BINNENLAND. ^dtocinrdjics^em Fa SELBEBOK I ilR B00 BAGDAD-STORES. Buitenland Uit Stad en Provincie gelegd®- 'I MIDDELBURG, heeft voorradig groote collectie Ufo. 141. Zaterdag- 18 Juni 198L» 164* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. «E. Bit dammer bestaat uit TW.EE bladen EERSTE BLAD. 'Atüonaem'entsplc^^ per kwartaal: ten I 2.30; op de buitenwegen om' Middelburg, en troor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlissin- weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Ad ver ten tl ên: 30 ct. p. rtejgjel^ Inge Bonden Mededeelingen50 cent per re gel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels t 2,10, elke regel meei 80 oant. Rleimë advertentïên nxef groor ter dan vijf regels druks en waarbij i aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voorn# betaling. Adrertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent Bxtra, I Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent Voor port per stuk. 'Advertentiën moéten, wflieM ze nog I ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk I1ALF, ELF aan cms Bureau bezorgd zijn. j .WETHOUDERSVERKIEZING ZON DER OVEREENKOMST. Do Amsterdamsche Raad beeft tien stofte, eenvoudig zonder voorafgaande partij-ptvereénkomst, de zes wethouders één voor één hij stemming aangewezen en achtereenvolgens gekozen (meestal na twee vrije stemmingen en een herstem ming) de heeren Wibaut (S. D. A. Pl) Ter Haar (C. H.), De Miranda (S. D. A .Pi) iWierdels (R. K.), dr. Vps (Vrijheidbb.5 en Vliegen S. D. A. R). Het verschil met het vorige colleigé is dus, dat de S. D|. A. P. door de ver kiezing pok van Vliegen, klom! van twee op drie zetels, dat de heer Den Hartog (unie-liberaal) en Abrahamse (VrijzVdem) niet herkoizen werden, maar dat een plaats werd gegeven aan dr. Vos als lid van den Vrijheidsbond; en dat in plaats "van den beer de Vlugt (A. R.), die bur gemeester is geworden, de heer tér Haar in het college zitting krijigt. Een allerzonderlingste uitslag! i De S. D. A. P., met wie de rechtsche plartijen niet wilden confereeren 'ömda)ï zij geen verklaring wilden afleggen inzake de gezagskwestie der Juni-staking, krijigjt au nog een zetel méér dan ze had. En het is ook hpelemaal niet in overt- eenstemming met de getalsverhouding, want de S. D. A. P met haar 14 stemmen van de 44 heieft zeker jg|een getal si-recht op drie zetels, terwijl de Kath. met 8 stemmen er slechts één kregen. Zeer verrassend is het dat de Vrijheid,Sr bond een zetel kreeg. Bij"1 de voorbespre kingen wilden de S. D. A. P, de Kathor heken en de Antï-Rev. niets van een overleg, met den Vrijheidsbond weten. En nu wordt een vertegenwoordiger dier part- tij gekozen, en werden de meer dtemof- Cratische oud-wethouders De Hertog en 'Abrahamse niet herkozen. i De verklaring daartoe ligt blijkbaar hierin dat de Vrijheidsbond ten slotte midden op de wip bleek te zittjen, en Iden doorslag gaf, door som!s me® Te siemimen, soms blanco-stetmimen uit te brengen. Volgens de N. R. Crt. zoudenj de S. D, A. P. en de Vrijheidsbond op 1 laatst® oogjenHik die handen ineen geslagen hebben. Het is dus wèl raar geüoopen. Opmerkelijk is het, dat de Kathiolïekterj wel telkens weer in herstemming kwal- men, maar dat het hun niet lukte er nog een tweeden zetel bij te krijgen, naast die van den heer