No. 102. Woensdag 13 Juli 1031. Jaargang Uit Stad en Provincie. LANDBOUW. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwartaal $en f 2.30; op de buitenwegen om Middelburg, en foor de andere gemeenten p®r post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlissin- gen f 2.30. weekabonnementen in Middelburg 18 sent per week. Advertentlên: 30 ot. p. r«|gei. Inge fjaadea Mededeelingien50 cent per re fe! Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1 7 regels t 2.10, elke regel maei J0 cent. Kleide advertentfên niet groor ter dan vijf regels druiks en waarbij 1 aangegeven, dat zij la deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Adrertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Ad verten tién moeten, willen ze nog 1 ens blad van dien zelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des BATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan gn* Bureau bezorgd zijn. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting' van Dinsdag. Fen opvoering, van de „Hamlet" zonder den Prins v an Denemarken. Een vergafete- dering van de Tweedie Kamer zonder! regeering. Immers idie heeft verzocht die! behandeling! te schorsen van alle onder werpen. waarvoor een of meer "leden van 't kabinet aanwezig! zouden moeten zijn. En (daar het bij wetsvoorstellen door Kamerleden ingediend1 steeds de gewoon te is (niet gfeheel zonder bedenking!) djat ide regfeering haar mond hpudlt, lal heeft zij' te beoordeelen of ze zioo'n initiatief-wet kan en mag; uitvoeren, daardoor was; het i te Idoen. Tegenover de bewering dot er j van Ide Kleppermarsch, maar nu niet door, geen verantwoordelijke regeering is, 'hield het korps ,uit Serooskerke, miaar door de heer Wijnkoop vol, d|at er wel djggelijk een regfeering i s die djkdjen doet, waarvoor zij 'de verantwoordelijkheid» draagt. En de heer Merchant mfeende ook djat dp regfeering 'best in de Kamfer kan komen voor urgente dingen. Het werd "V er worpen met 55 tegen 28 het Middelburgs ch Muziekkorps, waaraan toCh de kinderen uit Serooskerke zullienl deelnemen. Het concert zal te kwart vpoi acht aanvangen. Het geheele in den cata logus afgedrukte programma zal worden! uigevoerd. en dan als extra nummer vlak na het eindigfen der pauze de klepper- stemmen (socialisten en vrijz.-dem.) Enjmarsch. Daarbij konq de extra verlich,- een voorstel Kolthek om nu reeds die iti-jlingi, en wij verwachten idan, ook een terpellatie op iden eersten djag in Sepjteiml-J drukken laatsten avond van dp N.IJ.- ber, nl. 'den 7den te plaatsen, keldjerde T.E.M. In verhand met de morgen te met 60 tegen 23 stemmen. De Kamer is nu tot nadere bijeenroei- ping uiteen. Uit Middelburg. In den Schroeweg is men bezig een sloot te delven. Des nachts hebben onbevoegden de steunplanken wegjgeno- meïi, waardloor de slijk weer in de sloot terug viel en weer opnieuw moest wor den begonnen, hetgeen een groote scha depost is. Gisterenmiddag hebben de oudjes uil hel Oude Mannen- en Vrouwenhuis, daartoe idoor de directie uitgenoodigd, een bezoek gebracht aan Strtengholt's bioscope op de Markt en hebben wer derohi volop genoten van de vertoondfe films Dankbaar voor het genotene keer de zij in het gesticht terug. Het St. Bernulphusgitde zal op 19 en 20 Juli de 48ste gildereis maken met een uitstapje naar Goes, Vlislsingen en Middelburg. De 1ste dag zal Goes en Vlissingeij en de 2de dag Middelburg worden