VAN DER BRAAF C°. No. 160. 164" Jaargang BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Maandag li Juli 1922 o1 Git Zuïd-Bever|«ndL to AMSTERDAM. ROTTERDAM ?aa oszen isvleed ais list grootste baodeisioformatie'tiareaB, wordt dier dee baidei steeds meer §6' braife paaakt vow bet in~ ctsResFdn ee rogüign van achterstallige eo be twiste vorderingen, Abouoementsprijs per kwartaal geu f 2.30; op de buitenwegen om Middelburg, en •■oor de andere gemeenten per post f 2,50 voor Middelburg en agentschap Vlissin- gen f 2.30. weekabonnementen in Middelburg 18 «ent per week." Advertentlën; 30 at. p. regel. Ing© wenden Mededeelingjen50 cent per re $el. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel moei 80 cent. Kleide advertentlën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij i aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst Worden, 85 cent bij voorujt betaling. Ad rertentiên onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent «tra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentlën moeten, willen ze nog 1 mis blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des gATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan an* Bureau bezorgd rijn. I .in- i -.i VOORKOMING VAN DUBBELE VER ZEKERING. Een wetsjontwerp is bij de Tweede Ka mer ingekomen tot gjoedkeuring van het tusschen Nederland en België gesloten verdrag betreffende ongeva len\Terzeke^ ring. De bedoeling van het verdrag is oiri door een afblakening van de toepasselijke heid van de Nederlandschte en de Belgi sche Ongevallenwet waar 't betreft on dernemingen, die in één der beide be trokken Staten gevestigd, haar bedrijf in beide Staten uitoefenen, de mogelijk heid te vporkioimen, dat dezelfde werklo den verzekerd zijn zoowel krachtens de Belgische, als krachtens de 'Nederland- sche Ongevallenwet en bifgevtolg de werk gevers voor dezelfde werklieden zioowtel krachtens de eene, als krachtens de an dere wet bolt het doen van uitgbvPn gehou den zijn. Daar de Nederlandsche en Belgischie Ongevallenwetgeving sterk uiteenloopCn is in het met België gesloten verdrag hjet territorialiteitsbeginsel aangenomen, be halve ten aanzien van de personen, die ten 4>ieKoeve van een in hfat land hunner woonplaats gevestigde (D|ndernelming in beft andere land werkzaam1 zijn. Mr. J. A. LOEIT, f Zondag is te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd overleden het lid van den Raad' van State mr. J. A. Loeff, oud-ministjer van Justitie in het kabinet-Kuyper van 1901 tot 1905, en oud-Tweede Kamerlid Oi.a. voter 's-Hertogenbosch en Waalwijk.- Mr. NELISjSEN f In den ouderdom van bijna 70 jaar is Zondag te Den Haag overleden de vice-president van den Hoogen Raad, ml'. A. P. L. Nelissen, die van 1908 tot 1910 minister van justitie was in het kabinet- Heemlskerck, doch wegens gezondheids redenen tusschentijds aftpad. het kabelhjuisje van het gemeentelijk etoe- Arisch bedrijf in de Giststraat alhier; een en ander veroorzaakte pook en min der aangename geuren, waaraan door het personeel van het electrisch bedrijf een einde werd gemlaakt. De oorzaak was he denmorgen nog niet bekend. -- Gisterenavond werden door dfe po litie alhie r een tweetal ongeveer 13- jarige knapen aangehouden, die op straat vuurwerk afstaken. Het bleken Duitsche jongens te zijn. Op het politiebureau deel den zij mede door hun vader Nederland te zijn ingezonden omi trachten ig|sld te verdienen. Zij zullen naar hun vader land worden teruggebracht. Het Middelb-Urgsch Muziekkorps geeft Vrijdag a.s. te 8 uur weder een muziekuitvoering op het