Zaterdag 28 Mei iSJtf, UI" Jaargang BINNENLAND. Yoilsstof, Japan8ehe Grêpestof ei Shantung, ■Se. 123. Uit Stad en Provincie. a KOUSEN, i. F. WOLSKY Th. K. 1. QUIST, LANDBOUW. MIDDELBURGSCHE COURANT git nummer bestaat uit TWEE Maden EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting vian Vrijdag. He» is een heele gamma van stemmin gen die in het Kamerdebajt tiot uiting* iihmt bij het nieuwe Djambi-debat. Ajan het eene uiterste iemand als de heer Rutgers, die het in de regeering looft als zeer correcte daad, dat zij-' dei publicatie der gedachtenwisseling metj Amerika zpp. lang mogelijk! heeft uitge steld, daar er anders een element in de behandeling der Djambi-zaak zpu zijn gebracht, dat voor een juist \er- liojop niet bevorderlijk zou zijn geweest. Aan het andere uiterste de beerjen 'Albardaen Trt(oe 1 stra, die erkwaadi opzet achter zoeken. En daar tusschen in allerlei suldiere variaties. De R. K. heer R ij c k v q r s- 5 e 1 die in tegenstelling met verschillende bladen van zijn partij, als dë Maash(0(de en dje Re sidentiebode het niet-puhliceeren heel be grijpelijk vindt; de heer Schokking, die bij ialle waiardeering vjoor dien Minister meent dhjt deze wel wat royaler met zijn meedëetingen hald' kunnen zijn ,maar die niet voor een mjotie was om dat te ber treuren. Don de heer D r e s s e li h u ij s, die het niet-publiceeren erkende als eén JPoiuit, maar die niet te ernstig wilde aanrek'en'en en daarom in een motie alleen uitsprak dal de Kamer „betreurt" niet vloor of tij dens de behandeling- vian het Djambi-ont- werp dloor den Minister Van Koloniën te zijn ingelicht. Dan de heer Tr e u b die zei niet vjoior de mibtie-Albarda te zullen stemmen om' de zeer speciale! reden d|at bij gleén, zekerheid heeft d|a,t dë crisis zich alleen tot den Minister van Koloniën zal beper ken, terwijl hij een kabinetscrisis niet in 'stands belang acht. En dan de heer Marchant die gis- ter hij interruptie zich niet ontzag uit te roepen, dat de Minister van Buitenf landsche Zaken loog. Dat laatste was tijdens de rede, van den heer Dres s el'hu ij s. Tegenovlei* de bewering dat dë Amerikaausche ge- zant daarbij niett vlolledig is ingelicht wees deze spreker op de nota van 10 Mei j.l. waarin onze minister vlan Bui- tenlandvche Ziakèn uitdrukkelijk consta teert dat, vian den beginne af ,aan den Amerikaanschen gezant gezegd is, dat dë Djambi-teiTeinen reeds vengeven w,arë|n, behoudens de goedkeuring' der Sta.ten- Generaal. De heer Marchant: Dat slaat !op Januari De heer Dress© lrh u ij s herhiaalt wat de minister gecfonstateerd heeft. De heer Marc han't: Dat Hoog hij! De heer Wijnkfooip: Volkomen juist. De heer D r i (o nIk' protesteer tegen een dergelijke uitlating in het parlement. (Rumloer). De heer Dr essielhuijs meent, dat het niet aangaat, dat hier ;le voorstelling Wordt gewekt als' zo.ude de regeering gelogen hebben. Dit debat mag er niet ïnëde eindigen1; dgt in het buitenland de indruk 'wiordf gewekt, dat de Ameri" kaaudsche reggeringi om den tuin is ge leid. Het is volmaakt onbillijk en onjuist op deze wijze partij te trekken voor den Amerikaansëhen gëzant en tegen onze rei- geering. Bij het Idjaarop volgende rumoer had de heer Marchant nog gelegenheid te zeggen dat hij niets de petroleumromfc mei te maken had; dat liet hij aan den heer Dresselhuijs