BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. rFi mv ism**,(?nijoftjf.n No. 122. KAMEROVERZICHT. 'Tweede Kamer. Zittio-gi van Donderdag. Waarom heeft de minister van Ko loniën noch in de Memjorie van roe lichting tot het Djambi-ontwerp', poch in de Memjorie van Antwoord, noch bijl de openbare behandeling, aan de Kamer 'eenige inededeelingen gedaan, waaruit haar zou zijn gebleken, 'dat bijl de regeering van de Vereenigde Staten bijr zondere belangstelling bestond niet be trekking1 tot Ned.-Indië." Dat was de voornaamste vraag van den heer Al bar da, en daarover zei hij' scherpe woorden lover minister de Graaff en pok over den heer Col'ijn. Door te zwijgen, zó ozei de interpellant, heeft de Minister zijin positie en die der „Koninklijke" trachten te versterken. Dat wordt opk door de vrienden van de re geering gevoeld. Niet door de anti-reV. pers, die den leider trouw blijft tot den dood, maar wel dJoor de Katholiekenl I De behandeling der Djamlbi-zaak in deze quaestie heeft op1 een zeer groot deel vjm het volk een buitengewoon slechten indruk gemaakt. ,Men heeft daarin een opzettelijke bevoordeelingl van de „Koninklijke" gezien, en verband gelegd tusschen de relaties vgn den leider van een der regeringspartijen en die maatschappij. Juist daarom' had de re- geering de uiterste correctheid in acht hebben mjoeten nemen. De regeering had niet mogen dulden, dat een beslissing, waarbij een harer vrienden belang had, wend genomen op onvoldoend® gegevens. Men heeft gezegd: „Als de stukken be kend waren, dan zou dezelfde beslissing zijn eggeven", maar dan hadden zij, die door dik en dun medegingen met de re geering, een andere verantwoordelijkheid op zich genomen. En daaraan knoopte de interpellant ide vraag vast hoe het mju aanhangige wets voorstel ontstaan is. Heeft de Bataafsche zich tot de regeering gewend? Of zijn de eerste stappen do.or den Minister gedaan? Hoe konden overigens belanghebbenden weten, dat er aanbiedingen werden inge wacht? Er was immers besloten tot Staats-exploitatieEigenlijk had men de „Koninklijke", die toen haar aanbiedingl deed, de deur moeten wijzen; maar wil de of durfde men dat niet, dan had men mioeten bekend maken, dat er gelegen heid bestond tot het dioen van zulke aan biedingen. Van zulk een bekendmaking die men bij' alle andere groote openbare werken doet, is spreker echter niets' be kend. Zijn nu de eerste stappen uitgegaan van jd'e „Koninklijke" of van de Regee ring? Het is ook niet waar dat in 1915 dbor de „Koninklijke" het beste bod is gedaan. Dat is niet juist. De Zuid-Perlak bood 621/2 o/S van de winst, de „Koninklijke" en het Java Olie- en Suiker syndicaat 50 o/S. Voorts ftoden de "Koloniale" en Sirius 40 °/o. Het ging toen trouwens iom1 een an dere wijze van exploitatie d,an thans: De Sirius bood een aiternatief contract. Er waren ook juist redenen om' de „Konink lijke" niet te kiezen wegéns haar rol in den strijd om de petroleum in de wereld en wegens haar monopolistische positie. De Minister zegt: „Van zulk een monopolie moet ik niets hebben." Dat staat ook in den brief van den Minister van Buitenlandsche Zaken van 10 Mei aan den gezant. Maar dan was er alle reden om juist de „Koninklijke" niet in