No, $32 Woensdag 8 Juni 1881, 184* Jaarga-g MIDDELBURGSCHE COURANT. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. EEN GEVAARLIJKE NEIGING. De Tweede Kamer heeft gisteren géén beslissing genomfen inzake de verbete ring van onzen loodsdienst in die Wie lingen. De stemming men zie heft Kameroverzicht is uitgesteld, voorna melijk omdat de Minister aanvoerde, dat bij de voorloopige niet tot stand ge komen regeling met België, de loods- dienst in de -Wielingen aan België was toegewezen en in hejt Oostgat aan ons. Fn de hefer Troelstra steunde dat met het betoog, dat Njederland nu alleen te zorgen he(eft voor een goeden 1 Gods dienst in het gjebied, waarvan men ze ker is dat het tot den Nedterlandschen loodsdienst behoort. We noemjen de neiging die uit die opvatting spreekt, gevaarlijk. Men bedenke wel dit Toen in Maart 1920 de regeling was getroffen, waarvan de bekrachtiging door België later in klei werd geweigerd van wege de inmiddels opgekomen Wielin- genkwesitie, was in die regeling1 inders daad bepaald, dat voor uitgaande sche pen de concurrentie zou blijven bestaan, maar dat voor binnenkomende schepen de Nedlerlanders het Oostg&t zouden krij gen, maar de Btelgen die Wielinglen, een rbgeling, die die Nederlanders reéds in 't nadeel zou sjtelleu wegens het kleiner aantal schepen dat door het Oost- gat 'binnen komt, vergeleken bij die wel ke de WÜelingen binnen varen. Maar er is nog iets vfeel erns(tiger,s. Die regteling werd getroffen vóór heft geschil over dfe Wielingen die nationale beteekenis aan dpt vaarwater in zulk een helder licht speldje. Alles wat daarover ge schreven en gesproken werd, kwam eerst later We zijn er zfeker van, dat als1 die Wie lingen-kwestie vóóraf zulk een beteekenis had gekregen, onze vertegenwoordigers er nóóit in zouden hebben toegestemd de beloodving van dat vaarwater gfeheeliajan België over te laten. Alles wat onze Mi- nisier van Buitenlandsche Zaten latei- heeft gfezeg'd over het Nederlandsch' be- l&ug bij dien vaargeul we herinneren aan zijn verklaring wie Wielingen zegt, zegt Scheldfe; wie Schelde zegjt, zegjt Nederland is nüet te vereenigen met dat gehetel aan België laten van dien loodsdienst daar. Terwille van de Wielingenkwestie wer den die onderhandelingen afgebroken. En die afbreking' wijerp een geheel nieuw licht op de Wielingjen. Maar dan is het ook nijet van zlelf sprekend djat bij hforvjajtting vaa de on derhandelingen juist op dalt punt der Wielingen de ontworpen regeling der be- loodsing onveranderd weer wordt aan vaard alsof er niets gebeurd is. Neen, is er veel gebeurd, juist ter zalm van dat jgfebiedj We betreuren het daaro-m zeer uit den mjond van den Minister gehoord te hebben dat hij dale voorloopige, niet uit gevoerd^ regeling! als grondslag neemt voor den organiseering van onzen lobds dienst. Dajt kan niet anders leiden dan tojt zeer bedenkelijke consequenties bij een hfervatting der ondlerhandelingjen KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting; van Dinsdag. Bet Hydra "-ongevalen de loodsen kwestie in de Schelde, zijn de twee om derwerpem die we uit de tallooze reek. van gister besproken aangelegenheder naar voren willen brfengen. In ons vorig numïner hebben we trou wens reeds eten aantal beslissingen var de Kamfer vermeld. De twee zpoeven g|e njoemde kwesties kwamen ter sprake bij de behandeling der suppl. Marinebegroo- tinfc t i Over de Hydra was de heer H u genhpltz bezadigd in zijn woorden. Hjj erkende dat men een ei moet stuk slahn lolm' een omfelet te bakken. Maar hij vrjoeg of het niet beter was voor der gelijke oefeningen een oud schip te ge bruik»* in plaats van een