LAATSTE SEBICHTBW "Vrijdag 20 Mei 21 23 24 25 1.38 2.15 2.54 3.34 4.08 4.43 5.19 DRIIEWESEH, BLAAS, SPECIALE 0R6ANES DER TROOW, AAMBEIEN. consulent voorzitter van dien kerkeraad is. Na eenigp discussie werd met 19 tegen ,13 stemmen beslioten dat dis. Klomp slechts één stetn' zou uitbrengen. Uit de notulen bleek, djati de vorige vergadering besloot door een twee tal heeren een aardappelcollecto te doen böiuden. De voorzitter wees op het suc ces daarvan; er is tot nu toe; nog geen: aardappel jgjekjocht. De secretaris, ds. H. Jonker, bracht het jaarverslag uit„ waaruit blijkt, dat Man de 102 Herv. gemeenten er 86 zijn aan gesloten. De secretaris betreurt dat nog aoovele dezer afdeel ingen geringe bedra gen afstaan en niet is voldaan a|aa het be*- sluit alom 'gtraatioollectes tp houdjeh. Al is het tekort gestegen van ruim) i 4000 tot ruim f 11000, twijfelt de secre taris er niet aan, stpun van het rijk en anderen te zullen ontvangen. Spr. wi|st op 'het verlies, dat de verf- eeniging üieeft geledein door het vertrek jder familie Dijekmeester, dloitóh jgjelukkig heeft jhr. mr. Quarles van Uf fjord zijn (onmisbaren steun reeds toegezegd. s De verstandluouding1 met de autoritei ten is uitstekend; het persfojneel werkt tot jgroote tevredenheid. De fvjoiorzitter voegde er aan toe, dat het rijk een som heeft view s'ttoun aan verschillende instellingen, en men hem zeide, dat KindOrziorg wellicht f 10.000 daarvan zal krijgen. Inzake de bestaande bestuursvacatures Sprak de voorzitter als een wen sell uit, dat look bestuursleden buiten de ker keraden ïn|ojg|en worden gekozen, mede om het toetreden van dames tot het be stuur mogelijk te maken. Een bepaald voorstel moest tot een volgende vergadering worden uitgesteld, doch men sprak zich met op één na alge^- meene stemmen in principe voor e»en wijj- ziging der statuten in dien geest uit, Vervolgens bracht de directeur der sticliting, de heer H. J. van der SI u ijs, verslag uit tover den toestand der stichting zelve. Plaatsgebrek noopt ons uit, dit zeer uitvoerige ©n belangrijke verslag slechts! enkele korte (grepen te doen. Dankbaar vermeldde de .directeur, dat voor de kerstfeestviering,, heti uitstapje in den zomer enz. steeds voldoende gif ten in kwamen. Begin 1920 waren in de stichting 128 verpleegden, aan het eind|e| van het jaar 135. Sterfgevallen kwamen! niet, ernstige ziektegevallen meermalen voor. Sommigen moesten in het Gasthuis worden opgenomen en waar vele t. b'. o. lijders zijn, veelal v|oor langton tijd. Buiten de 1 inrichtingl waren bij' den aanvang van het jaar 48 en aan het eind 44 ver pleegden. Wegens meerderjarigheid ver lieten 20 pupillen de stidhtïtogi, er kwamen 21 voogdij!