VAN DER GRAAF C°. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Maandag 6 Juni ISZt* No. 130. 164e Jaargaig u 11 z a-B fs v e i k n «li DE LEVER'S ZEEP-MAATSCHAPPIJ, VLAARDINGEK. Saniigtrt Zeep^ AMSTERDAM. ROTTERDAM. MIDDELBURGSCHE COURANT. BjETOOGING TEGEN DE REACTIE. Door de S, D. A. R en het N. V. V was gisteren te Amsterdam teen groote betooging tegen de reactie op touw gezét, waaraan titenduizenden personen deelnamen uit alle deelen van het land, die per trein, maar ook per extra booit en met vrachtauto's naar de hoofdstad .waren geklomen. De btetoogters verzamelden zich op het IJsdubterrein Om' halfitkvtee werd de meeting door den heer S. J. Pothuis geopend, waarna van een aéhttal spreek gestoelten tegelijk het woord werd ge voerd door de heeren Troelstra, Sten huis, Schaper, Vliegen, Jan van 'Zut- phen, Sannes, Van der Walle en Lührs. Na afloop werd eeh optocht gehouden, die een ontzaglijke lengte had. Uit Middelburg. De uitvoering in1 de Abdij is' gis- terenmorgfen door eenige honderden per itonea uit Middelburg en omgeving (bij gewoond en ook nu wfeer klonk de stem mig-plechtige muzifek uitstekend onder de hoornen van htet plein. De oude ge*- bouwen rondom' verhoogten de indruk- wekktendfe wijding die van de muziek uitgiaaft, steeds in hoogte miate. (Een kleinte opmerking zij ons' geoor loofd. Waarom worden toch na afloop der jaarlijksche ringrijdferif, de putten gemaakt door het plaatsten der palen, niet gedichtt. Djeze zijn steeds gevaar lijk, maar vooral ials! men door de druk te de gMÖen minder goed kan zien, is het gewaar vjoor sjtruikfelen des te grooter. Het programma, voor het abonne mentsconcert door hjet Middelburgs ch toluziekkjorps' Woensdag 8 Juni 's av. 8 u, in den tuin van het Schuttjer,shjof te Mid delburg te geven, luidt als volgt: Mardhe des Francs Mineuts, L. No- rel; Ouvertupe zu Goethe's Trauerspiel „EgtnOnt", L. vian Beethovfen; Largo uit „Xerxes", G. F. HandelK,urwenals Spottlied uit „Tristan und Isolde" R. Wagner; Au Camp der Tziganes, F. Blu- taentritt; Einzug Schneidiger Truppen, H. L. Blankenburg; Ein Wiener Walzcr, R. Benatzky; Sizilietta, Sérénad'e, F, v. iBlon; Frühlingseinzuig, CharaMeTstüek, L. JeSsel; Suitle-Ballet, F. Popy. Het Middelburgsch Muziekkorps jgeeft op Vrijdag ai.sl ten 8 uur des avonds weder een uitvoering op Het Molten- water. Hit Walcheren. De tweje reeds eenigen tijd ver wachte aujtojbus'sen van den aulobusdierust fep Walcheren zijn thans onderweg, en zullen dezer dagen aankomen, zoodat de 'directie hoopt op Zondag 12 Juni ook den dienst op Vjeere te kunnen ope nen. i Een archief-verordening!, waarvan het concept was toegezonden door Ged. Sjta ten werd vastgesteld. De rekening 1920—'21 werd goedge keurd in ontvang ad f 40940 en uit gaaf ad f 32077.25, (dus met e®n goed slot van f 8862.75. o Hit Noorfl-B#velan d. Toen Zaterdagmiddag de beide zoontjes van de K. te Co 1 ijn sp laaft bezig waren met „pootjes-baden" in de Schelde, werd een. der kinderen pboft- seling in de hand gestoken door een visch, waarschijnlijk een pietermkn. Het ventje slingerde de visch van zich af, vlak vjoor zijn jongjer broertje, die eg Dpi trapte