ARHHEMSGHE 6 2e HYPOTHEEK AJvertentiën. GRANATEN KORALEN Domburg Opneming Wegen en lostpailen. AAnriRS 25 HEI a s. ol o SLEUTELS PANDBRIEVEN AMSTERDAM DEM HAAG DEVENTER BUSGROENTEAT Merk JVieuwenkuizen q ^ryEeiden o^z> begreoting, zal de bijdrage aan de Prev. .Vereniging per afdeelingslid 8 cent be- Het Coster's complex vpfoir ontsmetting beËoeft dringend vernieuwing; beslist noodzakelijk zijd: een Lingner s ontsmet- tingsapparaat, een .am'momak-otatwikke- laai en 4 stofvrije zakken. Voor ankus- ten ontsmettingsmateriaal is f 360, vojor aanschaffing f 200 uitgetrokken. Aanstelling van een ontsmet ter is nood zakelijk. Het H. Bi. meent daarom, zoo noodig een leerling-ontsinetter io|pi kos ten van de vereeniging in éón onzer hoofdsteden gedurende een zeker aantal (wekten tie doen -opleiden .waarvoor een bedrag Van f 250 is bestemd. In antwoord op enkele administratieve benferkingen van den heer Heroïne- kam, Vlissjngen, lichtte de voorzitter; toe,"dat het kapitaal van f 500 als reserve zal beschouwd worden. Vervolgens werd de begrpoting artikels- gewijde behandeld. De heer Henimeka|inVlissingen, vroeg of niet op een goedkpiopere wijze gebruik zou kunnen worden gemaakt van den RijksontsmeltingsiovSen., dapr die ko len goedkloioper zijd, geworden. De voorzitter hojopte dat de nieu we inspecteur daarvoor te vinlden zou zijn. In antwoord op een vraag1 van den heer D. Meulenberg, Oudelandê, zeide spr. dat ïne t den leerling-ontsimétter, al vo ren si deze wordt uitgezonden;, een ciontract zal worden gesloten. Eenige heeren. vonden het uitgetrok ken bedrag te laag. De heer J. A. Bosd ijk, Schoo|ndijke, stelde bij de post aanvulling Centr. Maga- zijnen, namens zijd afdecling voor om in plaats van een spbsidie voor een zieken auto, een subsidie vppr ecu rijwielbran card beschikbaar te stellen. 'Ds. Waarde n' b ;u r g achtte de Zeeuwsche wegen niet geschikt voor het gebruik van een rijfwielbrancard. De heer Hage meende dat de vorige spreker niet een rijwielbrancard, maar een brancard tusschen 2 gewone fietsen bedoelde. De voo. r z. zeide nog dat de autover huurders in Zeeuw'sch-Vlaapjderen 30 ct per K. M. rekenen', terwij! het vervoer per ziekenauto 40 cent per K.M. zal kosten. Het besluit om1 een s,ubsidie voior de ziekenauto toe te staan is reeds op een vorige vergadering genomen en staat dus. vast. Wel kunnen de disjricts-commissieiS plannen maken voor het aanschaffen van rijwielbrancards en met voorstellen, dat door de Ppov. Vereeniging hiervfoor sub sidie verleend wordt, op de vplgepde ver gadering komen. I 1 1 JHierna werd gepauzeerd. Na de pauze was liet woord aan idr. H. G. Hamaker, directeur-geneesheer van het Centraal Bureau der ALg. Ned. Ver. „Het Groene Kruis" voor het h(otudeinf van een voordracht over: „Hoe een Pro vinciale Groene Kruis-vereeniging en hare afdeel in gen kunnen werken." Spr. ging lia de arbeid die door het Groene Kruis behoort te wiorden verricht en hoe de arbeid&vendeelinjgi moet zijp tusschen de plaatselijke, de provinciale en de ALg. Ned. Vereeniging. De arbeid op het gebied van zieken verpleging omvat: a. magazijn van ver- plegingsartikelen, b. poliklinische hulp, c. wijkverpleging, d. ziekenvervoer, e. up- richting en exploitatie van ziekenhui zen. Biij het vervullen van deze taak komt