126. Woensdag 1 Juni iSM* 164® Jaargang Uit Stad en Provincie, Imperiale g"1" g Bij Idit-nummer behoort een Bijvoegsel. 'Abonnementsprijs per kwartaal gen f 2.30; op üe buitenwegen om' Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlissin- weekaboniiementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiëu: 30 ct. p. r^gel, Inge Bonden Mededeelingieb: 50 dent per re gel, Bij abonnement veel lager. Famlltebericihten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel mftei 80 «ent. Kleine ad vertentEën niet groor ter dan vijf regels druks en waarbij! i aangegeven, dat zij ln deze rubriek mo» «en geplaatst worden, 85 cent bij vOOrü» betaling'. Adrerteatiën onder "brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. 'Advertentiën moeten, willen ze nog I ons Mad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF, ELF aan ons Bureau bezorgd zïjh. en 7 uur 58 min. De dienst pver de; Iloek- ro.ute is evenveel verlengd. 4p. De minister noemde dó stopplaatsen pp, die noodig! zijn omdat de mailtreinen dienstbaar gtemaakt móeten worden aan het binnenlandsch vlerkeer. 5p„ De stoppingen te Vlake en Krab- bepjdijke zijn geschrapt vpor trein 72; die te Breda, en Tilburg van trein 71 die in het eerste ontwerp niet voorkwamen en daarin zijn ppgenomjen op verzoek van de Maatschappij „Zeeland". 6o. De vrachtprijzen naar Londen over Vlissingen en Hoek van Holland waren .„xvisi. Thans is de vracht van 'de sta- KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting! van Dinsdag, i De „Zeeland" en de spoorwegen, het onderwerp dat werkelijk niet alleen hier in deze provincie de aandacht heeft getrokken kwam' gister aan de orde in den vorm van een interpellatie van den heer v. B e r e s t e ij n. Deze heeft na een korte inleiding! die zaak bekeken van nationaal stjandpunt. Hij lieert groote belangen van het bij houd van de „Zeeland" nog! eens nage gaan: de zakelijke belangen, de- post- belangjen en de beteekenis die deze nar tionale lijn aan de Schelde geeft Voor Nederland. Iedereen mocht verwachten, dat, na dat parlement en regeering gezegld had den, dat de „Zeeland "moest blijven waar zij was, de spoorwegmaatschappijen ondanks èen andere meening zich daarbij laadden neergelegd en mtedógpj- werkt om den wtenseh te vervullen. Maar dal is niet gebeurd. De spr. sprak het uit dat de „Zeeland" wordt vermoord, vooral door de ellendige; dienstregeling, waarvan hij! een (Uitvoerig Overzicht gaf. Ten slotte stelde hij de volgtende vra gen 1. Is het juist, dat de a.s. zomerdienst^ rejgleling 1921 voor een aantal plaatsen in Nederland de post veel later brengt dan volgtens de winterdiensfregteling 1920? 2. Hoe laat was men met de nachtboot Vóór den oorlog' volgens den wïnterdienst 1920 en is men volgens den zomerdienst 1921 te Amsterdam, Groningen, Ensche dó, Utrecht en Nijmegen? 3. Hoe lang duurde de reis Vlissingen— Berlijn en Vlissingen—Keulen vóór den oorlog; en thans? 4. Op welke plaatsfen stopt de Duitslche' mail trein in Nederland volgens den win,- terdienst 1920, die vóór den oorlog! wer den voorbijgjerle[den, komónde van en Iglaande naar «Vlissingen? 5. Heeft de (minister in het belang! van liet verkeer van en naar de mailbtootleii van de „Zeeland" wijzigingen aange bracht, in het ontwerp zo me rdiejn sltpregó- ling 1921? Zoo ja, waarin bestaajn die? r6. IWaren de tarieven via Vlissingen en! Hoek van Holland naar Londen vóór dep Oorlog' gelijk Is daarin verandering aan gebracht zoodat de reis via Vlissingen' voor bijna alle plaatsen in Nedferland duurder is? 7. Is het juist, dat het sta/lion VlisJsinj gfen is teruggebracht van een 1ste tot een 2de klasse station en de betrtekkingfe(n! van ingenieur van tractie en van adjunct)- tchef te Vlissingten zijn opgeheven? 8. Hoe laat kwam' vóór den oorlog idte gjoed^ïóhtrein 'des avonds' aan en hoe laat thans? Moeten nu de reizigers wach ten op de overlading der goederen? 