aanmerking te doen komen. Zij' bezit in Inidië feitelijk een monopolie. Zij slokte ongeveer alle petroleum-maatschappijen iu Indië in! En aan die maatschappij1 geeft de Minister in 1921 de rijke Djam'- bivelden. De conclusie van den heer Albarda was dan ook en hij formuleerde dat in den vorm van een vraag dat het DjamL bi-ontwerp moet wiorden ingetrokken om het opnieuw dóór de Tweed© Kamer te doem behanjdelen, nu mót volledige) kennis van zaken. Vervolgens kwam als tweede inter pellant de heer v. Ravesteijn, die zich meer tb:t den Minister van Buiten landsche zaken richtte, en wiens Vra gen voornamelijk bedoelden nadere mee deel iugen te krijgen over de niet nadfer aangeduide gesprekken met den Ame- rikaanschen geziant. Met natuurlijk ©tok de vraag iom welke redenen dte Minister het niet noodzakelijk heeft geacht reeds in den vjorigen herfst jb.v. bij de behan deling der Slaajts'begroioting voor 1921, den ernvtigen inhoud van het inemoran duüi en den brief van 1 Sept. en 25 Sepl .1920 aan de Kamer mee te deel en? Die vragen lichtte hij uitvoering toe met scherpe woorden over de geheim- doenerrj. Het kan de Kamer niet onver schillig laten dat de regeering haar langs duistere wegen' kan leiden in een situa tie ,die plotseling onthuld, gevaarlijk Min blijken. Wij zijn door deze zaak gewik keld in een nieuwe belanpengrjoep. Door het verzet tegen de Amerika an sche poli tiek Komen wij tot het dienen van de EngeMche pjolitiek. 1 I» het Anfwjqprd vjan Minis ter De Grjaaf werd wel met bijzóndere span ning te gemjoet gezien waarom hij de Stajten Generajal niet had ingelicht. Hij beantwoordde dpft met de wedervraag: welke reden er was' 'de Sfa]ten Generaal le betrekken in een gedachtenwisseling van infformiatoris'chen aard? De Kamer kan niet bedjoelen ,dat spr. openbaarheid mo,cht geven iaan den brief van den ge zant vjan 27 April, vóórdat dat schrijven zelfs (foor de regeering1 was overwogen. Ook de loop der dlebiatten vorderde geen oogeni'lik den inhoud in 't algemeen ter sprake te [brengen. He[t samengaan met de Bataafsche was djopr spr. tegenover Ame rika teruggebracht tot niets meer dan Djambi. Andere terreinen bleven open. En ook participatie van de Djambi-exploi- taflie bleef pi ver, en is nog in overlog zioodat het beginsel der reciprociteit uit drukking zal vinden in hl et stelsel' als dat in Indië toegepast. Aan alle Amerikjaansche wenschenwas daarmee voldaan, en ïn de briefwisseling! met den gezant deden zich geen nieuwe gezichtspunten vjöor, die .aanleiding ga ven tat meedeel ing'. Alleen de' brief van 22 April zfoiu er aanleiding' t,oe gegeven kunnen hebben ,djoch die ging: uit vgn een verkeerde praemisse, en bereikte spr. na de openbare behandeling, dfer! Djam'bi-wet. Dat door spr. vjan Amerikaansche zijde bepaalde vpiorstellen zijn ontvangen, ont kende hij. Er zijn slechts besprekingen geweest met een viertegenwoprdigr dér Sinclair Mij', over overneming der ajan- deelen B, en met een vertegenwoordiger der Standard die inlichtingen verzocht over de algemeene strekking der Djam- bi-exploitatie. Over de kwestie wie begonnen is met de [onderhandelingen welke tojt de hui dige voorstellen leidden, zei de' Minisjter slechts dat de aanvang daarvan