voor rekening van de plaatselijke aïtiee- deelingfen het stichten van plaatselijke magazijnen en van wïjkgebouwen, het aanstellen van wijkverpleegsters, tevens enquêtrice, het aanschaffen van zieken- raxr.en of andere vervoermiddel en Voor rekening derPrjov. Ver. komt het stichten van een centraal magazijn (voor epidemieën), enz., het stationnee1- ren van ziekenrijtuigen, het aangaan van een contract mei een autoverhuurder, de inrichting van een nachttjefefo|ondienst en eventueel van prov. Gr. Kruis zieken huizen. j i i Gezondheidszorg: Tot het gebied der gezondheidszorg behoeren a. hygiëniscbje volksopvoeding; b. sjtrijtd tegen besmette lijke ziekten; c. inrichtingen van sanitaire strekking en d. specifieke ziektebestrij ding. De plaatselijke afdeelingen, nemen voor hun rekening het organiseeren van Voor drachten ,van cursussen, (nioedercursus- het - erspreiden van gje schriftjes, samenwerking met de sjchool en de plaat selijke bladen. Voortij het ontsmetten en samenwerken inet het Rijkstoezicht. Dan het stichten van badhuizen en zwemscholenTen slotte het aanstelten1 ,rdn een 1 o,-enquêtrice, zui^olinbtein i escliermsvers enz. Provinciaal worde geregeld: aanstelling van provinciale docenten, samenwerking lWivt rlf\ A bv/t M/i U U'/*1 Dr. Hoor w e g' te Heinkenszand, wees er op dat de Ppov. Zeeuwsche tuber culosebestrijding vereeniging en de Prnv. Groene Kruis vereeniging in deze pro vincie zeer goed samenwerken. De v o o r z i 11 er da nklte den spreker voor zijn belangwekkend betoog1. Hiermee werd de behandeling der be- igrcfolingi 1921 vjoiortjgezel. De begroeting werd z. h. aangenomen. O ïi t s:me ttings1 wez en. Aangenomen wferd het voor-tel van. het hoofdbestuur dla:t de commissie voor onderzoek njaaf' een betere regelingvjajn' het on Is ni^tt i ngswiezen in Zeeland wterdï diligent 'verklaart. Vroedvrpiuw Zeeuwsch- 1 V ka a n d e r e n. Ann de orde was het Voorstel djer afd. Scho'Oiidijke„De Pnov. Zeeuwsche Ver. „Het Gicene Kruis" bevjordcré, dat in de naaste totekjomsjt (vooral in W -Z. Vlaanderen) verloskundige hulp zal' ge schieden dofor een geëxamineerde vroed- vrcedvnouw Het voorstel wjerd verdedigd dpor den heer J. A. Bosdijk. Spr. betiOiOigde de wenschelijkheid van aanstelling van' meerdere vroedvrouwen. Hét medisch advies van dr. B. H. de Groot, Oostburgi, was' geen vroedvrouw, maar zoo nooi'dijg een vyijkverplëegsler. Het Voorstel1 Sohoondijke werd1 gfestfeund dioior de afde©linjgfen van het Zuidferdisi- trict. en de mleerdërheid der distjrictsvejr- g'adering was er voor. Het voorst el-Schoiondijke werd aangfe- niomen. Ziekenauto'. Ten slotte werd' beliahdteM het poorstel der afdeelinjgl Waarde, waar bij wiordt bepaal'd', dat de restitutie bij! eventueel gébruik van de ziekenautoi voor de afdeelingen vjan het Midjdeu'disfriet, die; per afdeélinglslid' 15 cents njoteeren, groor ter zal zijn dan v(o|or dé afdeelipgen die slechts 10 cent pier lid bijldraglen. Dr. Hi0no.Jpweg;gaf de afdeeling Waan de in Overweging het voorstel yoorLoo- pi|g in te trekken, daar het heel goled1 Smjoj- Igëlijk is, dat de bijdrage minder dan 15 cent per lid zal bedragen. Dit hangt er van af of Goes en Kruiningjen zullen meedoen. Bestolen werd de regeling aan de dist inct s- cominislsie .over te laten. Bij de rondvraag werd