Wierdels. Hun tweedie cap- diaat, de héér Freytag Drabbe, vertoog het telkens in de eindspurt. Er was ook onder de Katholieken Strijd. Sommigen wilden den democraat iWierdels vervangen door dien m|eer con servatieven Freytag Drabbe. Alle gekozenen hebben hun 'benoeming 24 uur in beraad genomen. De heer Zuurbier nam' niet aan de stemmingen deel, maar zat een courant te lezen, waarop aan de achterzijde met rood potlood geschreven stond!:. Weg met den stemdwang- Niemand in dien raadt nans echter notitie van heml Kloetinge voor J. H. C. Li .Velthuijs.se voor 2 woningen, f 2820 aan de gemeen tie Kapelle voor twee woningen vopr W. van Maris en B. Baas, f 1600 aan de (gemeente Amemiiidpn voor A. Kwek- keboom, f 6000 aan de gemeente Groede voor 4 woningen vfan L. Luijk', f 1900 aan Groede voor L'. A. Cyisouw, E 1260 aan Groede voor J. J. vjan den Broeké, f 1810 aan Groede voor L. V. d. Plassche, fl 4530 aan Groede voor 3 woningen vjopr P. M. Catsmlan, ff 1620 aan Groede voor J. Luteijh, f 1210 aan Groede voor J. Boerdan en f! 2500 aan Kruiningen voor 2 woningen aan P. van Poelje Az. eh L. Vogelenzang. Zooals nut een advertentie in dit nummer blijkt, worden binnenkort te Vlis^ singen, Axel, Temeuzen en Oostburg po litievakcursussen geopend, uitgaande van den Alg. Nederf'. Politiebond, om! perso nen op te leiden vopr het politie/diploma. Voor hen. die van plan zijn bij een der pOlitieinstellinglen van gemeente! of rijk! te solliciteéren. Is dit zeker een goede weg voor, het verkrijgen van theoretisjcihtel kennis. Nü Wij* ïri den Vollen tijd vopr dje Ief- verinlgj van kruisbeslsen (beiersi) zijtn, mag wel een waarschuwing hier haar plaats vinden. 1 y Bij Idie levering, wordt nauw toegezien of geen cfoor meeldauw besmette vrudhteii worden verzonden en fcppi ja, dan worden deze verwijderd. Hierop is niets' téjgten, ïnaar wel dht die afgekeurde bessen dan zoo maai" worden; weggegooid en niet behoorlijk vernietigd, want nu worden de veelal onrijpe vruch ten door de jeugd opgeraapt eh opgegej- ten, met het gevolg dat in verschillende! gfezinnen kinderen (ziek liggen. Zij., die de bessen vervoeren, moeten O. i. zopgl diragen voor de vernietiging van de afgekeurde, en ouders en onderwij zers zullen gioed doen die kindjeren te waarschuwen vopr het gebruik van dit fruit. i De minister van Arbeid heef! '456 bijdragen verleend voor woningbouw (premiebouw) uit Zeeland komen daarop voor f 1500 aan de gemeente Aardpn- burg voor K. L. Reepmaker, f 1170 aan de gemeente St. Kruis voor A. Verheije, 4 3450 aan de gemeente Schlerpenisse voor J. Suurland voor drie woningen 1100 aan de gemeente Zuidzand)e voor A. (ie- Marrée; f 3380 aan de gemeente Uit Middelburg. De aanbeveling ter beno(eming van een directeur-boekhoudfer der in eigen beheer te nemten gemeente-reiniging al hier luidt: 1. G. J. KJ. Hendriktrhan Verstegen, districtschef bij den reiniging^- eh orut- (smettinjgsdienslt te Rotterdam; 2. J. F. (Vermeulen hoofdopzichter bij den rfei- ofgings- en ontsmet/Kngfs'dienst te Nijme gen; 3. B. Ytsma, opzichter le kl. bij den ireinigingsdienst te Leeuwardlen. In een levenberieht van den oiverté- den heer H. van Gelderen alhier, ingé nieur bij den polder Walcheren, schrijflj het Persbureau Aneta o. a. In 1897 heeft hij een bdjzondiere tejvref denheidsbetuiging