ligt in de perifode vian zijn voorganger. Hij poemde Minister Idenburg niet, m'aar zweeg', toen die naamin "die Kamër werd 'gepoemd'. En wpt heft verzfoek om een nieuwe behandeling betreft, was' de Minister van bordeel dat geen enkel belangrijk' gege ven, waardoor liet Djambi-vraagstuk' in ander licht z|0;U wprden gesjteld, voor de- Kamer verborgen isi gebleven. De heer Ketelaar: Jawel. De heer De Wilde: Mloet Amerika hier dan den dfoprslag geven? De heer Ketelaar: De Ba radïsche dan wel De heer Schaper: Wij wen schen hier niet bedrogen te worden dtoor den Minis ter vian Koloniën; daar gaat het om. De j'vjaor zitter zegt den heer Schaper dat dergelijkó uitdrukkingen niet geioprloofd zijn en verzoekt hem zich daarvian te onthouden. De Minister eindigde met de op merking dat de beslissing v-an 29 April van z!o|o| gt'ootp waarde is, omdat- ne Kamer lbs van politieke invloeden ob jectief gejoordeeld heeft. Voor de waar digheid van Nederland hóópt hij, dat zal Worden pal gestaan tegen invloeden van buiten die -de Djambi-z'aa'k' nu nog trach ten te vertrpiebelen. In zijn antwtoprd s|telde Minister v. Kernebeeï in het licht, dat hij voor alle besprekingen inzake de Indische pe troleum den gezant verwezen heeft naar zijn ambtgenpplt van Koloniën. Verder dat hem in 1920 niets gebleken was vian een bijzóndere belandgstelling vtap Amerika vfopr de Indische petroleum- velden; en dat tóen van die zijde slechts vragen werden gesteld over onze weft- geving. In Febr. jl. was' met de .Ame- rikaanstclie regeering overeenstemming bereikt over de publicatie van de corres pondentie, maar het is zeer moeilijk voor af het tijdstip van de publicatie van een dergelijke verzameling stukken te bepalen. Amerika heeft njpg niets gfepu bliceerd: 1 Aanleiding tó(t meedeelingl aan die Com missie vian Buitenlandsche Zaken was er niet, want een gedachtenwisseling Oyer een wetgeving, kómt daar niet voor in aanmerking. Mededeeling over den inhoud der gesprekken in Zijh kabinet kon spr, niet geven. i j Wat de publicatie van dén brief van 19 April betreft, Wees de spr. erop-, dat dit niet kon geschieden voor er akkoord was mfet de regeering van wie de brief uitging. Ten 'slotte zette de Minister in Tiet licht tegenover den heer van Rave steijn. (die de reciprociteit in toelating van Amerika in Indië zocht) dat Ame rika weet dat liet in Indië welkOml is, en dat het juist" omgekeerd de vraag' is of Nederlandsch kapitaal in Amerika zal worden toegelaten zonder dat wij verplicht zouden zijn tot wij ziging van de Indische wetgeving in dien zin dat de daar werkende on dernemingen het Nederlandsch karak ter zouden verliezen. Door het vóór te stellen dat wr in conflict zijn gekomen met Amerika, handelt de heer van Ravesteijn niet in den geest van Amerika, dat geen verwikkelingen met Nederland begeert. Bij: het torn volgend debat, kwam! speciaal uit de ppmerkkijg|en van den 'heer Tr pi els'tra aan, het licht, dat 'de eene interpellant den ander dwars zat Immers de S. D|. A. Pi. had' alleen den Minister van Koloniën willen tejf verantwoording! poepen. Nu is door den heer vapi Ravesteijn ook dep Minister van Buitenlandsche Zaken "daarbij1 ge haald, en dat verz'wakt den aanval op! zijp. collega, want