en zijn vrienden over, een uitdrukking waartegen de h,eer Dresselhuijs protesteerde, en die den heer T r e u b later aanleiding gaf tot de verzekering dat hij geen aandeelhouder is vau eenige petroleumonderneming, geen direct of indirect belang heeft bij welke maatschappij ook, en met niemand vooraf over deze zaken gesproken heeft. Ten (opzichte van de Amerikiaansche opvatting stelden de heeren DresSpï- h u ij s en Tr'eub ieder óp hun wijze m het lichU1 dat de wetgeving in Indië ten (opzichte vjan vreemdelingen liberaler is <jan -die v!an d!e Vereenigde Staten. De heer Treub zei daarbij: Hef gaajt nu echter om de wijze, waarop die wet wordt Uitgevoerd. De Amerikaausche gezant en de Minister hebben geheel te goeder trouw een ge heel verschillende opvatting gehad over de gedachtenwisseling. Achteraf bleek bij de verdeeling van de eierten, dié op hel hord lagen, daj Amërikia alleen de windeieren kreeg. Hef is' dan ook ver Llaarbaar, dat', terwijl men in Amerika andere gedachten hadj, aldaar ontstem ming ontstond toen bleek' ,da't men djalar geen aandeel zlou krijgen in Djambi. Het argument, da|t men mbet rekening honden met den Indruk van dit debat op Amerika, laat spr. vjblkjotmen koud. Men moet die [ontstemming begrijpen en hialar niet lol «•n zfoo belangrijke factor mlaken. Fep goede verstandhouding met Amerika is vlan belang te achten en spr. betwijfelt, Of de houding vjan icfen heer Rutgers daar- aan bevorderlijk kan zijn. Men moet deze zaak niet te breed uitmeten ën niet spré ken over een incorrecte houding. Spr. wijst erop, da)t wij de grootste eeono mische belangen hebben bij een goede verstandhouding* met de V. S. Natuurlijk' kW|ajmi vjan an|ti-rev, zijdë een afwering van de scherpe woorden van oe heeren Albarda en Tifoelstra. De heer Ru t g r s las njbg eens vfoor, wat de heer Albarda den vjorigen dag gezegd had en wees er op, dat dezé zorgvuldig vermeden heeft een bepaalds feit ten laste te leggen. In gelijken zin sprak opk de heer Troelstra. Deze .sprak (op de Mei-mteetingf te Rotterdam en In een hjopfdjartikel in „Het Volk" over deze 2iaBk (bp een wijze als spr. zich schaamt vbor te lezen (geroep o, ho!) In „Het Violk" van 2 Mei wordt over minister De Graaff geschreven als over een fox- terrier, die vfopr zijn baas voelt (geroep: schande). Er Valt geen feit van qor- rectie ten laste te leggen. De heer Troel- si ra komt nu op voor de waardigheid! van het parlement ,doch gaf hij in Nor vëmber 1918 daar zóóveel om? Als de heer Trjoelstra meent ,dat andere, partijlen geen ges'chikte leiders hebbjen .dan moét hij maar eens in zijn eigen 'omgéving vra gen b-f de S. D. A. P. alleen geschikte leidebs bezit. (Rumfoer). Ook de beide Ministers hebbën nog een wtoord van dupliek 'gesproken, maar daar bij uit den aard der zaak niet veel nieuws aangeroerd. l Alleen zij nog'gemeld dat Minister v. Kar nebeek tegënover den onhëbj belijken uitval van den heer Marchant heel fijintjes zei, te inbeten aannemen „dajt de woorden van den heer Marchant zijn gedachten niet juist tot uitdrukking brachten", en dat de heër Marchjant zal mbeten erkennen geen grond le hebben tot zulk een uitspraak. In al de jaren daf spr. z'ijn teere plaats inneemt heeft hij haat gevonden bij eerlijkheid en openhar tigheid in het verkeer met vreemde mfoi- gfenldehedën. De heer M a r c h a n t hjeeft tóen bij1 dupliek den Minister z'ijn verontschuldi ging aangeboden voor z'ijn niet-parlemen- taire ^'interruptie. 