van de regeering .ont vangen vopr de wijze waarop hij' het beheer pver den aanleg' van een steertefn muur onder den Madoera-wal van Oedr jong Pirieng naar het Djamanoen-rif heeft gevoerd. De aanleg van dezen muur was nopdigj vppr verbetering van de haven van Soerabaja. - Bijl dé muziekuitvoering' op het Mo lenwater, welke gisterenavond onder bet- gunstiging van prachtig zpimerweder plaats! had. werd ditmaal een veel gropter gPf- bruik gemaakt van de banken als de vo rige malen, wel een bewijls, dat er met igoed weder naaT een zitpïaa,tsje verlangd wppdt. 1 i «-*-»-*-■ i l i I i. !L! Uit Zuid-Beveland - In de vergadering van dén gemleen- teraaa van 's-Héér Arendskerkie, Vrijdag gehouden werd Vastgesteld eert verordening regelende het openbaar ver volgonderwijs, en een op het kpuren van waren. Op hel verzoek! van het bes|tuur van van den N ederlandlschen Bond van Ge meenteambtenaren oim! een premie vrij pen si-oen voor de gemeenteambtenaren werd afwijzend beschikt. Alleen de wethou der Nijsse stemde voor het voorsttel ran B. en W. om het verzoek in te willigjen Besloten werd aan Ged. Staiten vrijstel ling te verzoeken van het gfeven van on derwijs in lichamelijke oefepinlgfen. In verband met de verzorging van uit bestede kinderen in .gezinnen werd het; reglement op de instelling|en van wel dadigheid gewijzigd. Op de gemeenteb(egjrootiny van 1920 en die van hef groot armbestuur te W-Heer Hendrikskinderen had, een jaf- en overschrijving plaats terwijl in do ge meentebegrooting van 1921 een wijziging werd aangebracht. Nadat in geheime zitting beraadslaagd) was over het voorstel van B. en W. tot het doen voortbesjtaan van een cursus in Fransch werd hiertoe in openbare zitting besloten en werd aangenonipn, daarvoor een bezoldiging toe te kjennen van f 1 per lesuur. Bij de rondvraag sprak die heer Oud- kerk de wenschelijklieid uit een veltfwac- ler te ves|tigen te 's-Hper Ilendrikskinde- ren, terwijl de heer do Putter wees op oen last veroorzaakt door wppnwagen*. Vrijdag' 17 Jünil vergaderde die ge meenteraad van R o, r s s' e 1 e. In dq eerste plaats wertd een voprstel' v|an B. en Wi om wegjen en dijken dit jaar te doen ven- pachten Idioor notaris Beth' te Ellewontsj- dijk', door dén raiad goedgekeurd. 1 Daarna werd met algjemeene stemmen tjot onderwijzer aan d© openbare school benoemd de heer J. de -Voogd jé Vlisf- singen. De heer J. tb van Burjg| had een adres ingédiend pm' verhooging van salaris als ambtenaar van den Burgerlijken Stand, en iWL steld.cn vppr dit salaris van 99 te brengen pp 'f 240. Bij stemming' bleken de beide Wéthlouj- ders en de heer J. Leys dfaarvoor, doch de overige 4 leden stemden tegen. Een voorstel ingtediend dpor het lid( De Regt, om' het salaris van genoemden ambtenaar vast te stelten op f 200, verkreeg! een meerderheid. Alleen dé heer C. Rottier verklaarde er zich tegen. De beslissing op een verzoek van het hoofd der school om! teruggave van, naar diens meening, te veel betaalde huishuur over 1920, werd aangehouden tot een volgende venga,dej- ringi. j o Uit Zeeuwsöh Vljaaodéren SVL D>. Bij den landbouwer J. B. in dén( Elisabethpolder (B; i e rv liet) zijn bin nen enkele dagen twee runderen ge storven en is een derde no(g steeds) 2iekj, zonder dat men to(t hed|en d|en aard der ziekte heeft