Ho. 134. Vrijdag 10 Juni 1921. 164* Jaargasg BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. MIDDELBURGSCHE COURANT ?sa Abonnementsprijs per kwartaal: geil C 2.30; pp de buitenwegen om Middelburg, en seo* de andere gemeenten per post 2.50 ■«oor Middelburg en agentschap Vlistein- Weekabonnetneuten in MiddeLburg 18 'Aövertenttên: 30 d. R. jflgBl, Mge Bcaideo. MededeeUugeU: 50 Otfit per ra 0at Bij abonnement reet teger. Fotofiteberi-chWa en dankbetuigi^aen: ran 1—5 mae&G t 2J0, bflke regel m»ea 80 rent, KlePafc «ÖT«ctantïön niet ^rots- ter dan rijt regels cïrufcï eö waarbij aangegeven, dat zg tn deze rubriek Mo® ten geplaatst Worden, 85 cent bij voorn# betaling. Adrertentiën onder brieven of bevragen bureau dezes Courant 10 cent BSffflL Bewijsnummers 5 cent plas S dent va» post! per stuk. Adverlentiên moeten, wOIen se Mg I pös blad ran dienzelfdéo daij worden Opgenomen, niter lijk 13 UUH en des ÜLATERDAGS oiterlijk RALE ELS Ot» oas Stereo» bezorgd *Sfa KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Djonderdag. Er eljfa. Wtoensdag en Donderdag vele breed opgezette redevoeringen gehouden oiver de militaire kWesti© in. het algemeen die echter geen. nieuwen kijk gaven pp reeds bekend© meeningen. SVe wisten wal we van de S. Dt A. P>. £e wachtten hebben, sedert di© haar politiek richjtte nip geeoHman-en-geen-centj in vertrouwen op de door anderen sterk betwijfelde kracht der internationale arbeidersor ganisatie En we wisten ook reeds hoe de heer v. d. L a a r over 't onötensehelij- ke van oorlogen denkt ,en dat de heer Kruijt tegepover het militairisttte als instituut van het kapitalisme de heer schappij van den arbeid stelt. .Wel, m)oet die misschien vechten tegen de 'bourgeoisie, Maar dat is z.i. geen m'.- 'litairisme. i Van "meer zakelijk belang is ©chter de vraag' hoe de kansen stpan van de PU door Minister Pop aanhangig gemaakte leigerprganisatie-plannen. Als tegenstanders koMmten natuurlijk allereerst de 22 S. Di. A. R-ers, en de vier communisten, en de h©er v. dL Laar. Gister bleek uit de rede van den heer Oud dat ook de 5 vrijzl deiml zul len tegenstemmen. die het voorstel Schets een schijnvertooning vinden,, omL dat het gteen nieuw stelsel brengjj, «n weldra weer terug Zal Voeren tot de oude toestanden. Daartegenover staan vermoedelijk 30 katholieken. Reeds bleek Dinsdag uif de reide van den heer Deckers dat daar wel bezwaren zijn, maar dat men toch wel voor zjoiu 'stemmen. Zijn red© werd niet onjuist gekwalificeerd als zuur-zjoef. Gister is de heer B om'ans, di© vroe ger onder 'de katholieken sterk naar vioren kwam! als leger-bezumig©r, dien indruk loolmen versterken. Hij meent dal het- Voorstel aannemlelijk is omdajt we »r kolossaal mee vooruit gaan in de richting van beperking van het v©r- büji in de kazernes. BJj de 15 Vrijheidsbop|ders bleek een deel voorstander, blijkens d© rede van den heer de Muralt, en gaat een ander deel huiverig mie©, blijkens de redte en de mOtie van. den he©r Drion, die zich echter in hoofdlijnen met hief ontwerp vereenigt. Als allen Compleet zijn bij de stem ming, zon dat reeds 45 voorstemmers geven. De heer Wijk, die als rortegfeniwodrdi- ger Van de onderofficieren in de Ka mer kwam, neemt è©n geheel' afzon derlijk standpunt in. Hij! meent dat dit voorstel het leger bederft, en nietf mjoet worden aangenomen. Maar d© door hem ingediend© moti© Om1 'de beraadslagingen te schorsen ©n de nieu we regeling te dp©n onderzoeken d)oior een commissie van militairen, économen en politici vond geen ondersteuning én kwaim niet in behandeling; evenmin als een