'Het deed hem' leed, dat hij zich die in de opwinding van het ooigenblik heeft laten ontvallen. Ove rigens hield hij' echjter vol dat de Amë- rikaamsche gëzant werd misleid'. ik Eindelijk de stemmingën. De molie-v. R a v e s te ij| door den voorsteller verscherpt tot een directe af keuring van den Minister van Buitenland- sche zaken, zoowel als de m'otie-A 1 b a r- da, speciaal gericht tot den Minister vaib Koloniën, Werden beide verworpen met 56 teigen 27 stemtnen. Vóór de cOtmlmunisten, de soc.-demo- craten en de Vrij'z1. demjocraten, en de heer v. d. Laar. De mbtie-D r e s s e 1 h u ij s werd ver worpen mët 43 tegen 40 stemtnen; vóór de Igeheele linkërz'ijdé mët de heeren v. ti. Laar, A. P. Staaltnlan, en v. Grpenendael (R. K.). Nu is het woord over de Djambi-zaak aan de Eerste Kamer. Volgens de Tijd! was' de ontvangst in de aftfeelinlgën niet onigunstig. De thans aan de prde zijnde int©r- pellatie-v. Beresteijn over de spoorweg dienst bp de „Zeeland", werd uitgesteld tot Dinsdag'. doende delegatie van bevoegdlh|ejd|gfn| aan de verschillende ambtenaren, heeft in alfei rangen geleid tot een overstelpend druk ke administratie en bevordert niet de energie en de werklust van het pjerson^el. Uitvoerig worden do middelen aanigej- igieven tot verkrijging eener betepe dienst regeling van de locomotieven en het daar op rijdende personeel. Voorts wordt aanbevolen bij het in werking treden van een nieuwe dienst regeling, d|nor die inspecteurs të doen nalgaau, welke gebreken daarahn kleven. Middelen worden aangegeven ter vermin dering der correspondenties voor de in specteurs, en verder een aantal verbe teringen in den 'dienst, welke kuninen bijf- dragen tot een geregelden ti*eine(nloop. De Gomimissie is van oordeel, 'dat vele moeilijkheden, welke zich in 'bët laatst van 1920 in het Nedjqrlandslche Spoorweg bedrijf hebben voorgjeldaan, een gevolg zijln van of verepgërd zijn dooreen te ver dooljgjevoedde centralisatie. Teneinde 'daarin verbetering! te hren gen, ware het Nederlandsche Spoorwegr net te splitsen in twee of drie exptoitatiëj- kringen, met aan het hoofd van eiken kring een directeur. Aan het lagere personeel zou meer 'dani thans gelegenheid moeten worlden geglë- ven, ,om; mondeling met hunne chefs her- treffende wenschen of verbetërinig(e(n vajn gëdachten te wisselen. De goede geest onder het personjeiel, dat in het afigelo.open jaar onlder zeep moeilijke omshuKligliedeu op enkele uitf- Ziondering'en na zijn plicht heeft gedaan, zal daar wèl' bij! varen. (Ingez. Mted.) DE ONREGELMATIGHEDEN IN DE SPOORWEGDIENSTEN. Verschenen is het Rapport der Com!-< missie, ingesteld bij beschikking van den' Minister van Waterstaat van 29 Dec. 1921 tot onderzoek naar de oorzaken van dei .onregelmatigheden, welke zich bij dë uil- voering van de Dienstregeling der Ne derlandsche Spoorwejgën in den laatstën tijd hebben voorgedaan en naar de midj- delen, welke tot voorkoming! van vertra-1 ging in den treinenloop en daarmede sa- menhangénde misstanden kunnen worden aanbevolen. Wat de Commissie bijl haar onderzoel bijzonder heeft getroffen, is het g|emis aan voldoende aanraking en samtenwer- kin|g tusschen de diensten van Vervoer, Tractie