9. Wat stelt de 'Minister zich voior terj verbetering' van de zomter diensttregteling alsnog te doen 10. Is het juist, dat 'de BelgisChe auto riteiten meer faciliteiten verleejnen voor ipasvisa aan over Ostende door België naar Engeland reizende passagiers dan.' de Nederlandsche autoriteiten, en is1 de Reigjetering voornemens in dit opzicht min der belemmering' aan een doorreis door Nederland in den weg! te. leggen? Minister König heeft allerteersjt de vragen zakelijk beantwoord: 1?' De late post is een gevolg van de «otmterdienktregieling en feitelijk een ge volg van den zomertijd. 2o. Bij den zomerdienst 1914 kon men te Amsterdam zijn te 8 uur 10; thans kan men er zijn te 10.57. 3o. De reis Vlissingen—Berlijn duurde vóór den Oorlog' 11 uur 38 min., thans 14 ifur 53 min.naar Keulen 5 uur 1 min tions Dordrecht, Rotterdam Utrecht, Arn hem en de noordelijke stations lager over den Hoek, als een .gevolg van het feit dat de vrachtprijzen thans worden bere kend naar den kilpmtetrischen afstand. 7o. Het station 'Vlissingten behoort nóg tot klasse Ia. 8p. Vóór den oorlog' kwamen de ijl- g|oeidereMtreinen 'te Vlissingen aan om! '10.20, thans te 11.45. Bij grooten aanvoer van goederen kan het gebeuren dat de afvaart van de bdot móet Wachten op de overlading. Doch dfan moet men snel ler varen in verband unlet de bederfelijk heid der ig|öëderen. 9,o. Getracht zal worden de vterbindin- gen Oiver Nederland voor beide ^route's zooveel mógelijk te verbeteren. De Great- Eastern Railway, die de bootverbinding over den Hoek exploiteert, "klaagt even zeer over concurrentie van Ostende. lOoi. Het transito-verkeer en pasrege ling zal zóóveel mogelijk Worden verge makkelijkt. 'En daarna gaf de Minister nog teen iaöntal de(tailmeded(3elingjen, o. a. over de vermindering Van hfet reizigers'-aan|tal. Hij wees er op, dat tusschjen Enge land en Duitstehland tegenwoordig al leen teenig verkteer vian beteeknis be- slaa|l naar het bezette gebied, doch diat gaat hoofdzakelijk ovter Osftendte. De mail- trein moet daarom samenvallen met het binnenlandsch verkeer. De Engel sche kust is voor den Hoek gunstiger gelegen d,an Vlissingen. Het aanlal reizigers was dan ook 3 maal Zöo groot. Het wordt gewoonte te klaJ gen over de achteruitstelling. van Vlis singen. Voor de Zeeland zal m(eL Juni ge reden worden Imfst een trein Vlissingten— Roozendaal, Waarin niet mteer zullen rei zen dan 34 reizigers. Bovfendien een: trein Boxtel—Wes'el met Ï6 reizigers, w.aarvan de kosten op f 1616 per 'dag worden geraamid, Iwat de spoorweg maatschappijen matig gerekend per jaar zal kosten 4 ton. Zullen deze nu niet trachten zooveel mógtelijk die treinen) met reizigers te vullen? liet is dus ge- wensCht, dat het binnenlandsch vjer-' keer daarvan ook profiteert. Met groote verbazing zeide de heer v. Boreste^n geluisterd te hebben naar hel betoog vian den Ministjer die met groote juistheid als een boekhouder voorrekent wat alles kost. Spr. had verwiacht dajt de Minister de groote spoorwegpoUtiek en die Schelde-belangen z'ou verdedigen Spr. verwijt den Minister dat hij mee werkt om de „Zeeland" kapot te maken. Zorg eerst voor jgpedfe treinverbinding, don komen de reizigers van zelf wel. Waaro'm moet/ de Harwichlijn op ote- z'elfde 'ty'ijze word/en behandeld als dof Zeeland? Laat de eerste maar wat slech ter behandeld worden, opdajt de Minister het verkeer dwingt naar Vlissingen te gaan. De spreker stalde de volgende m o- tie vóór: „De Kamer, Piet de Regeering1 van oordeel, diajt de nationlale Scheldjelijn zooveel' mo gelijk tot bloei gebracht moet wor den. opdat zoowel dte reizigers als de verztenders van goederen èn naar Nederland èn naar het bui tenland, daarvan gebruik kunnen ma ken, zonder door dfe hoogere ta rieven of onnoodig Latfere aankomst en onnoodig vroegjer vertrek daar van terug|gehoudjen te