Molenwater. Bij. kon. besluit is herbenoemd tot plv. lid der Kamer pan toezicht over de notarissen en candidaat-notarissen, geves tigd te Middelburg, P. (van der Brugge, in specteur der registratie en domeinen te Goes, Te Bprssele is Vrijdag 8 Juli een zangdag gehouden. Waar de Volks zangdag dit jaar' niet gehouden wordt, wenschte de 'burgemeester, dajt de s'chjool- jeugd in deze gemeente toch otok dit jaar eens topnen zjop, dat ze zingen kan. Dat die jeugd dat gaarne wilde, heeft ze 'doen blijken en dat zè het o, zjbo hjeer- lijk vond dopr den burgemeester voor haar ijver betoond te worden, is te be grijpen. De belooning bestond 'in een tractatie OP limonade, gebak en reepen jchptcola. Na een smulpartijl in sch|ool marcheerden de kindepen, allen met een 'vlaggetje in de hand, ouder hjet zingen van marschliederen, h|et dorp rond. Vloor de m'uziektent zomgjen alle klassen samen eenige liederen en daarna wepden door tie leerlingen der drie hoogste klassen enkele nummertjes tweestemmig gezon gen. Daarna deden ze zich in schpol weer te goed aan allerlei smakelijks, waarna het kinderkoor jop de muziektent een tiental mooie liederen deed hoeren. s Avonds gaven de zangvereeniging ,,Tot Oefening en Uitspanning" en het fanfare corps „Oefening kweekt Kunst" op beur ten een uitvoering op die tent. Vrijdag was voor de Borsselaars voor jong en oud een prettige dag. Uit Middelburg. Bij Kon. besluit is benoemd tot ont vanger der invoerrechten en van den ac cijns op de suiker te Roosendaal, de heer C, P. A. Pouleijn, te Baarle-Nassau, vroe ger alhier woonachtig. De Nijtem is Zaterdag bezöcht dopr 2356 betalende personen. Plaatsglebrek noodzaakt ions de verdere bespreking tot iejen volgend nummer uit te stellen, Te Klundert is in den ouderdom van 89 jaar overleden de heer P. Ver wer, oud-bode van de arr.-rechtbank te Middelburg. De loodgietersgezellen hier te stede hebben hjeden het werk gestaakt. .Onder het in April (beëindigde en niet ve|r- nieuwde collect, contract was hier 't uur loon gestegen tot 69 cent. Daarna werd/en pogingen gedaan tot individueel© cóm It ra eten. Door de patroons is een verboor ging: ingevoerd van 3 cent, en volgens dit tarief van 72 ceoft is Zaterdag de eersfte uitbetaling geschied. De gezellen eischen editor 85 «rent, benevens vacantie- en ziekteg©lden, hebben heden het werk neergelegd. Be halve 11 gezellen zijn ook de adspirant-le- den (die beneden 18 jaar) niet op helt werk gekomen. Hedenmlorgen bleek, dat een storing was ontstaan in de hoogspanningszijde in mënd voorzitter, doordat de nieuwbeH noemde voorzitter J. Oudesiuis J.Nz. wegens familieaangelegenheden nog niet in functie kon treden. Onder de verschillende ingekloimBn stukken was een stuk van Ged. Staten waarin dat college meedeelde, dat zij het besluit van den dijkraad der vorige vergadering, waarin de dijkraad het sa laris van den Waterblouwk. ambtenaar op f 2400 had gesteld, niet goedkeurde om dat het in strijd was met hun circulaire van 11 Maart jl., volgens welke circulaire dat salaris f 2200 mioicht zijn. Over de- onthouding dier goedkeuring was de dijk raad niet gesticht. Vóór een besluit te nemén om het salaris op f 2200 te 'be palen zal een schrijven aan Ged. Staten gericht worden mtet verzoek de Itoelichj tinjgen tot de afwijking van genoemde circulaire nog eens ernstig te herzien en machtiging te verleenen hjet salaris op f 2400 te stellen voor den tegen woor- disen titularis. Het d'ijkgeschot werd thjans vastgesteld voor 1921/22 lop f 23792.(28. i Op verzoek van het waterschpp (Bin- nenbeheer) werd goedgunstig besclijkt om! van de verplichte f 492.