kunnpn vasjtstellen. KERKNIEUWS. Geref. Kérken. Beroepen te Bérkel en Rodenrijs: J. R. Gpris te Schoondijke. ONDERWIJS. Bij klon. besluit is benoemd tot leeraar aan de R. H. B. S. te Middel burg H C. Funke, thans'leeraar aan de gemeentelijke H. B. S. en het openbl. gymnasium te Maastricht. Aan dè Leids'ch'e Universiteit wérd Vrijdag met gunstigen uitslag (cnm laude) afgelegd het candidaats-texamen in d|e taal- en letfterkuncte van den O. I. Archi7 pel door den heer P-. Voorhéevie van V. 1' j s r& i n g e n. Benjoemd tot onderwijzer aan .de openbare lagére school te Borssele J. de Voogd te Vlissingen. Bij klon. besluit is benoemd aan de R. H. B. school te Schiedam tot leeraar J. Sabelis thans tijdelijk leeraar aan de R. H. B. school' te Z i e r i b z e e. Mej. I. Baarf, onderwijzeres ,aanj school A te Biervliet lieeft' voor haar benoeminjg als onderwijzeres aan de O. L. spbool te Vuren bedankt. i RECHTZAKEN. Arr.-Rechtbank! te Middelburg Voor dé rechtbank stond Vrijdag te recht W. G. uit Rotterdam', di© bekende) in begin Maart te Middelburg op "klaar lichten dag te Zijn binn©n gekomen in de wpning van de weduwe Louws in de Nieuwstraat en daar te hebben wegge nomen Nedertandsch en Duitseh geld en Voorwerpen van waard)' Eisch 4 maanden gevangenisstraf, j Vervolgens stond terecht J. G. B. iüit 'Rotterdam, verdacht van h©ling van een deel di©r goéderen of althans het volor- deel trékken van gestolen goederen. T3ekl. zei éérst na dat hij te Rotterdam een déél der goéderen te hébben ten gelde gemaakt, te hebben vernomen dat het van diefstal afkomstig was. Tegen hém' werd pok 4 maanden g vprderd wegéns .het subsidair ten laste De verdediger, mr. Stieget uit GjoéS, bepleitt© vrijspraak'. a Vrijdag zijn nog veroordeeld wegens'} overtreding der wet op de inkom sitten- belasting: A. M., 47 j., landbouwer, Aar denburg, tot 1 tal gev. straf; oplichting: J. M. d. H., 19 J., veldar- beider, Oostkhpelle, tojt 14 d. gev. straf; bedreiging met eenig misdrijf tegen heft leven: C. K., 44 j., klein landbouwer, Kamperland, tot 1 m. voorw. gev. straf, met een proeftijd van 3 jaar; WederspannigheidJ. !W., 58 j., land bouwer en G. d. K., 43 hvr. van N. Z% beiden Goes, de le tot 1 ïn. en de 2e tot 14 d. ,gev. straf; 1 eenvoudige belettediging: J. G., 49 j., vlasser, Axel tot f '15 bi. s. 15 d. li'.; J. Pt 27 j., boerenknecht, Ovezand tot f 10 b S. 10 d. h.; beleediging amhtenaai': J. D. d. W., 18 j., metselaarsknecht, Breskens tot f j2Ö b. s. 20 d. K, en J. L. W.^, 28 j., land bouwer. Wissenkerke, tot f 18 b. s 15 d. K ut voor xaxRLe ejrvbLcxrOae. VujJuc£^v a 50 cent per stuk. OvepoL} <cx>er>V3 pV^ijhfvnLf* (fngez, Me*L^ mishandeling: M. S., 18 j., voorslager, Kapelle, tot f 5 b. S. 5 d. hL VrijgesprokenC. S., 54 j*., veldarbei- der, Zuiddiorpe, beklaagd van mishande ling. LANDROUWi. Z. Bond' van Veehan delaars. 