Ko. Ï58. BIN WE WL A WD. Pit Stad en Proyincie i r Vrijdag 8 Juli i92t - tt»4® Jaargang Abonnementsprijs per kw*rt*al |en t 2.30; op de buitenwegen om Middelburg, en roor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en «gentschap Vlissin- gen f 2.30. weekabonnementen in Middelburg 18 geut per week. Advertentiên: 30 ot p. regpi, Inge Boaden Mededeel togen; 50 cant per re gpl Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel m*ei B0 cent. Kleine advertentfên niet groe ier dan vijf regels druiks en waarbij i aangegeven, dat zij to deze rubriek; moa Den geplaatst-worden, 85 cent bij vooruit betaling. Ad fertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent Bxtra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiên moeten, willen ze nog 1 nas blad van dienzelfdea dag wonden •pigenomen, uiterlijk 12 UUR en des EATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan »n* Bureau bezorgd zijn. HE VERKEERDE MANIER? Aan de N. Crt. kwam ter oore iets over een circulaire van een der hoogere leger- jautoriteiten, dite den indruk maakt, dat' vian het laadstormkamp te Laden een soort gevangenisje zou werden gemaalgt. Den jongelui wordt het bezoeken van de plaats, waar ook sterke drank vjerkoclit wordt, verboden. Vjerboden wordjt hun het beziopk van kermissen in naburige plaatsen, en patrouilles onder bevel van officieren znlljen voor de uitvoering van Ideze verbodsbepalingen zorg dragen. Ver lot niaar Laren, Hilversum en Amersfoort zal alleen wordpn verleend, indien d|e. Ouders daar wonen. Ovpr het algemeen mag geen vferliof worden verleend, dan,- Baar de woonplaats van ouders of voog den, ook al zouden dje ouders het tegen deel uitdrukkelijk wenschen! Het blad begrijpt zeer wel, dat deze maatregelen bedoeld zijn om ouders pf voogden gerust te stellen omftrent de ge varen, die hun jongen in het kamp kun oen bedreigen, maar betwijfelt toch zeer sterk of dezp tegemoetkoming aan een zeer b|epaalde mentaliteit die leeft bij; het is verboden, wel ten goede zal komen aan den lust der jomglelui, om bij den landstorm dienst te nemen. De opmerking vian het blad is verklaar baar. Maar aan den anderjen kant hebben wij nog in onze herinnering geruchten over allesbehalve ordelijke toestanden die ge constateerd zoucfen zijn bij een vorig landstormkamp, we mgenen ergens op de iVeiuwe. Als 't waar is wat boen verteld werd is het ook verklaarbaar dlat de militaire overheid nu bedacht is geweest op stren gere maatregelen. Het heeft er echter wel wat van af of slie militaire ovferheid nu weer tè ver is doorgeslagen in haar ijver, en vergeten heeft dat die landstormkampen aantrek kelijk moeten blijven, willen ze populaii worden. PETROLEUM CONCESSIE VOOR GEHEEL NED. INDIË? Zooals we gemeld hebben kwam de heer D. van Hinloopen Labbertoai in zijin! ingezonden stuk in de N. R. Crt. tot de conclusie dat wanneer het verzoek der Kpninklijke (om met de Indische Re geering een overeenkomst tot „opsporing), van aardolie in geheel Ned.-Indië te m!o- gpn sluiten) wordt ingewilligd, zij daar mede zich het monopolie van olieoon- cessies in geheel Ned.