kostbaren bo dem' als de Hydra. Tegfenpiver de bewe rinig van den Minister dat dit niet kom, omdat zulk een doelschip niet bemand kon worden, vroeg hij of 't niet mogelijk was, een schip te gebruiken dat draadloos van den wal bestuurd wordt. Hij' meende dat zoo iets in Amerika gebeurt. De heer A. P. Staa lm'an was als naar gewoonte wèl heftig. Hij! trok uit het feit, daJt de tv^eede officier van de Z III in den duisteren nacht een onjuist oor deel van de positie van de Hydra had, de doticlusie dat deze officier niet snug ger en voor zijd taak volkomen onbere kend was. De spreker kreeg een afstraffing van den voorzitter omdat hij het als ongeken de brutaliteit kwalificeerde, dat de sa mensteller van de Mem. van Antw. be weerd heeft dat blijkens de ervaring! het risicp' niet zoo groot is dat men niet we-, der een schip als dat bij lanceterplefenin- igen zoiU mogen gebruiken. De spreker njoemde het gebeurde een kras bewijs vam onduldbare roekeloosheid en geld verspilling bij de Marine. Ten opzichte van de aanvaring "der Hydra met ile Ellenórah, sprak de heer Staalman van de onbedrevenheid, stom miteit ®n roeküUïoshteid, waarmee is op getreden. In het bijzonder kritiseerde hij1 het feit dat er geen loods aan boord was. Het was een flater met een schip als de Hydra tegen opkomend tij' op te tornen in dit vaarwater zonder loods, en dat mei 'een vaart van 9 mijl. Minister P.pipbeg'on mtet te pro testeeren tegen de door den heer Staal man gebruikte qualificaties. Waar hout gekloofd wordt vallen spaanders. Men mag niet overzien, dat aan alle oefeningen een zeker risicp is verbonden. Dat men geen oud schip gebruikt voor doelschip is hieraan te wijten, dat fiien daardoor aan het in dienst houden kosten zou ma ken die niet gerechtvaardigd zonden zijn. Mocht bet m-ogfelijk zijn ëen stelsel van bestuurbaarheid van 'den wal af toe t© pasisen, dan zou dat aanbeveling ver dienen. Bij de aanvaring1 van de Ellenórah door de Hydra was, zooals van zelf spreekt, geen loods aan boord, ómdat dit niet noo- dig is bij marinevaartuigen. De aanvaring is het gevtolg van de omstandigheid, dat het schip niet gehoorzaamde aan het stuur op zeker oogenblik. Zulke zaken kunnen nooit geheel weggecijferd wor den, al komfen ze niet reel voor. Ten tweede de loodsdienst op dje Schelde. De heer De Kanter wijdde daar biji- zondere aandacht aan. Hij gaf een uil eenzetting van de bekende positie van lipt Nederlandsche en het Beïgjschë loodsj- wezen. in het bijzonder van de tegfenstel ling, dal in de Wielingen liggen 2 Belgi sche stootalo-odsbooi pn en 1 Nedeq- landsch zeilschip, terwijl ook te Dunigfe- ness een zeilscheepje ligt. Dezer dagjeji is aan de orgjanisiatie in de Wielingen dfe Dolphijn. een stoomboot, toegevoegd. Dat- is een verbetering'. Maar met de Dolphijn, alleen is niets te bereiken. Het sCbipj moet vaak worden binnejngiehajaM. HetJ kolen vermogen is 23 ton, terwijl een nor male loodsboot móet laden 60 ton, om top 50 'a 60 mijlen van Vlissinlgien te kunnen' opereeren. De toestand in ide zeegjaten van de Schelde is aldus, dat we te mlakèn heb ben met volkomen vrije concurrentie tus- schen Nederlandsche en Belgische lood sen. De plicht van onze regleering is dus, de vrije concurrentie volledig! uit te voe ren. Het is vernedjerend voor ons en onf- moediglend vopr onze loodsen, dat zij gleen concurrentie kunnen voeren. Wind stilte en tegenwind belemmeren hen daar in reeds. Het loon blijft voor de loodsen blijft voor de loodsen hetzelfde of zij veel of weinig schepen loodsen. Ten 'slotte kwam' de spreker met een motie, het oordeel uitsprekend: dat op de Schelde en de daarbij behoorende zeegjaten