op Voorstel van dr. Hoorweg besloten nogmaals* Wij' die provincie .olm subsidie aan te kloppen. De v o o r z i 11 e r deelde mede, dat djeë zer dagen een conferentie zal plaats vini- den mét het best,*uur van liet Goeschè Groene Kruis over die aansluitinjgl Van Goes bij de Provinciale vereeniging fen stoot daarna dé vergadering. Buitenland. onrust -«ijn. De Loop van de wereld I niet" t? V 4 voo.; ons uithangen riji, didhter dan Mta in Hiritod «fc4™ oooit Er zal veel an afhangen, den Amerikanen zijn loTgeS hoe de g ea'llieerden samen bl'ij-l J ven. Afgezien van de verplichting van I Ooik pp de A a I a n ld' s eilanden verdragen zullen de toekomstige gebeur-1 zijn prolestverevidpringten uitgeschreven tenissen ook de loekiomstioe -groepee-1 tegen de voorstellen dier rapporteurs vaM -ring van naties bepalen ,en de toe- den Vplkenbond' nopens het lot dier komst van de wereld, en vooral van Eurfa- eilanden. Er i s een algemeene stemkning pa, zal door oude lof nieuwe vriend-1 ten (gunste van een vereeniging met Zweg schap bepaald worden. den Lloyd George wijst dan op het ver- drag' van Versailles;; Het Britsche volk' 11 is een advocatenibtediende/ MARKTBERICHTEN. OPPER SILEZIË. Er komt van Duitsche zijde nog' een verklaring van Korfanty's terugtocht, een heele afdoende, n.l. dat hij' toen de wijsheid terugkwam! de onmogelijkheid heeft ingezien met de hulp. van onge disciplineerde benden een leger op te stellen. Bovendien de finantieele zor gen, waaronder hij' begint te lijlden; blijkend uit de verldarinlglen van gevan gen geuomten Plolen; djat zij nooit eeniigi soldij., die hen toch Was', toegezegd, hebben ontvangen. Het bericht komt, zooals w'ij! meld den, van Duitschen kant, van vijandelijke zijde, en de oorlog heeft ©ms geleerd, die berichten steeds onder voorbehoud1 te aan vaarden, doch, waar Kor fan tv zfelf heeft verklaard, dat bij iden opstand' de wijsheid nog1 al eens, is overschreden en hij zich wel Wat &1 te toeschietelijk toont om „z'n koffer te pakkbn", met al zijn dreigementen en brutaliteiten van de laatste weken, mocht de uitspraak van den Oppersten Raad niet naar zijn zin, is het best mogelijk. De schrik van de Kor fanty - put sch zit er bij Duitschland nog1 zojo. in; men vreest voor avonturen lOp éigen houtje van somtoige overblijfselen van Kiorfanty's leger, en hecht' daarom ook' aan het denkbeeld van een gewone tactiekwijzi* ging, om Engeland en Italië's gunst te winnen. Laatste berichten malden, dat van ee n terugtocht nog niet is [jte merken. Lloyd George heeft intuss'chen een verklaring aan de pers verstrekt, over de houding van de Fransche pers aan gaande zijn uitlatingen van Vrijdag in het Lagerhuis. Een verklaring, die ldinkt als een klok! LLoyd George zegt vast te houden aan de verklaring' door hemt jl. Vrijdag in het Lagerhuis afgelegd, aie de bijna algemeOne instemming van de Amerikaansche en ïlaliaansche pers S heeft gbliady En dan kan dp Fransche pers den rai?j in haar zak steken niet elke uiting van de meaning der geal M41 v* ouiuv/o^, "ui ur iineixc vutiv i zoo zegt hij deinst niet terug votorj* f-n...eaJ1^e Aanl.géhodden, be de verantwoordelijkheid van ©enig1 ge-1 C T1 nilss Edith Cavell' te hebben deeltc van het verdrag van Versailles, rcrr Wie de bepalingen van het verdrag be- net