-Indië verzekerd hebben. In datzelfde blad wordt nu door Ir. J, Frijling opgemerkt dat de heer van Hin loopen Labberbon deze conclusie baseert op art. 28 van de Indische mijnwet, welke luidt; „de ontdekker, houder van een ver gunning tot opsporing krijgt recht opi con cessie tot ontginning van de ontdekté delfstof." Mhar ten onrechte. Het genoemde ar tikel toch stamt uit de Mijnwet van 1899 en had toen bjet oog op de onbeperkte „vergunningen tot opsporing" welke thanh niet meer worden verleend. De wetswij ziging van 1918 heeft hier een eind aan gemaakt. Wèl wtorden nog vergunningen tof opsparing van ertsen ,goud en diaman ten verleend, doch kolen, olie en jodiuïii zijn uitdrukkelijk van die éergunningei» buitengesloten. Echter hjceft de wetgever de gelegen beid opengesteld dat voor dusdanige op sporing de hulp van personen of vennoot schappen wordt aanvaard, met welke dan opsporingsotvereenkomisten kunnen wor den afgesloten. NEDERLAND EN BELGIË. Diplom a's. - Naai' de Nieuwe Ct. verneemt, heeft (de Belgische regeering aan onze regieé1- ring een voorstel gedaan tjo,t wederzijd- sche erkenning van diploma's. I Rede-de Brouck[ère. Als een nawerking van de onlangs gehouden conferentie te Brussel van Néderlandsche en Belgisch^ socialisten heeft gisteravond het Belgische soc. Ka merlid De Brouckère volar de afd. Am sterdam der S. D. A. P. een rede ge houden. Hij achtte de kwestie van de Wielingen 'echter te eenvoudig om' er een hjeele rede aan te wijden. Hij sprak daarom' Over de arbeidersbeweging in België. Alleen aan 't slot roerde hij de Ned.—Bel gische verhjbudingen aan. Hij' zei dat in de Wielingenkwestie arbitrage een op lossing zou kunnen brengen^ inaar nog be ter was het, als de Vlolkenbtond, waarvan de Weide landen lid zïjn, <ie kwestie regelt. Van veel belang is het vraagstuk niet het gaat slechts om' enkele vier kante, meiers ziout water, maar een op lossing moet komen. COMMUNISTISCHE RUZIE. We hebben er wel eens meer voor ge. •waarschuwd de communisten niet alls, één aangesloten groep aan te zien. Het ver loop van een vergadering te Amsterdam van l Agitatie-komité ter invrijheidstel ling van Groenenidiaal gieeft weer een mooi voorbeeld van die verdeeldheid!, Dit comité bestaande uit de Komm. Partij, I. A. M. V., Fed. van Soc. Anar chisten, Rev. Vrouwenbond, Bond van Rel. Anarcho-koinmuni s tenSajof Soc, Partij ,en Zaaier had te Amsterdam een vergadering belegd. Toen de derde spreker aan het woord was, en dat gebruikte om1 een com munistische propagandarede te houden, ontstond een ontzaglijk en lang ru moer dal eindigde toen de heil! de" aanwezigen uit protest weg trok. RECLAME DER S. S. VOOR ZEEBRUG" GE—HARWICH? De Tel. schrijft. Onze lezers zullen zich ongetwij feld de klachten herinneren die zioowOl in de Kamer als in de pers zijn verno men over de wijze waarop de directie der Nederlandsche Spoorwegen den spoorwegdienst jap Vlislsjngen heeft .ge regeld; deze regeling toch schaadt de belangen der Stoomvaartmaatschappij! „Zeeland", de bekende route van Vlis- singen naai- Engeland in ernstige mate. Nu is eenige dagen geleden een nieuwe verbinding tusschen Engeland en het vasteland van Europa in hjet leven geroepen en wel via Harwich en Zee- brugge. Deze dienst zal natuurlijk de con currentie met de „Zeeland" doen toene men. En nu moeten wij bet verrassende feit oo-nstateeren dat blijkbaar de Ned. Spoorwegen hun Anti-,,Zeeland" politiek blijven voortzetten. Voor |ons ligt n.l. de Frankfurter "Zei- tung van 5 Juli, tweede ochtendblad no. 490, waarin een advertentie voorkomt van den nieuwen "dienst Zeebrugge— Harwich. Aan het slot van 'deze advertentie lezen wij: „Verdere inlichtingen verstrekt h|et Verkeersbureau der Neder 1. spoorwegen te Keulen, Diomhof 