de loodsdienst zoodanig behoort te worden gere geld, dat hij, wat het aantal en de soprt der LoOdsbooten en de vaar- capiaciteit daarvan betreft, aan mo derne eischen voldoet. Minister Pop zettte voorop dat dé vraaig, af we al of niet gelijk gerechtigd zijn, geen vraag is. Op de Schelde bestaat ,elijkge>echtigdhe id voor beide partijen, Dat is, cpntructueel aan ,geen twijfel on derhevig'. De vraag is hoever wij onzel rechten zulten (gebruiken niet het reog op de kosten. In de voorloopigte overeenkomst, mefi België getroften, is de gedachte neergje)- legld, diat het Loodsen 'door het Oostgat zou zijn voosr de "Nederlandsche loodsen; dat door de Wielingten voor de Belgen. Daarom ïs er voor 'gezorgd, dat wij in ltetl Oostgat aan alle eischen kónden voldoen,- er is daar gelijkheid van middelen. Ten aanzien van de Wielinglen dag de vraag anders. Daar zouden de Belgen loodsen, volgens het oorspronkelijk plan. Daar isj gestationneerd een zeilloodsvaartuig, dat volstrekt niet hit (dien tijd is, al zijn spook schepen gemakkelijker voor den loods waar hij1 passagier is. Op de zeilschepen moet del(opds in (gteval von nood mee aam- pakken. i Dat is daarom van belang',, otmdat er nog tal van zeilschepen zijn. Om' de manoeuf vres daarvan te kunnen beootrldeelen, moe ten de loodsten zelf er op kunnen va ren. Toen de concurrentie in de Wielin gen scherper werd, legde ^preker bij Durt- geness een vooruitgeschoven post, waai men zich rejeds van een loods kjan voor zien. Dat geeft voordeel uit een oogpunt van concurrentie, omdat men verzekerd is een loods aan hoord "te hebben bij slecht weer vóór de kust. Deze loodd- post heeft in de laatste maanden reeds 50 en 44 schepen van loodsen voorzien Om d« gelegenheid nog te vprbeïer^tn, om in de Wielingen een Loods aan te wijT- zen, heeft spreker daar nog een Staatsj- Lopdsboot 'gestationneerd. De Dolphijn en een zeilschip zijn daar in de Wielinjgfen en te Dungeness ligt een vopjruit|geschpven post. Spreker raadt dé Kamer af te wachten, wat van dit alles het resultaat is. Wij moeten ons niet door gevoelens die spreker respecteert, laten leidjefci totl uitgaven die niet onbeteekenendi zijn. Drie nieuwe stoomvaarttuigen kosten ieder jeen half inillioen en twee ton ex ploitatiekosten pier jaar. De héér J. ter Laan: Wat hebben de Belgien in de Wielingen? Minister Pop: Twee stoomiopdst- vaartuigfen. Spreker geeft de Kamer in overweging af te wachten wat deze pos- teering' zal geven. De uitkomsten zullen zeer (g)(p|ed zijn. De loodsen hebben er gleen belang bij, zegt de heer de Kanter, maar spreker heeft de stellige zekerheid gekregen vian uitgebreid fooiensysteem*) Daarom is men niet gfeheel zonder belang bij' de zaak. De vraag is echter alleen of men niet kan afwachten of de resultaten; voldponde zijn. Spreker meent, dat dit het geval zal zijn. De béér de Kanter stemde niet mpt de beweringen van den Minister in. Te genover diens verklaring 'dat de positie ran ons Land in de Wielingen anders bedoeld was dan in het Oostgiat, hield spr. vol. dat de toestand in de Wielingen (die zelfde' is. Wp hebben daar dezelfde rech- ten als in België. En dezen toestand heb ben we te aanvaarden. De cijfers van de beloodste schepen wijzen óp een totaal onvoldoende bezet ting door ons van de Wielingen. Een zeil schip rnjoge best zijn voor een loodsposf met vier schepen in de week. Maar de toestand in de Wielingen is niet houdbaar en een schande voor ons land. Wij moe ten dus handelfen overeenkomstig de taotie. Van den heer Troels tra kreeg de Minister een vermoedelijk niet verwach ten steun, die blijkbaar e'en uitvloeisel1 was van het overleg der