Pink Pillen Ho. 165. Zaterdag 16 Juli 1921c 164e Jaargang Uit Stad en Proyincie. beste boden. B4 dB numimer beboert een Bijvpegsel. Abonnementsprijs per kwartaal: gen f 2.30; op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten ppr post f 2.50 «oor Middelburg en agentschap Vlitsin- gen I 2.30. weekabonnementen ia Middelburg 18 «ent per week. i Advertentiên: 30 ot. p. regel, Inge ponden Mededeelingen50 cWnt per ra gel. Btj abonnement veel lager. Rsstnflieberichten en dabkbetuAgingen: van 1—7 regels f 2.10, elke regel meeat •0 «dat. Kleide advertentiên niet grea ter dan vijf regels druks en waarbij aangegeven, dat zij In deze rubriek moe ten geplaatst werdén, 85 cent bij vooruit betaling. Ad rertentiëa onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent &xtna. 1 ,i Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent toot peat per stuk. Advertentiên moeten, willen ze nog 1 ens blad van dlenzelWen <tgg wonden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan sa* Bureau bezorgd zijn. Ged. Sta,ten hebben, te rekenen mlet inigang van 1 Mei benoemd1 tot lid dier comimislsie van aanslag; in de inspectie Hulst, standplaats aldaar, de heeren P.; A. van Campen te Graauw c. a, H. P. J. van dte Walle te St. Jansteen,'c. J. van de Walle te Hulst; H. WolTert te Axel; in de inspectie Goes, standplaats, aldaar, de heeren W. S. Duvekot Cz. te Goes; Koert te Wolphaartsdïjk; J. Oele te Goes, J. Donner Sr, te Goes' en in de inspectie Hans weert, standplaats aldaar, de hee,- ren P. Wjsise te HansWeert, C. P. Vo gelaar te Krabbendijke On M. Meulen- berjgi te Ellewoiultsdijk. 1 1 1 Uit Middelburg. Met ingang van 1 September e.k. is tot hoofdopzichter van de Gem. Tech. Bedrijven te Schiedam bemoieïnü de hjeer W. H. v. d. Kaay, vroeger te Middelb- burg woonachtig, tb[ans gasmeester aan 'de gem. gasfabriek te Hilversum. -10 Uit VIissïngen. Heden ochtend is hfet Fransche (oorlogsvaartuig „Jeanne d'Arc" voorbij Vlissinge n de Wester-Schelde opge varen naar Antwerpen, na bekiomen ver- /gunning van de Nederlandsche overheid tot het passeeren van de Nederlandschje territoriale wateren. l Gisterenavond had de bitrgenijeester van Vlissingen in het Concertge bouw bijleen geroepen een \«rgadering van belangstellenden in een feestviering! ter gelegenheid van een eventueéi oe- zjoek der Koningin tijdens de landh(oiuw- fqptoonstelling. De burgemeester heette de vrij talrijke opgekomenen welkom en zeide ditmaal geen benoep op de beurzen te willen doen, maar wel op de al gemeend mede werking. '1 t Bij feesten moet mjen rekening houden met het karakter der plaa,ts, evenals met het karakter der menschlen. De feesten te Vlissingen moeten volksfeesten zijn. Nu is de khns zeer groot, dat H. M. Ko ningin komt, al heeft spr. daarvan nog' (geen officieelfe mpdedeéling ontvangen^ en er dus omtrent den juisten dag en duur van het bezoek' nolg niets bekend is. Daarbij komt dat de Z. L M. op de tentoonstelling 10.000 bezoekers per dag1 verwacht. De traditie van Vlissingen is, dat stad altijd een' ls ge vleest rrre^t Oranje. Dé feesten vbn djen Oranjebond verleden jaar nog waren spontaan. Evenals toen mioeten de buurtcommissiesl .weder me de helpen, door Vlissinjgfen in feestdos te brengen ,wat niet veel geld béhnéflt te kosten. Verder moeiten er optochten zijn o. a. in nationaal costuum en dan zal Vlissingen mensdhen trekken. Bij het aflezen dfcr n«g bestaande bunrlcommissie, zegden <Kpze voor zfotor •ver aanwezig steun top. Do burfgemefester zeide, dat hét doét !is, dat het h^oMcpmité, de 'Oranjebond ook wat doet aan verlichting enz'. O. a, sa1 de in(gang' der stad en d|e brug te genover het Stadhuis wordjen versierd. De padvinders en hjfet Nederl. loodswe zen zegden ook vollen steun fee; ook patrimonium zal waarschijnlijk medewer ken. Er werd nojg op ge wiezen, dat Voor den optocht de medfewerfdng vian vak ken en ambachten zteer gewenscht is, er moet een groote optocht komen. Verschillende vragen werden gpstPW en beantwoord, joia. werd gezegd, dat er ook wel vermakelïjkhteden zullen komen, Waar niet op de Nieuwe Markt, doch weer in het centrum der st*rf. NU afloop werd nog eeita vergadering gebonden door het bestuur vfan «tea Oranjebond en vertegenwoordigers der aanwezigje buurtconimissie en vertegen woordigers van .andere m|edewerkendé organisaties, waarin er nog1 eens met klem op werd gewezen, dat deze bijéén komst afgescheiden staat van die werk zaamheden der feestcommissies, deze plannen zijn allen ontstaan door den ver moedelijke komst djer Koningin, was daar van geen sprake, dan zou de Oranjebond er zich buiten hebben gehouden. Nadat de verschillende buurtconimis- sies enz. verg|aderd hebben, zal op Woensdag 27 Juli weder vfcrgjaderd wor den. Gisterenmiddag hefeft in do ijzergie terij der Kon. Maatschappij De Schel de eea ontploffing plaats g|ehad waar door een twintigtal werklieden werden gewond, meest al Ik brandwonden. Een werd in levensgevaarlijken toestand, twéé met ernstige wondlen en vier mett lich tere wonden warden naar het Ziekenhui 3 vervoerd. Een hegin van brand kon spoedig wor den gebluscht. Hedenochtend vernamen we nog dat de zwaarst gewonde is overleden, zek%e M. uit Middelburg. N)og een der zwaai" gewondj^tx verkeert in ernstigen toestand. Het ongeluk ontstond doordat een hoe veelheid gesmolten metaal uit een vorm is gesprongen,— waardoor de rondbiml staande werklieden door de wegspattende metaaldruppels getroffen werden. Wèt de oorzaak van het wegspatten is, was hle- denpöhtend nog niet vastgesteld1. Het eer ste vermoeden van water in den vorm' werd niet bevestigd. De geneeskundige verzlorging' werkte zeer snel. Binnen een kwartierwaren, de zwaar gewonden in het St. Josephf- ziekenhuis, en binnen eep uur waren alle gewonden behandeld. -- De Vlissinlgsche kermis, wielke Maan dag a.s. begint overtreft haar voorgang siers verre in htet aauftal tenten en fcrar (mfen, dat is opgezet, en dat Nieuwendijk, Bellamypark, Groote Markt enz. geheel viult. Nieuw is o. a. een r.olschaatsenbaan, verder zijn er sfeotm'cavtoussel, autoca- rioussel, twee zweefcaro u sspls', een luoht- schomxüel, panopticum', glijbaan, twee poffertjeskramen ,thieaters enz. In jaren is er niet zooveel verscheidenhéid gé- Van de week-ienduitstapjes met de mailbooten der Maatschappij „Zeeland" wordt een toenjemend gebruik gemaakt, wOaruit blijkt dó,'t deze uitstapjes zeer in den smaak vallen. Gisteren (Vrijdag) gingen ruim 90 per- sOnen die zulk een week-endbiljét had den genomen mfede naar Folkestone. Ook vele Fngelschjen maken op dezelf de wijze een uitstapje naar Walcheren én zij zijn daarover over het algemeen hoogst tevreden', wfejt voldjOfende blijkt uit de gunstige beschrijving|fn daarvan in sommige Engfelsche bladen. besluit van 21 Februari 1921 in te trek ken, en alsnog besloitejn .die aanvraag van liet schoolbestuur van 11 Januari '21 top