dat doet, wordlt dtorar Ged. Staten die medewerking afgetfwongfen, zooals aan 't onwillige Kruiningen te wachlen staalt. Is het niet onzinnig! Ons vorig artikel over dit onderwerp lieefl ons verschillende betuigingen van instemming bezorgd; ook van persionen van hel school toezich/t die bet weten kunnen. En uit verschillende deeüen vans 't land werd ons verzekerd dial speciaal 'katholieken bijna overal koortsachtig aan 'I werk zijn om hun scholen uit te brei den nfo (kosten der burgerlijke aemjeen- len, een stormloop iop de openbare km in zulk een omvang dat menige rechtsclie van pnolesftantsehe h;uize mét schrik dien aanval ziet. Want zóó kan het niet voortduren. En zoo is 't ook! nooit bedoeld. En men' bedenke wel dal de gemeenten er mei die kosten van nieuwen school- büuw voor de bijziondere scholen niel af zijn Fr wacht hun nog meer. Zij hebben zich voor te bereiden op de finaneieele jgevolgjen van art. 101 voorschrijvende-, dat dp gemeenijb oven elk dienstjaar aan de bijzondere scholen vergoedt de kosten van insltandihoudjLng|, met uitzondering van de jaarwed'dje der onderwijzers (die hel Rijk op zich neemt). Die voor de gemeente overblijvende 'klosten betreffenreparaties, onderhoud van schoolmeubelen, aanschaffen en •onderhouden van schoólboe ken, Leer middel}, en en school- be h o e f t e n verlichting verwarming en schoonhouden der llokalen; en school bibliotheken. Dat zijn geen uitgaven in eens zoo,als hij den nieuwen schnolbouw, maar jaar lijks terugkomende uitgaven. F.n als we dan letten op die uitbreiding der bijzon dere schoolgebouwen, dan voorspellen we dat menig gjemeentebestuur zal schrik ken van de uitgaven die daarvoor noodig zullen zijn, speciaal voor de posten die wij hierboven gespatieerd drukken. Deze vergoeding wordt, volgens db overgangsbepaling van art. 206 voor eerste ttfaal uitbetaald over het jaar 1922 En hel bedrag dier verg|oedjng woAti berekend naar* het gemiddeld bedrag per leerling van de kosten over hetzeifdjé dienstjaar der overeenkomstige openbare schrale a. Wel te verstaan: na aftrek van de schoolgelden. Om te voorkomen dal. deze subsidie-berekening paar die uitgja- (ven van een and|e,r, tot onbillijkheden zou, leiden, is bepaald d(a,t om dp drie jaar de vergoeding1 vermindie rd; wordt l.o;t de werkelijk 'gemaakte uitgaven. Maar de schoolbesturen zullen wel als regjel zoo verstandig zijn die uitgiaven ook werke lijk tot aan de grens op te werken. Over de regeling zelf willen 't ech ter nu niet hebben. He} onderwijs-com- promis heeft het zoo gewild. Maar we constateeren opnieuw dait (men bij het ineenzetten dier regeling te veel aan 't compromis, de gelijkstelling, jgedlaehl heeft, en' te weinig aan dfe gevoi- fgen voor de financiën der gemeenten. Want men lette welook hier kan zelfs de bruiste jgemteente njfet weigeren jé 'betalen. Ze moeten. OPRUIÏN GSMANIF EST. Onder dit opschrift verscheen een stuk onderteekend door een Lange rieeks na men (w. o. een groot aantal bestuursle den Van de federatieve en ranafhankfelijke» vakvereeuigingen). Met aanhaling van het in Den Haag door ds. De Ligt gesproke ne, waarvoor hij nu vervolgt wondt ruien de onderteekenaars met diezelfde bewoordingen het NederLandsche volk! op, om te weigeren: kazernes en gevange nissen te bouwen; oorlogsmateriaal te vervaardigen en te vervoeren; in militai" iren dienst te treden. En voorts ruien ze op tot de alge.neene werkstaking ter ver nietiging van de militaire, economische, politieke en geestelijke reactie. De Ministers van Arbeid en van Fi nanciën hebben aan de gemeente V e e r e ten behoeve vin een woning van W. Rouw, toegekend