worden, en de postdienst beter verzorgd be-, hoort te worden noodigt de Regiering uit stap pen te doten: lo. tot herstel vian mlailtrfeinen in den gje^st v|an de vorige dienst regeling1; i 2o. tot herstel vian gtelijke tarie ven vian Nedlerlandsche stations naar Londen Via .Vlissingen en via Hoek van Holland; en g|aat over tot dje orde van den dag." De heer De Muralt zei mtet voor beeldjen te kunnen aanftoonen dat de Nederlandschg spoorweglen niet te jgóe der trouw zijn gtewfeest tegenover de Zeeland Uit die nieuwe staaltjes van den he^er v. Beresteijn blijkt dat met de sabotage wordt voortgjegaan. Er zijn verbtet|eringen noodig'. Er be staat een nauw vferbOnd tusschen de uitbreiding Van de havpn van Vlissingen en het behoud vjan de maatschappij Zeeland. Spr. wil naast de vragen van dien interpellate! nog een vraag' stellen, nl. deze: Is dó Minister bereid), te bevor deren dat .dfe uitvoering, van de uitbrei ding der haven Van «Vlissingten, waarvoor de nooJige subsides door de publieks rechterlijkte lichamen zijn toegestaan, zoo snel mógtelijk zal plaats htebben? Met inblies' zijn wij niet altijd klaar en daarom zou spreker willen vragen: is de Minister bereid een oommissie te benoe men v|an drie dteskundigen, die niet be vooroordeeld zijn, bij voorbjeeldi de heer Kalff zóu er niet in mogjën zitten of liever van drie mensehen ,in staat dei» Minister advies te geven over wat er móet ge-s'chicden? De heer D r e s s e l h u ij s verklaarde zich ook geërgerd te hebben over de wijZe waaróp tmen de reizigers overbrengt haar de boot, en wees er op<, dat, als Imen iets van de haven van Vlissingten wil verwachten, er een snelle spfoorwegVer- binding mtet Vlissingen motet komen. Re geering, spoorwegdirectie en particulieren móeten samenwerken voor de verbete ring' van de haven van Vlissingen. De heer Heemskerk sloot zich bij de sprekers aan. De natuurlijke toestand is, dat men via Vlissingten eerder in Duitschland móet zijn dan via Hoek van Holland. De zeereis via "Vlissingen is 174 K. M.id ie via Hoek van Holland 250 K.M. Had men nog de oude concurrentie tusschen de Staatsspoor èn de Holland- sche spóor, dan zou de eerste kunnen probeeren de gelijkheid te Goch te laten schieten vo.or de kortere verbinding! mtet de Pruisisch-Hessisjche lijn via Venlo of Roermónd. Na de samensmelting' der spoorweg directies is die concurrentie Vervallen, en men kijkt nu alleen naar 'de "theore tische gelijkheid oim de reizigers van Londen via Vlissingen en via Hoek van Holland tegelijk te Goch te brengen. De praktijk is echter, dat de reis naar Zuid-Duitschland zo;o kort mogelijk wiordt gemaakt. Die quaestie is volstrekt niet, dat de reizigters de reis via Ostenlde ver kiezen; men prefereert de lijn over Vlis singen, mits men zorgt v.oor snelle treinverbindingen met doorgaande wa gens. Als mten ieder Oogenblik moet overstapt pen, de aansluitingen allerdroevigst zijn en mten een station heeft als Vlake, da|t als er geen verbinding is met Zeeuw'sch Vlaanderen, niets meer is .dan een halte als Piet-Gij'zetebrug; dan denkt natuur lijk geen enkele spoorwegdirectie er aan, eeh trein te leggen midden in den nacht. Daarom moet de minister door 'Onderhan deling' met het buitenland deze zaak be ter in orde zien te krijgen. De heer Brautiig'am is door 's Mi nister antwoord zeer teleurgesteld. Dat antwoord wees op. het gemis aan hbesef welke belanjgen er mee gemloeid z'ijn, tem de „Zeeland" van Vlissingen uit in .stand te houden. De heer van Beres.teyn Wees Op. de nationale route en de postver binding, maar spreker wil er op wijzen dat de provincie Zeeland, vooral Walche ren, de „Zeeland" uit Vlissingen niet kan ontberen voor den export van haar ejgon producten. Als de „Zeeland" er niet meer was, zou dat voor haar fnuikend zijn. Is deze minister \vel de man, die in staat zou z'ijn. om tegen de s'poorwegmaafil- schappijen