14." Verder commentaar overbodig! UIT OOSfP-INDIË. Het onlwerp-Vlootwet in den Volksraiad. De Volksraad is begonnen met de openbare behandeling van hiet ontwerp- Vlootwet. De heer Koesoem» Joedo Soemiodo verklaarde, dat zoolang een doeltreffen de regeling van de internationale bewa pening geen feit is, iedere staat zorgen mioel voor een verdediging van eigen land. Inzake de vlootpolitiek is reeds te lang een beschouwend standpunt ingenomen. Spr. iucht toe, dal de regeering thans eindelijk begrepen heeft, dat de verde diging van Indië noodzakelijk is. Tot spre kers groote voldoening is nu een stelsel van verdediging beraamd, waarbij! het mogelijk is met de beschikbare middelen; een weerwacht te scheppen, voldoende sterk om een bedreiging be vormen voor een aanval en om te waken tegen >chen ding van de neutraliteit. Spr. gaat volkomen met de voorstel len accoord. Mjocht zelfs een motie Wor den ingediend, die aandringt op veel spoediger aanbouw van de vloot, dan zal liij die steunen. De kosten en oppfferingén zullen aanzienlijk zïjn, doch spr. flee It volkomen het standpunt van de regeer ing| dat de ontwikkeling en bloei van Ned.- Indië bevorderd en verzekerd zullen wor den door verwezenlijking van de vloot plannen. (Bewijzen van instemming.) De heer Aay is als pacifist tegen de voorstellen. De heer Bergmeyer meent, dat alle partijen in Indië de plannen met voldoe ning moeten begroeten. Immers zoowel de Sarekat Islam als de Najt. Indische partij verklaarden zich voor een goede verdediging van Indië, Het rapport van de defensie-commissie ademt een fris- schen geest en redt Indië uit de onzeker heid en de weerliooshpid. De 'voorstellen staan in het teeken van; „Bidt G,od, maar houdt, uw kruit dropg" en; „Bidt en werkt". Mandagie dringt er op aan, niet te veel te rekenen op de resultaten van den Volkenbond en juicht de voorstellen toe. Soetatmio wijst Op het belang van bet inlandsche volk, te weten door welke hand dit volk wordt geregeerd. De ur gentie van de verdediging van ïndië ont kent niemand, dp.eh deze verdediging is wellicht een grooter belang voor Holland dan voor Indië. Spreker vraagt; Wie waarborgt ons, dat een vergroot leger, en een vergroote vloot niet de middélen) 'zullen zijn, om' het inlandsch'e volk ten eeuwige dagen te overheerscfién? Spr. vertrouwt echter de regeering ®n zal zijn stem aan de voorslellen geven. De heer Kerkkamp zégt; Indië moet ten behoeve van de defensie oinnens twaalf jaar betalen f 222 millioen. Een vergelijking met hebgeen Nederland be taalt voor de defensie van Nederland plus die van Indië valt zeer ten gunste van Nederland uit. Spr. vreest financieele, overbelasting en dient een motie in, waar bij de wenschelijkhéid wordt uitgesproken van gelijke kostenverdeeling tusschen Ne derland en Indië. Uit Middelburg. Door de politie is aangehouden een ivnouw uit Serooskerke, die werkend bij een familie te Middelburg zich daar aan diefstal van eien vrij belangrijk bedrag aan geld heeft schuldig' gé maakt. De vrouw bekende haar schuld. o Uit Vlissinge-n. Ter bevordering van het veilig ver keer te Vlisstolgen, wegens de kermis, zak de elect, tram van af Woensdag 13 Juli tot en met Woensdag! 