een hypotheek tot een maximum van f 2000, met een bouwvopr- schot van ten hoogste f 2000; aan de ge meente Sch o re voor een woning van J. Miolhoek, resip. f 3080 en f 2770. De Minister van Arbeid heeft aan de volgende gemeenten bijdragen voor wo ningbouw toegekendaan 's-H eer Arend sk'e rke f 1280 voor een Wio,- ning van J. Meliefsteaan St. Jansteea f 1080 voor J. F. Verlinden en f 1080 aan F. Vlassenrood; aan W. i sse n ke r !k e 1800 vopr J. c. Krameraan I'J z e n dijke f 1050 voor J. E. de Rijck; aan Westkap'elle f 1770 voor J. Dekker en f 1175 voor wed. P, Lievense—Jiraos.se. -ö DE AMBTENAARSSALARISSEN. In de Donderdag g(ehoud(en vergade ring van de Centr. Commissie voor Geor ganiseerd overleg in ambtenaarszaken was o. a. ingekomen een brief van den tijdel. voorzitter van den Ministerraad, waarin de regeering het standpun} ten aanzien \an een algeheele salarisherziening uit een zet. De regeering jacht een gedach"1 lenwisseliryg over de grondslagen der tegenwoordige regeling zonder practische heteekenis, aangezien naar hel oordeel der regeering! voor het tegenwoiordigje wa* re te volstaan met een technische herzie- zin'g. in den zin van een systematische af doening der gjerezen bezwaren in lifct kader Van het tegenwoordige besluit. De regeering wijst er met nadruk op, dat bij deze technische herziening een ook maar eenijgszins beduidende verhoog}ng( van het totaalbedrag der aan wedden le besteden srajm in geen geval voor aanvaar ding door de regjeering in aanmerking! kan komen. Dit schrijven gaf aanleiding bot een breedvoerige gedachtenwisseling. Een voorstel om de bespreking van dit schrij- vne aan te houden totdat de vertelgen- wioord'i(gers hunne organisaties zouden hebben geraadpleegd, werd verworpfen. Een voorstel, niettegenstaande het schrij-* ven van de xejgeeringj, over te gaan tot hlet ontwerpen vian een salarisherziening op den grondslag der dfoor d(e commissie aangenomen 21 punten, werd met op één na algemeene stemmen verworpen. Be sloten werd een technische herzieninig voor te bereiden op den grondslag) v,an hel schrijven van de regeering, waarbij de directeur vjan liet Centraal Bureau van voorbereiding in de eerste plaats in overn lelg zlal treden met de Centrale Organi saties en rekeninlg zal houden met de door de verschillende Departementten te verstrekken inlichtingen. Voorts werd besloten zich tot de re geering te wenden met het vlerzoek kén- nis te miajgen negjén van de voorstellen van de Bezuinigingsoonunissie, rakende de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, daarbij tevens verzoekende, dat }e rifilen aanzien door de regeering geen beslis singen zouden worden genomen alvorens; hel advies der oommissie in te winnen. GEEN EENHEID IN DE NIET CONFES- SIONEELE VAKBEWEGING. He! Nationaal Arbeidssecretariaat iii Nederland heeft de vraag van het Nedjbrl. Verbond van Vakvereenigingen, om geza menlijk mei het Al'g. Nederl. Vakverbond slappen te doen om te komen tot eenheid in de niet-confessioneele, Nedierlandsclie. vakbeweging afwijzend beantwoord. Bij het raadplegen van de feiten en de gehuldigde beginselen zegl liet niet te 'kunnen inzien, djat er teil aanzien van! de boofdvraagstukken, waarvoor de vak beweging geplaatst wordt, dusdanige wij ziging is ingetreden, dat thans eenheid mogelijk zou zijn. Dit antwoord vlan het N. A. S. zal ech ter a,an de goedkeuring' van een vergade ring van aangesloten federatiebesturen op Vrijdag- 29 Juli a.s. worden onderwer pen. Uit Middelburg. Zaterdagavond bevonden zich enkele jonge mannen, die wat te diep in het glaasje {hadden gekeken, in de Tcer- pakhujzenstraat