- en 6 diactoniekinderen bij. Van de verpleegden zijn 36 meisjes en 32 jtongtons nog schoolgaande; van de klein sten bezoeken 10 de bewaarschool. Ver der worden door verpleegden bezocht d(6 M.U.L.O., de Burgeravondschool, de Han delsavondschool en de Ambachtsislchpoi. Onder het personeel had nogjal eenige Saterdag bondag Maandag Dinsdag Woensdag donderdag HOOti WAT VI is»i o g n. n.m. 22 26 THERMOMETER EN VERWACHTING 19 Mei. Thermometerstand alhier 's morgens 9 uur 60 gr., "12 uur 65 gr., 3 uur 70 gr. Telegrafische mede|deelingen van het Meteorologisch Instituut te De Bilt vol gens waarnemingen van hedenochtend Hoogste barometerstand 765.6 te Stf. Mathieu. Laagjste barometerstand 751.7 te Torsr havn. Verwachting: tot den avond van 20 Me zwakke tot matgge. veranderlijke, later Westelijke tot Zuid-Westelijke wind, zwaarbewolkt met tijdelijke opklaring waarschijnlijk reglen of onweer, iets koe ler overdag'. RH BBU8S VAN HBD6N. AMSTERDAM, 19 Mei 2.35 uur. 5 pet. 'Nederland 1918 88i/a. 4i£ pet. Nederland 1917 80V*; 2i/3 pet. Nederl. W. Schuld 491/2; 3 pet. do. Oblig. 59; 3 pet. do. Certif. 58y8. Cert. Ned. Hand. Mij. 176—171; Aand. Ned. Ind. Handelsb. 178; Aand. "Koloniale Bonk 180; Koninkl. Petrol. Aand. 517 5261/2Gecons Holland'sfche 205—209; .Quit. Mij. Vorstenlanden 155—1571/2; Han- delsv. Amisterdam 406—412; Javasche Cultuur 291—292; Aand. Deli Maatsch. 438448; Amsterd. Rubber 106; Nederl. do. 58. Ned. Amferik, Vaart 230; Ned. Scheep vaartunie 161; Kominkl. Hojl'. Lloyd 80; Kon. Ned. Sloomb. Mij. 118; Aand. Paket- vaart" 129; 4 pet. Oostenrijk Jan.—Juli 2i/g. Anaconda 95; Steels 94; Erie 17^ Sout hern Railway 241/4Union Pacific 135; Common Marine 18; Prefered do. 64; Maxwell Gr. C. v. A. 43/dMaxwell Land Cert. v. Ine. Bonds 71/4—81/4. Prolongatie 4. ituhsea verlaten. Wiaaelkoersen: Londen chèque 11.12; Berlijn 4.65; 'Weenen 0.69; Parijs 24.50; Brus.sel 24.50; Dollar Cable 2.76'/». mutatie pLaats en eenmaal bleek jpen een minder geLukkige keuze te hjejbben g©- daan. In den toop van zijn betoog wees de heer Van dier Sluijs er ook nog op, dat de opname van zieken in het Gasthuis zwar re offers van de kas der stichting! vraagt; De voorzitter bracht dank aan den di recteur voor zijh medjedeelingjen en hoop te, dat Gtod hem en zijh vrouw en heti personeel tracht moge geven Voor hup arbeid. Hierna bracht de commissie tot nazien' der rekening over 1920 rapport uit, waarr bij er op gewezen werd, dat mene £yst een heffing ineens noodzakelijk achtte, maar na de medtodeelingten ,over de ver moedelijke extrasubsidie van het rijk zag men daar van af. Ook zegt de commissie de accountantskennis en de kennis! van huishioiudenhesturen te missen pmi alles goed te kunnen controleeren. De voorzitter zegt, dat de rekening! steeds dooi' ©en vasten accountant wordt nagezien, eiu dat het nazien dotor 3 ge meenten meer bedoelt ook de afdeelin- gen een kijkje in de rektoning te geven. De rekening1 werd goedgekeurd in Ont vang en uitgaaf ,op f 83072.37, met ©eb kwaad slot van f 11297.25. De begrooting vo'or 1921 werd even eens (goedgekeurd met een eindcijfer van f 92297.25, waarvan de gemeenten zullen mtoeten opbrengen f30.297.25. De schuld der vereeniging daalde mei f 1000 ejn bedraagt nu f66.100. Een der afgev'ajardigdtea zou een kin derkoor willen oprichten, dat altom: Zal optreden om de "kas te versterken. De voorzitter voelde