tweede motie van hemi om! de loting te vervangen door een stelsel van aanwijzing. Rest nu nog af te wachten hoe de 13 anti-revolutionnairen en de 7 Ghr. Historischen zullen stemmen. Deze trekken in verschillende op zichten dezelfde lijd. Zoowel de chr. hisi, woordvoerder v. Veen, als gistér de auti-rev. spr. Duymiaer me©nen, dat volgtens het ontwerp Zooals hef nu is, het steeds aanwezige leger niet vol doende zal zijd den eersten stoof pp te vangen bij een eventueelén oorlog, bezwaar dat Volgens laatsrtgenoem de kan worden weggenomen door het verschil tusschen kerntroep©n en re servetroepen t© laten vervallen. En bo vendien mteenen beiden dat de eerste oefentijd moet gebracht worden Op 5 maanden. De heer Duymar heeft daarbij e*o door hen# vojorae&faan stekel ont wikkeld, waarbij" pefenjen buiten de kazernes Mogelijk wordt. Daarover zal dan 'beslist worden bijl de; amendementen, maar opmerkelijks wjas dat de heer Duytmaer, hoewel uitvoerig in zijn kritiek, niet sprak van ttelgenstjeiml- men, wat de beer, 'v. Vefen wel gfejdjapn ld SVe vermeldden gister het gerueiht iovei een compromis in don vprm van 5 maam- den .oefentijd, en samenvoeging! van kernl- en reserveleger. .Vermoedelijlk wordt da 5Vi! magnd, want het was opvallend, da gtsteravond de héér v. d. Voorst van Zijp r.) en Schokking1 (c* h.) zich in het hijzonder mOeite gaven Om! dén heer Bof- mans te hekeeren van zijn 's middagls! uit gesproken mieening dat zuik een coMbi- natie mét 5i/a maand een verzwaring van de persoonlijke! lasten zöU betjeekéhen. De heer v. d. Voort wees er op dat de manschappen niet in 'kazernes dóch iml barakken zullen worden gehuisvest, en het was hem bekend dat de R. K. bis schoppen geen bezwaar hebben tegen hef verblijf ders oidaten in barakken. Aan het slot van dö avondzitting nog twee r ede voeringen van die heeijqfn Troel- stra en Marchant. Ten de©ïe tegen elkaar want die he^jt Troelstra! had het ér op 'gezet te betjoOgen! dat het verschil tusschen hem' en dé katholieken een kwestie van termijn is maar dat het üioor de vrij'z-democraten voorgestaan (stelsel van een volksleger gjeen bezuiniging brengt en een komedie is, een bewering!, die den heer Marchant! natuurlijk niet pp zich liet zitten. eD Minister van Oorlog kwaknl aan 't eind dier zitting nog even aian het woobd en zal heldjen voortgaan. O Eerste Kamier. Zitting van Donderdag. Er is, zoo zei de heer Vliegen, bij de bestrijding van het gister aanhangige voorstel tpt verzwaring! der successie rechten, o.a. beweerd dat 90 pCt. van het Nederlandsche volk 'bedeeld! wordjt, en dat de lasten op de overige 10 pCt.. neer komen. «ïaar dan wals het weergaas1 goed te Merken, meende hij!, dat men ziidh' hier in de Eerste Kamer bijl die 10 pCt. be vond. Dat bleek echter te sterk g|ezejg!d!, want bïf slot van rekening waren er 34 voorstemmers en slechfsi 7 tegenstem mers'. n.l'. dfe heeren Verheijen, Reekers, Fokker, v. .Wassenaar, 't Hooft, Smitsl ©n De .Vos van Steenwijk. ya Dat echter het wetsvoorstel inzake de success! eirechten werd aangenomen was blijkens de verklaringen van verschillen de leden hieraan te danken, dat zijf het kabinet niet in Moeilijkheden wilden brenj- glen. Maar ^'behalve 'door die teglenstjemhiersl is er iOjok' door verscheidene voorsterrtj- mers todh ernstilg aangedrobgen op be(- zuiniging. Niet ten onrfechte merkte echter dié Minister op dat Men Met zoo'n aandrang! niet verder komt. De Kamers werkten zelf Mie© tot invoering| der kostbare sör ciale Maatregelen, en ze deden daar ver standig aan, want ze toondjen de teekenen- van den tijidt