beschikbaarstelling van gelden vpor den schooibouw in te willigen. Uit Schouwen-Diniveland. Naar de Zier. Nb. vernam1, wordt het gerucht verspreid, ais zou "tie hieer A. van der Weijde Zijh verkiezing tof lid van Gedeputeerde Staten aan verandering van politieke kleur te danken hebben. He$ blad is in staat dit gerucht, dat eiken grond van waarheid mist, bp de meest be sliste wijze tegen te Spreken, waaraan het de medcjdeeling kan toevoegen, dia# bedoelde verkiezing een uitvloeisel was van het bij verkiezingen bestaande oon- venu tusschen de verschillende politieke partijen, «mi „te laten zittefi7 waf zit" zjoodat Wijf deze verkiezingen de recht- sche partijen, den candidaat van de bij den Vrijheidsbond aangesloten leden, hebben overgenomen. Bij Kon. besluit is aan de gem. Se- rp,|Os kerke (S.) een subsidie van f 650 gegeven omreden bij onderzoek is gebl®. ken dat die gemeente d(oor de .uitgaven tot eene behoorlijke inrichting van haar la ger onderwijs vtereischt, in verhouding tot hare middelen en andeije uitgaven onbillijk zou worden bezwaard. t Uit Tholen. Met ingang van 16 dezer is benoemd tot c-omtaies' 2e ki'. bij de Rijjks Direct^ belastingen te St. Maartensdijk d|e heer C. J. Wi. Hartman s, thans als' zoo danig; te Amsterdam. Door den Commissaris der Kjoningin is benoemd tot zetter voor 'srijk direc te belastingen in die gemeenté S c h r- penisse de Weer J. Keijzer, ter ver vanging van den heer D. Ejeiu", gje ont- siiag heeft genon^en. In de j.l. Woensdag te St. Anna- land gehouden verg. van djen dijkraad vjan den cal. Suzannepolder werd behan deld en voorloopigl vastgesteld, del reke- ninig van dien polider over 1920-—'21 en wel in ontvang op f 3955.66 en in uitgaaf op f 14521,95. Er was' aïzpo meer uitgle- gieveq.'djan ontvangen f 10566.29, in welk tekort was' bijgedragen dool" het Rijk en de Provincie een bedrag van f10863.195, waardoor het goedj slot kopit op f 296.90s. Met aljgem'eene stemmen \\1erd verdér i besloten dé jaarwedjdtï van den Wia|tei> bouwk'imdijglen ambten,aai" te liepalen pp f 2200 m'et een vergoeding van f 176 voor het gemis van vrije woning; en zulks met ingang op 1 Mei 1921. -101- U.it iWialcherên. De gemeenteraad van G r ij p s k e r- e behandelde Maandag de zaak sch(ool- bouw bijzonder onderwijls'. Op 11 Januari van dit jaar diendp, naar wij aan „De ZeeuV lontleenen, hot bO stuur der biji- zón!d)ei"e school' in déze gemJeente; eiejn aanvragte in, iota1 ingevolge art. 72 der O .-wet 1920 de benoodigdje gelden te mogen ontvangen voor den bo>uw eener nieuwe school, waarop de raad' in zijn veiigfadering van 21 Februari d.a.v. af wijzend bes'chikte, iop< grond dat zijpsï in ziens deze aanvraajgl krachtens! djat artikel' niet kon gedaan worden, aangezien dje door het schoolbesituur uitgewerkte plan nen reeds zoover [gevorderde war®n, dat naar raajd'sPieeningi in dit geval 'niet art. 72, niaarbü&t ie lifd' van alt- 205 djer, O^ wet 1920 gjoHd. Tegen dit besluit isl het scb|oolbestuur bij Tied. Staten in beroep.gekomen, van oordeel dat het raadsbesluit in strijd met de wet was, met verzoek' dientengevolge dit besluit ongedaan te maken. Gevolg hiervan is (geweest een druk gOvoordje wislseümjg van stukken tusschen "het gej- meenbebestuur en bfeft college van Ged. Staten, benevens teta. slott® met een cong- missie uit djat college en het besrokken schoolbestuur dezer d^gten persoonlijk ge voerde gedachten wisseling, óm aan dpze zaak