en eveneens hevig gestoken Werd in het been. Onder hevige pijnen werden de kinderen huiswaarts gebracht, waar pogenblikkelijk geneeskundige hulp mbest wOrden ingeroepen. Na behandeld te zijn kon hij1, die in de hand gestoken was. Weer vrij rondloopenhet jongst© ventje was er erger aan toe ten mbet nog steeds het bed honden. I Uit Zeeuwseh VI aandéren iWi D'. Zaterdagmiddag landde aan' het strand te C a 'd z1 a n d we^ns schroefge- brek ején vliegtuig bemand met Bernard Catta Van Londen naar Brussel met poist. De poAt werd pjer auto van Cadzandj langs Sluis naar Westkapellje (België) ge bracht. Vandaar ginjg de auto naar Knoc- ke, wkkr twete mecaniciens' uit Brussel arriveerden, die tméered|en naar Cadzand. om het bestehadigdle vliejgjtuigl van een nieuwe schrojef te voorzien. *s avonds ongévefer half tien sjjeejg de vlieger wéér op tem den reis nahr Brussjel te vervol- gén.. 'Als curiositeit wordt ons door e!èn anderen Werichtgever gemeld, djalt er als passagiers kuikens aan bpord waren die vermoedelijk' wel meer waard zullen zijn gewefest dan onze jgewone soorten. DE TE WONINGTOESTANDEN MIDDELBURG. Door den directeur van het bureau voor Woningbtatisitiek alhier is een vdojrlioopiig rapport uitgebracht over dei wpningstatistiek in onze gemeentel Als resultaat van de telling!, die van 24 'Aiug| '20 tot 1 April '21 plaats' had, werden de volgende cijfers verkregfefe: 2814 geheele huizen; 877 beneden-Wo ningen en 1079 'hoven-woningen, dus in totaal 4770 woningen. Bovendien waren er 525 penceeien, geen woning zijnde, zonal S pakhuizen, winkels e. d. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat er na afloop der telling1 eenige perceelten van de geheele huizen in verandering wa ren, wijl ze gesplitst werden in beneden- en bovenwoningen. De juiste indjöelmgj en het getal was hij1 het opmaken vain 'dit vooptoopiigl» rapport nog niet bektend. De getelde 4770 woningen in onze ge meente zijtn respectievelijk naar de 25 huurklassen als volgt verdeeld: In de Zaterdagmorgen gehouden verf gUdering van den gemeenteraad van Domburg) werd, na vaststelling van heft kohier van de Hondenbelasting; een wijb ziging gebracht in de verordening op de plaatselijke belasting paar het inkomen en! )op die op de heffing van rechten voor. gtebr.uik van gemeentegrond. AR lid der oommissie toit wering van schoolverzuim' werd herbenoemd dei heer J. P. Almekinders. B. en W. gaven een rjaming van kosten voor het aanbrengen van een pompltei1- üinig op de wel van de Electrische Cen trale voor watervoorziening van de volks woningen. De heeren De Visser en Van! der Hage zagen liever een welput gjBf- taaakt. De kosten daarvan zouden ech ter veel bopgter zijn en de wattervoorzieb ningi voorshands niet afdoende. De heet- ren Westenburger en Wisse meenten ook, 'dat het aanbrengten van een pomp thanrt direct zal helpen. Besloten wlepd zpp spoev digi mogelijk teten pomp te plaatsen. Die heer v. d. Hag© stelt v,oor de welput ten van de gemeentje te doen schoonma ken. Bij wijze van proef zal 'dit mtet 1' put geschieden. De heer WestenbUrg|ter vraagt of het niet mogelijk- zou zijh teen waterleiding te verkrijgen van 