aantal werkl.oozen in Dene- handelt, al lieden zij harstocht en I j;arken bedraagt thans 63175 tegeïx 14000 veroordeeling vrij spel, zal niet lang verleden jaar |op dfenzelfden tijd. behoeven te wachten om Toerouw te I krijgen over zijn healkjoofdigheid. I Te Mioskou zal! een congres van „De Engelsche regeering, aldus( gaatIvriouwen 11 i t Eet Oiosljen plaats hij verder, had de veildfeeling van Op-1 hebben f bassgr" re,neB toen echter niet bereid, om' de 'discussie I llufe eierïijlk de Het percentage van de kas ng afwachten, die deI en Van het leven "was volgens,' 'de' meerderheid zal nemen van de Labour Gazette 'op 30 April 128 pet. mogendheden, die volgens het ver- boven 1914 of 5 pci lagfe^ H31 drag stem hebben bij de bepaling der I Maart grenzen van Opper SiLezië, hod deze beslissing ojok uitvalt. Wij aatóvajapden' ten volle den uitslag van het plebis'ciet als de uiting van den wensch van het Opper-Silezische volk. Wij zijn in een gropten oorlog ge-1 MiddelhUrigl, 19 Mei. Opglavte van gaan en hebben ontzaglijke verliezen I den marktmeester: geleden bij de verdediging van een oud Boter f 1.20,- particuliere prijs f 1.30. verdrag, wa'arbïj ons' land betmkkfen Eieren f 9, particuliere prijs f 10. was. Brittanje zal het niet over zich Opgave van den mjarktzetter van dén verkrijgen, er werkeloos biji te staan. I Landbouw lalsi een vprdrpg) met voeten getreden, I Boter f 1.20, pariculiere prijk f 1.30. wordt, dat zijd vertegeniwjbjordigers noig I Eieren f9, particuliere prij's1 f 10. geen twee jaar geleden hebben onder-I teekend." I' I MildlIdleThur [gl, 18 Mei. Op de veil- ling werden (de volgende p!rij!zen besteed1: Aardbeien 207—260 ct., Nieuwe Aard appelen 30—50 ct., Poters 27—36 ctj.j - Kruisbessen 25 et., Spinjazie 7—11 ct, wicht nog dan de ïede in het Lager-1 Rojstelein 4057 ct., Zuring 36 ct., 'AtiU hms. Zeker, Lloyd George rept niet .over I djjvie (Mjoskrul) 1527 ct., Kropverdun- het eigenlijk geschilpunt, d.w.z. de hou- 2-3 ct, alles p(er K.G.; Aardbeien ding van Duitschland in de Opper Si-1 5 at., Komkommers 1426 ct., Sla "2 Iezische kwestie. Het gaat hier, zöoals 5.5 ct) Bljoem.ko,oi l'5-45 ct., Savoije Kpjol' duidelijk te lezen is, om hoiogere be- 2—6 et., alles per Stuk; Peen 21—31 ct), langen. Over het Verschil in de bui- I Rabarber 6—16 Ct. Ramenas 4—5 ct., tenlandsche politiek tusschen de beide Raldïjb 1—3 ct., Selderie 7—8 ct., Sjaljod groote naties, beiden 'en vojoiral ten 3_5 ct,, alles per biois." Frankrijk over hel paard getild door n'e 'shcceslsfen in den oorlog Iletl .Vliss'in gen, 18 Mei. Op de veiling is me nog al niets, vlak na die I werden Idle vlolgende prijzen hfesteed: Londendsche cloaf|M«ntie te verh'e-1 Aardbeien 252—248 ct., Aaridappelen 48 men, dat toekomstige gebeurtenissen tof _5Q ypoege Poters 33 ct., Postelein: een andere gro.epeering van staten aan- 45—49 ct., alles per K.G.; Kipeierèn 8 5 leiding geven kunnen, dat oude of nieu-1 9 5 Bloemkool 20—60 ct., Kropsla we vriendschappen de basis van die 3_7 ct Komliommers 22—24 ct., alles nieuwe grote pee ring kunnen worden! I per stuk'; Radijls 4—5 Ct., Selderie 7- De geheele Opper Silezische kwestie, 10.5 ct., Uien 6.5—7 ct., Rabarber 7- de eigenlijke oorzaak, is er op zich 14 ct,. Ramenas 6ct., Sjalotten 4.5 ct 1 zelf van