— over 1920/22 f 278 minder aan de waterkeering uit te keeren met het oog op de duurdere uit voering der werken in het Waterschap. Namens den dijkraad zal aan den afge treden voorzitter der waterkeering, de heer Ctyr. Hartog, een schrijven van dank betuiging worden gericht vo|or de goede diensten als voorzitter aan de water keering bewezen en de genoeglijke sa menwerking met den dijkraad. het adres (bedofelde werkleloozen. Uit Zeeuwsch Vlaanderen W. D. Vrijdagavond hield de volksbibliof theek Ie Sc hoon dijk'te hare jaarver gadering, die buiten hfet bestuur, door jgeen enkel lid noch begunstiger werd bezocht. Aangezien slechts één lid heeft 1)6- dankt, moeit het bestuur hiel er voor hioiu- den, dat. het de zaken goed beheert. Uit de rekening van djen penningjmees-. ter bleek ,dlat is ontvanfgen aan leesgeld f 29.57. Het aantal catalogussen bracht op f 11.25, terwijl daarvoor f 40 was uitgegeven. De rekening sloot mJet een saldo van f 38.29®. Besloten werd tot aankoop van nieuwe lectuur. Het aftredend bestuurslid M. A. Blei- ker werd herko2ien. der verschillende werken worden uitge voerd o. a. doortrekken van de Rimme- landstraat, waardoor alsdan verschillende werketoozen geholpen kunnen worden. Eveneens diat (geen (termen kunnen wor den gevonden tojt hjet treffen van een het adres bedoeldje werkloozen. SPORT. Zondagnamiddag is te 'Ivruinin- g e n met het Zwemmen in den Sch|elp- hoek aan den Westerse)ijeldedijk een jon gen van ongeveer 16 jaar verdronken. Da delijk toegeschoten hjplp mjoicht niet meer baten om den reeds gezonkene van d®iï dood te redden. o Uit Noor ü-B o v e 1 a n d. Begunstigd door fraai zloimerweer is Zaterdag 8 Juli de eerste Nioord-Bevet- landsche Landdag gehjbuden ter bevor dering van de geestelijke belangen onzer militairen. Deeze dag is gehouden te Kortgene op de weide van den heer Joh. Wiskerke aan den Prinsendijk. De bijeenkomst werd geopend door ds. H. L. A. Feykes, die na het uitspreken van een gebed het woord gaf aan ds. H. Ruys van Dugteren, legerpredikant. Deze spreker had tot onderwerp: „Minister- werk". Hij sprak niet over de ministers, maar gal' aan het woord minister de be- teekenis van dienaar of knecht. Met „mi- nisterwerk" spoorde hij de hjoorders aan om alle krachten 'te geven aan de gods dienstige belangen der militairen. De heer A. Kloeke, kapitein der infan terie had tot onderwerp: „Het Kazerne- kwaad.". Deze spreker schilderde de vjoor- oordeelen tegen liet kazernelèvep en verklaarde dat voor ernstig willenden het leven niet zoo kwaad was. De heer Kuipers, agent van den Ned. Mil. bond, sprak over: „Strijd en Zege Hij behandelde de strijd en m|oeite, die het gekost bjeeft om de Tehuizen Moor Mi litairen gesticht te krijgen. Als laatste spreker trad lop dis!. H. Jans sen, legerpredikant in algemeene'n dienst met het onderwerp: „Voiorh|een en Thans". Hij sctyetste het grioote verschil 'jtusschen hjet leven voor de christelijke militairen van vroeger en tegenwoordig. Hierna werd het sloitwtolorti uitgespro ken door ds. van 'der Linde van Wisse' kerke. Uit Th'olen. Alle ambtenaren op hJet eiland Tho- len in dienst vian rijk, provincie en ge meenten zijh door «te heeren Huvers en De Wilde te St. Maartensdijk en Laban te Tholen uitgenoodigd tjojt bet bijwonen eener Vergadering in St. Maartensdijk top 23 Juli a.s. ter bespreking der belangen van de ambtenaren in vferband met den standpltaatsaftrek, welke thans bij Melen en in het vervolg bij allen toegepast wordt. De dijkraad van het calamiteuze wa terschap S che rp e n i sse vergaderde 8 Juli