be zocht, o.a. zal dan wprden bezichjtigd de Abdij, de Nieuwe Kerk en het stad huis. Verder zal een autotochtje door 'Walcheren worden gemaakt. In den nacht van Zondag op Maan- gjister ook mogelijk de Kamer te laten f;iag ontmoette een agtent van politie een nnotovi 'Vi/\ rl J r O on r> i ri-» y F TirfnliO Bmnom i praten en beslissen over 't wletje-Bomans, inzake het niet oproepen van de tweede helft der lichting' 1921, hoewel men toch zou zeggen dal de regfeering; djaarbij reden heeft te verklaren of rij 'dat aanvaarden kan. Maar in ieder geval: het wetje kwam! «an de orde en is ten slotte aanjgienot- m'en met 71 tegen 9 stemmen, nl. de heeren Wijk, Rufjgfers, 'de Wilde, van!stal van cen rijwiel liet onderzoek leid Veen, Scheurer, Schouten. Beumter, de Monté Verloren en Colijn. De motieven dier tegenstemmers wer den door den heer Rutgers kort aldus! samengevat: ten eerste is' over het ont werp igleen overleg met die regfejfejring moe gelijk, hetgeen juist bij! dit ontwerp noodi- Szakelijk zpu zijin. Ten tweede lam een beslissing nu praematuur zijn, pmdiat deze regeling gfeen verhand houdt met een defini lieve regeling. Ten derde zou fejajn beslissing nu kuunen praejudiceeren op m;an, die per rijwiel zonder licht reed ea die op zijn waarschuwing niet sjtil hield, de agent wisl den man te pakken en rolde met hem op den grond. Ttegfen den overtreder werd proces verbaal op gemaakt wegens het rijden zonder licht en het niet voldoen aan de vordering van een ambtenaar. Maandag werd kennis gegeven van dief de toll aanhouding' van denzelfden per soon, die ten slbtte bekende het rijwiel te hebben ontvreemd, het werd te Krab- bend'ijke opgespoord en in beslag' geno men o (JltZuï d-B e v e I a u d. De Nederl. schrijft in zijn eerste koiom'men- het volgende entrefilet over het dezer dajgen o-verljeden raadslid fe G p e s, Jan Plazier een definitieve regfeüng. En tfen vierJö „Uiterlijk een onaanzienlijk mannel# - v - -een eenvoudige kruidjemer. En toch een rijn wij niet overtuyd', dlat uitstel van een beslisisinig' «jnmjogelijik is. Die zakelijke verklaring was v,an meer beteekenis 'dan de voorafgaande, uit de réde van den h eer Ter Laan blijkendie kribberigheid van de soc.-dern'ocrajeq die uit weinig verheven politieken wedijver den heer Bomans zijh vlieg'-af-vangerij niet gunnen. De heeren Wi ij n k o o p en K o 1 - thek hadden plezier in het geval, en kwamfen met stekelige opmerkingen, waar door ze ook den heer D u y s in het vuur lokten We zullen dat verdler maar Laten rusten. De zitting' was begonnen met de toe lating van het tweede vrouwelijke lid, n.l. mevrouw J. WestermBn, iaan wie na «floop der zitting in een bijeenkomst van de Vrijheidsbondfractie, bloemen werden geoffreerd na een hartelijk speechje van den voorzitter, mr. Rink. En voorts ging er geruimen tijd weg aan de regeling der werkzaamheden. Fr staat nog genoeg op 't lij'slje, zelfs zeer betanlgrijk werk. Maar men ten er nu niet knee opschieten zonder ministers. Nu zou liet voor de liand' liggen dpjir man, in eigen oimgfeving, zeer gezien, die als oprecht en ootmloetig Christen, niet alleen jaren lang door woord en dfaad het Evangelie verkondigd he'eft, maar ook op politiek gebied, zij het dan in kleinen kring, uitblonk wist te leiden en voor te gaan; die ook, zooals tijdens den oorlog bleek, in zijn betrekking als raadslid, aan onkreukbare eerlijkheid, uit