daar zeer weinig voor en zeide, dat als alle (gemeenten bij droegen .wat zij volgens den omslag zou den moet(en dloen, er geton sprake vau een tekort zal zijh. De secretaris zettjp de rèjgtoling van dien omslag hog eens uiteen en ach&tp f 30.000 te veel. Hij wil f 12.000 doen opbrengen en dan 'het overige voor tekort uittrekken. Dit wordt ©chter niet aangl© n|omen. a Dank bracht de, vraorzittjer aan den niet aanwezigen penninglneesLer, den heer Snioep en betreurde het ,dat deze zijh functie meende te moeten neerleggen. Door ds. De Vries werd verslag uit gebracht (Oiver de Kinde-rzorgcent en de courant. Er zijh 300 collectanten en de opbrengst 'bedroeg f 5448.41, waarvan f 4350 kon worden aijgtodragen. Nu is de opbrengst dit jaar reeds weer groot^gdan verleden jaar iop dit tijdstip. Tot leden van de commissie voor het nazien der rekening over 1921 werdein aangtowezen 's Heerenho:ek, St. Laurens en Breskens. Tot bestuursleden weiden herkozen de heeren Ds. de Vries te WilhelminaS.- dorp, ds. van Dis te Zaamslag en de heer De Bruijne te Goes: en gekozen Ds. van Maanen te Waarde en ds. De Groot te Vlissingen. Tijdens IcBe pauz© nalnton velen een kijkje bij de ten toongestelde voorwerpen, vervaardigd door de jongens en meisjes en kochten ©en herinnering aan de stich ting', daarmede een goed doel steunende. De middagvergadering werd geopend met het zin|g|en van gez. 62, 2 verzen. Hierna hield dir. L. Lammert» van Buet ren uit Zetten toen referaat over ,,He(LÖrin|g| en de Heldringgestichten'Spr. wilde nijetl schetsen wat Heldringl gedaan heeft voor het christelijk ondjejrwij's1 en .ook niet wat hij was als litterair. Heldring was een kind yan Révé. De ignotole ploeger van dat idge was in ons land de gehate en vereende dr. W. Bilt derdijk. Het was Heldring, die de aan- hanlgers van dit stelsel in 1845 bijl elkaar bracht, en hun bijtoenkomsten zijn van ignoote bet©ekenis g©word)e!n voor ons land. Toen men door verschil van mee rling' uiteen dreigde te gaan, heeft Hei- dring: révé gered dotor de aandacht af te lekken van helpeen moest verdeelé'n. Hij werd gbdxpven dtoor den geestdrift vjan de hervormers en liet zich Leiden door Cod De inleider behandelde vervoijgens de gestichten vpor gevallen vrouwen, voor •de kinderen die gebrek habdjen aan liefde en trouw, voor meisjes van 16 toti 21 jaar, die men door den moeilijken tijd wil heenheipen. Pierson volgde HjeJ- dring's voorbeeld door ©en gesticht voor ongehuwde moeders te openen. Uit hefj Kinderhuis is de stoot uitgegaan voor de kinderwetten, uit het laatstgtonotomde ge sticht die voor het onderzoek naar het vaderschap. Naast gelden hebben gestich ten als deze mensChen mondig met ver stand en liefde vioor dit werk en dit kan men geven als men zich laat leiden «toog Christus. De voorzitter bracht dank aan dr. van Bueren en stelde de gelegenheid opefa den referent vragen te stellen. Ds. De Voogd, bradit no,g e©ns hulde aan het stille en mooie werk van het per soneel, dat vaak nog1 te weinig- wordt} ge waardeerd. Volkomen genezing van alle ziekten deze; organen. Ontsteking, pjjn, zwakte aanhendend aandraag tot nrineeren (bedwateren), veraehil- lende gevallen van zwakte voor beide gedachten vernauwing enz. door wonderlijke plaat- extracten van Dr. DAMMAN, specialist. Vraagt gratis broch. No. 150 met bewjjzen aaa 8NABILIE, Gr. Markt 7, Rotterdam, met op gaaf voor welke ziekte. 