Belgische en Ne- derslnjdsche socialisten inzake de Wie lingen. Hij achtte het standpunt volkomen juist om alleen in het gebied waarvan men zeker is, dat het behport tot den Ne- derlanidschen Loodsdienst, dezen dienst zoo goed mogelijk in te richten. Hij' achltte het zeer te btetreuren dat door de niet aan de Nederlandsche regeering te wijten storing in de onderhandelingen! de overeeqgjekbmen regeling van het loodswezen niet is verwezenlijkt. Aan den anderen kant is het volstrekt niet zeker of de onderhandelingen bin den niet al te langen tijd worden opgeno men. En daaróm verdient het, z. i. geen aanbeveling' maatregelen te nemen die daarop zouden vooruitloopen. De heer Troelstra drong daarom' aan op verdaging van verder debat en van de stemming' lover de mótie. De heer Heemskerk daarentegen achtte het slechjts in schijn juist dat er geen nieuwe uitgaven worden gedaan hangend het tot een 'feit worden der nieuwe regeling met België. Door onze schandelijke 1 verwaarloozing van den loodsdienst op de Schelde is mén en kele jaren geleden gekomen tot de voor ons nadeel ige o Ve reien om'st be treffende den loodsdienst op de Schelde. Gene*< buiten onze schuld zijn deze onderhandelingen afgebroken. Werden ze weer opgevat, en België erkent dat ze zonder pnze schuld zijin afgebroken, dan! zullen wij móeten toegeven om op de voorloopigte. regteling in te gaan. Zorgen wij nu goed voor de bfeloodsing in de Wielingen, dan zulten wijf, als een andere overeenkomst wprdt gesloten, er op kun nen wijzen dat wij de Wielingen met evenveel succes' beloodsen als België. Daarvoor zijn stoomtoodsVaprtiuigèn noodig, wat spr. nog nader in het licht stelde. Het is. de zwaarste beproeving van onze Loodsen, dat ze den post; in de Wielingen met een zeilschip moes ten bedienen, volkomen de speelbal van de 'concurrentie melt een stoomloodsdienst Daarom moet de Katojbr de motie aan vaarden. Minister Pop voegde aan het reeds gesprokene nog toe, dat het een ver keerde voorstelling van zaken is als men meent da't van onzle gelijkberechtigheid steeds vol gebruik is gemaakt. Het per cenxage thans van ons aandeel in dert lioodsjdiensl scheelt niet veel van dat in 1913. De schepen, die ide Wielingen- binnenkomen, bestemd voor Belgische ha vens, hebhjen belang bij een Belgischen loods, Men wachte dip resultaten ran de verbeteringen af. De mptie is op het oogenblik niet gemotiveerd door de! omstandigheden. De heer De Kantel' meende dat lie jammer is, c|at de Minister pogingen lieef gedaan om den toestand in de Wielingen' te verdedigen, want die is werkelijk nie te verdedigen. Het speet den heer De Kanter, wajtj de heer Troelstra in het debat bracitj, omdat spreker deze zaak wil beschouwen los van diplomatieke kwesties.. Deze zaak moet vrij beschouwd worden uit een oog punt van cjoncurrenlie. De Minister wil nu npg' eens afwachten en zien, wat hij er aan kan doen. Spreker Vraagt den. Minister zich hieromtrent te verduidelij ken, wat hij vpornemtens is te doen, als deze proef niet voldoet, en te zeggen of hij het tmiateriaal zoodanig wil verbete ren, dat we 'de concurrentie mtel België kumtnen doorstaan. De Minister móet niet vergeten, dat het hier geen werken geldt die nutte loos kunlnen wordenhet geldt hier maat regelen, die tijdejïjk geld kunnen kos ten. De schepen zijn altijd in 's lands dienst te gebruiken. Wanneer de Minister 'een duidelijke verklaring' geeft, wil spreker "de mbtie intrekken. Minister Ppip antwoordde, reeds duidelijk gezegd te hebben Hat hij! de resultaten van de genomen maatregelen wil afwachten. Een loodsvaartuig is niet uit een winkel te haten. Spreker heeft er vier óp de begrooting staan, maar daarmtede heeft hij ze njog niet en de loodsen' evenmin. De heer D e Kanter Dan haalt u ze imiaar uit het Ylie! Minister Pp,p: Neen, dat kan niet," Ook voor Harlingfen dringt men op een stoomloodsdienst aan. Men kan een loods uit het Vlie maar niet naar de Schelde brengen. 