nemend practisch inzicht paarde. Veel heeft in zijn district de C.H. partij aan hem te danken gehad. Hij behoordte tot die Christenen die weinig schijnen, wei nig zeggen en veel doen." 1» Uit Th'olen. Te O ud-Vo s s e m ee r staan een aantal waterleidingen langs de zeedijken bijna zonder water; doo;r afdamtaiing tracht men nog al eens dopr „modderen" paling te vangen. Daar bedoelde leidin gen verhuurd zijn, wfeitlt doior de poli tie hierop toezicht gehpiuden. o Uit Zeeuwseh Vlaanderen W. D. Maandagmorgen kwam J. van Hee te Retranch!ement bij' hiet openen van rijn kippenhok tot de ontdekking dat er acht en twintig kuikens te weinig verwachten drukte zullen ?eker nog' vele 'bewoners vooral in het centrum' der stad het navolgenswaardige voorbeeld ya.n an deren volgen en de vlag uitsteken. D,oor den heer L. F. Groosman alhier is buiten het comité en de jury om aan den heer G. Casetta een goudten medjaille aangeboden, als waardeering voor zijn werk, en de Wijze waarop hij' dit op de tentoon stelling etaleerde. STUKKEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. Ge m'e en tjp 1 ij k studie fonds. Naar aanleiding van een aangenomen vooy&fel-Stavterman om op "de begroe ting 1921 een post uit te trekken van f 100 ten behoeve van een te stich^n ■studie-fonds voor begaafde leerlingen, werden destijds tot leden kier commissie v*oor bijstand van zulk een fonds be noemd de heeren Slaverman, van de Putte en van Hal. Thans stellen B. en W. voor vast te stellen een veeorde ning vpor dit fonds, waarin als doel wlordt genoemd liet vprmen van een fonds om te bekiostigen van de ver dere studie, hetzij geb(eel oif gedeelte lijk, van jongelieden, die dopr hunne bijzondere begaafdheid en eigenschappen boven anderen uitmunten en die niet of niet voldoende lover de noodige geld- middelen beschikken om de aan die studie verbonden kosten te bestrijden. Behalve de f 100, die de gemeente, jaarlijks in Tiet fonds zal storten, zal het gevormd worden door giften van derden. Contract Polder Walcheren. In verband met de voorgenomen op spuiting van gronden aan den Singelweg werd aan het polderb'hestuur van Wal cheren gevraagd vergunning te verlee- nen tot het doen foolzen van' h(et 'overtollige perswater in den pioider, waarbij maatregelen zouden ge troffen worden, dal het zloute water niet verder in den polder dringt, doch dat dit afvloeit naar den Spuiboezem en de Schelde, en tot hjet tijdelijke vervangen van doorlaten in enkele dammen door 'grootere buizen, die desgewenscht zou den kunnen blijven zitten. Onder verschillende Voorwaarden wenscht hiet polderbestuur die vergun ning te verleenen, waaraan B. en W. vo.or stellen te vfoldoen. Achterstallige salarissen. Daar nog steeds niet voior alle betrok kenen overeenstemhiing is verkregen met den minister van onderwijs inzake de jaarwedden van de leeraren ider Han delsschool lover 1919, stellen B. en W. voor al Vast uit te betalen aan hen, Voor wie dit wel liet geval is en wat de overige belreft vpoir het kleinste be drag, hel zij dat dit is tyet standpunt van den Minister of van Burg. en Weth. «TERKNIFUWS, Men meldt ons uit Klooster z a n d e Het erwtenplukken voor de conser- venfabrieken is geëindigd; er is een tame lijk daggeld mede verdiend. De landbouwer heeft een goeden prijs gemaakt. Men verkoopt gaarne dit gewas te velde want men heeft reeds vroeg in hfet jaar een zuiveren akker, en