voor de belangen van de „Zee land" op te komten? Het zou best mogelijk z'ijn de ochtendaansluitingten met Gro ningen te krijgen, als men maar de dienst regelingen beborlijk inrichtte. Sprekers vertrouwen in dezen minister is echter absoluut geschokt. Zoowel deze spreker als de heer B o n- a e r t s wezen op het feif, dat de H. IJ. S. M. gteïnteresseert is' bij de Great Eastern. En laatstgenoemde drong er op aan, een proef te nemen door g(0iedje| treinen. De heter Mar chant ten slotte pro testeerde er tegen dat hier veter eén ge legenheid is, waarbij de Kamer niet vol ledig is ingelicht, en dat de regeerimg| niet de indertijd door Minister v. IJsL selsteijn toegezegde waarborgen hleóft) verkregen, dat de belangen der „Zteejand" niet zouden wordten benadeeld. In zijn dupliek besprak Minis'ter K ritg TWg enkele on'dferldeelem. Hij' die(ej- de o. a. mee aan den directeur-gcnefiiaall der posterijen opdracht gegeven te heb ben te iondjerzoeken hjoe groot het post verkeer is naar de plaatsten die in het [ge drang zijbi gekomen. Blijkt dit groot dan zal hij nadere maatregelen nemen. Wat (de vragen in de motie-van Bere- steyn betreft, wil spreker wel verklaren dat hij daaraan zooveel mogelijk) zal voldoen. Of daarvóór eten commissie zal worden benoómld, kan spreker nu niet- toezeggen. Hij zal overwegen of dat mógelijk is. De motie werd toen z. li. si. aan- genome n. De rest yan den middag werd besteed aan de interpellatie van den heer D u y S betreffende de verhoudingen btestjaandte in het college van B. en 'W. te Worm er- (Ipjgi Med.) veer in verband met het, beleid Van den burgemietester dier gemeente.. Omtrent de Wij'ze waarop in die gtemteente het beljeiid wordt gevoerd in zakte de volkshuisvesj- tinjg; en de houding, die de regeering in deze zakten heeft aangenomen, en voorts omtrent de vraag; of (dte regteering bereid is onmiddellijk maatregelen te nemen, dat de woningbouw terstond wordt voortge zet. NIEUWE DJAMBI-NOTA VAN AMERIKA. De regiering der Vereen. Staten heeft een nieuwe nota naar Den Haag. gezon den ,protes(teerend tegen de bewering \an het te l,aat indienen van hun verzet tegen de petroleumpolitiek in Djarabi, en de vroegere verklaringen handhavend HAD-JE-MEMAAR. Het bedankten van Had-je-me-maar yooT) lid Van den Amsterdamschlen Gemeente raad nièn zie het bijvoegsel is door hem geschied toen hem in de .gevangenis de voorgeschreven stukken van zijn ver kiezing werden gebracht. Hij heeft toen geheel uit eigen- beweging verklaard niets me! de vferkiezing te doen te willen heb ben, en ondierteektende heit formulier, dal hij zijn benoeming nilet aanneemt. brand zulk een apparaat góede diensten kan doen, al zal mten steeds goed doen ook onmiddellijk de brandweer te waar schuwen. Nog zij opgemterkt, dat na gebruik der apparaten voor brand deze gratis pp nieuw worden gevuld. De heer Nol ver strekt. aan belangstellenden gaarne alle verdere inlichtinglen. - Directe belastingen. Verplaatst met 1 Juni A. J. Eekman rijksklerk san'Ber- neuzen naar Hulst; D. Jansen, rijks- klerk vfan Hulst naar Sas van Gent; mtet '1 Augustus de kommies 2e kl. J. P Slager vian Amsterdam naar Aarden- burg. o Uit Middelburg. Onder groote belangstelling van de zijde van het publiek en in tegenwoordig heid óm. van den commissaris van politie benevens den gemeente-bon wmeester en enkele brandmeesters werden gisteren ,aan den Kanaalweg alhier, bij' de zwem school proeven genomen met het vuur- bluschapparaat „De Vuurdooder", hoofd vertegenwoordiger voor Zteeland, de heer A. A. Nol, Gravenstraat alhier. Dit apparaat is een Lange buis, welke men aan het oog aan een kram aan de muur ophangt. Breekt er brand uit dan trekke mten het met kracht naar beneden en blijft het deksel aan den kram1 hangen. Het apparaat is nu voor het gebruik ge reed, en de poeder, die er in is, kan op de vlammen worden geworpen. Om