e begrijpen. Maar er gaat geen zitting van dén Ministerraad voorbij waarin niet bezwaar gpMaakl wiorden te- gten ""allerlei op! zichzelf billijke maatrege len, lOMdat zijl geld klostjen. In de verwer ping van de MotierGerhaxd door de Twee de KaMer (pensioen dier leeraarswedug wen van vóór 1905) zag| de Minister, Ö!atj er eenige kentering op koMsf is. De Ejerf- ste Kamér zal voorts' zelf Moeten weten of zij hef initiatief-voorsftlel-Ke telaai- tot verhiOOgïng van pensioenen zal- aannei- men. ten laste van (dé geMteèhtebjejgjrjoptihgl, werd opgemerkt,dat hierdoor weder nieuwe uitgaven ten last© van de gemeenten worj- den gebracht, zonder dat er vooraf een behoorlijke regeling van de financieelc verhouding tusschen rijk en gemeenten is tot stand gèkfoimen. Bovendien zullen daad Idpor pok tegenstanders moeten bijdragen in .uitgaven^ voortvloeiend uit een bet, stuurshandehng- welke1 niet is1 uitgegjaan van het daarvoor in de Gemeentewet aan gewezen college, den gèmteentfejraad, Maai van een bepaald aangewezen gedteeltjej van hun tnedel-ingezeteoen, .Van andere zijde werd er op ge we zien, dat dat ingrijpende voorstel djoor dp' Twejede Kiamer is aangenomen met gé ringe Meerderheid' en in een zetfp onvoïj- tallige vergadering en diat de daartegen! aan te voeren practische bezwaren niet gering zijn te achten, terwijl ook de [uit werking] van het Wetsvoorstel te weM schen overlaat Naar veler oordeel1 'kan het echter, ziet ker niet gpwenscht zijn, dat bij1 doorvoet- ring! dezer wetswijziging in aan elkander grenzend© gemeenten geheel ongelijkó toestanden ten aanzien van de drankwetfc regeling zulten kunnen ontstaan. Ook is het niet onMogeiijk dat op een eenmaal genomen besluit tot drooglegging na kortoren of langpren tijd wordt terugf- gekoMen. De aan de vroegpre vergunningf- DJAMRL Mr. Th. R. Pleijte, ofud-mSnister ;van Koloniën schrijft aan de N, R. Gt. De Morgéttbladen Van 8 Juni bevatte een afdruk Van het adres d©r Nedèlrlanldr sche Koloniale PetrpIeumMaatschapipij aan de Eerste Kamer. Daarin trof mij in het bijz'onJdfsr. de vol gende zinsnede: f ..Reeds klort had behandeling van de DjaMbizaak ia 1915, zoo blijkt achter af, was de regeering van zins aan de Ba- taafsche dé concessie in ©en of anderen vorm toe te staan. Edoch, dit is toenMaals niet békend1 geworden enz." i en ik wensch tegen de daarin geuite be wering' op te komen. j tWat heet te blijken], blijkt niét, kan nielj blijken. 1 [Wat mén aan de groote klok hangt^ is een pluur verzinseL De regeering heeft, nadat in NotveM- ber 1915 de motie Albarda-Mendel s in de Tweede Kamer was aangenomen, er niet aan gedacht, de DjaMbiterffeinen, on der welken titel pok, aan d© Bataafsche ter ontginning af te staan, zij' heeft zoo lamjg het koloniaal beleid aan mijne han den Was toevertrouwd tot September 1918 nö-ch met de Bataafsche, noch/ met eenige andere maatschappij over de houders verleende fprenten houden dan! Ontginning dier terreinen onderhandeld; »-v i d rV *■*.!-» d j-JIJ r» 1 nrt Pr. /\H j-v DE GRONDBELASTING. Minister De Vries heeft, naar het Hand. •verneemt, met d© "groepen ter rechter zijde van de Kamer, overleg gepleegd over een nieuw artikel 7'van de Grond- belastingwet, waarin de mogelijkheid wordt geopend om', met behoud van het stelsel der wet^ ontheffing te verleenen aan die aangéslagenen, welke, naar het oordeel van den Hqotfd-InspeCteur der belastingen, door de bepalingen dér wet onredjelij'k gedrukt, of in him bestaan zou den bedreigd worden. DE EERSTE KAïlIER NIET GUNSTIG OVER „PLAATSELIJKE KEUZE". Blijkens het Voorfoopilg Verslag