1 (Ingezonden Mectodeeling), KERKNIEUWS. Uit Rome wordt bericht 'dat tot gene raal dei". Eerw. Paters Franciscanen isj gekozen Pater B. Klumper, die to® nvt toe Igeneraal-procurator was. Hij' werd ge boren 19 Maart 1864 te Amsterdam. Als jeugdig Frater^ aldus meldt de Msb. vertrok hij naai' Rome, alwaar hij na schitterende studiën de glraad van doc tor in de Godgeleerdheid en Wijsbegeer te behaalde. Na zijh terugkeer in hjet va derland ondeiwjees hij eenige jaren als professor en lector de opkomende jeugd In 1898 wederom naar Rome geroepen, trad hij op als Ppaeses van lijet internatip- nale college „S. Antonio". Sinds dien tijd bleef zijh HoogEerwaarde in de Eeuwig)© Stad. alwaar hij' zijn gaven en talenten ontplooide öls Lector Consaltor van ver- schillenue IJ. Congregatiën, Definit/or, Ge nelaris en Procunatpf der Orde. ONDERWIJS. naar Batavia. i Simialoer 11 Mei te Batavia v. A'daml Billiton 16 Mei te A'dam van Java. Deli p. 15 Mei Perim, Batavia n. R'dam Djocja p. 16 "Mei Oüessant, Rotterdam1 naar Java. Rindjani p. 15 Mei Ouessant, Rottprd. naar Batavia. 1 Sioerakarta p. 15 Mei Pantellaria, Rob- terd. n. Java. R'dam' n. BritsCh Indië. Tabanan 15 Mei v. Padang n. R'damL Tambora 16 Mei v. Port Said, Java n. Rotterdam. Galypsjoi p. 14 Mei S,t. Michaels, jWfr Indië naar Amisterdam. Coiónnewijhe 16 Mei te Havre, Westh Indië naar Amsterdam. Jolian de Wit 13 Mei v. Colombo. Am1- sterdam naiar Batavia. Krakatau p. 14 Mei Kaap St. Vincent, Batavia naar Amsterdam. Nias 12 Mei v. Batavia n. Amsterdam! Oranje 14 Mei v. Suez, A'dam n. Bat Prins der Nederlanden 15 Mei van Gi braltar, Batavia n. Amsterdam'. Sitoebondo p. 16 Mei Perim, Rott|èr- dam naar Batavia. t Sumatra 12 Mei v. Batavia n. A'daml Boeton 13 Mei te Sabang, A'dam n. Jav Dj ember 1(4 JMei te Livorno, Batavia n. Rotterdam'. Malang 13 Mei te Batavia v. R'dam'. Sindjoro 13 Mei te Batavia v. R'dam'. Stoomvaartlijnen op Noord- Am e r i k a. Nionrdum 18 Mei v.m'. tp Rottjprdami' van NieuW-York. Westerdijk 14 Mei v.!m). v. Newf-Yprk naar Rotterdam1. Rotterdam 14 Mei v.m. te Nieuw1-York van Rotterdam. Op het laatst gjehtoiuidjen examen slaaigden voor 'dto vereniging voor Mode- Vakscholen te' rt-Gravenhagte. voor cos- tumière de dames E. du Bols, J. Ie Goim- tre, J. Guttjig', K. Gabriëlse, S. Haartsen, A. Lakkée, S. Labruière, A .Roelse, S, de Regit, J. Mesu en K. de Vos. Allen leerlingen aan de Modevakschool alhier. 1 i Geslaagd voor 2den stuurman, de heer H. ato landmeter, leerling vjan da „De Ruijterschotol" te Vlissingen'. 