pok cLe heer Troep stra erkep.de diens bekwaamheiden en breeden blik. In ieder geval beperkte de heer (Albarda zich in zijh antwórd- tot de "koloniale kwestie. Hij kwam met een mjotie, betreurend de onvolledig inlichtingen bijl de be handeling van het Djambi-onhverp-, en verzpekend dit ontwerp1 opnieuw' te behandelen. Het is twijfelachtig plf dit laatste zal gebeuren. Maar dat 'de houding, van den Minister "van Koloniën niet wordt goedgekeurd bleek ook uit een rede van de heer Map chant, die OLa. een verschil in het licht stelde tusschen d© verklaringen Pan de Ministers, n.l. dat vólgens Minister Karnebeek Amerika hem' in het jaar 1920 in 't gehjeej niet Oiver Djam'bi heeft gesproken, terwijl de Minister van Koloniën erkent dat hij' 7 Oct. '20 needs met den gezant sprak pver de Djam'bi-aap|deelen. Deze spr. was niet voldaan over "de wijfee-, waar op- onze regeering d© Amterikaansche nota's beantwoórdde, de houding van Minister van Karnebeek had zich z.i. niet gekenmierkt door de noodzakelij ke openhartigheid. Maar ten opzichjt© van Minister de Graaff was de vrijfel idem: wpordvóerder nog wat 'scherper. Een Minister, -die niet begreep' dat ,de Amerikaansche nota's niet gingen over Amterikaansche informaties, majar over Amerikaansche -dollars, kan het bewind Oiver onze koloniën niet Poeren. Vermeld ziij nog dat de heep Troel stra het verwijt pap de anjti-rev, p&pbïji herhaalde, dat zij! onder leiding staat van den m|an, die tevens' tL© leider Fs van het belangrijkste petrpiëumkapitdal. V,andaag voortzetting. Eerste Kanfer. Zittipgl van Donderdag. Terwijl de onbehaaglijke argwaan ov©r de Djambi-zaak het poor de btetrjokken Ministers in de Tweed© Kalmter mindep prettig maakte, hadden de Ministers van IJsselstein en Pop aan de andere zijde van het Binnenhof de onaangename erva- riuig dat de Eerste Kamer het Wejfeóin-t- werp verwierp, inzake het aandeel nemen van -den Staat in de vennootschap die de twee buskruitfabrieken zal oivCrnpmen. De kritiek in de Tweede Kamer claar-s over uitgesproken dóór den hem: Treub werd nu met instemming herhaald' ©n aangevuld dfoor de lieeren Slingen- fa erg en Mendels. Z© vporzagen slechte gfevplgen van 'het monopolie dezer vennootschap, waarin de staat geen vol doende medezcgging heeft. De mijnin dustrie zal er nadeel pan hebben, iets wat ook de heer v. d. Maeselpjde Stolnri fare f beaamde. En de kórt© verdediging 'door de twee genlöpmde Ministers achtten zij 't gevaar niet zoo groot? kon niet voorkomen dat Mj monde Pan den heer Cremer de leden van den Vrijheidsbond er zich tegpn verklaarden terwille van het monopolie. En juist op 't nippertje, mót 16 De gen 15 stemmen, ging het ontwerp- den kelder in. Tegen stemde de linkerzijde behalve de heer Fokker; pan rechts stemden te gen de heeren r. d'. Maesen de Sopibref en Wittert van Hoogland. Uit Th o 1n. 1 Te O udf-Vossemeier isi -door dé politie een b ankbiljet in beslag -genomen, dragende het serienimüner BX; het isi eeniige Weken geleden, dat een dergelijk biljet hier Werd uitjgégeven (beide mo(- len -onbewust). In de j.l. Wpensdag te St. Anur ia n d igehou'den vergadering van in|gjej- landen van den polder Mojggershil werd de rekening dienst 1920—'21 vastgesteld