der Eerste Kamier over het wetsvoorstel'-Rutk gers tot wijziging der Drankwet, stoot te dit wetsvoorstel bij! het onderzoek in! de afdeelingen op veel tegenstand. De daartegen geopperde bezwaren wtaren van uiteenLoOpenden aard. Verschillende le den hadden uit een staatsrechtelijk opgf- punt ernstig bezwaar tegen dit voorstel tot wijziging der Drankwet, daar dc Grondwet dient gewijzigd te worden om een referendum Mogelijk te maken. Ten aanzien van de schadevergoeding Jn den vormt van e©n jaarfijksche Kjfrentt geregeld,, voor de eenef hetfl ten laelg van 's rijks schatkist, voor da hndér© halfl Pp, Z0|0dat zij dan feitelijk worden ger dwiongén, om; wedér sterken drank te gaan! verknopen. Hun zaa£ zal dan echter zijn verleppen ©n Met hunne' herleefde vjefj- gtunningen zal géén yoldoenidb votordeel taeer zijln te trekken. Tegcn-over deze vele bezwaren wordt in het Voortéiopigl Verslag ,sl©dhtsl een ge ringe plaats gegeven aan de verdediging van liet voorstel door eenige voorstanders. DiUITSCHERS EN NEDERLANDERS OP DE EEMS. Men schrijft uit Gromngien aan het Vaid. onder oagleekening van 7 Juni: Er is iop 't oogenblik een Nederlandse^' marine-vaartuig btezig iop de Eems op- metiftgen te doen. Zooals men weet, heb ben de DuitsChers gedurende den oorlog de EeMs als het Ware geannexeerd! en g|rens tot vlak ónder Delfzijl verlegd. (Hierover heeft onlangs nog de heer Dof jes in de Eerste Katoer gfeïnferpjelle^nd1). Thans' wprdt#dit Nedferlandsche vaartuig voortdurend aangehouden door Duitsche Marine-vaartuigen, di© hun het opmeten willen verbieden. Onze lui ten ant-ter-zeé antwoordt echter ij'sko.ud, dat hij! alléén niet zijln lastgevers in den Haag te Maken heeft. Nu heeft eergisteren eKp Duitsche torpedojager aan pns schip een prote'st overgereikt. De officier heeft dit opge zonden na-arden Haag en meet nu rustig dóór. Naar aan de reld'actie van genoemd bllad hij het inwinnen van inliohting|én bleekt is tdi.it jb(jeriohf j,uist, alleen een beetj|Q| Jankopdaterig opgesteld. De Eemskwestie is aï heel oud en dateer! van lang| vóór idén oorlóg. Het glaat om iets dergelijks alk de "Wielingen, maar de Duitsche zaak staat er veel kal mer voor. Er bestaat all© hoop, dat bin nenkort een bevredigjende oplossing zal worden gekregen, want de onderhande lingen zijln op goeden weg. .Wij handhaven ons standpunt en Duitschland heeft het zijne, maar, zoof- als gjezegd, w© onderbandelen. In ieder gjeval Ib es taal ©r in deze geen énkel© ro den voor e©nigé ongerustheid. HET BEZOEK VAN DEN JAPANSOIEN (KROONPRINS. De Kpoingin heeft tijdens hét verblijï Ia Ons land van den kroonprins en van den hem vergezellenden prins Kau- In, aan de hlpoge gasten toegevoegd: aan kroonprins Hire Hi too vice-admiraal H. Wl G. vap. BleysWijk Ris, voormalig com- 'Manilant van het Njederlandsche eskadter in Nederiandsch-Indië, (thans comman dant van Zeeland te MiiddlelibuMg); kapitein ter zee R, F. Sluys, miarine-ajttjk- ché Mj' de Nederlajnjdsche Lejgatie te Lonkten en de le luit. jhr. Ji. R. dé Sa- vortain Lohman, ordoainance-officier van de Koningin. Aan prins Kau-In: de kolonel-coMman- dant van het 3e rog. huzaren t© 's-Gra- ▼enhagé G'. J. A. A. baron van Heemstra. Deze heer©n zullen zich te Roosendaal bij" aankomst van den Nederlandschen Koninklijken trein, Waarin de prinsen rei zen, ter beschikking Stellen Van de gas ten van Hare Majesteit. en in dien tijd is noch door de Bataafsche nóch door persionen van harentwege, npich door een andere Maatschappij' pf vertrouwensmannen van eenige maat schappij met het departement van kolo niën