11 1 1 De voorzi tter stelde voor, de vér. dere behandeling der motie uit te stel len tot een nader 'ie bepalen dag. Aldus wórdt besloten,. *)We willen hier dadelijk laten vol gen wat de hoefijizercórrespóndent van het Hand. hierover schrijft. Hij zegt dat deze IeteKjke insituaitie, die |de Minister ook in de bla den heeft gelanceerd, een in haar al gemeenheid, bedriegelijke en in haar strekking boosaardigebewering is. Al leen de "Nederlandsche kantoren, de groote dan nog alleen, sluiten geregeld een bankje yan f 10 in bij het loods- certificaat, Op vreemde schepen ge beurt het nooit, dan alleen voor bui tengewone diensten. En dan nog niet een-s altijd. Het is in elk geval een zeer pmbeteekfenende factor in de hee- le quaestie, en de Minister, die g|een woord van waardeering voor het werk der loodsen over had (dat hij trouwens alleen zal kennen door 'den Inspecteur- Generaal, die er al e ven weinig waar deering voor heeft), had zich' althans te gloed moeten achten om met zulke middelen te strijden. wordt door 21.000 affeen erkend aio hot besto versterkingsmiddel voor Zenuwen en Lichaam. (Ingez. Med.J Uil Stad en ?!revincie Uit Middelburg. Zoowel stadgenoot als vreemdeling kunnen weer veel gemak hebben van de Wa'Lch er.se he Zak gids (uitg. fa- P,. M. Smits alhier) waarvan de zomer dienst 1921-editie zpo juist is verschenen.1 •Wie in Zeeland woont of reist, hoeft nergens naar dienstregelingen van boo ten, trams te informieeren, want alle in lichtingen over allfe openbare middelenj van vervoer wordfen hem in dezen za'k- gids verstrekt. Ook de nieuwe auto-om' ïi- busüiensten van Middelburg naar Dom burg en van Middelburg naar Vee re zijn natuurlijk opgenomen. Hel 'boekje is voor de groote stemma van 15 ct. overal in den bolekhandel verkrijgbaar. -n Uit Vlissingen. Bij- Kon. besluit is, met inigang van 1 Juni 1921, aan den heer M. T. Slagter, vroeger te Vlissingen, op zijte ver zoek, eervol ontslag' verleend als adjunct- Commies bij het Departement v. Oorlog. Volgens het jaarverslag vau de ge zondheidscommissie te Vl'issingen bedroeg bet aanjtal overledenen in het af- geloopen jaar 220 of 9.8 pet. op 1000 in woners. tegjen 9.49 in 1919 en 13.30 in 1918. Aan tuberculo-se .ovierleden 23 perso nen te^en 42 in 1919 en 39 in 1918. In de volkshuisvesting is tot het leed wezen van dte oommissie nog geen veran dering ten gotede gekomen. Nog stteedó worden huwelijkjen Aitgesfteld en wordt de ve1-liging van eldfers wonende personen, die in Ide g)emeente werkzaam zijn, belem merd doord|at er geen woningen disponi" bel zijn. Het aantal besmfettelijke ziekten, waar mede de commissie in kennis werd ge steld bedrojeg 32 gevallen van rondvonk, 4 van diphtheritus, 2 van febris typhoi- dea. De malaria, die hfet vorig jaar slechts sporadisch 'voorkwam, heeft in bet ver slagjaar zich zeer belangrijk uitgebreid. Uit Tholen Te O u d-V o s s e m eer werd Dins dag j.l. in een raadsvergadering- afwij zend beschikt op een verzoek om sub sidie voor de politieschool te Hilversum; voor den tijd van twee jaren werd be sloten vrijstelling te vragen tot het ge ven van lichaamsoefeningen aan de O. L. ischool. De vakken Fransch en wis kunde zullen van htet leerplan dier schotel worden afgevolerd. Verder werden de gje- m'eenfebegrooting 1921 gewijzigd en dei reclames Hondenbelasting 1921 behan deld. Besprokfen