j.l. onder voiorzitlerschap van hjet bestuurslid P. Noordljke Cz. ais waarne- STIJKKEN GEMEENTERAAD GOES P r ij s be p a 1 i ag van gronden Ingevolge besluit van 2 Oct. 1919 mo|e- tea worden herzien de daarbij vastgestel de prijzen vjan de gem. bouwterreinen. B. en W., de oom1, vl. fin. en de com. van het grondbedrijf stellen voor den tegen- woordigen prijs te handhaven. Belast, ge br u i k 0;p en b. ge- meentegrohd. Art. 1 van de vepord. regelende de heffing eener plaatselijke belasting op het gebruik Van openbaren gemeentegrond boat geen bepaling krachtens welk een recht kan worden gehjeven wegens heft houden vian openb. verkoppingjen en het noen Van uitsltallinjgen op de openb. straat. De vraagl is bij B. en W. naar vo ren getreden mede in verband met span nen over de straat van de reclamedoeken tijdens de gehouden missieweek, om daar van belasting te heffen. B. en W. stellen daarom voor de verordening in dien zin aan te vullen. Verbod drankverkoop. Hel bestuur der anti-rev. kiesvereeni- Iging „Nederland en Oranje" had verzocht geen afzonderlijk staangjeld meer te hef fen voor de Toondagpn, en althans voor die dagen verbindend te verklaren heit verbod tot verkoop van sterkten drank in het klein. Naar aanleiding hiervan merken B. en W. op, dat een z.g. drooglegging weinig succes oplevert, daar de verkoop van sterken drank in de aangrenzende gte meenten gewo-on doforgjaat. Het onderzoek onder de aangrenzende gemeenten om-j trent een tapvferbod heeft gieen resultaat opgeleverd. Die gemeenten wensehén geen tap verbod. B. en W. stellen daarom voor een nieuw voorstel daaraan te lcnoo pen n.l. ziooals reeds in sommige gemeen ten geschiedt, diat )<et aan vergunninghou ders verboden is, gelagen te zetten aan babitueele dronkaards, wier namen door den burgemeester worden opgegeven. Op grond van een en andjer stellen B. en W voor de verordening op dte tapperijen te wijzigingen. Gasfabriek. De balans en verlies- en winstrekening der gemeente gasfabriek over 1920 slui ten mei een verliessaldo v,an f 15868.961/2 Werkverschaffing, Verzoek van het bestuur der Neder landsche verejeniging' van fabrieksarbei beiders om over te gjaaa tot werkver schaffing aan „uitgetrokken" werkloozte leden dier vjfereeniging' of wel voor hen een steunregeling te treffen. B. en W. merken hierbij op dat er momenteel jgeen productieve werkver sdhsffinlg is. In het a. s'. najaar zullen we Zwemwedstrijd en een jubile um meester v. d. Sta al. Begunstigd door een ideaal weer voor een waterfeest, hebben Zaterdag in heft Kaïlaal bij de Zwemschool alhier, die zwemwedstrijden plaafts gehad, die op initiatief van de zwemschool door „Luc- tor el Emergo" waren georganiseerd led eere van het zilveren jubileum van zwem meester Van der Staal. Het zag er fefestelijk uit. Reeds aan den Kanaal weg wapper djen vlaggen vaii de. loodsen van de Zeeuwsche kolenMij.; hel bad zelf, was met groen en vLagj- gen opgtevroolijkt, en verder zorgden hej publiek, voor een fleurige aankleedingj vian den dijk, terwijl op het water ver- ioheidene bootjes het tafereel verlevn- digden. Aan het Muziekgezelschap „Exel- sior" was opgedragen voor. de muzikale Aanvulling te zorgen. Precies te hjalf twee verschenen de deelneemsters aan hpt eerste nummjpr, 50 M. schoolslag, zwemmen voor meisL j e s aan Iden den stort en stakten even lat ter af. De uitslag- was diat Cath. van dter Stajal en A. Agelink vian Rentergjem beiden 474/5 sec. maakten, no kampen werden ide eerste en tweede prijs: in genopmdtc volgloide behpald; derde was Alie Meins^ mO in 1 to1. 