bet strao blijft lifet eigendom van den verkoloper. Op één véld in den Kruispolder waren 126 menschen gelijktijdig aan het trek ken; een mooi en zeldzaam gezicht wjas dat. Uitvoer van varkens De Staatscourant van Dinsdag 12 Juli bevat de bepalingen w. io. varkens kunnen wprden uitgevoerd. Voor Zeeland kan die uitvoer ge schieden te Sluis op den 2en en 4en Dinsdag van elke maand ides vpormiddags te IJzendijke (Veldzicht' op den Isten en 3den Dinsdag van elke maand des voormiddags te Sas van Gent des Vrijdags voor- middags te C1 i n g e (Kapellebrug) op den 2en en 4en Vrijdag van elke maand des Voor middags. handelszaak, in hjoeverre diens bevoegd heid tot lijet aangaan van verbintenissen) beperkt is en voorts in het algemteen het verstrekken van die gegevens omtrent een handelszaak, welke 'hij hfet aangaan Van verbintenissen nuttig kunnen zljjta. In verband hiermede zal met ingang van 15 Juli a.s. ingevolge het bepaaldje !bij' art. 21 der Handelsjregisterwet 1918 door de cpm'missiën bedoeld bij1 artikel 26 der wet op de Kamers van Koophan del 1920 gelegenheid worden gfegfev®^. liet Handelsregister in te zien, bfenev®rw< afschriften van of uittreksels' uit hfetgfeen in het Handelsregister is inge&chjrevten, te bekomen. De inschrijvingten staan, vtoor een ieder, kosteloos ter inzage op de dagen en uren dpor de commissiën voornoemd le be palen. I VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. mee in October verder te gjaan, want j aanwezig waren. Door de huisvrouw en dan zal er toch wel een oplosisisnjg deri00]j andere buren was er eenig gerucht crisis rijn. Maar die maand is reedts. valst- gelegd aan dte Grondwetsherziening, en daarna komen de beg|rootingen. En daarom vroeg! de voorzitter aan de leden om de laatste dalgten van het reces te vergaderen en 7 Sfeptte(mh|ejr wéér bijeen te komen tot 'den derd|en Dinsdagl in |d ie maancf 'd(e nieuwe zitting gfeopend worldt. Bij die besprekingen bleek dat dip heier Zarielhoff (S.D.A.P.) een interpella- gehoord, maar niets kwaads vermioeüend waren ze weer ingeslapen. Uit nader on- ÜerzPek blijkt wel dat er diefstal heeft plaats gehad. Zondag jl. Iieeft ds. G. Laarman zijn intrede gedaan bij de Geref. kerk te S char eridijke, na des morgens te zijn bevestigd door ds. W. Goedhuifs van Haamstede. Zondag 24 Juli zal ds. J. G. Frerichs van Stavoreuken Molkwerum, zijn intrede doen bij de Doopsgezinde gemeente te Aardenburg. G e rel. K e r k. Beroepen te Hasselt ds. J. D. Wielen ga te Anna Jaoobapolder. RECHTZAKEN. DE N. IJ. T. E. M. Het mooie zomerweder zal zeker wel' medewerken aan het drukke bezoek aan de tentoonstelling en gisteren was het tie wilde hiounen over Groenendaal1- er dan ook weer echt (gezellig, er kwamfen zaak. Maar er is gfeen tegeering die dfe 700 personen 'door de controle. Des mid- vrajgien beantwoordt. f'daigs speelae het strijkje van dpn heer Toen ving de heer v. 