werd de electrificiaitie" van de gemieente; de desbetreffende rap porten zullen eerst bij de gemeenteraads leden circulieeren, voor men tot "defini tieve bfehandeling overgjaat. In de j.l. Zaterdag' gehouden verga dering van den gemeenteraad te St. An- n a land, waarbij alleen de heer Bierens afwezig w^s, werd .o. a. n^edegedepld dat de verplfegingskósten van een aan vallen de ziektp lijdend meisje te Haarlem zijn verhoogd tot f 200 per kwartaal. Met algemfeene stemmen werd opnieuw besloten gjeen subsidie te verleenen aan de politieschool te Hilversum. I Een voorstel van dien heer Cr. Goede- gebuure tot afschaffing der kermis werd aangenomen mtet 4 tegen 2 stemmen, zijn de die van dfe heeren D. Quakkelaar en L. Poldermian. De heer Elenbaas, die ten vorigen jarie een lans brak voor het behoud d|er kermis, was nu van standpunt veranderd en was nu sterk' voor afschaffing daarvan. Besloten wferd om voor 1922 weder een subsidise te verleenen van f ,250 aan de Rolterd. Tram Maatschappij voor de trambootverbinding Stavtennisse-Zijpe. Nog werd besoltfeD een gemeente-op zichter aan te stellen en hiervoor een oproeping van sollicitanten te doen. Uit Zeeuwsch Vlaande'ren W. D. Maand,ag vierde dó Kon. Muziekso- cieteil „Aardenburgsclie fanfaren" wederom feest. Op dien dag herdachten de muzikanten I. A. de Brauwer, J. Jl Pleys en P. C. Pinters het feit, dat zij 25 jaren onafgebroken werkend lid wa ren van bovengenoemde vereeniging. Des avonds werd hien, onder veel be- belang'stelling' van het publiek', aan hun ne huizen een serenade gebracht, waarna men zich naar het lokaal der Socië teit „Spoor tot Vriendschap" btegóf, al waar onder hartelijke toespraken aan elk der jubilarissjen een fraai diploma in lijst werd overhandigd, waarna dje avond verder -gezellig werd doorgebracht Werd vroeijèr het vervaardigen d|er diploma's (de verfeeniging telt nu twee muzikanten-met mleer dan 50-jarigeu en 12 met meer dan 25-jarigen onafgebro- i en dienst) 'altijd opgedragen aan de ujebr. Grevenstuk te Amsterdam, waai* nu htet muziekgezelschap in den heer M. 'Aal- bragtse ondier zijn werkende leden eten bekwaam calligraaf telt, wanen de nu uit gereikte diploma's' door dezen vervaar digd op een wijzje, dïe allen lof ver dient. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen naar Ierseke: ds. G. A. den Hertog te Ketel (Z.-H.) KUNST EN WETENSCHAPPEN. In de gisterenmiddag onder voor zitterschap van (den hjeer mr. A. A. de Veer gehouden vergadering van de Ge schied- en Letterkundige vereeniging, werd door de secretaresse, mej. M. M. .Jungius, liet jaarverslag uitjgóhrajdht, waaruit blijkt, dat het ledental der veree niging belangrijk is toegpnomen en met sprekers gelukkig was. Het jaarverslag werd goedgekeurd, evenals de rekening! van den penningj- meester, den heer mr. W,. F. baron van der Feltz, welke rekening een góed slot aanwijst van f 49.72. De genoemde be stuursleden, alsmede de heeren dr. L. A. J. Burgersdijk en dr. W|. S Ungier, werden herkozen; de heer Burgersdijk verklaarde zich bereid, het penningmeesterschap op zich te nemen. In de 148sle alig. vergadering vaa het Provinciaal Utrechtsch 'Gen. van Kun sten en Weten schappen, te Utrecht gehoor den, zijn o. a. tot nieuwe leden benoemd in de sectie letterkunde, wijsbegeerte^ 6a geschiedenis de heer dr. K. Heeringa, rijksarchivaris te Utrecht, vroeger al hier; in de sectie rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen de heeren jhr. mr. J. W. Quaries nan Uffferd, commissaris- der Koningin in Zeteland., t« Middelburg, en W. A. Kleijja. vMa dte Toll, inspecteur

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1