1 Door mevr. J. M-. van den Dool Van der Harst is eervol ontslag! aange vraagd als (onderwijzeres in de handwer ken aan de beide openbare lagere scho len te Gto,©s. Dpor den he©r E. Frenkel is eervol ontslag aangevraagd als leerbar in de wisj- kunde aan de avondschool voor ambachts lieden 10 G to es. Te 's-Gravenhage sjaagde voor het examen coupeuze mej. Maatje Hirdes te Rill and. Benoemd tot ondtorwijzer aan de O. L. school A te Zierikz.ee (vacatuf- ro J. Hajgle) de heer C. J. Hack te Wioll- faartsdijk. De he©r Bast. van Liere van Oud|- Vossemeer is .geslaagd voor het diploma van rivier-machinist. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Zaterdag j.l'. werd te Axel voor den he©r Pib. J. van Dixhoorn aanbes(teed| het bouwen van een villa nabij de Brug. Het werk werd gegund! aan de laagst© inschrijvers, de heeren J. van Sabben en J. Lensen, beiden t© Ax©l, votor f 34940. LANDBOUW. Chili-s alpeter. De Ltondensche correspondent van het Hand. seint: De Chileensche Salpeterproducenten: hebben besloten de verkoopsprijzen aan buitenlandsche verbruikers te redheeerenj tot een nivfeau beneden dat van andere kunstmeststjoffen. i LEGER EN VLOOT. De adelborst 1st© kl. der Kon. Ma rinereserve J. Lagees wordt overgeplaatslj van Willemsoord naai' Vlissingen aan b. van de pantserboot „Gruuo". Bij het departement van marine isi bericht ontvangen, dat Hr. Ms. „Zeeland"1 onder bevel van kapitein ter zee D. Keus Dinsdag van Aarhuus is vertrokken. HANDEL, NIJVERHEID EN VISvSCHRIJ. N aar de Maasbode verneemt, heeft de Dinsdag te Utrecht gelrouden buiten gewone algemeene vergadering van den Ned. R. K. Bond! van Bouwpatnoons hef aangeboden collectief contract aanvaard. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. De gewijzigde uren van openstelling van het telegraafkantoor te V1 i s s i n- ge n gis te rjen door ons vermeld sloegen Op vragen van ds. Jonker antwoordde op het spoorwcgtelegraafkantjoior in het de referent, dat de normaalschool te Z(e|- ten gesticht is om ki-achten voor eigen werk te verkrijgen, maar het karakter is anders geworden, een vaste opleiding voor helpers bestaat niet, maar poginj- igton daartoe worden aangewend. De heer Van der Sluijs bracht dank aan ds. De Voogd vopr zijh waardeetreind© wioorden en was zeer verlreuigd dr. san Bueren te hebben gehoord. De voorzitter bradit dank voor de kpy- te en aangename discussies1, waarna sjjaan'- de [gezongen werd Gez. 3 3 em ten slot te dr. Lammerts van Bueren de verga dering met dankzegging stoot. station. De openstelling van het kantoor in de stad blijft onveranderd. Een s toomlscho e n© r voor de loodsen te VI i s'is'i n(ge n De stoOmschoener „Dolfijn liggend© te Willemsoord, wordt 26 'Mei in dienst gesteld bij het Loodswezen te Vlissingen. ï»aiscfae «toom vaar tlijnea. Jan Pielersz. Co©n 14 Mei v. Amster dam naar Java. Palria p. 14 Mei Gibraltar, Rotterdam UIT VLISSINGEN. Gisterenavond hebben d© drie midden- stamdsyereenigingen te Vlissingen in een gemeenschappelijke vergadering be sloten te verzoeken de winkelsluiting op Zaterdag te bepalen op 9 uur. Hier voor verklaarden zich 26 aanwezigen, terwijl 12 voor 10 uur waren. UIT DEN HAAG. Tweede Kam'er. De