'f In de gister a 1 h i r gehouden vijf de jaarvergadering van den Zeeuwschen Bond van Veehandelaars^ die bevredigend; bezocht was, is door den heer P. Thpu- nisse Jr.? pnd-secretaris van den Nedl Bond, een féestrede gehouden over hef 5-jarig bestaan. Daarna werd Öe ond-Voorziftér, de heer N. S. Frenk' uit Rotterdam; gehuldigd,- en werd hem1 hef eene-voorzitf£rsch|ap benevens een kostbaar kunstvoorwerp aangeboden. Bij de regeling van huishoudelijke za ken werd d© contributie op f 20 per lid gebracht. Besloten Werd om' T>ij gelegenheid Van de jaarvergadering van den Ned. Bond! die eind Juli in Middelburg zal plaats heb ben, door de afdeeling Zeeland vopr een ontvangst te doen zorgën. Er zullen Ver schillende festiviteiten plaats hebben en er zal o.a. een autotocht over het eiland IWalcheren worden gehouden. o Pluimvee ©n Komijnén toip de Landbou'w- tentoionstelliug. In een vergadering van de commissie van de afdeeüng pluimvee en konijnen pp de Provinciale Landbouwtentoonstlel1- ling, gisteren a 1 h i r gehouden, zijn be handeld de Wenschen tot wijziging van 'het programma voor 'de afdeeling zpoals die in de jpngst© vergadering van de af deeling Walcheren der V. F. Z. naar vpren z'ijh gekomen. Besloten werd' ver schillende rassen konijnen aan het pro gramma toe te voegen, niet alleen inzen dingen van toornen kippen, maar opk afzonderlijk van hanen én hennen moge- i te maken. i De termijn Voor hét sluiten van öe inschrijvingen kon nief, Zooals vérzpcht pp 1 Augustus Worden gesteld, mlaar werd toch verdaagd tot 15 Juli. Een nieuw programma Voor déze afdee ling zal binnenkort verschijnen. o De vèe-k'westie aah d!fe grens. In de Belgische Kamer klaagde Don derdag de heer Pussemifer, katholiek, er Over ,diat de HoUandjselm grens geslo ten was voor Belgische hoeren, die land! hadden op Nedertandsch gebiedj dat thanst de douaneformaliteiten nog van zoodkni" gen aard Zijn dat die boeren de grootspa moeite hebben om hun Ijand in Nedterland te gaan bewerken. Spreker vroeg, djatf istappen zouden worden gedaan om' het vooroort'ogsche regiem weer ingjevOerdl te krijgen. In verband met een door e|en andter lid gedaan verzoek', antwoordde de mi nister van landbouw, dat hij er voor zoü doen zorgen, dat voortaan de quaran tainestallen van Esschen zoo weinig mo gelijk hinder ondervinden van uit Duitschland ingevoerde beesten, die aart besmettelijke ziekften lijden. Betreffén- de het smokkelen van ve|e naar Neder- alnd zeide dte minister, dat de afschaffing der stalbrieven, waaraan vooral de Smok kelarij wordt toegeschreven, geschied is, alsdat deze brieven geien voldoende re- Isultaat gaven. De huidige clandesltinéi uitvoer, aldus de minister, vinc^t zijn oor zaak in hef feit, dat Holland lg|et,re't heeft aan hoornvee en ook in dén hóo- gen koers van den gulden. Nochtans tieb ik mijn departement gelast, oim) in slamenwerking met het ministerie van financiën de kwestie van het opnieuw1 instellen van de stalbrieven grondig té onderzoeken. Intusschen heb ik dé gen darmerie verzocht zoo scherp mogelijk te waken tegejn 't smpikkeiien van Belgisch vee naar Nederland. Verder deelde dé minister mede, dat de mogelijkheid word! overwogen Van het opmaken Van een vol ledige inventarislatielij'sll van het vtee aan de grensstreek. j (Inge*. MecLf Peijl, Ierseke; terwijl er pok eén 17-tsl inzendingen zlijn vpor dé afdeeling Huitf- vlijtj waarvoor in drie groepén kan wptr- den ingezpnden, nl. dameshandwerkeo^ snijwerk en kunstwerk, er |s in deze af deeling nog voor énkelen plaats. De héét; K. H. Wennink Westendiorf, Yarseveld. die aanvankelijk één stand gehuurd ha<^, feal er twe© innemen.jt Dat het dpor oorzaken, buiten het co mité om, niet mogelijk bleek aan de ten toonstelling een gratis