ondergeschikt belang bij' ge-1 alles perblos'; Postelein 13—22 ct. per ki. Worden. Het is alleen maar de directe mandje; Mioskrul 55—66 ct., Spinazie 6— twistappel, het voorbeeld, waarin het 42 ct., Zurin|g! 20-30 ct., Kriopverid,unsell verschil in opvatting tusschen de Fran-1712 alles per miand, sche en Engelsche politiek zich hit. Over de toewijding van Opper Sileziër Q Wiordt a.,. Z,™W te pjfdepWlt, LS0^1.8 Mel' W met de beste wenschen, vol hoiopi,de I nn fiA beste bedoelingen trn 2.60—5.50, alles 100 K.G Kiit(g ss siïp w,sö>ot) f 0.40—f o.9oioo b, heeren zelf noodig achten, dat de we Ziedaar. Een rede van veel meer ge* richting van den provincialen ontsmet tingsdienSt, samenwerking niet het staats toezicht, van vacanjftekjoljonies, het lor- ganiseeren van eèn bakeropleiding en ba- kerbureau enz. Het overige worde diopr de Alg. Ned. Vereeniging geregeld. Spr. wees op het belang dat een. volk werkelijk hygiënisch leeft en woont, en verdedigde het behar- tigèn van de lielangen der Volksgezond- heid door cén grapte veréeniging. Spr. drong aan op fusie van de Prbv. Grpene Kru isvereeniglngpn en de Prov. tubercu- losevterjiynigïn^en. Ook de zuigelingen-i zorg behoort tot het gebied van hef lieerden, welke niet met de hare (dus die van de Fransche pers) overeen stemt, als een onbeschaamdheid le kwaii ficeeren, daar deze manier van doen op den duur Tataal m'oet zijn' voor welke Entente oék. De .Engelsche premier zegt nog eens duidelijk, het lot van Opper Silezië zal door den Oppersten Raad en niet door Korfanty hjeslislt moeten worden. De kinderen v-m het verdrag aldus de verklaringen kunnen niet ongestraft het aardewerk van Euro pa stukgooien; daar moet iemand zijn, reld er van weet, plus de tradition,eeld stemmingen in politieke kringen, en meeningpn in wandelgangen. Zeker zul len het spannende zittingen werden, waar Lloyd George Opnieuw en krachti ger heeft verklaard op zijn stuk te £96ste STAATSLOTERIJ. 5de klasse. 2de lijst. Trekking van tl Woensdlaig 18 Mei. Prijzen van: blijven staan, en geen duimbreed af te I f 1000: 334 1072 5880 12632 14080 wijken van "het vredesverdrag, dat im-Ann' Anr,r> mers gesloten is vioiob den pertinejntfen vrede in Europa; en Frankrijk zich mi onomwlonlden zal hebben te verklaren, of het met de EngeiSche opvatting mee kan gaan, n.l. in de Opper Silezische kwestie een uitspraak te doein, onver schillig of die ten gunsje van Duitsch land of van Rolein uitvalt. Zal Briand van daag eerlijk' Frankrijks voorkeur vfofor aansluiting van Opper Silezië bij Polen kunnen verklaren? En hoe zal hij er zich uitreddenl uit de andere vraag: ehn, moeilijkheid voor de naaste toeldotrnstzal Frankrijk het Roergebied automatisch bezfetten, al'S Duitschland op den volgenden vervaldag in gebreke blijft? Hij zial het zwaar te verantwoorden hebben vandaag: de heele wereld zal' mtet spanning naar zijn woorden uitzien, nü hij mtet Lloyd George's verklaring nog zijn volordeel kan Idoen. Misschien dat de Opperste Raad t© Parijs tot overeenstemming kbmt, lon- verschillig nu eens hoe die^voor Opper Silezië zijn zal. Is daarmee ook het verschil in buitenlandsjche politiek tus schen beide groote mogendheden hpge lost? Wij vreezen, en wijfeen nog eens op de Roergebiedkwestie. 'Europa gaat zwarte dagen tegemoet. 