voorzitter deelt mede, dat de central© sectie geert aan leiding heeft gevonden om' votoir te stel len het Had-je-'mte-maar-onltwerp nu reeds te behandelen, hij' laat d© beslissing aan de Kamter. De heer Schaper dringt op ©en spoe dige behandeling aan. De heer van Ravesteijh' acht een spoedige eervolle begrafenis! van /het ontwerp gewenscht. De heer 'Beumtor zegt, dat de oom- missie van rapporteurs de za|ak uit een algtomeen oogpunt beschouwt en overhaasting' hiet gewenscht acht. De heer Kleerekoper meent dat het ontwerp niet gteheel is los! te maken van de verkiezingen 1© Amsterdam en stelt voor het 'ontwerp mlorgen te be handelen. Het voorslel-Kleere Wolper wordt verworpen mtet 34 tegen 30 stemhien. De heer Albarda vraagt verlof tot een interpellatie tot den Minister van Koloniën 'over de briefwisseling met de Amerikaansche regeering over de Djam- bi-concessies. De heer van Ravesteijn vraagt verlof tot interpelleer©n, aan den minister van Buitenlandsche Zaken over het juist ver schenen Oranjeboek. Op deze verzoeken zal mtorgen worden beslikt. Voortgegaan Wordt met de behandeling voor steun aan de Holland—Zuid-Afrika- lijn. De heer Treub is in het algemeen niet voor dergelijke subsidies, doch hier heeft men te doen' mei een uit- zonderinjgSgevalvan protectie isj hier ook geen sprake. a De heer van der Wa©rdi©n bestrijdt nader hét voorstel. UIT AMSTERDAM. Drie zilversmeden, die ojider verden!- king' van valschheid in rijksmerken gear resteerd werden hebben heden bekend gebruik te hebben gemaakt van een valstoh rijksmenc stem pelwaarmee zij het goud en zilver merken. Het is gebleken dat zit reeds drie jaar met dit bedrijf betig' zijn. Onderzocht zal worden of de door hen gemerkte gto-udden en zilveren voorwen- pen het dioov het rijk vastjgestelde gphaltje bevatten. STAATSLOTERIJ. B3J de tre'zking van heden vjeien prij zen op de votsende nutweners ''Onder voorbehoed) f 1000: 11405 1598 21698 22615 f 400: 3262 11831 21908 21939 f 200: 2619 11239 14051 16228 19337 OiQQO f 100: 8034 20643 EEN PROTEST VAN KORFANTSL BEUTHEN, 19 Mei. V. D, De „SiiBj- zistohe Zeitunjgf publiceert een prto*(pst van Korfanty tegen de rede va» Ltoyd Geopgie, waarin herli&aldelijk gedreigd wordt alle mijnen en groeven te vernie tigen. Geen macht ter wereld kan, jfes be- vtolkinigl daarvan af houden. DE VERVULLING VAN HET ULTI MATUM. BERLIJN, 19 Mei. Naar de „Teleajïaph Union" meldt, houdt het ministerie van buitenlandsche zaken zich top het ojogen- blik bezig met d© uitwerking van de ver vulling van het ultimatum' der entente. (STAKING IN DE KOLENMIJNEN. WEENEN, 19 Mei. De staking! in die koj- lenm'ijnen van Stiermarken heeft zich tel in Neder-Oostenrijk uitgestirekt. De sta king !omvat duizenden arbeiders. Het toon der mijnwerkers was tot nu ongeveer 340 krionen; de arbeiders eisdhem! een ver- hopging van 135 kronen, terwijl liet laath ste aanbiod der ondernemers 65 kronen bedjroiqg. DE ENGELSCHE MIJNWERKERS- STAKING. LONDEN, 18 Mei. In wel ingelichte kringen verwacht men een spoedige her