in ontvanjgi op f 1913.97 en in uitgaaf pp f 19.33.281/2, alzoo sluitende met een nat- deeligi saldo van f 19.31i/2\ De begnooting dienst 1921—'22 werd! vastgesteld in ontPang en in uitgajaf -op een (gelijke som van f 1841.48. Het dij-kgescfaot werd bepaald op f 43 per Hectare, even lionig! als in den vori- gen dienst. O- Uit ZeeJïwsc h'-V la a n d er e n O. D De voermansknecht P. de Wijn te A' x e 1die WioOnSdiajg onder den wagen geraakte, is' nóg- dienzelfden nacht over leden. Hij- laat een weduwe mót één Tand na. (HET PERSOONSGESCHIL IN »EN VRIJHEIDSBOND. We kunnen meededen, dat de kwes tie Treub—De Muralt in der mimn© is ptpjgjeiost. 1 1 I 1 I Uit Zuid-Bfev©iand. In de op 25 dezer te 's Heer elf hoek- gehioud|en verg. van injgel. vanl den N.-Kraaijertpoider werd dë rek. oveji het dienstjaar 1920—'21 vastgesteld in! ontvanig op f 4335.44 en in uitgaaf Of f 3665.64; de begrooting óp f 3955.86 en het dijkges'chol v oor de schotbare gron den bepaald op f 12 per H.A. (in 1920 '21 f 14.50) en voor de vrponen op f 10 per H.A. (in 1920—'21 f 13). In de denzelfden dalg gehoudón verga dering van den Z uid-Kraaijertpolder werd de rekóninjg vastgesteld 'in ontvang op f 5698.48y3 en in uitgaaf op f 4500.85; de betgnopting op f 6278.9H/a en het dSjkgeschot voor die schotbare gronden bepaald op f 17 pier H.A. (in 1920—'21 pok f 17) en voor de vnoonen iop f 7.75 per'H.A: (in 1920-'21 opk 7/75) -Voor den West-Kraaljertpóldei" werd'dte rekenipg 1920—'21 vastgesteld in' óntPang -op f 1183.731/2 en in uit|g)aafopf 11221.62 de beig'rooting op f 8347.53, en het dijk- gteschot v-oor de schotbare gronden be paald pp f 17 per H.AS (in 1920—'21 f 21) en v,o,or de viloonétf op f 13 pep H.A. (in 1920'21 f 19). o-- HET BURGEMEESTERSFEEST TE WESTKAPELEE Werd de heer tar. Van Dussel- dlorp op 19 Jan. 1.1: bij Zijn inst'allSaitie gis burgemeester te Westkapelle har te lijk Ontvangen èn door de bevolking èn dioor den raad: feesïelijkhedien zijn kolen even- wei' achterwege gebleven, aangezien lig Mi mét zijn huisjgenpioten, ten'gevo'-ge lan -de vferb(oiuWing( zijner woning, nog niet metterwóó-n te Westkapelle kon ves tigen .Toen heft een paar weken gele den bekënd werd! ,dlat hiji mót zijn fa milie Woensdag 25 Mei zijn woning! zou betrekken ,wórd in een Vergadering! van ingezetenen beslfolten, dó flamilie Van Dus- el-dorp een feestelijk'en ontvangst te be reiden. Twee frapie eerepoprten, de ©ené op gericht bijl den dijk mejt een schild, waario-p „Welkom' te -Westkapelle", de andere bij het gemeentehuis met „Hulde aan den Burgemeester" op bet hord; het 'mgt sparregPóen kóurig versierde fnonl v,an het gemeentehuis; de veie lagjgen welke uit onderscheidene' wo ningen wapperden, igjavfen het dórp reeds ,s miorjgens een feestelijk' aanzien. 