'het terrein 'der gemeen te Middelburg aan Oranjezon. De heeft OEUteut geeft een overzicht van hetgeen! dienaangaande indtertijd is verricht d(ooi de .Ver. tot Bevordering, van de Bélanj- gen van de Badplaats Domburg ten vreest dat de kostten t© hoog znllén zijn. Be sloten wordt ih overleg te treden met de gemeente Middelburg. In de Donderdag gehouden vergadjs- ring van ingelanden van het waterstehap Hoede kens kerke werd jafwïjlzend beschikt op het verzoek van de diredtie der N. V. Spoorweg Maatsch. „Zuid-Be- veland" om verhooging van de toegezegde! subsidie voor den aknlfeg van de spoor ifh door Zuid-Beveland. KI. Huurpr. Aantal' 1 Tot 0.99 50 2 f 1. -1.24 157 3 f 1.25—1.49 192 4 1.50-1.74 513 5 1.75- -1.99 490 6 - 2. -2.25 522 7 u 2.25—2.49 310 8 2.50- -2.74 412 9 2.75—2.99 180 10 3.— -3.49 412 11 3.50—3.99 293 12 f 208 t/hén. 225 110 13 - 225 I 250 131 14 - 250 5* 275 168 15 - 275 5? 300 68 16 - 300 )J 350 198 17 u 350 7Ï 400 120 18 400 5? 450 129 19 1— 450 5? 500 74 20 - 500 600 98 21 - 600 n yy 700 60 22 - 700 800 38 23 - 800 ??i 900 13 24 - 900 1000 19 25 - 1000 en méér 13 kwamen toen in aanmerking voor slecht"' 8 wonin|g|en van de door mij' bedoelde, terwijl 28 ervan gedeeltelijk slecht waren. Waar ik evenwel een (groot gedeelt© van de door mij genoemde „slechte" wonin gen ter plaatste heb onderzocht, moet ik vasthouden aan het door mij genoemd getal. Als „onvoldoende" zijn gteteld 376 wo ningen. grootendeels om de kwantiteit. Ik ben er van overtuigd, dat, wanneer de 'arbeidersklasse over 't algemeen mefeij- dere ©ischen gaat steilten aan haar woon gelegenheid dan ze tot dusver deed, ook een deel dezer woningen in den tejrtm van „slecht" valt. Eénkamer-Woningen hebben we er in onze (gemeente 323, waarbij niet zijn gé- rekend de 17 hofjes-woningen. Een éénkamer-woning! is een woning met één kamer, waarin alles moet ge schiedenwonen, slapen, koken, eten. wasstehen, kortom', alleis. Van deze wonin gen zijn er 114 bewoond dioor' 1 pep soon, 82 dOpr 2 personen, 42 door 3. 31 door 4, 17 dio|or 5 en 37 door D en meer personen. Hiervan vallen 80 woningen in den term van tamelijk jof goje'd, 179. als1 on voldoende en 64 als slecht. Door 80 dezer woningen aan te mérkten als tamelijk of Igloed, meen ik direct een wijs te gevjen dat ik het aantal, inge schreven als slecht en onvoldoende', niet te ruim neem. Men zou toch bïjha fg'erust kunnen zeg gen: „iedere éénkamer-woning is slecht". Bij de voriigte gehouden Rijkswtóning- telling gaf tabel 5 aan', dat er toen 47 gezinnen bij' elkaar inwoonden, w. z. ,over den vloer woonden", dus |g|een apart gedeelte van de betrokken Woning ter bescbikkinjg1 hadden. Na bedraagt dit aantal 117. Hiervan Zijh 84 gezinnen in geschreven -die onmiddellijk een woning 'behoeven. Bij' de resteerend©! J33 zijh b.v. PUders (die- hij hun kinderen, die dooi) woningtekort een te groot huis mtoestep huren of kloppen, inwonen. Verder woont een klein gedeelte der 34 in als diensty-persfohéel'. Het meerendeei, en dat zal pl.m'. 100 zijn, spruit voort uit woningnood. (We hebben dus' in" t kort samengevat 137 slechte woningen en 100 bij een ander inwonende jgezinnen of een direct tekort van 237 woningen. 