Herstemming Kerkelijks Verkiezing I Madame Recamier MM Go's Bankiers- en ieÉolaoloor iffi» Hl EU BID. You can tell tor Ma en Partijen DAT DAT lel ie Sw eipÈIig. Oogen der Jeugd, TI MMERLÏEDEM NAPOLEON BONAPARTE. VRAAGT cacao IN BUSSEN DENEVERS, ANJERS - ASTERS, mm Alkmaar fStrengholt's Electro Bioscoop A o sc T. &LABA KIMBALL YOUNG. op VRIJDAG 20 MEI. VRIJDAG 20 MEI komen de laatste zitting hebbende Vrijzinnig-godsdienstige leden van het Kiescollege in HEBSTEMMING. Al wie lidmaat is 8TEHMEN NU ONZE CANDIDATES. De Vrijzinnigen willen alleen hun beseheiden plaats behouden en niemand uit de kerk bannen. Vóór elk rechtgeaard lidmaat is er ditmaal maar ééne keus en dat is in het stemhokje de lijst te nemen van de VRIJZINN16-HERV0RMDE K1E8VEREENIEIH6. De stemming wordt gehouden op VRIJDAG 20 MEI tussehen des voorm. 10 en des avor.ds 9 nar; in de Bogardzaal (Bogardstraat). HET BESTUUR DER VRIJZ.-HERV. KIESVEREENIGING. Ijverige Agenten gevraagd, en andere Bouwarbeiders worden dringend aangeraden NIET in te gaan op aanbiedingen van de VülSJËENIGING //DE KERN" te HAARLEM. BESTUUR ALGEM. NED. BOUW ARBEIDERSBOND i .•v '5 l v:. Bioscoop-Theater „FLORA*' YMIJDAG A.8. Drama nit Het iotleme lefeBlvaa: DE NAAM SICKESZ WAARBORGT GOEDE KWALITEIT. Middelburg. Sluis - Oostburg. WETEN Ter Herinnering Houders aan wie een of meer der premiën ont- gaan en die de rente willen blijven ontvangen, kunnen tot 1 Mei 1922 het restant van de koopsom der Obligatie bijstorten. Indien zij dit niet wenschen, kunnen zij hun stortingsbewijzen inwisselen, en wel vóór 1 Sept. 1922, waarvoor zij dan ontvangencouponboekjes, reeht gevende op het be kende aantal plaatsen bij de voorstellingen, die in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam zullen wórden gegeven, of bij de voorstellingen van een der met de N.V. gecontracteerde gezelschappen, wanneer deze spelen in een andere plaats. Leest vooral onze uitvoerige advertentie van Zaterdag 14 Mei of vraagt in elk geval dadelijk prospectus. AANBEVOLEN, Fransche Tafel wijn per fl f 1.45 Roode Zoete Afrikaftnsche wijn per fl. f 1.55 Witte Zoete' Italiaansche wijn p. fl. 1.65 Advocaat per fl. f 3.25 Potten Kersen op brandewijn Indien U thans serie A bestelt, U in alle series mede trekt. Indien serie A deze week geplaatst is, direkt uitloot. Indien U niet direkt besluit U de kans op een deel der premiën verliest. Boe liet nu S.f. üéoiii nor Hen en WelensGbappen, leerengr, 455 Astlsfe Yertsgenwoor* diprs gevraagd. Chr. teeeiil en otóreta, sdjoenu -fl creme v/ depobee Seaside i' auaBiiB q ngjarpotSH c» u* WIVSQUU Cadeaux voor ledip doozan." IfiiYassÉerSJëliD" De Alkmaarschs Ooaraat OPGERICHT IN 1798, hét «enige Dagblad voor Alkmaar es omstrek®», biedt voor hen, die in het Noorden van Noord-Holland willen adver- teerende grootst afdoende publi citeit Uitgeefster ds N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMs 60STER ZOON. Terislond efen (Oügéh'uWdé nbtlé Klfiw IfirertBiüii. Mat motto 10 cent hooger. Biedt zich aan gedipl. Chaufifeur- machanicien voor Luxe of Vracht auto, de Engelsche taal machtig. Adres Steenoven O 9 Bresken s. MMrtolhapntphi Biatïphamii ïsm I IHI§U2UIUI gJOUv .^^NttvOvUU|p{lg SMw 1 bomt v. Eovi. vsa, 9,-~ 8.— s - i 8.- 8.- -.-2 g. kW, .pea mm, x Terstond een nette Bediende GEVRAAGD goed kannende Scheren en Haarsnijden. L. COHEN, L. Gortstraat 33 7. Gevraagd, liefst voor terstond, ruime, goed gemeubil. KAMERS, geen p-ns, Br. aan SCHMITZ hootdofficier van gezondheid Lange delft I 17. TE KOOP. JONGE HERDERSHOND reu. Adres bureau dezer Courant. Yergche Zeevlseh, SeHelvisch, Mabeljanw, Tarbot, Heilbot. GEBB. v. DOET, GEVRAAGD een NETTE DIENSTBODE, Lange Noord straat 28. Jaarverslagen, Bestuursverkie zing enz. TE KOOP. 3 KLOEKEN met KUIKENS en ook 5 JONGE KIPPEN. Noordweg S 20$. Nienwe Zontevi^eh 2e SOORT WEINIG GRAAT f 0.25 per pond. GEBR. VAN DORT. Een Jongen gevraagd Bakker WATTEZ, Korte Delft. Een nette LOOPJONGEN be- noodigd bij JACQ. FRANK, Lange Delft. Nieuwe Zoutevisch le SOORT ZONDER GRAAT, f 0.65 en f 0.50 per pond met graat, f 0.30 