een bevTedijgten^0 opto,sising te geven. Maandaigi is' hierover beraadisl|aagjc^ Vrijl aUgiemfeen wav het gevoelen, dlat al! moge onbeslist zijn [gjebleken of bedoeld' raa)c^- besluit al of niet in strijd mlet die wet isl (gieinomen, het toch; wensdhelijk zou zijn het afwijzend! besluit van 21 Februari in te trekken, ten eindte, te voorkomen, dlat verdere fnOeilijkhedjen ziefhj zouden kunnen voordoen, die djpn school bouw zonden kunnen vertrajgjen, te mieer waar door het schoolbesituur te kennen is jgjej- Igleven, dat aangte vraagde geldgn nu niet meer moeten dienen voor bet bouwplan, waarop zijb aanvrage van Tl Janu&ü be trekking had, mjaar vopr een gewijzigd over te te^en bourwp!*®, goe*%|e4teurc door (dfen inspecteur. Hef fl 1 «toflI fited UWKim tiet Uit Zeeuwsch Vlaanderen .W. D. In 'de Donderdjagavond te Bier vliet gehouden raadsvergadering werd eervol ontslag' verleend' aan den onderwij zer Wage tegen 1 Sept. a.s. Goed|gjekj^urd werd' het bestek tot vernieuwing! van het «ak der openb'. school in de k|T<m ,en vast gesteld' dB verordening, regjelejude cle werkzaamheden der oommissie van toe zicht op het L. O. Op een adres djer bewof ners van de Gent&che sitraat om1 in den waternood door het slaan van een Nor- tonpomp te voorzien, werd aldhs beschikt^ dat een welput met gewone pomp zal' ge plaatst worden. Ook in de buurt der R.K. kerk zal een welput gegraven worden, indien er terrein voor beschikbaar ge steld wordt. voor xcucKLe ere bbcxrdie^ VvuJucC^x 50 tent perjituk."] Ovex»cxL» p J (Ingea. Meé.) Voor een girooter Kamer gebouw. i In hei gebouw van dé Grafelijke zalen op het Binnenhof in den Haag' is; in de zaal' ondfer dje zoogenaamde Rolzaal, Donderdag de tentoonstelling geopend, van de ontwerpen voor de uitbreiding en de verbouwing van het gebouw van de Tweeue Kamer de Slagen-Generaal. De uitgenjOiodig|de architecten, wier ont werpen tlians gfeëxposeerd werden, zijn de heeren K, P. C. de Barel', d(r., H. R Berlage, Ed. Cuypers, J. Limburg en J. Stuyt en de rijksbouwmeester in het 2e district, de heer D. F. C. Knuttel. Van het bestaande gebouw tal de gevel be houden blijven; d'e tegenwoordige ver gaderzaal blijft behouden als Sajle dps Pas Perdus'. De Zendingsjdag dfer Geref. Kerken in de claslse Tholen zal op Donderd^igj 21 Juli in het Goehoornpark te Bergen op Zoom worden gèho.udlen. Als sprekers zul len optredendis. J. D. Wietengja te Anna! JacObapoldler ,dr. H. A. v. Andpl te Solo. dis. A. Merkelïjn te Ma(3|elanjg, (fe. A. H, v. d. Kooi, pastor loei. Een lOtal stafrnuzi- kanten zullen 't gjezang leiden. „Sursum Cox-da" zihgjL i .i KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Wij vernemen hef volgjende: De oommissie voor de aanbiedingl van! een Zeeuwsch huldeblijk aan elfen hPen mr. H. J. Dijlckmeester, afgetreden Com missaris der Koningin in Zeeland^ Jieei'1 een saldo overgehouden en aan mr. Dijlck meester de vraag' voorgelegd, welke be stemming hij daaraan wensehte te gfe- ven. Mr. Dijckmeester heeft daarop voor gesteld. het saldo ter beschikking stellen van het Zeeuwsch Genootschap der "Wetenschappen, met de bedoeling, osn daaruit in de eerste plaste te bestrij den de kosten van restauratie djer aan da G«u(xi|schap toebehoorende gjèschildferc^ portretten. De commissie heeft zich htettf niede vereenigd en de toewijzing is 'door het besjtuur van het Genootschap dank baar aanvaard, zoexfet thans' een meen Zeeuwsch belang ran aard tot