een bewijs te leveren, wat dit vpor uitwerking heeft, werd eerst een hoevteep heid teer op den grond gestort en ontsto ken, waarbij telkens benzine in de vlam1- men werd gespoten. Toen alles in vollen gloed stond was slechts een deel van den inhoud van een apparaat noodig' om de vlammen in een paar seconde te doo- ven. Ditzelfde bleek 'tot tweemaal toe bij het in brand steken van een ton met teer, eveneens met petroleum en bezine bespoten, maar het sterkste staal tje werd gteleverd, toen een vrij ruim gebouwtje, geheel gevuld met houten latten, en van binnen geteerd, door middel van papier, benzine en petro leuih in brand gestoken werd. De lie vige hitte, daardoor veroorzaakt, deed de lOim'staniderS tot op een eerbiedigen' afstand wegvluchten. Ook nu was slechts één apparaat noodig om' 'de vlammen geheel te dooven. De proef heeft o.a. getoond, 'dat bij zelfs meer dan een eerste begin van U11 Z MI d-B te v e 1 a n d. Bij Kon .•besluit is ingevolge de be palingen der IWoningiwfet tegen een rente van 5 pet. een voorschot uit :s rijks kgs verleend. aan de gemfeente Goes van ten hoog ste f 25.400 (annuïteit 5.132 pet., jgfedu- irende 75 jaar tie völdoen) en van ten hoog ste f 220.000 (annuïteit 5.478 pet., gjflH durentte 50 jaar le vjoldoen), ten behoeve Van de Goesche W oningbo uw vereen iging „Algemeen Belang"aldaar, voor' het ver- laijgeii van bouwterrein en den bouw van 35 arbeiderswoningen; jaaiiijksche 'bij drage in de b|etaling. van de annuïteit vhn het bouwvoorschot van ten hoogste f 5842.60. In de Maandag' gehouden al- igtemeCne vergadering' van 'ingelanden van het waterschap W aard e werd de rekening gofedgekeurd met een .göedl slot van f 736.61; en de nieuwe begrooting vastgesteld op f 19.889.656 met f 1308 895 .onvoorzien. Het dijkgesehot met f 4per H.A. en alzoo gebracht van f 14 op f 18 per H.A. Eene Verhooging van het salaris van den polderopzichtjer werd niet goedge keurd. De gtestfelde vergjopding voor gemis van vrije woning aan den genoemden opzichter werd goedgekeurd. Het salaris blijft f 1500, terwijl goedgekeurd werd dat de opzichter zoo mogelijk bijverdien sten mag' maken. Uit de rekfeningi blijk,! ,dat de nieuwe s'puiboezem f 251.63 mfeer gekost heeft dan de djaarvóor uitgetrokken som. ten bedrage vian f 12000. Besloten werd dat de oude spuibójezem mag opgeruimd wor den. De vrijigiekomen steen zal aan de beslaande Iglooiïngjen moeten worden ver werkt, Dinsdagnamiddag sprong te 's-Gra ven polder de 7-jarige W. Nieuwdorp uit een toom',«waarin hij geklommen was en 'brak zijn rechtfcr been. Zijn kameraad jes brachten bóm thuis, Waar de dokter een voorloopig vferband legde. In de Maandag' te Borssele ge houden vergad/ering van ingelanden van den Koningspolder w(erd de rekening! viastgesteld als volgt: ontvangsten waren f 948.93®, uitgaven f 505.53®, góed slot dus f 443.40. Het dijkgesehot wterd be paald op f 8.90 voor de schotbare gron den en f 7.40 voor de vroonen. De be grooting werd Vastgesteld op f 1321.15 in ontvlang1 en uitglaaf. Maandag vergladerdfe te Borssele de ingelandjen Van den Citterspolder. Op de UFiibtAteling voor dijkglraaf werden ge plaatst 1. H. van 't Westeinde, 2. Jac. v. 't Westeind'e, 3. M. van 'l Westeinde en op die van plaatsvervangjend dijkgraaf 1. J van de Veldje, 2. L. de Winter, 3. D. Ges'chiere. De rekening werd vastgesteld in ontvangsten f 1618.65 in uitg|aven öp f 1211.89®. Het goed slot is dus f 406.75®* Hel dijklges'chot zal Wedragen f 7 per H.A. De begrootin.g bedraagt in ontvang en uitglaaf f 1363.61®. o Uit Tholen. Te Thol en wjbrd Dinsdag verga dering gehoudfen van die polders- Broek en Riooland, in eten vorige verga ring werd het voorstel om een stoomge maal te stichten Hen behoeve dezer twéé polders met 12 tegen 12 stemmen Onbe slist gelalen: vtdgtens het reglement had

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1