44/6 sec., vieide Fridia Grpe- newegèn in lm. 9 sec. Na de meisjes kwamen de j o 11 g e n s zich over- 'denzelfden afstand^ meten; er, waren (kranen van zwemmers bij. De uil- fslflg Was, (diat H. Bosman in 46% sec. ejepst aankjopiende werd, G. Munnik in 473/s' sec. tweede, L. Boudherie in 48% sec, 'derde; J. Ta venier in 50% sec. viertje en! P. Meijer in 50% sec. vijfde prijsWinneh. Het derde numimer was 50 M. vrije lag voor dames, die in «ten tijd, welke gemaakt werd', niet beh(Oefden on der te dloen voor dje jongens; en aan de nheisjes nog' een gloed voorbeeld gaven, Numtaer 1 was mejuffrouw D. J. de Vries in 46% sec., waardoor rij behaalde de zilveren médaille, aangeboden door vice-admiraal H. W. G. van Bleijswijkl Ris; tweede aankomende was ïnej. J. H. van Haarst, idie 50% «Cc. lover dten afstandl deed, en daarmede verwierf de zilverfijn medaille, aangeboden door den lreer Wi de Groaf, voorzitter van hjet gfiwest Zee land van biet Kon. Nederl. Gymn. ver bond. moar tevens den extra-prijs, aan geboden door den heer L. Wesselo, Voor die dame, dae 'den motoisten slagl hg.d. De dterde prijs, een bronzen medaille1,: aangeboden dioor den heer J. H. L, Brokmeijfer. werd behaald dtgor mejuffr. van OckenbUrg te Vlissingen in 50% sec. Er werd nu van de 50 Meter baan af gestapt en kwam de 100 Meter baan aan de beurt en djat wel voor h e eren vrijfi! slag. Op alle mogelijke manieren trach ten de deelnemers het water te door klieven en het gelukte den heer B. Un- ger uit Zierikzee het vlugst, namelijk in 1 m. 34% sec_, hij was dus dten eersten prijswinner en' won een verg. zilv pted., aangeboden dloor het bestuur der Zwem school; tweedè aankomende was D. d|S Vries in lm. 37a/5 secwaardoor hij de verg. zilveren medaille kreeg, aangtebaj- den dloor mr. J. A. Fokker; terwijl J. A. van Puffelen in 1 m. 383/5 sec. den djer- den prijs behaalde, namelijk een zilveren med., .aangeb oden Idjoor den (geer D. Kou semaker. Aan dezen'wedstrijd; was verbonden bet zwemmen met schoolslag; om dien zilve ren wisselbeker, die in September 1919 werd gehaald 'door den heer P. H. van der "Wéel Jr., in lm; 46 stee. Deze ver beterde den tijd en deed er nu 1 mi 42 sec. over; hij bleef eigenaar van dert beker, -die drie maal móet wordjen gie- wonneJ), en -clan nogl achtereen, omf blij vend eigendiom te zijd. Na al deze meer serieuze nummers, kwam er een met voor het publiek vroo- lijker karakter, namelijk het popduiken. Toen popduiken waarbij niet uit sluitend op den t ijd gelet werd, maar ook op de wijze van boven brengen van die pop, waarvoor punten werden toegekend. Het resultaat was, dat de eerste prijs een zilv. med aangeboden dpor de firma Overbeeke en Hoefnagels, werd behaald door den heer F. Scherdpr in 17% stee. en miet 30 punttende tweede prijs zilv med. aangeboden door den heer M. A van der Leij'é. door dien heer J. F. van der Klauw in 20 sec. en met 30 punten de derde prijs, bronzen medaille, aan geboden dioor 'djen heer W:. Barends, door den heer D. de Vries in 17 sec. met 241/2 punten; vierde prijs, bronzen med. van de vereeniging zelve, door djen heer H K. de Graaf in 18% sec. met 21 punten! Een uit sportief oogpunt steeds in,je resisant nummter was het 50 M. r u (In#z. Mod.) z w em men voor heeren, waarbij het blijkbaar niet zoo heel makkelijk was in eigten baan te blijven. Het gevolg hier van was Hat dte 3toer F. Schender mtet 43%' sec. den eersten prijs, zilv medaille, aan geboden door gebr. Kaan, verwief; ter wijl de heer P, H. vjam der Weel, die in 423/5 sme. «an was wegens het hinderen van den heer Scherder, numtaer twee webd igteplaatst