'R a v e s' t e ij n Calatz, des avonds h et korps uit Koudte- liem een v liejg' af door toch een aanvraagkerke er lustig op los', van een dergelijke interpellalie in te d5fe(-! Voor morgenavond is het oomilé er in nen en de heer W ij n k o o p kwam toen j gle-slaagd een waardig slot voor te be- met een voorstel om Idie reedp dpdfelijk af; reiden en wel een herhaalde uitvoering! Stremsel. De heer De Ruijter de Wildt, directfeur van het Rijkslandbouwproefstation te Goes, schrijft: Het is m'iji gebleken, dat door somtaige stremselfahrikanlen l'les- schen stremsel in den bfandel worden gebracht, voorzien van een strook, waar op op een lof andere wijze wordt vermeld, dal dit stremsel gtecontroleerd is door het Rijkslandhouwproefstation te Goes. Om misverstand te voorkomen, deel ik bij deze mede, dat een dergelijke „con- tröle"-strook geenszins de deugdelijkheid van den inhoud waarborgt, daar mijner zijds noch op de fabricage, noch op de levering „controle" wordt uitgeoefend. Wel worden doior heeren stremselfabri kanten m'ij monsters stremsel voor onder zoek .toegezonden, doch 'noch herkomst, noch bestemming van dat stremsel zijn mij bekend. Het aanwezig zijn van der gelijke stro.oken op de flesschen kan der halve als waarborg van de deugdelijklijeid door mij niet erkend worden. (Alg. Zuiv. BI.) De zaak G rioie ne nd aal. Vrijdag 15 dezer, 's morgens 10 uur, zal vtoor den krijgsraad te 's-Gravenhage de behandeling plaats hebben van de zaak van den principieelen dienstwei geraar Groenendaal. De zitting zal uitsluitend aan dat geval gewijd rijn en de behandeling zal, vol gens beslissing van den president van den krijgsraad, mr. Van Slooten, die dezer dagen van het buitenland is teruggekeerd, evenals met alle dienstweigeraarszaken het geval is, in h|et openhaar plaats heb ben. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHRIJ. De „Ko,smos". Naar de „Tel." bericht, was door iifet (gemeenlandsch bestuur van Gooiland een hypoth|eekleening aangegaan bij' de Ver zekeringsbank „Kosmos" te Zeis,t a 5 o/o. De directie heeft thgms aan Stad en Lande verzocht, met de aflossing te wil len aanvangen en de ren,te tot 5i/2 o/o te willen verhoogen. In de gistermiddag gehouden zeer druk bezochte algtemeene vergadering' van aan deelhouders van dp Verzekeringsbank Kosmos is, naar de N. Crt. vernam, schert- pe critiek geoefend op directeuren en commissarissen, aangezien deze ten vo rige jare van den stand van zaken een ftorisante voorstelling had gegteven, hoe wel toen toch reeds bekend moest wezen dat de overdekking der Duitsche porte feuille voor de bank allernooditoüiglst mloest worden. Commisisarissen verweer den zich met er op te wijzen, dat djgze overdekking hun toen niet bekend was geweest en dat de catastrofe moest wor den geweten aan een tekort aian technisch en commercieel inzicht bij de directeuren. Een verweer, dat vele aand'oelhoudjersl niel wenschten te accepteerfen. De vergadering nam het besluit, de ha- lans en vunst- en verliesrekening- niet goed te keuren en het bestuur geen décharge le verleenen, terwijl be noemd werd een commissie van controle uit de aandeelhouders, waarmede het be stuur van heden af overleg' z)al hebben te ple,gen, aangezien 't best. fep zichzelf geen vertrouwen meer bezit. Dezfe com missie zal worden gepresideerd door mr. G. H. van Bolhuis. In antwoord op desbetreffende vragen werd van 'bestuurswege medegedjeeld, "dat op liet o ogenblik nog niets valt te zeggen met betrekking tot een reconstructie van de bank; deze zal afhankelijk zijn van dje afwikkeling' der Duitsche portefeuille en mede van het lol der maatschappij in Frankrijk en België. De vergadering herbenoemde prof. mr. Suvling aïs m-esiuenpcommissaris, ten einde de afwikkeling' van zaken niel le storen. Inzage handel s-r e g i s t e r. Met de instelling van liet Handels register werd o.a. bedoeld, liet bfelmighfeb- benden mogelijk le malcen op snelle wijze nu vast te stellen, wie aansprakelijk is voor d verbintenissen van een nenaaide Met ingang van 1 October 1921 is aan den inspecteur der posterijen 'en telegrafie te Utrecht, den h(eer D. J. van Dieren, vroeger le Middelburg, op rijn verzoek, als zoodanig eervol ontslag verleend, met 'dankbetuiging voor do dien sten, door hem aan den lande toewezen. (N. Z. Crt.O p— Indische stoomvaartlijnen. Ceres, p. 10 Juli Azören, W.