en Weg en Werken onderling. Een tweede factor is 't onderling con tact van het personeel Van! een zelfden dienst; ook dit laat bij' het spoorwegbe drijf in Nederland te wenschen over. De dienstchefs plegen niet voldoende overleg met hunne e. a. ambtenaren en deze Wederom niet met hun ondergeschikt personeel, zoowel omdat hun wegens drukke administratieve werkzaamheden de tijld om' op reis te gaan ontbreekt, als omdat niet allen overtuigkï zijn van het gtroote nut, dat voortspruit uit het raad plegen hunner ond£hges|chikten. De bij de Nederlandsche Spoorwegen ver doorgevoerde centralisatie en het .daarmede gepaard g aande gemis ppn vol- Uit Middelburg. Onder voorzitterschap van den heer ds. H. Jonker haid' gisteren de jaarlijk- slche algleïnëene vergadering plaats' van de vereen, tot behartiging van de belan gen van den dienstbaren stand'. Bij den aanvang! wiaren behalve het be stuur aanwezig een lOfal dienstboden, en van de meCsten ook dëglenen, bijl wile) zijl in dienst z'ijn, en bij' wie zij' in den loop van dit jaar een jubileum' herdachten. De voorzitter sprak een hartelijk woord over de noodzakelijkheid van tegenspoed om de specerijen van het h;art goeid) te doen ontkiemen, zoo.ils vlijt, eerlijkheid] trouw enz. Daarna iging hij over tot het uitdëeletil van de diploma's, alle vergezeld van 'n [gdf- Schenk in gteld, en wel aan 8 dienstboden^ die 10 jaar tot groot© tevrodenheid in één dienst werkzaam' waren, namelijk Jo hanna Galjouw bij! mevrouw Kosten— Sauer; Pieternella Davidse, bijl mevrouw Vertrejgt—Hendrik; Gomelia de Voiogü, bij mevrouw SwatersPompë van Meerdert- votort; Jansje van de Velde bijl mevrouw* Van SwersBarre t; Adriana Lliibregfse bij mevrouw Snouck HungronjeVan der Bilt; Marg|aretha Davidse bij. idën heen C. H. J. van Bethem! Jutting; Catharinaj Sanderse bij' mevrouw Epkema—De Raa|d; en Francina Dekker bij' mejuffrouw J. dé Haan. Bij' ieder 'der diploma's voegde d|ë heer ds. Jonker woorden van waardeet- ringj en aanmoediging, veelal' ontleend aan' de namen der gelukkigen'. Maar nog t wee 'dienstboden waren over gebleven, en wel ten eerst1© Leuntje Pas(- senier, dienende bij mejuffrouw J. Ep- merins, die op een 30-jarig dienstver band kan wijizett en di© reeds voor d© vierde maal ©en diploma verwierf, en Jac,omina Arendse. di© '35 jaar de familie De Jager heeft gediend en door haar tegenwolojrdjgen patroon, den heer J. J. de Jajgler. pis huisgenoote werd betiteld. Bij1 deze beide bijzondere jubilea stond de Vojorzittjer iets langer stil' en vpnd daarf- bijl gelegenheid er op te wijzen, dat d©2gl dag niet alleen moet dienen om de mteiSr jes te huldig|en, maar ook verdienen de dames lof, die zoolang dezelfde dienstbol- de houden. Spr. hoopt dat haar altijd gé- geven mog© zijn zoo goed met hun per soneel om' te gaan, en zulk geschikt perj- soneel te vinden. Dat 'de heer De Jager schreef over dje) huisgenoote vérheugt spr.; er moet een niet glroote afstand zijln tusslchen meestef- res en dienstbode. Hierna verlieten de dialmes en! haar dienstboden de vergadering en werd( door den secretaris', den heer H. J. Snoep, het jaarverslag' uitgebracht, waaruit blijkt, dat de veiecniging 8 oud:-d ien s tb odën ondèrslteunde met f 245. De rekeninjg van: den heer Snoep, die Ook penninglmeëster is, werd goedgekeurd het batig saldo