'Alhoewel hei bevolkingisaantal vrijwel stationair blijft, neemt het iaanltal gjezinneh sterk toe. -Vestigden er zich in 1919 door huwe(- lijk 91 nieuwe g|ezinnen, over 1920 be droeg (dit 113 van de 173 huwelijken. Hiermede idient rekening' te worden ge houden, daar woningtekort anders vesi- tiging buiten de gem'eenjte' tengevolgp) heeft, z'ooals reeds is voorgevallen. Houden we vast aan de Woningwet), waarin wtordt voorgteschreven dat er 3 pCt. van het totaal aantal woningen bte- schikbaar moet zijh v-opr vestiging van nieuwe- gezinnen en voor verhuring, dart krijgen we- een totaal tekort van 237 en 3 pCt. Van 4770 is 237 plus 143 is 380 wonin-gen. - Waar nu door de „'Algjehieene Wohing- bouw -Veretenig|ing" en Woningsticbting Volksbelang" gezamenlijk 264 woningen; worden gebouwd, kotmen we derhalvö nog 116 woningen 'tekort. Bij- deze be-rekening zijh jd(us' niet de als „goed" -of „tamelijk" en „onvoldoen de" inlgbschreven éénfcam'er-woningeh, terwijl evenmin hierbij' inbegrepen zijjrt de teverijge als „onvolldioende" ingeschre ven woningen. Te koop stonden ztes' woningen welklej ontruimd waren. Een dezer verkeerde in slechten totestand, terwijl' eten andter inge volge de Wot van 19 Februari 1921 tej- vens te huur wterd aangeboden. Tevens stond er nog leldig een boven woning!, waar echter, in verband met overtreding der bouwvergunning, nog geen bestemtaing aan kon worden gei- g)even. I (Ingez. Med.) Te satoten btedraalgjt diain het aantal "wol- ningen beneden f 2 per wteek 1502 oi ruim 30 pCt. van het geheele aantal Dat het woninjgpeil niet hoog staat, blijkt reeds pit dit cijfer, mlaar is| zeker, npi wel duidelijkter uit het v-oligendte: Om- een igoted overzicht te hebben Ojver den toestand dter woningen heeft de di recteur d|e statistiek verdeeld in vier soorten, aangevende de hoedanigheid, ert wel in: (gjoed, tatotelijk, onvoldoende» en slecht. Met „slecht" werd een woning aan gemerkt, als ge in een toestand verkeert dat afkeuring! of onbewpohbnairverkïarinjf zoo spoedig' mogelijk gewenscht isi „Onvoldoende "werd een woniugj aan- gemerkt: als er groote reparajtites! aan moeten gjebeuren, of dat die kwanttdteit der woningruimte in verband met de be staande voorschriften t© gering jLs'. Al de ander© woningen zijh, ingesChrfei. ven als „tamelijk" -of ,ig|oted". Als „slecht" zijn ingeschreven 137 wo ningen. Volgens 'dte 'rapporten van de gte- zondJieidstootmmissie ovter gtehotlden wk> ning^taderzoek in 1908. 1909 en. 1910 DE NEDERLANDSCHE RF ISVERE F NI- GING. De lafgteVaardSigdjten en verdere ledten; vim de Nedierlandsche Reisveneeniginjg, die ter gelegenheid van die 15de jaarver gadering, naar Middelburg' zijn gekomen, werden Zaterdagavond in htet Schutters hof ontvangen door de afdleeling Wal cheren De voorzitfter dter afdeeling, -de heer A. C. Hild'ernisse uit Souburg, heette allen namens die afdeeling Walcheren, welkom'. Spr. sprak zijn spijt uit, dat be trekkelijk wteini» leden van de afdeeling tegenwoordig warfen, mhar constateerde met genojegen, dlat het aantal afgjevaurdig- den -groot was en dh)t hlet hoofdbestuur en de algfemeene