aanraking gezocht met het doel, oM met de ontginning te worden belast, of daarin deel te nemen. OUDERDOMSRENTE KRACHTENS DE VERPLICHTE VERZEKERING. Men schrijft on,V: De praktijk hééft géleerd, djat een raad geving aan het adres van de onderen on der ide verplicht-verzekerden, met! name van hen die eerlang in het genot, van oudjerdomsrente hopen te komen, wel op. haar plaats is. Het fcomt todh vfö|or, dat men bijl het bereiken van 'den 65 jarigen leeftijd een rente aanvraagt, zonder dat het door dé wet vtsrersciile aantal Zegels! in reke|ning gphracht kan wiofrden oMdal men ver zuimd (heeft tijdig! zich op de hoogte té stellen of voldoende zegels waren gér plakt. Wanneer men hieraan twijfelt, en' ze kerheid wil hebben wendde men zich tot de plaatselijke vertegenwoordigers van den Raaid van 'Arbeid of tot het kantoor! van den Raad van 'Arbeid te Goes onder overlegging zijner routekaart. Wanneer er inderdaad te weinig zegplsl (geplakt zijn, krijigt men dé noodige inlich tingen en voor zoover dit nog mogelijk is de gelegenheid om de ontbrekendé zégels» bij te plakken. Bij het bereiken van den 65 jarigen leeftijd kan dan de rente-aan vrage zonder onnoodïig© vertraging plaats hebben en wordt teleurstelling vermedten. Geslaagd Voor l'ste stiiurtnkn iffle heelt J. E. Boonstra, leerling van d© de Ray^ ter school te Vlüs'iSi ng'ën. 'Mej I. Bajart, ondferwljzeres aaüf] school A te Biervliet komt roWr Op de voordracht Voor bndjêrwJjzereS be Giets- beek, gem AngériÓ. Bijl Kon. besluit zijn benoeMtt de R. H. BL Si. te Oosïlblïrg: mbt inglang van 1 Sept. 1921, tot teepfit- res méj. T„ H. Idzerdia1 en tot leeraBP G. L. ïer Mteulen en A. G. Kievit; voor hét tijdvak van 1 Sept 1921 tot en mét' SST Auglustus 1922, tot ïèeraar A'. Hopfiiorsl, dir. J. A. A. Vrijdajgh'S, Bi E,. E. Freitag én E. P. van der Werff, tot tijdplijk leeraresi aan de R. H. B'. S te N©uzen méj. S P vpn Hojuten 1e Middtelburgj, en tot tijdelijk leeraar aan de R. H. B. S te Züerik}- zee Ai J. van Biel te Ufrécht. RECHTZAKEN. Bij' Kon. besluit is benoéMd.' tof khn- tonrochter-plaatsvervBnger in het fcantjoB te Terneuzen. toet ingang van 15 Jrtii 1921, de héér P. J. Callenfels, notarfc (Hf daar. LANDBOUW» Uil iSlIsisingeïi. Zóndag worden te V1 i s s i n g e n uit Antwerpen twee pleizierbopten ver wacht, nl'. de ,.Elbe en de „Thetemsf". De reizigórs hebben door medewerking van dedKoiUanen en de passenMoontrole alle mogelijke faciliteiten verkregen, voor zoover dat Op hel oOgjénblik mogelijk is. KERKNIEUWS. HET DJIAMBLONTWERP. Er is een uitvoerig Voorljoopig Verslag der Eerste Kamer ovejr het DjaMbi-onJh werp te verwachlen, hetgeen de oorzaak iS, dat het zóa laat verschijnt, niettegen staande het afdee 1 in.gso(nderzoek begin verleden vreek maar één dag duurde. 1 (Honld.) Op de Dinsldag! aïhier gehouden Zeeuwsch© Geref. Predikantenconferontilp! werd dioor ds. F. J. van dén End© van Kamperland gespróken oven het karak ter van Genesis 2 425, en door dö. 'A. G. Hey over „Onz© catechese en Mon- tessori". Op bead© inleidinjgen volgdé een besprekihgi. Vojor dé volgende Conferentie werden als sprekers aangjawezen Bst P. van Dijk en ds. S. Groeneveld. De Classicafe Zendingsraad der Ned. Herv. Kerk op Walcheren beeft besloten dezen zom©r een kinderzendingsdjeesf W houden. m Ned. Herv. EérR. Beiioépén te Krabbendijkb tb. J. Hombortg te Gobi. j. J. Geref. Gete. "Aangenomen hei beroep najar Geref. Gem'. te Terneiizen ran Neerbos te Bruinisse. tb. dé B ONDERWIJS. Benoemd tol onderwijzer aan de Chr. sóhool te Dirksland, de beer "Wl Ba- rendsen te Middeiblirgj, di© dtea