en daardoor verwierf dé zilv. med aangeboden door den heer jhr. A. E. B-oddaert. De derde aankomen de was dp lieer J. F. van djer Klauw, die daardoor in het 'bezit kwam- van Idle bron zen med., aangtebioden door den heer G. W. den Boer. Van meter vroolijken aard waren weel de beide volgend© nummers en wel het eierlepelz wemmen voor meisjes en het b ordje.sftappen voor jongens'. Bij de meisjes' waren dè gelukkige prijj-s winsters': D. van Overbeeke, 'die in 403/5' sec. aan het vlot was en twee keer hét ei had laten tallen, tweede H. Fokker, die wel in 38% sec .teruig was maar 5 maal liet vallen; derdte E. van Meeren- 'donk met 39% sec. en 4 maal vallen en vierde T. Fokker met 49 stee. en 3 maal vallen. De jongens haddten zes' prijizen te ver- deelen; zij werden behaald; door A. de Vries' in 21% stee.; J_ Lorier in 22% steel; B. Boasson in 25% sec.; B. Netelenbos en H. Marcusse, beiden in 26 sec. en W'. de Bruin in 26% stee. Een stoeds op pragratama's van zwem wedstrijden paradeerend nuïntaer is iook het estafette zwemlmen en waar 'hierbij uetialve vlug' zwetanten nog kbmti Igloede keuze van de ploegen, vlug ovterj- nemten van de beurt enz., heeft het wei- der een aantrekkelijkheid] op zich zelf. Die beteren, 'die deelnamen, moesten 200 ter per ploeg zwemmen, d.Us ieder 50 M., ter, de dames waren er met 25 M. af, of per ploejg' 100 Metter. De ih e r e n p 1 o e g|, die dén eter sKéfti prijs, 4 zilv. medjailies,, aanigtelwdten dpor het bestuur dér BadI- en Z we min ri ch ting; wton, bestond uit dte -heeren J. A. \san Puffeton, H. K dè Graaf, D'. «Je Vries en F. Scherder, allen te Middelburg; die 3 m. 4% sec. maak'tte1. De tweede plóegj, die de 4 bronzen mecjaiHes aangeboden door mr, J. A«iriaanse, behaald©bestond uit de Itoeren J. GrüscWkte, P. GrüsChf- ke ,J. Domini siste en J. Tromp te VlissinL gen met 3 m'. 26 sec en de dferd© ploeg, Öie de bronzen hiedaillès van het ixistuur van ,,L. et E" won, uit de heeren D. J. Dronkers, K. Hubrtegtse en M. Munnik, allen Middelburg; in 3m. 27% sec. Van dte d a m' s behaalden de 4 zilv. broches-medailles van Han,delsl)elang| D. J. 'die Vries; Ch. v. d. Staal, J. H. van Haarst en A. Wfisseto in 1 m'. 47t% sec., en den wjapenbhoches v)an den heer J. C. Blaupiot ten Gate de dames E. Spaan, I. Blonde, J. van f) eken burg en G. van den Brouckte, allen te VKstsingen in 1 m. 55 stee. Na die serieuse nummers volgden eeni ge van vroolijken aard. In het eerste, touwtrekken, zit echter nog een stevig sportelement. En het was zeker merkwaardig, dat een zes tal oudere, zelfs kaalhoofdige, zwem mers dit numtaer opendiendrie aan drie aan weerszijde van een balk, ieder met een touw om den hals. Onder veel ge juich van het publiek won ten slotte de ploeg van de hieeren G. W. den Boer, J. van de Putte en L. "Wesselo. Van de jongeren won de ploeg van dB heeren P. J. Dmnklers, Scherder j.r, en Jj. F. v. d. Klauwt Toen volgldte een pantotaine, waar van de opzet goed gjevonden was dioor de invoering van eten walviseh die statig kwam aanzwemmen, om de vjerschillen- de deeiujemers op te slokken, en diank 2% een braakmiddel latter weer uit te spu-' wen. Maai' bij dit nummer werd ter dlege merkbaar, wat ook bij de andere nutaL mers reeds 'gecoTistafeerd kon worden, n.l. 'dat er bij de voorbereiding te wei nig Aandacht was besteed aan het vlug afïóopen. Het duurde t<e lanjg, er ging te veel tijd voorbij waarin het publiek niels te zien kreeg. Daardoor slonk hef publiek gaandeweg'. En dat was nifejt nóodig geweest. En bovtendien rerdienjf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1