's Miorgens -om 10 uur marcheerdën de muziklanten v|an „Oefening kweekt kunst" onder het spelen v'an vr-oolijkè- m'arschen Daar het tramstation -om hun directeur den heer P. de Ron-ij af te hlalen. Het fanfare hlad de feeststemming er iDgebraeht. s Middags (olm' hlalf één stelde zich de eerewacht te plalard, bestaande' uit 52 ruiters bij het gemeentehuis pp, óm zich ónder commando vjan den Keer Jb. Min- derhfoud te begeven naar de grens der gemeente ,waar het burgtemeesterlijk echt paar en di'otebter/tje en familieleden kwart vfoiojr twee arriveerde uit Domburg. Bij het (overschrijden der grens werd de burgemeester en móvr, Van Dussel- dfapp en -dochtertje d'öof dén com!manda|nt welkom geheeten namens de ruiters en do bevjolkingl. j Hij wenschte den burgjemeester een prettigen en aangtemamen werkkring, ©ni hoopte dial zijh vbouw en -dochtertje pret tig en aangeuiaam mfog'e verkóeren met de Westk[appels:che burgerij. Daarna reed' de ruitersftioet met dó familie in him midden dó-rpwalarts. Bij aankomst in het begin van het dóóp werden ónder d|e eerepoort, der traditie getrouw, de paiarden Van het rijtuig af- gjespannen, waarica dit igetifokken werd door eenigje mjannen tot hij het igémieente. huis. Bij ajankomst aan het raadhuis werd de familie verwelkjotmd met fanfaremu ziek. Nadiat de Mnilie met het feestcomité plaats hlad genóimen voor het gemeente huis, liet heit fanfareciorps een feest- marsch', lo-pgedragón a On het feestcomité, hlopren: „Jubeltonen", en gecomponeerd dóór Iden directeur, den heer P. de Rlooij, waarop gezongen werd „een lied vian Nederland", dfoór dë beide zhngver- eenigingenLópft den Heer" en „Noord- z eega lm" met de schloplkindëren vjan dó Christelijkfe en openbare school, die voor het gemeentehuis! daartoe Waren opge isield', 1 Daarna wórd igbziongen het Zóeuwsche VólMlied, Beide liedieren begeleid door, hei muziekgezelschap. Daarop ham! de voorzitter van het het feestdbimité, die heer K. Dekker het wóórd. Hij Verzekerde den heerDns- seldorp dlaf het de Westkappelaars ge ter benoemd is1. He/t móet hem' opgevallen zijn, dót de bevjolking hem met sympathie Ontvangt en djajanom! hoopte de spr diat de burgemeester hen billijk1 en rechtvaar dig, m'aar met vlaste hand zal regeeren. Dan zal hij die sympathie blij ven behou den en zelf zal liijf daarover Voltiioiehinjg hebben. -Wel kunnen wij, zóo. zei de spr., niet v!an u verwachten ,djat gij -Westkapelle rijk zult maken .maar toch hopen wij; dót u alles zult 'djoen, wjat in uw verimto. gien is', pm den bloei en (welvaart viaji dezö gemeente te helpen 'bevjordexien ,want el* is zóóWel innerlijk als uitërHjk nog zópvteel te verbeiteren. Vefel zult iu mois ten missen, wjajt uw vforige woonplaats n 'bjood, maar ahn gezonde, fris'sche lucht en natuurschoon, zfal het uhier even min [ontbreken. Opk zullen de móeilijkhed©n aan uw ambt verbopden, u niet btespaard blijven. Maar handel dan niet, djan na kalm' over leg en vastberadenheid: En Voor die oogónblikken, móvr. van DusseMorp, roep ik uw medewerking! in. Sta uw man dan m'èt raad en daad ter zijde, Want ik' weet, dat vropwen veel vermógen. Móge gezondheid en levenslust in ruime -mate uw aller deel zijln, dan gaan wij' met goeden moe'd de tfoókömlst tegemoet, niet twijfelende, of gó zult uw beste krachten wijden tot geluk en voorspoed! van deze gjemeente. Dat hopen wij van ganscher hfarte De burgemeester beantwoordde deze welkoms tred©: j -i j Toen het 41/2 m'aand geleden bekend' werd, dat het Hare Majesteit, omzó geëer biedigde Koningin behaagd had, hpm' t© benóemen tot burgemeester van West kapelle, had hij zicht twee vragen gesteld! -Wat zullen de gletmleejpteliaren van 'dóze benOemingl Zóggón? En wat zal het nieuwe ambt mij brengen? 