bB- noezwing neefl aangenoMe», - Het Secretariaat van het SthmbOefe! voor het Nederlan'dsche Trekpaard deel® ons het volgende mede': Van den héér Th. J. Mansholt, inspec teur van den Landbouw t© s-Gravenhagé^ hebben Wij" vernomen, dat een excürsié van Enjgelsche studenten yam dé Hoog» SChiool te Cambridge, welke Nederland komt bezoeken, de tentoohsfcéllingj van het Nederland'sche Trekpaard, welke op den 6dlen en 7den Juli aanstaande- op het terrein „Hputrust" te 'S-Gravenhage zal gehouden, worden, zal bezoeken. Voor de bhitenlanders, welke de ten toonstelling willen konten bezoeken, heeff het Secretariaat van het Stamboek be langrijke faciliteiten verkro-gen inzake Itefc viseer©n hunnen passen, zoadat dius een groot aantal 'buitenlanders op de tenffoori- stelling verwacht wordt. Dezer dagen heeft ten kantore van hfet Stamboekhuis conferentie plaats gebald met de vertegfejpjwnordigers) van de groioft- ste büitenlandsch© bladen, waarbij hu® alle inlichtingten zoowel de tentaomstelf-. ling! als het Stamboek zelve betreffend^ zijn verstrekt. o— PlnïM'vee en konijnen op de Proiv. Landb o- uwtentOon- steïl'ingL D|ondler|dagiavond, vergaderde in het! (Schuttershof alhier de afd. Walcheren van de V. P. Z. onder voorzitterschap vön den vice-v.oorzitter, Iden heer J. M. Ur- chard, ter bespreking van het vraagpTO-' mlma voor inzendingen voior de taê- deelinjg ptuitovee en konijnen op de prof- vinciale landbouwtentoonstelling!. Voornamelijk werd er pp gewezen,. ÖIM! het plrogtramma zoowel' voor pluimvee ató voor konijnen te weinig' rassen bevaij waarvoor k'an worden ingeschreven, e« toen werd opgetoterkl, d!at het de Z. L. Mv voprnamtelijk te doen is om nutdieron en niet om' spOrttypes, werd daartegenpver gesteld, dat ook spórtdieren zijh opgege ven en tegenwoordig veel voorkomend^ nuttypes met op het prog|rammia vioorkioi- men. Dok werd' mindter igioéld gevonden, claï voor kippen beslist het zenden van tonf- men wordt verlangd,, wat voor velen een groote Moeilijkheid is en werdl de wenschl naar voren gebracht, dat opk afzonderlijk® hanen of hennen zullen Mogen worden! ingezonden. Ook is te weinig rekening gé-houden, dat d© tentoonstelling in een' anderen tijd valt dan dé andere tenf)oo«te stelling) van dez© Idiersjoprtten, en me»! nu ia a. zeer goed! nesten van voedsteris met jongen kan exposeeren. Nog een bb- zwahr werd igjeacht de datum' van sluiting der inschrijvingen, l Juli, dit achtte men veel te vroeg voor klein vee; dit moéf hoogjstens 4 weken voor de tentoonstel ling zijh. Men kan nu nog niet zien welf. ke jongó di©ren voor inzending in aan merking komen. D© datum van 1 Augus tus achtte men veel beter. Besloten werd zich tot de commissie voor deze afd©eling! te wenden ntetj dé' verschillende wenschen, dé verlangd© töh- sen, den tormijh van sluiting, enz. Als aan deze wenschen zooveel Móge lijk tegemoet wordt gekomen, dan twij felt mén fai©t ,of eeh groot© collectie Mtooief dieren zal ook pp dit gebied Zeeland eeh zeer gjoed figuur doen slaan en isl het 'dte vraag of twee tenten voor deze afdéjelihg wel voldoende zullen blijken te zijh. Zoowel de afdéeling Walcheren der Ti P. Z. als de afd'. Vtisisingjen en Middelburg van d en Ned1. Konijnenhond, waarvan be stuursleden ter vergadering aanwezig wa ren. zullen gaarne alle krochten ïnspate nen dez© aMeelingj een succes te dcfln worden, 'maar 2 oud jen dan toch gaarne bovenbedoelde wij^igïngeti in het ptrOj- gnarnma zien aangebrachl. Ook döpr hé| gaven ra» g^dprijZen en médailles hoop?

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1