iwbt kfen t Hervorming van onze Muslea. Het rapport is verschenen van de 5 Febr 1919 ingestelde Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie vjan het Mu seumwezen hier te landle kortweg Mu- eum-commissie genoemd. Zoo'n reorganisatie acht de commis sie hoogst noodzakelijk. In de oude, meestal op toevallige of willekeurige wij ze gegrioeidte openbare verzamelingen is veel van den chaotischen toestand over gebleven die heferschte ,in' de kabinet ten uit vroegere tijden, tp|en alles welt men merkwaardig achtte ,al was het ook Wg zoo heterjogteen', bijeengiegjajard werd. Het vorig geslacht heeft in betjrekkelij'- ken zin veel bereikt door dat bijeengaren maar het vatte het Museum voornamelijk op als veilige bewaarplaats en niet g(e- noog als mididel om de natie nader te 'brengen tot de schajtten van het ver leden. Heeft hel al van opvoeding en ent- wikkeling' gesproken, dan dacht hjet aan vakman en kunstgeleerde, terwijl de giroo- te massa te weinig in het oog gèhoudjen werd. De tfrie groepen."- De commissie onderkent drie hoofd soorten: Voorwerpen van uitstekende kunstwaarde: voorwerpen van kunsthis torische beteekenis en voprwerpen. van historisch belang. Deze verschillende oorten moeien strikt afzonderlijk ge houden worden, wat nu niet het .geval is, getuige het verwarrend dioorpenhangen in het Rijksmuseum; De commissie wil djaaruit allereerst de werken van historischen aard nemen, om die als kern te gebruiken van een NederLandsch Historisch Museum, waar in èn de beschjavingjs- en de politieke gle- schiedenis van ions volk in beeld wordt gegeven. De voorwerpen van zuivere klunst iüc het Rijksmuseum worden siaamgevoegld met een keur Van voorwerpen van kunst uil de Leidsche museaEgyptische kunst, Japanwche kunst, en Indische kunst. En ten derde .dienen bijleen ,g(e(bracht té worden de werken die al leen betee- kteni^ liebben voor de kunsthistorie. Een nieulw museum'. De commissie isl, bij1 alle waardeering v«or dc architectonische betelekenis van t Rijksmuseum; er van .overtuigd .dat het in! den eigenlijken zin niet ,als kunstmu seum geconcipieerde glefoouw reddeloio,^ engeschiki zou zijn, om er de door haar beoogde encyclopaedische kunstciolltectie behoorlijk in onder te brengen. Nttch, do verlichting, noch de zaalverdeteling zijn voldoende; zonder ernstige schjen- ding der 'architectuur is de voor kjunslt- igenot onontbeerlijke rustige omgteving met te verkrijgen. De commissie zou de verschillende defelen dier encycl'Orj paedische verzameling dan >ook willen zien geordend in een nieuw gebouw van bescheiden omvanig, waar gejen weelde «f pracht de aandacht afleidt van de kunstwerken die er, in uitgjelezon na buurschap, eikaars schoonheid zouden helpen dragen. Zij denkt zich dit Algemeen Kunstmu seum grooter dan het Mauritshuis en kleiner dan het Amsterdamsch Stede lijk Museum, opgetrokken achter de Rijks museumgebouwen en daarmede door ga lerijen verbonden. Decent ra li satie. In het Rijksmuseum blijft na de keuzie voor bet Historisch Museum en hetAl- yefmeen Kunstmuseum nog' een uitgebreid schilderijenbezit «ver. De commissie meent dat een aantal vöö deze schilderijen kan wprdjen te ruggebracht naar de plaats vjan hunne oorspronkelijke bestemming en dat stuk ken van voldoende vertegenwoordigde meesters kunnen worden afgestaan, «fats ruilobject [gebruikt, ten behoeve van die plaatselijke musea, In welke flie stukken bijzonder tol htm nacht zoudfen