velrjgadering beslotén heeft dj© jaarvergjaderin'g dit maal hier te houden. De afdfeelinig heeft dan ook' niejt getalmd o-m maatregelen voor den ont vangst te nemlen. Waar zij steeds lof mlocht oogsjten voor de Ontvangst der va cantiehuispiannen, heeft zij nu voor -dert Zondiag een klein programma samtemgje steld -om! toch' iets van Whlchleren te laten zien. Spr. hioopt c(p prachtig weer, en wensteht de afglevaardigdten genoeglijke dagon Tie»©. i De jalgemjeene voorzitter der, Ver,, de heter A. Pi e t' te r s verzekerde, éfojt men spijt zial hebblen weer te moeten heen,gaan, want (mfen komt hier met ge noegen, h|et Was' een prettig idee te kun nen zeggen: „wij glajau naar Zeeland, wij gaan naar Walcheren, -wij zullen hef goed' hebben". Spr. is dikwijls in Walcheren gewe'es't met de vacjantiehuisplannen en wist dus reeds vooruit dat hier alles- in orde zou zijn, en dit z|elfde idee zal mlen hebben bij hét vertrek. Aangenaam is'hiet de 15e jaar vergadering, het dérde lus trum te kunnen hioudjen op dezen gast vrijen grond', idie -door dje Nederlander.? nog veel tte weinig bezocht wordt. De Zeeuwfen hebben hun eigen karakter, spr. heeft lovferal in de wereld rond ge zworven, maar als' hij naaK Zeeland komt dan voelt hij dla|t er nog jets nationaals bestaat. Dit blijkt ook nu weer nu een aantal dameS in Zuid Bevtelandsch' cos- fuum 'bij de Ontvangst tegenwoordig is, wat zeker door de NedeHandsche Reis- vereeniging wordt gewaardeerd. In dezte tij'dten van groot internationaal' verkeer worden de verschillen zoo licht weggedoezeld, en -daarom is1 het gelukkig dat 'men hier nog nationaal voielt. Het zien van epn rolpljajat is mooi, maar het mooiste blijft toch' altijd de, natuur zelf en daarom is het gelukkig da|t men nog zooveel zal kunnen zien. Spr. wijst er op dat de N. R. V). sjteeds medewerkt om Walcheren tnteer bekend te doen worden. Na nibg een woord vian huldjp aan de gulle Zeeuwschie gjastvrijheid hjoopte spr. üiat hij aian het eindje van deze dagen zijn woorden zal kunnen herhalen. De hejer Hildternisse na!m' nog maals het wioord om den voorzitter dank te brengen voor zijne woorden en zijn spijt uit te drukken ,dat gjeen film van Zeeland tjestaat (wat echter niet lang mteer op zich zal latten wachten, ver slag».) en om in het bijzonder welkom te bejeten den Duitschen (consul te Vlissin- gteu, den Meer dr. Richter, die zöoveel heeft gedaan oan: de leden van 'dte Reis- vereten iging het reizten in htet buitenland te vergemakkelijken AI dezte w,oorden werd door luid ap plaus bezegeld. Door de 'dames in Zuid-B,(evelandseh coistuum werd hiern.a die thee aaugebo" den. Nadat de hejer H. C. Reije-rs', leider van 'dèn tocht op Zondag, djaarover npg enkelte 'mededeel ingen hac? gedaan gingj men naar de Florabioscope, waar naast enktelje kleinere twlele voor de leden dér N. R. V. -gekuipte fillnls werden vertoond n.l. een ovter Zweden en een over Japan, die zeter in den smaakl vielen en dit ook ten violle verdienden. Nadat ZlouJdagmorgen door dte mèest© afgevaardigden en leden, die hier ver toefden, een bezoek "aan de uitvoe ring in de Abdij' was gebracht, oiver Welke uitvtolering allen mlelt