steeg van f 454.46 tof f 548.60. In een nOjg steeds bestaande vacature weid tot bestuurslid gekozen mevrouw! De Visser—Bor|gMan, waarna de verga,- dërinjg werd gesloten. vele ouders, broeders enzuster1^ van de kinderen., die o'aar in hun lm|ooie zomerkleertjes, hun wittel en gëkleurde haarlinten aan het orkest v(an de groo'te Concert- én Gehoorzaal een vrpolijk' aan zien gaven. Evenals mën dit nu reeds tal van jaren van hen gëWoon is, had de heer W. K'. Kuiler de directeur der school gezorgd! vojor een goed ge kozen projgramlma van de liefste Nei- derlan^Ische liederen, die bp verdien1* stelijke wijzë 'door de verschillende klas sen afzionderlijjk bf ib ohdërlin|g)e com'binaj- ties werden ten |gëhoore gebracht, vjooral de kleine sOlistjes' hadden een warm' applaus in ontvangst te nemen, terwijl een kwartet van leerlingen der tweede klasse o.ok uitstekend: voldeed. Het hoofdnumtoier Was de kindercantate „De Schoonste Feëstdalg" van Ca Vaini Rennes; vertolkt door de derde en. vierde klasse terwijl alle klassen te samen „Mijn Nederland mïjh Vaderland" van Kor Kui ler en twee coupletten van het -Wil helmus zongen, hetgeen door de aan wezigen staande werd! aangehoord. De heer L\ K. van "der "Harst JJz! was zeker de tolk van1 alle aanwe zigen toen hij' den heer Kuiler dank bracht voor het verschafte genot. Spr. voegde daaraan een opw'ekking toe de zangschool krachtig te steunen. Men verzoekt ons te melden; dat in het v erslalgl van het nieuwe bureau der; Inspectie v,an Onderwij'S, alhier de 'A. Z. E. M. wel de ornamenten maar niet' de lichtinstallatie gfeleverd heeft, daair; de geleidingen reeds vnoegeri doop an deren zijn lal Enorme sorteering 'n Eijk assortiment in Katoen, Zijde en fil d'éeosse. Lange Delft I 18, Middelburg. (Ingez. Med.,) Een "der aangenaamste avondëh, die wij als journalist ieder jaar weder beleven ,zijh 'de ppehbare lessen van de Volkszangischoolafdëeling van de Vereeniging Uit het Volk-Voor het Volk. en ook gisterenavond' hebben wij met een groot aantal bezoekers, onder wie Te Gbes is voor het examen voïor t. b. c.-huisbezioekster geslaagd zuster H. Nonhebei alhier, bij vele stad- igenooten goed bekend als diacones en huisbeztoekster der vereeniging tot be- strijldinig der t. b. c. o Uit Vlisisüiijgien. De gieldieening van f 140.000 van de IglemCente Vlissingen is in haar geheel overgenonien 'dioor dë firma Ar nold Gilissen eh Go., hankiersi te Atalsterl- dam', tegen 7 pCt. In de gisterenavond! gehouden algë'- meene vergadering van dë afd. V1 i S s i m g'en van Ned. Hanldëlsj- en Kantoorber dieniden, werd besloten een adres aan den gemeenteraad te zenden, om dë win1- kelsluitinjg te bepalen overeenkomstig h|et dioor den 'heer Lindeijer gedane vooirstël, waardoor 's Zaterdla)gls' de winkëls om1 9 uur gesloten zouden moeten worden. o Uit Wial'cherén. In de vergadering van den gemeeh- raad van O. en Wl Souburlg! op Vrijdag gehouden, werd! 