vatting der besprekingen tussOheu de mijnwerkers en dè mijneigenaars. De re geering heeft den wensdi te kennen ge geven van d© wederzijdsche voorsteilen| pp de lioogte te worden gebracht. HOUTEN HUIZEN. BERLIJN, 19' Mei. In de betrokikeni rijksbureaux worden maatregelen getrof fen vopr de uitvoering van de aange boden en aangjenopien levering van 25000 houten huizen voor de verwoeste stre ken. 1 EEN WOLKBREUK- OHRDOFF, 19 Mei. V. D. Bij de Dins dag in Thüringen gevallen regen, welk!© top een wolkbreuk jgeleek, zijn groio.t© ver woestingen aangericht; een huis spoelde! half weg: en verschillende anidere werden zwaar beschadigd. LOONSVERLAGING. LONDEN, 18 Mei. Uit Chicago wordt gemeld, dat de arbeidsraad vopr de spoor wegen heeft medegedeeld, dat de lotonejü van 2 millioen ongjesclioold© spoprwegj- arbeiders met ingang' vau 1 Juli zullen wprden verlaaigid. NAGEKOMEN BERICHTEN. EINDEXAMEN GYMNASIA. Vioior hel eindexamen van iiet openbaue( glymnasia te Middelburg (te houden op 3Q Juni, 1 en 2 Juli) zijn als gecomitteerdejjj aangewezen: dr. P. Groene boom en ;dr. J. W|olff. hoiogleeraren aan de RijksuniveiV siteit te Groningen, en dr. G. C. de Vpoys^ hoogleeraar aan d© Rijksuniversiteit ti© Utrecht. -TWEEDE KAMER. De Minister van Landbouw ontkent dat het ontwerp inzake voorschot aan de Z. Afrika-lijh protectie in engjerton zin zou betoiogen en wijst er op dat het najti(o>- nale belang en de Nederl andscjhe han delsbelangen door de jSjteunverleening zul len worden gediend. TC HOUDEN AANBESTEDINGEN. Dinsdag 24 Mei 1921 'sNam. 2 uur, in het Directiejgebouw van djen Hoofdplaat en Thomaspolder te Hoofdplaat. Herstel enz. Zie Midd. Crt. 7 Mei 1911. VERSCHILLENDE BERICHTEN. De vergoedingen wegens liet gebruik van eigen rijwiel, van eigen miotorrlj'wiell en van eigen automobiel bij reizen, fen behoeve van het Rijk gedaan, zijh hij Kon. besluit van 17 Mei, met he,Ij oog op d* daling der prijzen van benzine, bandon! enz., jgjeoracht op onderscheidenlijk 8 cent, 7 cent en 25 cent per Kilometer. Met het oog op het groote aantjal kiezers, die by de jongste raadsverkief- zingen te Amsterdam niet aan" hun stemj- plicht voldaan hebben, ligt het, Ha#» hef „N. v. d. D meldt, niet in de beflfpëltaW van B. en W. tegen dezen een verwofgits te doen instellen, da»r zulks te groofp pi-aktische bezwaren toet zich zpu bbê* Te IJmuideu dlofit zich hpt eigenaar1- dige feit voor dat daar wagens visch uKf Duitschland aankomen om iu de hpllen te wtqrden verkocht. Vroeger werd daa(t> entegen juist de visch uit IJmuideJi naar Duitschland verzonden. Gedep. Staten van Drentje stellett voor een Provinciale verordening vast te stellen tor voorkoming en wering van lionds.dolh.eid in deze Provincie. PROV. ZEEI AYSCHE VEREENIGINÖ „!IET GROENE KRUIS" (Ver volg). De conceptbegrootiiig 1921 vermeld de in ontvangst en uitgaaf f 2711.82. Het kapitaal der vere©niging bedroeg op 1 Meijl. f 500. De schulden be- jdroeglen f 125. Volgens aaritetckeningea bij de céncept-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 2