gröotèn lof spraken (viooral hoorden wij! de mfoioie klank van het koper roem'en) beghf men zich' naar de Noordstraat wtenaT een zestal rijtuigten gereed stonden, die al de deel nemers aan den tocht nog niet kondén be vatten, waardoor het noodig was een rij1- tuig er bij te bestellen. Toen ook dit aanwezig was, ging het naar den Noordweg, welke gCvolgd' wterd tot den Rijnsburgschen weg. Deze werd ingeslagen, om' zoo den 'Oranjezon t© be reiken, waar echter niet giestopl werd de uitspanning was trO-uwtens gesloten Ym oazm Inilmi als Mt grootste bandslslnfermatie^ireae, wordt ioor den bandei steeds meer ge" briik gsmaakt veer Met in- cis®eeF®u en rsplin Tan aehtepstallige en be twiste vorderingen* 1 (Ingte» Sfed.) oimi vervolgens over Zeeduin weer naair den Noordweg terug tte kteeren. Op dit Buiten bij het bekend© hertje kamp, werd halt gehouden om den hjeer H. Cl Reijérs, die de leiding van den toicht had de ejerste gtelefgenheid te gevèn om een historische imededeeling te doen ovter 'de plek, waar men zich bevtond, welk© taededeeliinjg©n de heer Reijérs lat©r niog een paar maal herhaalde. Over Oöstkapelle werd spoedig de weg naar Berkenbosch bereikt, welke werd ingeslagen. Bij genoemd buiten Werden de rijtuigen verlaten en nu ging het doOr de fraaie wegen'"Van dit buiten, door den BO-schweg naar .Westhove. Deze wan deling maakten 'de deelnemers aan dten tocht weer wa't Warm, want het was belaas niet tzulk mboi wfeer als Zaterdag1. De Wind maakte het zitten in de rijtuigten vrij' frisch en de zon moest het bij eten kleine poging om door, de wOlkeu te dringen laten. In de bosschen Was het echter gloed. Na hfet ook vobr be kenden steeds "Indrukwekkende kasteel tte hebbjen bekteken ging het Weer naar den Ntoordweg', waar de rijtuigten stonden te wachten óm allen te half twaalf te Domburg bij pension Juliana te brengen. Enkele maakten V-oor "de lunch nog een Wandeling naar zee en strand ëfn té 12(uU'r: zaten allen aan de net gedekte dis'ch, ep, lieten zij' de uitstekend gereed' ge maakte lunch gfeéd smaken, er was vrij Vroeg! ontbeten en d©n geheelen mbrgteta' in den buitenlucht, had dte mteésten een' vragtende maag bezorgd. i Na de lunch ging het naar den Hoogten Hil pui van dezen hoogjen duintop njog een klort oogenblik te genieten van helt heerlijk gezicht olver de ztee, over hjet in het groen verborgend li'ggénd dorp Dbmburg en over "Walcheren. Het wart echter ook hier niet op z'n EaWoist dofor den nevel die bv©r het land' hingt Tegten kwart Over twee Waren allen aan het tram(sfta|tioiu, waar aart de gereedSsfeSÉri de tram' twee gereserveerde wagtens wa ren gtehaakt, waarvjan de balclons inef een vïaggentrophee- waren versierd; op de eerste waren! in groote letters vam' igpoen aangebracht de initialen Van dé reisvereeniging „N. R. V.". Dé vreemde^ lingén hadden van uit 'de tram gelegen1- heid den Westkappelstóhen dijk en Vuur toren, het mooie duinlandschap van Zou- telande, en het landschap in dit déél van Walcheren in oogenschouw te nemen. Te ruim' kWart IdVer drie werd Vlissingfèhj bereikt, waar de tram' bij de badplaalé I .to.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1