alhier, bij een wo ning, waarin feest werd gevierd. De eerst bedoelde personen begonnen van buiten af om het de feestvierenden lastig te ma ken en een der ruiten van de woning moest het ontgelden. Dit werd de man nen, die 'binnen waren te machtig, zij kwamen naar buiten en tusschen beide partijen ontstond een vechtpartij, waar bij een der lastige mannen een klap of stomp opliep waardoor hij bewusteloos bleef liggen. De politie die inmiddels gewaarschuwd was, kwam in vrij groote getale ter plaatse, terwijl ook een ge neesheer verscheen, die oonstateérde, dat de toestand van den bewustelooze niet ernstig was en aanraadde hem met de inmiddels ook aangekomen politie- brancard naar het logement, waar hij ver toefde over te brengen. Daar wilde men hem niet hebben en 'werd hij naar het po litiebureau overgebracht, waar hij zeer spoedig weer bij kennis kwam. De an dere belhamels hadden zich in hiun loge ment in veiligheid gebracht. Waar een en ander heel wat volk op de been had gebracht en de meest fantastische verha len over het voorgevallene de ronde Ideden, meenden wij "de juiste toedracht der zaak te moeten 'mededCelen. Gisterenavond gaf het muziekgezel schap van den Houthandel Walcheren ,'zijn tweede Zondagavond uitvoering in het Schuttershof, dat drukker bezocht was dan het eerste. Verschillende der ver dienstelijk uitgevoerde nummers moes ten worden herhaald. Voor het vijfdaagsch muziekconcours te Hilversum, hetwelk van 24 lot 28 Augustus worldt gehouden, is tot lid der jury benoemd de lieer Jan Morks al hier. niet toelaat stellen B. en W. vopr aan het R. K. Kerkbestuur f 112.600 toe le kennen. iWat het tweede verzoek betreft stel len Burg. en Weth. voor aan het bestuur der Vlissingsche stchoolvereeniging in bruikleen te geven de benediejnlioka 1 en van de tegenwoordige openbar® school B aan de Hendrikstraat, benevens het mede gebruik van het bij die school behoor rende gymnastieklokaal. Er is te Vlissingen de geheel© •week, maar inzonderheid Zaterdag, druk kermis gehouden. Op het Bellamypark vooral was het Zaterdagavond, zoo, druk dat men veelal slechts voetje voor voetje vooruit kon komen. Dat ondanks het tap- verbod Vlissingen toch niet geheel drpog lag, was aan sommige kermishouders goed waar te nemen. Proces-verbaal wegens overtreding van het tapverhiod werd door de politie niet opgemaakt, maar wel werden 3 perso nen verbaliseerd wegens openbare dron kenschap. Uit Walcheren. Door zeer velen wordt het gewaar deerd. dat men, komende van de Oranje zon in de gelegenheid wordt gesteld per auto, of rijtuig over Zeeduin, Oostkapelle te bereiken. Ook verschillende grepte ge- schappen hebben dit jaar reeds weer van een rit over het fraaie buitengoed ge profiteerd, waarvan de meeste vooruit van hun plan om van die gunst gebruik te maken kennis gaven. Er zijn echter vereenigingen, die met een groot aantal rijtuigen of auto's tegelijk kramen, zonder voorafgaande aanvrage, en juist wtordt het zeer op prijs gesteld vooraf da,g en ongeveer tijd van overkomst van groote gezelschappen te weten. Daarop de aan- jdacht van allen, die zulke tochten orga- .niseeren, te vestigen is ons) doel. In de Vrijdag gehóuden vergadering van den raad der gemeente Aagte- kerk e werd oi.a. mededeeiing gedaan van de herbenoeming van "den lieer J. de Visser als burgemeester. Ov©rgieiegcl werd de gemeenféirek'ening over 1920. Besloten werd de Koningin te vragen voor 5 jaar de plaatselijke inkomsten bie lasting door eigen administratie te doen heffen. Nadat 'beraadslaagd was omtrent aan koop van steen en het planten van hoo rnen op het Dorpsplein werden eenigB