bioscjope te ver binden, werd mét den heer Laban eéni 'overeenkomst getroffen, waardjoor dezé tegen ©en laag entree ©en bioscopé zal! exploite©ren, waarvan de films onder, strenge control© der commissie zullen ."staan, terwijl toch verschillende films van Middelburg en omgeving en ook van Nijr verheids(ofad©rnemingen Zullen worden vertoond. iWij kunnen hier aan toé voegen, dal mtet den bonw d©r tentoonstelling in den tuin van jhjet Schuttershof r©eds begon nen is; re©ds zijn geplaatst de bestuurd- tent en voor ©en grqot deel oioik de t©nl •waarin de bipscoopvloorstellingen zullen plaats hebben. I Woensdag a.s. Vergad©rt het comiljS weder. LEGER EN VLOOT. Bij het departement van Marine ia telegraphisch bericht, ontvangten, dat Hr. 'Ms. „Zeeland" onder bevel van djen ka-t pitein ter zeö D. Keus, dien 16 Juni van Bergen is' vertrokken. Bij kon. besluit is ajan den Tuit. t. der le kl. W. C. Canters e!n den luit', t z. der 2e kl. J. van den Brioek d'Obrema eervol ontslag uit den zeedi|ensj verleend! ionder toekenninjg van pensioen; is de ilït. ter zee der 2je kl. J. .Wi. A, A. Heijdt bevorderd tof luit. f. der le klaSse. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. De N. IJ. T. EL M. Zoowel Woensdag als Donderdag ver gaderde h©t Go(mité voor de N.IJ.T.E.M Ingekoimen waren nog inschrijvingen Voor standen van de Firma Lips ©n Co., Dordrecht; de Machinal© Stoomcichprei- en Peekoffie fabriek „de Zeémeuw" té Koude kerk©, en den heer J: J. van dér; LORD CURZON NAAR PARIJSL De Engelsch© minister van Buitenl!and|- sche Zaken. Lord Curzon, is' naar Parijhi vertrokken, om', zieker vóór dé zitting van den Oppersten Raad. afdoend' tot een' Schikking te komen, omtrent de puntjen, waarover Frankrijk en Engeland verschil len. In Parijis gelooft mien, dat hij' een vast program van zijd regeering heeft meege kregen om aft© werken. Men meent, dial Engeland concessies aan de TurkSche na tionalisten zal aanbieden, als Frankrijk tot hetzelfde nopens de emirs Feisal en Abdioellah bereid is. I De publiek© opinie in Parijs meent, dat de gebeurtenissen Frankrijk inzake dé Anatplische politiek gelijk geven. EngQ- land's standpunt is dienaangaandje ni©H duidelijk. Vroegér bepleitte Curzon wélj, dat de Griekten van Smyrna zouden af zien, en zich m©t Thraciyë zouden verge noegen, d och and©rzijds zal Engeland den ouden bondjgjeiuopt niet in den steek wü- len Laten. Curzton's komst wordt natuurlijk Mok met Opper-Silezië in verband gebracht De Onderhandelingen daar hebben in zoé verre succ©s gehad, dat generaal KofeC 'heeft toegezegd Zijn mlanschappen gedeel telijk bij Anneb©rg te zullen terugtrekken'. Korfanty moet zich ber©id hebben ver klaard zijn .'„geregelde" troepen in een soort orde-militie t© herscheppen, djochl wij weten wat wij aan verklaringen Vatf dezen Pool hebben. Het was het b©ste wat in Öezé omstan digheden b©ide landen te dioen stondf,- een voor-conterentie van den minister van Buitenlandsche Zaken (was de pre mier verhinderd of ongesteld?) van hel een© rijk, en den premier (Briand) van het ander©. Misschien dat ook Italië, zé ker in den persoon van Graaf Sforza, ala „driften im Bunde" aan d© conference zal deelnemen. Dan zou men een halve»' Oppersten Baad bij elkaar hebben f

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1