per pond. GEBR. VAN DORT. - V'trp-f ftffOlSGISY tot en reet al? h o o 111 n n m ia e r (EYKS OF TOCTH) Ec tot in de- ziel aangrijpende levensschets in 6 bedrjjven. In do hoofdrol, de 'jeroemde film actrice Loze buitengewone film werd bjj haar eerste vertooning to Los Angelos, de beduidendste filmstad der wereld, als één der allerbeste speelfilms van de laatste jaren beschouwd. Verder uitgebreid programma. Yoor de N V. GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN worden voor alle plaatsen in het land voor den verkoop van de S pCt. PBEM1E OBLIGATIES Voor een Agentschap wende men zich rechtstreeks tot de DIRECTIE Heerengracht 455 Amsterdam. Djamej b. b. h. h. zoekt mei 1 'Juli jai.&. PENSION voCr haar on frohoio]gaand Zoonije, waar tevens' jgéhcele verzorging vjöor haar kind iklan plaats Lebben. Geen beroeps pension. Brievien icnder no. 235 bureau dezer courant. Testen September a.s. een KOSTHUIS gevraagd voter eten jongen die dfe II. B, S. bezoekt te Middelburg. Toezicht lolp studie gewen scht. Lrieven worden ingewacht on der lelt, M. IIulppostkian toorKam- perland. - 1 Vv.. - -> -• 1 |T1 Tm-.V .T •■2E2WW^r.Tl7" - pr/pyf f.25 per fCi/o J 6us. MSN KAN NOOIT fi lets fijns en goedkoop. Bjj levering voor feeuttn worden ongeopende flassohon teruggenomen. Wpnimportours, Langedelft,- MIDDELBURG. Zoo wat sjjn ze uitverkocht onze bloemplanten, haast U duBWjj zenden nog zoolang de voorraad strekt een eollectie van 150 fraaie bloemplanten, bestaande uit: Anjelieren Struisveder Asters, Tuin-Chrysanth. Lathyrus enz. voor slechts t 1.80, Onbekenden rem- hours. Bloemisterij „01 d e n h e i m" Naa'dwjjk. Welke ZAKENMAN of PARTICU LIER heeft fl. 30.000-fl. 60.000 disponibel, tem dit bedrag door aankoop van zéér gangbare gK> ;dle- ren, met 30—70 pCt. om te zetten. Geedferien blijven iop.der eigen be heer. Succes reeds meermalen verkre gen, kiin worden AANGETOOND. Steller neemt zelf de helft aandeel in de zfeton. Ook RIJKSMARKEN komen in aanmerking. UITV. brieven mét opgavte van beroep tef kWalüfeit onder motto ..Handelsgeest"- a. h. buregu V. d. Blad. Op 25 MiEI wordt de Motor- veerbojDt Kortgene—.Wö'phuartsdijk \oter (ongeveer 14 DAGEN uil de Maiart genomten. De dienst wordt Moörtgtezet met de reserve. De Veerschippers. ALGEMEENE VERGADERING te BIGORKBRKI9 in het Gemeentebuis op Dinsdag 24 Mei a.s 's avonds half zes. HET BESTUUR. Jfeefi U eJ u p. J. c*. Bergen ©3» Eeem Opgericht 188?. Bedient de eerste families 10 Zee land. Oordeelkundigs behandeling d®r goederen. Vo «ifeJij* 'ingericht vol- fSBü veeljarige pw-nv-u, ervaring. S&$seesnat 6a m.iehMagea geaüa. 'Algemeens Leüénvergadering <jejfi vereeniging „Zeeland" op WOENS DAG 25 MEI 1921, te Middelburg ten Kantore van endtergeteeketwlep Ballans' D 4, das namiddags tfe 41/4' uur. De vojorzittfelr* Mr. J. F. VAN DEINS E |ge\raaad voioir Holtel-Café-RjefeföÖX rant. Zonder goedé getuigen cUi noiodic! zich' aan te melden. Brievéïf letters' A. Z. bureau „Ylisisingseh'g Courant'-, Ylis'singen. Bij voortótbeWing vin 1—5 refelf 85 cmt. Vlissingen SSidaelburg^enSotteró»E en tnsBchengelegen pIaatfeéB.3, Vervoer van 'Passagiers, ©oedeiöR en Vee met de snelvarende Sale^^st „KONINGIN WILHELM!1#', Ürsü van vertrek in Mei. Van Vlissingen: Vrnd»g 20 Maandag23 Dinsdag 24 Donöerd 26 Vrijdag 27 30 v. Midd. TM, - e 8 Van Vlissingen wordt Woensdag se. Zaterdag 12 uur v.ln. gevaren. Information te bekomen: te Rotterdam N.V. Transport es Sa| peditie-Onderneming j v/h Hrvsa - Q J VOS te MiddelburgB. EENHOORN te VlissingenW. v. OOSTERftOU? te ^ordieektGEBRS BUITBNHSS Heeft. at- Een DAGDIENSTBODE of MEIS^ JE voior de tnorgenurten ges-raagd. Adres Molstraat F 90 Dolor teleurstelling wegéns ziek te, een FLINKE DIENSTBODE vi'aalg'd, hulp vnn tweede meisje, Adres: Molenwater M 257, t Op een Kantojor te dèzér sfedë tonnen FENIGE JONGENS ge plaatst worden. Leeftijd 14—16 jaar. Brieven létter H. Boekhandel BAURDOUX. T JAARV ERGADERING Ver. Oude Gebouwen op Donderdag 26 Mei 4 nar in Vreeradelingenv. fry zl hJ bi

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 4