reclames tegen den aanslg in den Hoofd. Ogslag behandeld. De heer Corré vraagt inlichtingen om trent de drinkwatervoorziening. Wanneer daarmede de noodige zinnigheid wordt betracht is er naar de meening van B. en W. nog geen geblrek te vreezen. Uit Z ui d - B e ve 1 an d. Een paar jongens van Schore wis ten een doosje lucifers te bemachtigen. Daarmede gingen ze vuurtje stoken. Het droge gras van een slootkant bij een tar weveld werd aangestoken en spoedig sloe gen d e vlammen hoog op. Gelukkig werd dit gevaarlijk spelletje ontdekt door oen arbeider, die het vuur spoedig doofde en daarmede ook het veld met tarwe redde. De heer G. L. te Schore reed met een dogkar door de dorpsstraat. Het paard struikelde, de heer L. viel uit het rijtuig en gedeeltelijk onder heL paard, waardoor hij bloedend verwond werd. Bij omwonenden werd hij binnen gebracht. ONdm<*.) i Vrijdagavond hield te Ierseké de heer J. J. Leijs, vroeger onderwijzer o a. Het programma van het tweede): lerseke, thans directeur van 't land- abonnementsooncerl te geven WoensdagIxonwonderwi.js in Suriname, een belang- a.s. door het Middelburgsch Muziekkorps wekkende voordracht over die Neder- in iden tuin van het Schuttershof^ al-j ian<jsche kolonie. Hij behandelde uilslui- hier luidt als volgt: King Radium,jp»n(j land en volk. andere onderdeelen. March van Paris Chambersj Ouverture volgen misschien nog in een latere lezing van de opera ,,Die Zauberflöte van W. j p>e toegang was vrij. De opkomst was be- A. Mozart; Traumerei van B. Schumann; j vredigend maar had ruimer kunnen zijn. Einzug der Götter in Walhall aus den Mn- J De heer Leijs heeft een mooie ool- zikdrama ,,Rheingold van R. Wagner; lectie van dierengeraamten enz. meege- 14e Rapsodie Hongroise van F. Lisztj praf.|i(, die Zaterdag tentoongeseld wer- Triomfmarsch en Vredeslivmne 'koraal) <jen van J. Morks; Gavatine uit de opera; „Anna Bolena" (solo voor es-clarinet) van G. Donizetti; Frauen liehe und leben. tot het aangaan van een geLdlieeninigi van f 2600. Een verzoek van P. Dconkers om bor,g- stelling! voor een eventueelte hypothetek op zijn met rijkspremie igfebouwdc woning, wordt na toelichting door den voorzit ter aangenomen met 1 stem tegen, die van den heer Kok. Het reglement voor het burgerlijk armi- bestuur wordt aangevuld met eenige be palingen betreffende de verpleging van kinderen in gezituien. De rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente werd aangeboden, sluitend met een nadeelig saldo van 101.765, ter wijl voor dezen dienst nog ongeveer f 1100 mioet worden ontvangen. De raad wijst de heeren Haverbock en De Kok aan tot nazien van deze rekening'. Vervolgens wordt vastgesteld het ko hier evenredig schoolgeld 1921'22 tot een bedrag van f 789.40. Tot tweeden plaatsveryangenden ambtenaar van den Burgerlijken stand wordt daarop benoemd weth. Vogelaar. J Alsnu komt aan de orde de stemming over liet voorstel betreffende de maxi mum-snelheid in de kom der gemeente, over welk voorstel' de stemmen in de vo rige zitting h ebben gestaakt. Het voorstel van B. en W. wordt hu aangpfnofmen met 5 tegen 1 stemv die van den heer De Kok. De maximum-snelheid' wordj nu 20 K.M. i M Het laatste punt der agenda betrof een voorstel van B. en W1. tot aankoop van ruim een H.A. bouwgrond gelegen aan 'den stationsweg, midden in de kom der gemeente. In een breed' opgezet, géar- giumenteerd betoog licht de voorzitter dit voorstel toe. Hij begint met de verkla ring, dat het college van B. - en W. nie-t eenstemmig is. Hij zal het standpunt der meerderheid uiteenzetten. Allereerst légt hij een kaart van het terrein over, waarop