-Indië n. Amsterdam. Prinses Juliana, 10 Juli v. Suez, Am sterdam n. Batavia. Kawi, p. 11 Juli Suez, Batavia n. Rot terdam. Malang, p. 8 Juli Colombo, Java n, Rotterdam. Sindoro, 12 Juli te Rotterdam v. Ba tavia. Ternate, 11 Juli v. Port Said, Belawan n. Rotterdam. Java, p. 8 Juli Ppini de Galle, Am sterdam n. Java. 1 Johan, de Wit, 12 Juli te Genua, Java n. Amsterdam. S t o o m v 9 r tn e a op Nonr »- A m e r i k Botterdam, 12 Juli n.m. v. Rotterdam n.. New York. Rijndam, 12 Juli n.m. 3.30 v. Boulogne wlordt 13 Juli v.m. v. New York te Bot terdam verwacht. ONDERWIJS. Geslaagd voor het viporl. Mach,, di ploma J. C. Louman, leerling van de „De Ruijterschool" te V1 i s s i n g e n. Op de aanbeveling van den Haag- sclien gemeenteraad vjbor een leeraar in de wiskunde aan een H. B. S. met 5 j. cursus is als na 2 geplaatst E. Frenkel, leeraar aan de R. H. B. S. met 5 j. cursus te Goie'is. Met ingang van 1 September a.s. is benoemd tot onderwijzeres aan de nieuw te openen R. K. school te Sluis, mej. Verschore, tb|ans in gelijke betrek king aan de Zusterschool te IJzendijke; en is benoemd tot onderwijzer aan die school, J. Gevaert, tlijans onderwij zer aan de openb. school te Sluis. Overgang R. II. B. S. Middelburg. Van de eerste naar de twee# klasse zijn bevorderd: A. J. Arents, A. M. C. Campert; D. J. Couniou, S. J. Frelier, J. M. Geense. C. M Ghijsen, L. 't Gilde, J. R. Griaoi, A. W. van Ilam, N. H. Louis, A. Nieuwenhuize, J. A. F. de Paauw, A. C. J. Schippers, C. J. Standaert, K. Vaan drager, M. J. de Vries, A. A. J. Warmien|- hoven, Wi. de Bmekert, E. de Br.uijne. A.- Dees, E. Dekker, H. H. F. Fastenau, J. Goedhioed, J. Hagie, J. B. Hanglaricl); P. J. Maas, E. J. E. Meijer, M. J. Schrier, M. S. de Smet_ Afgewezen 8. Van de tweede naar dje derde Jdassfe G. Alberts. L. A. Boucherie, J. Brevet, IW. Elenbaas, A. B. Fret, J. de Graaf. J. Hagfe, E. A. Hubreglse, J. S. Lenselink, M. J. Mullié, M. G. L. Schreuder, J. B(. Schijf, Ly. Wap, A. P. J. Westenhurigter, L. de Zeeuw, El. A. van Eek, P. N. Ha eken berg1, J. M. W. II age, J. P. I. van der Kamp. J. Lombaard, W, Louwerse D. P. Meqter, G. Munnik, H. J. M. le Nobel, F. G. Vaandrager, L. A. Verhulst, A. de Vries, H. J. W. Westenberg), C. de Wolff en I.. M. Wonder;gem_ Afgewezen 4. Van de derde naar de vierde klasse.- J. M. M. den Baars, J. Belderok, P. Ber denis van Berlekom. N. M. Boone, C. J. Bosman, K. W. Dekker, P. Despinois Jo. I. de Does, Mi. II. A. Heijse, Wi. A. ITiiOiolen, H. A. van Luijk, P. IT. H. Meijer. A. C. Mom, J. M. Mullié, W. Ovaa, I. Reijerse, L. A. van Veen, Ge. J. Wentb zel, II. Willemsen, II. A. N. A. vau Adrichem Boogiaert, Wi. A. J. Campert, C. Fret. G. A. Goethals, B. D. de Jager, A. P. van de Kamfer, E. L. Kaïnermans, J. E. ten Klooster, L. A. Maljerts', S. N. Osté, Fr. M. H. Petenneijer, J. P. Rech- slei-ner, M. de Ragt, T. J. Swaters, J. A.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1