27 Juli, voor wat den dienst stadrStation betreft, niet verder, rijden dan het Betje Wolffplein. -o Uit Z ee u ws ch-Nl a a nd e r e n O. D Woensdagavond werd te Axel in het Beursgebouw de jaarvergadering ge houden v,an de vereenigjng „Het Groe ne Kruis. "In zijn openingswoord drukte de voorzitter den ledpnv die g|ebruik maak ten van 'de verplegjingsartikelen, op het hart, deze steedis op tijd; en behoorlijk gereinigd, terug te bezorgen. Uit het jaarverslag bleek, dat dé 'vereeniging het afgélopjren jaar sterk in ledental is toege nomen dit was gestegen van 525 tot ruim 750. Het verpleigjngsmateriaal was ook aanmerkelijk uitgebreid; o. a. wa ren aangeschaft een ijskist, 7 ledikanten, 7 kapokmatrassen enz. Het afgeloopen jaar waren uitgeleend 264 artikelen en van de oprichting af ruim' 1200 artike len. Door de wijkverpleegster waren de laatste 9 maanden 1354 ziekenbezoeken afgelegd. De inkomsten over het afgelopr pen vereenig'ingsjaar bedroegen f 2716,9 7, de uitgaven f 2433,70, al zoo een batig] slot van f 283,27. De contributie der le den 'bedroeg' f 1529.25. De subsidje van de gemeente was f 1000. Als bestuurslid! werd herkozen de heer L. P. Bakker. ot W a t e r s c hap s b e n o e m i n g n. Bij kon. besluit zijn benoemd tot dijk graaf van den Melopolder J. A. Verhae- gen, le Graauw; tot gjezworene van den K.onin|gin Emmiapolder J. F. van Gassen te C1 i n g ein hiet bestuur van den Van Citterspolder tot dijkgraaf H. ran 't West einde te 's H.-Arendskerlce en tot plaatsvervangend dijkgraaf J. van de Vel de te Borssélen; tot lid vhn het be stuur der waterkeering van het ealami- teuzen waterschap Bruinisse J. C. Bolier te Bruinisse. DE N. IJ, T. E. M. Als wij ons weder neerzetten voor een artikel over hetgeen dezer dagen bij ieder op de lippen komt, namelijk over de N.IJ.T.E.M., dan willen wij eerst mede- deelen, dat ook de verzameling schilde rijen zich in een druk bezoek mag ver beugen en dat die dajar geëxposeerde stek ken vermeerderd zijn met enkele doek jes v'an den kunstschilder Van Dijck uit Veere, die den taatsten tijd meer- malén met succes expoiseerde en oiok nu reeds een werk. verkocht. Men ver- gele niet bij een bezoek aan het Schuttersbjóf, wanneer dit voor 6 uur is tevens deze schilderijen in oocen schouw te gaan nemen. Gaande naar hel Kunstmuseum passeert men een paar standen die door hunne ligging wel wat stiefmjoejclerlijk met bezoekers worden bedeeld en toch pok ten volle belang stelling verdienen. Wij bedoelen den stand van den hfeer Adr. Ct van de Kamer, die met vaten bier flesschen spuit water enz. een zeer bezienswaardige eta lage méakte en dan ook voor een bekro ning in aanmérking kwam. "Wilt gij U van de goede kwaliteit zijner waren over tuigen, hij zal U gaarne een proefje laten nemen. Eveneens bekroond is de volgende stand ,die van den lieer Sluis uil Weesper- karspel. die om de goede kwaliteit van zijn kippenochtendvoeder en andere voeders vopr pluimvee te bewijzen een viertal rennen met een kloek met kui kens inzond ,de kleine krioelende, bij hun mtoeder schuilplaats zoekende kui kens zijn een lust v|§ór 'de loogen, het zijn pracht exemplaren. Een aardige étalage op den achtergrond van den stand vol tooit het geheel. Hel agentschap voor Middelburg is gevestigd bij den heer van Sluijs in den Rooden Toren. Voor weder naar de zaal terug te keeren en onze wandeling van gisteren voort le zetten passeeren wij den stand van de firma Flick, 'die zijn verschillen de talrijke soorten van chocolade enz. op keurige wijze etaleert, de kwaliteit wordt zeer geroemd en dat verdient zij' zeker ten volle. De heer van der Peijl uit Souburg plaatste aan de andere zijde