een volledig bouwplan is geprojecteerd, wordt dit door de raadsleden bekeken. De voorzitter zegt, d®t de volgende overwe" Igiingeri d,e meerderheid van het college tot dit voorstel hebben geleid. We groeien uit naar Rilland, naar Waarde, steeds verder van de komi der gemeente, en vooral steedis verder van het stajtion. In de onzekere tijden was dit verschoonbaar men probeerde mejt die minst mogelijke krasten grond en wo ningen beschikbaar te stellen. Voor ge noemde uitbreiding was geen aparte aan leg van straten noodig, wjaarop ook een dorpsbewoner reclit heeft. In de bie tencampagne is de weg onbegaanbaar. Dat wordt met het aanbrengen van een grindpad geprobeerd te verhelpen, ma,ai- op den duur zullen daar meerdere kosten uit voortvloeien. De voorzitter stel} dat voorop, om te doen uitkomen, dat. hoewel op dit oogenblik weinig kosten aan de gemeente, het niet uitgesloten is, dal dit mettertijd verandert, en dan heeft de gemeente geen verhaal rap dó bewoners. Volgens zijn meening moet nu een andere politiek worden gevolgd. De tijden zijn nio|g wel niet normaal, maar toch reedis veranderd ten góede. DIB bouw materialen zijn in prijs gedaald, zioodat de kans rap eigen bouw grooter is igtewordpn. B. en W. achten nu de tijd aanglebro ken ,om een bepaald' stuk gronds voor de uitbreiding der gemeente aan te wijzen, om ,op d,ie manier de uitbreiding zelf in handen le hebben en te kunnen leiden. De raad kan voorwaarden stellen, waardpor een gedeelte van de gemeté(a- schapskosten. straat, rioleering' enz. door Vrijdagavond vergaderde de giemeen- Wal/er van F. von^BlonTFLtaste uiPde p™1 va" K*^k,f "iemve eigenaaré of erfpachters kan opera „Tanhauser" van R. Wagner. I6 ledeTl heer KllMer heeft kennisj^rden gerestitueerd. Dit moet men in gegeven, dat hij verhinderd is. j het oog' houden bij 'het bepalen der lcoop- Door B. en W. was voorgesteld heit j waarde van het nieuwe perceel. De voor- Zondag a.s. geeft liet Middelburgsch aanbrengen van een wgtergasins(ta 11ajie Muziekkorps de derde uitvoering in dc.aan gemeenschappelijke gasfabriek. Abdij des morgens te 8 uur. j ])e voorzitter wijst op de ongunstige fi- m j nancieele uitkomsten van hel gasbedrijf Uit Vlissingen. wat vooral zijn oorzaak vindt in deggCrin- Burg. en Weth. van Vlisingjen 'ge verkoopwaarde der cokes. Om nu dit (doelen den raad mede, dal ingevolge deafvalproduct tot hoogei'e waarde te bren- bepalingen dei' lager onderwijswet 1920 IgCn doen B. en W. dit voorstel, zoowel door het R. K. Kerkbestuur alsEr komt dan een menggas met en door de Vlissingsche schoolvereeniging geveer 4300 caloriën. Na eenige discus1- aanvragen bij den 'Rnad ingediend zijnsie wordt dit voorstel met algemeene om ten behoeve van de stichting van eên temmen aangenomen. In verband met dit nieuw schoolgebouw de benoodigde gel- gtenomen besluit wordt een wijziging ge- den te mogen ontvangen. bracht in hel pachtconWact mei de Waar de wei weigering van den raad MABEG en wordt een besluit genomen zitter .geeft daarop een uitvoerige bere kening'. De aankoop bedraagt f 1.60 per vierk. Meter, De straat zou 8 M. breed worden met aan weerszijden een trottoir van 1.20 M. Omdat geen zwaar vervoer noodzakelijk is, kan met klinkerbestratihgi worden vol staan. Met rioleering enz. zouden de to tale 'kosten bedragen ongeveer f 3 per vierk. Meter. De voorzitter gaat daarop na, wat de zoogenaamde bouwgrond koit aan. wat hij noemt een si ik weg.en komt tot ruim f 1.75 per vierk. M. Op die gron den beloog! de voorzitter, dat de gemeen te niet veel van het kostende bedrag zal

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1