De de te«Tl«eht veer de verzwakten. de zwaarmeedigen, de bleedarmea, de oanathtl|ei. Ei»cbt Hollandsehe verpakkiag en gebraikaaaaw|«iaf. (fageaoadea MeéedeeMMs) langrijke werken uit de verzameling naar een depöt worden overgebracht, blijft er, een collectie, wfelke de commissie zoul willen ordenen als een 'kunsthistorische Verzameling en plaatsen bijvoorbeeld ia een reeks zjaljen van het tegenwoordige! Rijksmuseum. Het Historisch museum Wat vervolgens het nieuw te stichten Historisch Museum na.der betreft, dje com missie denkt zich dit iu drie grootte iafdeelingen. In Amsterdam kome het centrale mu seum wiaar onze historische schilderstuk ken, onze uitgebreide portretverzameling en de talrijke documenten van onze be- ischavintgs- en zeden ges c hite den is, welke thans in het gedr.ang komen of op den achtergrond geraken, hun eigen taal on belemmerd kunnen spreken. Het zal dpn blijken, dat zij veel grooter aantrekkings kracht hebben dan menigeen thans ver moedt. De twee ander(e hoofdafdeelingen zal jmen elders vinden; 'dje voor- en vroeig- historische moet te Leiden blijven, daar zij het verbjaWd niet missen k|an met do archaeologische verzameling. De even belangrijlte afdeeling der meer eigenlijke volkskunde, in hfet bijzonder die van het platteland, is ontworpen in nauwen samenhang met het Arnhem- sche Openluchtmuseum'. Voor het nu te Leiden gevestigde) Ethn-ografische Museum acht de com missie Den Haag .als veel sterker bevolkt centrum het meest geschikt. Kunst v p n ei g e n t ij d; De commissie meent dat het rijk'zoo veel iu z'ijn vermogen is, door opdrach ten en aanknopen voor bouw, versiering en inrichting zijner openbare gebouwen, de Nederlandsche kunst van eigen tijd 'bei- boort te steunen daarbij de voorlichting volgende van zijn .aangewezjen adviseurs en dat de hier bedojelde kunstwerken alleen in de zeldzamfe gevallen, waar in zij aan hun omgeving' moeten worden onttrokken in aanmerking kunnen komen viomr plaatsing in musea. Verder dat evenwel het rijk, over tuigd van zijn plichten ten opzichte van de kunst van eigen tijd, steun zal inofe- len verleenen aan gemeentelijke en an dere openbare musfea van hedendaags oh© kunst, hetzij door geldelijke bjjdragjeni, hetzij door bruikleen van dopr aankoop schenking of erflating verkregfen kunst werken, laan welken steun voorwaarden moeten wprdfen verbondfen aangiaiaadjg, idfei op zijn vroegst tien jjaren na den dood vjan den 'kunstenaar te beslissen, vraag, in welk museum' zulke kunstwerken dan zullen wprden geplaatst. ONDERWIJS. iWjmnaer ten stotfe een #urfel qnb&- De te Vlissingen opgerichte bjf- zondere neutrale school zal 1 Sept. ge opend worden met 170 leerlingen. DG heer P. Tazelaar is tot hpafd benoemd; naast hem zullen vijf leerkrachtten wor den aangesteld. Voor de H. B. S. te Vlissin'gen zijn toegelaten 82 leerlingen zoneter, uiFlS na examen; 26 candidaten werden afge wezen. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Sept. 1921 aafa J. 'Jansma, op zijn ver zoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de R. H. B. S. te Goes. Geslaagd te Utrecht ropr die le helft van he± eerste [gfelcteelte vefeprtsenijkundïig examen Idfe beer J. 'A. dP Wjolï te Kpudar ker ke. Geslaagd vioor het ovei^angsexaimïa v»n ide lste naar de Mftsse van dj* Hoogere Handelsschool I* Dordrecht tfc beer iW; D, Ne«FV(D|jrt ||B| 'ïhGra ven- er. 5 lui. v.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1