der deur een kleineren stand, die eent toko vormt, daar er tal van artikelen gfeëtaleerdl en te koop zijn. Het is gisteren den geheelen dag1 ver- blazend druk geweest op de tentoon stelling. Voor 6 uur waren reeds 1637 betalende de controle gepasseerd en dës avonds kwamen er nog 1196 bij, zioodat een totaal werd bereikt van 2833 be- zloekers. j' Nadat des morgens het muziekgezel schap „Eendracht m'aakt Macht" van Se rooskerke zich reeds met succes! li|ad doen hooren ,gaf het Middelburgsch mu ziekkorps dés middags een matinee met een afwisselend programma, {terwijl de attractie van den avond was het weder optreden van „Eendracht maakt Macht" en wel in het bijzionder hjet daaraan verbonden uitvoeren van den „Klepper- marsch" van Jan Morks, waaraan een 35-tal meisjes en jongens uit Seroosker ke deelnamen. De honderden die dit steeds zjoo aardige geluid der hout- klakkers aanhoorden, brachten een langdurig en welverdiend applaus voor de correcte uitvoering. De secretaris van het comité ,de liéer C. L. van Noppen, complimenteerde den directeur, den heer P. H. Bnoerse, en braebtt hem1 dank voor zijh initiatief hier dezen mUrschi uit te voeren. Op sprekers verzoek werd het applaus hjerhaald en dit had tengevolge dat de marsch noglnaals door den tuin Idpnlc. 'Ook de heer Morks, die on'der de toehoorders was, kwam onder applaus der aanwezigen den heer Bnoerse dank brengen voiór de goede uitvoering van zijn compositie. Toen het concert afgeloopen was, wer den de bezoekers nog eenigen tijd op andere wijze bijeen gehouden. Er ver toeven hier namelijk een viertal hper^ii uit Maastricht leden van sociëteit Glo mus ,die in 1813 werd opgericht en zich o.a. ten doel stelt de arme sitad- genooten van welke gezindte ook, van kleeding te voorzien. Deze vier h&ei-e'n belmoren tof een muzikaal gedeelte der vereeniging en zijn nu top een vacant iereis, daar aan toevoegende het Inzamelen van (gelden voor de iiefdiadigjheidskas der so ciëteit. Een hunner bespeelt een op één wagentje staand harmonium, de andere drie bespelen mandolines, terwijl nok zang niet achterwege blijft. Hun gezamen lijk portret op een brief!;aart verkoo- pen zij vioor het gjoede doel. Gistermiddag hadden zij zich na afloop van bet matinee reeds doen hfoioren, maar nu werden Zij nog even geïntroduceerd totoor den heer Van Noppen, die cfe aan wezigen aanspoorde, nu zij1 zooveel ge noten. ook wat af te zonderen voor hen, Öie niet genieten kunnen. Hieraan wenl ruim voldaan. Het orkestje liet verschillende num' mers ,-zeer verdienstelijk gespeeld, hoo ren en toen bet tijd van sluiten was. stonden nog hondenden naar hun mooi snel le luisteren. Een der heeren bract/t dank voor de mildheid 'der bezoekers. De Commissaris der Koningin, d'e des middags een officieel bezoek aan de tentoonstelling bracht en iederen stand bezocht .keerde des avonds weder te rug speciaal om de Klenrermarsch te hooren waarvan h'ij zlao dikw'ëls gelezen had Dal deze marsch' alom hekend is, Wijkt we! uit het feit dal tpt '31sb dui zendtal üiisf van 3e pers is. Voor de NT.TTEM is de Dag van gis teren een in alle opzichten geslaagde da geweest. KERKNIEUWS. Ds. B. van Neerbos te Bruinis se hoopt op Ztondag den 24en Juli -21 afscheid té nemen van -de Geref. gé!m. te Bruinisse, en Zondag dén 31en Juli 1921 zijn in bede te djoen bij dé Ger]©- fortmeerde Igém. te Terneuzenv na be|- vestigd te zijn dloor d(s. A. Verhage van Middelburg. We