1 1 Wat de eerste vraag1 betreft, heeft hij' spoedig bemórkt door de vele sympathie betuigingen van cörporatiën en van par ticulieren, 'dat zijn vestiging in die ge meente niet onwelkom was. Wanneer het waar is, dat in dón raad der gómóent© de meeningen dier inwoners' weerspiegeld wörd©n, dan kan hij1 zóer optimistisch zijln over de verhouding tus schen den Westkappels'chen gemeente raad en hem: Immers in den gemeente raad en in het cbllógó van Burg. ©n Weth. was steeds de verhóudinjgl 'tot n|og to© zeer hartelijk. Wat de tweede vraag betreft, was hij! zich Wel b'éwUst door den verren afstand die zijln gezin en de familiebetrekkingen lthans scheidt, een opoffering zich», t© mioeten gótro'ostén. Doch wanneer hijf -dan bedenkt, dat hij' daarvoor in 'de plaats krijlgt de sympathie zijner gemeente, dan brengt hij gaarne dat offer. Hij' eindigde met de feestcóm'missie te 'bedanken voor het hartelijk onthjaal, diat zijn vrouw, zijn dochtertje en hem' zelf is te beurt gevallen. 1 I 1 Na deze beide toespraken klonken de fanfares en trad de jongejuffr. Neeltjé Roelse Jd. op móvr. van Dusseldp-rp to© óm1 haar een ruiker aan te bieden na mens de heel©! Westkappels'che bevólking'. De burgfemteestei* betrad toen dë- tri bune, ömi onder Volkomen stilte hóf Wóórd te richten fjof dó mónigt©, bestaan de uit Zeker een 1000-tal personen, oud en jóng'. Hij zei nóóit te hebben kunnen denken, zooveel móhschen als hier bij een zijn, te zullen aantreffen. Het trof hem dat hij nóg' zó|pl weinig hfunner kónd©, hoewel vanaf den eersten dag! allen hem zijln werk en verblijf zoo aangónaani mó gelijk gemaald hebbtett. Eerlijk móet hij! bekennen, dat hij niet alles' vóór hen* kón' doen, pmidiat hij' sléchts' 3 of 4 dagón in dó week bij heft verkeer de. Doch dit kón niet anders, daar hij Wachtte óp' een prettig; huis voor vrouw en kind. Thans is zijn wóning' in ordó, en hoopte hij! Voortaan in aller midden' te verkeeren. Heden aanVaard! ik fees telijk mijfn ambt als bnrgëmóestei*. 1 1 Hij gaf de verzekering, d|at hijf zijh best zal dtoen, een goed! bestuurder te Zijh en riep daarvoor aller módóWer- king in, van ieder persbonlijk. Burgemeester ©n. burgervader Zegt' món. Spr. heeft thans één kind. Hij zal nu móe ten behartigen de belangen van ruina 2100 kinderen v,an den burgervader. Ook zijh vrouw1 zal gkarne allen helpen zooveel Zij kan. Komt naar ons: Ik Ver- Zeker u, opze deur staat vop-r u allen open. Burgers en burgeressenTot heil vaif Westkappel slaan wiji de handen ineen. Wij hopen dat de toekomst ons gteven zal' •wat deze dag voorspelt. I Long' leve Westkapelle'! 1 Een donderend applaus volgde 'op d©fe'é rede. Uit honderden kelen weerklonk daar op het „Lang leve de Burgehióester Na dezte plechtigheden! vereenigdó h'pf feestcómité met de familie zich in dë raadszaal, Wlaar toen onder het genot van een glas wijh zich" eenigeh tijd onder gezelligen kóut ophield. De kinderen der beidte scholen keerdóh seioorp uai n«i -ue wesucapjoeKiMr» b© j-tc uuucreu uci ai.u~.vii ivoegen doet, da|t hij tot hun burgëmees-1 naar hnn klas, waar Zij ióp koek', chbóo

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1