'n voorstel vatn B. en W'. om' f 25 te verieenen aaH den vrijiw. landst. voor een natiomden scliietwedisirijd mët 8 tejg|en 2 st. aangenomen. Te-gen stemden de heeren' Dë Pagtër en Holthuijzen. i Een door dën Minister toegezonden modeï-Warenwet werd m. a. s. aanigënor men. Het nemen van een voorloopig raadsi- besluit to-t -onteigëning in de Cevaalstraat. werd na toelichting! van! B. en W. met 7 tegen 3 stëmimen aangenomen. Tegen stemklen de heeren De Pajgter, Daniëlsë en Cijsouw. Een adres 'der aardappelhandelaren1, oim de aardappelen van de gëmëente të mof gen koopen, werd voor kennisgeving aangenomen, daar aan het gedlane verzoek! reeds was voldaan. Een schrijlven v an den heer Elmendorp waarbij' deze door vertrek ontslag) vraagt als lid van den gemeenteraad wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij de rond vraag wijist de heër Jobsë op de went- schelijkheid, drie léden toe te voegpn aan de schoolcommissie ©n déze thans t© beiijOie'm^n Na eenigl© bespreking wordt besloteh deze zaak ©erst in de vergadering van B en B. te behandelen'. De heër De Pagtjer spreekt over noodigë verbetering aan' hot voetpad bij 'de spoorbaan. •B. en Wi. zullen dit in! overweging ne men. Nog vraagt 'de heër De Pagter waarom de bestrating' dër voetpaden op het ITuinf- dorp met keien en niet met klinkers! geschied. Dë heer Melis antwoordt dat dit een Lëgetooetkoming is voior de be(- wtoners, maar dat ide gemfeenfe niet verf- plioht is voor die bësijrating| t© zorgen. De heër 'HolthuijZen bespreekt den slechten toëstand 'der Paspioortstraat. Be sloten wordt e©n sichrijven te richten tot het bestuur van dën Middelburgf-Vlislsittgj s'chen straatweg; waarbij' het onderhoud berust, enz oio dit niet helpt, zich tjot Ged'. Staten te wenden'. Tot de behandëlinigl van' het kohier van den hoofdei, omslag) wordt dë openbare veig'adering gë'sloten. U.ït Zuiö'-Btev'eiaiidv Door den Commissaris der Koningin is 'benoemd tot zetter voor 's! Rijks direei- te belastingen in de gem'eentë KLoiejti n- g e de heer P. A. Trimpe, ter vervanging van den heer A. van! Liere, die overtel den is. Uit ZeeuwschgVlaandereii O. I* In de Donderdagmiddag in „Het Gulden Vlies" te Axel gehouden verga)- deringj van s tembe voegde ingelanden van den polder ,Beo#stenblij' BenOprden" werd (d!e ïekéninjg over het afgeloopep! dienstjaar 1920—'21 g]oëdlgekeurd in ontf- vangl op f 12601,051/2, en ih uitgaaf op f 12659,18i/3, alzop mët een nadeeli|g| slot van f 58.13. De bogrooting voor hetj dienstjaar 1921—1922 werd! vastgesteld pip f 10403,82 in ontvang en uitgaaf, mët een post onvoorziene uitgaven,gpnoot f 146.38. Het dijkgëschot werd; vastgesteld pp f 10.50, f 9, f7,50, f 6.—,) f4.50 f 3 en f 1.50 per H.A. Besloten werd he® presentiegeld af te schaffen. - a- Besmettelijke aiektea« Het aantal gevallen van besmettelijkë ziekten, over de week van 15 tot en mjert] 21 Mei 1921, in de provincie Zeelanidl, bedjroelg: Roodvonk: Retrandhemënt 1; diphthë- ritis: Aardenburg! 1, Brouwershaven li Cling'e 1, Klöetingë il, Stoppeldijk, WisseUi- kerke 2. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Vtissingen' ds. P. J, d© Jong te Bennebroek bij Haarlem'. Beroepen te Oudelandë (toez.) ds. W, A. Dekker te Nieuw Beijërtand. ONDERWIJS. Mevr. N. FrielinkWaalë, onderwijl- zeres aan d© openbare lager, eschool té Vlissingen, heeft tegen 1 September* als zoodanig ontslag aangevraag|d. Tot onderwijzer aan 'de Chr. school te Serooskerke is benoemd de hee^ G. Jobse te Kruiningen. Gedurende de week van 15—21 MeJ werden voor uitvoer goedgekeurd in dë keuringsplaatsen Sasi van! G©nt en IJ z e n d ij k e r©sp. 5 en 2 stuks rujaldL vee, bëstemkï v oor België.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1