hebben indertijd' meldjing, ge maakt van het protest der Ned, Herv. gemeente te Bergen op Zoom' tegén hjejt plaatsen van een beeld van het Heilijga Hart op een de" pleinen ahfaar. De gej- diaar. De gemeenteraad! heeft daarop af wijzend beschikt. Thans heeft de kerkeraad der Herv. ge meente, bij stemming laten uitmaken, door de leden djer gemeenté, of men zich bij dat gemeenteraadsbesluit neerleggen d[an wel aan Ged'. Staten van Noord-Brabant genoemd protest dloorzenjdpn zal. Van de 400 opgekomen leden hebben zich allen op 7 na voor doorzending verklaard). - Ned. Herv. Kerk. Viertal te Vlissingen; ds. W. A. Hoek te Laren (G.);' W. A. B. ten Kate te Horsten; E. Raams te Hoek; C. Suuder" meijer te Ritthem. Beroepen te Meliskerke dr. J. H. Sem- melink te Wehl. f KUNST EN WETENSCHAPPEN. Van 9 Juli tot 1 Aug. wordt te Domburg een intern, tentoonstelling gehouden van Grafiscbje kunst, Donderdag behaald© het Fanfare korps van dé stichting Vrederust uit Ber- igén op Zoom' dén lsten prijs: in de vier de klasse op het nationaal concours te "Willemstad. ONDERWIJS. De heer S. de Hartig, onderwijzer aan de Christelijke Burgerschool voor M. U. L .O. te M i d d e l b u r g "(Singelstraat) heeft als zoodanig ontslag aangevraagd. Hij zal 't onderwijs met pensioen verlaten, Geslaagd voor het voorloopig n;a- chinistendipLoma P. L. Hubbeling, ieer- lingv an de ,,De Ruijterschool" te V1 i s- s i ngen. liet door ons Woensdag aan „De Zee uw" ontleende bericht van de benoe ming van dein heer A. Bollaert te Raams- donkveer tot hjoofd dpr Chr. Herv. School te Souburg, is blijkens een meedeeling van het bestuur dier school voorbarig'. De geneeskundige Staatscommissie le Leiden bevorderde heden tot arts den heer C. M. Hoogenbioom van Haamste- (1 e (Zld.) Tot commies bij de belastingen slaagden de heeren A. Walraven sergeant bij de militaire politie en W. Moerdijk sluiswachter. Voor den bouw eener R. H. B. S. te V1 i s s i ngen wordt op de begrooting voor binnenlandsché zaken 'f 100.000 aangevraagd en voor de stichting van een dergelijke school te Oostburg even eens f 100.00 en v.oor verbetering der school te T e n e u z e n f 10.000. Geslaagjd te Breda voor liet examen M. U. L. O., diploma A, dé diames M. A. Heesters, M. H. van Heeswijk, en W. M. van Huiten, allen te G o e s. Eindexamen de Buyterschool'. Het eindexamen van den tweejarigen cursus aan Zeevaartscholen werd dit jaar voor (hiet eerst van Rijkswege gelijouden. Het schriftelijk examen ,clat voor alle scholen op dezelfde datums viel, werd gehouden van 14 toten met 18 Juni, lipt mondei, examen werd aan de „de Ruyter- schjool" gebjouden van 4 tot en met 7 Juli, en werd bijgewoond <3ioor twee gccommitcerden van de Centrale Com missie. Aan liet examen werd deelgenomen door 11 leerlingen van het tweede cur susjaar. Hiervan verwierven 8 het di ploma B en 3 het diploma A. De namen der geslaagden v,oor diplo ma B zijnA. Blok, F. W. M. P. Engelen burg, G. S. A. Jacobze, P. Jager Brui- ning, H. L. Jonker Roelants, L. Ketting, en S. B. Luijlmes. voor diploma A. J. Gelderman, G. J. C. Langereis en J. G. Liestert. Aan A. Blok werd vanwege de vereeni ging ter bevordering! van het Zeevaart kundig Onderwijs een prachtige binocle uitgereikt en aan F. W. M. P. Engelén- burg en P. Jager Bruining ieder een boekwerk beschikbaar gesteld door Z. F.xc. den minister van O. K. en W.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1