400: 4072 2052 200: 10390 19139 100: '4530 4908 10186 18354 18719 Brij/én vgu f 70. 6109 5878 13484 15395 19406 NIETEN. 6141 6165 13483 15400 15438 Groene Kruis. Spr. ried aap Neemt deze j die hem met de hand kam terug »org ter hand. BEKNOPTE MEDEOEELINGEN. Paderwski bidet telegrafisch zijhI ontslag als PoolsWh gedelegeerde 'bij denj Volkenbond hebbed verzocht. Volgens de laatste berichteb! zou de I nieuwe Italiaansche Ka mi er eten| groepenverdeeling krijgen, die veel .over eenkomst heeft mtet die ïh de oudel Kamer. De positie van de regulering zonj houden, anders zal er voforfdurende> jn de nieuwe Kamer steviger zijn Zondag 22 Mei hopen onzje ge- geliefde Ouders PIETER JACOBUS BAKTO en SUSANNA MARIA PLUIJMERS Kunne 25-JARIGE ËCIITV^EREENI- filMG te herdlenken. Hunne dankbare Kinderiel en Verlolofde. Receptie 2—4 uur n.m. Zonday 22 Mei hopen onze ge liefde Ouders LEENDERT VAN SLUIJS en i 'j JACOB A CIJSODWi hunne 25-JARIGE ECHTVEREENI- GING te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen' blijven, is de Wensch van Hunnè danklare Kinderen en Verloofde. iWestkiapelle, 19 Mei 1921. tfetroRwlA: Is L, ROMIJN en J. M. VAN DE VEN, die, mede namteüs de familie, dnp'la 'zeggen voor cüe vele blijken van belang;'telliupi ,vóór en bij hun hür weldjk' onderv|pniden. Middelburg, 18 Mei 1921. De Heer en Mevrouw KLUN- II AARPEER, zeggten hartelijk dank vpor de belangstelling hjj de geboprfe Van hun Zoon onder vonden. Bezoek wloirdt' gaarne afgtew&.cht 'Maandiaig, 23 Mei, vfan 2j/^—4t/j upr. Het verrassend grpote aantal' dergen'en die aan ondjergeteekende op 17 dezer hun belangstelling! to|onden, noopt haar, zich te be palen tot dez|e allgfemeente betui ging van erkentelijkheid! Deze bp- tuigjng is in de elerste plaats ge richt tot de deelnemers aan het huldeblijk en voforfs1 tot allien die dezen daig volar ondjargeteekehde! tot een zfeer getfenkwa ardigeu heb ben gemagkt. "M. Si. ELOUT-ROSEu Domburg, 18 Mei. Jacq Frank HOFJUWELIER GESORTEERD IN ALLE GROOTTEN. Herplaatsing wegens misstelling.. Hef Bestuur geeft kennis' ,diat in de op 30 April 1921 gehouden gewone algemeen© vergadering vaxï aandeelhouders zijn uitgeloot 29 k f 125,4 pCt. Obligatiën, num1- merS: 5, 29, 37, 44, 93, 145, 196, 198, 323, 361, 438, 473, 493, 50Ö, :512, 536, 537, 564, 635, 645, 653, 665,746,748, 766, 769, 772, 775, 796, Welke viap. af 1 Januari 1922 A pari betaalbaar zijn ten kantorfe der Vennootschap. Hulst, 11 Mei 1921. GILD ZONDER BOBG voor iedereen a 7 pet. in 12 m.d. vanaf f 100.— tot f 1000.,— Snelle en eorreote bediening. Streng vertronwUjk v. d. GRAAF's Prov. Cred. Bank,Bus 601 A'dam Porto v. antwoord. Hypetbsekbank Ansa 1882. a 99 i pCt. uitlotiDg minstens 4 oj| p. j. beg. 1923. De Directie Mr. S. J. VAN ZTST. Mr. J. F. VERSTEE VEN, gevraagd PI. 8500 op een winkelhuis, Vlissingen. Ren'e 12 o/0 aflossing naar verkiezing. Rnime overwaarde. Br. fr. no. 130 bur v. d. blad. HDISCHE ÜITRÜSTI5G I POLAK ran OEVEITER I Vraagt geïll. prjjeeonrant. Bejaard burgerheer zoekt tegen Juli of eerder, te of omstreken van Goes of Middelburg, ISÏI ifipiësibilÈerdt; KdOittr met degelijk Psnsioo, hs nette menschen liefst zonder kleine kindaren nette omgeving. Brieven onder letter D., bureau Ooesehe Courant.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 3